DİL POLİTİKASI
Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade
edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kurumumuzda, dil eğitimine kurumsal bir bakış açısı getirmek amacıyla Okul Dil Politikası
geliştirilmiştir. Dil politikasının hedefi dil öğretimindeki öğretme ve öğrenme stratejilerinin okul
topluluğunca benimsenmesi ve uygulanmasıdır.
Kurumumuzda tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmeni olduğunun bilincindedir. Bu
nedenle, öğrencilerin ana dil gelişimi ve ana dilde kaydettikleri ilerleme, bütün öğretmenlerin
ortak sorumluluğu kabul edilir. Tüm öğretmenler, okul topluluğundaki tüm bireylerin ana dil
öğrenimini ve ana dilinin yanında yabancı dil öğrenimini teşvik etmektedirler.
Çakır Eğitim Kurumları ana dil ve yabancı diller bir edebiyat programı takip edilerek
öğretilir. Ana dil ve yabancı dil dersleri planlanırken, içerik diğer branşlarla ilişkilendirilmektedir.
Böylece bütünsel öğrenme gerçekleştirilmiş olur. Anadil ve yabancı dil derslerinin içeriği
planlanırken uluslararası bilinci destekleyen konulara öncelik verilmektedir.
IB Öğrenen Profili özelliklerinin gelişimi ana dil ve yabancı dil derslerinde
desteklenmektedir.
Çakır Eğitim Kurumları, her öğrencinin kapasitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen
bir bakış açısına sahiptir. Bu sebeple, farklılaştırma en çok kullanılan öğretme tekniklerinden
biridir.
Kurumumuzda, öğrencilerin duygu, düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözel olarak ifade
edebilmelerine ortam sağlanır. Öğrencilerin düşünce yazıları ( makale, deneme, eleştiri vb.), şiir
ve hikâye yazmalarına ayrıca ürünlerini paylaşmalarına fırsat verilir.
Kurumumuzun eğitim dili Türkçedir. Ana dilin doğru olarak kullanılmasının iletişimde
anahtar olduğuna inanılır. Ana dili okulun eğitim dilinden farklı olan öğrencilerine belli saatlerde
kendi ana dillerini pekiştirme imkânı sunulur.
Öğrencilerin özgüven ve empati duygusunu geliştirmek için de drama çalışmaları dil
öğretiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilir. Öğrenciler, okudukları eserlerin
canlandırmalarını çeşitli yaş gruplarında sahne sunumu yaparak okul topluluğu ile paylaşırlar
Kurumumuzda dil ve kültür birbirinden ayrılmaz iki öğe olarak kabul edilir. Öğrencilerin
akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında en etkin bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak
amacıyla; okul kulüplerinde kendi kültürlerini ve diğer kültürleri tanıyabilecekleri uluslararası
bilinci uyandıracak etkinlikler ve projeler yapılır.




Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin,
Yaş düzeyine uygun konular hakkında sohbet edebilmeleri
Farklı edebi türlerde metin inceleyerek eleştirel düşünebilmeleri
Verilen kriterler doğrultusunda metin oluşturabilmeleri
Evrensel temalar ve yazarlar hakkında fikir sahibi olarak edebi analiz yapabilmeler
hedeflenmektedir.
1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
1.A.) ANA DİL TÜRKÇE
Ana dilde okuma – yazma öğretimine İlkokul 1. sınıftan itibaren MEB’in programı temel
alınarak başlanılır.
Öğrencilerin ana dil hâkimiyetleri, evrensel düşünmeyi geliştirmeye ve evrensel değerleri
özümsetmeye yönelik bir edebiyat programıyla desteklenir. Edebiyatı temel kaynak olarak
kullanmak; öğrencilerimizin, o dilin estetiğini kavrayarak dilden zevk almalarını sağlar. Yazılı ve
görsel basından güncel haberler takip edilerek öğrencilerimizin ana dilde eleştirel ve yaratıcı
düşünme becerileri geliştirilir.
Birinci sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar öğrencilerimiz, başucu kitabı olarak Türk ve Dünya
Edebiyatı’ndan seçme eserler okurlar. Başucu kitapları, İlk Yıllar Programında sorgulama ünitesi
konularına paralel olarak, Orta Yıllar Programında, içerikleri yaş grubuna uygun olarak seçilir.
Başucu kitaplarının listesi ekte sunulmuştur.
Çakır Eğitim Kurumlarında, kültürler arası anlayışın oluşması için uluslararası eğitim
kavramı çerçevesinde birden fazla dille iletişim kurabilme becerisinin gerekliliğine
inanılmaktadır. Farklı diller, dünya görüşümüzün ve değişik kültürlerle ilgili anlayışımızın
derinleşmesini sağlar. Bu anlayış, daha iyi ve barış dolu bir dünya için doğru davranışlar
geliştirmemize imkân tanır.
1.B.) YABANCI DİL ( İNGİLİZCE / ALMANCA / FRANSIZCA )
İngilizce hazırlık sınıfından, Almanca ve Fransızca 4. sınıftan itibaren okul programımıza
dâhil edilir. Ana dilde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de edebiyat temelli öğretim yapılır.
Başucu kitaplarının listesi ekte sunulmuştur.
Okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2.3.4. ve 5. sınıflarda serbest okuma dersleri
vardır. Belirli gün ve haftalarda yaratıcı yazma çalışmaları, pano hazırlığı ve sahne sunumları
yapılır, böylece ana dilin yazılı ve sözlü kullanımı için fırsat yaratılmış olur. Bunun yanı sıra
öğrencilere, özgüvenlerinin pekişmesi için fikirlerini ve ürünlerini sunma imkânı sağlanır.
2. ÇİFT DİLLİ VE ANADİLİ TÜRKÇE OLMAYAN ÖĞRENCİLER
Anadili Türkçe olmayan ve çift dilli öğrencilerin okula başlarken hangi aşamalardan geçtiği, bu
öğrenciler için yapılan farklılaştırmalar aşağıda belirtilmiştir;
2.A.) OKULA BAŞLARKEN GEÇİLEN AŞAMALAR
Bu tür öğrencilerin kayıt kabulü yapılmadan önce konuştukları dilde (İngilizce / Almanca /
Fransızca) görüşme yapılır. Bunun yanı sıra Türkçeyi ne ölçüde konuştukları tespit edilir. Türkçe’yi
kullanmakta desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, öğretim yılı başlamadan önce seminer döneminde (Ağustos
ayında ) bir Türkçe öğretmeninin rehberliğinde konuşma, yazma, dinleme becerilerini geliştiren ek
çalışmalar yaparlar. Öğrenci, eğer öğretim yılı içinde gelmişse aynı çalışmalar okul sonrası ve cumartesi
günleri öğrenci iletişim kuracak ve dersi takip edecek seviyeye gelene kadar devam eder.
2.B.) FARKLILAŞTIRMA
PYP grubunda 4. Sınıfa kadar; aynı yaş seviyesinde anadili İngilizce olan öğrenciler haftada 1 ders
saati, anadili İngilizce olan bir öğretmenle okuma, konuşma, yazma, dinleme becerilerini geliştirecek
çalışmalar yaparlar.
PYP 4. Sınıfta ve MYP grubunda, anadili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan öğrencilere
araştırma, düşünme, konuşma, dinleme, okuma becerilerini geliştiren ek görevler verilir. Öğrenciler, belli
bir süre zarfında bu görevi tamamlar; öğretmenleriyle grup olarak okuldan sonra veya cumartesi günü
bir araya gelerek yaptıkları çalışmayı paylaşırlar. Periyodik aralıklarla yapılan çalışmalar, cuma
törenlerinde okul topluluğuyla da paylaşılır.
3. DiL ÖĞRETİMİNDE KÜTÜPHANE KULLANIMI
Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler öncelikle okul kütüphanesine
yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizin dil kaynaklarının zenginliğine ve
çeşitliliğine önem verilir. Tüm öğretmenler yeni çıkan kaynakları takip ederek
kütüphaneye kazandırmayı hedefler. Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni
çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır.
Ana dilde kütüphane kullanımını teşvik etmek amacıyla periyodik aralıklarla
kütüphaneden en çok kitap alan öğrenciler “Kitap Dostu” seçilir. Bu öğrenciler tören
saatlerinde duyurulur.
Çakır İlkokulunda, öğrencilerimizi kütüphaneden İngilizce kitap almaya teşvik
etmek amacıyla sınıflarımızda “İngilizce Kitap Okuma Çizelgesi” oluşturulmuştur.
İngilizce öğretmenleri bu çizelgeleri takip edip, her ayın sonunda en çok kitap okuyan
öğrenciler tören saatlerinde duyurulur.
Çakır Ortaokulunda, kütüphaneden İngilizce kitap alımını teşvik etmek amacıyla
öğrencilerimize yaş gruplarına uygun İngilizce okuma listesi verilir. İngilizce
öğretmenleri bu listeden öğrencilerimizin okumalarını takip edip düzenli aralıklarla en
çok kitap okuyan öğrenciler tören saatlerinde duyurulur.
Veliler, okuyucu ID numaralarını kullanarak okul kütüphanesine erişim sağlayabilir ve
ödünç kitap alabilirler. Okulumuzun kütüphanesi internet üzerinden velilerimize açıktır. Veliler
sisteme giriş yapıp kitap arşivini görebilmektedirler.
Okuma programı çerçevesinde, öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak
amacıyla, okulumuza yazar ve şairler davet edilerek okuyucu – yazar buluşmaları organize
edilmektedir.
4. IB ÖGRENEN PROFİLİNİN DİL POLİTİKASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ










Kurumumuzda öğrenciler;
Araştırır; dili bilgiye ulaşmak ve anlamlandırmak için kullanır.
Düşünür; duygu, düşünce ve fikirlerini açıkça ifade edebilir.
İletişim kurar; dinleme, okuma ve yazma gibi tüm alanlarda dili etkin kullanır. Etkin bir
dinleyicidir. Konuşması anlaşılırdır. Okuma ve yazması akıcıdır.
Risk alır; toplum önünde konuşma, okuma ve yazma özgüveni vardır.
Bilgilidir; edebi tarzları tartışıp paylaşabilmek için doğru kelime bilgisine ve edebi analiz
yapacak bilgi birikimine sahiptir.
Duyarlıdır; dilleri doğru kullanma ve etkilerini değerlendirme konusunda dikkatlidir.
Prensiplidir; dilin sosyal iletişimdeki önemini, insanların ve toplumların üzerinde ne denli
güçlü olduğunu bilir. Dilleri bu sorumluluk bilinciyle kullanır.
Dengelidir; kendilerini sözel, yazılı ve görsel şekilde ifade eder, iletişim sırasında
konuşma ve dinleme becerilerini dengeli kullanır.
Dönüşümlü düşünür; dili kullanma becerilerini farklı alanlarda kullanır.
Açık fikirlidir; farklılıklara saygı duyar ve diğer bireylerin fikirlerinin de doğru
olabileceğinin farkındadır. Diller arasındaki farklılıklara ve benzerliklere saygı duyar.
5. DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN DİĞER ÇALIŞMALAR
5.A.) Hafta Sonu Etkinlikleri ve Kulüpler
Okulumuzda Drama Kulübü, Tiyatro Kulübü, Karikatür ve Yaratıcı Düşünme Kulüpleri
bulunmaktadır. Bu kulüplerde temel amaç; yaratıcı okuma ve yazma becerilerini kazandırarak,
öğrencilerin bilişsel ve düşünme gelişimine katkıda bulunmaktır.
5.B.)Uluslararası Organizasyonlarla İşbirliği
AIESEC, UNICEF, Goethe Enstitüsü, Robert Bosch Vakfı ve Konsoloslukların
organizasyonlarıyla ortak proje ve çalışmalar yapılır. Bu sayede öğrenciler, ana dili İngilizce,
Almanca, Fransızca olan kişilerle tanışıp iletişim kurma fırsatı bulurlar.
5.C.) Projeler & Etkinlikler
Fransızca ve Almanca derslerinde E-twinning proje ortaklığı sürdürülmektedir.
Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya ile müfredatta ortak konularda ortak ders
planlanmaktadır. Özel günler ve bayramlarda öğrencilere karşılıklı tebrik kartları
yazdırılmaktadır.
Frankofoni Haftası kapsamında, her yıl mart ayının sonunda öğrenciler Fransızca
dersinde öğrendiklerini velileri ile paylaşmaktadır.
5.D.) Takviye Çalışmaları
Veliler, öğrencilerin gelişimleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilirler. Öğretmenler
belirli aralıklarla yapılan değerlendirmeleri analiz ederek ek çalışmaya gereksinim duyan
öğrencileri okuldan sonra ya da hafta sonu takviye çalışmasına alırlar.
6. DİĞER HUSUSLAR
6.A.) Çakır Eğitim Kurumları öğretmenleri bilmektedirler ki:









Tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmenidir.
Dil, öğrenme ve iletişimde temel araçtır.
Dil öğrenimi ömür boyu devam eden bir süreç olup entelektüel ve kişisel gelişimin temel
unsurudur.
Bir dili iyi kullanma becerisi diğer dillerin öğrenilmesini etkiler ve diğer branşlardaki
konularını öğrenilmesine yardımcı olur.
Dil kültürün en etkili ifadelerinden biridir ve öğrencilerin kimliğini tamamlayan bir unsur
olarak değerlendirilmelidir.
Ana dil kullanımındaki gelişim, kişinin kültürünü koruyup sürdürmesinde kritik öneme
sahiptir.
Dil öğrenimi, uluslararası bakış açısının oluşup gelişmesini sağlar.
Dil eğitimi tüm okul topluluğu tarafından teşvik edilmelidir.
Öğretmenler öğrencilerinin dil ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bu ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için sınıf içi ve sınıf dışında çabalamalıdır.
6.B.) Dil programımızın hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

Öğrencilerin dili etkin, duruma uygun, doğru ve kendilerinden emin öğrenmelerini ve
kullanmalarını sağlamak





Öğrencilerin sözel ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek
Edebiyata değer vermelerini, edebiyatı anlamalarını ve analiz edebilmelerini sağlamak
Öğrencilerin farklı kültürlerdeki insanların değişik bakış açılarını anlamak için dili
keşfetme aracı olarak görmelerini sağlamak
Öğrencilerin dilin diğer müfredat konularını öğrenmesi ve bilgiye ulaşmadaki rolünün
farkındalığını arttırmak
Dil ve edebiyat bilgisini kullanarak keyifli, yaratıcı ve entelektüel ortamı teşvik etmek için
imkân sağlamak
Download

Dil Politikası - Özel Çakır Eğitim Kurumları