Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
ENERJİ HAR. VE FİZİKSEL
AKTİVİTE DÜZEYİNİ SAPTAMA BES-335
5.güz
2
0
0
2
YÖNTEMLERİ
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme ve öğretme
Anlatım, Gösteri,Ödev
teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Ünlü,Araş. Gör.Saadet Özen
Fiziksel aktivite düzeyinin saptanma yöntemlerin seçilmesi ve enerji harcamasının
Dersin amacı
hesaplanmasını öğretmek.
1. 1.Fiziksel aktivite düzeyini saptamada kullanılacak en uygun yönteme karar verir,
2. Bireyin enerji harcamasını saptarken fiziksel aktivite durumunu doğru şekilde
değerlendirir,
Dersin öğrenme çıktıları
3. Enerji harcamasına etki eden faktörleri değerlendirir,
4. Enerji harcamasını saptama yöntemlerini öğrenir ,
Dersin içeriği
Kaynaklar
Enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeyinin saptanmasında kullanılacak farklı yöntemlerin
ve bireylerin durumunu belirlemede kullanılacak en uygun yöntemin belirlenebilmesi.
1.Barbara E. Ainsworth, Caroline A. Physical Activity and Public Health Practice, CRC pres,
2012.
2.Welk, G. Physical Activity Assessments forHealth-RelatedResearch, USA, Human
Kinetics, 2002.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Enerji ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta
Enerji harcamasına etki eden faktörler
3. Hafta
Enerji harcamasının artırılması,sedanter yaşamdan aktif yaşama geçme
4. Hafta
Enerji harcamasını saptamada saha yöntemleri
5. Hafta
Enerji harcamasını saptamada laboratuar yöntemleri
6. Hafta
1.ARA SINAV
7. Hafta
Fiziksel aktivite düzeyini saptanmasında dolaylı ve dolaysız yöntemler
8. Hafta
Fiziksel aktivite düzeyini saptanmasında dolaylı ve dolaysız yöntemler
9. Hafta
Fiziksel aktivite düzeyini saptamada kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış yöntemler
10. Hafta
Çocuk, yetişkin ve sporcularda enerji harcamasının saptanması
11. Hafta
Çocuk, yetişkin ve sporcularda enerji harcamasının saptanması
12. Hafta
MET değerleri tanımlama ve aktiviteye göre MET hesaplamaları
13. Hafta
Ödev sunumu
14. Hafta
2.ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
6
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta