BATI AKDENİZ KALKINMA
AJANSI (BAKA)
TÜBİTAK TEŞVİKLERİ
Sadettin DİKMEN
Ocak 2014
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ
VI. TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN BAZI
İSTATİSTİKLER
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ
VI. TÜBİTAK
TEŞVİKLERİNE
İSTATİSTİKLER
İLİŞKİN
BAZI
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
Ar- Ge (Araştırma-Geliştirme) Nedir ?
Ar-Ge insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu
dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına
ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır.
Temel
Araştırma
Bilgi dağarcığını
artırma
Uygulamalı
Araştırma
Deneysel
Geliştirme
Yeni uygulamalar
tasarlama
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
Yeni ürün geliştirilmesi (1)
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi (2)
Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin
geliştirilmesi (3)
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi (4)
1 ve 2’de ürün geliştirme,
3 ve 4’de ise süreç geliştirme
hedeflenmektedir.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
TÜBİTAK Destek Programlarının Amaçları
Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması
Üniversite-Sanayi işbirliğinin oluşturulması
Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve
özgüven
İthalatı azaltan yerli ürünler geliştirilmesi
Nitelikli işgücü istihdamının artırılması
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Aşaması
Başvurular TÜBİTAK’ın web sayfasından alınmaktadır.
Öncelikle TÜBİTAK’ın web sayfasından kullanıcı
kaydı yapılmalıdır.
Daha sonra varsa firma kaydı yapılmalıdır.
Daha sonra web sayfasından projeye ilişkin
bilgiler girilir.
Projeyle ilgili başvuru evrakları ve web sayfasından
alınacak çıktılar posta yoluyla TÜBİTAK’a
iletilir.
TÜBİTAK
tarafından
kullanıcı/yürütücü
yetkilendirilmesi yapılır.
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Aşaması
Firma, *PRODİS’e
kayıt sonrasında
sisteme girişini
yapar.
*PRODİS:
Proje
İzleme
Değerlendirme Sistemi
Firma Proje
başvurusunu yapar.
Ön kayıt formu ve
ekleri
TÜBİTAK’a
gönderilir.
ve
TÜBİTAK tarafından
proje
ön
kaydı
gerçekleştirilir.
BAŞVURU SÜRECİ
Projelerin Değerlendirilme Süreci
*AGY100
Formu (Proje
Önerisi Formu)
İşyerinin Ziyaret Edilmesi
ve AGY200 Formu
(Hakem Heyeti Raporları)
*AGY: Ar-Ge Yardımı
Projenin
Reddedilmesi
Teknoloji Grubu
Komite
Toplantısı
Kabul ve
Sözleşme
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ
VI. TÜBİTAK
TEŞVİKLERİNE
İSTATİSTİKLER
İLİŞKİN
BAZI
ARDEB TEŞVİKLERİ
Araştırma
Teşvikleri
Destek
Programları
Başkanlığı
(ARDEB)
ARDEB,
araştırma
destek
grupları
ile
kamu
Ar-Ge
enstitülerinden, temel ve uygulamalı araştırma yapan özel sektör
kuruluşlarından ve de üniversitelerden gelen araştırma
projelerine destek vermektedir.
1001-Bilimsel ve Teknolojik Altyapı Projeleri Desteği
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi amaçlanmıştır.
1002-Hızlı Destek Programı
Üniversitelerin,
hastanelerin,
araştırma
enstitülerinin acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve
geliştirme projelerine destek sağlamak amaçlanmıştır.
ARDEB TEŞVİKLERİ
ARAŞTIRMA DESTEK
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI
1003- Öncelikli Alanlar
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde
belirlenecek; araştırma projelerine destek vermeyi amaçlar.
Projelere 2,5 milyon liraya kadar destek sağlanabilir.
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı
beklenmektedir.
1007- Kamu Ar-Ge Destekleme Programı
Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel
müdürlükler, başkanlıklar, il ve büyük şehir belediyeleri,
valilikler olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları
müşteri olarak başvuru yapabilmektedir.
Destekleme için üst sınır belirtilmemiştir. Proje en fazla
48 ay sürebilir.
ARDEB TEŞVİKLERİ
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
1008- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Girişimcilerin ürünlerini güvence altına almak amacıyla
patent alması desteklenmektedir.
Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz
Desteklenmesi (3 bin TL)
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk
Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3 bin
TL)
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının
Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin
Geri Ödemeli Desteklenmesi (100 bin TL üst limit)
ARDEB TEŞVİKLERİ
ARAŞTIRMA DESTEK
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI
1010- Evrensel Araştırmacı Programı
Yurt içinde yapılan araştırmalara, yurt dışında
çalışmakta olan bilim insanlarının araştırmacı olarak dahil
edilerek, çalışmalarının uluslar arası boyut kazanması
amaçlanmaktadır.
1011- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma
Desteği
Bilim insanımızın bilim ve teknoloji alanında çalışmalar
yapmak üzere yurtdışına gönderilmesine destek sağlanması
amaçlanmaktadır.
ARDEB TEŞVİKLERİ
ARAŞTIRMA DESTEK
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI
1301- İŞBAP Programları
Özellikle bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliği
ağlarının oluşturulması amaçlanmıştır.
3501- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Programı
Akademik kariyer yolundaki kişilere sağlanan daha çok burs
niteliğindeki desteklerdir.
ARDEB TEŞVİKLERİ
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
Kimler Başvurabilir?
T. C. vatandaşı gerçek kişiler
Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk
hukukuna göre kurulmuş, Türk tabiiyetinde olan
şirketler
bu
esaslar
kapsamında
öngörülen
desteklerden yararlanabilirler.
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ VE AYRINTILI BİLGİ
VI. TÜBİTAK
TEŞVİKLERİNE
İSTATİSTİKLER
İLİŞKİN
BAZI
BİDEB TEŞVİKLERİ
BİLİM İNSANI DESTEKLEME
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
DAİRE
BAŞKANLIĞI
Bu destekler daha çok akademik çevrelerin yurtiçi ve
yurtdışındaki eğitim etkinlik ve araştırma çalışmaları için
oluşturulmuştur. 31 farklı burs ve destek programı mevcuttur.
4003- Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
Bilimin tanıtılması ve geliştirilmesi için büyükşehir
belediyeleri için hazırlanmış bir destek programıdır.
4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı
Katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri
sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme
isteklerinin
tetiklenmesi
amacıyla
yapılacak
projeler
desteklenmektedir.
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ
VI. TÜBİTAK
TEŞVİKLERİNE
İSTATİSTİKLER
İLİŞKİN
BAZI
EUREKA TEŞVİKLERİ
EUREKA TEŞVİKLERİ
EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve
süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği
uluslararası işbirliği platformudur.
1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke
ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o
tarihten
bu
yana
4000’den
fazla
Ar-Ge
projesinin desteklenmesini ve 29 milyar avro’nun üzerinde
Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır.
EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin artırılması için
EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve
KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasında
kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin artırılmasını amaçlamaktadır.
EUREKA TEŞVİKLERİ
Kimler proje başvurusunda bulunabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde
katma
değer
yaratan
tüm
kuruluşlar
EUREKA’ya
başvurabilirler.
Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi?
Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA
üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir.
Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje
başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir
tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. Üniversiteler bir
KOBİ ortak bulmak kaydıyla bu programa katılabilirler.
EUREKA TEŞVİKLERİ
Sağlanan desteğin süresi ve miktarı
EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin
miktarında
ve
süresinde
herhangi
bir
kısıtlama
bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için
proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.
Projelere sağlanan desteğin oranı nedir?
EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek
kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına % 60, KOBİ’lerin Ar-Ge
harcamalarına ise % 75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
IV. EUREKA
V. TEYDEB TEŞVİKLERİ
VI. TÜBİTAK
TEŞVİKLERİNE
İSTATİSTİKLER
İLİŞKİN
BAZI
TEYDEB TEŞVİKLERİ
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK
BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TEŞVİKLERİ
PROGRAMLARI
Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak
amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırmateknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek
amacıyla kurulmuştur.
Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme
yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün
artırılması hedeflenmektedir.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1501-SANAYİ
PROGRAMI
AR-GE
PROJELERİ
DESTEKLEME
Amacı
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek,
Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
Destek Miktarı
Temel destek oranı % 40 olacak şekilde, proje
giderlerinin en fazla % 60’ı hibe olarak
desteklenmektedir.
Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ
ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7 bin beşyüz
TL teşvik ödülü verilmektedir.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1501-SANAYİ
PROGRAMI
AR-GE
PROJELERİ
DESTEKLEME
Destek Süresi
Proje bazında en çok 36 ay
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm
sermaye şirketleri
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1503-PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
Amacı
Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin
proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık
arayışlarına yönelik etkinliklere finansal destek sağlamak
Destek miktarı
Ulusal düzeydeki projeler için 25 bin TL
Uluslararası katılımlı olması durumunda 30 bin TL
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1503-PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
Kimler Başvurabilir?
En az bir üniversite ile;
Sanayi Odası
Ticaret Odası
Ticaret ve Sanayi Odası
İhracatçı Birliğinden
herhangi biri veya
başvuru yapılabilir.
daha
fazlasının
katılımcı
olmasıyla
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1505- ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DESTEK
PROGRAMI
Amacı
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin,
KOBİ ve büyük her ölçekteki kuruluş tarafından
ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak
Destek Miktarı
Proje bütçe üst sınırı 1 milyon TL*,
KOBİ’ler için %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ,
büyük firmalar için %60’ı TÜBİTAK, % 40’ı firma
Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi 180
bin TL*
* Üst sınırlardır.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1505-ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK
PROGRAMI
Proje Kurum Hissesi 50 bin TL TÜBİTAK tarafından
karşılanacak 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından
karşılanacak 10 bin TL’lik fizibilite desteği
Destek Süresi
Proje bazında en çok 24 ay
Kimler Başvurabilir?
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden
KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile üniversite ya da
kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak
başvurabilmektedir.
TEYDEB 1505 DESTEĞİ
İŞLEME SÜRECİ
Müşteri Kuruluş
(KOBİ
veya
Büyük Ölçekli)
Proje Önerisi
Müşteri Talebi
Teknoloji Transferi
Proje Başvurusu
KOBİ ise; Proje bütçesinin
%75’i,
Büyük
Ölçekli
Firma
Proje bütçesinin %60’ı
Yürütücü Kuruluş
Üniversite/Kamu
Araştırma Kurumu
Proje Teşvik İkramiyesi
Proje Kurum Hissesi
ise,
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
Amacı
KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine (3+2)
avantajlı bir şekilde destek sağlayarak Ar-Ge projesi yapmaya
teşvik etmek.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı 500 bin TL
Proje giderlerinin %75’i
Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri
Yeminli Mali Müşavir Giderleri
Başarıyla tamamlanan projelerde proje
fikir sahibi araştırmacıya 7 bin beşyüz
TL teşvik ödülü
Destek Süresi
Proje bazında en çok 18 ay
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1509-ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ
PROGRAMI
Amacı
Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET
gibi işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını
sağlamak
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Büyük firmalarda proje giderlerinin
%60’ı
KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe
olarak desteklenmektedir.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1509-ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ
PROGRAMI
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik
tüm sermaye şirketleri
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1511- ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
Amacı
Özel sektör ve akademinin katılımlarıyla belirlenecek öncelikli
alanlarda çağrıya çıkılarak, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir
sonuçları olan; Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Destek Miktarı
KOBİ’ler için, proje giderlerinin %75’i
Büyük ölçekli işletmeler için proje giderlerinin %60’ı
Destek Süresi
Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe proje süresinde ve
bütçesinde sınır yoktur.
TEYDEB DESTEK KALEMLERİ
1511- ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
Destek Başlıkları
Enerji: Güneş Enerjisi Yatırımları, Enerjinin
Depolanması, Kömür ve Kömür Teknolojileri
Gıda: Tohum ve Hayvan Islahı
Otomotiv: Yenilikçi Araç/Ürün Tasarımları ve Tasarım
Doğrulama
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Gömülü Sistemlere
Entegre Devreler
Makine ve İmalat Teknolojileri: Mekatronik
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1511- ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
Özel Koşulları
Proje genel gider desteği (%10) verilmesi
Birden fazla ön ödeme yapılabilmesi
Zorunlu durumlarda %20 yurt dışı danışmanlık ve
hizmet alımlarındaki kısıtın ilgili Yürütme Komitesi
tarafından genişletilmesi
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Amacı
Bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için,
fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin dört
aşamalı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Program 4 aşamadan oluşmaktadır.
Aşama 1; bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu
sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi
durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile
projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber
desteği sağlanabilen aşamadır.
Aşama 2; girişimcinin kuracağı sermaye şirketine geri
ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanarak girişim
planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım,
teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön
prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.)
çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Aşama 3; ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha
fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda,
kuruluşun detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi,
denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında
desteklendiği aşamadır.
Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim
sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya
proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların
satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları
düzenlediği/desteklediği aşamadır.
TEYDEB 1512 PROGRAMI İŞLEYİŞ SÜRECİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
Girişimcilik eğitimi
ve rehber desteği
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Aşama 1
İş fikrinin projeye
dönüştürülmesi
Değerlendirme
Rehber
desteği
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
Teknogirişim
programını
başarıyla
tamamlayan
firmalar
Aşama 2
Şirketleşme ve teknolojik
doğrulama
Teknogirişim Sermayesi Desteği
(100.000 TL; hibe)
Değerlendirme
Aşama 3
TÜBİTAK 1507 Destek
Programı
(550.000 TL; % 75 hibe)
Değerlendirme
PAZARA
GİRİŞ
Aşama 4
Ticarileştirme
Proje pazarları, girişim
sermayesi şirketleri
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Destek Miktarı
Aşama 2’de bir defaya mahsus olmak üzere verilecek
teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz bin (100
bin) TL’dir.
Aşama 3’te verilecek hibe destek tutarı ve oranı için
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na
ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
1512-BİREYSEL
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
AŞAMALI
DESTEK
Destek Süresi
Aşama 1’in süresi, TEYDEB internet adresinde
duyurulur.
Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en
fazla on iki (12) aydır.
Aşama 3 için 1507 programında belirtilen destek
süreleri geçerlidir.
Aşama 4’ün süresi en fazla on iki (12) aydır.
TEYDEB TEŞVİKLERİ
GENEL İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ
Üniv./Arş. Enst.
Firmalara
Ar-Ge Yapıyor…
Ar-Ge yapabilirim!
Ar-Ge ile yeni ufuklar!
7. Çerçeve
Programı
1501 - Sanayi Ar-Ge
1507- KOBİ Ar-Ge
1505ÜniversiteSanayi
İşbirliği
Destek
Programı
EUREKA
Uluslararası
İkili ve Çoklu
İşbirlikleri
1512- Bireysel Girişimcilik
Aşamalı Destek Programı
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma
Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı
TEYDEB TEŞVİKLERİNDE
DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
Kavram geliştirme
Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer
alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama
çalışmaları
Prototip üretimi
Pilot tesisin kurulması
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
TEYDEB TEŞVİKLERİ
Desteklenen Giderler (1)
Personel giderleri
Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları
Malzeme ve sarf giderleri
Seyahat giderleri
Danışmanlık ve hizmet alımları
Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri (1501,
1507, 1509, 1511)
Proje hazırlatma giderleri (sadece 1507)
TEYDEB TEŞVİKLERİ
Desteklenen Giderler (2)
Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM) (1507 ve 1509)
Bursiyer, Proje Teşvik İkramiyesi ve Proje Kurum
Hissesi (sadece 1505)
Fizibilite Desteği (sadece 1505)
Teşvik Ödülü (1501 (firma KOBİ ise), 1507)
Genel Giderler (1511 ve 1512)
Proje toplam bütçesinin %25’i kadar ve en fazla 500 bin TL
ön ödeme yapılabilir. (1501, 1507,1509,1511,1512
(3.aşamada)
TEYDEB TEŞVİKLERİ
Desteklenmeyen Ar-Ge Projeleri (1)
Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik
içermeyen rutin mühendislik uygulamalarını içeren
projeler,
Sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret
projeler,
Araştırma geliştirme faaliyeti içermeyen ağırlıklı olarak
üretim altyapısına yönelik yatırım projeleri,
Proje Ar-Ge faaliyetlerinde firmanın özgün katkısının
sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler (1505 hariç),
Kazanılmış Ar-Ge yeteneğinin tekrarını içeren projeler,
Güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren
projeler,
TEYDEB TEŞVİKLERİ
Desteklenmeyen Ar-Ge Projeleri (2)
Proje
bilgilerinin
değerlendirmeyi
sonuçlandırıcı
yeterlilikte ve belirginlikte olmayan projeler
Proje Ar-Ge sistematiğinin olmadığı veya yetersiz olduğu
projeler
Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi
gerçekleştirecek yeterlilikte olmayan projeler,
Firma Ar-Ge altyapısının proje faaliyetlerini yürütmek
için yetersiz olması
Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte
olmayan projeler
SUNUM PLANI
I.
GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ
II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
(ARDEB) TEŞVİKLERİ
III. TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TEŞVİKLERİ
IV. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB) TEŞVİKLERİ
V. EUREKA
VI. TEYDEB TEŞVİKLERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
VII. TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN BAZI
İSTATİSTİKLER
TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
Özel Sektör Tarafından Sunulan Projelerin Dağılımı
1995-2013 Yılları Arasında;
KOBİ’lerden 9.976 (%73), büyük işletmelerden
3.628 (%27) adet olmak üzere toplam 13.604 proje
başvurusu yapılmıştır.
Bu projelerden 8.371 tanesi desteklenmiştir.
Başvuru yapan 6.204 firmanın 3.965 tanesi desteğe
hak kazanmıştır ve bu firmaların %90’ını KOBİ’ler
oluşturmaktadır.
TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
Özel Sektör Tarafından Önerilen Projelerin Dağılımı
2013 yılında desteklenen 1.804 projeden 1.311 (%73)’i
KOBİ’lere aittir.
1996—2003 yılları arasında 380 milyon TL hibe desteği
sağlanırken 2004-2011 yılları arasında 2,08 milyar TL
destek sağlanmıştır.
Sağlanan hibe destekleri tutarı 2013 yılında, 2004
yılına göre 4,2 kat artış göstermiştir.
Hibenin tutarı açısından bakıldığında KOBİ’lerin aldığı
pay 2002-2006 döneminde %37 iken 2007-2013
döneminde %50 olmuştur.
TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
Verilen Hibelerin Sektörel Dağılımı (1995-2013)
22%
28%
Otomotiv
Savunma
9%
Bilişim
10%
16%
Makine ve İmalat
Elektrik Elektronik
15%
Diğer
TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
Özel Sektörce Sunulan Projelerin İllere Göre Dağılımı
1995 -2013 döneminde hibe destek tutarının illere
dağılımına bakıldığında ilk beş il İstanbul, Ankara,
Bursa, Kocaeli, İzmir olarak sıralanmaktadır.
1995 -2013 döneminde TÜBİTAK destekleri sayesinde
yaklaşık 8 milyar dolarlık Ar-Ge hacmi oluşturulmuştur.
TÜBİTAK TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN
İSTATİSTİKLER
TÜBİTAK Hibelerinin İllere Göre Dağılımı
30%
29,50%
25%
20,70%
17%
20%
15%
16,50%
11,40%
10%
4,70%
5%
0,2%
0%
İstanbul
Ankara
Bursa
Kocaeli
İzmir
Antalya
Diğer
Download

tübitak teşvikleri (ocak 2014)