EGE BÖLGESİ
BİTLİSLİLER KÜLTÜR, DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
BOLÜM 1
Madde 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Derneğin adı, Ege Bölgesi Bitlisliler Kültür, Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği, Merkezi İZMİR-KONAK’DIR.
Madde 2-DERNEĞİN AMAÇLARI;
Ege Bölgesinde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma, dayanışma,
yardımlaşma, sosyal ve kültürel yardımlaşmayı saklamak ve tüm
Bitlislilerle daha sağlıklı, iyi ilişkiler geliştirmektir. Derneğin
çalışma alanı Ege Bölgesindeki tüm il ve ilçelerdir.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI; Derneğin amacını gerçekleştirmek için
yapacağı çalışma konuları şunlardır.
AÜyeler arasında tanışma, dayanışma ve yardımlaşma saklamak. Ege
Bölgesinde yaşayan tüm hemşeriler arasında ve tüm sivil toplum
kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek.
B- İzin almak koşuluyla Ege Bölgesindeki Bitlis1İllerin yo#,un
olduğu birimlerde Dernek şubesi açmak.
C- İzin almak koşuluyla lokal açmak, yurtlar açmak Derneğe mülk
almak.
D- Amaca uygun olarak Bitlisli öğrencilere burs vermek. Folklor,
sanat ve kültürel zenginliklerimizi sergilemek amacıyla geceler
düzenlemek, piknik, düzenlemek, konserler düzenlemek, geziler düzenlemek,
panel, seminer, konferanslar düzenlemek.
E- Amacına uygun olarak Folklor ekipleri kurmak, tiyatro çalışmalarında bulunmak, kitaplıklar açmak, sergiler düzenlemek, Ulusal ve Uluslar
arası Fuarlara katılmak. Bu amaçla 2908 sayılı yasanın 11 ve MK.nun
91,92. maddesi hükümleri uygulanır.
F- İlgili mercilerden izin almak koşuluyla Gazete, Bülten, Dergi,
kitap yayınlamak. Bu amaçla 2908 sayılı yasanın 63.cü maddesi uygulanır,
G- Düğün, Nişan, Sünnet düğünü, açılış, toplantı gibi törenlere
katılmak, katkıda bulunmak çiçek, çelenk veya yazılı mesaj göndermek ve
bu törenleri yapanlara gerecinde yardımda bulunmak veya yol göstermek.
H- Derneğimiz Hemşerilerimiz arasında ekonomik durumu kötü olanlara
yiyecek, giyecek, odun, kömür, sağlık hizmetleri, okul, kırtasiye
malzemeleri, otobüs bileti, konaklama, ölüm, doğum vs. gibi konularda
yardımda bulunabilir. Bu tür yardımlar dernek bünyesinde 2908 sayılı
yasanın 89.cu maddesine uygun olarak kurulacak yardımlaşma sandığı ile
gerçekleştirilir.
Madde 3- DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ ŞUNLARDIR :
1- Rahmi D AG(I.BAŞKAN) Bitlis 02.04-1339 T.Ö.Emekli memur. 355
Sok. No:18/4 ŞİRİNYER /İZMİR
2- Erdal DEMİR(2.BAŞKAN) Bitlis 06.04.1957 'T.C. Mali Müşavir.
370 Sok. No:30/7 BAHÇELİEVLER/İZMİR
3- Gürbüz Ömer KARAYILANCAOĞLU Bitlis 7944 T.C.Müteahhit 1675
Sok. No:106/1 KARSIYAKA/İZMİR
4- Sahabettin ÇELİK Bitlis 11.09.1928 T.C. Emekli Memur
157.Sok.
No:28/10 BUCA/İZMİR
5- Necdet EREN Bitlis 22.03.1931 T.C.Emekli Memur 100/1
Sok.No:30/3 GÖZTEPE/İZMİR.
6- M.Şerif ÇOBANOGLU Bitlis 12.10.1956 T.C. Esnaf.
Aydınhat boyu No:525 Aksu Mah. BUCA/İZMİR
7- Abdurrahman AYDEMİR Bitlis 11.10.1945 T.C. Serbest.
Onat Cad. No:81/2 ŞİRİNYER/İZMİR
8- Suat AKBULAK Bitlis 1951 T.C. Tüccar.
Yeşillik cad.No:505 KARABAĞLAR/İZMİR
9- Nafiz PALA Bitlis 02,0101941 T.C. Müteahhit.
61.So k.No:10/3 POLİGON/İ ZMİR
10- Ahmet ÖNERGE Bitlis 1961 T.C. Avukat.
9126 Sok. No:2/11 YEŞİLYURT/İZMİR
11- Mehmet Turan DAMGACI Bitlis 1939 T.C. Serbest meslek.
Yalı Cad. No:490/1A BOSTANLI-KARŞIYAKA/İZMİR
13- Salih TIRPAN Bitlis 1962 T.C. Serbest meslek.
288.Sok. No:3 KARABAĞLAR/İZMİR
14-Lütfü TÜRKEL Bitlis 1948 T.C. Mali Müşavir.
100/4 Sok. No:4/4 GÖZTEPE/İZMİR
Madde 4Derneğimiz siyasetle uğraşamaz, mevcut veya açılacak hiç bir
siy parti veya organı ile ortak hareket edemez.
BÖLÜM 2
Madde 5 - ÜYELİGE ALINMA. AYRILMA VE ÇIKARILMA
Derneğe üye olabilmek için;
A- 18 yaşını bitirmiş olmak.
B- T.C.Vatandaşı olmak,Bitlis kökenli olmak,İzmir ili dahilinde
ikamet etmek.Yönet im kurulunca uygun görülen herkes derneğe üye
olabilir.
C-Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk
vatandaşlarında aranan şartlardan başka,o yabancının Türkiye»de ikamet
etme hakkına sahip olması gereklidir.Fahri üyelikler için ikamet şartı
aranmaz.
D- Taksirli suçlar hâriç olmak üzere beş yıldan daha ağır bir hüküm
giymiş bulunmamak kamu haklarından kısıtlı bulunmamak,2908 sayılı
dernekler yasasının 16.maddesindeki üye olma şartlarını taşımak.
E- Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmamak.
F- Derneğe yazılı olarak başvurmak ve Yönetim Kurulu kararı ile
üyeliğe kabul edilmiş olmak.
G- Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç 30
gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp
sonucunu müracaat sahibine bildirmek zorundadır.
H- Ayda iki milyon, yılda yirmi dört milyon lira olmak üzere muayyen
bir miktar üyelik aidatı ödemeyi kabul etmek,
Madde 6 - ÜYELİKTEN AYRILMA:
Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılmak
yönetim kuruluna veya genel kurula yazılı bildirimle olur.İstifa eden üye
ayrıldığı tarihe kadar olan üyeliğinin tüm sorumluluklarını taşır ve o
tarihe kadar olan aidat borçlarını öder.MK.nuu 66.cı maddesi gereği.
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay önceden yazılı
olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Madde 7 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
ATüzüğün 5.maddesinde yazılı özellikleri taşımadığı sonradan
anlaşılan veya bu özellikleri sonradan kaybedenler. - Derneğin
tüzüğüne,amacına ve onuruna aykırı çalışmalar yapanlar.
C - Yetkili kurullar tarafından verilen görevleri özürsüz olarak iki
defa yapmaktan kaçınan veya yapmayanlar.
D. - Dernek çalışmalarını aksatanlar, düzeni bozanlar veya ödeneği
özel amaçlarına alet edenler veya alet etmek isteyenler.
E - İki defa istendiği halde üyelik aidatını ödemeyen veya ödemekten
imtina edenler.
Haysiyet divanının kararı ile geçici veya temelli olarak üyelikten
çıkartılırlar. Sonuç kendilerine yönetim kurulunca yazılı olarak
bildirilir.
Madde 8- Üyelikten çıkartma kararma karşı,ilgili üye ilk genel kurul
toplantısında yazılı itirazda bulunabilir.Genel kurul kararları kesindir.
BÖLÜM 3- :
Madde 9- DERNEĞİN 0RGANLARI
A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Denetleme Kurulu
D- Haysiyet Divanı
E- Onur Kurulu
Madde 10- GENEL KURUL:
Derneğin en yetkili organıdır. Olağan toplantıları yönetim kurulunun
çağrısı ile iki yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Yönetim veya denetleme
kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin
imzaladığı yazılı istek üzerine olağan üstü toplanır. Yönetim kurulu
olağan üstü toplar; çağrısını zamanında yerine getirmez ise 2903 sayılı
dernekler yasasının 20.maddesi son fıkrasına göre işlem yapılır. Genel
kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Başkasının adına oy kullanamaz.
Madde 11- ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü,
saatı, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamasa yapılacak ikinci
toplantının zamanı ve yeride bu ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile
ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Madde 12- Genel kurul toplantılarına katılabilmek için toplantı
gününe kadar olan yıllık aidatını ödemiş olmak ve toplantı anında dernekten geçici çıkartma cezası ile cezalı bulunmamak şarttır. Toplantının
yapılacağı gün,saat ve yeri ile toplantı gündemi toplantı gününden enaz
onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirlisine yazı ile bildirilir. Bu
yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterecek listede eklenir.Madde 13Genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamamasından başka bir sebeple geri
bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek
suretiyle,toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek
suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının,geri bırakılma tarihinden
itibaren en geç iki ay içinde yapılmalıdır.Üyeler ikinci toplantıya
2.maddede belirtile esaslara göre yeniden, çağrılırlar.
İkinci toplantıda 12.madde esaslarına göre mahallin en büyük Mülki
Amirlisine bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz.
Genel kurul,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan
üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
alamaz.
Madde 14-Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır. Şu kadarki, tüzük derişikliği ve derneğin feshi,
kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile
alınabilir.
Madde 15-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
A- Dernek organlarının seçimi.
B- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
C- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi
D- Yönetim kurulunun ibrası.
E- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin, görüşülerek aynen veya
deriştirilerek kabulü.
F- Derneğin lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi.
G- Derneğin feshi.
H- Derneğin Türkiye genelinde örgütlenmesi ve şubeler açması.
I- Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması.
İ- Genel kurul, üyelice kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son
kararı
verir. Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş
olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve
onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Madde 16-MEVZUATTA VE DERNEK TÜZÜĞÜNDE, GENEL KURULCA YAPILMASI BELİRTİLEN
DİĞER
GÖREVLER:
A- Genel kurul, yönetim kurulunun çalışma raporlarını inceler, ibra
veya reddeder.
B- Haysiyet divanı kararlarına karşı yapılan itirazları, tasdik veya
deriştirerek kabul ve reddeder.
C- Gelecek çalışma yılı bütçesini tasdik veya değiştirerek kabul
eder.
D- Yeni yönetim ve denetleme kurulu ve haysiyet divanı üyelerini
yedekleri ile seçer.
E- Tüzük değişikliği isteklerini tetkik eder ve karara bağlar.
F- Derneğin feshi ile fesihten sonra yapılacak işleri karara
banlamak.
G- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek
veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması.
H- Kanunla kendisine verilen yetkileri kullanır.
Madde 17- Genel kurul gündeme mevcut üyelerin en az onda biri tarafından
istenilen konuların alınması zorunludur. Bunun dışında genel kurul
toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Madde 18- YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USULÜ:
Yönetim kurulu ,genel kurulda gizli oyla,iki yıl için seçilen 14
üyeden kurulur.Bu üyelerin yedisi asil,yedisi yedektir.Kurul en geç 72
saat içinde toplanarak aralarında gizli oyla,bir başkan,bir başkan
yardımcısı(ikinci başkan),bir genel sekreter.bir muhasip,bir veznedar
seçerler.Yönetim kurulu en az ayda bir defa başkan veya ikinci başkanın
başkanlığında çoğunlukla aranmaz.Gündemdeki konuları görüşür, karara
bağlarlar.Kararlar çoğunlukla alınır.Ayrılan üyelerin yerine yedeklerden
aldıkları oy sırasına göre üye çağrılır.Çağrılar yazılı yapılır.
Madde 19- YÖNETİM KURULUMJN GÖDEV VE YETKİLERİ ;
A- Genel kurul kararlarını uygular. Derneği temsil eder.
B- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.
C- Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak, genel kurula sunar.
D-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde,
bunları
on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
E- Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü
kişiye verilebilir.
F- Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube
açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç
kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube
kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucularının,
şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları
zorunludur. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler,
yönetmelikte gösterilir. Şubelerin genel kurul, yönetim kurulu ve
denetleme kurulunun görev ve yetkileri dernek merkezi, genel kurul,
yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri doğrultusunda
işlemlerini yürütür. Şubeleri temsil için her şubeden üçer kişi dernek
merkezi genel kurulunda temsilen yetkilidir.
Madde 20- ŞUBELERİN ORGANLARI:
Her şubede;
A- Genel kurul,
B- Yönetim Kurulu,
C- Denetleme Kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur. Bu
organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.
Madde 21- ŞUBELERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER;
Dernek şubeleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak;
1- Şube genel kurumlunun toplantısına ait ilan, gazete ile
yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle
yapılabilir.
2- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul
toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.
Madde 22- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI :
Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle yedeklerinde
getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,genel
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir
ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde,dernek
üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma
yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde genel
kurulu toplamakla görevlendirilir.
Madde 23- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ ;
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, başkanı
tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına
seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları doğum yeri ve
tarihleri,meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 24- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ;
Dernek genel kurulu toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en
büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula
katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına
imza koyarak toplantı yerine girerler. Tamsayı sağlanmışsa, durum bir
tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini
gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve
yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel
kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla
birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim
kuruluna verilir.
Madde 25- Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek
merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 26-DENETLEME KURULU:
İki yıl içinde genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek
olmak üzere altı üyeden teşekkül eder. Seçimlerden sonra en geç 72 saat
içinde toplanarak aralarında bir başkan seçerler. Yılda en az dört defa
toplanıp yönetim kurulunun hesaplarını tüzük ve kararlara uygunluğunu ve
genel kurul kararlarına aykırı olup olmadığını denetler. Yönetim kurulu
muhasip ve veznadar, denetçilerin istedikleri evrak ve faturaları göstermeye ve çalışmalarında kolaylık sağlamaya mecburdurlar. Yönetim kurulu
toplantılarına katılabilir fakat oy kullanamazlar. Denetleme kurulu,
görevlerini yaparken kurul halinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse tek
tekte denetim görevlerini yapabilirler. Yıllık incelemelerini bir raporla
genel kurula sunarlar. Kurul üyeleri arasında rapor hususun da ihtilâf
çıkarsa,rapora muhalefet eden üye muhalefet şerhini verir.
Madde 27- HAYSİYET DİVANI :
Genel kurulda iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
teşekkül eder. Seçimlerden sonra en geç 72 saat içinde aralarında bir
başkan, bir başkan vekili seçerler. Haysiyet divanı tüzüğün 7.maddesindeki
şartlara aykırı hareket eden üyeler hakkında disiplin cezası verir.
DİSİPLİN CEZALARI:
A-Uyarma.
B-Bir aydan bir yıla kadar, geçici olarak dernekten çıkarma.
C-Dernekten çıkarma,tüzüğün 7.maddesinin A fıkrasına aykırı hareket
edenler hakkında kati çıkarma cezası verilir.Aynı maddenin diğer fıkraları
için
durumun ağırlığına göre ceza taktir edilir.
Madde 28-.ONUR KURULU:
Devlete, Millete, derneğe yararlı çalışmalar yapmış, elli yaşını
doldurmuş üyeler arasından yönetim kurulunca seçilirler. Seçilen üyelerin
listesi genel kurulun bilgisine sunulur. Onur kurulunun her hangi bir karar alma yetkisi yoktur.Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için dernek
yöneticilerine yardımcı olurlar,Onur kuruluna seçilen üyeler,tüzük
hükümlerine aykırı etmedikleri takdirde hayat boyu kurulun tabii ü
yeleridir,
Madde 29- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
A- Üye aidatları. Her üye 5.madde gereğince taahhüt ettiği yıllık üye
aidatını aylık taksitler halinde ödeyeceği gibi peşin yıllık ödenti
halinde de ödeyebilir. ( Aylık:2.000,000. - Yıllık:24.000.000.) TL.
B- Bağışlar ve yardımlar.
C- Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.
D- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağış ve yardımlardan.
E- Dernekçe tertiplenecek piyangodan sağlanacak gelirler.
Madde 30- DERNEK AŞAĞIDAKİ DEFTERLERİ TUTAR:
A- Üye kayıt defteri.
B- Karar defteri.
C- Gelen ve giden evrak defteri.
D –Gelir ve gider defteri.
E –Demirbaş defteri.
F–Alındı belgesi kayıt defteri.
G- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.
Dernek adına makbuz bastırma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
Madde 31-Dernek adına başkan ve£a bulunmadığı, zaman ikinci başkan veya
yönetim kurulunun üyeleri arasından, belirtilen bir üyeden başkası demeç
veremez. Verilen demeçler, dernek tüzüğü ve yasalara aykırı olamaz. Aksi
takdirde demeci veren yasalara karşı sorumludur.
Madde 32- Dernek organları, kendi]yetkilerini başka bir kuruluşa
devredemezler.
BÖLÜM 4- :
Madde 33- ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Tüzük değişiklisine kara verme yetkisi genel kurulundur. Genel kurul
toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi
istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Tüzük derişikliğine karar
verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin2/3 çoğunluğu ile
alınabilir. Tüzük derişikliğinin tescili ve ilanı dernek kuruluşundaki
usule uygun olarak yapılır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadarki, tüzük derişikliği ve
derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğu ile alınabilir.
Madde 34- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,
tüzük değişiklimi ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla
toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan
üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.
Madde 35- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak
alınan
genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak
bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden
başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay
içinde mahkemeye baş vurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer
organların kararlarına kargı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe
iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak bulanla
hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
Madde 36- TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Dernek ihtiyacı kadar taşınmaz mal edinebilir. Ancak taşınmaz
edinilirken, yönetim kurulu tarafından mahallin mülki amir vasıtasıyla
durum İçişleri Bakanlığına bildirilir ve alınacak talimata uyulur,
Madde 37- DERNEĞİN FESHİ ;
A- GENEL KURUL KARARI İLE: Dernek genel kurulu her zaman derneğin
feshine karar verebilir. Genel kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi
için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip, genel kurul
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması gerekir. İlk
toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, dernekler yasasının
21.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya
çağrılırlar, İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih
konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi,
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki
amirliğine yazı ile bildirilir. Üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için
görevlendirilir. Fesih halinde mal varlığı Kızılay genel merkezine
bırakılır. MK 81 Maddesi uygulanır.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük
mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava
açıldıktan sonra,derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih
kararı,açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi,
halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz
Maddde 38-GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderip belgesi ile
yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarla gösterilen daha
uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek
gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca
bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere
verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri ve
Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı
belgesinde, ödeme ve bakışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini
sağlayamazsa, ilgili dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini
mahallin en büyük mülki amirlisine onaylatarak bağış ve aidat kabul
edilebilir, mahallin en büyük mülki amirlimi, bu alındı belgelerini liste
halinde,bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye Bakanlığınca resmi alındı
belgesi saklandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve
aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla
belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirlisine tescil ettirilir.
Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar
karşılısında para veya başka yardım toplamak yasaktır. Dernek adına gelir
toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde
derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir,
ancak tahsilat o
yılın Ocak ayında,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
154. Maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara
çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tesbit edilen maaş
katsayısının(1000)-bin-rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı
geçenler(30) günlük süreyi beklemeksizin dernerre göndermek veya derneğin
bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.Derneğin bankadaki hesabından para
çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.
Madde 39- ÜYELERİN HAKLARI:
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında
dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı
gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy
hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
istedikleri taktirde aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Madde 40- ŞUBELERİN KURULUŞLARI;
Dernekler tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen
yerlerde şube açabilirler. Kamuya yararlı dernekler hariç diğer dernekler,
il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açamazlar. Bu amaçla,
dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin
açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu
yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek
veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin
bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin
eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az
altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
Madde 41- GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI;
Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde medeni kanun ve dernekler
yasası ve yürürlükteki diğer ilgili yasalar uygulanır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DERNEKTEKİ GÖREVLERİ:
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
1- YAŞAR MÜMTAZ GEYLANİ
BAŞKAN
2- NACİ NESİR
BAŞKAN YARDIMCISI
3- SUAT GÜRSESLİ
GENEL SEKRETER
4- SUAT AKBULAK
SAYMAN
5- AHMET TURGAY GEYLANİ
YÖNETİM KUR. ÜYESİ
6- YAVUZ ÜTÜCÜ
YÖNETİM KUR. ÜYESİ
7- İSA BAĞA
YÖNETİM KUR. ÜYESİ
Download

bitlisliler_dernegi_tuzuk