TRİYAJDA
MEDİKO-LEGAL
KONULAR
Prof. Dr. Bülent ERDUR
PAUTF Acil Tıp AD DENİZLİ
7 Mayıs 2015
2
Öğrenme Hedefleri:

Amaç;


triyaj uygulamasıyla ilgili yasal yönlerin ve
sorumlulukların
adli vakalarda triyaj uygulamasında dikkat edilmesi
gereken noktaların ana hatlarıyla ortaya konmasıdır
3
Öğrenme Hedefleri:

Mediko-legal sorumluluklar açısından bilinmesi
ve uygulanması gereken ana konular:






Aydınlatılmış Onam
Bakım Görevi
İhmal
Dokümantasyon
Mahremiyet (Gizlilik)
Adli Kanıt Koruma
4
Temel (Anahtar) Noktalar:

Triyaj personelinin temel özellikleri (olması
gerekenler);





Bilgili
Becerikli (yeterli, yetenekli..)
Eğitimli
Kalifiye (mesleki..)
Sorumlu (hesap verebilir..)
5
Triyaj Görevlisi:

Triyaj personeli;




Triyaj Skalası (TS)
Fizyolojik ayıraçlar (semptom ve bulgular)
Yerel politikalar ve protokollerden faydalanır
Triyaj personelinin ihtiyaçları;

Temel yasal prensipleri bilmeli, kavramalı..
6
Triajdaki Riskler:



Kaotik ortam
Ayrım yapılmamış (undiferansiye) hastalar
Yatış kısıtlılığı (servis, yoğun bakım ..)





Acil serviste makul zaman diliminde yatırılamayan
hastalar ..
Yıpratıcı hasta yoğunluğu
Stres
Hasta faktörleri
İnsan faktörleri
7
Aydınlatılmış Onam

Anayasa madde 17/2’ye göre;


“Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz;
Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamaz.”
8
Aydınlatılmış Onam

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 6297/2541sy. kararına
göre;


“... Yalnız bu rızanın hukuken geçerli olabilmesi için
kişinin, sağlık durumunu, yapılacak müdahaleyi ve
etkileri ile sonuçlarını bilmesi, bu konuda yeteri kadar
aydınlanması ve iradenin serbestçe açıklanması
gerekir.
Bu itibarladır ki, ancak aydınlatılmış ve serbest irade
sonucu verilmiş rıza, hukuken değeri olan rızadır”
9
Aydınlatılmış Onam

Onamın beş unsuru şöyledir





Onam gönüllü bir şekilde verilmelidir.
Onam veren kişi yasal olarak akıl-baliğ olmalıdır.
Onam aydınlatılmış (bilgilendirilmiş) olmalıdır.
Onam özgün (özel) olmalıdır.
Onam güncel olanı (yapılıyor olanı) kapsamalıdır.
Bu unsurlardan herhangi birinin eksikliğinde …
10
Aydınlatılmış Onam

Onam değişik şekillerde verilebilir:

Zımni (İma Edilmiş) Onam;



İma edilmiş onam en basitidir
Hastanın triyaj alanında bulunmasıyla  onamı ima
etmesinin zorunlu olmadığı kabul edilir  ki bu durumda
onam sıklıkla hastanın davranışlarıyla ima edilmiş olur
Eğer hasta konfüze veya başka herhangi bir nedenle diğer
insanlarla iletişim kuramıyorsa, ima edilmiş onam daha az
belirgin hale gelir
11
Aydınlatılmış Onam

Onam değişik şekillerde verilebilir:

Sözlü Onam;



Sözlü onam ima edilmiş onamdan daha geçerlidir
Örneğin triyaj personeli hastaya bir takım sorular
soracağını belirtir ve hasta da bunu kabul ederse, burada
sözlü onam kastedilmiş olur
Yazılı Onam;


Yazılı onam triyaj personelinin değerlendirmeleri
sırasında almasının zorunlu olmadığı onam tipidir
Ama yine de yazılı onam alma konusundaki yerel ilke ve
prosedürler bilinmelidir
12
Aydınlatılmış Onam (Şekli ve İspatı)


Şekil açısından aydınlatılmış onam sözlü olabilir;
ancak ispat yükünün hekimde olduğu
unutulmamalıdır !!!
Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların
önlenmesi açısından hekimin aydınlatmasını
yazılı olarak ispat edebilmesi ve belgeleyebilmesi
hukuki sorumluluğunu etkileyecektir.
13
Aydınlatılmış Onam (Şekli ve İspatı)


Aydınlatma borcuna riayet edilmediği iddiasıyla açılan
bir davada hekimin aksini ispatlaması çok güçtür
Nitekim Y13.HD 2008/10750 sy. kararına göre;
“…Davalı, davacıyı müdahalenin komplikasyonları
konusunda aydınlattığını yazılı belge ile ispat edemediği
gibi…” denilmek suretiyle hekimin aydınlatmayı ispat
edememesi dolayısıyla sorumlu olacağı kararına
varılmıştır.

Hekimin hastayı aydınlatması sözlü olmalı ancak daha
sonra ispat gücü açısından yazılı belgeye dökülmelidir !!!
14
Aydınlatılmış Onam

Onam almada yetersizlik söz konusuysa;
Bağlantılı suçlamalardan hesap vermek zorunda
olduğunuz anlamına gelir !!!
15
Aydınlatmanın Ortadan Kalktığı Haller:

Aydınlatma, bir yükümlülük olmasına karşın bazı
hallerde ortadan kalmaktadır.


Doğal afet, savaş anı ve toplu kazalar ile koma hali gibi
durumlarda hekimin hastayı aydınlatma görevinden söz
edilemeyecektir
Çünkü burada ivedilik söz konusu olmaktadır !
16
Aydınlatmanın Ortadan Kalktığı Haller:

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 2. Bölüm
madde 8’e göre;


“acil bir durum nedeniyle uygun muvafakat
alınamadığında, ilgili kişinin sağlığı için gerekli olan
herhangi bir tıbbi müdahale derhal yapılabilir.” hükmü
ile
Örneğin, hastaneye tek başına, bilinci kapalı olarak giriş
yapan ağır yaralı hastaya ilk müdahalenin yapılabilmesi için
içinde bulunulan ivedilik hali nedeniyle onay alınmadan
yapılan müdahale yukarıda yer verilen maddeye göre hukuka
aykırılık teşkil etmeyecektir.
TC tarafından 4 Nisan 1997 tarihinde imzalanmış; TBMM tarafından da 03.12.2003 tarihinde onaylanmış kanun
17
Bakım Görevi:


Bir hastanın acil servise başvurmasıyla birlikte
triyaj personelinin, sağlık profesyoneli – hasta
ilişkisi başlar
Triyaj personeli, acil servise başvuran hastanın
sağlık gereksinimlerini hastane adına ! en uygun
şekilde değerlendirme sorumluluğunu paylaşır
18
Bakım Görevi Nedir?:

‘Görev’ kanunlarla tanınmış bir zorunluluktur:



Triyaj personelinin bakımı aynı seviyede / derecede
sağlaması bekleniyor
Hastaya makul bir bakım standardı sağlayarak hastayı
her türlü öngörülebilir zarar ve hasardan koruma
zorunluluğu vardır
Bu makul standartlar hakkında ‘Triyajın Minimum
Standartları’ gibi ilkelerden yada ‘Acil Tıpla ilgili
Kurullar-Yetkinlikler’ gibi dokümanlardan bilgi
edinilebilir
19
Bakım Standardını Neler Belirler?:

Bakım standartlarını belirlemede,




Triyaj Skalası, karar vermede rehber olarak
kullanılabilir
Acil Tıp Dernekleri
Acil Tıp Birlikleri, Kurulları
Uzman görüşü ..
20
Bakım Görevi :
(zarar verme durumu)



Yalnız bırakıldıklarında kendilerine ve topluma
zarar verme ihtimalinin olduğu bazı durumlarda
triyaj personeli hastayı hemen alıkoymak (gözaltı?)
zorunda kalabilir
Bu durum mevzuatça karşılanmıştır ? medeni
hukuk gerekleri prensibince zorunluluk ilkesi
altında başlatılabilir
Bu durum hemen nöbetçi kıdemli klinisyene
bildirilmelidir
21
Bakım Görevi:


Acil servislerde tedavi için beklemeyen hastaların
oranı başvuruların %20’sine kadar olabilir
Bu sağlık sistemine ulaşmada başarısızlık olarak
değerlendirilir !!!
22
Bakım Görevi:

Hastalar sağlık ekibi tarafından görülmeden acil
servisten ayrılmayı seçebilir;



triyaj personeli onları engellememeli
olası sonuçları hakkında kendilerini uyarmalı (sorumlu !)
uygun şekilde şahitler huzurunda bu kararın hastalar
tarafından alındığı kayıt altına alınmalıdır
23
Bakım Görevi: (değerlendirme kapasitesi)

Bununla beraber,





bilinç durumu bozukluğu olan
ilaç ve alkol kullanımı veya mental hastalık nedeniyle
kognitif bozukluğu olan
reşit olmayan
riski değerlendiremeyen
iletişim kurulamayan (entellektüel kapasite, dil vs.)
durumlarda (olgularda)
bu yöntem uygun değildir
24
Bakım Görevi: (değerlendirme kapasitesi)


Bu gibi durumlarda triyaj personeli risk durumunu
bilmeli, bakım görevinde olduğunu hatırlamalıdır
Triyaj personeli bu hastalara karşı sorumluluk
bilinciyle, yerel politika ve protokollere göre hareket
etmelidir
25
İhmal:



Triyaj personelinin her hastaya makul standartlarda
sorumlu davranma sorumluluğu vardır
Eğer bu sorumlu davranma yaklaşımında
hasara/yaralanmaya neden olabilecek bir ihlal söz
konusu ise bu ihlal ihmal olarak değerlendirilir
İhmal kanunları ülkeden ülkeye, eyaletten eyalete
değişiklikler göstermektedir.
26
İhmal:

İhmalin kanıtlanabilmesi için
aşağıdakilerin tamamının kanıtlanması gerekir:





Bakım standardını karşılayan görev
Bakım standardını karşılayan görevde ihlal
Öngörülebilir hasara neden olan görevde ihlal
Aktüel hasar yada yaralanmaya neden oluş
Kayba neden oluş
27
Dokümantasyon Gereklilikleri:

Tıbbi kayıtlar,




tıbbi sağlık ekibinin bir iletişim metodu ve
olayların eş zamanlı kaydı hükmündendir
Doğru, açık ve veciz olmalıdır
Kolay ulaşılabilir ve kolay anlaşılabilir olmaları
beklenir
28
Dokümantasyon Gereklilikleri :


Triyaj yapan personelin, hasta ve diğerleri
arasındaki her ilişkiyi dokümantasyonu, pratikte
triyaj açısından diğer bir sorumluluk bölgesidir
Acil dernek-birlik-kurulları, triyajda minimum
kaydedilmesi gereken bilgiler açısından
kılavuzları açıktır
29
Dokümantasyon Gereklilikleri :

Gerekli dokümantasyon standartları:









Triyaj değerlendirmesinin günü ve saati
Triyaj yapan hemşirenin ? adı
Primer şikayet/başvuru problemi
Sınırlı ilgili anamnez
İlgili değerlendirme bulguları
Başlangıçta tahsis edilmiş triyaj kategorisi
Re-triyaj kategorisi zaman ve sebeple beraber
Tahsis edilmiş değerlendirme ve tedavi alanı
Başlangıçta triyajda yapılan ilk yardım, teşhis ve tedavi
30
..
Dokümantasyon Gereklilikleri:
(Re-Triyaj)


Hastanın durumundaki her değişiklik açıkça
dokümante edilmelidir
Bu dokümantasyon




re-triyajın gün ve saatini,
re-triyajın nedenini,
re-triyajın kimin tarafından yapıldığını içermelidir
Doküman Yönetim Sistemi konusunda bilgi ve
yeterlilik sahibi olunmalıdır..
31
Dokümantasyon Gereklilikleri:


Hastanın başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerekli
görülürse, yapılan her türlü tedavi ve önerilen
tedavi şeması açık ve kapsamlı şekilde dokümante
edilmelidir.
Bazı hastalar medikal değerlendirme öncesi
ayrılmayı tercih edebilir

Bu durumda triyaj personeli hastanın kararını, verilen
tavsiyeleri ve hastaya anlatılan olası olumsuz sonuçları
dokümante etmelidir
32
Gizlilik (Mahremiyet):


Sağlık çalışanları onlara güvenerek
verilen her bilgiyi korumalıdır
Sağlık çalışanlarının hastanın mahrem bilgilerini
de almış olması beklenir.


Hasta bilgileri muhafaza altında tutulmalıdır !
Anayasanın 20.maddesinde


“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine
dokunulamaz.”.
33
Gizlilik (Mahremiyet):

Türk Ceza Kanununun 134. Maddesinde


136. Maddesinde


“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.”,
“ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,
yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.”
137/a maddesine göre bu suç

kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında
arttırılır
34
Gizlilik (Mahremiyet):

Hasta Hakları Yönetmeliği 21. maddesinde “Hastanın,
mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Mahremiyete saygı
gösterilmesi ve bunu istemek hakkı Hastanın, sağlık
durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde
yürütülmesini de kapsar” denilmektedir.

Otomasyon sistemi !!! kişisel (adres, telefon) ve
tıbbi bilgileri (geçirdiği hastalıklar ve gördüğü
tedaviler) yer almaktadır
Hastaların bilgisinin sadece ilgili hekim tarafından görülebilmesi gerekirken sisteme giriş
izni olan tüm sağlık personeli tarafından görülmesi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
paylaşılması suçunu oluşturmakta MIDIR ???
35
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu
Bildirmemesi:

Bu maddenin (Madde 280)

1. fıkrasında, “Görevini yaptığı sırada bir suçun
işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.”


2. fıkrasında, “Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip,
diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer
kişiler anlaşılır” düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ile hekimlerin sır saklama yükümlülüğü
kısmen kaldırılmıştır denilebilir !!!
36
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu
Bildirmemesi:

Hastaya ait sırların saklanmasının temelinde
 insan onuru ve kişilik haklarının bulunduğu ve
 bunun anayasal koruma altında olduğu belirtilmektedir.


Hipokrat’tan beri susma yükümlülüğü tıbbın
meslek etiğinin temel noktasıdır
Ancak bazı özel kanunlarda toplumsal tehlike içeren
bulaşıcı bazı hastalıklara ilişkin bildirim yükümlülüğü
düzenlenmiştir.

Amaç ise toplum sağlığının korunması olmuştur.
37
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu
Bildirmemesi:


Bu tip hastalıklarda (AIDS, vs…) suça ilişkin belirti
olsun ya da olmasın hekimin bildirim yükümlülüğü
doğacaktır.
Sır saklama yükümlülüğü ile suçu bildirme
yükümlülüğü arasındaki bu çelişki ancak, hekimin
hastasının sırlarını saklama yükümlülüğünün bir
istisnası olduğunun kabulüyle ortadan kalkacaktır.
38
Gizlilik (Mahremiyet):


Triyaj personeli hasta hem triyajda değerlendirilirken
hem de bekleme salonunda beklerken özel hayatın
gizliliğine saygı duyulmasını temin etmekte
sorumluluğu vardır
Hastaların özel hayatları ve haklarıyla ilgili hastane
politikası, triyaj personellerinin okuyabileceği
şekilde ulaşılabilir bulundurulmalıdır
39
Gizlilik (Mahremiyet):
(geçersiz kılma)


Bir sağlık çalışanı hastanın tıbbi bilgilerine özel
ve mahrem olarak davranmak zorundadır
Bununla beraber özel ve mahrem olmak hakkının
çiğnenebildiği özel durumlar vardır;


kendisi için tehlike oluşturabilecek veya
diğer toplum bireyleri açısından tehlike oluşturabilecek
durumlar
40
Gizlilik (Mahremiyet):
(geçersiz kılma)

Örneğin risk altındaki çocuklar..


Çocuk istismarı raporları!
Diğer türlü hastanın özel hayatının ihlali, hasta
bakım ihlalini oluşturur
41
Gizlilik (Mahremiyet):
(zorunlu bildirim sorumluluğu)

Eğer bir çocuğun ya da çocukların
bakıma muhtaç olabileceği ya da
 kötü muamele ediliyor olabileceğiyle ilgili herhangi bir
şüphe varsa
triaj personelinin durumu adli otoritelere ve yargı
dairesine bildirim yasal sorumluluğu mevcuttur

42
Adli Kanıtların Saklanması:

Triyaj personeli olası suç kurbanlarını da
kapsayacak şekilde;


Adli kanıtların saklanması ile ilgili hastane prosedürleri
içindeki rolünü bilmelidir (örn. tecavüz veya saldırı)
Bu prosedürler polis yetkilileriyle irtibatı kapsar
ve hastanın rızasını gözetir !
43
Adli Kanıtların Saklanması:



Hastanın adli vaka olduğuna karar verildiğinde
hastanenin güvenliği konu ile ilgili
bilgilendirilmelidir.
Güvenlik görevlisi tıbbi akışa engel olmayacak
şekilde hasta ve yakınından olayın bölgesini
öğrenir ve bölgenin polis ve jandarma karakolu
ile bağlantı kurar.
Kanıtların toplanması, saklanması, kayıtların
yapılması gibi girişimler eksiksiz yapılmalıdır
44
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın tanımlanması)


Adli kanıtın toplanması ve saklanmasında ilk
adım adli kanıtın tanımlanmasıdır
Triyaj personelinin adli vakayla ilgili küçük
detayların farkına varması ve kayıt etmesi adli bir
olayı ortaya çıkarabilir ya da küçük detayları yok
edebilir
45
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın tanımlanması)

Örn; Triaj personeli aile içi şiddet mağduru
olduğundan şüphelendiği hastada,




hastanın ve ailesinin birbirinden tutarsız ifadeleri,
hastanın ses tonu ve
vücut dilinden yola çıkarak adli vakanın tanımlanmasını
sağlayabilir
Böylelikle daha ileri boyutlara varacak psikolojik ve
fizyolojik zararların önüne geçmiş olacaktır
46
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın tanımlanması)

Kanıt; sanık ya da mağdurun suçun işlenmesi
esnasında





kullandığı,
bıraktığı,
uzaklaştırdığı,
değiştirdiği ya da
kontamine ettiği her şeydir
47
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın tanımlanması)

Fiziksel kanıtlar, kurşun, giysi, saç, iplik, debris, tükrük,
meni, ısırma izleridir

Fiziksel olmayan kanıtlar ise psiko-sosyal öykü alma
sırasında, intihar girişimi, şiddet, suistimal, kendine zarar
verme gibi travma eğiliminin değerlendirilmesidir
48
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın toplanması)


Adli vaka olarak tanımlanamayan durumlarda, hastanın
giysisi önemli bir kanıttır, çünkü giysiler kan, seminal
mai, saç, iplik, toprak, bitki, barut, cam parçalarını
içerebilir ya da üzerinde sanığın parmak izi olabilir
Hastadan giysilerini yere serilmiş beyaz/kahverengi
kağıt üzerinde çıkarması istenmelidir.
49
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın toplanması)


Hastanın giysilerini bu kağıt üzerinde ve ayakta
durarak çıkarması giysisinden düşecek olan kıllar,
lifler ve benzeri maddelerin elde edilmesi açısından
önemlidir
Kanıtın korunmasını sağlamak için hasta giysilerini
çıkarırken odadan çıkılmamalıdır !
50
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın toplanması)

Hastanın çıkardığı giysiler silkelenmemelidir,


Giysiler mümkünse katlanmamalı,



Çünkü silkeleme giysi üzerindeki kanıtların düşmesine
ve kaybolmasına neden olabilir.
Katlanması gerekiyorsa kıyafetin birbirinin üstüne
gelecek kısımlarına kağıt yerleştirilmelidir.
Hasta aynı zamanda ayakkabılarını da çıkarmalıdır
çünkü ayakkabılar önemli ipucu olabilir
Giysilere mümkün olduğu kadar az dokunulmalı ve
giysiler çıkarılırken mutlaka eldiven giyilmelidir
51
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın toplanması)

Hastanın giysileri çıkarılacaksa asla el gücü kullanarak
yırtılmamalı, giysiler kesilmelidir



Kesme işlemi varsa yaralı alandan uzak ve giysi dikişleri
boyunca yapılmalıdır.
Hasta sedye üzerinde yatarak getirilmiş ise üzerinde
yattığı çarşafta kanıt olarak korunmalıdır
Giysiler kağıt paketlere yerleştirilmeli ve kıyafetler
kesilmiş ise “giysiler kesildi” yazısı bulunan bir kart
konmalı ya da hasta dosyasına kayıt edilmelidir
52
Adli Kanıtların Saklanması:
(kanıtın toplanması)

Yaradan yabancı objeleri arındırmak amaçlı,



yarayı yıkamak ya da
hastanın vücudunu silmek,
yıkanmasına izin vermek
özellikle ateşli silah yaralanmalarında ve cinsel
saldırılarda kanıtların kaybolmasına neden
olabilmektedir
53
Adli Kanıtların Saklanması:

Adli vakalarda,



hastanın giysileri ve şahsi eşyaları gelişigüzel ortaya
bırakılmamalı,
polis memuru dışındakilere teslim edilmemeli ve
aile üyelerinin hastanın giysilerini almasına izin
verilmemelidir
54
Adli Kanıtların Saklanması:


Ayrıca, hastane personeli, polis izni olmadan
giysileri yıkanması için eve göndermemesi
konusunda bilgilendirilmelidir
Aile içi şiddet ya da tecavüz durumlarında sanık,
aileden ya da yakınlarında birisi olabilir ve bu
şekilde kanıtı yok etmek isteyebilir
55
Adli Kanıtların Saklanması:


Acil serviste, kilidi bulunan camlı ve raflı bir
dolapta kanıtların teslim edilene kadar saklı
tutulması adli kanıtların korunmasında son derece
önemlidir.
Çünkü acil servislerde kanıtları toplamadaki
problem çoğunlukla adli kanıtları tanıma ve
toplamadaki başarısızlık değildir  sıklıkla
kanıtların gerektiği gibi saklanmasında bir
başarısızlık vardır
56
Adli Kanıtların Saklanması:


Islak veya nemli olan tüm kanıtlar paketlere
yerleştirilmeden önce kurumasına izin verilmelidir.
Paketlemek için kağıt, plastik ya da camdan çok
daha iyidir.

Çünkü kağıt hava sirkülasyonunu sağlayarak materyalin
kurumasına izin verirken, plastik ıslaklığı biriktirir, doku
parçalarının bozulmasına/çürümesine ve küf oluşmasına
neden olur
57
Adli Kanıtların Saklanması:


Türk Ceza Kanunu (madde 281) «Gerçeğin
meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun
delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya
bozan kişi, hapis cezası ile cezalandırılır»
«Kamu görevlisi tarafından görevi ile bağlantılı
olarak işlenmesi ağırlaştırıcı sebeptir» demektedir.
58
Son söz


Yasal mevzuatın, protokllerin oluşturulması ..
Triyaj personeli

Eğitimli, bilgili, deneyimli olmalı



Medikal
Legal
Triyaj personeli kim ??




Hemşireler olmalı !
Eğitim müfredatında yer almalı
Hemşirelik dernekleri …
Kongreler desteklenmeli
59
Teşekkür ederim.
60
Download

Document