İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EŞYA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (II. ÖĞRETİM)
Sınav süresi 90 dakikadır. Test soruları 5’er, olay soruları 10’ar puan değerindedir. Başarılar dileriz.
İsim
:
Numara:
SORULAR
1- Aynî hak ve eşya kavramlarına ilişkin verilen
bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
1
2
3
4
5
6
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
7
8
9
10
11
12
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
a) Eşya hukukunun temel konusu olan ayni haklar sahibine, eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlar.
b) Hukuk düzenimizde doğal güçlerin (enerji), taşınır mülkiyetine konu olacağı kabul edilmiştir.
c) Bir eşyanın taşınır eşya olarak kabul edilebilmesi için, bir yerden başka bir yere taşınırken özüne zarar gelmemesi gerekir.
d) Bir eşyanın hukuken bölünebilir eşya kabul edilebilmesi, birden çok parçaya ayrılırken değerinde önemli bir azalma oluşmamasına bağlıdır.
e) Mülkiyet hakkı hak sahibine hakkın konusu olan şeyi kullanma, ürünlerinden yararlanma ve tüketme yetkisi verirken, sınırlı ayni haklar hak
sahibine bu üç yetkiden sadece birini sağlar.
2- Zilyetliğe ilişkin verilen bilgilerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Bir taşınırı çalan hırsız, o mal üzerindeki zilyetliği aslen kazanır ve malik sıfatıyla zilyet kabul edilir.
b) Bütünleyici parça, asıl şey üzerindeki zilyetlikten ayrı bir zilyetliğin konusu olabilir.
c) Zilyetliğin havalesi yoluyla zilyetlik devri için, dolaylı zilyet durumunda olan kişi ile zilyetliği kazanacak kişinin anlaşması yeterlidir. Bu nedenle,
zilyetliğin havalesiyle mülkiyetin devri ya da art rehin kurulması halinde, zilyetliği elinde tutan kişiye ihbarda bulunmaya gerek yoktur.
d) Zilyetliğin devrinde bir taşınır üzerinde iktidar sağlayan araçların teslimi, yeni zilyedi dolaylı (vasıtalı) zilyet kılar.
e) Taşınır üzerindeki fiili hakimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalması, zilyetliği sona
erdirir.
3- Zilyetliğin geri verilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Hukuk düzenimizde haksız zilyedin geri verme borcunun kapsamı, iyi niyetli olup olmamasına göre farklı hükümlere tâbidir. Başlangıçta iyi
niyetli olan zilyedin sonradan zilyetliğinin haksız olduğunu öğrenmesi halinde, zilyetliği iyi niyetle sürdürdüğü dönem için iyi niyetli zilyetlik,
sonrası için ise kötü niyetli zilyetlik hükümleri uygulanacaktır.
b) İyi niyetli zilyet, zilyetlik konusu şeyin kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından, ancak bu durumun ortaya çıkmasında
kusurlu olması halinde sorumludur.
c) Kötü niyetli zilyet, zilyetlik konusu şeye verdiği zararların yanında, malın kullanılmasını engellemiş olmasından doğan zararları da tazmin eder.
d) İyi niyetli zilyet, malın geri verilmesini talep eden kişiden, yaptığı zorunlu ve yararlı masrafların tamamını talep edebilir.
e) Kötü niyetli zilyet, malın geri verilmesini talep eden kişiden, sadece yapılması zorunlu olan giderlerin karşılığını isteyebilir.
4- Taşınır davasına ilişkin verilen bilgilerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Taşınır davasının temelinde, mülkiyet hakkı ya da diğer bir ayni hak sahipliği vardır.
b) Zilyetliği ister rızasıyla ister rızası dışında sona ermiş olsun, taşınır malının iadesini talep eden herkes bu davaya başvurabilir.
c) Taşınır davasını açan kişi bu davayı kazanmak için, hali hazır zilyedin üstün hak karinesini çürütmek durumundadır.
d) İrade dışında elden çıkmış olmak kaydıyla, para veya hamile yazılı senetleri iyi niyetle kazanmış olan kişi aleyhine de taşınır davası açılabilir.
e) İrade dışında elden çıkmış malı edinen iyi niyetli zilyede karşı taşınır davası, on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
5- Tapu kütüğüne verilebilecek şerhlerle ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Bir kişisel hakkın tapu kütüğüne şerh verilebilmesi, bunun kanunda açıkça düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
b) Taşınmaz rehininde rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı, paylı taşınmazlarda mülkiyete konu maldan yararlanmaya ve paylı
mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, tapu kütüğüne şerh verilebilecek kişisel haklardandır.
c) Tapu kütüğüne şerh verilmekle etkisi kuvvetlenerek ayni hak niteliğini kazanan kişisel haklar, herkese karşı ileri sürülebilir hale gelir.
d) Aile konutunun maliki olmayan eş, tapu kütüğüne taşınmazın aile konutu olarak özgülendiği konusunda şerh verilmesini tek başına talep
edebilir.
e) Ayni hak iddiasının geçici tescil şerhi, şerhten sonra taşınmazda hak kazananların bu ayni hakkı bilmediklerini ve bilecek durumda
olmadıklarını ileri sürmelerini engeller.
6- Üzerinde küçük bir kulübe de bulunan bir zeytin bahçesine paylı mülkiyet halinde malik olan paydaşlardan A=3/5,
B=1/5, C=1/5 hisse oranına sahiptir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Bahçe içindeki kulübenin çatısının akması halinde, B tek başına hareket ederek çatıyı tamir ettirebilir.
b) A ve B birlikte karar vererek, bahçenin tamamının kiralanmasına ilişkin sözleşme yapabilir.
c) Bahçedeki ağaçların bir kısmının sökülerek yerine bina inşa edilmesi konusunda karar alınması, A, B ve C’nin oybirliğini gerektirir.
d) Paydaşlar arasında farklı bir anlaşma yoksa, bahçeden toplanan zeytinleri paylı mülkiyetteki hisseleri oranında paylaşırlar.
e) A ve C birlikte karar vererek, her yıl sırayla bir paydaşın bahçeden yararlanacağı şekilde bir yönetim planı belirleyebilir.
7- Tapuda Mehmet Efendi adına kayıtlı bir arsa üzerinde 15 yıldır çay bahçesi işleten (A)’nın ölümü üzerine işleri tek
mirasçısı olan oğlu (O) devralmış ve o da 10 yıl süreyle çay bahçesi üzerindeki zilyetliği devam ettirmiştir. (O) taşınmazın kendi
adına tescili için dava açmayı düşünmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Bir taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla kazanılabilmesi için taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması gerekir. Olayda kimliği belirsiz bir kişi adına
yapılmış olsa da tapulu bir taşınmaz vardır. Bu sebeple taşınmaz olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılamaz.
b) Taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla kazanılabilmesi için üzerinde bir bina bulunması ve bunun talep sahibi tarafından yapılmış olması
gerekir. Olaydaki taşınmaz arsa niteliği korunarak çay bahçesi olarak kullanıldığından olağanüstü zamanaşımıyla kazanılamaz.
1
c) Bir taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla kazanılabilmesi için zilyetliğin kesintisiz olarak 20 yıl sürmesi gerekir. (A)’nın ölümüyle zilyetlik
kesintiye uğramış olacağından (O) taşınmazın kendi adına tescilini talep edemez. Bunun için (O)’nun 10 yıl süreyle daha zilyetliğini sürdürmesi
gerekir.
d) Bu yolla mülkiyetin kazanılabilmesi için zilyetin iyiniyetli olması gerekir. Olayda hem (A) hem (O) gerçek malik olmadıklarını bildikleri için
onlar için taşınmaz mülkiyetini olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanma imkanı yoktur.
e) Yukarıda sayılan hususlardan hiçbiri olağanüstü zamanaşımıyla taşınmaz kazanımı için engel değildir. (O) açacağı dava ile taşınmazın adına
tescilini sağlayabilir.
8- (A), Almanya’da yaşayan kardeşi (B) ile birlikte kat mülkiyetine tabi bir daire satın almış ve taşınmaz adlarına eşit
paylarla tescil edilmiştir. Ancak daha sonra maddi sıkıntı içerisine giren (A) hissesinin bir kısmını arkadaşı (C)’ye satarak onun
adına tescil ettirmiş ve durumu bir mektupla kardeşi (B)’ye bildirmiştir. Mektuba derhal cevap veren (B) aynı bedelle hisseleri
satın almaya hazır olduğunu (A)’ya bildirmiştir. Satışın üzerinden iki buçuk sene geçmiş olmasına rağmen kendisine halen devir
yapılmaması üzerine (B) dava açmayı düşünmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Paylı mülkiyet konusu mal kat mülkiyetine tabi olduğundan önalım hakkı kullanılamaz. Bu sebeple (B)’nin açacağı dava ile adına tescil
yapılmasını sağlaması mümkün değildir.
b) Kendisine yapılan bildirimin üzerine derhal satın alma iradesini bildiren (B)’nin bu beyanı ile önalım hakkı geçerli olarak kullanılmış olur.
(B)’nin daha sonra açacağı tescil davası açıklayıcı niteliktedir.
c) Satışın üzerinden iki buçuk sene geçmiş olduğu için (B)’nin önalım hakkını kullanması mümkün değildir.
d) (B)’ye yapılan bildirim noter kanalıyla yapılmadığından süreler işlemeye başlamaz. (B) kendisine noter kanalıyla bildirim yapılmadığı sürece
dilediği zaman önalım hakkını kullanmakta serbesttir.
e) (A) hisselerinin tamamını değil bir kısmını sattığından olayda önalım hakkı kullanılamaz.
9- (A) noterde yapmış olduğu bir sözleşmeyle sahibi bulunduğu taşınmazı (B)’ye satmayı vaadeder. Sözleşmenin
yapılmasının ardından (B) tek taraflı talebiyle sözleşmeyi derhal tapuya şerh ettirir. Bir süre sonra (A) taşınmazı 5 yıl için (C)’ye
kiraya verir ve kira sözleşmesini de tapuya şerh ettirir. Bir süre sonra satış vaadine dayanarak mülkiyet hakkını elde eden (B)
kendisinden sonra şerh edilen kira hakkının terkinini talep etmek istemektedir.
Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (B) kira sözleşmesinin terkinini talep edebilir. Bu şerhin ayni (munzam) etkisinin bir sonucudur.
b) Kira sözleşmesi şerh edilebilen sözleşmelerden olmadığından (B) adına yapılan tescil yolsuzdur. Bu sebeple (B) kira sözleşmesine ilişkin şerhin
terkinini talep edebilir.
c) B’nin terkini sağlaması mümkün değildir. Zira satış vaadinin şerhi talebinin malik tarafından yapılmış olması gerekmektedir. (B) lehine
konulan şerh bu sebeple geçersiz olduğundan kendisinden sonra hak iktisap eden (C)’ye karşı bu hakkını kullanamaz.
d) (B)’nin terkini sağlaması mümkün değildir. Zira terkin ancak şerhten sonra elde edilen ayni haklar için geçerlidir. Olayda şerh edilmiş bir kira
sözleşmesi olduğundan bu hakkın terkini istenemez.
e) (B) kira sözleşmesinin şerhinin terkinin talep edebilir. Bu şerhin tasarruf yetkisini kısıtlayan etkisinin bir sonucudur.
10- (A)’nın kendi arsasında yapmış olduğu inşaat bir metre kadar (B)’nin arazisine taşmış bu durumu gören komşusu
(K),(B)’nin yurtdışında olduğunu söyleyerek , (A)’nın inşaat işlerini yürüten ustası (U)’yu taşma konusunda uyarmıştır. Bir ay
sonra yurtdışından dönen (B), (A)’yı arayarak duruma derhal itiraz eder. Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
a) Taşmaya ilişkin itirazın taşmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekir. (B) bu süreyi kaçırdığından taşmaya
katlanmakla yükümlüdür.
b) (K)’nın (U)’ya yapmış olduğu uyarı (A)’nın iyiniyetini ortadan kaldıracağından (B) bu taşmaya katlanmakla yükümlü değildir.
c) Uyarının (A)’nın iyiniyetini ortadan kaldırdığının söylenebilmesi için bizzat kendisine yapılmış olması gerekir. Uyarı (A)’nın ustası (U)’ya
yapıldığından (A)’nın iyiniyetini ortadan kaldırmaz. 15 günlük itiraz süresi de dolduğundan diğer şartların da varlığı halinde (B) taşmaya
katlanmakla yükümlü kılınabilir.
d) Taşmaya ilişkin itirazın öğrenmeden itibaren 15 günlük süre içerisinde yapılmış olması gerekir. Olayda da bu süreye uyulduğundan (B) bu
taşmaya katlanmakla yükümlü değildir.
e) Seçeneklerin tümü yanlıştır.
11- İrtifak haklarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Kaynak hakkının eşyaya bağlı olarak kurulması mümkün değildir.
b) Oturma hakkı ancak gerçek kişiler lehine kurulabilir tüzel kişiler lehine oturma hakkı kurulamaz.
c) Kişiye veya eşyaya bağlı üst hakkının en az 30 yıl için kurulmuş olması halinde tapuda taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkündür.
d) Eşyaya bağlı irtifaklar en fazla yüz yıl için kurulabilirler.
e) İntifa hakkının eşyaya bağlı olarak kurulması da mümkündür.
12- Yolsuz tescil durumuna ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Yolsuz tescile dayanarak hak iktisabının geçerli olabilmesi için taşınmazın özel mülkiyete elverişli olması gerekir.
b) Yolsuz tescile dayanarak ipotek hakkının kazanılması mümkün değildir.
c) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak malik gözüken kişinin haksız inşaat hükümlerine göre mülkiyeti kazanma imkanı vardır.
d) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak malik gözüken kişinin olağan zamanaşımı hükümlerine dayanarak mülkiyeti kazanma imkanı vardır.
e) Temsil yoluyla kazanımlarda kaydın yolsuz olduğunun temsilci tarafından bilinmesi veya bilinmesi gerekmesi de iyiniyet iddiasına engel olur.
2
3
Download

Test soruları cevapları - İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi