T.C.
DüzcE üNiVERsiTEsi
sAĞtlK BiLiMLERi ENsTiTüsü MüDüRLüĞü
sEDEN EĞiTiMi VE sPoR ANABitiM DALI
Koü-D.ü. oRTAK DoKToRA BitiM slNAV|TUTANAĞl
27.08.2014 tarihinde Beden Eğitim; Ve spor Anabilim Dail'nda Bilim slnaVı'na giren ortak Doktora öğrenci adaylarüna i]işkin slnav sonuçlan aşağlda
belirtilmiştir.
YABANCI
DiL PUANI
DiPLOMA
NOTU
o/.to
DERD|N
65
90.90
9.09
76_64
38.32
AKKURT
65
78.80
7.88
61_94
30-97
66.00
33.00
ADI SOYADI
T.C. KiMTiK
NO
1
2
3
4
5
6
7
Mustafa
Fatma
Nedim Serhat
Alper
Taner
serdar
GRIAL
A(BULLjT
BAYRAKDARoĞLI]
Omer
*18 €ylül
YILDIRIM
ZAMBAK
ALES
%50
PUANI
95
t3.40
7.34
73.69
36.85
60
17.83
7.74
8r.29
40.65
60
89.S6
9.00
16.37
38.18
56.25
71.54
7.L5
62.13
31.06
'nau
son!cu %50, bilim
%30
SINAVI
60
2011tarihli resmigazetede yaylnlanan yönetmel]ğe göre ALES
BiriM
5lnaVü
,}ü
'}Ü
F'J
*j\-/
5f)
sü
MütAKAT
aato
y'ı
?ı
İ-t
Ac
aI
?ç
I
i}İ.ğ5
/P
{ İ.İ7
,L*
foc
o4
/ao
1-1
loç
"İ
/ç
soNUç
TOPTAM
&oa
68.ğİ l*eı, tı
üaıııı
lııı,t
ü.1
ğ'.'c ,}aıı.e ı4
ü/ /Q
öışaı
4Irı,dkfr\
sonuc! %30, 100 üzerjnden ifade edi en yüksek l]sans, yoksa lisan5
İ.l
Download

5f) o4 sü 1-1 loç /ç - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü