S. Sayısı: 86
tıirkîye Cümfrurtyetrle Sovyet Sosyalist cumhuriyet­
leri ittihadı arasında açılan 8 milyon dolarlık kredi
muamelesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni
mazbatası ( I 1194)
r.c.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı : 6/3553
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasında açılan sekiz mîlyoti
dolarlık kredi muamelesine müteallik hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 20-XII-934 te
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesil e birlikte yüksek huzurla­
rına sunulmuştur .
Başvekil
A InonÛ
Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
encümeni
Karar Na 66
Esas # 0 . î/1194
22-XIX-1934
Yüksek Reisliğe
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri İttihadı arasında açdan 8 mil­
yon dolarlık kredi muamelesine dair olub Başve­
kâletin 22 - XII -1934 tarih ve 6/3553 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
encümenimize verilmüş olmakla Hariciye müste­
şarı Numan bulunduğu halde okundu ve konu­
şuldu.
Bu lâyihanın esasını; Türkiye Cumhuriyeti
ile Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında im­
za ve kahul olunan 21 - XII -1934 tarihli protokol
mucibince açılan 8 milyon dolarlık krediyi ma­
mul eşya mubayaasında da kullanabilmek için
salâhiyet verilmesi talebi teşkil etmektedir. Ger­
çi bu kredinin sanayi işlerinde kullanılacağına
dair mukavelenin birinci maddesinde sarahat var­
sa da lüzumu halinde bu kredinin mamul eşya,
mubayaasında dahi ıkullanılabilmesi için Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetinin muvafakati istihsal edil­
miş olduğu alınan izahattan anlaşıldığına göre
bu kredinin bazı^daire belediyeler için lüzumu
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak bir
kısım mamul eşyanın mubayaasında dahi istima­
linde mâni kalmadığı gibi memleketin diğer
mühim ihtiyaçlarını karşılayacağı şübhesiz olan
bu iş için Hükümete mezuniyet vermekte bir
mahzur tasavvur etmek de varid olamaz. Bu su­
retle alınacak eşyanın bedellerine aid teahhütnamelerin Maliye vekili tarafından imza edilme­
sine dair olan hüküm ile mubayaa edilecek eşya
hamgi .belediye için mubayaa edilmiş ise bede­
linin o belediye tarafından ödenmesini temin
—2—
.çin alâkadar olan belediyenin bütçesine tahsisat
konması hususunun lâyihada tebarüz ettirilmesi
lüzumlu görülmüş ve teklif olunan kanun lâyihası
bu esaslara göre düzeltilmiştir.
Müstacelen ve tereihan müzakere dileğile Umu­
mî heyetin tasvibine arzedilnuek üzere Yüksek Re­
isliğe sunuldu.
Reis
Burdur
M. Ş. Özkan
Reis V.
İsparta
M. Unsal
M. M.
Bayazıd
îhsan
Kâtib
Balıkesir
Bursa
Çorum
Enver
Dr. G. Kagramah
Mustafa
Edirne
Erzurum
Giresun
Kaltokrdn
A. Araştı
Kâzım Akay
tstanbul
İzmir
Kayseri
Sadettin
Kâzım inanç
A. Hilmi
Kırklareli
Manisa
Mardin
S. Ödül
T. Türkoğlu
E. Erten
Sivas
Kırklareli
Basım
M. Nahid Kerven
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ
HÜKtHMETtN TEKLİFİ
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı tara­
Türkİyie Cürnhuriy etile Sovyet Sosyalist ŞûraİMr
fından Türkiye Cumhuriyetine açılan 8 milyon
Cumhuriyetleri IttİJıiadı marnında, açılan sekiz
milyon dolarlık {kredi mnjUtfmelesine müteallik dolarlık krediye müteallik protokolün tasdiki
hakkındaki 2434 numaralı kanuna eklenen kanun
kamtim lâytyb/ası
lâyihası
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov­
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında
imza ve kabul olunan 21 ikinci kânun 1934 ta­
rihli protokol mucibince açılan sekiz milyon do­
larlık kredi mukabilinde sınaî tesisler yahud
daire ve belediyeler için iktiza eden makina vesair malzeme veya mamul eşya ve mevad alına­
bilir. Bunların nisbet ve miktarlarile aid oldu­
ğu müesseseler ve daire ve belediyeler îcra Ve­
killeri Heyetince tayin ve tesbit olunur.
MADDE 1 — 24 - V -1934 tarih ve 2434 nu­
maralı kanımla tasdik edilmiş olan protokolün,
birinci maddesi mucibince açılmış olan 8 milyon
dolarlık krediyi îcra VeMUıeri Heyetlince resmi
dairelere ve belediyelere lüzumu /kararlaştırıla­
cak mamul eşya mubayaasında dahi kullanıl­
ması için Hükumıete salâhiyet veril|mişıtir.
Bu suretle alrnaeaik eşyanın bedellerinle aiıd
taahhüdn&melıer Maliye vekili tarafından imza
edilir. Alman eşya her hangi bdr belediye içini
almımış ise o belediyece bunun bedeli bütçesine
konularak maliyeye ödenjr.
MADDE 2 — Birinci ımadde mucibince alı­
nacak makina veya sair malzeme ve mamul eş­
ya ve mevad için ayni maddede zikrolunan pro­
tokolün yedinci maddesine tevfikan verilecek
taahhüdnameler Hükümet namına Maliye vekili
tarafmdan imza edilir ve ihtiva ettiği paralar
makina ve mamul eşya ve mevad hangi mües­
sese, daire ve belediyeye maledilmişse onun he­
sabından veya bütçesinden ödenir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu­
teberdir.
(S. Sa;
MADDE 2 — Bu kanun neşri ibarihinden mu­
teberdir.
[ : 86)
- 3
MADDE 4 — Bu kanunun icrasma îcra Ve­
killeri Heyeti memurdur.
20 -XII-1934
Rs.V.
Ad, V.
M. M. V
Z. Apaydın
î. înönü
Ş. Saraçoğlu
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Eaya Dr. T. Rüştü Af as
Fuad Ağrah
Mf. V.
Na. V.
İk. V.
A.B.Özmen
Ali Çetmkaya
Celâl Bwyar
Zr. V.
S. İ M . V.
G.î. V.
D. Refik Saydam Rana Tarhan Mulılis Erkmen
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma (tora Ve­
killeri Heyeti memurdur.
( & Sayısı : 86 )
Download

S. Sayısı: 86