Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
Coğrafyacılar Derneği’nin ikinci yıllık toplantısı uluslararası olarak 4-6 Haziran 2014
tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirildi. Davetli misafirlerin
konuşmaları, paneller, bildiri ve poster sunumları, çalışma grupları toplantıları, bölüm
başkanları toplantısı, Coğrafyacılar Derneği Genel Kurulu, fuar alanı ve farklı sosyal
etkinliklerle organize edilen kongreye yaklaşık 360 kişi katılmıştır. Böylece 2013 yılındaki
İstanbul kongresinin katılımcı rekoru kırılmış ve kongre şu ana kadar Türkiye’de organize
edilen en geniş katılımlı coğrafya kongresi olmuştur.
Kongre açılış programı 4 Haziran 2014 günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi A Salonunda saat 10-12 arasında gerçekleştirildi. Açılış programı yerel
organizasyon komitesi adına Prof. Dr. İbrahim GÜNER, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Volkan COŞKUN ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın
konuşmaları ile başladı. Kongrenin açış konuşmasını Coğrafyacılar Derneği başkanı Prof. Dr.
Yılmaz ARI yaptı. Prof. Dr. ARI, derneğin kuruluşunun üzerinden 2 yıl gibi kısa sayılabilecek
bir süre geçmiş olmasına rağmen çok başarılı işlere imza attığını belirtti. Başkan ARI,
derneğin lisansüstü coğrafya eğitiminin sorunlarını ele alan bir kitap yayınladığını, CBS ile
ilgili çalıştay düzenlediğini, yıllık kongreleri düzenli hale getirdiğini, coğrafya araştırma
yöntemleri kitabı hazırlattığını, Beşeri Coğrafya Dergisini kurarak yayın hayatına başladığını
ve uluslar arası kuruluşlarla ikili anlaşmalar yaparak Türk coğrafyasını dünyaya açmaya
başladığını belirtmiştir. Prof. ARI konuşmasının önemli bir kısmını ise akademik konulardaki
etik sorunlara ayırmıştır. Özellikle akademik çeviri, alıntı ve atıf kuralları üzerinde duran
başkan ARI, bu konularla ilgili sorunların gittikçe daha yaygınlaştığını ve önemli sorun alanı
haline geldiğini belirtmiştir (Şekil 1 a).
Şekil 1. (a) Coğrafyacılar Derneği Başkanı (b) Prof.Dr. Barney WARF’ın
Prof.Dr. Yılmaz Arı’nın konuşmasından,
programındaki konuşmasından.
açılış
Kongrenin bu yılki davetli konuşmacısı A.B.D’den Professional Geographer dergisi editörü ve
Kansas Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Barney WARF’dı. Prof. WARF’ın konuşması
Kozmopolitanizm üzerineydi. Dr. WARF, Kozmopolitanizmin tüm insan etnik gruplarını ortak
ahlaka dayalı tek bir topluluk olarak gördüğünü vurguladı. Prof. WARF Kozmopolitan
toplulukların farklı ulusları bir araya getiren, kapsayıcı bir ahlak anlayışına, ortak ekonomik
ilişkiler ve siyasal sisteme dayandığını ve farklı mekânlardan, devletlerden ve uluslardan
gelen insanların, karşılıklı saygı içerisinde yaşamalarını öngördüğünü; insan sevgisi,
farklılıklara saygı, doğa ve canlı yaşamının korunması gibi konuları merkeze alarak,
ayrımcılığı şiddetle reddettiğini kaydetti. Prof WARF hızla küreselleşen dünyada, sınırların
1
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
giderek anlamsızlaştığını ve bu nedenle insanların küresel düzlemde barış içerisinde
yaşamasını sağlayacak yeni bir siyasi ve ekonomik yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kongre sırasında düzenlenen ‘Coğrafyada Akademik Yükselmeler ve Doçentlik Sınavı’
paneline Prof. Dr. Yılmaz ARI moderatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü
öğretim üyesi Prof Dr. Meral AVCI ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Mustafa MUTLUER katılmışlardır. Panelde hem araştırma görevliliği hem yardımcı
doçentlik hem de doçentlik sınavları ile ilgili görüşler ortaya konulmuştur. Panelde özellikle
doçentlik sınavı süreci ile ilgili sorunlar ve adaylardan beklentiler dile getirildi (Şekil 2).
Şekil 2. Coğrafyada Akademik Yükselmeler ve Doçentlik Sınavı
Kongreye 216’sı sözlü, 14 tanesi de poster olmak üzere toplam 230 bildiri sahibi ile 130
dinleyici kayıt yaptırmıştır. Kongreye kayıt yaptıranlardan 21’i bildirisini sunmaya gelmemiş,
209 bildiri ise kongrede sunulmuştur (Şekil 3). Kongreye gönderilen bildirilerin 219’u
Türkiye’den 11’i ise yabancı ülkelerden gönderilmiştir. Kongreye bildirili olarak Türkiye’deki
47 ilden katılım olmuştur. En fazla bildirinin sunulduğu iller, Ankara ve İstanbul’dur. Bu
illerden kongrede sunulan bildiri sayısı Ankara 28, İstanbul 24’tür. Bu illeri 21 bildiri ile
Balıkesir, 13 bildiri ile Muğla takip etmektedir (Şekil 4). Kongrede İngiltere ve BosnaHersek’ten 2’şer; Hindistan, Avustralya, Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong,
Bulgaristan ve Güney Afrika Cumhuriyeti ‘nden birer olmak üzere toplam 11 sunum İngilizce
dilinde yapılmıştır (Şekil 5).
2
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
Bitki Coğrafyası
İklim, İklim Değişimi
Siyasi ve Ülkeler Coğrafyası
Coğrafya, Mekan ve Teori
Doğal Afetler, Doğal Kaynaklar ve Cevre
CBS ve Uzaktan Algılama
Doğal ve Kültürel Mirası Koruma
Jeomorfoloji, Jeoloji
Sosyal, Kültürel ve Tarihi Coğrafya
Şehir, Yerleşme ve Arazi Kullanımı
Beşeri Coğrafya, Nüfus
Turizm
Ekonomik Coğrafya
Eğitim (İlk Orta ve Yüksek Öğretim)
0
20
40
60
Şekil 3. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresinde sunulan bildirilerin konulara göre
dağılımı
Şekil 4. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresinde sunuların bildiri sahiplerinin görev
yaptıkları iller ve bildiri sayıları.
3
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
Şekil
5
(a)
Kongreye
katılan
akademisyenlerle toplu fotoğtaf.
davetli (b) AKM fuaye alanından bir görünüm.
Kongrede panel, bildiri ve poster sunumlarına ek olarak çalışma grupları toplantıları da
organize edilmiştir. On farklı alanda organize edilen çalışma grubu toplantılarında kongre
katılımcıları dernek çatısı altında ne türlü akademik ve mesleki çalışmaları yürütebilecekleri
konusunda fikir alış-verişinde bulundular. Bu kapsamda 2013 Kongresi sırasında kurulan
çalışma grupları kendi toplantılarını yapmış, geçen bir yıllık sürede yapmış oldukları
çalışmaları gözden geçirmiş ve gelecek faaliyetlerin planlanmasını görüşmüşlerdir. Önceki
çalışma gruplarına ek olarak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Çalışma grubu adı ile yeni
bir çalışma grubu da kurulmuştur.
Bu kongrede geçen yıldan farklı olarak Türkiye üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerinin
başkanları ile de bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya Türkiye’nin değişik
üniversitelerinde coğrafya bölüm başkanlığı yapan 14 akademisyen katılmıştır. Toplantıda
coğrafya bölümlerinin başta program içerikli sorunları olmak üzere, ders kitapları, Bologna
süreci, arazi çalışmalarının durumu gibi farklı sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri
aranmıştır. Toplantıda ana gündem maddesi ise coğrafya bölümlerinin akreditasyonu idi.
Bölümlerin akreditasyonunun disiplinin saygınlığı için çok önemli olduğuna vurgu yapılarak,
Coğrafyacılar Derneği’nin bu konuda oynayabileceği rol üzerinde durulmuştur.
Şekil 6. Coğrafya Bölüm Başkanları toplantısı
Kongrede ayrıca Coğrafyacılar Derneği Genel Kurulu toplanmıştır. Üyelerin büyük
çoğunluğunun katıldığı toplantıda dernek başkanı Prof. Dr. Yılmaz ARI tarafından yapılan
4
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
sunumda derneğin şu ana kadar yaptığı faaliyetler hakkında üyelere bilgi verilmiş, finansal
durum gözden geçirilmiş ve gelecek vizyonu üyelerle paylaşılmıştır. Toplantıda dernek
isminin önüne ‘Türkiye’ ismi getirilerek dernek isminin ‘Türkiye Coğrafyacılar Derneği’ olarak
değiştirilmesi önerisi oybirliği ile kabul edilmiş ve Genel Kurul’da İç İşleri Bakanlığı’na
başvuru için Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
Kongre sırasında ayrıca "Jeomorfolojik Analizlerde CBS Uygulamaları" başlıklı sertifikalı
eğitim program düzenlenmiş ve programı başarı ile bitiren 8 kursiyere kapanış oturumunda
sertifikaları Prof. Dr. Barney WARF ve Avrupa Coğrafyacılar Derneği Başkanı Karl DONERT
tarafından verilmiştir. Yine ilk kez bu kongrede öğrenci poster yarışması düzenmiş ve tüm
katılımcıların oylaması ile dereceye giren öğrencilere ödülleri kapanış oturumda verilmiştir
(Şekil 7).
Şekil 7 (a) Poster yarışmasında dereceye giren öğrenciler (b)Sertifikalı eğitim programı
Kongre fuar alanında Esri Türkiye ve Başarsoft gibi CBS firmalarının yansıra, Nokia gibi
iletişim firması ile Türki Jeoloji Derneği gibi sivil toplum kuruluşuna da yer verilmiştir.
Kongrede katılımcıların sık sık bir araya gelebilmeleri için, çeşitli yemekler ve sosyal
faaliyetler düzenlenmiştir. Açılış ve kongre yemekleri, konser ve Dalyan-İztuzu turu gibi
etkinlikler bu amaçla organize edilmiştir (Şekil 8).
5
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu
4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye
Şekil 8. Kongre sosyal programlarından görüntüler
Kongrenin kapanış oturumunda genel olarak kongrenin değerlendirmesi yapılmış,
katılımcıların kongre hakkındaki eleştiri ve önerileri alınmış ve kongreye katkı sunan
akademisyen ve öğrencilere teşekkür plaketleri ve belgeleri taktim edilmiştir. Ayrıca ESRI
Turkey Eğitim Programları Koordinatörü Fatih OCAK’a da CBS eğitiminin
yaygınlaştırılmasında gösterdiği çabalardan ve sertifika programına katkılarından dolayı
teşekkür plaketi sunulmuştur.
Coğrafyacılar Derneği 2015 kongresinin Avrupa Coğrafyacılar Derneği (EUROGEO) ile ortak
olarak 20-22 Mayıs 2015’te Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da yapılmasına karar
verilmiştir.
Coğrafyacılar derneğinin Uluslararası kongresi sözlü ve poster sunumları, panelleri, çalışma
grubu toplantıları, sertifikalı eğitim programı, poster yarışması ve sosyal programları ile
oldukça başarılı bir kongre olmuş ve coğrafyacıların bu konulardaki ihtiyaçlarına cevap
vermiştir. Kongre mekânıyla ve yerel organizasyon komitesinin yaptığı mükemmel
planlamayla kongre uzun süre katılımcıların hafızasında kalacaktır. Kongre sonrasında
katılımcılardan gelen geri dönütler kongrenin başarısını teyit etmiş ve derneğimizin kongreleri
düzenli olarak yapma kararının ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Bu vesile ile
Coğrafyacılar Deneğinin Yönetim Kurulu olarak, kongreye büyük bir katılım gösteren
meslektaşlarımıza, desteklerinden dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticilerine,
ancak özellikle yerel organizasyonda yer alan ve mükemmel bir organizasyon ve ev sahipliği
yapan başta Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK ve Yard. Doç. Dr. Mustafa GİRGİN olmak üzere
öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrencilere yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür
ederiz.
6
Download

Kongre ile ilgili sonuç raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz.