İСİМ
Исим яшйаларын, ъанлы вя ъансыз варлыгларын адларыны билдирир, ким? ня? бязян
дя щара? суалларына ъаваб олур. Мясялян: ata, ушаг, ада, dəmir, аьаъ, Бакы,
London вя с.
Цмуми вя хцсуси исимляр. Цмуми исимляр мцяййян бир група дахил
олан ейниъинсли яшйаларын цмуми адыны билдирир: sinif, мяктяб, китаб, гязет, даь
вя с. Хцсуси исимляр ейниъинсли яшйалары, варлыглары фяргляндирмяк цчцн онлара
верилян хцсуси адлардыр: Азярбайъан, Araz, Аytel, Лаля, Altay, Şəhla вя с.
Хцсуси исимлярин илк щярфи бюйцк йазылыр.
Конкрет вя мцъярряд исимляр.
Kонкрет исимляр gюзля эюрцля билян яшйаларın adıdır. Мясялян: su,
чичяк, мешя, ев, qələm, quş, yarpaq вя с.
Mцъярряд исимляр gюзля эюрцля билмяйян анлайышларын ады: fikir, арзу,
хяйал, севэи, севинъ, kədər вя с.
Тяк вя топлу исимляр.
Исимлярин чоху тяклик билдирир: ев, qapı, аьаъ, top, lampa və s.
Еля исимляр дя вар ки, онларын мязмунунда топлулуг анлайышы юзцнц
эюстярир. Мясялян: ел, халг, ъамаат, əhali, гошун, alay, сцрц, илхы, дястя вя
с. Бунлар топлу исимлярдир. Топлу исимлярин чоху ъям шякилчиси гябул едир:
халглар, елляр, сцрцляр вя с. Bir qismi isə cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir:
camaat, əhali və s. Топлу исимлярля ялагядя олан хябяр тякдя ишлянир.
Мясялян: Camaat öz sözünü deməlidir. Халг bayram edir вя с.
İsmin hallanması
Исим щалланаркян шякилчиляр гябул едир. Бунлар щал шякилчиляри адланыр. Щал
шякилчиляри ашаьыдакылардыр:
Адлыг щал –
Йийялик щал – -ын, -ин, -ун, -цн
Йюнлцк щал – -а, -я
Тясирлик щал – -ы, -и, -у, -ц
Йерлик щал – -да, -дя
Чыхышлыг щал – -дан, -дян
1. Адлыг щалда олан исимляр щеч бир шякилчи гябул етмир.
2. Йийялик щалын ики нювц вар: мцяййянлик билдирян йийялик щал вя гейримцяййянлик билдирян йийялик щал. Мцяййянлик билдирян йийялик щал
кимин? няйин? щаранын? суалларына, гейри-мцяййянлик билдирян йийялик
щал ися ня? суалына ъаваб верир. Мясялян: küləyin səsi, pəncərənin
şüçəsi, külək səsi, pəncərə şüşəsi və s.
3. Yönlik hal yön, tərəf, istiqamət bildirir, кимя? няйя? щарайа?
суалларына ъаваб верир.
Мясялян: küçəyə, bacıya, Bakıya.
4. Тясирлик щал да йийялик щал кими ики нювя бюлцнцр. Мцяййянлик билдирян
тясирлик щал кими? няйи? (бязян дя щараны?), гейри-мцяййянлик
билдирян тясирлик щал ня? суалына, шякилчисиз ишлянир. Мясялян: Тərlanı
чаьыр. Айtел китаб (китабы) охуйур.
Исмин щалlarынын суалları
Адлыг щал
– ким? ня? щара?
Йийялик щал – кимин? няйин? щаранын?
Йюнлцк щал – кимя? няйя? щарайа?
Тясирлик щал – кими? няйи? щараны?
Йерлик щал
– кимдя? нядя? щарада?
Чыхышлыг щал – кимдян? нядян? щарадан?
Сону саитля битян исимляр щалланаркян кюкля шякилчи арасына йийялик вя
тясирлик щалларда н, йюнлцк щалда ися й битишдириъи самити артырылыр: Cямiля – н –
ин, Yasямənя – н – и, Lаля – й – я
Тяк исимляр щалланаркян щал шякилчиляри сюз кюкляриня артырылыр: вятян,
вятянин, вятяня, вятяни, вятяндя, вятяндян.
Ъям исимляр щалланаркян щал шякилчиляри ъям шякилчисиндян сонра
йазылыр: çəmənляр, çəmənлярин, çəmənляря, çəmənляри, çəmənлярдя, çəmənлярдян.
Исмин щаллары
Щал шякилчиляри
Адлыг (А.)
---
Йийялик (Й.)
Sуаллары
ким? ня? щара?
-ын, -ин, -ун, -цн; -нын, -нин, кимин? няйин? щаранын?
-нун, -нцн
Йюнлцк (Йюн.)
-а, -я, -йа, -йя
кимя? няйя? щарайа?
Тясирлик (Т.)
-ы, -и, -у, -ц, -ны, -ни, -ну, -нц
кими? няйи? щараны?
Йерлик (Йер.)
-да, -дя
кимдя? нядя? щарада?
Чыхышлыг (Ч.)
-дан, -дян
кимдян? нядян?
щарадан?
ИСМИН МЯНСУБИЙЙЯТЯ ЭЮРЯ ДЯЙИШМЯСИ
Азярбайъан дилиндяки исимляр яшйанын шяхся мянсуб олмасына эюря
дяйишир. Бу дяйишмя мянсубиййят шякилчиляринин кюмяйи иля йараныр. Яшйанын
щансы шяхся аид олдуьуну билдирян шякилчиляр мянсубиййят шякилчиляри адланыр.
Мянсубиййят шякилчиляри яшйанын Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ шяхсляря aidliyini, мянсублуьуны
билдирир.
Шяхсляр
Ы шяхс
Тяк
Ъям
-м; -ым, -им, -ум, -цм (ата+м, -мыз, -миз, -муз, -мцз; -ымыз,
цтц+м, баь+ым, ев+им, топ+ум, -имиз,
цзцм+цм)
-умуз,
-цмцз
(ата+мыз,
цтц+мцз,
баь+ымыз,
ев+имиз,
топ+умуз, цзцм+цмцз)
ЫЫ шяхс
-н; -ын, -ин, -ун, -цн (ата+н, цтц+н, -ныз, -низ, -нуз, -нцз; -ыныз, баь+ын, ев+ин, топ+ун, цзцм+цн)
иниз, -унуз, -цнцз (ата+ныз,
цтц+нцз, баь+ыныз, ев+иниз,
топ+унуз, цзцм+цнцз)
ЫЫЫ шяхс
-ы, -и, -у, -ц; -сы, -си, -су, -сц (ата+сы, -ы, -и, -у, -ц; -сы, -си, -су, -сц
цтц+сц,
баь+ы,
ев+и,
топ+у, (ата+сы, ев+и, топ+у, цзцм+ц)
цзцм+ц)
Ы вя ЫЫ шяхсляря аид мянсубиййят шякилчилярини гябул едян исимляр яшйанын
йалныз инсана мянсублуьуну билдирир. Мясялян: мяним fikriм; сянин fikrин; бизим
fikrимиз; сизин fikrиниз вя с.
ЫЫЫ шяхся аид бу шякилчини гябул едян исим ися яшйанын щям инсана, щям
дя башга яшйалара мянсублуьуну билдирир. Мясялян: онун həyəti, мяктябин
həyəti; гоншунун pəncərəsi, otağın pəncərəsi вя с.
ЫЫЫ шяхсин тяки вя ъяминин гябул етдийи мянсубиййят шякилчиляри ейнидир.
Азярбайъан дилиндя саитля битян bəzi алынма сюзləriн гябул етдийи
мянсубиййят шякилчиляринин яввялиндя й самити ишлянир. Мясялян: тале-йим, талейин, тале-йимиз, талейи (талеляри). Мювге, мяншя, мянафе, мянбя сюзляринин дя
мянсубиййятя эюря дяйишмяси белядир.
Хябярлик шякилчиляри
Ы шяхс
-ам, -ям, -йам, -йям
ЫЫ шяхс
-сан, -сян
ЫЫЫ шяхс
-дыр, -дир, -дур, -дцр
Ы шяхс
ЫЫ
шяхс
тяк
-ыг, -ик, -уг, -цк, -йыг, -йик, -йуг, -йцк
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
ъям
ЫЫЫ шяхс
-дыр(лар), -дир (ляр), -дур(лар), -дцр(ляр)
Хябярлик шякилчиляри вурьу гябул етмир.
Саитля битян исимлярдя Ы шяхся аид шякилчилярин (тякдя вя ъямдя) яввялиня
й битишдириъи самити артырылыр. Мясялян: Мян suçu -й-ам. Биз məktəbli-й-ик.
Download

1. Isim