MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
VI. ULUSLARARASI MALİ HUKUK SEMPOZYUMU
KATMA DEĞER VERGİSİNDE SİSTEM SORUNLARI
VE GÜNCEL GELİŞMELER
(17.11.2014, İstanbul)
9:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR (MÜHF Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. M. Emin ARTUK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Mehmet ARABACI (Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı)
Prof. Dr. M. Emin ARAT (Marmara Üniversitesi Rektörü)
Birinci Bölüm:
Vergi Adaleti Bakış Açısıyla KDV’nin Temel Unsurları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selami DEMİRKOL
(Danıştay Üyesi)
10:00 Vergi Mükellefi Olarak İşletmeler:
Excursio: İşletme Dışındakilerin Vergi Mükellefi Olması Gereken Durumlar da Söz Konusu
Olabilir mi?
Yrd. Doç. Dr. Güneş YILMAZ, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Edirne
10:30 Vergi Konusu Olarak Mal Teslimi ve Hizmet:
Excursio: Mal Teslimi ve Hizmet Dışında Vergi Konusu Olması Gereken Durumlar Söz Konusu
Olabilir mi?
Dr. Vassil TCHERVENIACHKI, Saarland Üniversitesi Öğretim Üyesi, Flick Gocke Schaumburg
Bağlantılı Ortağı, Bonn/Almanya
11:00 Vergi Tarifesi ve Vergi Adaleti
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
11:30 Tartışmalar
12:00 Öğle yemeği
İkinci Bölüm:
Eşitlik İlkesi ve Özellikle Tarafsızlık İlkesi Bakış Açısıyla Vergi İndirimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL
(Marmara Üniversitesi Eski Rektörü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi)
13:30 Avrupa Birliği’nde Sorunlar ve Geliştirilen Çözüm Konseptleri
Prof. Dr. Michael Tumpel, Johannes Kepler Üniversitesi İşletme Vergilendirmesi Enstitüsü
Başkanı, Linz/Avusturya
14:00 Türkiye’de Sorunlar ve Geliştirilen Çözüm Konseptleri
Ömer ÇAKICI, Gelir İdaresi Başkanlığı KDV ve Diğer Dolaylı Vergilerden Sorumlu Eski Grup
Başkanı, YMM
14:30 Alternatif Arayışları: KDV’nin ve/veya İndirim Hakkının Alternatifleri Nedir?
Prof. Dr. Joachim ENGLISCH, Westfaelische Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi, OECD
KDV/MHV Rehberi Çalışma Grubu Üyesi, Münster/Almanya
15:00 Tartışmalar
15:30 Kahve arası
Üçüncü Bölüm:
Katma Değer Vergisiyle İlgili Sorunlara Yargının Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Fatih KAYA
(Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
16:00 Avrupa Adalet Divanı’nın İçtihatları
Prof. Dr. Frans Vanistendael, Leuven Katolik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, OECD ve
IMF Danışmanı, Flanders/Belçika
16:30 Danıştay’ın İçtihatları
Turgut Candan, Danıştay Emekli Başsavcısı, Ankara
17:00 Tartışmalar
17:30 Toplantının bitişi
Toplantı dili Türkçe-İngilizce olup, simültane çeviri yapılacaktır.
Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Nami ÇAĞAN (Atılım Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ (Çankaya Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR (Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Arş. Gör. Zeynep Nihan ALADAĞ
Arş. Gör. Seval KILIÇ
Sempozyum adresi:
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi
Ord. Prof. Dr. Reşat KAYNAR Salonu
34688 Üsküdar/İSTANBUL
Toplantıya katılmak isteyenler, aşağıdaki e-posta ya da telefon numarası üzerinden Sayın
Zeynep Nihan Aladağ ile temasa geçebilirler.
Tel: 0216 349 84 00
0531 409 4379
E-posta: [email protected]
Download

marmara üniversitesi hukuk fakültesi vı. uluslararası mali hukuk