TÜRK MİMARİ SANATI BİBLİYOGRAFYASI
KİTAPLAR: 1928-1968 / MAKALELER: 1952-1968
İsmet BİNARK — Naile BİNARK
Türk miman sanatı bibliyografyası, Tür­
kiye'de yeni harflerin kabul tarihi olan 1928'<ten 1969 yıhna kadar yayımlanmış kitap ve
tynbasımlar ile. 1952'den 1969 yıhna kadar
çeşitli süreli yayınlarda yayımlanmış maka­
lelerin bibliyografyasıdır.
Bibliyografyaya eserlerin alınışı sırasında
güsönttnde bulundurulan başlıca noktalar
(uniaidir:
1 — Eser hazırlanırken, bibliyografik
kOnyelerin tesbitinde memleketimizde geniş
^UçUde kullanılmakta olan Basma Eserler AlftAwtik Katalog Kaidelerine uyulmuştur.
TOrk mimari sanatı ile ilgili kitap ve maka­
leler, yasar soyadlanna göre alfabetik bir sı­
rada gösterilmiştir. Makalelere ait referanslaıda şu şekil ve sıra gözetilmiştir: Makale
yasarının soyadı, adı: "Makalenin adı," Süreli
yayınm adı, cilt sayısı, yayımlandığı tarih,
makalenin süreli yayın içinde bulunduğu say.
falar; gazetelerde ise, makale admdan sonra
cilt ve sayı numarası verilmemiş, yayım tari­
hi ve sayfa numarası verilmekle yetinilmiştir.
Bibliyografyada şu kısaltmalar kullanıl­
mıştır:
bs • Basun, C— Cilt, fask.— Fasikül,
$^ Sxytti. [t.s.] - Tarihsiz, y— Yaprak.
ly.yj . Yayım yeri yok.
ABİDELERİMİZ. Hazıriayan: H. Rahmi Saruhan. İstanbul 1954 tsmâil AkgUn Mat­
baası. 406 S. 8* resim. 4 plânş. 1 levha.
"Türkiye Anıtlar Deme» İstanbul Şubesi tarafından 1954 •< 1956 şube kongresi
münasebetiyle yayımlanmıştır."
AFETİNAN. PROF. DR.: "Atatürk ve İMtmar
Koca Sinan". Yeni İstanbul, 9-10.4.1955,
S.
AFETİNAN, PROF. DR.: Mimar Koca Sinan.
Ankara 1956 Ankara Güzel Sanatlar Mat­
baası. 1 y. + 64 S. 8* resim, 1 levha.
AFETİNAN, PROF. Dr.: Mlnuu- Koca Sinan.
Uv. lerle 2. bs. Ankara 1968 Ayyıldız
Matbaası A. Ş. 88 S. 8* 22 plânş, 1 levha.
"Türkiye Emlâk Kredi Bankası Neşriyatı
No: 3"
AHMED: Sanylanmız. 1-3 fask. İstan­
bul 1964 . 1965 Tan Gazetesi ve Matbaası.
8» resim, portre.
AOİN,
1. fask.: 1964. Anadohıhisan ve Beyler­
beyi Sarayları tarihi ve yapılan. 63 + 1 S.
2. fask.: 1965. Dolmabahçe Sarayı • Ih­
lamur Kasn. 65 - 119 S.
3. fask.: 1965. Yıldız Sarayı - Çırağan
Sarayı. 119 .198 - f 1 S,
AKALIN, ŞBHABEDDtN: "Mimar Didgıç Ah­
med Paşa", istanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi. 9.C.. 13. Sayı.
9. 1958, 71-80. S.
AKBULUT, ÖMER: Trabzon kltabtieri. is­
tanbul 1955 Ülkü Basımevi. 56 S. 8* re­
simli.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Anadohıda Mhnar Sİnanm eserleri". Hilâl, 46. Sayı. 1963. 15-17.
S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Ahi ENan Camtt". İs­
lâm. 7. C, 6. Sayı. 3. 1964, 175. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Anı'da Türk eserleri".
Türk Kültürü. 2. C. 22. Sayı, 8- 1964,
155-159. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Yakutlye Medresedl".
Vakıflar Dergisi. 6. Sayı, 1965. 146-152. S.
AKÇAY, DR.' İLHAN: "Şerafettto Camtt".
Türk Yurdu. 4. C-. 5. Sayı, 5.1965.37-40.8.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Tire'de Fatih devrine
alt eswleir". Türk Yurdu, 4. C, 8. Sayı.
8. 1965. 34ş36. S.
AKÇAY. DR. İLHAN: "Harput'te Ulu Cami".
Yeni Fırat. 3. C. 27- Sayı. 5. 1966, 15-22. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Elmab'da Islâm-TUric
eaericri". Diyanet işleri Başkanlığı Dergisi, 5. C, 7. Sayı, 7. 1966, 169-170. S.
AKCAY, DR. tLHAN: "Aandolu MÜık yunht
w lÜaİMi—İMİ OaarhM ycal araşUnn»İMT*. ÜUcemiı. 3. Sayı, 8- 19M, lS-16. S.
AKIN, ARCAN: 'IMImar Sinan. AyasoTya ve
SOleymanlye". Arkitekt, 3S. C, 320. Sayı
34. 1965, 134. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Partek Ttt kBytt • M i '
kH". Yeni Fınıt. 52. S»yj, 10. 1966, 27-12.
S.
AKOK, MAHMUT: "Kastamonu şdtrt tariht
|çkalcBİ"i Ankara 1945 Türk Tarih Kuru­
mu Basımevi. 401404. S. 8*
AKÇAY. DR. İLHAN: "AoMİohı n»ık yurt­
lan hakknıda araftınnaian yeni bir
m f l " . Ülkemiz. 5. Sayı, 10. 1966, 19^1. SAKÇAY. DR. İLHAN: "BUtanneycn Mimar
Staan «aaricrt". Ülkemiz. 6. Sayı. I I . 1966.
ıs - 23. S.
AKÇAY. DR. İLHAN: "HaetbdEiaf VaH davrtadm ItIbam taUün-Tirfc ttM".
Üikemiz. 7. Sayı. 12- 1966. 23^. S.
"Aynbasım"
AKOK. MAHMUT: "Kaatamonu'mm
Kt^ha
köyünde Candarlıoğlu Mahmut Bey CamU". Ankara 1946 Türk Tarihi Kurumu
Basımevi. 293^1. S. 8*
"Aynbasım"
MAHMUT AHMET G Ö K O G L U : "Eaki
AıÂara Evleri I . E m u n m mahallcainde
Yusuf Oğraş evi". Ankara 1946 Türk Ta­
rih Kurumu Basımevi. 16 S. 2» 20 resim.
AKOK,
AKÇAY. DR. İLHAN: " U n CaariT'. Yeni Fırat,
35. Sayı, 1. 1967. 2*.30. S.
"Ankara Halkevi Yayınlan. En büyük
boy: 1"
AKÇAY. DR. İLHAN-FİKRET MEMİŞOCLU:
•VMB. Kara Camşit Bay tUriMst". Yeni
Fırat. 3S. Sayı, 1. 1967. 3 1 ^ . S.
AKOK. MAHMUT: "Ankara-nm eaki evleri".
Ankara 1951 Türk Tarih Kurumu Basım­
evi. 16-hxii S. 4* 41 plânş.
AKÇAY, DR- İLHAN: "SfvaaTta bWamayMi
ten ntanad aawctir". Diyanet l»leri Bafkanlılı Detvisi, 6.C., 14. Sayı. 1-2. 1967.
28^. S.
AKOK, MAHMUT: «Menlfon'da Çelebi MehOMt toadresasr. Mimarlık, 9. C. 1-2 Sayı.
1952. 29-37. S.
AKÇAY. DR. İLHAN: «nTokat Mkkalari (To­
kat)". Ülkemiz. 10-U. Sayı, 34.1967, 19-32;
23-2*. S.
AKÇAY. DR- İLHAN: «tik Türk hamamlan
V * «İfahanctard* wtma tertibatı ila 0gm U r araftmaa". Ülkemiz. 2. C, 13.
Sayı. 6. mı, 22fİ. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "tik Tilrk hamamları
va mMuHMlet'da ıntOM terübaü Ha ilgi­
l i Mr araftmna". Ülkemiz, 2. C. 14. Sayı.
7. 1967. 22-2S- S.
AKÇAY. DR. İLHAN: «AyaaoCya'da Tttrfcler'.
İn onein Ülkemiz, 2. C. 16. Sayı, 9. 1967.
2021. 30. S.
AKÇAY. DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk caeried". Diyanet İşleri Bafkaolığı Deı^isi, 6.
C 9-ia Sayı, 9^10. 1967. 243-246. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Ayasofya'da TUıklerin
«roeğl-. Ülkemiz. 2. C, 17, 19. Sayı, 10.
12. 1967. 23-25; 25-26. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk eaeriar l " . Diyanet İşleri Başkanlığı Deııgisi, 6.
C 11- Sayı. 11. 1967. 294-296. S.
AKÇAY, DR. İLHAN: "Sivas'ta Türk cseriat l " . Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 7.
C, 70<7i, Sayı, 34. 1968. 77-79. S.
AKOK. MAHMUT: "Çankm'nm esM evleri".
Arkitck, 22. C, 7-8 Sayı. 1953, 143-153. S.
AKOK. MAHMUT: "Köyde yaşayan ndmaıt",
Arkitekt, 22. C, 9-12. Sayı. 1953, 196^5. S.
AKOK. MAHMUT: "Çorum'da AU Paşa Hamamı". Arkitekt, 25. C, 280. Sayı. 1955,
85,93. S.
AKOK, MAHMUT: "Uşak Wu CamU". Vakıf­
lar Dergisi, 3- Sayı, 1956. 69-72. S.
AKOK, MAHMUT: "KUtahya BttyUk Bedestaoi". Vakıflar Dergisi, 3. Sayı. 1956, 8184. S.
AKOK. MAHMUT: "Tokat şehrinin eski ev­
leri". Ankara llâhiyat Fakültesi Yıllık
Araştırma Dergisi, 2. Sayı, 1957, 129-151.
S.
AKOK, MAHMUT: "Ağn-Doğu Beyazıd'da !»•
yı^iTfi»
Sarayı rBlöve ve nümatlsl".
Türk Arkeoloji Deri^si, 10. C, 2. Sayı
1960, 3048. S.
AKOK, MAHMUT: "Architecture Int^rleure
des mosqutes turqucs constnities entte
lea X I I slteles". International Congress
of Turkish art (1. 1959). 1961, 13-18. S.
AKSEL. MALİK: "EsU mlmaritalzde kuşlarm
yari", ölçü. 1. C, 4. Sayı. 6.1957, 28m S.
TÜRK MİMMti SMMTI »İBLİYOGUAFYASI
AKSEL, MALtK: "İstanbul mimarisinde k u |
evini". İstanbul Enstitüsü Mecmuası, 5.
Sayı. 1959, 33-55 S.
AKSEL, MALtK: "İstanbul mimarisinde kuf
«vteri». İstanbul 1959. 33-55. S. 4* resimli.
"Aynbasım"
AKSOY, DR. ERDEM: "Türk evl Anadohı evi"
Mimarlık ve Sanat, 6. Sayı, 1964, 216217. S.
AKSÜT, KEMALİ: "HiMavend Hatun TUrbesl". Resimli Tarih Mecmuası, 7, C-, 82.
Sayı. 10. 1956, 62(W22. S.
AKYOL, METE: "History ot Rumeli Httsan
FMtress". Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, 197. Sayı, 6-7. 1958, 2425-S.
ALTINAY, AHMET REFİK: Türk Mlmarlan
Isunbul 1936 Hilmi Kitabeyi. 144 S. 8.
ANHEGGER, DR. A. ROBERT: "Mostar ki^prUsU ve Mimar Hayrettin" Türk Tarih
Kongresi, 1952, 312-317. S.
ANHEGGER, DR. A. ROBERT "Eski
Fa­
tih Cami'l meseleıi"- İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat FakUltesi Tarih Dergisi, 6.
C, 9. Sayı. 3. 1954, 145-160. S.
ARIDAL, ARCAN: "Türk mimartsimle ahşap
saçaklar". Arkitekt. 35. C, 322. Sayı, 1966,
82. S.
ARSEVEN, PROF. CELAL ESAD: Türklerde
mimari. Ankara İt. s.] Başvekâlet Müdewenat Müdüriüğü Matbaası. 15 S. 8.
ARSEVEN. PROF. CEL.\L ESAD: Türklerde
mimari. İstanbul 1934 Akşam Basımevi.
13 S. 8.
ARSEVEN, PROF. CEL.\L ESAD: "SUlcymaniye ile AyasoCy» arasında bir mukaye­
se". Yeni İstanbul, 12.10.1954, 6. S.
ARSEVEN, PROF. CEL>İL ESAD: Türk sanatt tarihi. Menyelndcn bugüne kadar
ndmart, heykel, restm, süsleme ve tezyi­
ni sanatlan. I-X. fask. Yayımlayan: Tür­
kiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti- İstan­
bul 1955-1959 Maarif Basımevi. 4° resim,
şekil, plânş, harita.
449
Şirketi Mürettibiye Basımevi. IV-fl92
S. r 1 levha.
"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Yayınlan: No- 427- Sanat Tarihi Ens­
titüsü: 6"
ASLANAPA, DOÇ. DR. OKTAY "Anadohı
şehirlerinin gelişmesi ve âbidelerin du­
rumu". Türk Yurdu, 261-262- Sayı, 10-11.
1956, 274-276 ; 353-354. S.
ASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Kayseri'de
Keykubadiye kttşkleri kazısı" Türk Ar­
keoloji Dergisi, 1-13 Sayı, 1964, 19-40. SASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Yeni
araştırmalarda Türk saray ve köşklerinin
yert". Türk Kültürü, 1. C, 3 Sayı, 1. 1963.
23-28. S.
ASLANAPA, PROF, DR. OKTAY: "İznik'te
Sultan Oriıan, imaret camii kaası 1963
2-12 Temmuz-1964 9-17 Temmuz". Sanat
Tarihi Yıllığı, 1964-1%5, 16-38. SASLANAPA, PROF. DR. OKTAY: "Kttun'da
Türk eserieri ve Mimar Sinan'm yapttgı
caml". Türk Kültürü, 3. C„ 28. Sayı. 2.
1965. 229-240. S.
ASLANBAY. MUHlDDtN: "Kuıyuıdu caml
ve imareti (Eskişehir)". Dünya, 103.1954,
5. S.
ASLANBEY, MUHİDDİN: "Eskişehir'de Kurşunlu Camii ve İmarett". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 147. Sa­
yı, 41954, 12-14. S.
ASLANBEY, MUHİDDİN: EsUşddr'deki Aleâddin Camii ve Eskişehir tarihi Ue ilgUi
araştırmalar. Eskişehir 1955 Ticaret Mat­
baası. 152 S. r resim.
AYASOFYA Camii. Hazırlayan: Dr. İlhan
Akçay. Ankara 1968 Ayyıldız Matbaası A^
Ş. 115 S. 8" plânş.
"Hakses Neşriyatı"
AYKUT, YUSUF: İstanbul âbideleri. İstan­
bul [t. s.] Ycdigün Basımevi- 125 S. 8*
resimli.
AYKUT, YUSUF: Beyşehir kitabeleri ve Eşrefoghı camii ve tttrt>esL İstanbul 1940
Maarif Basımevi. 91-129. S. 4* 13 plânş.
ARU, KEMAL AHMET: Türk hamamlan
etüdü. Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İstanbul
1949 İstanbul Matbaacılık TA.O. 142
S. 4'.
AYTÖRE, AYHAN: "Turkish water architec­
ture". International Congress of Turkish
art (1. 1959). 1961, 39-46- S.
ASLANAPA, DOÇ. DR OKTAY: Edhaede
Osmanh devri âbideleri. İstanbul 1949
AYVERDl, EKREM HAKKJ: "Edirne'de Rüstem Paşa Kervansarayı'" Türkiye Tu-
"Aynbasım"
İSMET BİNARK — NAİUE BİNARK
450
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 122.
Sayı. 3. 1952. 9-10. S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: FAtih devıl minnrlsL istanbul 1955 İstanbul Fetih Der­
neği. 512 S. 4* 551 şekil, plân.
"istanbul Fethi Demeği Neşriyatı
11."
No.
AYVERDt, EKREM HAKKI: Fatih devri mimart esertert. istanbul 1953 istanbul Mat­
baası. 29 S. 8* resimli.
"istanbul Fethi D e r a ^ Neşriyatı
ır
Nu.
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Edirne'de FatOı devri etaieri". TUrkiye Otomobil Ku­
rumu Belleteni, 143- Sayı, 12. 1953, 5-10.
S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Yine Fatih Ca
mü", istanbul Üniversitesi Edebiyat FakiUtesl Tarih Deresi, 7. C, 10. Sayı, 9.
1954, 103-116. S.
AYVERDt, EKREM H A K K I : " t i k Fatih ca.
mil hakkında yeni bir vcttka". Vakıflar
Dergisi, 5. Sayı, 1965, 6 3 ^ . S.
AYVERDt, E K R E M H A K K I : "Bura» Oriıan.
gari camii ve Osmank mimarisinin menşO. meadesi"- Vakıflar Dergisi. 6. Sayı
1965, 6M3. S.
AYVERDt, E K R E M H A K K I : tstanbul mima­
ri ç a ^ n m menşei Osmanlı mimarisinin
ilk devri. 1. C. İstanbul 1966 Baha Mat­
baası. 4*
1. C-: Ertuğrul, Osman, Orhan Gaoler,
Hüdevendigâr ve Yıldırım Beyazıd. X n
-f-565 S. resim, plftnş, 5 levha.
"istanbul Fetih Cemiyeti istanbul Enstitüsü Neşriyatı No. 57"
AZAPKAPI çeşmesi, tstanbul 1954 Kâğıt ve
Basım işleri A . Ş - 12 S. 8° plânş.
"T.C. istanbul Belediyesi Sular idaresi
Müdüriügü Yaymlanndan"
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Refit Saffet
AtaMnen: TUrk mlmarlslnfaı mİHf vanf*
tan". Türkiye Turing ve Otomobil Kununu Bdleteni, 154- Sayı, 11.1954. 6-10. S.
"AZERBAYCAN sanat tarih ve mimarisinin
yah eseri olan Şirvan şalûannm Han saımyı". Türk Dünyası. 3. C . 8. Sayı. 1-3
1968. 37-38. S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Hiisrcv Fkf*
türbesi", istanbul Enstitüsü Dergisi, 1.
Sayı, 1955, 31-38. S.
BADANAU, HÜSEYİN: "Kırım'da Türk mimari eeerteri: Türbelerimiz". K ı n m , 7-14Sayı, 7. 1957-6. 1960.
AYVERDt, EKRÇM HAKKI: "Prof. F. Babinger'fai FAtIh devri mimarisi hakkmda
mütalâaları", istanbul Enstitüsü Dergisi
1. Sayı, 1955, 145-160. S-
BALDUCCI, H E R M E S : RodosHa Türk mlmarisi. Çeviren: Celftlettin Rodoslu. AıAmra 1945 TUrk Tarih Kurumu BasımeviV I I - H 7 S. 8* 144 plftnş.
Not: Makale Fransızca özetildin
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Dlmetofca'da
Çelebi Sultan Mehmed Camtt". Vakıflar
Delgisi, 3. Sayı, 1956, 13-16. S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: " I . Mund dev­
rinde Asılhan Bey mimari manzumesi"Vakıflar Dergisi, 3. Sayı, 1956, 65-68. S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: "Gazanfer Ağa
mannımeri". istanbul Enstitüsü Dergisi,
3. Sayı, 1957, 95-96. S.
AYVERDI, EKREM HAKKI: Le premier sitele de rarchitecture Ottomane"- Inter­
national Congress of Turkish art (1,1959)
1961, 77-81. S.
AYVERDt, EKREM HAKKI: Fatih devri mimftılsl. Zeyl. istanbul 1961 Baha Matbaa­
sı. 43 S. 4* resimli"istanbul Fetih Cemiyeti istanbul EnstitUsü Neşriyatı No. 46"
"Türk Tarih Kurumu Yayınlan I V , Se­
ri, No. 3".
BALLANCE. SELlNA: "Early Turkish buUdings fal Trabnm", Belleten. 29- C, 113.
Sayı. 1. 1965. 73-76. S .
BALTACIOOLU. PROF. ÎSMAÎL H A K K I :
Sanat. Estetik, yaratma, TUık sanatı*
dü, edd>İyat, temsU. muslU, resim, mimarhk tezyini sanat, şehircilik üzerine
görüşmeler- tstanbul 1934 Suhulet Ktttüphanesi. 238 S. 8*
Not: Kitabm 183-197 sayfalan arası Türk
mimarisine aynimıştır.
NlYAZt A H M E T : AmÜan ve ta­
rihi eserieriyle tstanbuL istanbul 1963
Yeni Matbaa- 79-fi S . 8*
B A N O C L U ,
BATUR. MUZAFFER: "Ramazan Efendi canül**. Arkitekt, 26. C, 293. Sayı, 1958, 176180. S-
TÜRK MİMARİ SAKATI BİBLİYOGRAFYASI
BATUR, MUZAFFER: "Rüstem Paça Canül"
Arkitekt, 27. C, 295. Sayı. 1959, 77-79. SBATUR, MUZAFFER: "Rüstem Paşa camJI".
Arkitekt, 27- C, 296. Sayı, 1959, 117-1208.
BATUR, MUZAFFER: "Muradiye CamU".
Tarih Coğrafya Dünyası, 1. C. 5. Sayı,
8. 1959, 378-380. SBATUR, MUZAFFER: "Edirne'de üç şerefeli
cami". Tarih Coğrafya Dünyası, 2. C, 11Sayi, 12. 1959, 358-361. SBATUR, MUZAFFER: Selimiye CamIL Millî
Işık. 2, C. 19. Sayı, 11. 1968, 21-22. S.
BAYATLI, OSMAN: Bergama'da Küplü Ha­
mam. İstanbul 1942 Vakit Basımevi. 40
S. 8* resimli.
BAYATLI, OSMAN: Bergama tarlltinde sanat
eserled ve Abideler. İstanbul 1952 Anıl
Matbaası. 64 S. 8* 4 levha.
BAYATLI, OSMAN: Bergama tarihinde
TUrk-lsIâm eserleri. İstanbul 1956 Anıl
Matbaası. 65 S. 8" resim, şekil, 12 plânş.
"Bergamayı Sevenler
Cemiyeti
Sayı:
xm"
BAYKAL, KÂZIM: Bursa ve aratlan. "Bursa
et ses monuments". Bursa 1950 Aysan
Matbaası. 212-1-8 S. 8» 8 levha, 18 plânşNot: Metin Fransızca özellidir.
BAYKAL, K A Z I M : Btu^'da Ulu cami. İstan­
bul 1950 İbrahim Horoz Basımevi.
VU-i-159-»-! S. V
"Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiye­
ti Neşriyatı No: 1"
BAYKIZ, HALİL: "Sivas'ta Ulu Cand kitabesiv. Dört Eylül, 4. C, 4. Sayı, 6. 1966.
8-9. S.
BAYTİN, TULÜ: Bacalar, tekniği, yapısı, mi­
marisi ve TUric yapıcılığmda baca. Ya­
yımlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimariık Fakültesi. İstanbul 1951 Mat­
baacılık TA.O. 112+1 S. 4» plânş.
BEKEN, GAZANFER: Garbi Anadolu mmükası (Izmir, Balıkesir, Kütahya) kerpiç
binalan. Yayımlayan: İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstan­
bul 1949 İstanbul Matbaacılık TA.O. 91
S. 4«
BERK, CELİLE: Konya evleri» (Doçentlik te­
zi). Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniver­
sitesi Mimariık Fakültesi. İstanbul 1951
İstanbul Matbaacılık T.A.O. 204 S. A* 44
harita, 72 plânş.
451
BEYSANOGLU, ŞEVKET: Kısaltılmış Diyaı^
bakır tarihi ve âbideteri- İstanbul 1963
Şehir Matbaası. V l I I - f 160-t-4 S. 8» resim,
harita.
"Diyarbakır'ı Tanıtma Demeği Neşriyatı
No: 11"
BİNAN, MUHİTTİN: Kapüar. Yayımlayan;
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimariık
Fakültesi. İstanbul 1950 İstanbul Mat­
baacılık T.A.O. 96 S. 4" resim, plânş.
BİNAN, MUHİTTİN: Türk saçak ve korniş­
leri. İlk ç^lar, Selçuk ve Osmanlı devir­
leri, yabancı mlman devirierle mukaye­
seler. (Doçentlik tezi). Yayımlayan: İs­
tanbul Teknik Üniversitesi Mimariık Fa­
kültesi. İstanbul 1952 Pulhan Matbaası.
244 S. 4' resimli.
BOLAK, DOÇ. ORHAN: "Bahkeslr'de bir ca­
mi araştırması". İstanbul Teknik Üniver­
sitesi Dergisi, 23. C, 2. Sayı, 1965, 2634. S.
BOYAR, ALİ SAMİ: Ayasofya. İstanbul 1943
Maarif Basımevi- 18 S. 4'' resimli.
BOYAR, ALİ SAMİ: Aya Sophia, istanbul
1943 Maarif Basımevi. 17 S. 4« resimli.
BURSA hani an. Yayımlayan: Bursa Halkevi.
Bursa 1935. Yeni Basımevi. 34 S. 8*
"Bursa Halkevi 4"
BURSA bamamian. 2. bs. Yayımlayan: Bur­
sa Halkevi Tarih ve Müze Komitesi. Bur­
sa 1943 Emek Basımevi. 52 S. 8" resimliBURSA Kozaham ve mesddi. Hazırlayan:
Kâzım Baykal. Bursa 1946 Ant Basımevi.
29 S. 8» 12 resim, 2 plân.
"Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu
Yayınlan: 1"
BURSA'da Hacılar Camii. Tamiri münasebe­
tiyle. Hazırlayan: Kâzım Baykal. Bursa
1953 Aysan Matbaası. 18 <f. 8» resimli.
' BÜYÜK camUerimlzin yaşlan" Türkiye Tu­
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 153.
Sayı, 10. 1954, 11. S.
"BÜYÜK usta Mimar Sinan" Panorama, 1.
Sayı. 1967, 19-20. S.
CAMlLERlN aydmlatdmasi üzerinde bir
araştırma. Hazırlayan: Doç. Orhan Bolak.
Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniversite­
si Mimarhk FakiUtesi. İstanbul 1967 An
Kitabevi Matbaası. VJII-f29 S. 8" 11
plânş.
İSMET BİNARIC -
452
CANDAR, AVNÎ: EminUk mearlar». Ankara
1935 Ulus Basımevi. 11 S. 8* plânş.
CEM, SEMAHADDÎN: "Emınun'un mlmaıt
esertcri: BlUûr Plyâle", Tarih Yolunda
Erzurum, 4, C, 15-16. Sayı. 3^- 1963, 3637. S.
CERAN, ZtYA: "AMehlr'de Şeyh Eyyub tUrbeal ve «andukasıl*. Amt, 9. C, 31. Sayı, 3.
1964, 21-25. S.
CERAN, ZİYA: "Nasreddin Hoca'nm kuma
alt Udnd mezar kitabesi". Türk Folklor
Araştırmalan, 9. C-, 19Z Sayı, 7. 1965,
3807-3809. S.
CEZAR. MUSTAFA: "Kapalıçarçı". Yeni İs­
tanbul, 9.12.1954. 5. S.
CHAGATÎ, MUHAMMAD
ABDULLAH:
"HInd-Paldstan nümarlsbıde TUrk mi­
marlığı tezyinatı". Tarih Coğrafya Dün­
yası, 2. C, I I . Sayı. 12. 1959, 321-323. S.
CHAGATAÎ, MUHAMMAD ABDULUH :
"TUrk-tsIftm mimari ve kaUgraOal".
Turquic Modeme, 158 Sayı, I . 1960, 2425. S.
CHAGATAİ, MUHAMMAD ABDULL4H :
"TUric - İslâm mimari ve kaligrafisi".
Türidye Turing ve Otomobil Kurumu
Belleteni, 216-217. Sayı, 1-2. 1960, 3-5. S.
CHAGATAİ, MUHAMMAD ABDULLAH :
"lUrklsh architectural ornaments fat todoiMÜdstanl architecture". International
Congress of Turkish art (1- 1959), 1961,
7S-76. S.
ÇAVLI, EMİN ALİ: "Patrona HaUl hamamı
değil, Beyartd hamamı". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 186-187.
Sayı, 7-8. 1957, 6-7. SÇETlNTAŞ, SEDAT: Osmanh Türk mimari.
sL Ankara [t. s.l Başvekâlet Matbaası.
11 S. 8*
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Osmanlı TUrk Mimari.
sL Ankara 1934 Başvekâlet Basımevi. 30
S. 8*
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Saray ve kervansarayla,
nmız arasmda İbrahim Pa^a Sarayı. İs­
tanbul 1939 Cumhuriyet Basımevi. 44 S.
8» resimli.
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk Tarihi Kurumu
tarafmdan Sivas Şlfalityeslnde yaptırılan
hafriyat. Istaı^ul 1939 Devlet Basımevi.
61-67. S. 4' 6 levha.
"Ayrıbasım"
NAİLE BİNARK
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk mimari amtlan.
Osmanh devri. Dursa'da ilk eserier. İs­
tanbul 1946 Millî Eğitim Basımevi. 41 S.
4' 16 levha.
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Türk mimari amtlan
Osmanh devri. İstanbul 1952 Millî Eğitim
Basımevi. 12] y. + 10 S. 2' resim, 10
plânş.
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Tüvk mimari amtlan.
Osmanlı devri. Bursa'da Murat I . ve Ba.
yedd 1. blnalan. İstanbul 1952 Millî £gi.
tim Basımevi. XVI - f 61 S- 2' 66 plânş.
"Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanhgı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Rölöve Bürosu Yayınlan"
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Bursa Dtarüşşlfası. İstanbul 1952 Millî Eğitim Basımevi. 10 S.
4* 10 plânş.
ÇETlNTAŞ, SEDAT: Sivas darUşşlfası 614 H .
—1217... (Takrizler: Prof. Dr. Ekrem Şe­
rif EgeU ve Prof. Mtikrimln HaUl Yinanç). İstanbul 1953 İbrahim Horoz Ba­
sımevi. XIV + 135 S. 8* şekil, plânş, Arapça yazı.
"1. Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü:
48"
ÇETlNTAŞ, SEDAT: "Edirne'deki Selimiye
mlnarvierlne dair". Akşam, 2.9.1953, 5,
7. S.
ÇETlNTAŞ. SEDAT: "Fatih devri mimarisi".
Türk Düşüncesi, 5. C, 29. Sayı, 4. 1956,
267-277. S.
ÇETlNTAŞ. SEDAT: Ye^ll Cam» ve benzerleri cami değUdİr. İstanbul 1958 Maarif
Basımevi. 26 S. 8* resimli.
ZÜHTÜ: "Tophane meydan
çeşmesi". İller ve Belediyeler Dergisi, 13.
C. 151. Sayı, 5. 1958, 197-199. S.
Ç U B U K C U O C L U .
ÇULPAN, CEVDET: İstanbul Süleymanİye
Camii kltâbesl. İstanbul 1966
Sümer
Matbaası. 14 S. 8° plânş.
HİKMET TURHAN: E ö r a o me
zarian. İstanbul 1936 Devlet Basımevi.
32 S. 4" 20 resim.
DAGLİOGLU,
DAGLİOGLU, HİKMET TURHAN: "İM chnettöıe et les plerres tombales du point de
vue de rart". International Congress of
Turkish art (1. 1959). 1961, 8S89. S.
DANİŞMEND, İSMAİL HAMİ: "Le trftnc
ouvragi des sultans ottomans". Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
125. Sayı. 6- 1952, 21 . 22. S.
TiiRKMiWARl
SANATI
DAR, ALLEN: "Mosqute de Zeyrek, anelen
nKMiastöre de Pantocrator". Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
213. Sayı, 10. 1959, 21 - 22. S.
DAYIMOGLU. TURGUT: "Fatih devri nümari eserleri, ÇinU Köşk". Ankara Sanat,
4. Sayı. 8. 1966, 20-22. S.
DEVLETKUŞU. İSMAÎL: "Koca Shun ruhun
şadolsun". Orkun, 2.C., 15. Sayı, 4. 1963,
15-17. S.
DtEZ, ERNST: "L'embWme dans le palais
byzantin et la grande-Mo8qu6e turque".
International Congress of Turkish art
(1. 1959), 1961. 90-91. S.
•'DİYARBAKIR'da tarihi anıtlar". Ziraat ve
Ticaret Gazetesi, 17.6.1953, 4, 10. S.
Not: Gazetenin zeylidir.
DOCANŞAFAK, YUSUF: "Büyük Türk mi­
mari Koca Sinan". İller Bankası Dergisi,
1. C, 9. Sayı, 5- 1968, 14-15. 33. S.
EGE, MUSTAFA FETTAH: "Tahrip edilen
ftbldelerünizf'. Teknik Haberler. 4.C., 155.
Sayı, 11.1960. 2. S.
EGELÎ, VASFÎ: "Şişli Canrfl". Arkitekt, 22.C..
9-12. Sayı. 1953. 169-180. S.
EGEMEN. AFFAN: "Kayserl'de Sultan Ham".
Yapı Teknik, 2. C, 9. Sayı. 12. 1957. 2. S.
EGEMEN, AFFAN: "Kaysert'de Huand Ha­
tun Türbesi". Yapı Teknik, 3. C., 17. Sayı,
1. 1959, 4. S.
[ELDEM], HALİL EDHEM: Topkapı Sarayı.
İstanbul 1931 Kanaat Kitabevi. 61 S. 8°
[ELDEM], HALİL EDHEM: Le palais de
Topkapou (Vieux serail). İstanbul 1931
Kanaat Kütüphanesi. 68 S. 8° resimli.
[ELDEM], HALİL EDHEM: CamUerimlzIstanbul 1932 Kanaat Kitabevi- 107 S.
8" resimli.
[ELDEM], HALİL EDHEM: Yedlkule hisan.
İstanbul 1932 Kanaat Kitabevi. 64 S. 8°
ELDEM, HALİL EDHEM: Nos mosqu«es de
Stamboul. Çeviren: E. Mamboury. İstan­
bul 1934 Kanaat Kütüphanesi. 147 S. 8*
1 levha.
ELDEM. HALİL EDHEM: Emniyet âbidesi.
İstanbul 1934 Devlet Basımevi- 11 S. 8°
resimli.
ELDEM, HALİL EDHEM: Anadolu Selçuklan devrinde mimaıl ve tezyini san'atlar.
BİBLİYOGRAFYASI
453
Ankara 1947 Türk Tarihi Kurumu Basunevi. 279-297. S. 8°
"Halil Edhem Hâtıra Kitabından aynbasım'
ELDEM. HALİL EDHEM: Anadolu Selçuklulan devrinde mimari ve tezyini sanatlar.
Ankara [t.s.] Başvekâlet Matbaası. 22 S. 8*
ELDEM, SEDAD HAKKI: Türk cvİ plân tipleri. Yayımlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi- İstanbul 1954
Pulhan Matbaası. 293 S. 4» şekil. 3 levha.
ELDEM, SEDAT HAKKI: "Bursa'da baaa so­
falar". Akademi, 2 Sayı, 7. 1964, 3-11, 48.S.
ELDEM, SEDAD HAKKI: Köşkler ve kasw1ar. (A survey of Turldsh Kiosks and
pavilions). 1. C. Yayımlayan: Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimar­
lık Bölümü Rölöve Kürsüsü- İstanbul
1969 Kutulmuş Matbaası. XVII + IU +
357 S. 4' resim, plânş. ı
ELGİN, NECATİ: "Konya'da Hoca Hasan Ca­
mii üzerine". Amt. 9. C, 31. Sayı. 3. 1964,
18-20. S.
ELİF NACİ: "ÇinlU Köşk". Türk Düşüncesi,
5- C, 30. Sayı, 5. 1956. 325^328. S.
ELİF NACİ: "RumeU HUan restorasyonu".
Türk Düşüncesii 9. C, 17-18. Sasn, 4-5.
1958, 16-19. S.
EMİNÖNÜ Halkevi Tarih ve Müze Şubesi:
H a l k e ^ n tarih! ve mimari anıtlara ait
ikinci resim sergisi broşürü. İstanbul
1944 Yeni Reklâm Basımevi. 69 S. 8" resimliEMİNÖNÜ Halkevi Tarih ve Müze Şubesi:
Halkevlnİn tarihi ve mimarî amtlara alt
üçüncü sergisi broşürü, İstanbul 1945
İsmail Akgün Matbaası. 43 S. 8» resimli.
"Eminönü Halkevi Tarih ve Müze Şubesi
Yayınlan: 3"
ERDENEN, ORHAN: "Eski yapılarunızda
plân meselesi". Mimarlık. 3. C, 26. Sayı,
12. 1965, 19^23. S.
ERDENEN. ORHAN: "Osmanh devri mimar­
ları, yardımcdan ve teşkilâtlan". Mimar­
lık, 4. C. 27. Sayı. 1. 1966. 15-18. S.
ERDENEN, ORHAN: "Eski mimarlanmmn
yetişmeleri", Mimariık, 4.C., 32. Sayı, 6.
1966. 19-22. S.
ERDMANN, KURT: "Die Sonderstellung der
anatolischen Moschee des X I I I JhdtcV
Intemationl Congress of Turkish art
(1. 1959). 1961, 94-101. S.
454
1 $ * « T BİNARK -
ERDMAN, KURT: "Selçuklu kerransanyı".
Çeviren: Dr. Fügen Tunçdag. önasya, 2.
C. 13-14. Sayı, 9^10 1966 1041. 21. S.
ERDOĞAN. ABDÜLKADİR: SUIvıilcapı'da
Hadun İbrahim Pa«a CamlL İstanbul
1938 Cumhuriyet Basımevi. 29-33. S. 4*
7 resim.
"Aynbasım"
ERDOĞAN, ABDÜLKADİR: "Abideleri İle
Konya". Tarih Coğrafya Dünyası, 1. C.
14. Sayı, 4, 7- 1959.
ERDOĞAN. MUZAFFER: "Osmanlı mlman
tarihinin ar«Iv kaynaklan", istanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 3. C, W. Say» 9. 1951,3. 1952,92-122. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Onsektetacl asır
•oDİannda bir Türk sanatkftn, hassa ba*mtanari Mehmet Tahir Afta, hayatı ve
mesleki faaliyetleri". İstanbul Üniversite­
si Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 7. C ,
10. Sayı, 9. 1954. 157-180. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Mimar Davud Ağa'nm hayatı ve esericri". TUrkiyat Mec­
muası, 12. Sayı, 1955, 179-204. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: "OnaeMztncl asır
sonlannda bir TUrk sanatkârı Hassa
Bafndmsn Mehmed Tahir Afta hayatı ve
mesleki faaliyetleri". İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
9. C, 13. Sayı. 9. 1958, 161-170. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Diyarbaku-'da bir
sanat eseri. Behnun Pafa Camii". Tarih
Coğrafya Dünyası, 2.C., 7. Sayı, 9. 1959,
38-40. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: «Onseldzinci asır
sonlannda Mr Tttrfc sanatkAn Hassa
Bafmiman Mehmed Tahir Ağa, hayatı ve
meslek! faaUyetleri". İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 11.
C-, 15. Sayı, 9. 1960, 25-46. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: LAle devri baf ml­
man Kayserili Mehmet Ağa. İstanbul
1962 Baha Matbaası. VI S. - f 1 y. + 128
S. 8*
"İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Ensti­
tüsü Neşriyatı: 48"
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Osmanlı mimarisi
tarihlnfaı otantik yazma kaynaklan". Va­
kıflar Dergisi, 6. Sayı, 1965, 111-136. S.
ERDOĞAN, MUZAFFER: "Osmanh devrinde
Anadohı camilerinde restorasyon faaliriyetleri". Vakıflar Dergisi, 7. Sayı, 1968,
111-115. S.
NAİLE BİNARK
ERGİNBAŞ. DOÇ. DR. DOĞAN: IMyarbakuevleri. Doçentlik tezi. Yayımlayan: İstan­
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül­
tesi, istanbul 1953 Pulhan Matbaası. 32
S. 4° 32 levha.
ERGUN, SAADETTİN NÜZHET:
İstanbul
Mefahirine alt mezar k l t a b ^ r L istanbul
1932 Remzi Kitabevi. 23 S. 8» plânş.
ERKİNS, ZİYA: Topkapı Sarayı. İstanbul
1959 Motif Basımevi. 76 S. 8° resin» 1
plânş.
ERKİNS, ZİYA: The Topkapı Flalace Muscs
um. Composed by Niyazi Ahmet Banoglu. İstanbul 1%5 Güzel Sanatlar Matbaa­
sı. 64 S. 8° resim, 1 levha.
ERKİNS. ZİYA: Das Topkapı Museum. Zu
sammenge fast von Niyazi Ahmet Banoğlu. istanbul 1965 Güzel Sanatlar Mat­
baası. 64 S. 8* resim, 1 levha.
ERKİNS, ZİYA: Topkapı Sarayı MUzesl. Ha­
zırlayan ve tertip eden- Niyazi Ahmet
Banogtu. İstanbul 1965 Güzel Sanatlar
Matbaası. 64 S. S* resim, 1 levha.
ERTAN, VELİ: "Ayasofya".
Sayı, 4. 1959, 18. S.
Hilâl, 1. C, 6.
ESER, DR LAMİ: "Kütahya evleri". Mimarhk ve Sanat, 6. Sayı, 1962, 2li^.
S.
ESER, DOÇ. LAMI: KUtahya evleri. Doçent­
lik çalışması. Yayımlayan: İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İs­
tanbul 1965 Pulhan Matbaası. 98 S. 4»
plânş, 87 levha.
ESİN EMEL: "TUrk tsIAm mimarisinin TUrkkistan'daki Uk âbideleri». Türk Dünyası,
2. Sayı, 5-7. 1966, HO. S.
EVREN, DOÇ. DR. MESUT: Türk evinde çık­
ma. Doçentlik tezi. Yayımlayan: İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
istanbul 1959 Fakülteler Matbaası. 127
S. 4* resimli.
EYİCE, DR. SEMAVİ:
İstanbul'da Koca
Mustafa Paşa Camii ve onun OsmanlıTürk mimarisindeki yeri. İstanbul 1953
Osman Yalçın Matbaası. 153-182. S. 8° resimli.
"Tarih Dergisi 5. C, 8. Sayıdan aynba­
sım"
EYİCE, DR. SEMAVİ: İstanbul'da ban cami
ve mescid minareleri. İstanbul 1953 Or­
man Yalçın Matibaası. 23W68. S. 8* re­
simli"Türkiyat Mecmuası 10. C. den aynba­
sım"
TWK MtA^AKl iAWT)
BYtCE. 1>R. SEMAVİ: "tsumbul'da baa ca­
mi ve mescld mlnareieri". Oto-nörooftalmoloji, 10. C. 1051. Sayı, 1953. 247-268. S.
EYİCE, DR. SEMAVİ: "Yunanistan'da tütk
mimari esericri". TUrkiyat Mecmuası. 11.
Sayı, 1954, 157-182. S.
EYlCE, DR. SEMAVİ: "Ekrem Hakkı Ayver^
dl: Fatih devri mimarisi''. İstanbul. 4.
Sayı. 2. 1954, 31-32. S.
EYİCE. DR. SEMAVÎ: "Zeyrek Camii v« yeıd bulunan mozalUerl". Türk IHİşUncesi,
1. C, 3. Sayı. 2. 1954, 173-176. S.
EYÎCE DR. SEMAVÎ: " D e n ü n ^ ve Fatih
Darü^fifatı mesddletl hakkında yeni ba­
zı notlar", istanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Tarih Dergisi, 6. C, 9. Sayı, 3. 1954, 175-186. S.
BİBUVOSRATYASI
455
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Istanbul^ŞamBağdat yolu Uzerinddd mimari eserler"istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 9. C. 13. Sayı, 9. 1958,
81-110. S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "İstanbul'un
kaydolan bir eski eseri: Kazasker Ebul'ul-Fazl Mahmud Efendi medresesi", is­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 10. C, 14- Say». 9. 1959.
147-162. S.
EYÎCE. DOÇ. DR. SEMAVÎ: Arabacı Beyazad, Arab Camii, Aroman Gabriel de
Lultz Baron'da d'Arasta sokağı kazısı,
Arkodlos sütunu. Arkeoloji enstitüleri,
Ariceolojl müzeleri, istanbul 1959 Nurgök
Matbaası. 35 S. 4* resimli.
"istanbul Ansiklopedisinin muhtelif fasiküllerinden aynbasım"
BYICE, DR. SEMAVİ: "Sdcbanbafi İbrahim
Aia Meaddi ve İstanbul'un taıUd topotrafyası hakkmda bir not. (Kyra Martha
Matautın)". Fatih ve İstanbul, 2. C, 7-12.
Sayı, 5. 1954, 139-167. S.
EYÎCE, DOÇ. DR SEMAVÎ: "İznlk'de (Büyük Hamam) ve Osmanh devri hamam'
lan hakkmda bir deneme". İstanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergi­
si, 11. C, 15. Sayı, 9. 1960, 98-120. S.
EYİCE, DR. SEMAVİ: "İstanbul'da (Yayla)
caınOerl ve şehrin tarihi topoğrafyasmm
yaıdif İzah edilen bfa- meadesl". istan­
bul Üniversitesi Ed^iyat Fakültesi Ta­
rih Dergisi, 7. C, 10, Sayı, 9. 1954, 31-42. S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Un type de
mosqu6e de style turcx>ttomane anelen".
JntematicMial Congress of Turkish art
(1. 1959), 1961, 141-143. S.
EYİCE, DR. SEMAVİ: " Y u n a ı ^ a n ' d a Türk
mimari e«erleri". TUrkiyat Mecmuası, 12.
Sayı, 1955, 205-230. S.
EYİCE. DOÇ. DR. SEMAVİ: "İki Türk âUde.
sinhı midbdyetleri hakkında notlar: iz­
nik'te NUUfer Hatun imarett ve Kayseri'de Köfk Medrese". Ankara ll&hiyat Fa­
kültesi Yıllık Araştırma Dergjsi, 2. Sayı,
1957. 107-114. S.
EYİCE- DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Gebze'de Mus­
tafa PB«a KUUlyesl". Bilgi, 10. C, 119.
Sayı, 2. 1957, 9-10. S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "İznik'te tsmaU
hamamı". BUgi, 10. C, 120 Sayı, 3.
1957. 7-8. S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVİ: "Yeni fddrcIHk
kaıyısmda İstanbul'un bUyUk külliyeleri".
ölçü. 1. C, 2. Sayı. 4. 1957, 2942- S.
EYlCE, DOÇ. DR. SEMAVİ: "Fatih devri mimarisi". Bilgi. 11. C, 122. Sayı. 5. 1957,
23.25- S.
EYİCE. DOÇ. DR. SEMAVİ: "Kayseri'de
KIKşk Medrese". Bilgi, 11. C, 129. Sayı.
12. 1957, 7-8 S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Buna ve çevresinde Türk sanatı". Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, 239. Sayı,
12. 1961, 8-13. S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Yedlkule hisan
ve avlusundaki Fatih mescidi", istanbul
Arkeoloji Müzeleri Yıllığı, 10, Sayı, 1962,
80-84, 147-152, S.
EYÎCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: "Enez'de Yunus
Kaptan türbesi ve Has Yunus Be/tn me­
zarı baklanda bir araştırma", istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih
Dergisi, 13. C, 17-18. Sayı, 3. 1962-9.
1963, 141-158. S.
EYİCE. DOÇ. DR. SEMAVİ: "İlk OsmanU
devrinin dlnl-lçtlmal bir mUessesesl: ZAvlyeler ve zftvlyeU^amUer". istanbul Üni­
versitesi iktisat Fakültesi Mecmuası, 23.
C, 1-2. Sayı, 10. 1962-2. 1963, 3-80. S.
EYlCE, DOÇ. DR. SEMAVÎ: La Mosquie-Zavlyah de Seyyid Mduned Dede i Yenlçehir. Sonderdruck Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens in Memoriam Emest
Diez. istanbul 1963 Baha Matbaası. 49-68.
S, 8" resim, plânş,
"Aynbasun"
İSAAET tWMK -
456
EYİCE. DOÇ. DR. SEMAVİ: "Mimar Sinan".
Yaprak, 1. C, 3. Sayı, 4- 1963, 8-9. S.
EYlCE. DOÇ. DR. SEMAVt: "Üsküp'de Türk
dcvıl e««rferi". Türk Kültürü. 1. C, 11.
Sayı, 9. 1963. 20-30. SEYÎCE. DOÇ. DR. SEMAVt: "Behçet Ünsal:
'Aırkitb-Islamic arcbltecture İn Seljuk
and Ottoman times 1071-1923". Belleten,
28. C, 109. Sayı, 1. 1954. 169-172. S.
EYİCE. DOÇ DR. SEMAVÎ: "Atik AU Pa»a
Camlinln Türk mimaıi tarihindeki yeri".
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 14. C, 19. Sayı, 3. 1964. 99-114. S.
EYÎCE, PROF. DR. SEMAVÎ: "Ohrf'nin Türk
devrine alt eBerleri". Vakıflar Dergisi, 6.
Sayı, 1965, 137 145. S.
EYÎCE, PROF. DR. SEMAVÎ: "Konya ile Sille aramdaki Akmanastır". Şarkiyat Mec­
muası, 6. Sayı. 1966, 135-160. S.
EYÎCE. PROF. DR. SEMAVÎ: "Kaybolan bir
tatfhi cıcr Şeyh Murad Mescidi", istan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, 17. C, 22. Sayı, 3. 1967, 111 130. S.
EYÎCE, PROF. DR. SEMAVÎ: "Vama Ue
Balçık arasmda Akyaalı Sultan Tekkesi".
Belleten, 31. C, 124. Sayı, 10. 1967, 551-600.
S.
Not: Makale ingilizce özellidir"FATtH devrinde yapılan cami ve mescidler".
Cumhuriyet, 10.2.1955, 16. S.
Not: Gazetenin zeylidir.
FEHfR, PROF. DR. GtZA : Macaristan'da
Türk mhnari eserieri"- Akademi, 5. Sayı,
3. 1966, 50^2. S.
GABRIEL, PROF. ALBERT: Tarih! Türk »bidelerinin tamiri ve ihyası, istanbul
1938 Cumhuriyet Basımevi. 7-15. S. 4' 12
resim.
"Ayribasmi"
GABRÎEL, PROF. AUBERT: Mosquies et
m6dress«s ortokidcs. Ankara 1947 Türk
Tarih Kurumu Basımevi- 211-218. S. 8°
1 şekil.
"Halil Edhem Hâtıra Kitabından ayrıbasım"
GABRÎEL, PROF. ALBERT: Kayseri Türk
anıtları. Çeviren: Ahmet Akif Tütenk. An^
kara 1954 Güneş Matbaası. 115-f-5 S.
S* 62 plânş.
GABRÎEL. PROF. ALBERT: "Vue d'ensemble
sur l'areUtecture turque". Türkiye Tu­
NAİLE BİNARK
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni
Sayı. 1 1954, 2 7 ^ . S.
lu
GABRIEL, PROF. ALBERT: "Prof, Albert
Oabrid'ln İstanbul'daki Abideleıimlzin
ihyasına dair konuşması" .Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 202 Sayı
11. 1958, 3-4, 21-22. S.
Not: Makale Fransızca özetlidir.
GABRÎEL, PROF. ALBERT: "RumeU Hisan".
Çevirca: Fehmi Karatay. İstanbul Ensti­
tüsü Mecmuası, 5 Sayı, 1959, 101-131. S.
GABRÎEL, PROF. ALBERT: "La restauration
dcs monuments hlstortques turcs". Tür­
kiye Turing ve Otomobil Kurumu Belle­
teni, 218. Sayı, 3. 1960, 21-24. S.
GABRÎEL, PROF. ALBERT: "Türk tarihi
anıtlanmn restorasyonu". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 223. Sa­
yı, 8. 1960, 3-6. SGABRlEL. PROF. ALBERT: Niğde Türk ».
mtları. Çeviren,: Ahmet Akif Tütenk. An­
kara 1962 Bengi Matbaası. 91 S. 8* 111
plânş, 4 harita.
"Niğde Kültür Derneği Niğde Şubesi Yaymianndan"
GABRÎEL, PROF. ALBERT: "Prof. Suut Kemal Yetkin: Türkiye'de Türk mimarisi".
Çeviren: A- Fırtınalı. Türk Dili, 12. C..
143. Sayı. 8. 1963, 707-772. S.
GABRIEL, PROF. ALBERT: "Prof. Suut Ke­
mal Yetkin: L'archttccturc turque en Turquic". Çeviren: A. Fırtınalı, llâhiyat Fa­
kültesi Dergisi, 11. Sayı. 1963, 1-3. SGABRÎEL, PROF. ALBERT: "La restauration
des monmnents liistorlques Turca". Tür­
kiye Turing ve Otomobil Kurumu Belle­
teni, 270. Sayı, 7. 1964, 21-23. S.
GEBHARD, DAVÎD: "Osmanlı camiinde mekfln sorunu". Çeviren: Se^lçuk Batur. Mi­
marlık, 4.C.. 3. Sayı. 3. 1966, 9-13. S.
GÖKÇEN, İBRAHİM: Manisa tarihinde vakınar ve hayırlar. (Hicri 954-1060). 1. K i ­
tap. İstanbul 1946 Marifet Basımevi. 319
S. 8" resim, 1 plân.
"Manisa Halkevi Yayınlan: 18"
GÖZTEPE. TARIK MÜMTAZ: Ulu Camiler,
din! anıtlar. Ankara 1963 Resimli Posta
Matbaası. 132 - f 2 S. 8° resim, plânşGÜLBAHAR Hatun Camii, Ayşe Hatun ve
Yavuz Selim. Derleyen: Ömer Akbulut.
Trabzon 1965 İnkılâp Matbaası Koli. Şti.
28 S. 8^ resimli.
"Trabzon Tarihi Dizisi: 5"
TURK MiAWtl SANATI BİBLİYOGRAFYAM
G Ü L E K L Î , N U R E T T İ N C A N : Hagla Sophia.
Istanbul 1952 Millî E ğ i t i m
Basımevi.
m S. 8-.
457
İ L T E R , İ S M E T : "ölümünün yd dönümünde
köprüleriyle Mimar Sinan".
Karayolları
B ü l t e n i . 15.C.. 187. S a y ı , 3. 1966. 24-27. S.
GÜLER, M . İ Z Z E T :
'Türk mimarisinde İlk
İ l l e r B a n k a s ı Dergisi, 1.
C . 2. S a y ı . 8. 1967. 26. S.
İ L T E R , İ S M E T : "Köprüleriyle Mimar Sinan".
K a r a y o l l a n B ü l t e n i . 15. C-, 188. S a y ı , 4.
1966. 17-21. S.
GÜLER, M İ Z Z E T : "Konya mescitleri". Î U e r
B a n k a s ı Dergisi, 1. C , 6. S a y ı , 2. 1968,
22, 31. S.
İ L T E R , İ S M E T : "Köprüleriyle Mimar Sinan".
K a r a y o l l a r ı B ü l t e n i , 16. C . 210. S a y ı , 11.
1967, 21-24, 39. S.
türt>e yapılan".
Ç E L İ K : Beçîktoş'da ıhlamur
mesiresi ve tarihî kitâbeler. İ s t a n b u l 1962
GÜLERSOY,
Cesar Rigo B a s ı m e v i . 24 S. 8° r e s i m l i .
"Türkiye Turing
Yayınlarından"
ve O t o m o b i l
Kurumu
Ç E L İ K : Dolmabahçe Sarayı.
Palast von Dolmabahçe- Palace of Dol­
mabahçe. Palais de Dolmabahçe. İ s t a n b u l
GÜLERSOY,
1967 Apa Ofset B a s ı m e v i . 80 S. 8* r e s i m l i .
N o t : M e t i n A l m a n c a , İ n g i l i z c e ve F r a n ­
sızca ö z e t l i d i r .
GÜNER, H A M Z A : KUtahya camileri. K ü t a h ­
ya 1964 K ü t a h y a İ l M a t b a a s ı . 1 y . + 1 -t110 S. 8* resimli.
GÜRAN. M A R M A N : "Plfinh kalkmma dev-
resinde Türk mimarlık gücünden yararlanılmamaktadır". M i m a r l ı k , 2. C , 6. Sa­
yı, 1964, 17-22. S.
GÜREYMAN, S A B İ H A : "Amt Kabir". M i m a r ­
lık, 10. C , 1-6. S a y ı , 1953, 36-54, 79. S-
İLTER, İSMET:
gerekil midir?
Tarihi köprülerin onanmı
K a r a y o l l a n B ü l t e r a , 17. C-,
221. S a y ı , 8. 1968. 2-3. S.
İ N A L , N U R S E L : "Akşehhr'de Selçuk Sanatı".
E m r e , 2. C , 20. S a y ı , 12. 1965. 14-16. S-
İSTANBUL âbideleri. Kadırga Sokollu Meh­
met Paşa CamU. Y a y ı m l a y a n : T.C. B a ş ­
b a k a n l ı k V a k ı f l a r Genel M ü d ü r i ü ğ ü . is­
t a n b u l 1967 Apa Ofset B a s ı m e v i . 8 S. 8»
renkli resim.
"T.C. V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü
l a n N o : 1"
Yayın­
"İSTANBUL camtteri".
Türkiye Turing
ve
O t o m o b i l K u r u m u Belleteni, 124-125. Sa­
yı, 5-6, 1952, 6. S.
İSTANBUL camUeri. The mosques of istan­
b u l . Les mosqutes d'tstanbul- H a z ı r i a y a n : O l u ş K i t a b e v i . İ s t a n b u l 1955 B a b ı â ­
l i B a s ı m e v i . 80 S. 8° r e s i m .
N o t : M e t i n İ n g i l i z c e ve F r a n s ı z c a ö z e t ­
lidir.
GÜRKAN. H A Ş M E T : "Eski Türk Lefkoşe evlert". T ü r k F o l k l o r A r a ş t ı r m a l a n , 8. C ,
176 .Sayı, 3. 1964, 3343-3344. S.
İSTANBUL camileri. H a z ı r l a y a n : M ü n i f Ül-
GÜVENAL, H A S A N S A M İ : "Koca Mfanar Si­
nan"F i k i r ve S a n a t t a H a r e k e t , 18-20.
Sayı, 6-8. 1967.
İ Ş M E N , İSMAİL:
HALKEVLERİNİN X. cu yıldönUmU kutlama
tftrenl mUnasebetIyle Eminönü Halkevlnde açılan mlU! nümart ve âbidelere alt
birinci resim sergisi broşürü. İ s t a n b u l
1942 V a k i t B a s ı m e v i . 24 S. 8'
"Mostar^ Türk
devri kültürel ve tarihî amtlan". Çevi­
HASANDEDİÇ, H J V Z İ Y A :
ren: I s m a ü E r e n . V a k ı f l a r Dergisi, 7. Sa­
yı, 1968, 215-234. S.
Merhum HaUl Edhem EJdem'In Türk Tarih Kunmıuna armağan
ettiği Türk-lslâm devri kitabe estunpaj-
İĞDEMİR, U L U Û :
lan- İ s t a n b u l 1941 M a a r i f B a s ı m e v i . 545563. S. 8»
"Aynbasım"
gen. İ s t a n b u l 1966 K i t a p ç ı l ı k T i c a r e t L t d .
Ş r t . 112 S. 8' r e s i m l i .
"Mimar Sinan zamam, ha­
yatı, kişiliği eserieri". M i m a r S i n a n , 1.
C , 3. S a y ı , 9. 1967, 67-81. S.
İ Ş M E N , İ S M A İ L : "Mimar Sinan". M i m a r Si­
nan, 1. C-. 4. S a y ı , 12. 1967, 77-88. S.
İ Z N İ K . Y a y ı m l a y a n : B u r s a H a l k e v i T a r i h ve
M ü z e K o m i t e s i . İ s t a n b u l 1943 K e n a n Ba­
s ı m e v i . 47 S. 8° 28 r e s i m , 1 k r o k i .
"Profe­
âbideleri".
K A F E S O G L U , DOÇ. DR. İ B R A H İ M :
sör Gabriel ve Türk sanat
B i l g i , 10. C , 116- S a y ı , 11. 1956, 7-8, 18. S.
R U H Î : Orta Anadohı köy
Yayımlayan:
İstanbul
Teknik Ümversitesi Mimarlık Fakültesi.
İ s t a n b u l 1949 i s t a n b u l M a t b a a c ı l ı k T.A.O.
64 S. 4° 6 levha.
KAFESCÎOĞLU,
evlerinin yapısı.
_
458
NAİLE BİNARK
KANDEMÎR. S E L A H A D D Î N : Tarüü eserleri
«raftırma ve konuna kdavuzu. İstanbul
1936 Devlet Basımevi. 140 S. 8" resimli.
KOÇU, REŞAD EKREM: tstanbul canülert.
1. C, 1. fask. İstanbul 1948 Tan Basım
evi 32 S. 8*
PONSU: "İstanbul Sultan SeIhn CamU hakkında". Sanat Tarihi Yıllı­
ğı, 1%4H1965. 183-187. S.
KOÇU, REŞAD EKREM: "Camie tahvU edlIcn kiliseler". Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, 153. Sayı, 10. I 9 5 4
12-13. S.
K A R A B A S A N ,
KARAMAĞARALI, DR. HALÛK: "Çorum Ulu
Cflmlindeki minber". Sanat Tarihi Yıllı­
ğı, 1964-1965. 120142. S.
KARAMAĞARALI, DR. HALÛK: "Mevlânft'.
nm türbesi". Türk Etnografya Dergisi,
7-8. Sayı, 1964-1965, 3842. S.
KARAMAGARAU, DOÇ. DR. HALÛK: "SüI^maniye CamU". önasya, 2. C. 21. Sayı,
5. 1967, 12-13. S.
KASAP, HÜSEYİN: "Mimar Sinan". Yeni İnsan, 3. C, 4. Sayı, 4. 1965, 18-19. S.
KATOGLU, MURAT: "13. yüzyü Koayasmda bir cami grubunun plân tipi ve (son
cemaat yeri)" TUrk Etnografya Dergisi,
9. Sayı, 1966, 81-100. S.
KATOGLU, MURAT: " X I I I . Yüzyü Anadohı
Türk mimarisinde KUUİye". Belleten, 31.
C, 123. Sayı, 7. 1967, 335-344. S.
KEBAN Barajı çevresindeki esU eserier.
Arkitekt, 37. C, 331. Sayı, 1968. 120-124. S.
KARAMETU, CAN: "Ser'I mimari âlem Da­
vut Aja". Türk Sanatı, 2. C, 39-40. Sayı,
9-10. 1955, 12-13. S.
OSMAN: "Bulgarlstandakl ba­
zı Tiirfc vakıilan ve abideleri". Vakıflar
Dergisi, 7. Sayı, 1968, 129-137. S.
K E S K İ O G L U ,
K J Z I L T A N , DOÇ. DR. ALÎ: Anadolu beylikle­
rinde cami ve mescitler. (XIV. yUzyı! so­
nuna kadar). Doçentlik çalışması. Yayım­
layan: İstanbul Teknik Üniversitesi Mi­
marlık Fakültesi, istanbul 1958 Güven
Basımevi. 125 S, 4° resim, plânş.
KÎENITZ, DR. FRÎEDRİCHE KARL: Eski
TUrk köpıülerL (Anadolu ve GUneydoSu
Avrupada Selçtik ve Osmanlı kUltOrOnUn
Vabeserlert). Çeviren: Avni Baydar. An­
kara 1965 Karayolları Matbaası. 17 S.
8* resimli.
"T.C. Bayındırlık Bakanlığı Karayollan
Genel Müdüriüğü Yayın No: 125".
KOCAİNAN, Z İ Y A : Mimar Sinan ve XX
iocl asır mimarisi. İstanbul 1939 Kenan
Basunevi. 44 S. 8» 39 şekil, 2 plân?, 1
levha.
KOCA ^nan. Derleyen: Cengiz Bektaş. Anka­
ra 1968 Doğuş Matbaası. 95 S. S* plânş.
KOÇU. REŞAD EKREM: "Topkapı Samyuıa
bir ku« bakışır. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 163. Sayı, g
1955, W. S.
KOÇU. REŞAD EKREM: Toplcapı Sarayı.
İstanbul 1960 Nurgök Matbaası! 240 -4X I I I S. 8° resimli.
"istanbul Ansiklopedisi
r..
Kütüphanesi:
KONYALI. İBRAHİM H A K K I : tstanbul aaraylan. 1. C. İstanbul 1942 Bürhaneddin
Basımevi. 301 S. 8* 85 resim, 100 vesika.
KONYALI, İBRAHİM HAKKI: Kamcabey
mamuresL Vakflyesl, eserieri ve tarllü.
İstanbul 1943 Bürhaneddin Basımevi.
176 S. 8* resimli.
KONYALI, İBRAHİM HAKKI: Mimar Koca
Sinan'm eserleri. İstanbul 1950 Ülkü Ba­
sımevi. 176 S. 8* resimli.
KONYAU, İBRAHİM HAKKI: Fâtihin mimarianndan Azadlı Sinan (Sinan-ı Alik).
Vakfiyeleri, eserieri, hayatı, mezan. İs­
tanbul 1953 Halk Basunevi. 110 S. - f
X I I I -1- [1] y. 8»
"İstanbul Fetih Demeği Neşriyatı Sayı:
44"
KONYALI, İBRAHİM HAKKI: "Çinili KöşkSırça Saray". Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu Belleteni, 148. Sayı, 5 .
1954, 8-14. S.
KONYALI, İBRAHİM HAKKI: Söğüfde Eı^
tuğrul Gazi UUbesl ve Ihütall. tstanbul
1959 Sinan Matbaası. 63 S. 8* resimli.
KONYALI, İBRAHİM HAKKI: Abideleri ve
kitabeleri İle Erzurum tarttıl. tstanbul
1960 Ercan Matbaası. 594 S. 8° resim,
portre.
"Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıt­
ma Demeği Yayınlan Sayı: 1"
KOMAN, M. MESUD: "Sepetçiler Köşkünün
onaniması münasebetiyle Slrked-Nariıkapı arasında mevcudiyetini muhafaza
eden Osmanlı eserleıl". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 270. Sa­
yı. 7. 1964, 12-14, S,
TÜRK M İ M A R İ SANATI BİBLİYOGRAFYASI
KÖMÜRCÜOĞLU. DR. EYÜP A.: Ankara ev
lerl. Yayımlayan: İstanbul Teknik Ünivcrsitcsi Mimarlık Fakültesi. İstanbul
1950 İstanbul Matbaacılık T.A.O. 1 + 111
S. 4» 1 plânş.
KÖMÜRCÜOĞLU, DOÇ. DR. EYÜP A.: "Mİmarl karekterinl zamanmuza kadar mu­
hafaza etmİ9 bir kasaba olan Sivrihisar'­
da orijinal baca «eklDeri". İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Dergisi, 17. C, 4. Sayı,
1959, 158-160. S.
KÖSEOGLU, NEŞET: "İstanbul hamamları.
Prbidpaux balns publics tares du cote
d'istanbul. İstanbul 1952 Çituri Birader­
ler Basımevi. 8 S. 4° resimli.
Not: Metin Fransızca özellidir.
KUBAN, DR. DOĞAN: Türk barok mimarisi
hakkında bir deneme. Yayımlayan: İs­
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa­
kültesi. İstanbul 1954 Pulhan Matbaası.
144 S. 4° resimli.
DOÇ. DR. D O G A N : Osmanh mima­
risinde İç mekftn teşekkUlU. Rönesansla
Mr mukayese. Yayımlayan: istanbul Tek­
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İs­
tanbul 1958 Güven Basun ve Yayınevi.
165 S. 4' resim, plânş.
K U B A N ,
KUBAN, DOÇ. DR. KUBAN: "Tarihi eser
restorasyonu üzerine". Yeni Ufuklar, 9.
C, 100. Sayı. 9. 1960. 286-290. S.
KUBAN, DOÇ. DR. D O G A N : "Une analyse
styllstlque de l'espace dans l'archltecture
Ottomane". International Congress of
Turkish art (1.1959), 1961, 219-224. S.
KUBAN, DOÇ. DR. DOGAN: "Türk şehir yapuı üzerine". Mimarlık ve Sanat, 1. Sayı,
1961. 3741. S.
KUBAN DOÇ. DR. DOGAN: "Atik Valide Ca­
mii". Mimarlık ve Sanat, 1-2 Sayı, 1961,
33-36; 59-63. S.
Not: Makale İngilizce özetlidir.
459
KUBAN, PROF. DR. D O G A N : Les Mosqu£esâ
coupole k Base Hexagonale. Sonderdruck
Beitrage zur Kunstgeschlchte Askns.
In Memoriam Ernst Diez. Istanbul 1963
Baha Matbaası. 35-48. S. 8* resimli.
"Aynbasım"
KUBAN, PROF. D R . D O G A N : Anadoh»-Türk
mimarisi tarlM. I . C Yayımlayan: İstan­
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakül­
tesi. İstanbul 1965 özaydın Matbaası. 203
S. + [1] y. 8° resim, plânş.
KUBAN, PROF. DR. D O G A N : "Istaribulda ta.
rllü çevrenin önemli bir kısmı ortadan kal­
kıyor". Mimarlık, 3. C, 24. Sayı, 10. 1%5,
20-21. S.
KUBAN, PROF. D R . DOGAN: "Mimar Sinan
ve TUrk mhnarishün klâsik çağı". Mimar­
lık, 5. C. 49. Sayı, 11. 1967, 14-34. S.
KUBAN, PROF. DR. D O G A N : "Anadohı-Türk
şdıri tarihi gelişmesi, sosyal ve fiziki
özellikleri üzerinde bazı gellşmelet". Va­
kıflar Dergisi, 7. Sayı, 1968, 53-73. S.
KULAKSIZOĞLU, EROL: "Mlmariannnz".
Mimarlık ve Sanat, 6-10. Sayı, 1963, 1964,
1-7; 9-15. S.
KUNTER, HALİM BAKİ - ALl SAİM ÜLGEN: Fatih CamIL Istanbıü 1938 Cum­
huriyet Basımevi. 91-101. S. 8° resimli.
"Aynbasım"
KUNTER, HALİM BAKÎ — ALl SAİM ÜI^
GEN: Fatih camii ve Bizans sarma. İs­
tanbul 1939 Cumhuriyet Basımevi. 16-46.
S. 8" resimli.
"Aynbasım"
KUNTER, HALIM BAKi: Les bases appllquies dans l'admlnlstratlon, la conserva­
tion, l'emretlen et les reparations des
monuments turcs". International Cong­
ress of Turkish art (1. 1959), 1961, 225234. S.
KUBAN. DOÇ. DR. DOGAN: Beçlktaşta Si­
nan Paça CamU". Mimarlık ve Sanat, 3.
Sayı, 1961, 112-115. S.
Not: Makale Fransızca, ingilizce ve Al­
manca özetlidir.
KUNTER, HALIM BAKİ: "Süleymaniye yapılıricen: Herkesfai hakki nasıl korundu".
Halkevleri Dergisi, 12. Sayı, 10. 1967, 1315. S.
KUBAN, DOÇ. DR. DOGAN: "Emin Onat ve
Cumhuriyet devri mimarisi". Mimarhk
ve Sanat, 4-5. Sayı, 1961, 142-153. S.
KUNTER, HALiM BAKİ: "Keban barajında
su alımda kalacak amtlar". Halkevleri
Dergisi, 2. C, 15. Sayı, 1. 1968, 9-10, 25.
S.
KUBAN, DOÇ. DR. D O G A N : "Türk şehir yaIHSı üzerine^'. Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu Belleteni, 251. Sayı, 12. 1962,
U-13, S.
KUNTER, HALiM BAKİ: Tarih boyunca
TUric amtlan". Halkevleri Dergisi. 2,C.,
16*17. Sayı, 2-3. 1968. 21-22. S.
460
K U M B A R A C I L A R . İ Z Z E T : "bUınbul sebille­
ri, i s t a n b u l 1938 Devlet B a s ı m e v i . 72 S.
Ç* r e s i m l i .
KURAL, M A C I T R . : Ç e I e b l Mehmedln Ye»ll
Türbcst ve 1941-1943 resterasyonu. Anka­
ra
1944 M a a r i f B a s ı m e v i . 54 S. 4" 105
resim.
"Aynbasım"
KURAN, PROF. DR. A P T U L L A H : " A study of
the Turkish architecture of modem ti­
me»". I n t e r n a t i o n a l Congress o f
Tur­
k i s h a r t ( 1 . 1959), 1961, 238-245. S.
KURAN, PROF. DR. A P T U L L A H : "Türk ba­
rok mİBtarIsInde batı anlaramda bir te­
ş e b b ü s : K t i ç ü k Efendi manzumesi" Belle­
ten, 27. C , 107. S a y ı , 7. 1963, 467476. S.
KURAN, PROF. DR. A P T U L L A H : lUc devir
Osmanlı mimarisinde cami. Ankara 1964
Ajans - T ü r k M a t b a a s ı . XVLI+121 S. 8'
resim, p l â n ş .
" O r t a d o ğ u Teknik Üniversitesi M i m a r l ı k
F a k ü l t e s i Y a y ı n ı : 1". <
K U R A N , PROF. D R A P T U L U H : "Edirne'de
Yıldınm CamU". Belleten, 28. C. 111. S a y ı ,
7. 1964, 419438. S.
KURAN, PROF. DR. A P T U L L A H : " S l n a n l n
ölUmünUn 380. yılı mUnasebeHyle". A r k i tekt 37. C , Say>, 1968, 3. S.
K U R A N , PROF. DR. APTULLAH-- "Tokat ve
Niksar'da Yağıbasan medreseleri". Vakıf
1ar Dergisi, 7. S a y ı , 1968, 3943. S.
K U R A N , PROF. DR. A P T U L L A H : Anadolu
medraseleri. I . C . A n k a r a 1969 T ü r k T a r i h
K u r u m u B a s ı m e v i . X-f-150-f- [11 S. 4" re­
s i m , 172 p l â n ş , I harita.
" O r t a Dogu Teknik Üniversitesi M i m a r ­
lık F a k ü l t e s i Y a y ı n : 9"
L A R S E N . SVEN: "Ser Mimar Süıan". Çe­
v i r e n : Mustafa G ö n ü l . Yeşilay, 232. Sa­
y ı , 4. 1952, 10-15. S.
M E L E K C E L A L : Le vleux sendi des Sultans.
i s t a n b u l 1959 Ç i t u r i B i r a d e r l e r B a s ı m e v i ,
83 S. 8» resimli.
M E R İ Ç . RIFKI M E L Ü L : A k ş e h i r Türbe ve
mezarları, i s t a n b u l 1936 Devlet B a s ı m ­
evi. 141-212. S. &• 75 r e s i m .
"Aynbasım"
M E R İ Ç , R I F K I M E L Û L : "Beyazld camii m t
mari, I I . Sultan Beyazıd devri mknarlan ile bazı binaları. Beyazld camii Ife alâ­
k a l ı husuflar, sanatkftriar ve eserleri".
Ankara İ l a h i y a t F a k ü l t e s i Y ü h k A r a ş ­
t ı r m a Dergisi, 2. S a y ı , 1957, 5-76. S.
M E R İ Ç , R I F K I M E L Ü L : "Trakya kitabeleri,
I . Hayranbolu kitabeleri". T a r i h V e s i k a l a n . 1. C , 2. S a y ı , 1. 1958. 210-220. S.
M E R İ Ç , R I F K I M E L Û L : "L'archltccture de
la Mosqutfe Bayazıd d'istanbul". I n t e r ­
n a t i o n a l Congress o f T u r k i s h a r t
(I
1959), 1961, 276-278. S.
"MtMAR Koca Sinan". M i m a r l ı k , 1. C , 3 Sa
yı, 1963, 4. S.
MtMAR Sinan, i s t a n b u l 1963 E k i n B a s ı m e v i
16 S. 8'
"Samim Sadık
Yayınlan"
MİMAR Sinan. Hayatı, eseri. 1. C , H a z ı r l a ­
y a n : Rıfkı M e l û l M e r i ç . A n k a r a 1965
T ü r k T a r i h K u r u m u B a s ı m e v i . 4°
I.e.: X-4 129 S, I . p l â n ş .
"Türk Tarih K u m m u
Seri N o : 1"
Yayınlarından V I .
CAVIT:
Akşehir kitabeleri ve
tetklkat. Muğla 1934 H a l k B a s ı m e v i . 40
MUSTAFA
S. 8»
"LA MOSQUEE de Fatih". T u v q u i e M o d e r n e ,
208. S a y ı , 3. 1964, 14-15. S.
N A U M A N N , R U D O L F : "Bodrur.ı camü (myrelalon) kazısı", i s t a n b u l A ı k e o l o j i M ü ­
zeleri Y ı l h g ı , 13-14. S a y ı , 1966. 64-67; 135139. S.
N o t : Makale Almanca ö z e l l i d i r "
N İ R V E N . DR. SAADİ N A Z I M : " I I I ncU Se-
llm'ln hassa ser mimari İbrahim Kâml'nln su mimarisine alt eserleri". A r k i t e k t ,
26. C , 288. S a y ı , 1957, 133-134. S.
N İ R V E N . DR. SAADI N Â Z I M :
"Unkapanı
Meydanı çeşmesi". A r k i t e k t , 26. C . 290.
S a y ı , 1958. 13-16. S.
OGAZ, A Z İ Z : Les fouilles de Topkapı Saray,
entreprlses en 1937 par la Socl^tâ d'Hlstolre Turque. İ s t a n b u l 1941 M a a r i f B a ­
s ı m e v i . 317-335. S. 8' p l â ı v ş .
"Aynbasım"
Not: Metin T ü r k ç e
özellidir.
OGAN. A Z İ Z : Les fontaines d'istanbul. İ s ­
t a n b u l 1947 P u l h a n B a s ı m e v i . 20 S. 4'* re­
simli.
" T ü r k i y e T u r i n g ve O t o m o b i l
Kurumu
Belleteni 68. s a y ı d a n a y n b a s ı m "
OGAN. A Z I Z : A general survey of the bull-
dings Inc'iudet İn the palace of Topka-
TURK MİMARİ SANATI BİBLİYOGRAFYASI
pu. İstanbul [t. s.] Çituri Biraderler
Basımevi. 12 S. 4°
"Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Belleteni 88. Sayıdan ayrıl>asım"
OĞAN, AZİZ: Aya Marta Pammakartstos.
Fethiye Camii. Ankara 1949 Türk Tarih
Kurumu Basımevi. 271-305.. S. 8' levha,
16 plânş.
"Belleten 13. C, 50 Sayıdan ayrıbasım"
Not: Metin İngilizce özellidir.
OĞAN. AZİZ: "Pammakartstos (Fethiye ca­
mii). Türk Tarih Kongresi, 1952, 407415. S.
OĞAN, AZIZ: "Harablden kurtarılmakta olan
Igüıel bir âhfWc^tüst^ Yeni
İstanbul,
1.4.1952, 2. S.
OĞAN, AZİZ: "Fatih Camii". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 142. Sa­
yı, 11. 1953, 11-12. S.
OĞAN, AZtZ: "Manisa abidelert". Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
143. Sayı. 12. 1953, 11-13. S.
OĞAN, AZİZ: "Anadolu âbldelert". Yeni is­
tanbul. 2.1.1954, 21.9.1954.
OĞAN. AZiZ: "Camilerimiz". Yeni istanbul.
4.5.1954, 1.6.1954.
OĞAN. AZiZ: "İstanbul sulan, bendler, çeş­
meler ve sebiller" Yeni İstanbul, 25.8.1954,
17.11.1954.
OĞAN, AZiZ: "Anadolu âbldelert". Yeni İs­
tanbul, 10-12. 1954.
461
OĞAN, AZİZ: "Profesör Albert Gabriel ve.
tarihi âbidelerimiz". Türk Yurdu, 261. Sa­
yı, 10. 1956, 290-293. S.
OKTAY, EMİN — İBRAHİM ARTUK: "Ayasofyadaki I I . Selimin tUrbesl ve içinde­
ler". Ayasofya Müzesi Yıllığı, 1%5, 4759. S.
ONAT, PROF. EMİN — ORHAN ARDA:
"Arat«ablr". Arkitekt, 25. C, 280. Sayı,
1955, 51-61, 92-93. S.
ONAT, PROF. EMİN; "Mlmariıgmıınn kade­
ri". Mimarlık ve Sanat, 4-5. Sayı, 1961,
140-141. S.
ORAL, M. ZEKİ: Niğde tarihi tetkiklerin­
den: Hüdavend Hatun türbesi ve hayatı.
Niğde 1939 İl Basımevi. 63 S. 8' 25 re­
sim.
ORAL, M. ZEKİ: "La sarcophage et le mousoWe d'AhI Şeref-üddüı". International
Congress of Turkish art (1. 1959), 1961,
276-278. S.
ORAL, M. ZEKt: "Konya'da Sıçrah Medrese".
Belleten, 29. C, 99. Sayı, 7. 1961, 355396. S.
ORGUN, ZARIF: Tophane çeşmesi. İstanbul
1940 Cumhuriyet Basımevi. 4 S. 8* 1 re­
sim.
ORGUN, ZARİF: "Alay Köşlıü". Arkitekt. 31.
C, 309. Sayı, 4. 1962, 153-162. S.
OĞAN, AZiZ: "Birgi'deki âbidelerimize bir
bakış". Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
rumu Belleteni, 147. Sayı, 4. 1954, 4 7. S.
OTTO-DORN, PROF. KATHARİNA:
"Der
Mthrab der Arslan Hane Moschee İn Ankara.". Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCografya Fakültesi Yıllığı, 1. Sayı, 1956,
71-75. S.
OĞAN, AZtZ: "Manisa Muradiye KülUyesl".
Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu
Belleteni, 150. Sayı, 7. 1954, 9-11. S.
OTTO-DORN, PROF. KATHARİNA: "We Ulu
dschami in Sivrihisar" Anadolu, 9. Sayı,
1965, I6İ-170. S.
OĞAN, AZİZ: "Kaptan Ibrahlmpaşa Camii".
Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu
Belleteni, 161. Sayı, 6. 1955, 8. S.
ÖGEL, SEMRA: "Bir Selçuk portaüer gru­
bu ve Karaınan'daki Hatuniye Medrese­
si", Ankara ilahiyat Fakültesi Yıllık Araş­
tırma Dergisi, 2. Sayı, 1957, 115427. S.
OĞAN, AZİZ: "Cerrahpaşa Camtt". Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
162. Sayı, 7. 1955. 10. S.
OĞAN, AZİZ: "Kayseride Hovand ve Mahpert
Hatun külliyesi, mlman balamdan kıy­
met taşıyan künbetler". Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, 167. Sa­
yı, 12. 1955, 3-4 S.
OĞAN, AZİZ: "Aydm Oğullanndan İsa Bey
Canül". Vakıflar Dergisi, 3. C, 1956, 7380. S.
ÖGEL, DR. SEMRA: "Osmanlı devrinde Türk
külliyesi", Türk Kültürü, 1. C, 11. Sayı.
9. 1963, 3741. S.
ÖNALP, TÜRKAN: "İstanbul'da barok türbeler". Önasya. 24-27. Sayı. 8-11. 1967.
12-13. S.
ÖNDER. ALİ RIZA: "KaracaaU köyünde mezar taşlan" Türk Folklar Araştırmalan,
1. C, 227. Sayı, 6. 1968, 4779-4782. S.
462
İSMET BİNARK -
NAİLE BİNARK
ÖNDER. MEHMET: TMhf Konya rehberi.
Konya 1950 Yeni Kitop Basımevi. 154 S.
8* 1 levha.
ÖNEY, DOÇ. DR. GÖNÜL: "Artuklu devrin,
den bir hayat ağacı kabartması hakkın­
da". Vakıflar Dergisi, 7. Sayı, 1968, 117125. S.
ÖNDER. MEHMET: "San'at tatIMmhde me­
zar taflan". TUrk Sanatı, 2. C, 22. Sayı,
4. 1954, 4. S.
ÖNEY, DOÇ. DR. GÖNÜL: "Anadolu Selçuklu sanatuıda hayat ajaci motifi". Belle­
ten, 32. C. 125. Sayı, 1. 1968, 25-50. S.
ÖNDER, MEHMET: Konya çe^me ve pOMf
vanlan. Konya 1955 ÜlkU Basımevi. 95
5. 8* resim.
ÖNGE, YJLMAZ: "Konya Mevlâna dergahın.
daU selsebil". Anıt, 9 .C. 31. Sayı. 3. 1964,
9-11. S.
ÖNDER. MEHMET: MevUna'nm Konya'da,
ki evi v« medreMSİ. (On rapor). Konya
1956 Yeni Kitap Basımevi. 16 S. 8* resim, şekil.
"Konya Gazeteciler Cemiyeti Neşriyatı
No. 2"
ÖNGE, YILMAZ: "Tarihi Türk su mlmartstnden Örnekler xıv. yüzyıla alt eski TUrk
havuzu". Arkitekt. 34. C.. 317. Sayı, 4.
1964, 178-180. S.
ÖNDER. MEHMET: MevlAna ve tüıbcsi. is­
tanbul 1957 Doğan Kardeş Yayınlan A.
Ş. Basunevi. 63 S. 8* resimli.
ÖNDER. MEHMET: "IMImari'de Türk cifin".
Çağn, 2. C. 17. Sayı, 5. 1959. 2. S.
ÖNDER. MEHMET: »Selçuklu miman Kelûk". Türk Yurdu, 3. C, 2. Sayı, S. 1961.
47-48. S.
ÖNDER, MEHMET: Anadoluda şaheMrler ya.
n l a n Selçuklu ndman Kelûk". Çağn,
4. C.. 44. Sayı. 9. 1961, 5-7, S.
ÖNDER, MEHMET: "Yıkılan bedeatenlcrlmlı'^. Türk KiUtürU, 3. C, 30. Sayı, 4.
1965, 400403. S.
ÖNDER, MEHMET: 'TPürk Muutmda Şa­
m a m ve camii". Türk Yurdu, 6. C, 1.
Sayı. 1. 1967. 1W2. S.
ÖNDER. MEHMET: "Selçuk «matında yeni
bir buluş Kubftd-Abad «arayı kanlan".
Türkiye Turing Otomobil Kurumu Bel­
leteni. 290, Sayı, 3. 1967, MS.
ÖNDER, MEHMET: "758 yıllık bir sanat amta". Halkevleri Dergisi, 5. Sayı, 3. 1967.
14. S,
ÖNDER, MEHMET: "Selçuk sanalaıda yeni
bir buhış: KubAdnAbad Sarayı kardan".
Çağn, 11 C, 115. Sayı. 8. 1967, 11-12 S.
ÖNDER, MEHMET: "Konyada billnmlyen
Mr Selçuk devrt eaeri". Vakıflar Deı^si. 7. Sayı, 1968, 127-J28. S.
ÖNGE, YILMAZ-ERDEM YÜCEL: Amcazade
HUseyhı Paşa KüUiyesl (Saraçhanebaşı)"
Arkitekt, 35. C. 424. Sayı, 1966, 181487. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Antalya çevresinde TUrklerbı yaptığı esld su samıçlan". Arkitekt.
36. C„ 325. Sayı, 1967, 24-26. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Anadohı'da bilinen en bttyük Selçuklu havuzu", önasya, 3. C. 25.
Sayı. 9. 1967, 16. S.
ÖNGE, YJLMAZ, "FlgUrtU i k i Selçuk çinlal".
önasya, 3. C, 26. Sayı, 10. 1967, 16. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Enür MUbarezeddIn Ertokuş'un kümbeti ve çInlU sandukası". Ön­
asya, 3. C, 27. Sayı, 11. 1967, 16-17 S.
ÖNGE, YILMAZ: "Konya'da AU Gav Zaviyesi
v« tUrtıesl". önasya, 3. C. 28. Sayı. 12.
1967. 14ıl5. S.
ÖNGE, YJLMAZ: "BeyşeMr'de Eşrefoğlu SU.
leyman Bey hamamı". Vakıflar Dergisi,
7. Sayı, 1968, 139-144. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Konya'da Beyheklm mes­
cidi", önasya, 3. C. 29. Sayı, 1. 1968,
10-11. S.
ÖNGE. YILMAZ: "Sultan Ahmet Cundt". önasya, 3. €.. 30. Sayı, 2. 1968, 12-13. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Topkapı Saraymda Hırka-i
Saadet Dairesi", önasya. 3. C, 31. Sayı,
3. 1968. 1M3. S.
ÖNGE, YILMAZ: "Mimar Koca Sinan", ön­
asya, 3. C, 32. Sayı, 4. 1968. 12-13. S.
ÖNEY, DR. GÖNÜL: "Akşehir Uhı cttnUl".
Anadolu, 9. Sayı, 1965, 171-184. S.
ÖZ, TAHSİN: "Sultanahmet Camtt". İstanbul
1938 Cumhuriyet Basımevi. 25-28. S. 8" 14
resim
"Aynbasım"
ÖNEY, DR. GÖNÜL- "KayMrl Hacı Kıbç ca.
ml ve medt«teıl"; Belleten, 30. C. 119.
Sayı, 7. 1966, 18M87. S.
ÖZ, TAHSÎN: "Sultan Ahmet Cannii tezyini
hususiyetleri'*. Vakıfları Dergisi,
MI.
Sayı, 1938-1942.
TÜRK
miMHİ
ÖZ, TAHStN: Mimıur Mehmet A^a ve Rls»
le-l Mimariye, istanbul 1944 Cumhuriyet
Basjmevi. 27 S. 4'
ÖZ, TAHSİN: Hute.! Saadet Dalreel ve Emanat-i MukaddeM. İstanbul 1953 İsmail
AkgUn Matbaası. 46 S, 8* 32 resim, 1
plânş.
ÖZ, TAHSİN: "SUleymantyenin İnşasmm
4M Unca yıldönttmU". Arkitekt, 26. C.
289. Sayı, 1957, 167-174. S.
ÖZ, TAHSİN: "SUleymanIye camU". Türkiye
Turing ve Otomobil Kunumu Belleteni,
206. Sayı, 3. 1959, 1. S.
ÖZ, TAHSİN: "Restoration o( the Topkapı
Palace Museum". Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, 238. Sayı,
11. 1961, 23-25. S.
ÖZ, TAHSİN: İstanbul camileri. 2 C. Ankara
1962-1965 Türk Tarih Kunımu Basım­
evi. 4*
1. C: 1962. X I I S. +1 y. +191 S. resim,
30 plânş.
2. C: 1965. X+90 S. +23 y, 19 plân, 93
resim.
"Türk Tarih Kurumu Yayınlanndan, V I .
Seri-No: 5-5 a"
ÖZ. TAHSİN: İstanbul camlkri. Yayımla­
yan: Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı, ly, y.] 1964. 116+
1 y, 8* resim, plânş, 1 harita.
"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
No. 5"
Yayın
ÖZAND, EŞREF: "Koca Stnan'm en bOyUk
mllhendidik eaerieılnden biri olan İstan­
bul'un Kınkçefme tesisleri". Türkiye
. MühendisUk Haberleri, 14. C, 157. Sayı,
4. 1968, 8-10. S.
ÖZBAY. ERCÜMEND MELİH: "Eald sarnıçlaı^. Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, 256-257. Sayı, 56.
1963,
1M4. S.
SANATI
BİBLİYOGRAFYASI
463
ÖZERGİN. M. KEMAL: "Üsküdar^Bostanabaşı Dert>endl güzergâhı mimari eserle
rüıln kitabeleri". İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 9. C,
13. Sayı, 9. 1958, 111-132. S.
ÖZERGIN, DOÇ. DR. M. KEMADDR. HASAN
KALBŞI - İSMAİL EREN: "Prizren kita­
beleri". Vakıflar Dergisi, 7. Sayı, 1968.
7S97. S.
ÖZGÜÇ, PROF, TAHSİN-MAHMUT AKOK:
"Melik Gazi Türbesi Kalesi". Belleten,
18.C.. 71. Sayı, 7. 1954, 331-336. S.
ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN - MAHMUT AKOK:
"Afşin yakınmda Eshâb-ı Kehf kUUİyesi"
Ankara Ilâhiyat Fakültesi Yılhk Araştın
ma Dergisi, 2. Sayı, 1957. 77-91. S.
ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN-MAHMUT AKOK:
"Alayhan, Otesunhan ve Hmıllyas Köşkü
İki Selçuklu kervansarayı ve bir ktfşkU".
Belleten, 21. C, 81. Sayı. 1. 1957, 139-148.
S.
ÖZGÜÇ, PROF. TAHSİN-MAHMUT AKOK;
Üç Selçuklu âbidciSİ Dolay Han, Kesik
Köprii Kervansarayı ve Han CamU. An­
kara 1958 Türk Tarih Kurumu Basımevi.
251-259. S. 8» 3 levha. 5 plânş.
"Belleten, 22. C, 86. Sayıdan aynbasım"
ÖZIŞIK. TALAT: "Türk çeşmeleri". Eğitim,
4. C. 37. Sayı. 3. 1954. 18-20 S.
ÖZIŞ^K. TALAT: "Mimar Koca Sinan «lümUnUn 370 ind yıldönümU". Sanat Dün­
yası. 3. C. 52. Sayı. 4. 1958, 5. 7. S.
ÖZIŞIK. TALAT: 'Türk «eşmeleri". Sanat
Dünyası. 3. C, 57. Sayi. 7. 1958, 6, S.
ÖZIŞIK, TALAT: "Mimar Koca Sinan". Teknik Haberier, 175. Sayı, 4. 1961, 3. S.
PALAZZO, P. BENEDATTO: UArap-DJaml
ou Eglise Saint Paul k Galata. İstanbul
1946 Üniversite Basımevi. xv+95 S. 4*
resim, 13 levha, 3 plân.
PEKÖZ, BİRSEN: "SeblUer". Türk Kültürü,
4. C, 47. Sayı, 9. 1966. 122-130. S.
ÖZDEŞ, DOÇ. DR. GÜNDÜZ: TUrk çarşüan,
(Doçentlik tezi). Yayımlayan: İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
istanbul 1954 Pulhan Matbaası. 93+1 S.
4* resimli, 2 plân, 35 levha.
PEKÖZ, BİRSEN: "T^ric camilerinde mekân
gellşhıd''. önasya, 2.C., 16. Sayı. 12. 1966,
10-11, 22. S.
ÖZDOöAN, KÂZIM: "Sdçuk Kervansaraylan". Yeni Erciyes, l.C. 8-12. Sayı 11. 1955,
3. 1955.
PEKÖZ, BİRSEN: "TUıic nWlmarlrinde göçe­
belikten medeniyete geçiş: Kiimbedler".
Önasya, 2. C, 17. Sayı. 1. 1967. 10-11. S.
ÖZER. DR. BÜLENT: "Mimarimiz ve araçOnna". Mimarhk, 2. C, 14. Sayı, 1964,
54. S.
POLAT. N. MUSTAFA: "Eraunım'un tarihi
eserieri". Türk Yurdu. 49. C, 8. Sayı. 11.
1959, 53-54. S.
464
iSAAET B İ N A R K -
RADOWSZKY, ARPAD: "Budin'ddci Türk ılı
çalan". ArkiJekt, 30. C, 304. Sayı, 3. 1961,
123 126. S
RADOWSZKY, ARPAD: "MacarisUm'da Türk
anıtlar". Arkitekt, 31. C, 306. Sayı 1962,
3942. S.
RADOWSZKY, ARPAD: "Slgetvar ve havaUsinde Türk anıtton," Arkitekt, 31. C 308.
Sayı, 1962, 125-127. S.
RESİM ve Heykel Müzesinde Türk mimari
eserlerine ait r&löve sergisi. Yayımlayan:
Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti.
Istanbul 1956 Maarif Basımevi. 9 S. «•
6 plân$.
RESULZADE, MEHMET EMİN: "Azerbay­
can mimari amtlan". Azerbaycan, 3. C.,
M. Sayı, 11 12. 1954, 710. S.
REVNAKOĞLU, CEMALEDDÎN SERVER:
"Fatih dvanndaki Abideler". Türkiye Tu­
ring ve Otomobil Kurumu Belleteni, 256257. Sayı, 5-6. 1963, 11-12. S.
REY, EKREM REŞlD: "Visages de mosqu^es". Türkiye, 2. Sayı, 1954, 17^24. S.
REY. EKREM REŞÎT: "Visages de mosqu^
es". Turquie Modeme, 182. Sayı, 1. 1962,
6-9. S.
RIEFSTAHL. RUDOLF M.: Cenubi garbi
Anadohı'da Türk ndmarIsL Istanbul 1941
Maarif Basımevi. XH-f 87 S. 4» 228 resim.
RÎFAT, DR. OSMAN: Mimari tarihimizle alâkadar bir lâhit ve Üsküdar sahillerinde
tarilıi bh- seyran. İstanbul 1930 Beledi­
ye Matbaası. 14 S. 8*
RÎFAT, DR. OSMAN: Edime Sarayı. Yayım­
layan: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver.
Ankara 1957 Türk Tarih Kurumu Basım­
evi. XIV-H62 S. 8* 16 plânş.
ROGERS, J. M.: "The Çifte Mhure Medrese
at Erzurum and the Gök Medrese at
Sivas". Anatolian Studies, 1965, 63-85. S.
RÖLÖVE. 1. fask. Hazıriayaı^ar: Sodad Hak­
kı Eldem, Feridun Akozan, Koksal Anadol. istanbul 1968 Milli Eğitim Basım­
evi. 4° resim, plânş.
1. fask.: istanbul Boğaziçi köyleri yer­
leşmesi, resmî ve kültürel taş binalar,
istanbul ve Anadolu evleri, çeşmeler ve
selsebiller. 70 S. +W y"Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yük­
sek Mimarlık Bölümü Rölöve Kürsüsü
Yayını"
NAİLE
BİNARK
RUBEN, DR. WALTER: Kırşehir'de dikkaümizi çeken san'at âbideleri. Çeviren: Dr.
Abidin i t i l . Anakara 1947 Türk
Tarih
Kummu Basımevi. 603-640. S . 8* CX CXV,I levha.
"Belleten 44. Sayıdan aynbasım"
RUBEN, DR. WALTER: Kırşehir'de dikkatimizi çeken san'at âbidelerL Çeviren: Dr.
Abidin i t i l . Ankara 1948 Türk Tarih Ku­
rumu Basımevi. 173-205. S . 8» XXXVH XLVI levha.
"Belleten 45. Sayıdan aynbasım"
RUMELİ Hisarı (Boğazkesen). Yayımlayan:
Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekâleti,
istanbul 1957 Maarif Basımevi. 32 S . 8*
resimli.
"Topkapı Sarayı Müzesi YayınlarındanNo. 5"
SAKATÜRK, BAHA: "Mimar Sinan". Hazi­
ne, 4. C. 41. Sayı. 6. 1956, 17-18. S .
SARAÇOĞLU, NECİBE: Türk.mezarlarına
dair araştırma. Yayımlayan:
İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
istanbul 1950 istanbul Matbaacılık T . A . O .
48 S . 4*
SARRE, FRİEDRİCH: Ankara Aıiceoloji Mü­
zesinde onUçUncU asra ait bir Selçuk ka­
bartması. İstanbul 1936 Devlet Basımevi.
10 S . 4* 3 resim.
"Aynbasım"
SARRE, PROF. DR. FRİEDRİCH:
Konya
Köşkü. Notlar ekleyerek Türkçe'ye çeviviren: Şehabeddin Uzluk. Ankara 1967
Türk Tarih Kurumu Basımevi. VIJI +
130 S . 4° resim, portre, plânş.
"Türk Tarih Kurumu Yayınlarından 4.
Seri-Sa. 7"
SCHACHT, JOSEPH: "The staircase minaret"
International Congress of Turkish art
(1. 1959), 1961, 297. S .
SEREZLl, ESAT: "Yeni ve eski Fatih canüleri". Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
mmu Belleteni, 125. Sayı, 6. 1952, 14-15. S .
MİTHAT: "Kubbealtı ve Divan-ı
Hümayun". Resimli Tarih Mecmuası, 3.
C, 31. Sayı. 7. 1952. 1599-1602. S .
S E R T O G L U ,
MİTHAT:
"Topkapı Sarayı"
Resimli Tarih Mecmuası, 5. C. 60. Sayı,
12. 1954, 3524J3531. S .
SERTOĞLU,
SEVGEN, NAZMİ: Anadolu kaleleri. 1. C.
Ankara 1959 Doğuş Ltd. Şirketi Matbaa­
sı. 373 S . 8» resimli.
TÜRK MİA*ARİ SANATI BİÖLİYOĞRAfYASi
NAZMİ: "Anadolu hisan". Tüılciye
Turing ve O t o m o b i l K u r u m u Belleteni,
SEVGEN,
219-220. S a y ı . 4-5. 1960. 3. S.
SEVÜK, t S M A t L H A B t B : "Mlmaılar mJman Koca Sinan". Cumhuriyet
10.4.1953,
2. S.
SEVÜK, ÎSMAtL HABİB:
ludJunda". Cumhuriyet,
"Minarelerimiz
9.9.1953,2,5.8.
"StNAN bibliyografyası" M i m a r l ı k , 5. C , 49.
S a y ı . 11. 1967. 4(M4. S.
465
Ş A B O L Y O , E N V E R B E N H A N : "Türk Ker­
vansarayları". Onasya, 2. C , 24. Sayı, 8.
1967, 12-13. S.
ŞAPOLYO, E N V E R B E H N A N :
TürMer-de
İmârethaneler". ö n a s y a , 3. C , 25. Sayı,
9. 1967, 10-12, 21. S.
Ş A P O L Y O , E N V E R , B E H N A N : "Türk çeş­
meleri", ö n a s y a , 3. C , 27. S a y ı , 11. 1967,
12-13. S.
m a r l ı k , 5. C , 49. S a y ı , 11. 1967, 35^9. S.
Ş A P O L Y O , E N V E R B E H N A N : "Türk hamarnlan", ö n a s y a , 3.C ., 28. Sayı, 12.1967.
12-13. S.
"Eski Ankara evle­
rinde yapı ve tezyinat". T.M.O. Dergisi.
ŞAPOLYO, E N V E R B E H N A N :
"ScbUler".
ö n a s y a , 3. C.,30. Sayı, 2. 1968, 14^15. S.
«SİNANfa alt yapıtaru bibliyografyası". M i ­
SÎPAHİOÖLU, V A H D E T :
1. C , 2. S a y ı , 5. 1955, 44-48, 63. S.
SÖZER,
MİHRİBAN
-
ZARİF
ORGUN:
Türk sUsIeylcl sanatında kült süsleri, ka­
pı kuşak ve rozalan İle anahtar ağızîan.
İ s t a n b u l 1942 Cumhuriyet
S. 4°
Matbaaası. 7
" A r k i t e k t N e ş r i y a t ı N o . 10 *
SÖZER, M İ H R İ B A N - DR. A . S Ü H E Y L Ü N -
V E R : ÇInlU köşkün altaı renkli nakışlan
İstanbul 1943 Cumhuriyet M a t b a a s ı . 6 S.
4«
" A r k i t e k t N e ş r i y a t ı n d a n N o . 12"
SÖZER. M İ H R İ B A N :
meleri hakkmda
1949.8 S, 4"
Susalı medrese süs640 (1242). İ s t a n b u l
" A r k i t e k t N o . 7-10'dan a y n b a s ı m "
"Bodrum camiinde
•yeni bir araştırma ve Myrelalon prob­
lemi". İ s t a n b u l A r k e o l o j i M ü z e l e r i Yıl­
lığı, 13-14. C , 1966, 71-75. S a y ı , 210-215. S.
STRIKER. CECIL L . :
Mimar Sinan'm eserierinden
Muradiye CamU. İ s t a n b u l 1940 Resimli
SU, K Â M İ L :
Ay B a s ı m e v i . 32 S. 8' 1 p l â n , 4 resim.
SUDALI, DOÇ. D R . M U Z A F F E R :
Hünkâr
mahfilleri. ( D o ç e n t l i k ç a l ı ş m a s ı ) . Y a y ı m ­
layan: İ s t a n b u l T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i M i mariık F a k ü l t e s i . İ s t a n b u l 1958 G ü v e n
B a s ı m e v i . 91 S. 4* r e s i m l i .
"SÜLEYMANİYE". T ü r k i y e T u r i n g ve Oto­
m o b i l K u r u m u Belleteni, 126. S a y ı , 7.
1952, 22-23. S.
ŞAPOLYO, ENVER B E H N A N :
"Selimiye
Camtt". ö n a s y a , 2. C . 20. S a y ı , 4. 1967,
12-13. S.
ENVER B E H N A N : "Medsailyet
tarihimizde su samıçJan". ö n a s y a , 2. C ,
ŞAPOLYO.
23. Sayı, 7. 1967. 12-13. S.
ŞAPOLYO, E N V E R B E H N A N : "Şadırvanlar",
ö n a s y a , 3. C , 31. Sayı, 3. 1968, 14-15. S.
Münar Koca
Sinan (ÖlUmUnün 380. yıbnda). Halkev­
ŞAPOLYO, ENVER B E H N A N :
l e r i Dergisi, 2. C , 19. S a y ı , 5. 1968. 2123. S.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y . : "Yıldız Sa­
rayında küçük mabeyin dairesi". Resim­
l i T a r i h M e c m u a s ı , 3. C . 27. Sayı, 3.
1952. 1326-1329. S.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y . : "ElçUer ka­
bul salonu". Cumhuriyet, 13.4.1952, 5. S.
"La salle d'audtcnce des ambassadeurs au palais de
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.:
Dolmabahtchfe". T ü r k i y e T u r i n g ve Oto­
m o b i l K u r u m u Belleteni. 125. Sayı. 6.
1952, 25-26. S.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y.: Tarihî Odalar.
İ s t a n b u l 1954 Yeni Matbaa. 176 S. 8' re­
simli.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y.-- " İ 8 t a ı * u l camilerl". Cumhuriyet, 14.5.1954, 29.6.1954.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y . : "Kapalıçaı^
ve tarihi". Cumhuriyet, '28.11.1954, 2. S.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y . : "FatUün tür^
besi". T ü r k i y e T u r i n g v e O t o m o b i l K u ­
r u m u Belleteni, 160, S a y ı . 5. 1955. 4-5 S.
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K Y . : "Mihrimah
Camii". T ü r k i y e T u r i n g ve O t o m o b i l K u ­
r u m u Belleteni, 161. S a y ı , 6. 1955, 7-8. S.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.:
Cumhuriyet. 7.9.1955. 5. S.
"Alay köşkü".
Ş E H S U V A R O G L U , H A L Û K , Y.: "Istanbıri saraylan". T ü r k i y e T u r i n g ve O t o m o b i l Ku­
r u m u Belleteni, 164, S a y ı . 9. 1955. ^6. S.
İSMET »İNfclUC -
466
MAİLE »lNA*K
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.; "Slmkefhane". Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, 169. Sayı, 2. 1956. 34. S.
TOKAY, MERAL: "Dolmabahçe sarayı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belle­
teni, 195. Sayı, 4. 1958. 26-27. S.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "AywOi K».
vak Sanyı". Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, 169. Sayı, 2. 1956,
1M3. S.
TOMSU, LEMAN: Bursa evleri. Yayımlayan:
istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi, istanbul 1950 istanbul Matbaaalık TA.O. 153 S. 4' resimli.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "Kıbmta
TUrk etaieri". Cumhuriyet, 7, 1956, 2.S.
TOPRAK, SEYYiD BURHAN: "Sanat cephesUe IMyartNdar'm csertert". Sanat Dün­
yası, 16-18. Sayı, 10-11. 1956.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "18 nd aaırd»
Istanbulda görUkn imar ftaliyett". Türkiye Turing ve Ot<HnobiI Kurumu Belle­
teni, 191. Sayı, 12. 1957, 10-11. S.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "19. amn MrİDd yarunda tatanbulda İmar hareket­
leri". Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu BeUeteni, 192. Sayı, 1.1958, M . S.
TURAN, PROF. DR. ŞERAFETTIN: "Osmanta tefkilfttında hassa nümarlan". Tarih
Araştırmalan Dergisi, 1. C, 1. Sayı, 1963,
157-202. S.
TURANI, ADNAN: "Sinan İçin yazılanlar^.
Sanat ve Sanatçı, 2. C, 17. Sayı, 4. 1966.
10. S.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "İstanbul ko­
naklarına dair". Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu Belleteni, 201. Sayı. 10.
1958, 34. S.
TÜRKAY, CEVDET: "Kaariye camU". İktisa­
dî Yüriiyüş, 22, C, 399. Sayı. 7. 1961,
11-20. S.
ŞEHSUVAROGLU, HALÛK Y.: "EyUb camUne daiı^. Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, 207. Sayı, 4. 1959. 1-2.
S.
TURKISH architecture. Translated by Prof.
Dr. Ahmet Edip Uysal. Published by the
Institute of History of Turkish and Isla­
mic Arts. Ankara 1965 Ankara Üniversi­
tesi Basımevi. V l l - f 93 S. 8» 44 plânş.
TAESCNER. FRANZ GUSTAV: Die Türbe
der tafeodiyarotlu İn Sinop. Sonderdnıck
Bdtrage zur Kunstgeschichte Asiens. In
Memoriam Emst Diez. istanbul 1963 Ba­
ha Matbaası. 31-32. S. 8° 1 plânş.
"Aynbasım"
TANIŞIK. İBRAHİM HlLMl: İstanbul çef
meleri. 2. C, istanbul 1943-1945 Maarif
Basunevi. 8* resimli.
1. C.: 1943. XV+414 S.
2. C: 1945. 575 S.
TANSU, SAMIH NAFtZ: "Mimar Sinan".
Cumhuriyet, 12.4.1953. 5, S.
Not: Gazetenin zeylidir.
TANSU, SAMIH NAFtZ: "tkl dehâ ve Ud a »
nat tam Mimar Sinan . MikdanJ". Cum­
huriyet. 25.4.1955. 5. S.
TANSUG, SEZER: "18. yüzyılda İstanbul çeşmeleri ve Ayasofya fadırvam". Vakıflar
Dergisi, 6. Sayı, 1965, 93-110. S.
TAYFUR. ŞAHAP: "Kapahçarfi". Dünya, 3.
15.12.1954. 5. S.
TOKAY, ENVER: İstanbul fadınranlarL Ya­
yımlayan: istanbul Teknik Üniversitesi
Mimaritk Fakültesi, istanbul 1951 istan­
bul Matbaacılık TAO. 26 S. 4* lesim.
5 levha.
TÜRKİYE tarihi amtlan (öntassuı). Yayım­
layan :Millt Eğitim Bakanlığı Eski Eser­
ler ve Müzeler Umum Müdürlüğü. An­
kara 1946 Milit Eğitim Basımevi. 133 S.
8* 142 resim.
"Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Umum Müdürlüğü
Yayınlan.
Seri: V I I , Sayı: 1"
TÜRKOGLU, SABAHATTİN: "Edirne'de köye
taşlan". Türk Folklor Araştırmaları, 10.
C, 207. Sayı, 10. 1966, 42184224. S.
UGUR, M. FERİT - M. MESUD KOMAN:
Selçukhı büyüklerinden Cdâlttddln Karau y İle kardeşlerinin hayat ve eserteri.
Konya 1940 Yeni Kitap Matbaası. 87 S.
8* 37 resim, kroki.
ULUÇAY, M. ÇAĞATAY: Manisadaki Sarflyl
Amire ve şehzadeler tUrbesl. istanbul
1941 Resimli Ay Basımevi. 80 S. 8» 4
plânş, resim.
ULUDAĞ, DR. OSMAN ŞEVKİ: Haseki darüşşifası. istanbul 1938 Kader Basımevi.
6 S. 8* 1 resim, 1 plânş.
"Aynbasım"
ULUSOY, AHMET: "Sultan Sdim CamU".
Pancar, 13. C, 141. Sayı. 6. 1964, 16-19. S.
nİAK MİMARİ SAtUTI BİBLİYOCRAFyASI
UTKULAR. DOÇ. DR- ÎSMAÎL: Çanakkale
Boğazında Fatih kaleleri. (Doçentlik te­
zi), Vayunlayan: İstanbul Teknik Üni­
versitesi Mimarlık Fakültesi. İstanbul
1953 Pulhan Matbaası. 56 S. 4* resim, 1
levha.
UZLUK, ŞEBABETTİN: Kelûk bin Abdul­
lah. Konya 1935 Babalık Basımevi. 33
S. r
ÜLGEN, ALt SAlM: "Fatih cami ve hey.tl''.
Meslekî ve Teknik öğretim, 1. C, 3. Sa­
yı, 5. 1953, 5-7. S.
ÜLGEN, ALİ SAlM: "AnJMm'd» Mahmud P»«a Bedesteni ve bitişiğindeki han". Fatih
ve İstanbul, 1. C. 1. Sayı, 5.1953,69-77. S,
ÜLGEN, ALİ SAlM: "Türk mimarisinin bey­
likler üslûbunda FatUı çağuun toNl faakkuda düşünceler". Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, 136. Sayı, 5.
1953, 21-22. S.
UZLUK, ŞEHABETTİN: Selçukflertn Konya
Sarayı. Konya 1936 Babalık Basımevi.
21 S. 8* 8 resim,
UZLUK, ŞEHABETTİN: Mevlânanm türbesi.
Kwvya 1946 Yeni Kitap Basımevi. 189
S. 4' resimli.
"Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi
Yayınlan. Seri: I , Sayı: 2"
UZLUK, ŞEHABETTİN: "Mimar Koca Sinan". Millî Mecmua, 13. C, 1. Sayı, 4.
1952, 5^. S.
UZLUK, ŞEHABETTİN: "Konya'da çift şerç
fell UçUncU minare". Millî Mecmua, 13.
C, 2. Sayı, 5. 1952, 3-5. S.
ÜLGEN,, ALİ SAlM: "Kırşehir'de Türk eserleri". Tarih Coğrafya Dünyası. 1, C. 1-5,
Sayı. 4. 8. 1959.
UZLUK, ŞEHABETTİN: "Texlerin Sırçaü
Medrete plAm". Millî Mecmua, 13. C, 13.
Sayı, 10. 1953, 8-9. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: İznik'te Türk es«a1eri".
Tarih Coğrafya Dünyası. 2. C, 7. Sayı,
9. 1959, 44-51. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: İstanbul ve eski eser­
ler, istanbul 1933 Millî Mecmua Basım­
evi. 200 S. 8° resimli.
ÜLGEN, ALt SAİM: tadk'te TUrk eserleri.
İstanbul 1938 Cumhuriyet Basımevi. S369. S. 4« 90 resim, plânş.
"Aynbasım"
ÜLGEN. ALt SAlM: Fatih devrinde İstanbul.
1453.1481. istanbul 1939 Cumhuriyet Ba­
sımevi. 44 S. 8* 32 resim, 1 plân.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Riistem Paşa heyeti".
Mimariık, 9, C, 1-2, Sayı, 1952, 23-28. S,
ÜLGEN, ALİ SAlM: "Şehzade camii ve he­
yeti". Mimariık, 5-6. Sayı, 1952, 13-16 S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "İstanbul'da Rüstem
Paşa heyeti". Resimli Tarih Mecmuası,
122. Sayı, 3. 1952, 8-9 S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Selçuk'ta tsa Bey Camü". Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Belleteni, 123. Sayı, 4. 1952, 18-19. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Ho9ap (Mahmudiye)
K a l W . tlâhiyet Fakültesi Dergisi, 2. C,
4, Sayı, 1953, 83-88. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Süleymanlye heyeti".
Meslekî ve Teknik öğretmi, 1. C, 2. Sayı,
4. 1953, 1W2, S.
Not: Makale Fransızca özellidir.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Anadolu evinin inşal ve
mimari hüviyeti". Meslekî ve Teknik öğ­
retim, 1. C, 8. Sayı, 10. 1953, 8-10. S.
ÜLGEN, ALİ SAlM: "Aksaray Sultan HMU".
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Belleteni, 145. Sayı, 2. 1954. 1(^13. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "İznik'te TUrk eserfert".
Tarih Coğrafya Dünyası, 2. C, 8. Sayı, 9.
1959, 150-152. S.
ÜLGEN. ALİ SAlM: "Le caract^ phllosophlque et esth^tlque de I'archltecture turque". International Congress of Turkish
(1. 1959), 1961, 343-349. S.
ÜLGEN, ALİ SAlM: "Le d^oor Int^rieur de
farehitecture turque au XVI sltele". In­
ternational Congress of Turkish art (1,
1959), 1961, 350^363. S.
ÜLGEN, ALt SAlM: "Bursa amtlan". Turizm.
I I . C, 80-81. Sayı, 1-2. 1965, 2-8. S.
ÜLGER, CEVAT: Osmanb ndmariiğı ve san'atların birieşmesl. İslâm Medeniyeti, 2.
C, 14. Sayı, 9. 19«, 32-34. S.
ÜLKÜTAŞIR, M. ŞAKİR: "The artistle monu­
ments of Konya and the Turbeh of Mevlânâ". Türkiye, 2. Sayı, 1954, 1-6. S.
ÜLKÜTAŞIR. M. ŞAKİR: The artistle monu­
ments of Üonya and the Turbeh of Mev
lânâ". Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
rumu Belleteni, 150. Sayı, 7, 1954, 3032. S.
ÜLKÜTAŞIR, M. ŞAKİR: "The artirtlc monuments of Konya and the TUrbeh of Mev
468
İSMET BİNARK -
lâoA". Tiiridye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 20W09, Sayı, W. 1959,
26-28. S.
ÜNEN, NURETTİN: Seyhan amtJan. Adana
1944 Seyhan Basımevi. 131 S. 8* resimli.
ÜNSAL, PROF. BEHÇET: Mlmart tarihi, 1. C.
istanbul 1949 Kutulmuş Basımevi. XIX
+ 534 S. «• 65 plânş.
ÜNSAL, PROF. BEHÇET: "Türk mlınattefaıln
mtvm". Türk Yurdu, 49. C, 1. Sayı, 3,
1959, 54. S.
ÜNSAL, PROF. BEHÇET: "TOılc camihün
plân «ekU ve esaslan". Türk Yuixlu, 49.
C. 5^ Sayı, 7-8, 1959, 59^51; 62-64. S.
ÜNSAL, PROF. BEHÇET: Mhnart tarihi. 1.
C. Değişiklik ve ilâvelerle 2. bs. istanbul
1960 Marifet Matbaası. XX+558 S. 8* re­
sim, plânş.
"istanbul Teknik Okulu Yayınlan Sayı:
53"
ÜNSAL, PROF. BEHÇET Turid»h-İ8İamlc
architecture". Türk Yurdu, 2, C, 2. Sayı,
5. 1960. 50. S.
ÜNSAL, PROF. BEHÇET: Mimari tarihi. 1.
C. 3. tpk. bs. istanbul 1967 Dizerkonca
Matbaası. XX+558 S. 8* resim, 132 plftnş.
"I.Y.T.O. Yayınlan Sayı: 53"
ÜNVER, DR. A. SÜHEYL: Fatih daıü^ltası.
İstanbul 1932 Kader Basımevi. 15 S. r
ÜNVER, DR. A. SÜHEYL: Münar Shıan'm
yaptığı hastahaneler va içHmaf muavenet
müesseseleri, istanbul 1934 Türkiye Basunevi. 2 S. 8*
"Aynbasım"
ÜNVER, DR. A. SÜHEYL: Cerrah Mehmet
Pa^a haman» hakkında, istanbul 1934
Belediye Basımevi. 7 S. 8° resimli.
"Aynbasım"
ÜNVER. DR. A. SÜHEYL: Amasya darUffifast 1308. İstanbul 1935 A. İhsan Basım­
evi. 6 S. 8"
"Aynbasurt"
ÜNVER, DR. A. SÜHEYL: Edime Sanıymda
Kum Kasn. istanbul 1940 Cumhuriyet
Basımevi. 5 S. 4* resimli.
"Aılcitckt Neşriyatı No; 5"
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL: Fatih'ta
oğlu Beyazidin su yohı haritast dolayıdyle 140 sene öncdd istanbul, istanbul
NAİLE »İNARK
1945 istanbul Belediye Basımevi. 58 S. 8'
resim, harita.
"istanbul Belediyesi İstanbul fethinin
500 üncü yıldönümünü kutlama yayın­
lan; 2"
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL: Edime
Muradiye Camii. Muradiye mosque İn
Edime. İstanbul 1952 Kemal Matbaası.
18 S. 8* plânş.
ÜNVER. PROF. DR. A. SÜHEYL: Fatih külllyesl camVI (1470-1765). istanbul 1953
Tege lâboratuvan. 99 S. 4' 8 plânş.
"Tege Lâboratuvan Yayınlanndan: 5"
ÜNVER, PROF, DR. A. SÜHEYL: Edirne'de
Fatih'in CihannUma Kasn. İstanbul 1953
İsmail Akgün Matbaası. I X S. + [ 1 ] y.
+33 S. 8* 15 plânş.
"İstanbul Fethi Derneği Yaymlan Nr.
2"
ÜNVER, PROF. DR A. SÜHEYL; "Fatih Külüyosl'nln eski camU (1470-1765). Türkiye
Turing ve Otomobil Kunımu Belleteni,
148. Say», 5. 1954, 3-8. S.
ÜNVER, PROF. DR.A. SÜHEYL: "Azap Ka­
pısında Saliha Sultan Çeşmesi". Türkiye
Turing ve Otomobil Kuaımu Belleteni.
153. Sayı, 10. 1954, J^5. S.
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL: "Fatih'in
ÇInlU Köşkü". Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu Belleteni. 160. Sayı, 5.
1955, 8-9. S.
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL: Anadolu
Ifisannda Amuca Hüs«yln Paşa yalısı.
İstanbul 1956 Kemal Matbaası. 15 S. 8"
1 plânş.
"Türkiye Anıtlar Demeği İstanbul Şu­
besi Yayınlarından No-- 3"
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL; "Selçuk ve
Osmanlı Abldderlnde muazzam kapılar".
Türk Yurdu, 50 . O., 10. Sayı, 1. 1960,
53. S.
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL; "Davutpaşa
Sarayı". Türkiye Turing ve Otomobil
Kunımu Belleteni, 239. Sayı, 12. 1961.
W7. S.
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL; "istanbul'da artık ebediyen kaybolan I k l asırlık
köşk". Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
rumu Belleteni, 243-244, Sayı. 4-5, 1962,
9. S.
ÜNVER, PROF. DR. A. SÜHEYL: "Mimarbaşı Koca Sinan". Diyanet işleri Başkan­
lığı Dergisi, 5. C, 5. Sayı, 5. 1966, 93-95 S.
TÜRK M(MAR{ SANATt BİBLİrOGRAfYASI
VVİNFİELD, DAVİD: "Ayasofya Canül" Türk
Arkeoloji Dergisi, 12. C, 1. Sayı, 1962, 4S
48. S.
YARALOV, YOURİ: "Architectural
monu­
ments In Middle Asla of the VIII-XII
centu^es". International Congress of
Turkish art (1. 1959), 1961, 314^70. S.
YAZICI, MUSTAFA: "Ankara Kuilbey CaniU
ve tUrbed (699 H. 1299 M.)". Ankara Sa­
nat, 2. C, 23 Sayi, 3. 1968, 20. S.
YAZICI, MUSTAFA: "Aidcara Yen! CaraJ
(Semahane, Ahmedlya)". Ankara Sanat,
3. C, 25. Sayı, 5. 1968, 16-17. S.
YAZICI, MUSTAFA: "Ankara'nm en eski ca­
milerinden Aht Elvân Camii". Ankara
Sanat, 3. C, 26. Sayı, 6. 1968. 18-19. S.
YAZICI, MUSTAFA: "Divriği Ulu Camllnin
mimari özellikleri." Ankara Sanat, 3. C,
30. Sayı, 10. 1968, 28. S.
YAZICI, MUSTAFA: "Selimiye ve mimari
özelikleri". Ankara Sanat, 3. C, 32. Sayı,
12. 1968, IMO. S.
YAZJCIOGLU, DR. SELAHATTÎN: "Mesudiye Medresesi". Neşter, 10. C, 1-4. Sayı.
1966, 3-9. S.
YEŞİL Türbesi mlhrftbi. (824-1421). The altar
of Ibe green mausoleum.. Takdim eden:
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver. ln{^Iizceye
çeviren: Nimet Demirdağ. İstanbul 1951
Kemal Matbaası. 16 S. 8° 8 plânş.
YETKtN, PROF. SUUT KEMAL "Çifte Mina­
re", llâhiyat Fakültesi Dergisi, 2-3. Sayı,
1952, 46-57. S.
YETKİN, PROF. SUUT KEMAL: "The Twüı
Minaret Medreseh of Erzurum". Ankara
Üniveı^ıtesi Yıllığı (1949-1954), 1954, 255259. S.
YETKİN. PROF. SUUT KEMAL: "Islamic
architects and their works". Ankara llâ­
hiyat Fakültesi Yıllık Araştırma Dergisi,
2. Sayı, 1957, 241-244. S.
YETKİN. PROF. SUUT KEMAL: İslâm
mimarisi. Değiştirilmiş ve gözden geçi­
rilmiş 2. bs. Ankara 1959 Doğuş Ltd. Şir­
keti Matbaası. 1 y. - f 2 -f 509 S. 8° re­
sim, 1 harita.
YETKİN, PROF. SUUT KEMAL: "Les caract^ristlques des caravansiralls Seldjoudde$." International Congressof Turkish
art (1. 1959). 1961. 371-374. S.
İ6?
YETKtN, PROF. SUUT KEMAL: İslâm
mimarisi. Değiştirilmiş ve yeniden göz.
geç. 3. bs. Ankara 1965 Ankara Üni­
versitesi Basımevi. 2 y. •f302-f34 S. - f
14. y. 8' 479 plânş.
"Ankara Üniversitesi llâhiyat Fakültesi
Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Enstitü­
sü No. 61"
YETKİN, PROF. SUUT KEMAL: "MUnar Sİnan ve eseri". Sanat ve Sanatçı, 2. C, 17.
Sayı, 4. 1966, 4-7. S.
YETKİN, DR. ŞERARE: "Anadoluda Selçuk­
lu şlfahaneleri". Türk Kültürü, 1. C, 10.
Sayı, 8. 1963, 23-31. S.
YETKİN, DR. ŞERARE: "AptuUah Kuran:
İlk devir Osmanlı nrimarisinde cami."
Türk Kültürü, 2. C. 19. Sayı. 5. 1964, 99105. S.
YIKILAN sanat âbideleri. İstanbul [t. s.]
Universum Basımevi. 24 S. 4° resimli.
YÜCEL, ERDEM: "Manisa Muradiye camU
lestorasyonu". Arkitekt, 33. C, 315. Sayı.
2. 1964, 88-90. S.
YÜCEL, ERDEM: "Bursa Y e ^ KUUiyesi".
Arkitekt, 35. C, 318. Sayı, 1. 1965, 3135. S.
YÜCEL, ERDEM: "Yeni Cami Hünkâr Kasn".
Arkitekt, 35. C. 320. Sayı. 34. 1965, 115119. S.
YÜCEL, ERDEM: "Beyşehr DemlrU mescit
ve çtaSeri". Arkitekt, 37. C, 328. Sayı,
1967, 177-179. S.
YÜCEL, ERDEM: "Yeni Cami Hünkâr Kasn". Türk Yurdu, 6. C, 3. Sayı, 3. 1967, 2326. S.
YÜCEL, ERDEM: «Türk İnşaat ve Sanat Eserlerl Müzesbıde Ah! Elvan Camii pencere
kapaklan". Türk Yurdu, 6. C. 10. Sayı,
10. 1967, 19-25. S.
YÜCEL, ERDEM: "Muradiye CamU ve Külli­
yesi". Vakıflar Dergisi. 7. Sayı, 1968, 207214. S.
YÜCEL, ERDEM: "Türk mimarisinde ağaç
işleri". Arkitekt, 37. C, 329. Sayı, 1968, 2126. S.
YÜCEL, ERDEM: "Ekmekçizade Ahmet Paşa
medresesi." Arkitekt, 37. C, 331. Sayı, 1968,
132-134, S.
470
İSMET BİNAltK — NAİLE BİMAltK
YÜCEL, ERDEM: «Attar HıüU A<«'ıım meteUİ". Türk Folklor Ara$tırmal«n, 11. C,
224. Sayı, 3. 1968, 4695^96. S.
YÜNGÜL, NACt: Tophane çeşme
1958 Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş
S. 8* 8 plânş.
YÜCEL, ERDEM: HanNit'ta Arap Baha mes­
cidi ve «fsanesL Türk Folklor Araştırmalan, 11. C, 230, Sayı, 9. 196S. 5052-5053. S.
"T.C. İstanbul Belediyesi Sul
MüdUrliiğU Yayınlarından. Say
YÜCEL. HÜSEYÎN: "Mimar Sinan" Edebali,
1, C, 2. Sayı, 4. 1952, 13-15. S.
ZtYAOCLU. RAKIM: n i ı e P a l a c e o
Gençlik ve Turizm, 1, C, 6-7.
1953. 10-11. S.
Download

View/Open