1 ADET VERİ ANALİZ YAZILIMI LİSANS GÜNCELLEMESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (GÜVERCİNLİK / ANKARA 1
1 ADET VERİ ANALİZ YAZILIMI LİSANS GÜNCELLEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
m addesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/104506
1-İdarenin
a) Adresi
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
(İSTANBUL YOLU CARREFOURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377
GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3124565670-71-72-73-74-3122780567
c) Elektronik Posta Adresi
; ihlkom3ikm06@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
: hltps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
: VERİ ANALİZ YAZILIMI LİSANS GÜNCELLEMESİ (1 ADET)
a) Niteliği, türü ve miktarı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
; JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI GECİCİ TESLİM TESELLÜM DEPOSU
GÜVERCİNLİK/ANKARA
c) Teslim tarihi
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 45
(KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
3 - ihalenin
: j AN q a RMA jE D A R lK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERClNLlK / ANKARA
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: 11.09.2014-10:30
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak
kriterler:
4 .1 . İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 . Tüze! kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4 .1 .2 .1 . Gerçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret
Sicil G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınm ası:
7 .1 . İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIGI / AN KARA
adresinden satın alınabilir.
7.2 . İhaleye te klif verecek olanların ihale dokümanını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za kullanarak
indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ
1.1.e M ADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler te klif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
Download

1 adet veri analiz yazılımı lisans güncellemesi içişleri bakanlığı