Celal Bayar Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Tel: 0 236 237 18 28/ 2945
[email protected]
Ek.1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Abidin Ozan Onağ
Doğum Tarihi: 1980
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Bölüm/Program
İşletme
Y. Lisans
Doktora
Yönetim ve Organizasyon
İşletme
Üniversite
T.C.
İstanbul
Kültür
Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Yıl
2003
2009
2014
Yüksek Lisans Tezi
“Örgütsel Kültür İle Yenilikçilik Odaklı Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki”
(2009) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Doktora Tezi
“Örgütsel Öğrenme Kabiliyetinin Örgütsel Yenilikçilik Aracılığıyla Yeni Ürün ve
İşletme Performansına Etkisi” (2014) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Görevler:
Görev
Unvanı
Arş.Gör.
Görev Yeri
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Celal Bayar Üniversitesi
Yıl
2004-
Eserler
ONAY,ÖZKAYA,M.; KARAA,E.; ONAG,A.O (2004),”The Effect of the culture and
administrative methods on the organization commitment of employees in the private and
state sector in Turkey”, “International Conference: Managing Global Trends and
Challenges in a Turbulent Economy”,Greece.
ONAĞ A.O.; ONAĞ Z. YILDIZ. Y (2012) “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Akademik
Erteleme Eğilimi Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma (Manisa
Örneği)” Uluslar arası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:3/Cilt:2 Sf:30.
YILDIZ Y.; ONAĞ A. O.; ONAĞ Z. (2012) “Fitness merkezlerinde algılanan hizmet
kalitesinin incelenmesi/ Investigating of Perceived Service Quality in Fitness Centers” 12.
Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Sözel Sunum 2-14 Aralık 2012 Denizli Türkiye.
TEPECİ M.; ONAĞ A. O. (2013) “Ulusal bir otel zincirinde ekip kültürü ve bilgi
paylaşımının hizmet yeniliği performansına etkisi” 14. Ulusal Turizm Kongresi Sözel
Sunum 5-8 Aralık 2013.
YILDIZ Y.; ONAĞ A. O.; ONAĞ Z. (2013) “Spor ve rekreasyon hizmetlerinde algılanan
hizmet kalitesinin incelenmesi: fitness merkezi örneği” Uluslar arası Hakemli Beşeri ve
Akademik Bilimler Dergisi, Cilt.2, Sayı.3 Jel kodu: L8/L83 ID:34
ONAĞ A. O.; TEPECİ M.; BAŞALP A. A. (2014) “Organizational Learning Capability
and Its Impact on Firm Innovativeness” Procedia Social and Behavioral Sciences Vol.150
p.708-717; 10’th International Strategic Management Conference, Rome, June19-21,
2014.
TEPECİ M.; BAŞALP A. A.; ONAĞ A. O. (2014) “Yöneticilerin Öğrenme Odaklılığı,
Gelişmelerine Yönelik Verilen Yönetsel Görevler ve Görevlere Erişimin Yönetici
Yetkinliklerini Geliştirmeye Etkileri”, 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24
Mayıs,2014, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Download

ARAŞ. GÖR. DR. - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu