SHB 402 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II
DERSİ YÖNERGESİ
HAZIRLAYANLAR
Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar
Arş. Gör. Ezgi Yaman
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Kocaeli
Şubat, 2014
1
İÇİNDEKİLER
KONU
Sayfa
GİRİŞ
3
GENELCİ MÜDAHALE MODELİ
3
ÖRGÜT VE TOPLULUKLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ İÇERİĞİ
4
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II DERSİNİN BİÇİM VE İÇERİĞİ
4
Biçim
4
İçerik
5
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II DERSİNDE ÖĞRENCİDEN BEKLENEN
BELGE VE RAPORLAR
6
UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7
ÖGRENCİLERE BAŞARILI BİR MESLEKİ UYGULAMA YAPABİLMELERİ İÇİN
ÖNERİLER
8
KAYNAKÇA
9
EKLER
EK 1: Haftalık Uygulama Devam Fişi Formatı
10
EK 2: Kurum/ Kuruluş Tanıtma Raporu Formatı
11
EK 3: Sorun Alanı Değerlendirme Raporu Formatı
12
EK 4: Haftalık Faaliyet Raporu Formatı
13
EK 5: Proje Önerisi Formatı
14
EK 6: Aylık Proje Ara Değerlendirme Raporu Formatı
15
EK 7: Proje Son Değerlendirme Raporu Formatı
16
EK 8: Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Dönem Sonu Öğrenci Değerlendirme
Raporu Formatı
17
1. GİRİŞ
2
Sosyal hizmet eğitiminde uygulamalı dersler, öğrencilerin, eğitim süresince edindikleri bilgi,
beceri ve değerlerini alana aktarmaları ve bütünleştirebilmelerine olanak sağlayan bir ortam
yaratır. Uygulama deneyimi; öğrenci, eğitsel yönetici, müracaatcı sistemi ve kurumu/kuruluşu
içeren bir bütünü oluşturur. Bu bütün içinde öğrenciden beklenen, sosyal hizmet eğitiminde
aldığı bilgi, beceri ve değerleri uygulama yaptığı alana aktarması, kendine ve mesleki bilgi
beceri ve değerlerine ilişkin farkındalığı kazanarak deneyim edinmesidir. Bu süreçte bölümdeki
eğitsel danışmanı ve kurum danışmanı öğrenciye süpervizyon sağlar.
Bu yönerge, öğrencilerin Sosyal Hizmet Uygulaması II dersinin nasıl yürütüleceği, öğrenciden
beklenen davranış ve sorumluluklar hakkında bilgileri içermektedir. Bu bilgiler öğrenci ve
eğitsel danışman için bir çerçeve niteliğinde olup, yönergenin eğitsel danışman ile yapılan
süpervizyon toplantılarına kolaylık sağlayacağı beklenmektedir.
2. GENELCİ MÜDAHALE MODELİ
Sosyal hizmet,
1. Bireylerin problem çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirmeyi,
2. Bireyleri kaynak, hizmet ve olanakları sağlayacak sistemlerle bir araya getirmeyi,
3. Bu sistemlerin insancıl ve etkili çalışmasını
4. Sosyal politikanın gelişmesini sağlamayı amaçlayan bir disiplin ve meslektir (Pincus ve
Minahan 1973).
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, genelci sosyal hizmet yaklaşımını benimseyen bir
eğitim yürütmektedir. Genelci sosyal hizmet tanımı üzerinde uzlaşmaya varılan üç temel nokta
şöyledir:
1.
Genelci uygulama tanımı, çoklu müdahale düzeylerini (bireyler, gruplar, aileler,
örgütler ve topluluklar) içermelidir.
2.
Genelci uygulama tanımı, pek çok teori arasından dikkatlice seçilmiş bir bilgi temelini
içermelidir.
3.
Odağı hem bireysel (özel) ihtiyaçları ve konuları hem de sosyal adaleti içermelidir (Akt:
Ashman ve Hull, 1999). Genelci müdahale modeline göre;
1.
2.
3.
SHU’lar eklektik bilgi, beceri mesleki değerleri;
Yedi aşamalı planlı değişme sürecini;
Genelci yaklaşımı içerir ve her problem, çok düzeyli analiz edilir ve değerlendirilir.
Genelci müdahale modeli; mikrodan makroya bireyler, aileler, gruplar, topluluklar ve örgütlerle
çalışmayı içerir. Mikro sistemler bireylerdir. Mezzo sistemler gruplar ve ailelerdir. Makro
sistemler ise büyük sistemlerdir. Örgütler ve toplulukları içerir. Genelci yaklaşımda, herhangi
bir problem kapsamlı biçimde değerlendirilir ve analiz edilir. Genelci müdahale modeli sosyal
hizmeti diğer disiplinlerden ayırmaktadır. Model,
- Sosyal hizmetin planlı değişme yaklaşımının herhangi bir duruma nasıl
uyarlanabileceğine açıklık getirmektedir.
- Model, bireyden başlayarak çevreyi, savunuculuğu da içeren bir biçimde ele almaktadır.
- Mikro, mezzo ve makro uygulama birbiriyle iç içe ve ilişkilidir. Örneğin mezzo düzeyde
müdahale mikro becerileri; makro düzeyde müdahale bireyler ve gruplarla çalışmayı
içerdiğinden mikro ve mezzo müdahale becerilerini gerektirmektedir ve kapsamaktadır
(Ashman ve Hull, 1999).
3
3. ÖRGÜT VE TOPLULUKLARLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ
İÇERİĞİ
Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi, örgüt ve topluluklarla sosyal hizmet uygulamasını
içermektedir. Müdahale sürecine ilişkin bilgi ve beceri, öncelikle Sosyal Hizmet Kuram I:
Bireylerle Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet, Sosyal
Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet Derslerinde ele alınmıştır.
Öğrencilerin, Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinde, başta yukarıda ifade edilen derslerde
edindikleri bilgi, beceri ve değerleri, genelci sosyal hizmet müdahale modeline göre
uygulamaya aktarması beklenmektedir.
4. SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II DERSİNİN BİÇİM VE İÇERİĞİ
A- BİÇİM
Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi, 4. Sınıfta çeşitli sosyal hizmet kurum/kuruluşlarında bir
eğitsel danışmanın süpervizyonunda ve denetimi altında yerine getirilen bir derstir.
1. Bahar döneminde yapılan bu uygulama, haftada beş gün, haftanın iş günleri ve çalışma
saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Her öğrenci haftada 30 saat çalışmakla yükümlüdür.
Kurumun isteğine göre bu süre artırılabilir. Ulaşım, rapor yazma ve öğle tatili için
harcanan zamanlar bu süreye dahil değildir.
2. Öğrenciler eğitsel danışmanlarıyla belirleyecekleri süpervizyon saatlerinde okulda
olurlar. Şehir dışında uygulama yapan öğrenciler, eğitsel danışmanlarıyla farklı iletişim
araçlarını kullanarak (internet vb.) da görüşmelerini düzenli olarak sürdürürler.
3. Uygulamalar, Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Koordinatörlüğünce daha önceden
belirlenmiş ve izin alınmış olan sosyal hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi
bulunan kurum/kuruluş ortamlarında yerine getirilir. Öğrencilerin bu kuruluşlara
dağılımı, öğrencinin lisans eğitiminde aldığı dersleri, beceri ve başarı durumu
gözönüne alınarak uygulama koordinatörlüğünce yapılır.
4. Derse devam koşulu, Kocaeli Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 19. maddesinde şu şekilde ele alınmıştır:
MADDE 19 –
(1) Öğrenci, ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer öğretim
türlerinin de en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Madde 21 (ç) Ders tekrarı halinde
de bu koşulların yerine getirilmesi gerekir.
(2) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla imza
karşılığı tespit edilir. Devam durumu yarıyılın son haftasında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrenci bilgi sisteminde öğrenciye ilan edilir.
5. Öğrenciler uygulamaya başlamadan önce bir hazırlık aşamasından geçerler.
Bununla ilgili olarak;
4

Bütün uygulama gruplarının bir araya geldiği oryantasyon toplantısında,
uygulamaların ne şekilde yürütüleceği hakkında genel bir bilgi verilir.

Bu toplantıdan sonra, her öğrenci eğitsel danışmanı ile toplanır ve bu toplantıda
öğrencilere çalışacakları kuruluşlar ve yapacakları çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi
verilir.

Eğitsel danışman, kurum ile yaptığı görüşme ile belirlediği zaman diliminde
öğrencinin uygulama yapacağı kuruma/kuruluşa gider ve uygulama kapsamı
hakkında görüşür. Kurum/kuruluş yetkililerine uygulama çalışmaları ile ilgili
gereken ön bilgiler verilir.
6. Öğrenci eğitsel danışmanla berlileyeceği saatlerde en az haftada bir defa olmak üzere
toplantısını yapar. Toplantıya, o hafta ile ilgili belgelerini (haftalık devam fişi ve diğer
mesleki kayıtlar) hazırlamış olarak getirir. Kayıtların ne zaman teslim edileceği ve
getirileceği ile ilgili düzenlemeleri eğitsel danışman belirler.
7. Öğrencinin uygulamaya ilişkin değerlendirilme notunun büyük kısmı söz konusu
raporların düzenli getirilmesi, biçim ve içeriği ile de ilgili olduğu için, öğrencinin söz
konusu uygulama rapor ve belgelerine gerekli özeni göstermesi beklenmektedir.
8. Uygulamalarla ilgili her türlü işlem ve düzenlemeleri “Uygulama Koordinatörlüğü’’
yürütür.
9. Öğrenciler, her hafta kurum/kuruluşa devam durumu ile ilgili “Haftalık Uygulama
Devam Fişi’’ni (EK 1) doldurarak kurumdaki danışmanına onaylattıktan okuldaki
egitsel danışmanlarına raporları ile birlikte belirtilen günde verir.
B- İÇERİK
Uygulamada öğrenciler uygulama yaptıkları kurumun/kuruluşun bir elemanı ve bir sosyal
hizmet uzmanı gibi çalışırlar. Kuruluşların yapısına göre, uygulamaların nasıl yapılacağı
konusunda bir takım farklılıklar olmakla beraber, uygulama için gerekli olan ortak unsurlar ve
aşamalar aşağıda belirtilmiştir.
1. Ön Çalışma Aşaması
Bu aşamada öğrenciler kendi bir sosyal hizmet stajyeri olarak sorumluluklarını
öğrenecek ilgili kurum/kuruluş ve kişilerle ilişki kuracaklardır. Öğrencilerden;

Sosyal hizmet eğitiminde uygulamaların önemi ve uygulama ile ilgili olarak sahip
olunması gereken rol ve işlevleri iyi bir şekilde kavramaları,

Uygulama yapılan kuruluşun işleyiş ve düzeni, hedef kitlesi, içinde yer aldığı
toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgi edinmeleri,

Uygulama yapılan kuruluşun
öğrenilmeleri beklenmektedir.
diğer
kurum/kuruluşlarla
olan
ilişkileri
5
2. Planlama Aşaması
Bu aşamada öğrenciler mesleki çalışmalarını bütün ayrıntıları ile planlayacaklardır. İyi bir
planlama yapabilmek için mevcut tüm kayıtlar incelenmeli, kaynak kişilerle (kurum danışmanı,
ilgili profesyoneller, akademisyenler vb.) görüşülmeli; kişi, grup veya toplumla ilgili gerekli
tüm bilgiler toplanmalıdır.
3. Uygulama Aşaması
Bu aşamada öğrencilerden uygulama ile ilgili geliştirdikleri planları gerçekleştirmeleri
beklenmektedir. Planın uygulamaya aktarılmasında;

Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile işbirliğinin yoğunluk kazandığı bu
aşamada öğrenciler, öğrenme sorumluluğunun kendilerinde olduğunu, kurum ve
eğitsel danışmanın bu deneyimi kolaylaştırıcı bir rolü bulunduğunu
unutulmamalıdır. Süpervizyon toplantılarına hazırlıklı gelinmeli ve tartışmalara
katılmaya çaba gösterilmelidir.

Öğrenciler mesleki çalışmaları ile ilgili düzenli raporlar yazmakla yükümlüdürler.
Raporlar eğitsel danışmana zamanında verilmelidir. Öğrencinin ne yaptığı ve
nasıl bir yardıma gereksinmesi olduğunun ancak bu raporlardan öğrenileceği
unutulmamalıdır.
4. Sonlandırma Aşaması
Öğrenciler bu aşamada yaptıkları çalışmaları değerlendirecekler ve uygulama yaptıkları kuruluş
ve kişilere uygulama sonuçlarını bildirerek çalışmalarını sonlandıracaklardır.
5. SOSYAL HİZMET UYGULAMASI
BEKLENEN BELGE VE RAPORLAR
II
DERSİNDE
ÖĞRENCİDEN
Öğrencilerden aşağıda ifade edilen raporları ve belgeleri hazırlayarak uygulamasını yürütmesi
beklenmektedir. Öğrenciler:
1. Haftalık uygulama devam fişini her hafta düzenli doldurmalı (EK 1)
2. Eğitsel danışmanlarının da görüşleri çerçevesinde en kısa zamanda (dönem sonunda
da bu raporlar alınabilir) kurum/kuruluş tanıtma raporu hazırlamalı (EK 2)
3. Sorun Alanı Değerlendirme Raporu (EK 3)
4. Haftalık faaliyet raporu hazırlanmalı (EK 4) Bu rapor, proje önerisi hayata geçirilene
kadar yapılan çalışmalar hakkındaki bilgiyi içermeli; proje hayata geçtikten sonra
faaliyetlere dönük olarak hazırlanmalıdır. Bir projenin tek bir faaliyetten oluşacağı
gibi birden fazla faalliyetle de yapılabileceği unutulmamalıdır.
5. Geliştirilecek proje (veya faaliyet) için uygulama yapılan kurum/kuruluş ya da bölgede
ihtiyacın belirlenmesine öncelikli önem verilmeli; Buna ilişkin veri toplamalı;
gözlem ve görüşme yapmalı (o örgüt ya da bölgedeki ihtiyaç sahipleri, ilgili diğer
kişiler, eğitsel ve kurum danışmanı vb.)
6. Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda proje (ya da faaliyet) üzerinde düşünülmeli,
7. Proje önerisini hazırlamadan önce eğitsel ve kurum danışmanının onayını almalı,
8. Proje önerisi (EK 5) hazırlanmalı,
6
9. Proje uygulanmalı,
10. Projenin uygulamasına ilişkin aylık proje ara değerlendirme raporu (süreç
raporları da denilebilir) hazırlanmalı (Toplam iki rapor) (EK 6)
11. Proje sona erdikten sonra proje son değerlendirme raporu hazırlanmalıdır (EK 7 )
12. Dönem sonunda öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Dönem Sonu Öğrenci
Değerlendirme Raporunu (EK 8) hazırlamalıdır. Final haftasında öğrenci ile eğitsel
danışmanın yapacağı son değerlendirme toplantısında bu rapor ve süpervizyon
görüşmesine1 öğrencinin gereken özeni göstermesi beklenmektedir.
13. Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinden beklenen temel görev öğrencinin bir
proje (veya faaliyet) geliştirmesi ve uygulamasıdır. Ancak, öğrenci proje hazırlama
ve uygulama sürecinde genelci müdahale modelinin öngördüğü şekilde, uygulama
yaptığı kurum/kuruluş ya da bölgedeki bireylerin ihtiyacı doğrultusunda bireylerler ve
gruplarla sosyal hizmet uygulamalarını yürütür.Bu konuda Sosyal Hizmet
Uygulaması I Yönergesinde belirtilen içeriğe uyulmalıdır.
14. Kurumda öngörülen diğer çalışmalara katılır.
Özetle öğrenciler şu belge/raporları düzenler:
Haftalık devam fişi
Sorun alanı değerlendirme raporu
Kurum/kuruluş tanıtma raporu
Haftalık faaliyet raporu
Proje önerisi
Aylık proje ara değerlendirme raporu
Proje son değerlendirme raporu
Bireylerle ve Gruplarla sosyal hizmet uygulaması yapılıyor ise, Sosyal Hizmet
Uygulaması I Dersi Yönergesinde belirtilen ilgili rapor ve belgeler,
9. Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Dönem Sonu Öğrenci Değerlendirme Raporu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulamada “değerlendirme” çalışmalarının başladığı günden sona erdiği güne kadar devam
eden bir süreç olup öğrenci, kurum danışmanı ve okuldaki eğitsel danışmanın ortak yürüttükleri
bir süreçtir. Böyle olmakla birlikte uygulama notunun belirlenmesinde temel sorumluluk eğitsel
danışmandadır.
Öğrencinin uygulama değerlendirilme notu aşağıdaki ölçütlere göre verilir:
1. Öğrencinin uygulama yaptığı alanla ve çalışmalarla ilgili literatürü takip etmesi ve okuması,
2. Öğrencinin uygulama da beklenen temel sorumlulukları (devam, süpervizyon toplantılarına
düzenli katılma, proje geliştirme, raporların düzenli hazırlanması ve teslimi), nasıl yerine
getirdiği,
3. Öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve değerleri,
4. Öğrencinin uygulamadaki mesleki rolünü kavraması, anlaması veya yerine getirmesi,
1
Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Dönem Sonu Öğrenci Değerlendirme Raporu öğrenciden alınan son rapordur ve eğitsel
danışman ile yapacağı görüşme ve bu rapor genel notu etkilemektedir.
7
4-Öğrencinin kişilerarası ve mesleki ilişkilerdeki becerisi, kurum, toplum ve meslektaşları ile
ilişki kurma ve sürdürmedeki başarısı,
5-Çalıştığı kurumun yönetim fonksiyonları ve toplum içindeki yeri hakkında görüş
geliştirebilmesi,
6-Öğrencinin kaynakları harekete geçirme ve organize etmede ve gelişmeyi değerlendirmede
gösterdiği beceri,
7- Öğrencinin kayıt tutma becerisi ve düzenli kayıt tutmadaki başarısı,
8- Öğrencinin girişimi ve önderliği,
9- Öğrencinin sorumluluk duygusu,
10-Öğrencinin işinde gösterdiği çaba ve ilgi,
11-Öğrencinin devamı,
12- Öğrencinin mesleki yönetim (süpervizyon) sürecinden yararlanması,
13- Mesleki etik kurallara uygun davranma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi,
14- Kurumun gerektirdiği tutum, davranış ve görünüşe sahip olmadır.
7. ÖGRENCİLERE
BAŞARILI
BİR
YAPABİLMELERİ İÇİN ÖNERİLER
MESLEKİ
UYGULAMA
1- Uygulama yaptığınız kurum/kuruluştaki ya da hizmet alanların ihtiyaçlarını belirlemeyi
önemseyiniz. İhtiyaçları kendi algınıza göre belirlemeyiniz.
2- Ders ya da vaaz verir gibi konuşmayınız. Sabırla ve anlayış göstererek dinleyiniz. İnsanlara
kendilerini anlatmaları için fırsat veriniz. Konuştuğunuz zaman nazik ve saygılı olunuz.
3- Davranışlarınızın başkalarını incitmemesini ve toplumda tepki yaratmamasına özen
gösteriniz. Toplumun değerlerini mutlak öğreniniz, kavrayınız ve saygı gösteriniz. Ancak
mesleki etik ilkelerin farkında olunuz.
4- Gerçekleştiremeyeceğiniz sözler verip asılsız umutlar yaratmayınız. Söz verdiğiniz takdirde
sözünüzü mutlaka yerine getiriniz. Getiremediğiniz durumlar olduğunda (ki olmaması
beklenmektedir) mutlaka gerekli açıklamalar yapınız. Randevularınızda titiz davranınız.
5- Çalışmalarınızda gizliliğe sadık kalınız. Dedikodu yapmaktan kaçınınız. Eleştirilerinizi
kişilerin yüzlerine karşı, kırıcı olmamaya dikkat ederek yapınız.
6- Güçlükleri kabul ediniz. Her zaman sorunlardan söz etmek, her şeyi olumsuz eleştirmek
veya hiçbir şey yapmamak yerine sorunları çözmek için içinizde arzu ve özgüven geliştiriniz.
7- Memnuniyetsizlik ya da direnç göstererek zaman ve enerjinizi harcamayınız. Çözüme
odaklanınız.
8- Sosyal hizmette mesleki ilişkinin öneminin farkında davranınız.
9- Uygulamalarınızda zayıf yönlerinden çok güçlü yönlere odaklanınız.
10- Sistemli ve düzenli yapılan işlerin verimli ve başarılı sonuçlanacağını biliniz.
11- Başkalarına olduğu kadar kendinize de saygı gösteriniz. Başkalarına saygı kendine saygıyla
başlar, unutmayınız. Duygu ve arzularınıza da saygı gösteriniz. Zayıf yönlerinizi,
eksikliklerinizi de güçlü bulduğunuz yönleriniz kadar gerçekçi görmekten çekinmeyiniz.
12- Bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirmek ve deneyim kazanmak için sahip olduğunuz bu
olanağı en iyi biçimde kullanmaya çaba gösteriniz.
13- Bu kılavuzu zaman zaman gözden geçirerek sorumlu olduğunuz konuları ve gereken notları
anımsayınız.
KAYNAKÇA
8
Blok I Uygulama Kılavuzu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Ankara
(Tarihsiz)
Sosyal Hizmet Uygulaması I Yönergesi (2013) Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlı Yüksekokulu
Sosyal Hizmet Bölümü.
Nebiu, B. (2002). Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Geliştirme Rehberi: Proje Önerisi
Hazırlanması, Ed: Ildiko Simon ve Cerasela Stancu, Çev: Metin Çulhaoğlu, Türkçe Ed.: Nafiz
Güder, Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi, Ankara.
http://www.rec.org.tr/dyn_files/22/1426-01-projeoneri.pdf
Pincus, A. ve Minahan, A. (1973) Social Work Practice: Model and Method. Illinois: Peacock
Press.
Kirst Ashman K.K. ve Grafton H. Hull (1999) Understanding Generalist Practice, Second
Edition, Nelson-Hall Publisher, Chicago.
9
EKLER
EK 1:
HAFTALIK UYGULAMA DEVAM FİŞİ (FORMATI)
Öğrenci Adı Soyadı :………………………..…
Ders Yılı :…… ………
Eğitsel Danışman:
No
:……….....Sınıfı :.......
......… Dönemi :…………………………………
Gün ve
Tarih
Saat
.................den
Saat............
kadar
Toplam
Saat
Uygulama Yeri :…………………………………………………………………
Yapılan İşler
açıklanmalıdır)
(O
gün
ne
yapıldığı
kısaca
Haftalık
Toplam
Saat
Kurum Danışmanı İmza:
Tarih
:………………
Öğrenci İmza:
10
EK 2:
KURUM/ KURULUŞ TANITMA RAPORU (FORMATI)
Öğrencinin Adı ve soyadı
Çalıştığı Kurum
Eğitsel Danışman
Kurum Danışmanı:
:
:
:
Rapor Tarihi :…/…/ ……
1- Kurumun tarihçesi, gelişimi.
2- Kurumun kuruluş amacı, sağladığı hizmetler, amacı ve hizmetlere uygunluğunun
değerlendirilmesi
3- Kurumun amaç ve hizmetlerinin sosyal hizmetlerle ilgisi.
Kurumun fiziksel özellikleri
Kurumda yerleşmiş bir sosyal hizmet uygulamasının mevcut olup olmadığı
Kurumun olanakları
Kurum hizmetlerinin ne şekilde desteklendiği, maddi olanakları; kurumun toplum ve
diğer kuruluşlarla ilgisi
e) Kayıtlar, dosyalama sistemleri
f) Çalışmalarla ilgili istatistikleri, raporlar v.b.
a)
b)
c)
d)
4- Yönetim
6- Personel
a) Kurumda meslek sahibi personel ve diğer personelin, varsa gönüllülerin sayısı, özellikleri
b) Personelin birbiriyle ilişkileri, hiyerarşik düzen, ekip çalışmaları
7- Müracaatçılar
a) Kurumdan hizmet alan ve alabilecek müracaatçıların sayısı, nitelikleri
b) Sorunları,
c) Sorunların giderilme konusunda karşılaşılan güçlükler
11
EK 3 :
SORUN ALANI DEĞERLENDİRME RAPORU (FORMATI)
Kapak sayfası
İçindekiler
Giriş
Kuramsal çerçeve (Sorun alanı ile ilgili; alanla ilgili kuramsal bilgi ve araştırma sonuçları;
sorun alanının Türkiye’deki tarihi; Sorunla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler –
mevzuat-; sorunla ilgili kurum ve kuruluşlar)
Sonuç ve değerlendirme
Kaynakça
Ekler (varsa)
12
EK 4:
HAFTALIK FAALİYET RAPORU (FORMATI)
Öğrencinin Adı ve Soyadı :
Çalıştığı Kurum
:
Eğitsel Danışman
:
Kurum Danışmanı
:
Proje Adı:
Rapor Tarihi :…/…/ ……
Faaliyet tarihi aralığı: …/…/ …… ile …/…/ …… tarihleri
Proje Faaliyetlerinin Adı ve Amacı (Her bir faaliyet için kısaca yazılmalıdır):
Faaliyet ile ilgili Yapılan Çalışmalar (O hafta içinde):
Değerlendirme:
Plan:
13
EK 5:
PROJE ÖNERİSİ (FORMATI)
Proje önerisi aşağıda ifade edilen kaynak ve web adresinden alınarak hazırlanabilir.
Nebiu, B. (2002). Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Geliştirme Rehberi: Proje Önerisi
Hazırlanması, Ed: Ildiko Simon ve Cerasela Stancu, Çev: Metin Çulhaoğlu, Türkçe Ed.: Nafiz
Güder, Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi, Ankara.
http://www.rec.org.tr/dyn_files/22/1426-01-projeoneri.pdf
14
EK 6:
AYLIK PROJE ARA DEĞERLENDİRME RAPORU (FORMATI)
Öğrencinin Adı ve soyadı :
Çalıştığı Kurum
:
Eğitsel Danışman
:
Kurum Danışmanı
:
Proje Adı:
Rapor Tarihi :…/…/ ……
Faaliyet tarihi aralığı: …/…/ …… ile …/…/ …… tarihleri arasındaki faaliyetler
Faaliyet (faaliyetlerle) İlgili Yapılan Çalışmalar (Bir aylık dönem için): Burada projenin,
faaliyetlerin amacı ve bu amaca ulaşmaya ilişkin bir değerlendirme yapılır.
Değerlendirme: Projede ulaşılması beklenen amaca ne kadar ulaşıldığı, ulaşılamamasına ilişkin
nedensel açıklamalar yapılır.
Plan:
15
Ek 7:
PROJE SON DEĞERLENDİRME RAPORU (FORMATI)
Öğrencinin Adı ve soyadı :
Çalıştığı Kurum
:
Eğitsel Danışman
:
Kurum Danışmanı
:
Proje Adı:
Projenin Amacı:
Rapor Tarihi :…/…/ ……
Proje Faaliyetlerinin Adı ve Amacı (Her bir faaliyet için kısaca yazılmalıdır):
Faaliyet (faaliyetlerle) ilgili Yapılan Çalışmalar (Proje başlangıcından son güne kadar): Burada
projenin, faaliyetlerin amacı ve bu amaca ulaşmaya ilişkin projenin başlangıcından
sonlandırılmasına kadar olan süreçle ilgili bir sonuç değerlendirme yapılır.
Değerlendirme: Projede ulaşılması beklenen amaca ne kadar ulaşıldığı, ulaşılamamasına ilişkin
nedensel açıklamalar yapılır.
16
EK 8:
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II DERSİ DÖNEM SONU ÖĞRENCİ
DEĞERLENDİRME RAPORU (FORMATI)
Öğrencinin Adı Soyadı
Çalıştığı Kurum
Eğitsel Danışmanı
Eğitim-Öğretim Yılı
Uygulamanın başlangıç tarihi
Uygulamanın bitiş tarihi
Rapor Tarihi
:
:
:
:
:
:
:
Aşağıdaki konuları dikkate alarak, kazandığınız bilgi, beceri, davranış ve tutumlar
açısından, kendinizi başarılı-başarısız, güçlü-zayıf yönlerinizle değerlendiriniz.
A- Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet Uygulamasında Proje (faaliyet)
Geliştirirken, uygularken ve sonlandırırken;
12345-
Proje geliştirme, uygulama ve sonlandırma süreci,
Kayıt tutma ve raporlaştırma süreci,
Kurum personeli ile ilişkiler,
Toplum kaynaklarını kullanma,
Eğitsel danışman, kurum danışmanından (ve diğer profesyoneller ve kişiler)
yararlanma durumu.
B- Bireylerle ve Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Yapmışsanız; aynı başlıklar
için kendinizi ayrıca değerlendiriniz.
17
Download

Sosyal Hizmet Bölümü Sos. Hiz. Uygulama II (SHB402) Yönergesi