11. ÜNİTE
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 1
1
4.
Yaşamış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman
ve kişi göstererek anlatan uzun öykülere ---- denir.
Hacmi, olay örgüsünün yoğunluğu, mekân ve karakter tasvirinin genişliği bakımından ---- ayrılır.
Kara gözlüm bu ayrılık yetişir,
İki gözüm pınar oldu gel gayrı.
Elim değse akan sular tutuşur
İçim, dışım yanar oldu gel gayrı
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Abdurrahim Karakoç
A) roman - öyküden
B) biyografi - otobiyografiden
C) anı - günlükten
D) röportaj - mülakattan
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
örnek olur?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Satirik
D) Epik
2.
Arda
5.
.....................
Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
...
Yeni sözler gerekse
Bunda uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse
Ziya Gökalp
Güncel olayları gazete ve dergi
köşelerinde kişisel görüşle ele
alan günübirlik yazılardır.
Bu diyalogda Göktuğ'un cevabından hareketle
Arda'nın sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Günlük nedir?
B) Fıkra nedir?
C) Makale nedir?
D) Anı nedir?
Palme Yayıncılık
Göktuğ
Yukarıdaki dörtlüklerin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Didaktik
B) Dramatik
C) Lirik
D) Epik
3.
Vurgu
Konu
Tema
Ritim
ve
C)
ve
TÜRKÇE
Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine
Takılan gönlüm, asırlarca peşinden gidecek
Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine
Seni aşkım, canavarlar gibi takip edecek
Edebî Sanatlar
Ölçü
Yukarıdaki unsurlardan hangileri şiirin ahenk
unsurlarından değildir?
A)
6.
B)
ve
D)
ve
Yukarıdaki gibi dize kümelerinden oluşan bir şiirin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dörtlük
B) Dize
C) Beyit
D) Koşma
11
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 1
7.
Anı türü ile ilgili
bildiklerinizi söyler
misiniz?
9.
Topal Oyunu
Yumurta Oyunu
A)
Öğretmenin yukarıdaki sorusuna
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir?
Kına Gecesi Oyunu
Kız Kaçırma Oyunu
Yüzük Kimde Oyunu
Adana'da bir düğünde oynanan bu oyunlar aşağıdaki geleneksel oyunlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Köy Seyirlik Oyunları
B) Karagöz Oyunu
C) Meddah Oyunu
D) Orta Oyunu
Tarih bilimine kaynaklık eder.
Selcan
Kişi, başından geçen olayları
izlenimlerine dayanarak anlatır.
Palme Yayıncılık
B)
Güzin
C)
Öznelliğin ağır bastığı bir yazı
türüdür.
10.
Derya
D)
Karagöz oyunu ile ilgili
bildiklerinizi söyler misiniz?
Konuyla ilgili mektup, belge ve
fotoğraflara yer verilir.
Ömer Faruk
Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden
hangisi yanlış bilgi vermiştir?
A)
Gölge oyunudur.
Sezai
8.
Günü gününe yazılma zorunluluğu vardır.
Bütün günlükler belge niteliğindedir.
Tarih belirtilme zorunluluğu yoktur.
B)
Ana kahramanları Karagöz ve
Hacivat’tır.
Sezgin
Güldürü ögelerine ve şive taklitlerivardır.
Öznelliğin ağır bastığı yazılardır.Günü gününe yazılma zorunluluğu
C)
ne yer verilir.
Günü
gününe
zorunluluğu vardır.
Günü gününe yazılma zorunluluğu
vardır.
Bütün günlükler
belgeyazılma
niteliğindedir.
Günü gününe
yazılma"günlük"
zorunluluğu
Yukarıda verilenlerden
hangileri
yazıvardır.
Serdar
türü ile Günü
ilgili söylenemez?
gününe
yazılma zorunluluğu
Bütün günlükler
belge
niteliğindedir.
Bütün günlükler
belge niteliğindedir.
Tarihvardır.
belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
Bütün günlükler belge niteliğindedir.
Türklerin Batı tiyatrosundan etkileneD)
Bütün
belge zorunluluğu
niteliğindedir.
Tarih
belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
Tarih belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
A)
ve
günlükler
B)
ve
Öznelliğin
ağır
bastığı yazılardır.
rek oluşturdukları bir tiyatro türüdür.
Günü
gününe
yazılma
zorunluluğu
vardır.
Günü gününe
yazılma
vardır.
Tarih belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
C)
12
Serhat vardır.
Tarih
zorunluluğu
Öznelliğin
ağır yazılma
bastığı
yazılardır.
Öznelliğin
ağır bastığı
yazılardır.
Günü gününe
zorunluluğu
Bütün günlükler
belge
niteliğindedir.
ve
günlükler
D) yoktur.
ve
Bütünbelirtilme
niteliğindedir.
Öznelliğinbelge
ağır bastığı
yazılardır.
Öznelliğin
ağır bastığı
yazılardır.
Bütün günlükler
belge
niteliğindedir.
Tarih belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
Tarih belirtilme
zorunluluğu
yoktur.
Tarih
zorunluluğu yoktur.
Öznelliğin
ağırbelirtilme
bastığı yazılardır.
Öznelliğin ağır bastığı yazılardır.
Öznelliğin ağır bastığı yazılardır.
TÜRKÇE
11. ÜNİTE
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 2
1.
4. Kocaman bir gurbettir Anadolu
Olay Örgüsü
Zaman
Kuş kanadıyla selam gönderilir
Yukarıdaki altı çizili dizede aşağıdaki söz sanatından hangisi vardır?
Mekân
Kişi Kadrosu
Anlatıcı ve Bakış Açısı
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma
Yukarıdaki yapı unsurları aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde yoktur?
A) Roman
B) Öykü
C) Destan
D) Anı
5.
Tuna Nehri "Akmam." diyor
"Etrafımı yıkmam." diyor
2.
Şanı büyük Osman Paşa
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Didaktik
"Plevne'den çıkmam." diyor
Palme Yayıncılık
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla
Okumak yok, yazmak yok, bilmeyiz eski, yeni.
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek
Kemalettin Kamu
Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Konuşturma
C) Benzetme
D) Seslenme
6. Şiirde ahengi sağlamak için dize sonlarında ses
benzerliğinden faydalanılır.
3.
Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helali, haramı yersin seçmezsin
Nasibin kesilir de sular içmezsin
Akar çaylar senin olsa ne fayda
Pir Sultan Abdal
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
ahengi sağlamak için dize sonundaki ses benzerliğinden yararlanılmamıştır?
A) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar
B) Gök kubbesi her lahza, bütün gözlere mavi
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi
Yukarıdaki dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
C) Dört atlı o gerdune, gelirken doludizgin.
A) Didaktik
B) Satirik
D) Mırıl mırıl büyüsün başaklar
C) Lirik
D) Epik
TÜRKÇE
Sevmiş iki ruh, ufku görürler daha engin.
Barış içinde çoğalsın sevgimiz
13
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 2
7.
9.
Biyografi ile otobiyografinin farkı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap
vermiştir?
A) Meddah Oyunu
Biyografi içe dönük; otobiyografi dışa
dönüktür.
A)
Kahramanı yukarıda verilen geleneksel Türk tiyatrosu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Karagöz Oyunu
C) Orta Oyunu
Selda
D) Köy Seyirlik Oyunu
B)
Pelin
Biyografide belgeler, otobiyografide
bellek önemlidir.
C)
Palme Yayıncılık
Biyografi nesnel, otobiyografi özneldir.
10.
Alexandr
Graham
Bell
(1847-1922)
1876'da
telefonu
icat eden kişi. Sıra
dışı biri. Başkalarının
aksine sağır annesiyle kısık ses tonu ile konuşurdu. Annesinin kendisini anladığını görünce ses konusundaki teorilerini
geliştirmeye başladı. Daha 14 yaşındayken bilim ve
teknolojiyle yakından ilgilenmiş, 16 yaşında müzik
ve etkili konuşma dersleri vermiştir. 24 yaşında sağır çocuklara konuşmayı öğretmeye başlamıştır.
Bu metin yukarıdaki yazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
Nükhet
Biyografide dolaylı anlatım, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.
D)
Sude
8.
I. Sevdaları hülyalı havuzlardan serinler
Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler.
II. Yıldızlar, boydan boya doğmuş gibi varlık
Bir mucize hâlinde o gözlerdendir artık.
III. Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
IV. Son zümrüt ortasında, muzaffer akıp giden
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden?
Yukarıdaki dizelerin hangisinde ahengi sağlayan dize sonlarındaki ses benzerliği diğerlerinden fazladır?
A) I.
14
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Anı
D) Makale
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Günlük öznel, anı nesnel bir yazı türüdür.
B) Kişinin uzaktaki kişilerle duygu ve düşüncelerini paylaşmak için yazdığı yazılara mektup denir.
C) Gezip görülen yerler ile ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazılara haber yazıları denir.
D) Güncel olayları gazete ve dergilerde izlenimlerle ele alan yazılara fıkra denir.
TÜRKÇE
11. ÜNİTE
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 3
3.
1.
Gönlüm sende, gözüm yollarda durdu
Saat isyan etti, takvim kudurdu
Hasret hançerini bağrıma vurdu
Yüreciğim kanar oldu gel gayrı
Abdurrahim Karakoç
Belimizde kılıcımız kırmani
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik
B) Lirik
C) Didaktik
D) Dramatik
Taşı deler mızrağımız temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahındır, dağlar bizimdir.
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Pastoral
D) Epik
4.
Palme Yayıncılık
Su gelir merdin merdin
Su değil benim derdim
Sular mürekkep olsa
Yazılmaz benim derdim
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma
2.
Akşam yine toplandı derinde...
Canan gülüyor eski yerinde
Canan ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havz üzerinde
5.
Düşünür ağaçlar aylarca, gelecek baharı
Mehtap kemer taze belinde
Üstünde sema gizli bir örtü
Yıldızlar onun geldi elinde
Ahmet Haşim
Yukarıdaki şiirin nazım birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dize
B) Dörtlük
C) Bent
D) Beyit
Sevgilimin gittiği gün gök ağlamıştı.
Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta.
Yıldız gibi uçar ateş böcekleri
Düşünür ağaçla
Düşünür ağaçlar
aylarca, gele
Sevgilimin
gitti
Yukarıdakilerin hangisinde "kişileştirme" sanatı
Sevgilimin
gün
gök
ağla
yoktur?
Dinmiş
denizle
Düşünür ağaçlar
aylarca, gittiği
gelecek
baharı
A)
denizlerin
şarkısı,
rüzg
DüşünürB)ağaçlar
Sevgilimin
C) gittiği
Dinmiş
D) ağlamıştı.
Yıldız
gibi uçar
gün
gök
aylarca,
gelecek
baharı
Yıldız
gibi uçar
ateş
böcekleri
Dinmiş
denizlerin
şarkısı,
rüzgar
uyumakta.
Sevgilimin gittiği
gün gök
ağlamıştı.
TÜRKÇE
Yıldız
gibi uçar
ateş
böcekleri
Dinmiş denizlerin
şarkısı,
rüzgar
uyumakta.
Yıldız gibi uçar ateş böcekleri
15
METİN TÜRLERİ
KONU TESTİ - 3
6.
8
Şapkalı, sütunlu, konili, mantar biçimli... Usta
bir heykeltıraş gibi toprağa şekil veren tabiat,
Kapodokya'da en büyüleyici eserini ortaya koyar.
Sert bazalt kayasının şapkalı konilere dönüştüğü,
yer yer vadiler boyu uzanarak ilginç şekilli kanyonlar oluşturduğu "hayaller ülkesinde" küllerinden
yeniden doğarak var olan bir Anadolu, olağanüstü
tabiat ve tarih zenginliği yatar.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Anı
B) Günlük
C) Gezi
D) Mektup
II. Mektup, diğer yazı türlerinde anlatım biçimi
olarak kullanılabilir.
III. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla önemini kaybetmiştir.
IV. Mektuplar değerini ve gücünü nesnel olmasından alır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde
"mektup" yazı türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
Palme Yayıncılık
I. Kişinin haberleşme ihtiyacından doğmuştur.
A) Deneme, nesnelliğin hâkim olduğu "ben merkezli" bir yazı türüdür.
B) İyi bir haber yazısının 5N, 1K kuralına göre yazılması gerekir.
C) Makale, herhangi bir konuyu açıklamak ve ispatlamak için yazılan bilimsel yazılardır.
D) Röportaj önce mülakat olarak varlığını sürdürmüş, sonra mülakattan ayrılarak bağımsız bir
tür olmuştur.
7.
16
Kahramanları yukarıda verilen geleneksel Türk
tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
10
I.Deneme, okuyucuyu düşündürmeye sevk etmesi ve felsefi derinliğinin olması bakımından
sohbetten ayrılır.
II. Bir eserin, bir sanatçının, sosyal bir sorunun
olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan düşünce yazısıdır eleştiri.
III. Söylev, dinleyiciyi coşturma ve dinleyiciyi belli
bir amaç doğrultusunda yönlendirme yönüyle
konferanstan ayrılır.
IV. Güncel olayları gazete köşelerinde kişisel duyuş ve düşünceyle ele alan günübirlik yazılara
makale denir.
A) Karagöz Oyunu
B) Orta Oyunu
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
C) Köy Seyirlik Oyunları
D) Meddah
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
TÜRKÇE
Download

METİN TÜRLERİ 11. ÜNİTE KONU TESTİ