vELiMry$E oRGAt{izE sANayi nolcnsi
uUrn gnnnis nnynri raR.q.Rr
KARA.IT,IARiHi: ITi,O4,2OA
KARAR
HEYET'rlAgKAN VE
Ali YEF|LIKAYA, Metin
UYELE)Ri
NO
:2014 I
Tl-t
AKGffi,I
coNULTA$,
ya
NCi,
BAKIR,
serdar SrERT,Mehmet ELVERITI, ibr?him KASAp,
Niivit KIRQUVAL
Velimege OSB Mi.itegebbis
1E.04.2(lI4 gtinri saat .10:00
iptiraki'yle toplanarak aqafrdaki
Organize Sanayi Bolgemiz, Ergene
T'esisler:inrle Arrtrlmrq Atrksularrn Marmara
T'oplarnLa ve Derin Dr:niz De
resisl
giizr:rgahr
olan Atrksu Arrtma
kollektiir hattr
alr derin d,eniz degaqi projesi
kapsamrnda
ozel mtilkiyete kc,nu gahrs parsellerir,in
kamularptrrtlmasr iqin Kramu Yararr Kararr ve Acele
Kamulaqtrrm aKaranAhnmasrna ihtiyag
nm 2942 sayrh Kamulagtrrna Kanunun 27.
kamulagtrma iglemlrrinin Tekirdag Valiii$
afindan yaprlmasr hususunda; Bilim Sanayi ve
ve bu konuda yrinetim Kurulumuza yetki
velilmersine.
Vliitegebb Heyetimizce toplantrya katrlanlarur oy birlili ile karar
verilmigtir.
Vek.
uye
Mustafa IgIK
Vali Yard.
ra
Qorlu I'raymakamr
rsoNutTA$
uye
uy.
Serdar SERT
Download

velilmersine. - Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi | Velimeşe OSB