ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan
gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü ile 24.12.2004 tarihinde ve saat 14.30' de
Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Salonunda Belediye Encümeni tarafından ihale ile satılacaktır.
Muhammen bedelleri:
ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER
S.N
1.
2.
3.
4.
5.
MAHALLE
CİNSİ ADA PARSEL
M2
HİSSE DÜŞEN
M2
NİSBETİ HİSSE BEDELİ
TOPLAM
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TÜRÜ
1
BARBAROS
ARSA 2234
3
353
TAM
353
180.00
63,540.00
1,906.20
AÇIK
2
CUMHURİYET ARSA 1848
18
488
TAM
488
200.00
97,600.00
2,928.00
AÇIK
3
CUMHURİYET ARSA 2615
3
323
TAM
323
180.00
58,140.00
1,744.20
AÇIK
4
ATATÜRK
1
2491
TAM
2491
70.00
174,370.00 5,231.10
AÇIK
ARSA 2895
Atatürk Mahallesi 2895 ada 1 parsel imarda kullanım amacı Sosyal Tesis Alanı olup, Sosyal ve Kültürel Tesis
yapmak amacıyla satışı yapılacaktır.
Gayrimenkul bedelleri %50 peşin geriye kalan kısmı aylık 6(Altı) eşit taksitte ödenecektir.
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
A. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
B. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
C. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
D. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.
E. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
F. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
G. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
H. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt
örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye
Başkanlığından alınacak, )
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 24.12.2014 günü saat 14.00’e kadar İhale
Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir.
İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
İhale şartnamesi 250,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İsteklilere ilanen duyurulur.
Download

ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait