cid
şı So
kak
Mes
Sok
kak
ı So
oka
k
Karakoca Sokak
Güce
ak
an Sok
T
Çık
ma
zı
oğ
lu
e Çıkm
azı
Serç
Sokak
Türkte pe Cami
Çu
bu
kcu
So
ka
k
kak
k
Mazlu
m So
zı
T
Sok
ak
Yusufoğlu
Sokak
si
Bay
Ali Çı
km az
ı
k
utla
rC
ad de
Musulluoğ
lu Soka
Ha
mdi
K
Meyvalı Çarşısı
So
ka
k
Şıh
lı H
oca
k
ka
So
ara
yC
ad
de
si
T
Birlik Pasajı
Karatarla
Mahallesi
SA
T
Bugday Pazarı Sokak
T
Nuhoğ lu
Sokak
k
ka
So
Gaziler Caddesi
So kak
Gaziler Caddesi
rC
i
i Caddes
i
es
add
Hac ı Vel
Turistik Çarşı
hitle
Şe
esi
Gazile r Cadd
i
Gaziler Caddes
şısı
Karatarla
Cami
Soka
k
Atta r Çar
0.60
1.80
Model Han
Kumr
u
Kosker
Çarşısı
Sadıko ğlu Sokak
0.60
1.60
ki
S
Muhtarı
So
Hazreti Yuşa
Turbesi
Pirsafa Mescit
Türbesi
Es
Örüçüler İş Hanı
Hakim Mehmet Uygun Sokak
Hasandayı Sokak
gun
et Uy
Mehm
kak
Kantarlar Mahallesi
0.60
1.60
Mütercim Asım Caddesi
lu
h Ed ip
i
Çukur
Mahallesi
Tütüncüler İş Hanı
Kirişçi Sokak
ioğ
nif
Ha
Abd ulla
K
llü
So
ka
k
Soka
evle
Ala Üd
ara
yC
ad
de
si
Gü
Ke
rva
nc
ıÇ
ıkm
a
3
Yavuz Sokak
DIŞI
ALAN
Hakim
Eyyüpoğlu Cami
Geçid
Bakıcılar Çarşısı
k
o ka
aS
M
Kan
ka
k
Ka
za
nc
ı
Ca
dd
es
i
rü
k
G
üm
iS
T
Şekero ğlan
Mahallesi
İmam Ça ğdaş
Baklavacı k
ka
So
ğlu
ro
Kö
Bakıcılar Çarşısı
z
vu
Ya
So
Kahveci Sokak
Deli Vaiz
Sokak
Nuri Mehmet
Pa şa Cami
Esk
Sokak
İsmail Say Sokak
K
rim
kak
ak
Cadd esi
T
Karagöz
Cami
Ala Üdevle
Cami
i
ddes
et Ca
Hürriy
So
ka
k
Ke
t So
Sok
Kara göz
kak
z So
Kaza
Asım
Müterrim
i
des
ad
lva rı
Adliye Sarayı
in em
iS
Esk
Koc aoğl
Halıcılar Pasajı
ak
ğlu Sok
Ka
ya
çk
oc
a
K
yli Sokak
ey
İsa Beşe Sokak
Hasanda yı Sokak
C
T
re
Ziya
rab
esi
Büyük
Murat
Hotel
KORUMA ALAN SINIRI
rcu
bu
Su
T
Bedesten Sokak
ak
Torun Sok
Sokak
Bozağa
Cadd
Hotel
Güllüoğ lu
K
Türktepe
Sağlık Ocağı
Hafız Ali Sokak
Ka
Ömeriye
Cami
Arapoğlu Sokak
Güllüoğlu Sokak
Kanber Sokak
Bey
Mahallesi
Hamet Sokak
Türktepe
İlköğretim
Okulu
Karanfil Sokak
Çamurcu Sokak
0.70
2.00
kak
mi So
ye Ca
Ömeri
yon
İstas
LEJAND
Söyle
mez
Soka
k
Tahtani Cami
Millet Hanı
Dü ğmeci
Mahallesi
Kasap Sokak
os
tah
an
eS
k
ka
So
Sokak
Bozağa
Migros
MİA
a
hy
Ka
yı Sokak
Sadıkda
Es
ki P
Sadı
kday
vası
k Yu
Çocu
Sok
ak
Tin
könü
T
k
0
0
kak
Merak Sokak
i
Dere Kam
Geçid
Ağ
Hasırcı Sokak
Dü ğmeci
Mahallesi
altı So
Kaya
Millet Sokak
an Sok
ak
et
Ahm
T
Princess
Hotel
k
Soka
Sokak
kak
rı So
Kena
Dere
Dayı
ka
a So
T
k
Kazaz Soka
eci
Düğm
Hannembey
Cami
Kasap Sokak
Gaziantep Milli
Eğ itim Rehberlik
Ve Araştırma
Merkezi
Atatür
k Bu
i
Caddes
0.60
1.60
Araptarlı Sokak
i Cami
Tah tan
k
Gümrük
Soka
(Emniyet Hizmet
k
ka
Sokak
ak
ok
ıkm
azı
ak
S ok
başı
Paz
ar
rcu
T
Araptarlı Sokak
Kimya
So
kak
Çamu
Mehm
et
Karagöz
Mahallesi
cı
ha
rS
za
Na
So
ra
Ka
Şirvani Cami
Askeri Lojmanlar
Gaziantep
Alanı)
Rehabilitasyon
Müdürlü ğü
K
k
ka
So
er
Öm
K
Şahinbey İlçesi
M
Keçehane Sokak
Tinkönü Sokak
lu
toğ
me
eh
Atı
cıl
ar
zı
ma
e Çık
e han
Keç
zı
ma
Çık
A
Gaziantep Kalesi
Taş
lı Ç
ak
Köpr
ü Ba
ak
k
So
Seferpa şa
Mahallesi
Çu
ku
rb
aş
ıS
ok
ak
T
ci
İstas
yon
Bulva
rı
ak
Sok
it
ev
arı
en
n
Ke
eK
zım
üla
M
M
Der
Download

Karagöz Mahallesi, Alaüddevle Camii, Hacı Mehmet Bey Mescidi ve