ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2013 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan
Genel Kurul Toplantısı‟nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz,
çalıĢmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate
alarak, ortak hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde
sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıĢmalar yapmıĢtır.
Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait
faaliyetlerimizi aĢağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiĢ
bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını
kesintisiz biçimde yapmıĢtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve
bu kararlar doğrultusunda gerçekleĢtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz:
 KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR
Sektörün yaĢadığı çeĢitli sorunların gündeme getirilerek çözüme
kavuĢturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz
tarafından çeĢitli kurum ve kuruluĢlara ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bunlar:

Konu
Tarih
Yer
: Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
: 21 Ocak 2013
: Four Seasons Hotel Bosphorus/ ĠSTANBUL
Açıklama : Tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren ve Türk
Seramik sektörünün yol haritası niteliğindeki ''Türkiye Seramik
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'', Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yapılan tanıtım toplantısı ile
kamuoyuna açıklandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Türkiye Seramik Federasyonu, Seramik AraĢtırma Merkezi
yetkilileri ile çok sayıda firma temsilcisinin katılım sağladığı tanıtım
toplantısına Seramik Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır KAYAN, Seramik
Tanıtım Grubu üyeleri Tarık ÖZÇELĠK, Ercüment ARICI ve Erdem
ÇENESĠZ‟ in yanı sıra Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıĢtır.
1

Konu
: Çimento Sektör Toplantıları
Tarih
: Mart-Nisan-Haziran, Ekim, Kasım, Aralık 2013
Yer
: TĠM/ĠSTANBUL, OAĠB/ANKARA
Açıklama : Tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren ve Türk
Çimento sektörü için oldukça faydalı olduğu düĢünülen “Çimento
Sektör Toplantıları” gerçekleĢtirilmiĢ olup; söz konusu toplantılarda
ilgili döneme ait çimento sektörü ihracatı detaylı istatistikleri ile
çimento sektörü durum değerlendirmesi katılımcılarla paylaĢılmıĢtır.
Söz konusu toplantılara Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ,
Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim ERBEN, Arda ÖZKIR ve Erbil KOÇAK‟ın
yanı sıra Genel Sekreterliğimiz ilgili personeli ve Birliğimiz üyesi
çimento üreticisi ihracatçı firmalar tarafından katılım sağlamıĢtır.

Konu
: TĠM 2023 Ġhracat Stratejisi Toplantıları
Tarih
: Mayıs, Temmuz, Ağustos 2013
Yer
: TĠM/ĠSTANBUL
Açıklama : Türkiye‟nin 2023 Ġhracat Stratejisi kapsamında yapılan
toplantılarda, 26 sektördeki çalıĢmalar TĠM BaĢkanı Sayın Mehmet
BÜYÜKEKġĠ ve sektör proje liderleri ile değerlendirilmiĢtir. Söz konusu
toplantılarda Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından
sektörümüz adına 2023 yılı uzun vadeli baĢarı seviyelerine iliĢkin
sunumlar yapılmıĢtır.

Konu
: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları
Birliği Basın Toplantısı
Tarih
: 5 Temmuz 2013
Yer
: Swiss Otel/ĠSTANBUL
Açıklama : Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Özinönü, BaĢkan
Yardımcıları Bahadır KAYAN ve Cemil TOKEL‟in konuĢmacı olarak yer
aldığı toplantıda; BaĢkan Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından yapılan sunumda
Birliğimiz ve iĢtigal alanları hakkında basın mensuplarına bilgi verilmiĢ
olup, Ocak-Haziran 2013 dönemi ihracat rakamları ve 2023 hedefimiz
paylaĢılmıĢtır.

Konu
: Seramik Makinelerinin YerlileĢtirilmesi Projesi Sonuçları
ve Makine ile Seramik Sektörü ĠĢbirliği Toplantısı
Tarih
: 7 Ekim 2013
Yer
: EskiĢehir
Açıklama :EskiĢehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik ĠĢ Kümesi
koordinasyonunda yürütülen ve Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça
Veritabanı OluĢturulması Projesi Sonuçları, Makine Ġhracatçıları Birliği
ile ĠĢbirliği, OSO Line ve Anadolu Üniversitesi ARGE ve Ġnovasyon
Merkezi ile ĠĢbirliği Protokolleri imzalanması konularının görüĢüldüğü
toplantıya, EBK Seramik ĠĢ Kümesi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Makine
Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi , Seramik AraĢtırma Merkezi ,
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma
2
Ajansı ile Genel Sekreterliğimiz olmak üzere toplam 65 kiĢi katılım
sağlamıĢtır.

Konu
: TĠMAkademi2023 Semineri
Tarih
: 23 Ekim 2013
Yer
: TĠM/ĠSTANBUL
Açıklama : TĠM 2023 Ġhracat Stratejisi kapsamında, Türkiye ihracat
hedefinin
firma uygulamalarını aktarmak üzere bir bilgilendirme
seferberliği baĢlatılmıĢtır. Bu çerçevede, tüm iĢ dünyasını ilgilendiren
ve TĠMAKADEMĠ2023 tarafından düzenlenen Maden, Çimento, Cam,
Toprak, Seramik ve Yapı Ürünleri Sektörü semineri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Seminer kapsamında açılıĢ konuĢması Çimento, Cam, Seramik ve
Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Bahadır KAYAN tarafından yapılmıĢtır. Sektör firmalarının yönetim
kurulu baĢkanları, genel müdürleri, strateji müdürleri ve ihracat
müdürlerinden oluĢan 60‟ı aĢkın katılımcının yer aldığı seminer tüm
Birlik üyeleri için oldukça faydalı olmuĢtur.

Konu
: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Semineri
Tarih
: 21 Kasım 2013
Yer
: OAĠB/Ankara
Açıklama : Türk Seramik Sektörünün Afrika‟ya yönelik stratejisini
belirlemek üzere "Sahra Altı Afrika Ülkeleri Semineri" gerçekleĢtirilmiĢ
olup, söz konusu seminerle ilgili pazarlardaki ekonomik geliĢmelerin
ihracatçılarımıza duyurulması, potansiyel arz eden ürün ve ürün
gruplarının tespit edilerek ihracatımızın bu alanlara yönlendirilmesi ve
bu itibarla ihracatçı firmalarımızın söz konusu ülkelerde pazar
paylarının artırılması amaçlanmıĢtır. Seminerin açılıĢ konuĢması
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YAMANER tarafından yapılmıĢ olup;
sırasıyla Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları, Eximbank ve Türkiye
Ekonomi Bankası tarafından sunumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu
seminere 24 kiĢi katılım sağlamıĢtır. Toplantı esnasında Genel
Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan “Sahra Altı Afrika Ülkeleri
Raporu” katılımcılara dağıtılmıĢtır.

DĠĞER FAALĠYETLER
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı
Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Tuquality‟nin Desteklenmesi Hakkında”
Tebliğ çerçevesinde; Seramik Sektörü için hazırlanan Turquality Projesi
Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıĢtır. Söz konusu destek
kapsamında Birliğimiz “Seramik Sektörü Londra Projesi” çerçevesinde
%80 oranında ve proje baĢına yıllık en fazla 500.000 $ olacak Ģekilde
desteklenecektir.
3
 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları Birliği
tarafından bu sene ilk kez Seramik Tasarım YarıĢması düzenlenmiĢtir.
Ġki ayrı kategoride, toplam 100.000 TL değerinde sekiz ödülün verildiği
yarıĢmada kazananlar, 26 ġubat 2014 tarihinde Unicera Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı açılıĢ günü yapılan ödül töreni ile
açıklanmıĢtır. Üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar
fakültelerinin lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına
açık olan yarıĢmada öğrenciler seramik kaplama malzemeleri ve
seramik sağlık gereçleri olmak üzere iki kategoride yarıĢmıĢtır. Seramik
kaplama malzemeleri kategorisinde 150, sağlık gereçleri kategorisinde
de 117 olmak üzere toplam 267 adet baĢvuru olmuĢtur. YarıĢma
kapsamında, alanında uzman ve yetkin kiĢilerden oluĢan; kaplama
malzemeleri kategorisinde 7, sağlık gereçleri kategorisinde de 7 olmak
üzere toplam 14 adet jüri üyesi bulunmaktadır.
 SERAMĠK TANITIM GRUBU (STG) FAALĠYETLERĠ
STG, bugüne kadar yurtdıĢında sayısız fuara çeĢitli stantlarla katılmıĢtır.
Ancak 2013 yılı içerisinde katılım sağlanan uluslararası fuarların bazıları
için, ziyaretçilerin Türk Seramik sektörünün son durumu ve Türk seramik
firmaları hakkında bilgi alabilecekleri, firmaların iletiĢim bilgilerine
ulaĢabilecekleri, uzun yemek servislerinin verilmeyeceği, oturma
köĢelerinin yer almayacağı ortalama 20-30 m² arası büyüklükte sade ama
Ģık bir “info stand” konsepti tasarlanmıĢtır. Böylece, STG info standının,
firma standları gibi ürün üzerine odaklanmaması; bunun yerine pratik bir
bilgi alıĢveriĢinde bulunulması, ülkemiz seramik sektörü marka algısını
yukarı çekilmesi ve fuar katılımlarından daha fazla verim alınabilmesi
sağlanmıĢtır.

Konu
:Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak
Editörler Heyeti ve VIP Lounge
Tarih
: 27 ġubat-03 Mart 2013
Yer
: Ġstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi/ Ġstanbul
Fuarı
Açıklama : Unicera Fuarı çerçevesinde uluslararası seramik ve
mimarlık dergileri editörleri bu sene de fuara davet edilmiĢ ve Seramik
Tanıtım Grubu tarafından ağırlanmıĢtır. Seramik Tanıtım Grubu
yabancı VIP misafirlerini fuar alanında 2. Kat Kınalı Salonu‟nda yer
alan ve özel olarak hazırlanan „Turkishceramics VIP Lounge‟da
ağırlamıĢ olup; son iki senedir olduğu gibi bu sene de sektörün önde
gelen seramik firmalarının özel müĢterilerine ve yabancı dergilerin
editörlerinin kullanımına sunulan locada, misafirlere internet eriĢimi,
TV yayını, açık büfe ve kilitli dolap gibi hizmetler sunulmuĢtur.
Unicera kapsamında, sektörün baĢlıca uluslararası ve bölgesel
dergilerden Ceramic World Review, Tile International, Tile Magazine,
Domus, Edge, Middle East Interior, Domoi, Ceramic and Sakhteman
Magazine ve Tiles of India editörleri olmak üzere toplam 9 editör
Turkishceramics tarafından Türkiye‟de ağırlanmıĢ; söz konusu
4
kiĢilerin yol, konaklama, Ģehir içi transfer ve ağırlama masraflarının
Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden karĢılanmıĢtır. Fuar süresince
VIP Lounge‟da ağırlanan editörlerce Türk seramik firmalarının
standları ziyaret edilmiĢ; her bir firma tarafından firmalarını ve
sergilenen ürünlerini tanıtıcı kısa sunumlar yapılmıĢtır. Seramik
Tanıtım Grubu BaĢkanı Bahadır Kayan tarafından Türk seramik
sektöründe yaĢanan son geliĢmelerle ilgili bilgi verilmiĢtir.

Konu
: ISH 2013 Fuarı
Tarih
: 12-16 Mart 2013
Yer
: Frankfurt/Almanya
Açıklama : Seramik sağlık gereçleri sektöründe dünyanın en önemli
ihtisas fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Bina, Enerji
Teknolojisi ve Banyo Ekipmanları Fuarı olan ISH 2013 Fuarı‟na,
Seramik Tanıtım Grubu (STG) faaliyetleri çerçevesinde 30 m²‟lik bir
info stand ile katılım gerçekleĢtirilmiĢtir. Bireysel olarak toplam 85
Türk firmasının katılımcı olarak yer aldığı ISH Fuarı‟nda Seramik
Tanıtım Grubu üyesi firmalardan Creavit (Çanakçılar Seramik),
Duravit, Ece Banyo, Güral Vitrifiye, Ġdeal Seramik, Ġdevit, Kale
Seramik, Serel ve Vitra son ürün ve tasarımlarıyla katılım sağlamıĢtır.

Konu
: Coverings Fuarı
Tarih
: 29 Nisan-2 Mayıs 2013
Yer
: Atlanta/ABD
Açıklama : Seramik karo sektöründe dünyanın belli baĢlı
fuarlarından biri olarak kabul edilen Coverings 2013 Fuarı‟na, Seramik
Tanıtım Grubu (STG) faaliyetleri çerçevesinde 40 m²‟lik bir info stand
ile katılım gerçekleĢtirilmiĢtir. Seramik Tanıtım Grubu üyesi
firmalardan Akgün seramik, Ege Seramik, Graniser Seramik, Kale
Seramik, Söğütsen Seramik ve UmpaĢ Seramik firmaları son ürün ve
tasarımlarıyla katılım sağlamıĢtır.

Konu
: Abu Dhabi Özel Nitelikli Alım Heyeti
Tarih
: 18-20 ġubat 2013
Yer
: Ġstanbul
Açıklama : Abu Dhabi Özel Nitelikli Alım Heyeti, KEO Consultants
firmasından gelen tek bir yetkili ile Genel Sekreterliğimiz
organizasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Program çerçevesinde, Kale,
Vitra, Serel ve Seranit firmalarının showroomları ziyaret edilmiĢtir.
Ayrıca Tabanlıoğlu Mimarlık firması ziyaret edilerek Türk mimarisi ve
mimarlık bakıĢ açısı, projeleri ile paylaĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra;
seramiğin kullanıldığı alanlara örnek teĢkil etmesi amacıyla Salt Galata
Projesi ve Haliç‟teki Hilton Golden Horn gezdirilmiĢtir. Eyüp Kültür
Merkezi de Emre Arolat mimarlıktan bir yetkili tarafından yerinde
anlatılmıĢtır.
5

Konu
: Londra Projesi Ajans Seçimi ve Ġstanbul Workshop
Tarih
: 15-17 Nisan 2013 – 13-15 Mayıs 2013
Yer
: Londra - Ġstanbul
Açıklama : Londra Projesi kapsamında Londra ziyareti ve PR ajansı
konkuru durumu ile ilgili olarak; Ġngiliz Proje koordinatörümüz
Charles Knevitt‟in ön eleme yaptığı Hillgate, ING Media ve Caro
Communications firmaları ile yüz yüze görüĢmeler yapmak üzere
Seramik Tanıtım Grubu adına BaĢkan Bahadır KAYAN, Arge ġube
Müdürü Sevgin UTLULIĞ ve Seramik Tanıtım Grubu Kurumsal ĠletiĢim
DanıĢmanı Markam A.ġ.‟den Güven BORÇA 15-17
Nisan 2013
tarihinde ajanslar ile görüĢmek üzere Londra‟ya gitmiĢlerdir. Londra‟da
yapılan görüĢmeler ve yapılan konkur neticesinde PR çalıĢmalarının
yürütülmesi amacıyla Londra merkezli Ġngiliz ING Media ile
çalıĢılmasına karar verilmiĢtir. Ardından 13-15 Mayıs 2013 tarihleri
arasında ING Media yetkilileri Türkiye‟ye davet edilerek Genel
Sekreterliğimiz organizasyonluğunda bir workshop gerçekleĢtirilmiĢtir.
3 gün süren Workshop‟ın birinci gününde Seramik Tanıtım Grubu
yetkillileriyle tüm gün süren bir toplantı gerçekleĢtirilerek
Turkishceramics ile ilgili detaylı bilgi PR ajansı ile paylaĢılmıĢtır. Ġkinci
gün Bozüyük‟de yer alan VĠTRA Fabrikası ziyaret edilerek, karo ve
vitrifiye üretim süreçleri yerinde incelenmiĢtir. Ayrıca aynı yerleĢke
içerisinde bulunan Vitra Ġnovasyon Merkezi ziyaret edilmiĢtir. Üçüncü
gün ise Vitra, Serel ve Seranit firmalarının showroomları ziyaret
edilmiĢ, ardından CM Mimarlık firması ziyaret edilerek Türk mimarisi
ve seramik kullanımı hakkında bilgi alınmıĢtır. Londra Projesi ile, Türk
seramiklerinin Londra merkezli olmak üzere mimarlara yönelik
tanıtımı ve uzun vadede Orta Doğu ve Körfez Bölgesi‟ndeki projelerde
karar verici nitelikteki ve çoğunluğu Ġngiliz mimarlara ulaĢmak
hedeflenmektedir.

Konu
: ISO/TC 189 Toplantısı
Tarih
: 24-27 Haziran 2013
Yer
: Ġstanbul
Açıklama : Türkiye Seramik Federasyonu tarafından ev sahipliği
yapılan ve 24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Ġstanbul‟da düzenlenen
ISO/TC 189 Toplantısı‟na Seramik Tanıtım Grubu olarak destek
verilmiĢ ve söz konusu etkinliğe iliĢkin yapılacak harcamalar
(Konaklama ve yol hariç) Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden
karĢılanmıĢtır.

Konu
: Avrupa Seramik Kaplama Malzemeleri Federasyonu
(CET) Genel Kurul Toplantısı ve Kongresi
Tarih
: 27-29 Haziran 2013
Yer
: Ġstanbul
Açıklama : Türkiye Seramik Federasyonu tarafından ev sahipliği
yapılan ve 27-29 Haziran 2013 tarihlerinde Ġstanbul‟da düzenlenen
Avrupa Seramik Kaplama Malzemeleri Federasyonu (CET) Genel Kurul
Toplantısı ve Kongresi‟ne Seramik Tanıtım Grubu olarak destek
6
verilmiĢ ve söz konusu etkinliğe iliĢkin yapılacak harcamalar
(Konaklama ve yol hariç) Seramik Tanıtım Grubu bütçesinden
karĢılanmıĢtır.

Konu
: Seramik Sektör ÇalıĢtayı
Tarih
: 03 Temmuz 2013
Yer
: Ġstanbul
Açıklama: Tüm seramik sektörü
firmaları ve
Türkiye Seramik
Federasyonu temsilcilerinin de katılım sağladığı bir çalıĢtay
düzenlenmiĢ ve 2014 yılında Seramik Tanıtım Grubu (STG) tarafından
gerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyetler ve detayları belirlenmiĢtir.

Konu
: Cersaie Fuarı
Tarih
: 23-27 Eylül 2013
Yer
: Bologna/ĠTALYA
Açıklama
: Seramik Tanıtım Grubu olarak, seramik sektörünün en
büyük fuarı olarak nitelendirilen ve bu yıl da 23-27 Eylül 2013 tarihleri
arasında Bologna'da düzenlenen Cersaie Fuarı‟na katılım sağlanmıĢtır.
Seramik Tanıtım Grubu‟nun 2013 faaliyetleri çerçevesinde, Cersaie
Fuarı‟nda daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 25 Eylül 2013
tarihinde bir konser etkinliği gerçekleĢtirilmiĢ olup, ana meydanda
düzenlenen canlı performans kapsamında, “Filarmonica Arturo
Toscanini” ile beraber ünlü Türk piyanist Fahir ATAKOĞLU sahne
almıĢtır. Ana meydanda düzenlenen canlı performansın yanı sıra
etkinliği tanıtmak ve sektörle ilgili bilgi vermek amacı ile tanıtıcı
bannerlar ve reklam panoları hazırlanmıĢtır. BaĢta seramik firmalarının
özel müĢterileri olmak üzere, tüm seramik sektörüne konser davetiyeleri
gönderilmiĢ; yazılı ve sözlü basında haber olarak duyuruları
yayınlanmıĢtır. Buna ek olarak fuar boyunca STG tanıtım filmi
meydanda gösterilmiĢtir. Fuara 19 Türk seramik firmasının katılım
sağlamıĢtır. 19 Türk seramik firmasının katılım sağladığı fuara;
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Bahadır KAYAN,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet YAMANER, Tarık ÖZÇELĠK ve Ercüment
ARICI‟nın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Esra ARPINAR ve Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıĢtır.

Konu
: %100 Design Fuarı
Tarih
: 18-21 Eylül 2013
Yer
: Londra/ĠNGĠLTERE
Açıklama
: 18-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Ġngiltere/Londra‟da
gerçekleĢtirilen %100 Design Fuarı‟na STG olarak 10 m²‟lik bir info-stand
ile katılım sağlanmıĢ olup; ayrıca STG olarak uluslararası pavilyon‟a
sponsor olunmuĢtur. Sponsorluk kapsamında, RIBA ödüllü mimar
7
Ferhan Azman tarafından tasarlanan ve birçok farklı Türk seramik
firmasının ürünlerinin bir arada sergilendiği “Chockablock” isimli seramik
enstalasyon ile ziyaretçilere bar, kafe ve VIP toplantı alanı sunulmuĢtur.
Ġnfo standın cephe kaplamasında ve “Chockablock‟ isimli 54 metre
uzunluğundaki barın; cephesinde ve 4 metre yükseliğindeki kolonlarında,
bir çok farklı Türk seramik firmasının ürünleri bir arada sergilenmiĢ ve
böylece Türk seramiklerinin kalitesi ve güçlü tasarım anlayıĢı
ziyaretçilerin deneyimine sunmuĢtur. Ayrıca 100% Design Fuarı
kapsamında STG tarafından düzenlenen seminerler, mimarlık ve tasarım
dünyasından katılan ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıĢtır. Fuara
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Bahadır KAYAN
ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıĢtır.

Konu
: Interclima Batimatec 2013
Tarih
: 04-08 Kasım 2013
Yer
: Paris/FRANSA
Açıklama : Ġki yılda bir düzenlenen ve seramik sağlık gereçleri
sektöründe prestijli bir fuar olarak kabul edilen, Batimat Paris 2013
Fuarı‟na Seramik Tanıtım Grubu adına 20 m²‟lik bir info-stand ile
katılım sağlanmıĢtır. Söz konusu fuara Seramik Tanıtım Grubunu
temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Erdem ÇENESĠZ ile Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıĢtır.

Konu
: Westanbul Eastanbul AJ Heyeti
Tarih
: 21-24 Kasım 2013
Yer
: Ġstanbul/TÜRKĠYE
Açıklama : Seramik Tanıtım Grubu, Ġngiltere‟nin saygın mimarlık
dergisi the Architects‟ Journal (AJ) ile ortak yürüttüğü „Kiosk‟ fikir
projesi ve bu sene ikincisi yapılan Westanbul Eastanbul Heyeti
kapsamında Ġngiltere‟nin altı önde gelen mimarlık Ģirketini 21-24
Kasım 2013 tarihleri arasında Ġstanbul‟da ağırlamıĢtır.The Architects‟
Journal‟ın editör yardımcısı Rory Olcayto‟nun da katılımıyla
gerçekleĢen gezide, mimarlar Osmanlı mimarisinden günümüze „kiosk‟
adıyla evrimleĢen, bahçe köĢkleri, su çeĢmeleri ve bu yapılarda
kullanılan tarihi seramikleri incelerken, Türkiye‟deki çağdaĢ seramik
ve sağlık gereçleri sektörünü yakından tanıma imkanı bulmuĢtur.Ali
Onat Türker ve Gökhan KarakuĢ‟un Salt Galata‟da Türk mimarlık
tarihi ve Türk seramik tarihi üzerine yaptığı sunumları takiben,
katılımcılar Nisa Semiz eĢliğinde Osmanlı döneminin geleneksel
yapılarını incelemenin yanı sıra, hem seramik üretim fabrikalarını hem
de mağazaları ziyaret ederek projenin ön araĢtırma aĢamasını
tamamlamıĢ oldu. Turkishceramics‟in katkılarıyla yürütülen Kiosk
projesi kapsamında Ġngiltere‟den, Zaha Hadid Architects, AHMM, Eric
Parry Architects, Studio Weave, Adam Architecture ve Hopkins
Architects‟in geleneksel Osmanlı bahçe köĢkü formundan esinlenerek
tasarlayacakları çağdaĢ „kiosk‟ tasarım konseptleri 2014 ġubat ayında
8
bir ay boyunca sürecek bir sergi ile Londra tasarım dünyasının
beğenisine sunulacaktır. Söz konusu heyete Seramik Tanıtım Grubu
BaĢkanı Bahadır KAYAN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılım
sağlamıĢtır.

Konu
: BIG 5 2013
Tarih
: 25-28 Kasım 2013
Yer
: Dubai/BAE
Açıklama : Seramik Tanıtım Grubu adına 24 m²‟lik bir info-stand ile
katılım sağlanmıĢtır.

Konu
: Uluslararası Dergi Ġlanları
Açıklama: Uluslararası pek çok sektörel dergiye, ülkemiz seramik
sektörünü tanıtıcı reklamlar ile katılım sağlayacağımız uluslararası
organizasyonlara iliĢkin basın bültenleri gönderilmeye devam edilmiĢtir.
Bu çerçevede, 2013 yılında Fliessen und Platten, The World of Interiors,
Wallpaper, Frame, ICON, Tile Magazine, Edge, Gulf Construction
Ceramic World Review, Tile International ve Middle East Interiors
dergilerinde “Priceless”, “Timeless” ve “Indescribable” ilanlarımız
yayınlanmıĢtır. Ayrıca, “Seramik Türkiye Dergisi” aracılığıyla da sektöre
ve faaliyetlerimize iliĢkin bilgilendirme ve tanıtım yapılmıĢtır.

Seramik tanıtım grubu resmi web sitesi ile sanal fuar projesi aynı dijital
altyapı projesinde birleĢtirilerek turkishceramics.com adresinde
Yayınlanmaya baĢlamıĢtır.

Seramik Tanıtım Grubu sosyal medya entegrasyonu projesi ile dünyaca
ünlü tüm sosyal medya platformlarında tanıtım kampanyaları
baĢlatılmıĢtır.

Seramik Tanıtım Grubu google, facebook reklamları ile dijital mecrada
da tanıtım kampanyası baĢlatmıĢtır.
 GENEL NĠTELĠKLĠ TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI
Türkiye‟nin ticari ve ekonomik iĢbirliği imkanlarının artırılması ve
ihracatçı firmalarımızın dıĢ pazar paylarında artıĢ sağlanması amacıyla,
Ekonomi Bakanlığı‟nın koordinasyonu ve TĠM‟in organizasyonunda
gerçekleĢtirilen aĢağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım
sağlanmıĢtır:

Heyet Adı : Libya Ticaret Heyeti
Tarih
: 12 ġubat 2013
Yer
: Libya (Trablus)
Organizatör : Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) organizasyonu
Açıklama : Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın
BaĢkanlığında Libya‟ya (Trablus) yönelik olarak
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.
9

Heyet Adı : Kırgızistan Ticaret Heyeti
Tarih
: 9-10 Nisan 2013
Yer
: Kırgızistan
Organizatör :TUSKON organizasyonu ve Genel Sekreterliğimiz
(OAĠB)
iĢbirliği
Açıklama : BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın resmi
ziyareti ile eĢ zamanlı olarak dönemin Ekonomi Bakanı
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın katılımı ile gerçekleĢtirilen
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti‟ne 92 firmadan 148 kiĢi
katılmıĢtır. 10 Nisan 2013 günü Kırgız iĢadamları ile ikili iĢ
görüĢmeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.

Heyet Adı : ABD Ticaret Heyeti
Tarih
: 14-17 Mayıs 2013
Yer
: Amerika BirleĢik Devletleri
Organizatör : Genel Sekreterliğimiz (OAĠB) organizasyonu
Açıklama
: BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın resmi
ziyareti ile eĢ zamanlı olarak dönemin Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın katılımı ile ABD‟ye
yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.
 GENEL NĠTELĠKLĠ MĠLLĠ KATILIM FUARLARI

Fuar Adı
: 41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi
Ürünleri Fuarı
Tarih
:02-06 Nisan 2013
Yer
:Libya (Trablus)
Organizatör :Milli
katılım
organizasyonu
Genel
Sekreterliğimiz
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
Açıklama : Sözkonusu fuara 29 Türk firması 657 m² stand alanı
ile katılım yapmıĢtır.

Fuar Adı
: 3. Çin-Avrasya Expo Fuarı
Tarih
: 02-07 Eylül 2013
Yer
: Urumçi/Çin
Organizatör :Milli katılım organizasyonu 3. kez Genel Sekreterliğimiz
(OAĠB) tarafından gerçekleĢmiĢtir.
Açıklama : 10 adet Türk firmasının toplam 198 m² stand alanı ile
katılımı ile gerçekleĢtirilen fuarın, açılıĢ törenine katılan
Ekonomi Bakanlığı dönemin Bakan Yardımcısı Sayın
Mustafa SEVER, Türk firmaların standlarını ziyaret ederek
sergilenen ürünler hakkında bilgi almıĢtır.
10
 GENEL NĠTELĠKLĠ ALIM HEYETLERĠ
Ekonomi
Bakanlığı
koordinatörlüğünde
ve
Genel
Sekreterliğimiz
organizasyonunda aĢağıda belirtilen Alım Heyeti programları düzenlenmiĢ ve
ülkemize gelen yabancı konukların Türk firmalarla ikili iĢ görüĢmeleri
yapmaları sağlanmıĢtır:

Heyet Adı
Tarih
Açıklama
: Etiyopya Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı
: 21-28 Ekim 2013
: Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleĢen
alım heyeti programı kapsamında yabancı firma ile Türk
firma temsilcilerinin birebir görüĢme imkanı buldukları
ikili iĢ görüĢmeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
MEVZUAT ÇALIġMALARI
 Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı‟nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve
görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri‟ne ek süre
verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması
iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 2013 yılında da devam edilmiĢtir. Bu
kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesi
tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aĢağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
TMO
Süt Tozu
DĠR Otomasyon Sistemine
Tanımlama
Nüsha Belge Döküm
Diğer (G.Gelen, Aracı-Temsilci
Tanımlama)
SONUÇLANAN
(2012 Yılı)
SONUÇLANAN
(2013 Yılı)
DEĞĠġĠM
(%)
679
676
-0,4
199
83
236
95
18,59
14,46
1.441
1.605
11,38
2.319
1.760
-24,11
1.571
2.754
75,30
 Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili
konularda bilgilendirme sunumları yapılmıĢtır.
DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ
 Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri
kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiĢ ve
-2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen
Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler”
Fuar
11
-2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”,
-97/5 Sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”,
-2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” ,
-2011/1 sayılı “Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında
Tebliğ” leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak,
hakediĢ miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiĢtir.
2013 yılında baĢvurusu yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına
iliĢkin tablo aĢağıda sunulmaktadır:
2012 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
2013 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
803
1222
241
979
1271
242
239
254
33
2538
43
2789
MİLLİ Fuarlar
(Firma + Organizatör)
BİREYSEL Fuarlar
ÇEVRE Maliyetleri Destekleri
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım
Faaliyetleri Destekleri
DİĞER DEVLET YARDIMLARI
(Tasarım +Pazar)
TOPLAM
DEĞİŞİM
22%
4%
6%
30%
10%
 Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi
Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek,
bekletilmeden ilgili kurum, kuruluĢ ve talep sahibi firmalara kısa sürede
cevapları intikal ettirilmiĢtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri
halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da
firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiĢtir.
TURQUALITY
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı
Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkındaki
Tebliğ”e iliĢkin olarak aĢağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18
firma,
20
markası
ile
söz
konusu
Tebliğ
hükümlerinden
faydalanmaktadır. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda 973 adet dosya
müracaatı olmuĢ ve yine 2013 yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam
eden dosyalarla beraber toplam 948 dosyanın iĢlemi sonuçlandırılmıĢ ve
16.682.979,72 TL destek hesaplaması yapılmıĢtır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
FĠRMA
Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ.
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Erkunt Traktör Sanayi A.ġ.
Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ.
GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ.
MARKA
Durukan
Vitra
Armatrac
Genpower
GentaĢ
12
6
7
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ.
Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ.
8
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ.
MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ.
Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ.
OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ.
PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ.
Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi
Termikel Madeni EĢya San. A.ġ.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ.
Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ.
Gelen Dosya
Sonuçlandırılan Dosya
2012 YILI
673
796
2013 YILI
973
948
Hidromek
Selpak /Solo
Çanakkale Seramik
/Kalebodur
Serel
MitaĢ
Nurus
Ors
PaĢabahçe
Sarsılmaz
Termikel
Burotime
Uğur
Yiğit Akü
DEĞĠġĠM (%)
45
19
 Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüĢ ve
yaĢanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ
kapsamında
ve
Ekonomi
Bakanlığı
talimatları
çerçevesinde
değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiĢtir. Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili Ģube uzmanları
aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiĢtir.

Konu
:Turquality programı çerçevesinde
GenelSekreterliğimizce desteklenmekte/desteklenecek olan
firmalara yönelik toplantı
Tarih
:10 Ocak 2013
Katılımcılar :Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Genel Sekreter
Özkan AYDIN ve ilgili personel
Yer:
: Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
Açıklama : Ġlgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmakta
olan OAĠB üyesi firma yetkililerinin katılımlarıyla mevzuat
değiĢikliklerine iliĢkin bir toplantı düzenlenmiĢtir.
 Konu
Tarih
Yer
Katılımcılar
Açıklama
:
:
:
:
Turquality Semineri
8 Mayıs 2013
Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
Ekonomi Bakanlığı ve Turquality
Sekreteryası yetkilileri
:2006/4 sayılı Turquality Tebliğ kapsamında Ģirketlerin
desteklenmesine iliĢkin iĢlemlerin bilgisayar veri iĢleme
tekniği yoluyla yapılmasına ve mevzuata yönelik bir
bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
13
EĞĠTĠMLER
Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2013
yılında Ankara, Çorum, Konya, Afyonkarahisar‟da aĢağıda yer alan eğitim
seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir:
EĞĠTĠM KONUSU
Otonom Bakım
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Planlı Bakım Yönetimi
Basel II Kriterlerinin
Bankacılık Sistemine ve
Ġhracatçılara
Yansımaları
Ekonomi Bakanlığı DıĢ
Ticaret Bilgilendirme
Semineri
ABD GenelleĢtirilmiĢ
Tercihler Sistemi
(GTS/GSP)
DERS ĠÇERĠĞĠ
Ġlk Temizlik ve incelemenin
gerçekleĢtirilmesi, Problem kaynakları için
(Kir ve toz) karĢı tedbirlerin alınması,
Temizlik ve yağlama standartlarının
oluĢturulması, Genel kontrol- muayene
eğitimlerinin yönetimi, Ekipman
kontrollerini- muayenelerini yapmak, ĠĢyeri
yönetimi ve kontrolü (standardizasyon),
Sürekli geliĢimi sağlamak
KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri,
Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Bilginin
Serbest DolaĢımı, Katma Değeri Yüksek
Ürünler ve Ülkelerin GeliĢmiĢlik Düzeyi,
Yeni Ekonomi ve/veya Bilgi Ekonomisi, ETicaret Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama
Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank Kredi ve
Sigorta Programları, KDV’de Ġndirim ve
Ġstisnalar, Mal Ġhracı, Hizmet Ġhracı, TecilTerkin Sistemi, Dahilde ĠĢleme Rejiminde
Tecil-Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu
Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV
Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV
Ġadesi (Ġade Yöntemleri)
Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar , Temizlik,
Yağlama, Yeniden sıkma, Küçük kusurların
geri bildirimi ve onarımı, Kaliteli yedek
parçalar
Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine Getirdiği
DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre Olası Etkileri,
Yeni TTK’nın ticaret hayatına getirdiği
yenilik ve yükümlülüklerin kısa
değerlendirmesi, Türk Eximbank Kısa
Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası Uygulamaları
T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon, Bölgenin
BaĢarılı ĠĢ Adamı/ Ġhracatçılarından Tecrübe
PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı / Dahilde ve
Hariçte ĠĢleme Rejimleri, ĠĢ Dünyası Ġçin
Ticari Bilgiye EriĢim, Ġhracatta Sağlanan
Devlet Yardımları, Ülke Masaları, Pazar
AraĢtırması, Pazara GiriĢ Engelleri ve
Çözüm Yolları
ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi
(GTS/GSP)
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ VE
YERĠ
03 Ocak 2013/ OAĠB
Selami Güven
Antal
08 Ocak 2013/OSTĠM
Aydın Sezer
15 Ocak 2013/OSTĠM
Bahattin Akçay
Maliye Bakanlığı
17 Ocak 2013/ OAĠB
Selami Güven
Antal
AyĢegül Çakır –
Risk Yöneticileri
Derneği, Erdem
Demirkan –
Deloitte, Uğur
Sandalcı – Türk
Eximbank
05 ġubat 2013/OAĠB
06 ġubat 2013/OAĠB
Ekonomi Bakanlığı
Marin Weaver ABD Ticaret Ofisi
08 Mart 2013/OAĠB
14
TURQUALITY®
Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Konya DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları ve Dahilde
ĠĢleme Rejimi
Afyonkarahisar DıĢ
Ticaret Eğitim Programı
Ticari Ġstihbarat
Kanalları
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Brezilya Pazarında
Fırsatlar, Zorluklar
Sunumu
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
14 Mart 2013/OAĠB
TURQUALITY® Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
OAĠB Uzmanları
Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
25-29 Mart
2013/ÇORUM
01-05 Nisan
2013/KONYA
Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege,
Devrim Erol, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve
Dahilde ĠĢleme Rejimi
OAĠB Uzmanları
Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında bilgi
Yaman KOÇ
18 Nisan 2013/OAĠB
20-24 Mayıs
2013/AFYONKARAHĠS
AR
24 Haziran 2013/OAĠB
DıĢ Ticarete GiriĢ;
BaĢlangıç ve Temel Kavramlar, Ġthalat ve
Temel Kavramlar, Ġhracat ve Temel
Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı,
Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama;
Hedef Pazarın Belirlenmesi, Rakip Analizi ve
Risk Analizi, Pazarlama Stratejilerinin
GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve
Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi, Pazarda
Ürünün Konumlandırılması (Tanıtım ve
Fiyatlandırma), AnlaĢmazlıkların Çözümü,
Müzakere Teknikleri, SipariĢ Süreçleri
Brezilya’nın dıĢ ticareti ve mevzuatı, ikili
ticarette yaĢanan geliĢmeler, ihracatımızda
potansiyel ürünler, iĢadamlarımıza öneri ve
tavsiyeler vs.
DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri;
PeĢin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik
Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödeme, Kabul
Kredili Ödeme, Akreditif, INCOTERMS
2010 Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme
ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler;
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi,
Faturalar, Sevk Belgeleri, DolaĢım Belgeleri,
Malın MenĢeine ĠliĢkin Belgeler, Kalite
Belgeleri
19 Eylül 2013/OSTĠM
Nilüfer ARIAK
26 Eylül 2013/OSTĠM
Nilüfer ARIAK
01 Ekim 2013/ OAĠB
Esin ġEN,
Ekonomi Bakanlığı
10 Ekim 2013/ OAĠB
Nilüfer ARIAK
22 Ekim 2013/OAĠB
Nilüfer ARIAK
15
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları;
Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve
Gümrük Mevzuatı Uygulamaları
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Gümrük Rejimleri, Gümrük Beyannamesi
Önemi ve Doldurulması
24 Ekim 2013/OAĠB
Neylan EGE
31 Ekim 2013/OAĠB
Marka
DiĢ Ticaret
Eğitimi/KONYA
Temel Pazarlama Stratejileri,
Bölümlendirme, Hedef Kitle,
Konumlandırma, Marka Kavramı, KiĢi, Yer,
Ürün/Hizmet, Fikir Markaları, Lüks
Markacılık, Nöro-Pazarlama
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Pazarlaması ve
Uluslararası Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim
ve Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette Kullanılan
Belgeler, Gümrük Mevzuatı ve
Uygulamaları , DıĢ Ticarette Lojistik ve
Nakliye, Sigorta ve Navlun; Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk
Eximbank Kredi ve Sigorta Uygulamaları,
Ticari Ġstihbarat Kanalları
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Akreditif;
Akredif nedir, Akreditifin Yararları, DıĢ
Ticarette Akreditif ÇeĢitleri, Akreditifli
Ödemede Taraflar, Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli,
Akreditif Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin
Analizi
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Lojistik ve Nakliye;
Lojistik, Nakliye ve Gümrük ĠĢlemlerinde
Lojistik ve Nakliyenin Önemi
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
Çerçevesinde
KiĢisel GeliĢim
Neylan EGE
“TOBB ETÜ
Sürekli Eğitim
AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi
01 Kasım 2013/OAĠB
04-08 Kasım
2013/KONYA
Nilüfer ARIAK,
Neylan EGE,
Yaman KOÇ,
Türk Eximbank,
OAĠB
07 Kasım 2013/OAĠB
Nilüfer ARIAK
14 Kasım 2013/OAĠB
Neylan EGE
21 Kasım 2013/OAĠB
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun;
Neylan EGE
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun’un Önemi
Protokol ve Kurumsal DavranıĢ Becerilerini
GeliĢtirme,
Temel Protokol Bilgileri ve Giyim KuĢam
Kuralları,
Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde DavranıĢ
Modelleri
21 Kasım 2013/OAĠB
Acar ACARTÜRK
22 Kasım 2013/OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
KiĢisel GeliĢim
Toplantı Katılımcısı Olma ve Toplantılarda
Kurumsal DavranıĢ Modelleri,
Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları,
Telefonla KonuĢmada Temel Protokol
Bilgileri
Acar ACARTÜRK
25 Kasım 2013/OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Rejimi,Ġthalat
Rejimi, Ġhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ
Ticarette Diğer Mevzuat, Gümrük
Nilüfer ARIAK
16
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) ile OAĠB
Arasında Yapılan
ĠĢbirliği Neticesinde
Düzenlenen Eğitim
Programları
Çerçevesinde
26 Kasım 2013/OAĠB
DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten Korunma
Yöntemleri, DıĢ Ticarette Teslim ġekilleri,
Ġncoterns 2011
Nilüfer ARIAK
26 Kasım 2013/OAĠB
Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi Anlamak,
Etkin ĠletiĢim, SatıĢ Süreçleri,Aktif
Pazarlama,Kampanya Yönetimi,Pazarlık
Becerileri, SatıĢta Maliyet Muhasebesi, Risk
Yönetimi, Etik ve Uyumluluk
Eren GÜNDÜZ
SatıĢ Yönetimi
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
Ülke Sohbet Toplantıları
Çerçevesinde Rusya
Fedarasyonu ve Polonya
Ġhracat Ġmkanları
27 Kasım 2013/OAĠB
DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük, Nakliye,
Finansman
Nilüfer ARIAK
Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri, Polonya
Ülke Bilgileri, Rusya Federasyonu ve
Polonya ile Ġhracat Ġmkanları
AyĢe Oya BENLĠ
Songül
BEġTAġOĞLU
28 Kasım 2013/OAĠB
05 Aralık 2013/OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
E Ticaret ve E Ticarete Verilen Destekler”
Zeynep ĠYĠLER
DıĢ Ticaret Eğitimi
Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Turquality ġubesi
Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları
ġubesi
Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu
Rönesans
DanıĢmanlık
Eximbank Kredileri ve Sigortalar
Esin
YERTUTANOL
Özlem AYDIN
Eximbank
Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim Programı
Focus Grup ÇalıĢması
Dale Carnegie
Training
DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve
Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat SözleĢmeleri
Asım ÇALIġ
Ekonomi Bakanlığı
12 Aralık 2013/OAĠB
18 Aralık 2013/OAĠB
Özel Eğitim
DıĢ Ticaret Eğitimi
19 Aralık 2013/OAĠB
25 Aralık 2013/OAĠB
Özel Eğitim
26.12.2013/OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLER TAKĠBĠ
 Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iĢtigal alanı bazında; Genel
Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere istatistiki veri çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
17
 Genel Sekreterliğimiz Ģube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı
firmalardan istenen istatistiki veriler hazırlanarak ilgili kiĢilere iletilmiĢtir.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik yönetim
ve güncellemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
C ġEKERĠ UYGULAMA
 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı‟na istinaden C ġekeri imalatçı ve
Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karĢılığında C ġekeri taleplerinin
karĢılanması iĢlemleri 9 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Bilgi Sistemleri
ġube Müdürlüğünce yürütülmeye baĢlamıĢ olup, bu tarih itibarıyle 92
adet baĢvuru dosyası “C ġekeri” tahsis edilmesi için ġeker Kurumu‟na
gönderilmiĢtir.
ĠHRACAT UYGULAMALARI VE E-BĠRLĠK ĠġLEMLERĠ
 Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde; gümrük beyanamelerinin onaylanması,
alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baĢka bedel ve Ģartlarla
satıĢına iliĢkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük mevzuatı kapsamında
“Performans ve Güvenilirlilik Formu” düzenlenmesi, Para Kredi ve
Koordinasyon Kurulu‟nun Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına
ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve 2013/04 sayılı kararları gereği baĢvuruların
sonuçlandırılması iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda 2013 yılında
Genel
Sekreterliğimiz
Ġhracat
Uygulamaları
ġubesi
tarafından
sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
GB sayısı
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
Ġhracat Tutarı(USD)
Ġhracat Yönetmeliğine göre
Alıcı DeğiĢikliği
OnaylanmıĢ KiĢi Statü
Belgesi
Tarımsal ürünlerde Ġhracat
Ġadesi ĠĢlemleri(GB sayısı)
SONUÇLANAN
(2012 YILI)
SONUÇLANAN
(2013 YILI)
DEĞĠġĠM(%)
257.649
263.353
2,2
10.669.175.426
11.246.508.003
5,4
10
14
40,0
145
147
1,4
15087
14360
-4,8
 Konsinye ihracatların kesin satıĢından sonraki iĢlemler, e-Birlik
kapsamında sisteme vekaletname giriĢleri, e-Birlik üzerinden ihracatı
gerçekleĢtiren firmalara iliĢkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi
18
aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirlikliklerine teslimi ile iptal
edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iĢlemleri yürütülmektedir.
 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki birliklerin mali genel
kurulları yapılmıĢtır.
DĠĞER FAALĠYETLER
 Konu
Tarih
Katılımcılar
 Konu
Tarih
Yer
Katılımcılar
 Konu
Tarih
Yer
 Konu
Tarih
Yer
Katılımcılar
Açıklama
 Konu
: Firmalarımızın devlet destek ve teĢviklerinden
yararlanırken karĢılaĢılan sorunlarla ilgili toplantı
: 14 Ocak 2013
: TC Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı,
Sayın Volkan AĞAR, Genel Sekreter Özkan AYDIN,
ilgili Ģubeler personeli
: YurtdıĢı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin
2009/5 Sayılı Tebliğ‟in ve prosedürlerin
sadeleĢtirilmesi,
birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması,
destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasına
yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte
olan mevzuatta yaĢanan sorunların görüĢülmesi ile ilgili
toplantı
: 18 Ocak 2013
: Ġstanbul
:Tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri,
ilgili Ģube personeli
: Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın
Libya BaĢbakanı Sayın Ali ZAYDAN onuruna
verdiği yemek
: 19 ġubat 2013
: Ġstanbul
: 6. Nakliye ve Demiryolları Toplantısı
: 21 ġubat 2013
: Genel Sekreterlik hizmet binası
: TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ekonomi Bakanlığı
temsilcisi, Genel Sekreterliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve Genel Sekreterliğimiz personeli
: Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve
ve katılımcılarla paylaĢılmak adına web sitemizde
yayımlanmıĢtır.
: Libya‟daki son duruma iliĢkin görüĢ alıĢveriĢinde
bulunmak ve Libya‟da iĢi olan ve projeleri askıda bulunan
firmaların sorunlarına iliĢkin görüĢmelerde kaydedilen
geliĢmeler
hakkında
gerçekleĢtirilen
“Libya
7.
Değerlendirme Toplantısı”
19
Tarih
Yer
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama

: 7 Mart 2013
: Ġstanbul / TOBB Plaza
:Dahilde ve hariçte iĢleme rejiminde
karĢılaĢılan sorunlara iliĢkin toplantı
:8 Kasım 2013
:Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
:Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla ġube
Müdürleri
Toplantısı
düzenlenmiĢtir.
Söz
konusu
toplantıya, Ekonomi Bakanlığı‟ndan 7, diğer Genel
Sekreterliklerden 19 ve Genel Sekreterliğimizden 6 kiĢi
katılmıĢtır.
“Kuzey Afrika Ülke Raporu (Gana, Mozambik, Senegal, Kenya, Somali,
Uganda, Nijerya, Tanzanya, Sudan, Etiyopya” ile “Ġtalyan Karoları 2012‟de
Durgunluk YaĢadı”, “Dünya SSG Ġhracatındaki Büyüme”, “Ġspanya Karo
SatıĢları” ve “ABD‟de ĠyileĢmenin Belirtileri” baĢlıklı çevirilerek
hazırlanarak; WEB sitemizde yayınlanmıĢtır.
 Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara‟nın Ġhracat Profili ile
Irak ve Ġngiltere‟ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleĢtirilen ihracata iliĢkin bilgi
notları hazırlanmıĢtır.
 Dünya Gazetesi yurt dıĢı ekinde yayınlanmak üzere Irak ve Ġngiltere‟ye
yönelik ihracat değerlendirme notları hazırlanmıĢ olup; Türkçe ve Ġngilizce
versiyonları; yurtdıĢı ekinde yayınlanmak üzere Rusya, Ġtalya ve
Avusturya‟ya yönelik ihracat değerlendirme notu; anılan gazetenin ülke
ekinde yayımlanmak üzere Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya,
Danimarka ekleri hazırlanarak Dünya Gazetesi‟ne iletilmiĢtir.
 Birliğimiz iĢtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAĠB ve
Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak
takip edilmiĢtir. Sektörümüzün Türkiye geneli gerçekleĢen dıĢ ticaret
verileri de hazırlanmıĢtır.
 ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıĢ oranları takip edilmiĢ ve söz
konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo
ve grafik halinde hazırlanmıĢtır.
 Yurt dıĢı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaĢan
ithal talepleri, ihraç ve iĢbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları
derlenerek web sitemizde yayınlanmıĢtır.
20
OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER
VE KONFERANSLAR
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı
: 4-5 Haziran 2013
: Ankara
:Dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın
himayelerinde düzenlenen konferansa Genel
Sekreterliğimizden katılım sağlanmıĢtır.
 Konu
: “Halka Arz Vizyonu ve Borsa Ġstanbul‟un Sunduğu
Fırsatlar” Paneli
: 10 Eylül 2013
:TĠM ve Borsa Ġstanbul ĠĢbirliği ile düzenlenmiĢtir. Anılan
Konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım
sağlanmıĢtır.
Tarih
Açıklama
 Konu
Tarih
Açıklama
Konu

Tarih
Açıklama
: Türkiye Markası ÇalıĢtayı
: 21 Eylül 2013
:TĠM
tarafından
düzenlenen
ÇalıĢtaya
Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıĢtır.
Genel
:Birlik BaĢkanlarımız ve Genel Sekreterimizin Ankara
Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR‟i ziyareti
:23 Aralık 2013
:Söz konusu ziyarette Ankara‟nın geliĢme potansiyeli, güçlü
yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara‟nın
ihracatçı
firmaları
ve
bu
alandaki
konular
değerlendirilmiĢtir.
TĠM Aylık Basın Toplantıları: TĠM tarafından her ay farklı bir ilde
yapılmakta olan basın toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantıları:
Ġhracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin ortak bir platformda dile
getirilmesi ve ülkemiz dıĢ ticareti ile ekonomimizdeki son geliĢmelerin
değerlendirilmesi amacıyla belirli dönemlerde gerçekleĢtirilen GeniĢletilmiĢ
BaĢkanlar Kurulu toplantıları kapsamında;

25 Aralık 2013 tarihinde Ġstanbul‟da düzenlenen toplantıya Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ katılım sağlamıĢtır.
Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde “Ankara‟da
ÇalıĢmak” konulu odak toplantısına, 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen
eğitim seminerine, 30 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “Ortak Akıl
Toplantısı”na, 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “2013 Yılı Ġkinci
Kalkınma Kurulu Toplantısı”na Genel Sekreterliğimizden katılım sağlanmıĢtır.
21
Forum Ġstanbul 2013: Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde 7-8 Mayıs
2013 tarihlerinde Ġstanbul Swissotel The Bosphorus‟da gerçekleĢtirilen kamu
yetkilileri ile iĢ dünyası için önemli konuĢmacıların katıldığı etkinliğe
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Kerim ERBEN ve Haluk SARIALTIN katılım sağlamıĢtır.
ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu
Toplantısı: 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği
Özel Ġhtisas Komisyonu toplantısı Genel Sekreterliğimiz‟de Birliklerimiz
Koordinatör
BaĢkanı
Sayın
Ahmet
KAHRAMAN
BaĢkanlığında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı”: Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından 16-23 Haziran 2013
tarihleri arasında 1.000 yabancı iĢadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar
Merkezi‟nde gerçekleĢtirilen “Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat
Programı”na katılım sağlanmıĢtır.
“2023 Ġhracat Stratejisi Sektör Liderleri” Toplantısı: 9 Mayıs 2013‟de
TĠM‟de gerçekleĢtirilen “2023 Sektör Liderleri” Toplantısına Çimento, Cam,
Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Kurulu adına Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali
ÖZĠNÖNÜ ile Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ERBEN katılım sağlamıĢtır. 15
Ağustos 2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “2023 Ġhracat Stratejisi Sektör
Liderleri Toplantısı”na ise Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ tarafından
katılım sağlanmıĢtır.
TĠM Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen
TĠM Genel Kurulu‟na Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali ÖZĠNÖNÜ katılım
sağlanmıĢtır.
“Üniversite Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı”: 9-10 Ocak
2013 tarihlerinde ODTÜ‟de düzenlenen çalıĢtaya Genel Sekreterliğimiz
tarafından katılım sağlanmıĢtır.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Sektörel Ġzleme
Komitesi Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde T.C. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı‟nın organizasyonunda Ankara‟da gerçekleĢtirilen Sektörel
Ġzleme Komitesi 12. Toplantısı‟na Genel Sekreterliğimiz personelince katılım
sağlanmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013‟de
Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen toplantıya Genel Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs
2013‟de ve 4 Ekim 2013 tarihinde Ġstanbul‟da düzenlenen toplantılara Genel
Sekreter Yrd. V. Esra ARPINAR katılmıĢtır.
Sektörel Tanıtım Grupları IV. Koordinasyon Toplantısı: 6 Ağustos 2013
tarihinde Ekonomi Bakanlığı MüsteĢarı baĢkanlığında gerçekleĢtirilen
Sektörel Tanıtım Grupları IV. Koordinasyon Toplantısı‟na Seramik Tanıtım
Grubu BaĢkanı Bahadır KAYAN katılım sağlamıĢtır.
22
Marka Kredisi Programı Toplantısı: 16 Aralık 2013 tarihinde Ġhracata kredi,
sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Orta
Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin giriĢimleriyle, Genel
Sekreterliğimiz Merkez Binası‟nda “Marka Kredisi Programı” adlı bir çalıĢma
toplantısı düzenlenmiĢtir. Toplantıya Türk Eximbank‟ı temsilen ġevket Ersin
KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel
Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıĢtır.
23
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
Konu
: Seramik Tasarım YarıĢması
Tarih
: 2014
Yer
: Ġstanbul
Açıklama : Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Ġhracatçıları
Birliği tarafından 2014 yılında ilk kez düzenlenen Seramik Tasarım
YarıĢması‟nın yıl da tekrarlanmasına ve konuyla ilgili çalıĢmaların
baĢlatılmasına karar verilmiĢtir.
Konu
: Çimento Sektörü Ar-Ge Proje Pazarı
Açıklama : Ġhracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve
metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler
tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiĢtirilmesinin teĢvik edilmesi,
endüstriyel tasarımcılığın geliĢtirilmesi ve üniversite-sanayi iĢbirliğinin
güçlendirilmesi amacıyla; çimento sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı
Projesi yapılacaktır.
Konu
: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Sektörel Ticaret Heyeti Programı
Tarih
: Mayıs 2014
Yer
: Nijerya
Açıklama : Seramik sektörüne yönelik olarak potansiyel pazar olarak
değerlendirilen Sahra Altı Afrika Bölgesi‟ne yönelik olarak belirlenen
Nijerya‟ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
sektöründe
: Cam Sektörü Alım Heyeti Programı
: 2014
: Ġstanbul
: Özellikle cam ev eĢaysı baĢta olmak üzere
alım heyeti programları yapılması planlanmaktadır.
cam
 SERAMĠK TANITIM GRUBU (STG) FAALĠYETLERĠ
Sektörün yurtdıĢı tanıtım faaliyetlerini yürüten ve bugün 31 firmanın yer
aldığı Seramik Tanıtım Grubu, Ekonomi Bakanlığı‟nın denetimi ve TĠM‟e bağlı
olarak Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri‟nin bünyesinde kurulduğu 1997
yılından itibaren etkinlik ve çalıĢmalarına devam etmektedir. Seramik Tanıtım
Grubu olarak yapılan her iletiĢim çalıĢmasında amaçlanan, yurtdıĢında Türk
seramiklerinin algısını yukarı çekebilmek ve Türk seramiklerini en iyi Ģekilde
tanıtabilmek; Türk Seramik markalarının yabancı projelerde öncelikli tercih
edilir olmasına yardımcı olmaktır.
24
Sektör ÇalıĢtayı
Türk seramiklerinin global pazardaki mevcut durumu, hedef pazarları,
iletiĢim stratejisini tartıĢmak, buradan çıkan sonuca göre ana stratejiler
oluĢturulması amacıyla her sene sektör yetkililerinin katıldığı çalıĢtaylar
düzenlenmektedir.
Sektör ÇalıĢtayları yılda bir ya da 2 kez her yıl yapılmakta olup, hedef
pazarlar, bu pazarlarda yapılabilecek etkinlikler, bu etkinliklerin yöntemi ve
bütçesi konusunda fikir alıĢveriĢinde bulunup, tüm sektör firmaları biraraya
gelerek beyin fırtınası yapmakta ve bir sinerji oluĢturulmakta ve bir sonraki
dönemin (yıl ya da 6 ay) planları yapılmaktadır.
Bu çerçevede, 03 Temmuz 2013 tarihinde Ġstanbul‟da tüm seramik sektörü
firmaları ve Türkiye Seramik Federasyonu temsilcilerinin de katılım sağladığı
bir çalıĢtay düzenlenmiĢ ve 2014 yılında Seramik Tanıtım Grubu (STG)
tarafından gerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyetler ve detayları belirlenmiĢtir.
Bu itibarla, 2014 yılında Seramik Tanıtım
gerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyetler Ģunlardır:
Grubu
(STG)
tarafından
Fuarlar

11-14 Mart 2014 tarihlerinde Cannes/Fransa‟da düzenlenecek olan
MIPIM Emlak ve Gayrimenkul Fuarı‟na STG olarak bir info-stand ile
katılım sağlanmasına; ayrıca belirlenecek bir tarihte Seramik Tanıtım
Grubu‟nu tanıtıcı bir basın toplantısı yapılmasına karar verilmiĢtir.

29 Nisan-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında Las Vegas/ABD‟de
düzenlenecek olan seramik kaplama malzemeleri sektörüne yönelik
Coverings Fuarı‟na katılım gerçekleĢtirilecektir. Katılımın 2014 yılı için
daha kapsamlı olması ve Türk kahvaltısı ikramı yapılması
planlanmaktadır.

17-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Londra/Ġngiltere‟de düzenlenecek
olan %100 Design Fuarı‟na katılım sağlanacaktır.

2014 yılının Eylül ayında Bolonya/Ġtalya‟da düzenlenecek seramik ve
banyo fuarı olan Cersaie Fuarı‟nda STG, organizasyonla daha önceki
yıllarda olduğu gibi konser, sergi, dans gösterisi, vb. bir etkinlik
gerçekleĢtirecektir.

17-20 Kasım 2014 tarihinde Dubai/BAE‟de düzenlenecek olan Big 5
Fuarı‟na geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir info-stand ile katılım
sağlanacaktır.

Seramik firmalarınca belirlenecek diğer uluslararası fuarlara katılım
sağlanacaktır.
25
Seramik Tanıtım Grubu Diğer Faaliyetler

Editörler Heyeti ve VIP Lounge: 26 ġubat- 02 Mart 2014 tarihleri
arasında Ġstanbul‟da TÜYAP Fuar Merkezi‟nde gerçekleĢtirilecek
Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı‟na sektörün ve ilgili
firmalarımızın uluslararası özel ziyaretçilerine VIP Lounge hizmeti
verilecektir. VIP Lounge‟da açık büfe yemek servisi, internet bağlantısı,
kilitli özel eĢya dolapları ve oturma alanları yer alacaktır. Ayrıca kiĢiler
STG kataloglarına ve firma bilgilerine de burada eriĢebileceklerdir.
Fuara, STG olarak ilan verilen uluslararası sektörel dergi editörleri ile
ülkemiz seramik sektörü hedef pazarlarındaki mimarlık ofislerinden
mimarlar davet edilerek, fuar süresince Ġstanbul‟da ağırlanacak,
yabancı konuklarca fuarda yer alan firmaların ziyaret edilmesi ve
röportajlar yapılması sağlanacaktır.

Seramik Tanıtım Grubu tarafından 2014 yılı boyunca ve takip eden
toplam 4 yıllık süre içinde yapılması planlanan Londra Projesi
çerçevesinde çalıĢmalar devam edecektir. Londra Projesi ile Londra‟da
yerleĢik olan ve uluslararası hizmet veren mimarlık ve tasarım firmaları
hedef alınmaktadır. Proje kapsamında 2013 yılı içinde yapılan konkur
ile Londra merkezli PR firması ING Media ile çalıĢılmasına karar
verilmiĢtir. Bu proje ile amaçlanan; öncelikle Ġngiltere tabanlı mimarlık
ve tasarım firmalarını etkilemek, Türk seramiklerinin premium marka
algısını artırmak, Ġngiliz mimarlarla uzun soluklu iletiĢim kurmak ve
Ġngiltere ihracat payını artırmak olarak belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra,
Ġngiliz mimarlık firmalarının kendi ülkeleri dıĢında özellikle Orta Doğu
ve Arap Yarımadası ile Avrupa‟daki projelerde karar verici nitelikte
olmalarından hareketle, dolaylı olarak bu ülkelere yönelik ihracatımızın
da artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; Ġngiltere‟de 2014
yılı içinde 20-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan
Clerkenwell Desing Week, Haziran ayında London Festival of
Architecture ve Eylül ayında %100 Design Fuarı katılınması planlanan
etkinliklerdir.

Türk seramiklerinin tanıtımı amacıyla 2014 yılında Irak-Erbil‟de
dağıtımının tamamlanması öngörülen Turkishceramics firma ve ürün
kataloğunun sonuçlarının takip edilerek; 2014 yılı için de
Azerbaycan‟da uygulanması planlanmaktadır.

Hedef ülkeler göz önünde bulundurularak Avrupa, Körfez ülkeleri, ABD
ve Rusya‟da yayınlanan dergilere seramik sektörünü tanıtıcı reklam ve
ilanlar verilmeye devam edilecektir. 2013 yılı itibariyle, Ġlan verilen
dergiler: Fliessen und Platten, The World of Interiors, Wallpaper,
Frame, ICON, Tile Magazine, Edge, Gulf Construction Ceramic World
Review, Tile International ve Middle East Interiors‟dır. 2014 yılında bu
dergilere ek olarak Floor Trends, Coverings Show Directory & Buyers
Guide, Domus ve Mark dergilerine ilan verilecektir. Bu dergilerde aynı
zamanda STG‟nin katıldığı fuarlar ve yaptığı etkinliklerle ilgili haber ve
basın duyuruları da yayınlanacaktır.
26

Öte yandan, katılım sağlayacağımız uluslararası organizasyonlara
iliĢkin basın bültenleri dergilerin web sitelerinde yayınlanmak üzere
gönderilmeye devam edilecektir. Ayrıca, “Seramik Türkiye Dergisi”
aracılığıyla da sektöre ve faaliyetlerimize iliĢkin bilgilendirme ve tanıtım
yapılacaktır.

Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın ve ürünlerinin tanıtımına
katkı sağlamak üzere 2011 yılında faaliyete geçen Sanal Fuar projesine
yönelik 2013 yılında tasarım revizyonları yapılmıĢ ve eskisine oranla
daha dinamik bir çalıĢma ortaya çıkmıĢtır. 2014 yılında bu platform
üzerinden çok daha aktif sosyal medya iletiĢimi yapılması
planlanmaktadır.
2014
yılında
sanal
fuar
için
kullanılan
“www.turkishceramicsfair.com” adresinin kullanımı durdurularak; STG
mevcut web sitesi “www.turkishceramics.com” adresi üzerinden hem
kurumsal hem de sanal fuar yayını yapılacaktır.

Ülkemiz ve dünya seramik sektöründeki son geliĢmelerin analiz
edilmesi, tamamlanan ve yürütülen faaliyetlerin verimliliğinin
değerlendirilmesi, ülkemiz seramik sektörünün tanıtımına katkı
sağlayacak ve imajını güçlendirecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi ve
planlanmasına yönelik olarak sektörde faaliyet gösteren firma
temsilcilerinin görüĢlerini almak ve görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak
amacıyla, 2014 yılı içerisinde ihtiyaçlara göre belirlenecek tarihlerde 2
farklı Sektör ÇalıĢtay Toplantısı organize edilecektir.

STG tanıtım faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası
organizasyonlarda dağıtılmak üzere gerekli materyal (katalog, broĢür,
CD, promosyon malzemeleri, afiĢ vs.) yaptırılacak ve çeĢitli etkinliklerde
dağıtımı yapılacaktır.
DĠĞER FAALĠYETLER
 Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iĢtigal alanı bazında; Genel
Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere istatistiki veri çalıĢmaları
yapılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz
Ģube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı
firmalardan istenen istatistiki veriler hazırlanacaktır.
 Genel
Sekreterliğimiz
ve
Ekonomi
Bakanlığı
Web
Sitelerinde
yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriĢ sayfasında
karĢılaĢılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları
cevaplandırılacaktır.
 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı‟na istinaden C ġekeri imalatçı ve
Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karĢılığında C ġekeri taleplerinin
27
karĢılanması iĢlemleri gerçekleĢtirilerek, baĢvuru dosyaları
tahsis edilmesi için ġeker Kurumu‟na gönderilecektir.
“C ġekeri”
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri gerçekleĢtirilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için(www.oaib.org.tr)
tasarım ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır.
yeni bir
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan alınan
duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları
hazırlanmaya devam edilecektir.
 Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına iliĢkin raporlar ile gerçekleĢen
ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel
Müdürlüğü‟nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde
verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıĢmalarının yanı sıra gerek Birlik
merkez veya irtibat bürolarından, gerekse de e-Birlik üzerinden
beyanname onay iĢlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, günümüz
teknolojisine uygun programların geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılacaktır.
Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal
ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iĢlemleri yapılması
çalıĢmalarına devam edilecektir.
 Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı‟nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve
görevler çerçevesinde;

Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri‟ne ek süre verilmesi, revize
yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesine devam edilecektir.

DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı
ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin basılı
nüshalarının düzenlenmesi iĢlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Mamul madde ihracatı sonrası, TMO‟dan buğday hak ediĢi ve Çiğ
Sütün Değerlendirmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Tebliği çerçevesinde Süt Tozu hak ediĢi bildirimlerinin yapılmasına
devam edilecektir.
 Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet
yardımları kapsamında, yurt dıĢı milli veya bireysel düzeyde
gerçekleĢtirilen fuar katılımlarına iliĢkin müracaatların, 2009/5 sayılı
“Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliĢkin
Tebliğ”; 2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
desteklenmesi hakkında Tebliğ”;
97/5 sayılı “Çevre Maliyetlerinin
28
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”; 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında
Tebliğ” kapsamında incelenmesi ve müracaatlara konu hakediĢlerin
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‟na bildirilmesine devam edilecektir.
 Yurt dıĢı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baĢvuruların 2014
takvim yılı teĢvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili Ģube
kayıtlarına alınmasına devam edilecektir.
 Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına,
toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iĢtirak
edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir.
 Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt
DıĢında MarkalaĢması, Türk
Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve
®
TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde, ilgili
Tebliğ kapsamındaki firmaların baĢvuru dosyalarının otomasyondan ve
manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iĢlemlerinin
sonuçlandırılmasına devam edilecektir.
 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve
programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine,
firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iĢleyiĢ açısından karĢılaĢtıkları
sorunların çözümüne iliĢkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality
mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam
edilecektir.

Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5. Dönem DıĢ Ticaret Eğitim
Programı “19.09.2013-23.01.2014” tarihleri arasında yapılarak, eğitim
sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir.

Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol
kapsamında, müsteri iliĢkilerinin
etkili yönetimi crm uygulamaları,
kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli geliĢim, iyileĢtirme) gibi
konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baĢlanmıĢ olup, 2014
döneminde de devam edecektir.
 Firmalarımız ve çalıĢanlarının çalıĢma hayatında ihtiyaç duyacağı ticari,
teknik konular ile iletiĢim ve yönetim becerileri konularında eğitim
programları ve bağımsız ve kiĢisel geliĢim eğitimlerinin düzenlenmesi
planlanmaktadır.
 Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla
firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitimlerine
devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine Katılım Belgesi
verilecektir.
29
ÇİMENTO, CAM,
SERAMİK VE
TOPRAK ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ
2013 YILI
DEĞERLENDİRMESİ
NİSAN 2014
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Sektörün ana alt mal gruplarını çimento, seramik ve cam sektörleri oluşturmaktadır. Her üç
sektörde yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli
sektörlerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı
en az olan sektörlerdendir.
2013 yılında Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı
değer bazında %2 artarak 3,4 milyar $ olmuştur. Sektörün en önemli ihraç pazarları
arasında ise; Irak, Almanya, Libya, Rusya Fed. ve İsrail ilk beş sırada yer almıştır.
2013 yılı toplam sektör ihracatından çimento sektörü %22, cam sektörü %24, seramik
sektörü %32, diğer sektör bileşenleri ise (aydınlatma cihazları, doğal kaynaklı maddeler
vb.) %22 pay almıştır.
Sektörlere Göre Çimento, Cam,
Seramik İhracatı, 2013
22%
24%
32%
Cam
22%
Çimento
Seramik
Diğer
Kaynak: OAİB
2014 yılında ise Çimento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri sektörlerinin toplam ihracat
hedefi 3,9 milyar $ iken, alt sektörler bazında bakıldığında bu hedeflerin çimento
sektöründe aynı ihracat değerinin korunması; cam sektöründe (ortalama %9 yıllık artış
oranı ile) 1,1 milyar $ ve seramik sektöründe (ortalama %12 yıllık artış oranı ile) 1,3
milyar $ olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Var olan teşvik mevzuatına enerjinin
verimli kullanımını sağlamak için ilave maddeler eklenmesi ve enerjiyi verimli kullanan
firmalara teşvikler, özel indirimler sağlanması, ilgili uygulamaların işlerlik kazanmasının
sağlanması; enerjinin vergilendirmesinde AB mevzuatına uyum, hammadde
kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması, hammadde kaynaklarının kullanımı önündeki
engellerin kaldırılması, hammadde kaynaklarının işletilmesindeki sıkıntıların ortadan
kaldırılması, demiryolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi-hammadde alanlarılimanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, lojistik sıkıntıların azaltılması
ve STA olmayan ülkeler ile STA imzalanması sektörümüz için ivedeilikle atılması geren
önemli adımlardır.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
1. ÇİMENTO SEKTÖRÜ
1.1. Dünya Çimento Sektörü
Bölgesel Tüketim, 2012
1%
6%
B. Avrupa
3%
3%
Orta-D. Avrupa
4%
5%
K.Amerika
G-D.Amerika
8%
60%
5%
5%
Afrika
Hindistan
Orta Doğu
Güney Asya
Kuzey Asya
Kaynak: International Cement Review
Global çimento tüketiminden Batı Avrupa %6; Orta ve Doğu Avrupa %3, Kuzey Amerika
%3, Güney ve Orta Amerika %4, Afrika %5, Hindistan %8, Orta Doğu %5, Güney Asya %5,
Kuzey Asya %60 ve Avustralya %1 pay almaktadır.
Kaynak: International Cement Review
Dünyanın başlıca çimento üreticisi ülkeleri sırasıyla Çin (2.220 milyon ton), Hindistan (247
milyon ton), ABD (74 milyon ton), İran ( 73 milyon ton), Türkiye (69 milyon ton), Brezilya
(68 milyon ton), Rusya (60 milyon ton), Japonya (59 milyon ton), Mısır (55 milyon ton),
S.Arabistan (53 milyon ton), Endonezya (53 milyon ton) , Güney Kore (49 milyon ton) ve
Vietnam (47 milyon ton), Meksika (37 milyon ton) ve Pakistan (32 milyon ton)’dur.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Kaynak: International Cement Review
Dünyanın başlıca çimento tüketicisi ülkeleri sırasıyla Çin (2.160 milyon ton), Hindistan (242
milyon ton), ABD (81 milyon ton), Brezilya (69 milyon ton), Rusya (63 milyon ton), İran (59
milyon ton), Türkiye (58 milyon ton), Endonezya (55 milyon ton), S.Arabistan (53 milyon
ton), Mısır (51 milyon ton), Vietnam (46 milyon ton), Güney Kore (44 milyon ton), Japonya
(43 milyon ton) ve Meksika (36 milyon ton)’dur.
2012 yılı verilerine göre dünyanın başlıca ithalatçısı ilk 10 ülke ithalatın %38’ini; başlıca
ihracatçı ilk 20 ülke ise dünya ihracatının %85’ini gerçekleştirmektedir.
Kaynak: International Cement Review
Dünyanın önde gelen çimento üretici firmaları kapasitelerine göre sırasıyla CNBM (343
milyon ton), Holcim(218 milyon ton), Lafarge (217 milyon ton), Heidelberg (114 milyon
ton, Anhui Conch (209 milyon ton), Cemex (96 milyon ton), Italcementi (81 milyon ton) ve
Buzzi Unicem (45 milyon ton) olarak sıralanabilir.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Kaynak: Trademap
2012 yılında Türkiye, 798 milyon $ ihracat ile dünya çimento sektörü ihracatında 2011
yılında olduğu gibi ilk sıradaki konumunu korumuştur. Türkiye’yi sırasıyla Çin (684 milyon
$), Tayland (657 milyon $), Almanya (628 milyon $), Pakistan (570 milyon $) ve İspanya
(555 milyon $) takip etmektedir.
Kaynak: Trademap
2012 yılı dünya çimento sektörü ithalatında ise ABD 620 milyon $ ithalat ile ilk sırada yer
almaktadır. ABD’yi sırasıyla Fransa (426 milyon $), Sri Lanka (399 milyon $), Rusya Fed.
(376 milyon $), Gana (354 milyon $) ve Singapur (337milyon $) takip etmektedir.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
1.2. Türk Çimento Sektörü
Tablo 1: Türkiye’nin Çimento ve Klinker Üretimi (Milyon Ton)
Yıl
Çimento
Klinker
2002
32,8
29,5
2003
35,1
30,4
2004
38,8
32,8
2005
42,8
36,4
2006
47,4
38,2
2007
49,3
41,6
2008
51,4
44,7
2009
56,5
49,0
2010
62,5
53,1
2011
63,4
54,3
2012
63,8
71,3
54,8
60,2
2013
Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
2013 yılında çimento üretimi geçen yıla oranla %12’lik bir artış kaydederek 71,3 milyon
ton; klinker üretimi ise %10 artarak 60,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Çimento sektöründe; dünyanın başlıca çimento üreticisi ülkeleri arasında Türkiye dünya
sıralamasında 5. sırada; başlıca çimento tüketicisi ülkeleri arasında ise 7. sırada yer
almaktadır. 2012 yılında Türkiye, dünya çimento sektörü ihracatında İran’dan sonra 2.
sırada yer almıştır. Avrupa Kıtasında, Türk çimento sektörü hem üretim, hem ihracatta ilk
sırada yer almaktadır. 2012 yılında sektör ihracatı Afrika'nın kuzeyi ve batısına yönelirken,
2013 yılında özellikle Batı Afrika ülkeleri, Irak, Libya, ve Rusya sektör ihracatında önemli
pazarlar olmaya devam etmiştir.
2013 yılında Türkiye geneli çimento sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre
miktar bazında %10, değer bazında %6 azalarak 11,8 milyon ton ve 750 milyon $ olarak
gerçekleştirmiştir. Klinker ihracatı miktarda %27, değerde %26 azalışla 2,1 milyon ton ve
97 milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; İsrail, Brezilya, Gana, Romanya ve
Togo olmuştur. Çimento ihracatı ise miktarda %5, değerde %2 azalarak 9,7 milyon ton ve
653 milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; Libya, Irak, Rusya Federasyonu,
İsrail ve Suriye’dir.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2. SERAMİK SEKTÖRÜ
2.1. Dünya Seramik Sektörü
2.1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri
2011 yılında 10.596 milyon m2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2012
yılında 11 milyar bariyerini aşarak %5,4 artışla 11.166 milyon m2’ye ulaşmıştır. Hemen
hemen tüm kıtalarda üretim artışı yaşanmıştır.
Asya, 2011 yılına göre 462 milyon m2 fazla üretim yaparak üretimini %6,4 artışla 7,7 milyon
m2’ye çıkarmış olup; dünya üretiminden aldığı pay ise %68,7 olmuştur. Avrupa kıtasında
üretim geçen yıla göre ufak bir artışla %2 artarak 1,7 milyon m2’ye ulaşmıştır. Kıtada
üretim toplam dünya üretimin %15,3’ünü oluşturmaktadır. AB (27) üretimi 2011 yılına
göre %0,8 düşerek 1,168 milyon m2’ye ulaşırken; AB (27) dışında Avrupa üretiminde %8,6
artış yaşanarak üretim 490 milyon m2’den 532 milyon m2’ye ulaşmıştır. Dünya toplam
üretimin %12,9’unu oluşturan Amerika kıtasında, üretim 2012 yılında 1,438 milyon m2’ye
ulaşmıştır. Orta ve Güney Amerika’da yaklaşık %3,6 artışla 1.098 milyon m2’den 1.138
milyon m2’ye ulaşmıştır. Kuzey Amerika’da %4,2 artışla üretimde 2012 yılında 300 milyon
m2’ye ulaşmıştır. 2011 yılında yaşadığı düşüşten sonra yükselişe geçen Afrika %7,1 artışla
üretimde 326 milyon m2’den 349 m2’ye ulaşmıştır.
2011 yılında 10.432 milyon m2 olan tüketim ise % 4,6 artışla 10.912 milyon m2 olmuştur.
Talep düşüşünün hissedildiği tek bölge AB olmuştur. Tüketim %5,9 azalışla 929 milyon
m2’den 874 milyon m2’ye gerilemiştir. Polonya’da tüketimin artmasına rağmen, bölgedeki
diğer ülkelerde yaşanan tüketim daralması bölgenin tüketimini etkilemiştir. AB üyesi
olmayan ülkelerden Rusya ve Türkiye’nin yüksek talebi doğrultusunda % 10,7 artışla 477
milyon m2’den 528 milyon m2’ye ulaşmıştır. Dünya tüketimindeki en yüksek artış yüzdesi
513 milyon kıtadaki tüm ülkelerde gözle görünür oranda artış olurken; en dikkat çekici ülke
Libya olmuştur. m2’den 609 milyon m2’ye ulaşan Afrika’da olmuştur. Dünya tüketiminin
%66’sını gerçekleştiren Asya’da tüketim %4,4 artarak 6.909 milyon m2’den 7.214 m2’ye
ulaşmıştır. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Irak en yüksek artış oranının
gözlendiği ülkelerdir. Orta ve Güney Amerika’da %5,3’lük artışla 1.159 milyondan 1.221
milyona ulaşmıştır. Kuzey Amerika’da da artan tüketim % 5,7 artışla 426 milyon m2’ye
ulaşmıştır.
Asya dünya üretiminin %68,7’sini, dünya tüketiminin ise %66,1’ini karşılarken; Avrupa
(AB(27)+AB dışı ülkeler) dünya üretiminin %15,3’ünü, dünya tüketiminin %12,8’ini;
Amerika üretimin %12,9’unu, tüketimin %15,1’ini; Afrika ise üretimin %3,1’ini tüketimin
%5,6’sını karşılamaktadır.
2012 yılında dünya SKM ihracatı %8,4 artarak 2.175 milyon m2’den 2.358 milyon m2’ye
ulaşmıştır. İthalat ve ihracat tüketim yüzdeleri dünyada % 21,6 artarken; takip eden üç yıl
boyunca bu oran % 20,5’de stabil kalmıştır. İhracat hemen hemen tüm ülkelerde artmıştır.
Asya dünya ihracatını % 10,8’lik artışla 1.102 milyon m2’den 1.221 milyon m2’ye artırmıştır.
Dünya ihracat rakamının yarısına denk gelmektedir. İhracat hacmi açısından ikinci büyük
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ihracatçı dünya ihracatının %31,6’ünü oluşturan AB’dir. AB ihracatı 2012 yılında
İspanya’nın etkisiyle %4,9 artarak 745 milyon m2 olmuştur. AB (27) dışında Avrupa’da ise
ihracat % 6,5 artarak 138 milyon m2’den 147 milyon m2’ye ulaşmıştır. Aynı şekilde Orta ve
Güney Amerika’da ihracat % 2,5’lik düşüşle 115 milyon m2; Kuzey Amerika’da ise %7,5’lik
artışla 72 milyon m2’ye ulaşmıştır.
Tablo 2: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 30 Ülke
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Çin
Brezilya
Hindistan
İran
İspanya
İtalya
Endonezya
Vietnam
Türkiye
Meksika
Mısır
Tayland
Rusya
Polonya
BAE
Malezya
S.Arabistan
Arjantin
Kolombiya
ABD
Ukrayna
Fas
Almanya
Portekiz
Peru
Güney Kore
Bangladeş
Tayvan
Cezayir
Güney Afrika
Toplam
DÜNYA TOPLAMI
2008
2
(Milyon m )
3.400
713
390
320
495
513
275
270
225
223
160
130
147
118
77
85
40
60
50
59
39
51
59
74
37
39
20
40
28
38
8.174
8.594
2009
2
(Milyon m )
3.600
715
490
350
324
368
278
295
205
204
200
128
117
112
77
90
55
56
50
53
44
54
51
70
38
42
25
32
29
32
8.185
8.581
2010
2
(Milyon m )
4.200
753
550
400
366
387
287
375
245
210
220
132
126
112
90
90
56
65
60
60
52
56
50
65
49
40
30
34
30
32
9.223
9.619
2011
2
(Milyon m )
4.800
844
617
475
392
400
317
380
260
219
175
149
136
121
90
82
78
70
65
67
60
60
55
57
47
42
35
34
33
33
10.193
10.596
2012
2
(Milyon m )
5.200
866
691
500
404
367
330
298
280
229
200
170
154
131
92
88
85
75
72
69
62
60
56
54
52
41
40
39
33
31
10.769
11.166
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 Dünya
2012/2011
Üretiminden
Değişim
Aldığı Pay
Oranı
(%)
(%)
46,6
7,8
6,2
4,5
3,6
3,3
3,0
2,7
2,5
2,1
1,8
1,5
1,4
1,2
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
96,4
100,0
8,3
2,6
12,0
5,3
3,1
-8,3
4,1
-21,6
7,7
4,6
14,3
14,1
13,2
8,3
2,2
7,3
9,0
7,1
10,8
3,0
3,3
0,0
1,8
-5,3
10,6
-2,4
14,3
14,7
10,0
-6,1
5,7
5,4
Tablo 3: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 30 Ülke
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Çin
Brezilya
Hindistan
İran
Endonezya
Vietnam
S.Arabistan
Rusya
ABD
Meksika
Türkiye
Mısır
Tayland
Fransa
Almanya
İspanya
İtalya
Polonya
Güney Kore
BAE
Irak
Malezya
Kolombiya
Fas
Arjantin
Filipinler
Nijerya
Cezayir
Ukrayna
Venezüella
Toplam
DÜNYA TOPLAMI
2008
2
(Milyon m )
2.830
605
403
265
262
220
136
191
211
177
129
128
120
128
112
240
176
103
99
96
23
50
54
60
62
38
30
37
59
40
7.083
8.373
2009
2
(Milyon m )
3.030
645
494
295
297
240
166
139
173
163
138
162
117
113
106
156
146
93
99
77
40
69
53
66
56
40
29
40
48
38
7.327
8.525
2010
2
(Milyon m )
3.500
700
557
335
277
330
182
158
186
168
155
184
130
118
105
145
145
90
101
100
60
80
70
67
62
50
30
48
53
36
8.220
9.468
2011
2
(Milyon m )
4.000
775
625
395
312
360
203
181
194
177
169
152
134
126
118
129
133
96
105
102
79
79
72
72
72
59
44
55
57
44
9.119
10.432
2012
2
(Milyon m )
4.250
803
681
375
340
247
230
213
204
187
184
161
155
123
116
109
107
103
101
98
98
83
81
75
72
66
60
59
55
54
9.490
10.912
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 Dünya
2012/2011
Tüketiminden
Değişim
Aldığı Pay
Oranı
(%)
(%)
38,9
7,4
6,2
3,4
3,1
2,3
2,1
2,0
1,9
1,7
1,7
1,5
1,4
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
87,0
100,0
6,3
3,6
9,0
-5,1
9,0
-31,4
13,3
17,7
5,2
5,6
8,9
5,9
15,7
-2,4
-1,7
-15,5
-19,5
7,3
-3,8
-3,9
24,1
5,1
12,5
4,2
0,0
11,9
36,4
7,3
-3,5
22,7
4,1
4,6
DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE İHRACAT VE İTHALAT
2011 yılında 2.175 milyon m2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 2012
yılında bir önceki yıla oranla %8,4 artış kaydederek 2.358 milyon m2’ye ulaşmıştır. Dünya
seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %38,8’lik payla Çin, bir önceki yıla göre
%10,2 artış oranı kaydederek ilk sıradaki konumunu 2012 yılında da sürdürmüştür. Çin’i
sırasıyla İspanya, İtalya, İran ve Türkiye izlemektedir. 2012 yılında en fazla ihracat artışı
gerçekleştiren ülkeler %43,5’lik değişimle 4. sırada bulunan İran ve %13,9’luk değişimle 10.
sırada bulunan Polonya olmuştur.
Tablo 4: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatında İlk 20 Ülke
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Çin
İspanya
İtalya
İran
Türkiye
Meksika
Brezilya
BAE
Mısır
Polonya
Vietnam
Hindistan
Portekiz
Tayland
Malezya
Almanya
Ukrayna
Endonezya
Peru
Çek Cumhuriyeti
Toplam
DÜNYA TOPLAMI
2008
(Milyon
m2)
570
306
355
27
92
63
81
34
34
34
25
11
37
25
23
28
7
21
12
16
1.800
1.936
2009
(Milyon m2)
584
325
281
40
67
52
61
40
40
35
28
13
32
36
23
23
6
19
12
14
1.641
1.764
2010
(Milyon m2)
715
248
289
54
84
57
57
44
38
32
28
13
31
32
23
25
11
20
17
16
1.833
1.971
2011
(Milyon m2)
830
263
298
65
87
63
60
48
25
36
42
29
32
29
25
27
20
19
18
16
2.032
2.175
2012
(Milyon m2)
915
296
289
93
92
68
59
50
44
41
41
32
31
30
28
27
23
19
19
17
2.214
2.358
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 Dünya
2012/2011
İhracatından
Değişim
Aldığı Pay
Oranı
(%)
(%)
38,8
12,6
12,3
3,9
3,9
2,9
2,5
2,1
1,9
1,7
1,7
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1.0
0,8
0,8
0,7
93,9
100,0
10,2
12,5
-3,0
43,1
5,7
7,9
-1,7
4,2
76
13,9
-2,4
10,3
-3,1
3,4
12,0
0,0
15,0
0,0
5,6
6,3
9,0
8,4
Tablo 5: Dünya İhracat Bölgeleri
Bölge
AB (27)
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)
Orta-Güney Amerika
Asya
Afrika
Okyanusya
Toplam
2012 (mil. m2)
Dünya Üret.Payı%
12/11 %Değ
745
147
72
115
1.221
58
1
2.358
6,8
1,3
0,6
1,1
11,2
0,5
0
21,6
4,9
6,5
7,5
-2,5
10,8
45
8,4
Dünyanın en büyük üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olan Çin 2012 yılında üretimini %8,3
oranında artırarak 5.200 milyon m2’ye ulaşmıştır. Çin’in üretimi toplam dünya üretiminin
%46,6’sını oluştururken; tüketim ise toplam dünya tüketiminin %38,9’unu
oluşturmaktadır. Çin, 2012 yılında 915 milyon m2 ihracat ile en fazla ihracat yapan ülke
konumundadır. 2011 yılında 830 milyon m2 olan ihracatı %10,2 oranında artmıştır. Başlıca
pazarları Suudi Arabistan ve Nijerya’dır. Suudi Arabisatan 77 milyon m2’den 87 milyon
m2’ye ulaşırken; Nijerya 35,6 milyon m2’den 48,6 m2’ye ulaşmıştır.
2
Tablo 6: Çin’in Başlıca İhraç Pazarları (milyon m )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
S.Arabistan
Nijerya
Singapur
ABD
Güney Kore
Tayland
Brezilya
BAE
Endonezya
Filipinler
Güney Afrika
Hindistan
Vietnam
Malezya
Gana
Avustralya
Meksika
Kuveyt
Hong Kong
Kolombiya
Şili
Irak
Japonya
Tanzanya
Venezüella
2011
(milyon m2 )
2012
(milyon m2 )
77,5
35,6
43,8
40,0
40,2
36,6
37,2
34,1
20,1
27,9
21,9
35,5
24,6
20,0
19,4
19,7
16,9
20,0
20,4
13,8
10,2
15,0
10,8
10,2
7,8
87,4
48,6
42,7
41,2
41,0
40,6
36,2
36,1
35,0
34,2
25,7
25,2
23,8
21,5
21,1
19,6
19,5
19,2
17,5
15,5
14,6
13,3
13,0
12,8
12,8
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Brezilya 2012 yılında da konumunu muhafaza ederken; 20 yıldan fazla bir süredir üretim
artmakta olup; 2012 yılında %2,6 artışla 866 milyon m2 olan üretim 2011 yılı artış oranına
%12’lik göre yavaşlama göstermektedir. İç tüketim talebi 775 milyon m2’den 803 milyon
m2’ye ulaşmıştır. Brezilya ihracatı çoğunlukla Latin Amerika pazarına yönelik olup, ufak bir
düşüşle 59 milyon m2’ye ulaşmıştır. İthalat çoğunluğu Çin’den olup; ise 41 milyon m2 ile
aynı kalmıştır. 2013 yılı tahmini büyüme değerleri %3 ve %4 olarak hesaplanmıştır. 2013
yılı için tahmini üretim değerinin 900 milyon m2’ye ulaşması ve tüketimin ise; 839 milyon
m2 olması beklenmektedir.
2
Tablo 7: Brezilya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m )
2011
(milyon m2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paraguay
ABD
Dominik Cum.
Uruguay
Venezüella
Kolombiya
Arjantina
Peru
Trinidad
Haiti
10,7
8,1
4,9
3,7
1,1
2,8
4,4
0,9
2,0
1,4
2012
(milyon m2 )
9,8
6,3
5,2
3,7
2,9
2,6
2,5
2,2
2,1
1,9
Hindistan 2011 yılında da dünyanın en büyük 3. karo üretici ve tüketici ülkesidir. 2012
yılında %12 büyüme kaydeden Hindistan’ın üretimi 691 milyon m2’ye çıkarken; tüketim de
%9’luk artışla 681 milyon m2’ye ulaşmıştır. Tüm bu rakamlara rağmen ihracat 32 milyon
m2 olup; ithalat ağırlıklı Çin olmak koşuluyla 35 milyondan 25 milyon m2’ye inmiştir.
İspanya Çin’in ardından 295,6 milyon m2 ihracat rakamı ile en büyük 2. ihracatçı ülkedir.
Suudi Arabistan en büyük satış yaptığı ülke olurken; ihracat değieri 26 milyon m2’den 32
milyon m2’ye çıkmıştır. İhracat yaptığı ikinci sırada bulunan Fransa’da ihracat rakamı
değişmeyerek 26 milyon m2 olarak kalmıştır. Diğer ülkelerde de ihracat rakamlarında artış
gözlenmiştir. Bu ülkeler İsrail % 7 artış, Cezayir % 25,9 artış, Rusya % 25 artış, Ürdün % 76,5
artış olarak dikkat çekmektedir. Libya’ya yapılan ihracat 2011 yılındaki dibe vuruştan sonra
8,3 milyon m2 ile oldukça başarılı bir performans olarak göze çarpmaktadır. İhracat değeri
%10’luk artışla 2.081,5 milyon Euro’ya ulaşmakta olup; metrekare başına ortalama 7 Euro
olmuştur. İspanya 2012 yılında %37,8 ihracat payı ile Avrupa’da düşüşe geçmiş olup; hacmi
%3,3 düşüşle 112 milyon m2 olmuştur. İspanya üretim hacmini koruyarak 2012 yılında
%3,1’lik artışla 404 milyon m2’ye ulaşmıştır. İspanya üretimde dünya beşincisi olarak
sıralamada yer almaktadır.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2
Tablo 8: İspanya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
S. Arabistan
Fransa
İsrail
Cezayir
Rusya
Ürdün
İngiltere
Fas
Libya
ABD
Nijerya
Almanya
Irak
BAE
İtalya
Lübnan
Portekiz
Arnavutluk
Kuveyt
Polonya
Ukrayna
Yunanistan
Romanya
Meksika
Dominik Cumhuriyeti
2011
(milyon m2 )
2012
(milyon m2 )
26,2
26,6
15,7
11,2
10,4
6,8
10,8
6,3
0,6
7,1
5,9
6,7
5,4
5,6
6,8
3,6
6,2
5,7
4,9
3,2
3,3
4,4
3,7
2,7
2,4
32,3
26,6
16,8
14,1
13,0
12,0
10,9
9,0
8,3
8,0
7,5
7,1
6,5
6,3
5,8
4,9
4,7
4,7
4,4
3,3
3,3
3,0
2,9
2,6
2,6
İtalya; 2012 yılında hem üretimde hem de toplam satışda düşüş olmuştur. Üretimde
%8,3’lük düşüşle 367,2 milyon m2 olup; toplam satışlarda bu rakam %7,5’lik düşüşle 382,2
milyon m2 olmuştur. İç satışlarda %19’luk düşüşle 115 milyon m2’den 93 milyon m2’ye
düşmüştür. Toplam ciro %19,8’lik düşüle 919 milyon Euro olmuştur. İhracatta ufak bir
düşüş yaşayan İtalya %3’lük azalmayla 298 milyon m2’den 289 milyon m2’ye inmiştir. Diğer
yandan birim satış fiyatı %5,9’luk artışla 12,7 Euro’ya ulaşmıştır. İhracat cirosu %2,6’lık
artışla 3,66 milyar Euro iken; sektörün toplam cirosu %2,8’lik düşüşe uğrayıp 4,58 bilyar
Euro’dur. AB üye ülkeleri dışında tüm coğrafi alanlarda %7,3’lük düşüşle 156,2 milyon
m2’ye ve ihracat hacmi %3’lük düşüşle 2.064 milyon Euro olmaktadır. AB’ne üye olmayan
devletlerde iş hacmi %2,6 oranında düşmüş olup; ihracat değerinde %7,8’lik artış
görülmüştür. 2011 yılına göre toplam üretim %14,7’lik artışla 140 milyon m2’ye ulaşmıştır.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2
Tablo 9: İtalya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fransa
Almanya
ABD
Avusturya
Belçika+Lüksemburg
İsviçre
Kanada
İngiltere
Rusya
S.Arabistan
Yunanistan
Hırvatistan
Romanya
Hollanda
İsveç
İsrail
Macaristan
Polonya
Çin+Hong Kong
Danimarka
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Nijerya
Finlandiya
Avustralya
2011
(milyon m2 )
2012
(milyon m2 )
53,2
42,3
27,0
10,5
9,6
8,0
7,1
6,7
4,7
5,0
7,8
4,5
4,1
5,1
4,6
4,2
4,6
3,5
2,0
3,3
3,2
3,1
1,5
2,9
2,3
48,5
42,2
29,1
11,3
9,5
7,7
7,2
6,3
5,8
5,4
5,1
4,6
4,5
4,4
4,0
3,9
3,7
3,3
3,3
2,9
2,7
2,7
2,6
2,4
2,4
Kaynak: Ascer
Türkiye 2012 yılında yeni bir rekora imza atarak hem üretimde hem de iç satışta başarı
göstermiştir. Türkiye’nin 2012 yılında üretimi bir önceki yıla göre %7,7 artışla 280 milyon
m2’ye ulaşmıştır. Yurt içi satışlar 2012 yılında %9,1 artarak 180 milyon m2 olmuştur.
Miktarda %5 artışla 91,7 milyon m2, değerde ise %10,4 artışla 586 milyon $ olmuştur.
Değer bakımından Türkiye’nin başlıca pazarları sırasıyla Almanya (%11,9 düşüşle $66
milyon), Irak (%57,8 artışla $60,7 milyon), İsrail ($58 milyon) ve İngiltere (%14,8 artışla $54
milyon)dur. İhracat hacmi açısından %55,7 artışla 108 milyon m2’ye ulaşan Irak en büyük
pazar haline gelmiştir. Irak’ı İsrail 10,7 milyon m2 ile takip etmektedir.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2
Tablo 10: Türkiye’nin Başlıca İhraç Pazarları (milyon m )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Irak
İsrail
İngiltere
Almanya
Azerbaycan
Kanada
Gürcistan
Fransa
Libya
ABD
2011
(milyon m2 )
2012
(milyon m2 )
6,9
10,7
8,6
8,6
6,2
4,3
4,7
4,1
0,2
2,4
10,8
10,7
9,1
8,4
7,5
5,7
4,7
4,4
3,8
3,6
İran 2012 yılında %5,3 artışla 500 milyon m2’ye ulaşırken; yurt içi tüketimde %5 düşüşle
375 milyon m2’ye ulaşmıştır. İran en büyük 4. karo üretici ve tüketici ülkesidir. İhracatta ise
toplamda %43 artışla 93 milyon m2’ye ulaşırken bu rakamın %73’ü Irak’a %14,4’ü ise
Afganistan’a yapılmıştır.
Tablo 11: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatında İlk 15 Ülke
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S.Arabistan
ABD
Fransa
Irak
Almanya
Rusya
Güney Kore
Nijerya
BAE
İngiltere
Tayland
İsrail
Brezilya
Libya
Şili
Filipinler
Endonezya
Avustralya
Kanada
Kuveyt
Toplam
DÜNYA TOPLAMI
2008
(Milyon m2)
99
157
112
23
80
54
59
30
55
58
25
30
11
14
25
16
11
31
30
23
941
1.936
2009
(Milyon m2)
2010
(Milyon m2)
2011
(Milyon m2)
2012
(Milyon m2)
116
124
101
40
78
30
55
29
45
43
28
30
12
21
22
21
7
34
27
19
882
1.764
117
130
103
60
80
41
59
30
48
43
30
39
23
25
35
28
10
36
33
20
990
1.971
129
131
107
79
90
56
63
44
48
44
42
41
41
4
33
31
20
35
30
26
1.094
2.175
150
139
105
98
87
70
61
60
51
46
44
42
41
40
40
36
34
33
33
28
1.238
2.358
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 Dünya
2012/2011
İthalatından
Değişim
Aldığı Pay
Oranı
(%)
(%)
6,4
5,9
4,5
4,2
3,7
3,0
2,6
2,5
2,2
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
52,5
100,0
16,3
6,1
-1,9
24,1
-3,3
25,1
-3,2
36,4
6,3
4,5
4,8
2,4
0,0
900,0
21,2
16,1
70,0
-5,7
10,0
7,7
13,1
8,4
Tablo 12: Dünya Tüketim Bölgeleri
Bölge
AB (27)
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)
Orta-Güney Amerika
Asya
Afrika
Okyanusya
Toplam
2012 (mil. m2)
Dünya Üret.Payı %
12/11 %Değ
874
528
426
1.221
7.214
609
40
10.912
8,0
4,8
3,9
11,2
66,1
5,6
0,4
100,0
-5,9
10,7
5,7
5,3
4,4
18,7
-4,8
4,6
Seramik kaplama malzemelerinde dünyanın en büyük tüketici ülkelerinden biri olan ABD
2012 yılında dünyanın en fazla ithalat yapan ikinci ülkesi olma konumundadır. Tüketim,
2012 yılında %5,2 artışla 194 milyon m2’den 204 milyon m2’ye ulaşmıştır. Yerli ürünlerin
satışında da az bir yükselişle 63 milyon m2’den 65 milyon m2’ye yükselmiştir. Tüketimin bir
kısmı büyük ölçüde İtalyan Gruplarca kontrol edilen firmaların yurt içinde yaptığı satıştan,
önemli bir kısmı ise ithalattan karşılanmaktadır. İthalat 2012 yılında 131 milyon m2’den
138,6 milyon m2’ye ulaşmıştır. ABD’nin ithalat yaptığı en büyük tedarikçi dört ülke Meksika
(%11 artış), Çin(%5 artış), İtalya(%6 artış) ve İspanya(%12)’dır. Ancak CIF değeri olarak
İtalya 496 milyon $ ile ABD’nin ithalatında ilk sırada yer almaktadır. İtalya’nın ardından 338
milyon $ ile Çin; 266 milyon $ ile Meksika gelmektedir. Türkiye’den yapılan ithalat hacmi
ve değerinde %51’lik büyüme gözlemlenirken; Brezilya, Peru, Kolombiya ve Tayland ithalat
hacim ve değer rakamlarında düşüş gerçekleşmektedir.
Tablo 13: A.B.D’nin Tüketim Payları (2012)
Toplam Tüketim
203,9 milyon m2
İç Satışlar
65,3 milyon m2
İthalat
138,6 milyon m2
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler
1. Meksika
2. Çin
3. İtalya
4. İspanya
5. Brezilya
6. Türkiye
7. Peru
8. Kolombiya
9. Tayland
10. Hong Kong
43,7
38,3
23,7
7,7
6,8
4,4
3,6
2,8
1,8
1,1
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Suudi Arabistan 2012 yılında ABD’yi de geride bırakarak dünyanın en fazla ithalat yapan
ülkesi konumundadır. İthalat %16,3 artarak 150 milyon m2’ye yükselmiştir. İthalatın büyük
çoğunluğu Çin (87,4 milyon m2) ve İspanya’dan (32,3 milyon m2) karşılanmaktadır.
S.Arabistan Çin’in en büyük, İspanya’nın ise 2. büyük ihraç pazarıdır. 2005 yılından bu yana
yurt içi talebin ve inşaat sektöründeki talep patlaması ile 2012 yılında %13,3 artışla 230
milyon m2’ye yükselmiştir. S. Arabistan’da yurt içi üretim ise önemli ölçüde artmış; %9
artışla 85 milyon m2’ye yükselmiştir. 2012 yılında yurt içi üretim’in 51 milyon m2’si Saudi
Ceramics tarafından üretilmiştir.
Tablo 14: Suudi Arabistan’ın Tüketim Payları (2012)
Toplam Tüketim
230,0 milyon m2
İç Satışlar
80,0 milyon m2
İthalat
159,0 milyon m2
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler
1. Çin
2. İspanya
3. Mısır
4. İtalya
5. Hindistan
6. Türkiye
87,4
32,3
5,5
5,4
5,1
1,5
Fransa ve Almanya, düyanın en önemli ve büyük ithalat ve tüketim gerçekleştiren ülkeleri
arasındadır. 2012 yılına göre benzer trendler gözlenirken; yurt içi Talepte ufak düşüşler
olmuştur. (Fransa %2,4 düşüşle 123 milyon m2’ye ve Almanya %1,7 düşüşle 116 milyon
m2’ye inmiştir) İthalat rakamlarında da düşüş görülmektedir. Bu durumda Fransa %1,9
düşüşle 105 milyon m2’ye ve Almanya %3,3 düşüşle 87,5 m2’ye inmiştir. İtalyan markaları
pazar liderliğini elinde tutarak tüketimin Fransa’da %39,4’ünü ve Almanya’da %36,4’ünü
karşılamaktadır.
Tablo 15: Fransa’nın Tüketim Payları (2012)
Toplam Tüketim
123,0 milyon m2
İç Satışlar
18,0 milyon m2
İthalat
105,0 milyon m2
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler
1. İtalya
2. İspanya
3. Portekiz
4. İngiltere
5. Türkiye
6. Almanya
48,5
26,6
11,3
4,6
4,4
2,4
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Tablo 16: Almanya’nın Tüketim Payları (2012)
Toplam Tüketim
116,0 milyon m2
İç Satışlar
28,5 milyon m2
İthalat
87,5 milyon m2
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler
1. İtalya
2. Çin
3. Türkiye
4. İspanya
5. Çek Cumhuriyeti
6. Polonya
7. BAE
8. Fransa
9. Portekiz
10. Avusturya
42,2
7,9
7,7
7,1
6,9
4,5
3,5
2,6
1,5
0,6
Dünyanın başlıca karo üretici ve tüketici arasında bulunan Rusya’da 2012 yılında üretim 18
milyon m2’den 154 ithalat milyon m2’ye yükselmiştir. Yurt içi satışlarda da artış olup;
%14,3’lük artışla 142 milyon m2’ye yükselmiştir. Yurt içi talep %17,7 artışla 181 milyon
m2’den 213 m2’ye yükselmiştir. İthalat %25 oranında artarak 70 milyon milyon m2’ye
ulaşmıştır. Rusya’nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler 17 milyon m2 ile Ukrayna, 13 milyon m2
ile İspanya, 12 milyon m2 ile Belarus, 11 milyon m2 ile Çin ve 6 milyon m2 ile İtalya’dır.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2.1.2 Seramik Sağlık Gereçleri
Kaynak: Trademap
2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı bir önceki yıla oranla %1 azalma
kaydederek 4,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin toplam ihracattan aldığı %21’lik
pay ve 934 milyon $ ihracat ile sektörde lider konumunu sürdürmektedir. Çin’i sırasıyla
Meksika, Almanya, ve İtalya izlerken; Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından
aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır.
Kaynak: Trademap
2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı ise %0,2 azalma kaydederek 4,7 milyar
$ olarak gerçekleşmiştir. ABD toplam ithalattan aldığı %18’lik pay ve 897 milyon $ ithalat
ile sektörde en fazla ithalat yapan ülke konumundadır. ABD’yi sırasıyla Fransa (%6 pay),
Almanya (%6 pay), İngiltere (%6 pay), Kanada (%5 pay) ve Rusya (%3 pay) takip
etmektedir.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2.2. Türk Seramik Sektörü Dış Ticareti
Seramik sektörümüzle geçen yıl yüzde 5,3 artışla 1,9 milyon ton ve 1 milyar 76 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke; Almanya, İngiltere ve
Irak oldu. Seramik sektöründe de en fazla ihracat artışını yüzde 80’lik oranla Libya’ya
gerçekleştirdik. Seramik sektörünün alt sektörlerini inceleyecek olursak, seramik
kaplamada (karo, fayans) en yüksek ihracat artışı yüzde 95 ile Libya’ya, seramik sağlık
gereçlerinde ise yüzde 39 ile Gürcistan’a yaşandı.
Afrika pazarı seramik sektörü açısından bahsi geçen bölgede artan talep nedeniyle
dikkat çekmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesi özelinde bakıldığında; en fazla seramik
ihracatı yapılan ülke 3,1 milyon $ ile Nijerya olmuştur. Türkiye, Nijerya’ya yönelik 2,3
milyon $ SKM ihracatı ve 484 bin $ SSG ihracatı gerçekleştirmiştir. Buna rağmen,
Türkiye Nijerya’nın toplam SKM ithalatından %0,4; SSG ithalatından ise %0,7 pay
almaktadır. Seramik sektörü ihracatında Nijerya’yı sırasıyla Sudan (1,7 milyon $),
G.Afrika (650 bin $), Kenya (472 bin$) ve Etiyopya (467 bin $) izlemektedir. Seramik
sektöründe (GTİP:69) Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi bakımından ilk
sırada G.Afrika yer almasına rağmen; G.Afrika’ya ihracatımız sadece 650 bin $
seviyesinde iken, ithalatımız 3,1 milyon $’dır. Sahra Altı Afrika ülkeleri içinde seramik
sektöründe dış ticaret açığı verdiğimiz tek ülke G.Afrika’dır.
Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü : Ülkemiz seramik sektörü; seramik kaplama
malzemeleri ihracatında dünya 5.si, Avrupa 3.sü konumundadır.
Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü : Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı
%4 payla 5. sırada yer almaktadır.
2000’li yılların başlarından itibaren kapasitede yakalanan artış ile Türk Seramik Sektörü
dünyada önemli bir oyuncu haline gelmiştir. İhracatta Türkiye seramik kaplama
malzemeleri sektöründe dünya ihracat sıralamasında 5. sırada, üretimde Dünyada 9.,
Avrupa’da ise 3. sırada yer almaktadır. 2013 yılında miktar olarak 102 milyon m2’lik bir
ihracata ulaşan kaplamalık malzemelerde yıl sonu 606 milyon $’ı aşmıştır. Seramik sağlık
gereçlerinde ise 10 milyon adete yaklaşan satış ile ihracatta Avrupa birincisi, dünya
üçüncüsü olan sağlık gereçleri kategorimiz 204 milyon $ ile yıl sonu kapanışı yapmıştır.
2013 yıl sonu itibariyle seramik sektörünün toplam ihracatı 1 milyar $’ı aşmıştır. Söz
konusu dönemde, seramik sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere,
Irak, İsrail ve Azerbaycan olmuştur.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
3. CAM SEKTÖRÜ
3.1. Dünya Cam Sektörü
Kaynak: Trademap
2012 yılında dünya cam ihracatı bir önceki yıla göre %1 azalarak 70,8 milyar $ olarak
gerçekleşmiştir. Dünya cam sektörü ihracatına bakıldığında Çin %21 payla sektörde lider
konumunu sürdürmektedir. Çin geçen yıla göre ihracatını %18 oranında artırarak 14,9
milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir. Çin’i sırasıyla Almanya (%9 pay), Japonya (%9 pay), ABD
(%8 pay) ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Dünya sıralamasında ilk 10 ülke içinde ihracatını
en fazla artıran ülke %24 ile Hong Kong olmuştur.
Kaynak: Trademap
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Dünya cam sektörü ithalatı ise bir önceki yıla göre %3 azalarak 71 milyar $ seviyesine
ulaşmıştır. Çin, sektör ithalatından aldığı %10 pay ile birinci konumda olup, Çin’i sırasıyla
ABD (%9 pay), Almanya (%7), G.Kore (%5 pay) ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Çin’in
ithalatı geçen yıla göre %16 artarak 7,3 milyar $ olmuştur. İlk 10 ülke içinde Çin’in yanı sıra
ithalatını en fazla artıran ülke %12 ile Hong Kong olurken; ithalatta en çok düşüş yaşayan
ülke %16 ile Tayvan olmuştur.
3.2. Türk Cam Sektörü Dış Ticareti
78 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan
düzcam (işlenmiş camlar dahil), cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, taşyünü ve cam
yünü üretimi en ileri teknolojilerle gelişmesini ve büyümesini sürdürmektedir.
Türk cam sanayinin en büyük üretici firmaları, ülke gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra
pazarımız dünyadır ilkesi ile dünya pazarlarında faaliyetlerini güçlü ve iddialı bir şekilde
çeşitlendirerek sürdürmekte, ürünlerini 150 ülkeye ulaştırmaktadır. Dünyadaki yeri, farklı
sıralama kriterlerine göre üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Türk cam sektörü,
ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile iş kolunda
dünyanın en seçkin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır.
2012 yılı başından itibaren küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle camın tüketildiği
sektörlerde yaşanan olumsuzluklar cam talebi üzerinde etkili olmuştur. Avrupa’da devam
eden durgunluk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ekonomik durgunluğa ilave olarak politik
istikrarsızlığın olumsuz etkisi pazara yansımış, Rusya pazarında ise kısmi hareketlilik
yaşanmıştır. Bununla birlikte cam sektöründe yatırımların yerel pazarlarda yapılması ağırlık
kazandığı için Türkiye’den ihracatın orta - uzun dönemde azalması gündeme gelecektir.
2013 yılında toparlayan sektör ihracatını geçen yıla oranla %1,4 artırmıştır.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye geneli cam sektörü ihracatı miktar bazında 576
milyon ton ve değer bazında ise 816 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektör ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %0,3 ve değer bazında %1,4 artmıştır. En
fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Irak olmuştur.
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Tablo 17: ÇĠMENTO SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
2012 YILI
ÜLKE
LİBYA
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
ANTALYA SERBEST BÖL.
İSRAİL
SURİYE
EKVATOR GİNESİ
MERSİN SERBEST BÖL.
BULGARİSTAN
GÜRCİSTAN
DİĞER
MAL GRUBU TOPLAMI
Bin Ton
2013 YILI
Milyon $
970
2.100
1.782
629
684
237
407
228
407
363
5.785
13.593
55
131
111
38
42
15
25
21
22
23
312
796
Bin Ton
2.092
1.610
1.133
970
827
584
424
288
362
281
3.805
12.375
(%) DEĞĠġĠM
Milyon $
123
102
70
57
44
33
27
25
22
19
216
738
Miktar
Değer
116
-23
-36
54
21
147
4
26
-11
-23
-34
-9
126
-22
-37
51
5
119
7
19
-3
-20
-31
-7
Kaynak : TÜİK verileri
Tablo 18: SERAMĠK SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKE
ALMANYA
İNGİLTERE
IRAK
İSRAİL
AZERBAYCAN
A.B.D.
FRANSA
KANADA
İTALYA
LİBYA
DİĞER
MAL GRUBU TOPLAMI
2012 YILI
2013 YILI
(%) DEĞĠġĠM
Milyon $
Milyon $
Değer
113
78
82
66
47
43
56
37
29
21
384
954
108
81
72
69
55
52
52
45
38
36
393
1.001
-4
5
-11
5
15
21
-8
23
30
76
2
5
Kaynak : TÜİK verileri
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Tablo 19: SERAMĠK KAPLAMA MALZEMELERĠ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKE
2011 YILI
2012 YILI
(%) DEĞĠġĠM
Milyon $
Milyon $
Değer
ALMANYA
İSRAİL
IRAK
İNGİLTERE
KANADA
AZERBAYCAN
A.B.D.
FRANSA
LİBYA
GÜRCİSTAN
DİĞER
MAL GRUBU TOPLAMI
64
58
61
54
34
35
26
28
14
22
192
587
61
59
48
47
44
40
34
27
27
20
198
605
-4
2
-22
-12
29
15
32
-3
95
-10
3
3
Kaynak : TÜİK verileri
Tablo 20: SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
2012 YILI
ÜLKE
ALMANYA
İTALYA
İNGİLTERE
FRANSA
IRAK
A.B.D.
RUSYA FEDERASYONU
LİBYA
İSRAİL
AZERBAYCAN
DİĞER
MAL GRUBU TOPLAMI
Bin Ton
13
11
11
14
10
5
4
5
4
3
35
114
2013 YILI
(%) DEĞĠġĠM
Milyon $ Bin Ton Milyon $ Miktar
25
17
18
19
13
8
6
6
6
6
63
187
14
13
11
13
7
5
5
6
5
3
38
120
28
20
18
18
11
10
9
8
8
6
68
203
Kaynak : TÜİK verileri
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
6
18
0
-8
-25
15
38
18
20
27
7
5
Değer
11
21
2
-8
-13
19
38
34
27
12
7
9
Tablo 21: CAM SEKTÖRÜ ĠHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKE
ALMANYA
İTALYA
FRANSA
İNGİLTERE
IRAK
A.B.D.
BULGARİSTAN
RUSYA FEDERASYONU
İSRAİL
AZERBAYCAN
DİĞER
MAL GRUBU TOPLAMI
2012 YILI
2013 YILI
(%) DEĞĠġĠM
Milyon $
Milyon $
Değer
98
62
56
63
43
38
36
32
30
31
467
956
104
59
58
55
43
39
38
36
35
35
491
993
5
-5
4
-13
1
3
7
15
15
11
5
4
Kaynak : TÜİK verileri
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2003-2013 Yılları Çimento Sektörü Ġhracat Eğilimi
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2003-2013 Yılları Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Ġhracat Eğilimi
2003-2013 Yılları Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Ġhracat Eğilimi
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2003-2012 Yılları Cam Sektörü Ġhracat Eğilimi
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Download

çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları birliği