SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
HİZMETİN ADI
NO
1-
2345-
6-
7910-
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ / BELGELER
1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2- Adres ve telefon bilgileri beyanı
Poliklinik muayenesi
3- Ücretli hastalar için vezne makbuzu
4- Er-Erbaş için sevk kağıdı
5- Hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kâğıdı
1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
Acil müracaat işlemleri
nüfus cüzdanı
Epikriz işlemleri
1- Otomasyon sistemi üzerinden yapılır.
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden yapılan sevk)
Ambulans hizmetleri
2- ATT tarafından doldurulan ambulans hizmet formu
1- Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim
Hekim seçme
ismi bildirilmesi
1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
Hasta yatışı
2- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen yatış
belgesi)
Muhtelif röntgen
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
çekilmesi
CT (tomografi)
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
çekilmesi
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
MR
EK 2
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 dakika
5 dakika
5 dakika
3 dakika
5 dakika
5 dakika
Raporsuz: 30 dakika
Raporlu: 1 saat
3 iş günü
10 iş günü
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
12131415161718-
Doppler USG
çekilmesi
Normal USG çekilmesi
Kemik dansitometrisi
EKO çekilmesi
EKG çekilmesi
Efor testi
EEG çekilmesi
EMG çekilmesi
19-
Biyokimya laboratuvarı
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
2- Tetkik numunesi
20-
Patoloji tetkikleri
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
2- Tetkik numunesi
11-
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
21-
Endoskopi
8 iş günü
8 iş günü
1 saat
15 dakika
10 dakika
24 saat
7 iş günü
5 iş günü
Hemogram: 30 dakika
Koagulasyon: 40 dakika
Sedimantasyon: 50
dakika
Biyokimya: 60 dakika
Hormon: 3 saat
Kardiyak marker: 30
dakika
Tam idrar tahlili: 20
dakika
10 iş günü
Kolonoskopi: 30 gün
Rektoskopi: 15 gün
Gastroduodenoskopi: 15
gün
Seroloji: 24 saat
Parazit: 2 saat
Eliza: 4 saat
Kültür tahlilleri: 72 saat
Tbc Kültürü: 42 gün
İdrar kültürü üreme
yoksa: 24 saat
İdrar kültürü üreme
varsa: 72 saat
HCV DNA 30 gün
HCV RNA 45 gün
HCV Genotip 45 gün
5 iş günü
Zeka testi: 20 dakika
WISC-R (pediatrik): 90
dakika
Danışmanlık: 40 dakika
Kişilik testi: 90 dakika
22-
Mikrobiyoloji
laboratuvarı
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
2-Tetkik numunesi
23-
Nükleer tıp
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
24-
Psikolojik testler
1- Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
(otomasyon üzerinden yapılır)
25-
Sürekli ilaç kullanım
raporu
1- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2- Poliklinik müracaat barkodu
5 dakika
Sürücü olur raporunun
düzenlenmesi
1- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2- Ücretli poliklinik muayenesi başvurusu (Göz, İç Hastalıkları,
KBB, Ortopedi Ruh ve Sinir Hastalıkları)
8 saat
26-
27-
1- Talep dilekçesi
Özürlü sağlık kurul
2- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
raporu (Dilekçe ile
nüfus cüzdanı
başvuran hastalar için)
8 saat
28-
Özürlü Sağlık Kurul
Raporunun
düzenlenmesi (2022
sayılı yasadan
yararlanacak / Gelir
vergisinden muaf
olacak hastalar için)
1- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2- 2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin
bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından
hastanemize yazılmış üst yazı
3- Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri
Müdürlüğünden alınacak üst yazı
8 saat
29-
Özürlü Sağlık Kurul
Raporunun
düzenlenmesi (Özel
Eğitimden
yararlanacak hastalar
için)
1-Talep dilekçesi(18 yaş altı Anne-Baba veya vasisi tarafından
verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların
soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir)
2- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
3-Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu
4- Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini
belirten değerlendirme raporu
5- Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim
Faaliyet Raporu
8 saat
30-
İşe giriş, Durum bildirir,
Silahlı-Silahsız özel
güvenlikler ve Silah
ruhsatı raporlarının
düzenlenmesi
1-Talep dilekçesi
2- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
3-Vezne makbuzu
8 saat
31-
İstirahat raporu (sağlık
kurulu) düzenlenmesi
32-
Malzeme raporları ve
İşitme cihazı
raporlarının
düzenlenmesi
33-
Yaş tashihi, Evlilik
raporu ve diğer adli
vakalar için rapor
düzenlenmesi
34-
Hasta Hakları Birimine
başvurusunun kabulü
ve cevaplanması
35-
Hastaya ait hastane
kayıtlarının verilmesi
36-
Şikayet başvurusuna
cevap verilmesi
1-İstirahat veren hekim tarafından düzenlenen istirahat süresinin
belirtildiği rapor kağıdı
2- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
1- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2-Solunum fonksiyon testi
3-Çekilen filmler
4-Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller
1-Mahkemeden alınan üst yazı
2- Nüfus kayıt örneği
1-Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres
beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak
imzalamaları
2- Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden
internet başvurusu
1-Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı
2-Talep dilekçesi(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası vasi veya
vekili imzalı)
3- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
4- Kimlik belgesi
1-Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)
8 saat
8 saat
8 saat
15 gün
30 dakika
15 iş günü
37-
Bilgi edinme
başvurusuna cevap
verilmesi
1-Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)
2-Elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru
15 iş günü
38-
Personel İşleri
1-Açıktan Atama
2-Naklen Atama
3-Asalet Tasdiki
4-İstifa
5-Terfi
6-Sicil İşlemleri
39-
İzin İşlemleri
1-Personel Yıllık, Günlük, Mazeret
2-Rapor İzinleri
5 dakika
40-
Satın Alma
1-Hastane İhtiyaçlarının Temini
2 iş günü
(Doğrudan Temin)
41-
Ambar ve Depo
İşlemleri
1-Demir Baş Kayıt
2-Sarf Malzeme
1 iş günü
42-
İstatistiki Bilgiler
1-İstatistiki Veriler Hazırlanması
15 dakika
43-
Tedavi Hizmetleri
İşlemleri
1-Tıbbi Hizmetlere Ait İşlemler
2-Hasta Tedavi İşlemleri
1 saat
40 dakika
44-
Diyaliz
45-
İlaç ve Eczacılık
İşlemleri
46-
Kan Ürünleri ve
İşlemleri
47-
Hasta iletişim başvuru
ve bilgi sisteminin
işletilmesi
48-
Adli Tıp İşlemleri
1- KBY hastası ise nefroloji uzmanı onaylı rapor
2- ABY hastası ise nefroloji uzmanı tarafından verilmiş order
2- Başka diyaliz merkezinden geçiş yapıyorsa, epikriz belgesi
4 saat
1-İlaçların Temini ve Servislere Dağıtımı
1 saat
1-Tetkik Tahlil İşlemleri
Jel Santrifigasyon Kan
grubu tayini: 30 dakika
Direkt coombs: 1 saat
İndrekt coombs: 1 saat
Eritrosit süspansiyonu:
(Kızılaydan 2 saat)
Plazma: (Kızılaydan 1
saat)
Trombosit
süspansiyonu: (Kayseri
Bölge Kan Merkezi 6
saat)
1-Yerinde çözülmeyen Hasta İletişim Birimi başvurularının
elektronik ortama aktarılarak değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
1- T.C kimlik numarası yazılı (15 yaş ve üzeri için fotoğraflı)
nüfus cüzdanı
2-Adli Vakalarda Kişinin Sağlık Durumunun veya Olayın Kişi
Bedeninde Şiddetinin Tespiti
20 dakika
1 saat
49-
Ölüm İşlemleri
50-
Anjiyografi
51-
Bronkoskopi
Solunum fonksiyon
testi
Enjeksiyon işlemleri
5253-
1-Mernis Ölü Tutanaklarının Doldurulması
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim istemi (otomasyon sistemi üzerinden verilen barkod )
1- Hekim hastaya verdiği reçete veya fotokopisi- verilen ilaç
1 saat
Acil Vakalarda: 15 dakika
Randevulu: 1 gün
2 gün
15 dakika
15 dakika
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
Adı soyadı
Unvan
:
:
Adres
:
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
Ebru KAYA GÖZÜBÜYÜK
Kalite Direktörü
Rahmi Günay cd. Sivas Numune
Hastanesi
444 44 58 (1105)
346 225 39 39
[email protected]
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı soyadı
Unvan
:
:
Adres
:
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
Doç. Dr. Hilmi ATASEVEN
Hastane Yöneticisi
Rahmi Günay cd. Sivas Numune
Hastanesi
444 44 58 (1102)
346 225 39 39
[email protected]
Download

ek-2 hizmet standartları