TİRE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ
TOSBİ e-bülten
Ağustos-Eylül-Ekim 2014
sayı: 3
Dünya ekonomik konjonktüründe yaşanan dalgalanmalar ve ülkemizin güney sınırında
süren savaşın arka planındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde “enerjide dışa bağımlılık” gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz
Başkan’ın Mesajı
Değerli Sanayici Dostlarım,
Enerji konusunda sanayicimize model olacak bir girişimde bulunmak üzere İZKA Mali
Destek Projesi kapsamında % 66 hibe olarak başladığımız 500 kwa Güneş Enerjisi
Santralimizi , 1 Ağustos 2014 „den itibaren devreye aldık ve Bölge Müdürlüğümüz işletmelerinin elektrik ihtiyacının % 85‟ini bu santralda üretilen enerji ile karşılayabiliyoruz.
2
İZKA Mali Destek Projelerine 2 yeni proje ile yine başvurduk,
YÖNETĠM KURULU
Kosat GÜRLER
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Tayfur ÇĠÇEK
Yönetim Kurulu BaĢkan
Vekili
Bu iki projenin birincisi ile Tosbi atık su tesisi ile amacımız atık suların insan ve çevre sağlığına uygun ve verimli olarak arıtılması, deşarj edilecek arıtılmış su ve stabilize edilecek
arıtma çamuru ile güvenilir çevre koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçtan
yola çıkarak arıtma tesisimizin 1000 m3 ilave kapasite arttırımı ile atık su arıtma tesisimiz
2000 m3/gün kapasite ile siz sanayicilerimize hizmet verecektir.
İzka‟ nın Mali destek projesi kapsamında diğer projemizde Bilgi toplumuna Dönüşüm ve
Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek projesidir.Bu proje kapsamında;
√ Fiber optik altyapı ve kablosuz network sistemi
√ OSOS (Uzaktan Sayaç Okuma) Sistemi
Cemal ALTINTAġ
√ E- Fatura, E– Devlet, E– Arşiv
Üye
√ Bütün OSB‟nin güvenlik kamera sistemi
Esra BOYACIOĞLU
Gibi sistemler kurularak bu sayede
Üye
√ Firmaların ve Tosbi‟nin tek bir sistem üzerinden birçok bilgiye ulaşması
SavaĢ BAġNAK
Üye
D. Galip KILINÇ
Bölge Müdürü
DENETĠM KURULU
Metin AKDAġ
√ Online işlemlere geçiş ile bürokrasi ve kırtasiye masraflarını azaltarak çevre dostu kağıtsız ofis uygulamalarını teşvik etmek E-devlet entegrasyonu ile resmi kurumlara ve yerel
yönetimlere verilmesi gereken raporları hızlı ve güvenli şekilde iletmek amaçlanmaktadır.
Değerli Dostlarım;
Önümüzdeki yeni yılda yapımı süren ve yapımı yeni başlayacak sanayi tesisleri için çok
miktarda çalışana ihtiyacımız olacaktır, kentimizde bulunan Mesleki Eğitim Kurumları ile
ortaklaşa planladığımız eğitim programlarının önümüzdeki sonbahar ve bahar döneminde
programının kapsam ve niteliğini sizlerle birlikte belirlemek üzere düzenlediğimiz anket ve
toplantılarımıza katılımınız bizler için çok önemlidir. Sizlerin sorunlarını azaltacak ve daha
iyi koşullarda üretim yapmanızı sağlayacak projelerimiz ara vermeden devam edecektir.
Üye
Hikmet DEMĠRCAN
Üye
Ünlü bir düşünürün, dediği gibi kimse başarı merdivenlerine elleri cebinde tırmanmamıştır.Biz de sizlerin verdiği destekle Tire Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesi,büyümesi ve
yeni yatırımcıların ilk tercihi olmak için durmadan, bıkmadan çalışıyoruz.
Kosat GÜRLER
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Haberler
CUMHURĠYETĠMĠZ 91 YAġINDA
3
Cumhuriyet; egemenliğin milletin elinde olduğu yönetim şeklidir. Atatürk‟ün
çizdiği çağdaş uygarlık yoludur Cumhuriyet… Özgürlüktür insanca varlık yoludur… Türklüğün vazgeçilmezi yönetimin temelidir… Atanın en büyük eseridir Cumhuriyet. Ulusun kendi gücü milletin sesidir… Uğruna savaşılan yoluna canların ortaya koyulduğu istiklalin meyvesi mücadelenin en eşsizinin ardından zaferin en güzel örneğidir…
Azimle aşılan engellerin ardından nice
zorluklardan sonra yüzlerde beliren tebessümdür…Cumhuriyet, Rahatın refahın ilk ışığı; özgürlüğün eşitliğin adaletin
tek dayanağıdır… Türklüğün gururu hürriyetin sonsuzluğudur Cumhuriyet.
Cumhuriyet Ülkemizin en büyük kazancıdır. Cumhuriyet erdemdir aynı zamanda Çağdaşlığın göstergesidir. Yepyeni bir bayram var önümüzde . Bağımsızlığın özgürlüğün birlikte yaşamanın bayramı,
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun….
Haberler
DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, Ağustos 2014
Ġhracat %2,9, ithalat %7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Ağustos ayında, 2013 yılının
aynı ayına göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon
dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
DıĢ ticaret açığı %13,5 arttı
Ağustos ayında dış ticaret açığı %13,5 artarak 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ağustos ayında
%61,1 iken, 2014 Ağustos ayında %58,7‟ye düştü.
Ġthalatta ilk sırayı Çin aldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmıĢ seriye göre ihracat %10,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre; 2014 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %10,5, ithalat %4,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 yılı Ağustos
ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,2,
ithalat %1,2 azaldı.
Avrupa Birliği’ne ihracat %1 0 arttı
Avrupa Birliği‟nin (AB-28) ihracattaki payı 2013
Ağustos ayında %41,4 iken, 2014 Ağustos ayında
%44,3 oldu. AB‟ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %10 artarak 5 milyar 65 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya‟ya yapılan ihracat 2014 yılı Ağustos ayında 1 milyar 137 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (777 milyon dolar), Irak (647 milyon
dolar) ve ABD (530 milyon dolar) takip etti.
Çin‟den yapılan ithalat, 2014 yılı Ağustos ayında 2
milyar 257 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla
Rusya (2 milyar 137 milyon dolar), Almanya (1 milyar 746 milyon dolar) ve İtalya (994 milyon dolar)
izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi
ihracatı içindeki payı %3,4 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC
Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC
Rev.3‟e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7‟dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4,
orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %28,7‟dir
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi
ithalatı içindeki payı %13,3 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %
77,8‟dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Ağustos
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı
%13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %
41,6‟dır.
4
IĢık: "Temmuz ayında sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda artıĢ göstermiĢ olması,
Türkiye ekonomisinin ve sanayicilerimizin ciddi
bir baĢarısıdır"
Buna rağmen, temmuz ayında sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda artış
göstermesinin, Türkiye ekonomisinin ve sanayicilerin
ciddi bir başarısı olduğunu
vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Temmuz ayı sanayi üretim
rakamlarında en sevindirici
hususlardan birisi de sermaye malı üretiminin ciddi artış
göstermesidir. Bu durum ülkemizde yatırım ortamının
düzeldiğini, güvenin arttığını
ve ileriye dönük olarak olumlu gelişmeler beklendiğini
göstermesi açısından önemlidir.
Irak ve Rusya pazarlarımız yeniden istikrar kazandıkça, sanayicilerimiz bu bölgelerde yeni
kanallar, alternatif güzergahlar
keşfettikçe, sanayi üretimi bundan da olumlu bir şekilde etkilenecektir.
Türkiye çok sağlam bir ekonomiye sahiptir ve bunu her gelişmede bir kere daha göstermektedir. Çok kısa süre içinde devletin ve AK Parti'nin üst düzey
kadrolarında yaşanan değişim,
ekonomimiz açısından da olumlu bir test olmuştur. Bu hükümet, 9 aylık geçici bir hükümet
mantığına sahip değildir. Tam
aksine 2023 vizyonuyla hareket
etmektedir. 62. Hükümet Programı'nda bu vizyon açıkça görülmektedir."
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi.
Temmuz ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre
yüzde 1,8, takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretiminin de
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttığını aktaran Işık, bu
yıl büyümede ihracatın ağırlıklı
rol oynamasını beklediklerini ifade etti.
Özellikle Avrupa'daki gelişmelerin bu beklentiyi desteklediğini
belirten Işık, Türkiye'nin en
önemli ihracat pazarları arasında
yer alan Irak'ta yaşanan gelişmeler ile Rusya bölgesindeki
olayların ihracat üzerinde olumsuz etkilerinin de görülmeye
başladığını ifade etti.
"Rekabetçi bir reel sektör inĢa
edeceğiz"
Hükümet programında reel ekonomiye, sanayi üretimine, KOBİ'lere ve özellikle Ar-Ge konusuna çok geniş yer ayrıldığına
dikkati çeken Işık, bu durumun,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapacağı çalışmaların
önemini ve değerini de ortaya
koyduğunu ifade etti.
Bakan Fikri Işık, kendilerinin bu
sorumluluğun farkında olduğunu
belirterek, "Çalışmalarımızı bu
yönde sürdürmek hususunda
kararlıyız. Sanayicilerimizle el
ele vererek, her açıdan rekabetçi bir reel sektör inşa edeceğiz"
değerlendirmesinde bulundu.
Haberler
SANAYİDE YÜZ GÜLDÜREN SONUÇ
5
Haberler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2014
6
Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık
%0,85 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı
Eylül ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, bir önceki yılın
aynı ayına göre %9,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,84 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,22 düşüş, imalat sanayi sektöründe %0,90
artış, elektrik ve gaz sektöründe %0,94 artış ve
su sektöründe %0,16 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek aylık artış gıda ürünlerinde
gerçekleşti
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; gıda ürünleri (%2,76), deri ve ilgili
ürünler (%2,39), giyim eşyası (%1,57) alt sektörleridir. Buna karşılık tütün ürünleri (%-4,17), ham petrol
ve doğal gaz (%-2,96), ve diğer mamul eşyalar (%2,46) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında en yüksek artış
dayanıksız tüketim malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Eylül ayında en yüksek aylık ve en yüksek yıllık artış
dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100), 2013-2014
Tüketici
Fiyat
Endeksi
(TÜFE) aylık %0,14 arttı
TÜFE‟de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %
0,14, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %6,43, bir önceki yılın aynı
ayına göre %8,86 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,54 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %
1,78 eğitim grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle
2014 yılı Eylül ayında endekste
yer alan gruplardan lokanta ve
otellerde %1,21, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,72, konutta %0,49,
sağlıkta %0,42 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup % 2,44 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle
2014 yılı Eylül ayında endekste
yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %1,12, haberleşmede %0,05 düşüş gerçekleşti .
Yıllık en fazla artış
%14,43 ile lokanta
oteller grubunda oldu
ve
TÜFE‟de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler
(%13,95), sağlık (%9,37), ev eşyası (%9,25), eğlence ve kültür (%
8,64) artışın yüksek olduğu diğer
ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış
%0,42 ile TRC2
(Şanlıurfa,Diyarbakır)de
oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması
(İBBS) 2. Düzey‟de bulunan 26
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %
7,06 ile TR10 (İstanbul) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına
göre en yüksek artış %9,74 ile
TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki
aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,23 ile TR31 (İzmir)
bölgesinde
gerçekleşti.
Eylül 2014‟te endekste kapsanan 432 maddeden; 64 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 274 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 94 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Eylül 2014
Haberler
Tüketici fiyat endeksi Eylül 2014
7
Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları’nda gerçekleşti
En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,43, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde
ise %2,15 oranlarıyla Amerikan Doları‟nda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından
külçe altın %2,94, BIST 100 Endeksi %1,92, Euro
%1,70, mevduat faizi %0,44 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,15 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç
Borçlanma Senetleri %0,56 ve mevduat faizi %
0,27 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın %
2,26, BIST 100 Endeksi %1,23 ve Euro %1 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Haberler
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Eylül 2014
8
Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde %2,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,62 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel
getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Euro Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde %2,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,61 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren
yatırım
aracı
oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi;
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,17 oranında yatırımcısına en
yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde külçe altın,
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,78 oranında yatırımcısına en
çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Doları’nda gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde %
0,59 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,67 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı
oldu.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri (%), Eylül 2014
Haberler
İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi
9
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı oranı, 2014 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre
0.8 puan azalarak yüzde 74.7 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 74.1 oldu.
Merkez Bankası 2014 yılı Ağustos
ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı
Oranı verilerini açıkladı. Ağustos'ta
imalat sanayinde faaliyet gösteren 2
bin 670 işyerine "İktisadi Yönelim
Anketi" formu gönderildi. 2 bin 200
katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
Buna göre Ağustos ayında imalat
sanayi genelinde kapasite kullanım
oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.8
puan azalarak yüzde 74.7 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı bir
önceki aya göre 0.2 puan geriledi.
2014 yılı Ocak ayında kapasite kullanımı yüzde 73.9, Şubat ayında yüzde
73.3, Mart ayında yüzde 73.1, Nisan
ayında yüzde 74.4, Mayıs ayında
yüzde 74.4, Haziran ayında yüzde
75.3, Temmuz ayında yüzde 74.9
düzeyinde gerçekleşmişti.
MEVSĠMSEL ETKĠLERDEN ARINDIRILMIġ KAPASĠTE KULLAN ORANI
DA GERĠLEDĠ
İmalat sanayi genelinde mevsimsel
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Ağustos'ta bir önceki aya
göre 0.2 puan azalarak yüzde 74.1
seviyesinde gerçekleşti.
2014 yılı Ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım
oranı yüzde 74.9, Şubat ayında yüzde 74.7, Mart ayında yüzde 74.6, Nisan ayında yüzde 74.8, Mayıs ayında
yüzde 74.2, Haziran ayında yüzde
74.7, Temmuz ayında yüzde 74.3
düzeyinde gerçekleşmişti.
MAL GRUPLARINA GÖRE KAPASĠTE KULLANIMI ORANLARI
Mal gruplarına göre kapasite kullanım
oranları
değerlendirildiğinde, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre dayanıklı
tüketim malları, ara malları, gıda ve
içecekler ile yatırım mallarında azalış
görülürken, dayanıksız tüketim mallarında değişiklik gözlenmedi.
Ağustos'ta dayanıklı tüketim malları
geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan
azalışla yüzde 72.4 olurken, ara malları 0.8 puan azalışla yüzde 76.9,
gıda ve içecekler 1.6 puan azalışla
yüzde 69.1, yatırım mallarında kapasite kullanımı 1.9 puan azalışla 73.2
düzeyinde gerçekleşti. Tüketim malları ve dayanıksız tüketim mallarında
kapasite kullanımı ise geçen yılın
aynı dönemine göre değişmeyerek
yüzde 72.6 düzeyini korudu.
Haberler
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ TEMMUZ 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmıĢ sanayi üretimi bir önceki
aya göre %1,4 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,5
arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,0 azaldı, elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre % 5,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde; 2014
yılı Ağustos ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %
11,3, imalat sanayi sektörü endeksi %4,3 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi ise %7,7 arttı.
10
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek
düşüş dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
Bu düşüşü, %14,8 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı, %11,3 ile
elektrikli teçhizat imalatı takip
etti.
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Ağustos ayında
bir önceki aya göre en yüksek düşüş
%4,7 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış imalat sanayiinde en
yüksek artış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında
gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş
temel
eczacılık
ürünlerinin imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre en
yüksek artış %13,9 ile makine ve
ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, %
7,2 ile mobilya imalatı, %6,1 ile
deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre en yüksek düşüş %
25,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti.
Projeler
TOSBİ & İZKA DEVAM EDEN PROJELER
11
TOSBİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ
2014 yılında Ġzka ’nın baĢlatmıĢ olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Altyapı Destek projeleri
kapsamında Atıksu Arıtma Tesisimizin 1000m3 ilave kapasite artırımı projesi ve otomasyon sisteminin yenilenmesi konusunda baĢvuruda bulunulmuĢtur. Bu kapsamda Atıksu
Arıtma Tesisimiz 2000m3/Gün kapasite ile Sanayicilerimize hizmet verecektir.
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2014 yılında ĠZKA’nın baĢlatmıĢ olduğu Bilgi Toplumuna DönüĢüm ve Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri Mali Destek projeleri kapsamında Tosbi bünyesinde
√
Fiber optik altyapı ve kablosuz network sistemi
√
OSOS (Uzaktan Sayaç Okuma) Sistemi
√
E- Fatura, E– Devlet, E– ArĢiv
√
Bütün OSB’nin güvenlik kamera sistemi
Gibi sistemler kurularak bu sayede
√
Firmaların ve Tosbi’nin tek bir sistem üzerinden birçok bilgiye ulaĢması
√
Online iĢlemlere geçiĢ ile bürokrasi ve kırtasiye masraflarını azaltarak çevre dostu kağıtsız ofis uygulamalarını teĢvik etmek E-devlet entegrasyonu ile resmi kurumlara ve
yerel yönetimlere verilmesi gereken raporları hızlı ve güvenli Ģekilde iletmek amaçlanmaktadır.
Haberler
MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM
Bir çocuk gülümserse
Dünya gülümser!....
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kimsesiz ve korunmaya alınmış çocukların toplu yaşamın beraberinde getirdiği
yoksunlukları yaşamadan , sosyal hayatın gerekliliklerini, komşuluk ve ev hayatını öğrenebilecekleri bir ortamda yaşamalarını sağlamak için 5 – 7 çocuğun bir evde bakıcı anne gözetiminde sıcak, huzurlu
ve aile hayatına en yakın şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 2000 yılından itibaren Çocuk Evleri
Projesini uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında
çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak
daha çok çocuğa ulaşılmaya çalışılmaktadır. Çocuk
evlerinde 3-12 yaş aralığındaki 5 çocuk 3 bakım
elemanının gözetiminde yaşamaktadır.İlçemizde de
5 adet çocuk evi bulunmaktadır.
Çocukların “çocuk gelişimi” alanında eğitimli, sevgi dolu bakım elemanları tarafından hayata hazırlanmakta, gelişimsel dönemlerine ait tüm ihtiyaçları titizlikle karşılanmaktadır.
Çocuk Evlerinde her yönden sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaya
çalışılan çocuklarımıza, sosyal becerilerini ve kişisel yeteneklerini farkedebilecekleri eğitim imkanları sunulmakta, yaşanmışlıklarına dair dezavantajları
en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak bu
projeye destek olmak amacıyla Bayram hediyelerini
vermek üzere Kurban bayramı arifesinde ilçemizde
kimsesiz çocuklarımızın bulunduğu yuvayı ziyaret ettik.
12
Ayşe Tutak
Anadolu Üniversitesi
13
İşletme Bölümü
Övün Tıknasak
Ticaret Meslek Lisesi
İş arayanlar
İŞ ARAYANLAR
Muhasebe Bölümü
Beyza Akdere
Osmangazi Üniversitesi
İşletme Bölümü
Selin Bocal
Lise Mezunu
Belin Karcı
Lise Mezunu
Bahri Akkor
İlkokul mezunu
Haydar Erketin
Ortaokul Mezunu
Hüseyin Kızılcan
Endüstri Meslek Lisesi Mezunu
Pelin Sarıoğlu
Lise Mezunu
Duyurular
DUYURULAR
Tarih :31.10.2014
Sayı :2014/ 894
Sayın, KATILIMCIMIZ
T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İzmir İl Müdürlüğü ile Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında 24.03.2011 tarihinde “İşkur Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokol”
imzalanarak Bölge Müdürlüğümüzde İŞKUR Hizmet Noktası oluşturulmuş ve bu güne kadar siz
katılımcılarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Müdürlüğümüzde verilen İŞKUR hizmetlerini yeniden hatırlatmak ve konu ile ilgili hizmetleri sunan görevli personelimizin bilgilerine yazımız devamında ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizi rica eder, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
D. Galip KILINÇ
Bölge Müdürü
ĠġKUR Hizmetleri
1. İş arayanların kaydını almak ve güncellemek
2. İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak
3. İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek
4. İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını
sorgulamak
5. İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek
Özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak
Hizmet Noktası Yetkilisi
Can CANA Yazı ĠĢleri Sorumlusu
Tel
:0 232 513 50 04-08-09-10
Fax
:0 232 513 50 11
14
DUYURULAR
TĠRE ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
Adres: Ġbni-Melek OSB Mah. 1 Nolu Yol Sok. No:17 Tire - Ġzmir: Ġzmir - Tire karayolu üzeri, Tire'ye 4 km kala
Telefon: +90(232) 5135010
E-POSTA : [email protected] WEB: http://www.tosbi.org.tr
Download

Ağustos-Eylül-Ekim 2014 - Tire Organize Sanayi Bölgesi