İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi ve niteliği belirtilen işyerleri Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarih ve 66 sayılı kararı
ve
Belediye Encümeninin 30.10.2014 tarih 810 kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 5 yıl
süreyle kiraya verilecektir.
1- İhale 27/11/2014 Perşembe Günü Saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke
Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Mahallesi
Barbaros
Cad. No:5 de
bulunan
2-Söz konusu işyerlerinin aylık muhammen kira bedeli ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenlerin %3 tutarındaki
geçici teminatı 27/11/2014 perşembe günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırmaları ve alacakları belgeyi ihale saatinde
encümene ibraz etmeleri zorunludur.İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden kanuni ikametgah belgesi,vekaleten iştirak
edeceklerden noter tasdikli vekaletname, Bağkur veya SGK’na prim borcu olmadığına dair SGK’dan alınacak belge (ihale üzerinde kalan katılımcı
getirecektir.) Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi borcu olmadığına dair belge (2013 tarihli), Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi (varsa
2013 tarihli) belediyeye borcu olmadığına dair belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair yazı ibrazı zorunludur.
İhaleye tüzel kişi olarak iştirak ediliyorsa Ticaret Odasından alınacak sicil ve faaliyet belgesi (2013 tarihli), ihaleye katılan adına noterden tasdikli
yetki belgesi ve imza sirkülerini, tüzel kişiliğin vergi borcu bulunmadığına dair alacağı belge aslı veya noterden tasdikli sureti, Sosyal Güvenlik Kurumuna
borcu olmadığına dair belge (2013 tarihli), ayrıca ihaleye iştirak teminatını Belediyeye nakit olarak yatırmaları veya teminat mektubu ibraz etmeleri
zorunludur.
3-Kiraya verilecek yerlerle ilgili şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
MAHALLESİ
1-Topçuoğlu
2-Topçuoğlu
İŞYERİ ÜNVANI
:
Topçuoğlu İş Merkezi
(41 nolu Bağımsız Bölüm Dükkan)
Topçuoğlu İş Merkezi
(42 nolu Bağımsız Bölüm Dükkan)
AYLIK/KİRA
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT
150.00.-TL
54.00.-TL
150.00.-TL
54.00.-TL
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Download

İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi ve niteliği