İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
F
İK
İS
İK
İS
İK
İS
İK
İK
İS
İS
İK
İK
F
F
AÇIKLAMA
GENEL İŞLER
Mevzuat İşleri
Yasalar
Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler
Tüzükler
Tüzük Taslaklarına verilen görüşler
Yönetmelikler
Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler
Tebliğler
Genelgeler
İç Genelgeler
Dış Genelgeler
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
Diğer
Olurlar, Onaylar
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
İK
Anlaşmalar
İK
Sözleşmeler
İK
Protokoller
İK
Diğer
Faaliyet Raporları
F
İK
Haftalık faaliyet raporları
İK
Aylık faaliyet raporları
İK
Yıllık faaliyet raporları
İK
Düzenli olmayan faaliyet raporları
İK
Kurum dışı faaliyet raporları
İK
Diğer
Brifingler ve Bilgi Notları
F
İK
Brifingler
İK
Bilgi Notları
İK
Diğer
F
F
İK
İK
İK
İK
İK
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İstatistiki bilgiler
Çalışma planı ve programları
Hükümet programları
Kalkınma planları
Yıllık Programlar
İcra planları
Birimlerin yapacakları iş planı ve programları
Diğer
Toplantılar
Genel Kurul Toplantıları
Davetler ve verilen cevaplar
Gündem
Toplantı kararları
Toplantı zabıtları
Sayfa 1
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İK
İS
İS
İS
İS
İK
F
İK
İK
İK
İK
İK
F
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
F
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
AÇIKLAMA
Yönetim Kurulu Toplantıları
Gündem
Çağrılar
Kararlar
Tutanaklar
Diğer
Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar
Kongreler
Konferanslar
Şuralar
Sempozyumlar
Diğer
Kalite Yönetim Sistemi
Kalite El Kitabı
Prosedürler
Prosesler
Talimatlar
Formlar
Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri
İç tetkik faaliyetleri
İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler
Bireysel Öneriler
Diğer
İlgili Kurum ve Kuruluşlara Göre Açılan Dosyalar
Cumhurbaşkanlığı
Cumhuriyet Meclisi
Başbakanlık
İS Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Bakanlıklar
İS Bakanlıklara Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Sayıştay
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombutsman)
Yargı Organları
Kurullar
GKK ve Askeri Birlikler
Tüzel Kişiler
Özel Şahıslar
Diğer
ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON
F
F
İK
İK
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri
Teşkilatlanma İşleri
Reorganizasyon çalışmaları
İS Yeni Birimlerin Kurulması
İS Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi
Yetki Değişikliği
Sayfa 2
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
AÇIKLAMA
İK
Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme
İK
Teşkilat Şemaları ve kadrolar
İK
Yerleşim Çalışmaları
İK
Kurum Tarihçeleri
İK
Diğer
F
İK
İK
İK
İK
İK
F
İK
İK
İK
İK
İK
İK
İK
Plan ve Program İşleri
Beş yıllık kalkınma planları
İcra Planları
Master Planları
İş Planları
İS Yıllık İş Planları
İS İlave İş Planları
İS İş Planlarının izlenmesi
Diğer
Yatırım programları
Yatırım Programı Çalışmaları
İcra Planı Tedbir İzleme
Yatırım ve Finansman Programları
Yatırım Revizyonları
İdame Yatırım Revizyonları
Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları
İK
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları
Diğer
Proje İşleri
F
İK
Yatırım Programına Alınma İşleri
İK
Proje onay İşleri
İK
Proje Tadilatları
İK
İhale İşlemleri
İK
Şartnameler
İK
İlanlar
İK
Teklifler ve değerlendirmeler
İK
Sözleşmeler ve protokoller
İK
Kontrol İşleri
İK
Ödeme İşleri
İK
Geçici ve Kesin kabuller
İK
Diğer
Araştırma ve Geliştirme İşleri
F
İK
Yurt İçi Araştırmaları
İK
Yurt dışı Araştırmaları
Teknik araştırma geliştirme çalışmaları
Uygulama çalışmaları
Test çalışmaları
Sistem Geliştirme Çalışmaları
Diğer
Standardizasyon Çalışmaları
Formların Standardizasyonu
İK
İK
İK
İK
İK
F
İK
Sayfa 3
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
AÇIKLAMA
Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları
İS Yeni Form Talepleri ve İptaller
Norm Kadro Çalışmaları
Görev/İş Tanımları
Norm Kadro Pozisyonları
Norm Kadro Revize Çalışmaları
Diğer
İş Analizi
İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri
Koordinasyon İşleri
Soru Önergeleri
Çevre (ÇED) İşlemleri
Çevre Eğitimi
Çevre Koruma
Diğer
İS
F
İK
İK
İK
İK
F
01
F
F
F
İK
İK
İK
Araştırma, Planlama ve Koordinasyonla ilgili Diğer İşler
F
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Basınla ve Halkla İlişkiler
Basınla İlişkiler
Basın toplantıları
Basına verilen demeçler
Tekzipler
Basında yer alan haberler
Günlük basın özetleri
Diğer
Halkla İlişkiler
Vatandaşların talepleri
Vatandaşların Şikayetler
Görüş ve teklifler
Bilgi ve belge talepleri
Diğer
HUKUK İŞLERİ
Hukuk İşleri
Dava Dosyaları
Adli Davalar
İdari Davalar
İcra Davaları
Ceza Davaları
Vergi Davaları
Temyiz İşlemleri
Diğer
İcra Takipleri
İlamlı İcra Takipleri
İlamsız İcra Takipleri
Diğer
Sayfa 4
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
F
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İK
İK
İK
F
İK
İK
İS
İS
İS
İK
AÇIKLAMA
Haciz İşlemleri
Haciz konulması
Haciz İşlemlerinin Kaldırılması
Diğer
İhtiyati Tedbir Uygulamaları
İhtiyati Tedbirin Kaldırılması
Tebligatlar
Vekaletnameler, Azilnameler
Vekaletnameler
Azilnameler
Diğer
Hukuki ve İstişari Görüşler
Yargıtay Kararları
Hukuki Görüşler
Diğer
Soruşturmalarla İlgili Yazılar
Adli soruşturmalar
İdari soruşturmalar
Diğer
Hukukla ilgili Diğer İşler
TEFTİŞ İŞLERİ
Teftiş İşleri
Teftiş Programları
Görev Emirleri
Denetim Raporları
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
Komisyon Raporları
Kuruluşun Cevabi Raporları
İnceleme İşleri
Ön İnceleme Raporları
İnceleme Raporları
Diğer
Soruşturma İşleri
Disiplin Soruşturma İşleri
Araştırma İşleri
İhbar,Şikayet ve Suç Duyuruları
Teftişle İlgili Diğer İşler
BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
Bilgi İşlem İşleri
Kurulum İşlemleri
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
Analiz ve Tasarım çalışmaları
Kodlama çalışmaları
Diğer
İşletim Planlama ve Değerlendirme
Sayfa 5
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
AÇIKLAMA
Değişiklik Yönetimi
Güvenlik Yönetimi
Kaynak Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
Olağanüstü Durum Yönetimi
Problem Yönetimi
Diğer
Hatlar
ADSL
İnternet
Fiber optik
Data hattı
Diğer
Sistem ile ilgili talepler
Yazılım talepleri
Ağ bağlantısı
Veri tabanı
Hat kiralama
Diğer
Hizmet-Bakım İşleri
Sözleşmeler
Teknisyenlik Hizmetleri
Veri tabanı bakımı
Sunucu sistemleri Bakımı
İnternet bağlantısı hizmeti
Sistem odası bakımı
Yazılım Bakımı
Bilgisayar ve donanımlarının bakımı
Diğer
Arızalar
Network Arızaları
Server Arızaları
Bilgisayar Arızaları
Veri giriş ve işleme işleri
Veri kayıt işlemleri
Düzeltme işlemleri
Silme işlemleri
Diğer
Abonelik
Özel Yazılımlar
e-uygulamalar
e-Devlet
e-imza
e-ticaret
Diğer
Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Sayfa 6
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
AÇIKLAMA
Firmalarla İlgili İşlemler
Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler
İK
İK
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARI
Dış İlişkiler
Uluslararası Hukuk
F
İK
İS Mevzuatın Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler
Anlaşmalar
Sözleşmeler
Protokoller
Kararlar
Diğer
Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları
İdari Durum
Siyasi Durum
Nüfus/Etnik Durum
Askeri Durum
Ekonomik Durum
Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum
Diğer
Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler
İdari İlişkiler
Siyasi İlişkiler
Teknik İşbirliği
Askeri İlişkiler
Kültürel İlişkiler
Ekonomik İlişkiler
Ticari İlişkiler
Tarımsal İlişkiler
Bayındırlık İşleri
Sosyal Güvenlik
Ulaşım ve Taşımacılık
Telekomünikasyon
Enerji
Madencilik
Sağlık ve Çevre
Diğer
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
Ülkeler Arası Sorunlar
Sınır Sorunları
Mülteci Sorunları
Yabancı Düşmanlığı
İşçi Sorunları
Diğer
Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler
Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler
Sayfa 7
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
F
İK
İS
İK
İS
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri
Diğer
Yardımlar
Nakdi Yardımlar
Ayni Yardımlar
Diğer
Uluslar Arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri
Politikalar
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Komiteler, Komite Çalışmaları
Projeler
İşbirliği Faaliyetleri
Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler
İrtibat Büroları
Bilgi ve Belge Talepleri
Başvuru ve Şikayetler
Diğer
Konsolosluk İşlemleri
Nüfus İşlemleri
Evlenme İşlemleri
Askerlik İşlemleri
Adli ve Cezai Yardım İşlemleri
Noterlik İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Vatandaşlık İşlemleri
Vize İşlemleri
Göç İşleri
Diğer
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler
Genişleme
Katılım Ortaklığı-Ulusal Program
Avrupa Parlamentosu
Kıbrıs İle İlgili Kararlar
Soru Önergeleri
Diğer
Kıbrıs-AB Arasındaki Toplantılar
Ortaklık Konseyi
Komiteler, Komite Çalışmaları
Diğer
AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları
Mevzuat Uyum Çalışmaları
Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları
İdari
Sayfa 8
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İK
F
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Hukuk
Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program
Tarım ve Hayvancılık
Ulaştırma ve Enerji
Sanayi ve KOBİ'ler
Çevre, Sağlık ve Turizm
Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar
Adalet ve İçişleri
Sosyal Konular ve İstihdam
Serbest Dolaşım
Diğer
AB Programları
Programlara Katılım
Başvurular ve Müzakere Süreci
Diğer
Kıbrıs-AB İşbirliği ve Projeler
Kıbrıs'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri
Üye Ülkelerle İlişkiler
Aday Ülkelerle İlişkiler
Diğer
Dış İlişkilerle İlgili Diğer İşler
EMLAK VE İNŞAAT İŞLERİ
Emlak ve İnşaat İşleri
Kamulaştırma İşleri
Kamulaştırma Bedelleri
Sorunlar
Diğer
Tapu ve Kadastro İşleri
Kadastro Çalışmaları
Tapu İşleri
Tapu Kayıtlarının Tespiti
Tapu Tescil İşlemleri
Diğer
İmar İşleri
İnşaat İşleri
Etüd-Proje İşleri
Keşif İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer Şartnameler
İhale İşleri
İlanlar
Teklifler ve değerlendirmeleri
Sözleşmeler ve protokoller
Sayfa 9
İK
İK
İK
İK
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İK
AÇIKLAMA
İnşaat Uygulama ve kontrol işleri
İS İnşaat Uygulama işleri
İS Kontrol İşleri
Tetkik İşleri
Hakedişler ve Ödemeler
Geçici ve Kesin kabuller
Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler
HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLERİ
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
Eğitim İşleri
Kuruma Bağlı Okullar
Öğrenci İşleri
İdareci ve Öğretmen İşleri
Öğretmenler Kurulu ve Kararları
Rehberlik ve Eğitici Kollar
Ders Müfredat Programları
Öğrenci Devam Cetvelleri
Çıkış Belgeleri ve Diplomalar
Öğrenci Stajları
Çalışma Raporları
Öğrenci İstatistikleri
Öğrenci Sicilleri
Diploma Defterleri
Sınıf Geçme Defterleri
Staj Raporları
Disiplin Kurulu Kararları
Ödüller
Diğer
Burs İşleri
Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular
Başvurular ve Değerlendirme İşlemleri
Burs Ödemeleri
Dava, İcra ve Tahsil-Takip İşlemleri
Bursluların Atama İşlemleri
Diğer
Staj İşleri
Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan İşlemleri
Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri
Diğer
Hizmetiçi Eğitim
Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri
Eğitim Planları
Eğitim programları
Katılım Listeleri
Sınav ve sonuçları
Sayfa 10
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
AÇIKLAMA
Diploma ve Belgeler
Diğer
Kurslar
Mesleki Geliştirme Kursları
Yabancı Dil Kursları
Yurtdışı Kursları
Yabancı Uyrukluların Eğitimi
Diğer
Seminerler
Eğitim Tesisleri
Eğitim Araçları
İhtiyaçların Tespiti
Üretimi
Bakımı
Dağıtımı
Diğer
Eğitimle İlgili Diğer İşler
İDARİ İŞLER
İdari İşler
Araç ve Taşıma İşleri
Plaka işleri
Araç Muayene İşleri
Akaryakıt İşleri
Araç Tamir ve bakım İşleri
Araç kaza işleri
Araçların hurdaya ayrılması
Sevk ve Kontrol İşleri
Araç talepleri
Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi
Araçların kurum ve şahıslara tahsisi
Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler
Diğer
Ulaştırma işleri
Servis araçları
Malzeme ve eşya nakli
Diğer
Resmi Mühürler
Resmi mühür yaptırılması
Resmi mühür teslimi
Resmi mühür kayıp işleri
Kaşe ve levha yaptırılması
Diğer
Evrak ve Dosyalama İşlemleri
Genel evrak işleri
PTT veya kurye işleri
Sayfa 11
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Yanlış Gelen Evrakların İadesi
Dosyalama ve Kodlama İşlemleri
Diğer
Arşiv İşlemleri
Birim ve Kurum Arşivi Devir İşlemleri
Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili İşlemler
İmha İşlemleri
Arşivlerden Yararlanma
Diğer
Kütüphane İşleri
Satın alma işleri
Ödünç verme İşlemleri
Bakım-Onarım İşleri
Elektrik
Mekanik
Bina ve Tesisler
Diğer
Temizlik İşleri
Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler
Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin İşlemler ve Kontrolü
Diğer
Ambar ve Depo İşleri
Malzeme İstek Fişleri
Mal Tespit İşleri
Ayniyat Tesellüm Makbuzları
Demirbaş Kayıt İşleri
Demirbaş Düşüm İşlemleri
Diğer
Sigorta İşleri
Taşıma Sigortası
Dahili Fon Hasar Sigortası
Mali Mesuliyet Sigortası
Dahili Fon Risk Sigortası
Diğer
Haberleşme İşleri
Direkt Telefonlar
GSM Hattı
Mobil Telefon
Abonelik İşlemleri
Telefon Bağlanması Talepleri
Telefon Tahsis ve Olurları
Telefon Fatura ve Ödemeleri
Telefon Kullanım Kontör İşlemleri
Teleks Hattı
Faks
Diğer
Sayfa 12
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İK
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İK
F
İK
İS
AÇIKLAMA
Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri
İdari İşlerle İlgili Diğer İşler
KÜLTÜR, TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri
Kültürel İşler
Fuarlar
Sergiler
Tur ve Geziler
Yarışmalar
Gösteri ve Konserler
Milli Günler ve Festivaller
Diğer
Tanıtım İşleri
Ses ve görüntü malzemeleri
Hazırlanması
Montaj ve çoğaltılması
Dağıtım işleri
Diğer
Reklam ve İlan İşleri
Reklam İşleri
İlan İşleri
Diğer
Yayın İşleri
Basılması teklif edilen yayınlar
Yayın kurulu Toplantısı-Kararları
Yayın Hazırlık İşleri
Diğer
Basım İşleri
Kitap
Dergi
Broşür
Matbu evrak
Takvim ve Ajanda
Diğer
Depolama ve Dağıtım İşleri
Yayın talepleri
Kitap Yardımları
Depolama
Diğer
Yayın Satış İşlemleri
Kültür, Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
MALİ İŞLER
Mali İşler
Bütçe İşleri
Bütçe hazırlık çalışmaları
Sayfa 13
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Bütçe görüşmeleri
Bütçe Yasaları ve emirleri
Revize Bütçe
Diğer
Bütçe Tahsisatı
Ödenek İstekleri
Harcamaları serbest bırakma
Ek ödenekler
Avanslar, krediler, mahsuplar
Ödeme emirleri
Aktarmalar, Tenkisler
Diğer
Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri
Kesin hesap ve aylık mizanlar
Mizan Kontrol ve Füzyon İşlemleri
Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları
Tablolar
Diğer
Bütçe dönem gerçekleştirme raporları
Sayıştay Sorguları
Emanet işleri
Zimmetler
İcra borçları
Teminat ve emanetler
Diğer
Yasal Yükümlülük İşleri
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Geçici Vergi
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Çeşitli Harçlar
Çeşitli Fon ve Aidatlar
Diğer
Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri
Bordro tahakkuk İşleri
Sosyal Ödemeler
Tasarruf ile ilgili işlemler
Harcırah İşleri
Yurtiçi Harcırah İşleri
Yurtdışı Harcırah İşleri
Sayfa 14
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
AÇIKLAMA
Kıdem Tazminatları
Kıdem İntibak İşlemleri
Yabancı Dil Tazminatı
Ek Ödemeler
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları
Fazla mesai
Ek göstergeler
Vergi iadesi
Emekli Sandığı Ödemeleri
S.S.K Prim Ödemeleri
Özel Kesintiler
İcra
Sendika Aidat Kesintileri
Yemek Kesintisi
Bağış Kesintileri
Kömür Kesintisi
Yaşam Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sağlık Ödemeleri
Hastahanelere Yapılan Ödemeler
Eczanelere Yapılan Ödemeler
Diğer
Banka İşlemleri
Ödeme Talimatları
Repo ve Faiz İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Tahsilatlar
Mutabakatlar
Diğer
Kıymetli Evrak İşlemleri
Teminat Mektupları
Mukaveleler
Çek
Damga Pulu
Faturalar
Garanti Kartları
Diğer
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
Finansman Programları
Gelir Gider
Kar Tevzii
Sermaye
Diğer
Akreditif İşleri
Kredi İşlemleri
Sayfa 15
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İK
F
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
F
İK
İK
Dış Kredi Kullanımları
Dış Kredi Kur Farkı
Dış Kredi Ödemeleri
Gecikme Faizleri
Hazineye Borçlar
İkraz Anlaşmaları
Diğer
Sabit Kıymetlerin Takibi
Borç ve Alacak İşlemleri
Kuruluşun Borç ve Alacakları
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
Diğer
Mali Konularda Diğer İşler
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ
Özel Kalem ve Protokol İşleri
Makamın konuşma ve açıklamaları
Randevu talepleri
Geziler ve Ziyaretler
Gezi Programları
Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler
Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler
Diğer
Günlük programlar
Mesajlar
Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler
İS
İK
AÇIKLAMA
Özel mektuplar ve verilen cevaplar
Davetiyeler ve verilen cevaplar
Telgraflar ve verilen cevaplar
Fakslar ve verilen cevaplar
Tebrikler
Diğer
Protokol İşleri
Resepsiyonlar
Rezervasyonlar
Törenler
Anma Törenleri
Karşılama Törenleri
Milli Günler ve Resepsiyonlar
Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri
Diğer
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
PERSONEL İŞLERİ
Personel İşleri
İş İstekleri
Personel Alımı
Sayfa 16
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Personel Talepleri
Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri
Sınavlar
Diğer
Atama İşleri
Naklen Atamalar
Görevde Yükselme Suretiyle Atama
İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili İşlemler
Terfian Atamalar
Öğrenim Değerlendirilmesi
Asalet Tasdiki İşlemleri
Diğer
Görevlendirmeler
Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
Diğer
İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme
İstifa
Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar
İşe Son Verme İşlemleri
Diğer
İzin İşleri
Yıllık İzinler
Sağlık İzinleri
Doğum İzinleri
Mazeret İzinleri
Ücretsiz İzinler
Yurtdışı İzinler
Diğer
Kadro İşleri
Kadro Teklifleri
Kadro İptal ve İhdası İle İlgili İşlemler
Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri
Diğer
Terfi ve İntibak İşlemleri
Terfi İşleri
İntibak İşleri
Kademe İlerleme İşleri
Diğer
Performans Değerlendirme ve Sicil İşleri
Güvenlik Soruşturması İle İlgili İşlemler
Sicil Raporları İle İlgili İşlemler
Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi İşlemleri
Sicil Dosyası Devir Teslim İşlemleri
Sayfa 17
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
AÇIKLAMA
Diğer
Mal Bildirimi ile ilgili İşlemler
Mükafatlar ve Cezalar
Ödül İşleri
Disiplin Kurulları İle İlgili İşlemler
Disiplin Cezaları İle İlgili İşlemler
Disiplin cezalarının affı
Diğer
Emeklilik İşlemleri
Emekliye ayrılma
Hizmet İlgili İşlemler
Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili İşlemler
Diğer
Pasaport İşlemleri
Diplomatik Pasaportlar
Hususi (Yeşil) Pasaport Talepleri
Pasaport İşlemleri
Diğer
Vekalet İşlemleri
İmza Yetkisi Verilmesi,Kaldırılması
İmza Sirküleri ile İlgili İşlemler
Diğer
Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler
Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı
Engelli Eleman İstihdamı
Lağvedilen Kuruluş Personeli
Diğer
Sendikalarla İlgili İşler
İşveren Sendikaları
Memur Sendikaları
İşçi Sendikaları
Sendika Temsilcilikleri
Sendika İzin İşlemleri
Diğer
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
Teklif, Karşı Teklif, Müzakereler
Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel
Uyuşmazlık ve Kurullar
Diğer
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
İşe Giriş Bildirgeleri
Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri
Diğer
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Güvenliği
Sayfa 18
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
AÇIKLAMA
İşçi Sağlığı
İS Meslek Hastalıkları
İS İş Kazaları
İS Diğer
İS
İşçilerle İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Bilgiler
İK
İS
İK
İK
F
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İşçi Bildirim Listeleri
İşçi puantaj cetvelleri
Personelle İlgili Diğer İşler
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
Satınalma ve Satış İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer
Satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları
Görüşme Tutanakları
Komisyon Kararları
Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları
Diğer
Üretime Yönelik Alımlar
Hammadde Alımları
Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları
Diğer
Demirbaş alımları
Protokollü demirbaş malzeme alımları
Taşıt ve iş makinası alımları
Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.)
Büro malzemeleri alımı
Yedek parca alımları
Diğer
Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi
Bina ve arsa alımı
Bina tefrişi
Kiralama
Satış
Bina tahsisleri
Su tesisatı
Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı
Diğer
Sarf malzemesi alımları
Protokol sarf malzeme alımları
Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları
Gazete, dergi, kitap alımları
İS Kırtasiye alımı
İS Yiyecek alımı
Sayfa 19
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İK
İK
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
İK
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Giyecek alımı
Diğer
Hizmet Alımları
Müşteri İlişkileri
Bayiler
Acentalar
Diğer
Fiatların belirlenmesi-tarifeler
Satış Talepleri ve Teyitleri
Aylık Talepler
3 Aylık Talepler
Diğer
Ürün satışları
Yurt dışı satışlar
Direkt satışlar
İhracat Sevkiyatları
İhraç kayıtlı satışlar
DİİB kapsamında satışlar
Yurt içi satışlar
Kontratlı satışlar
Cari satışlar
İhaleli Satışlar
Elektronik ticaret şeklinde satışlar
Diğer
Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
Diğer
Gümrük İşlemleri
Akreditif İşlemleri
Ticari Belgeler
İrsaliyeler
Satış Fişleri
Faturalar
Yükleme Talimatları
Diğer
Stok Kontrol İşlemleri
Malzeme stoklama İşlemleri
Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi İşlemleri
Malzeme giriş işlemleri
Malzeme çıkış işlemleri
Malzeme Transfer İşlemleri
Malzeme geri verme İşlemleri
Tutanaklar
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
Sayfa 20
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
AÇIKLAMA
Diğer
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
SİVİL SAVUNMA İŞLERİ
Sivil Savunma İşleri
Milli Alarm Sistemi İşlemleri
Alarm Muhtırası
Alarm İş Takvimi
Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri
Diğer
Lojistik Seferberlik İşlemleri
Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı
Özel Planlar
Detay Planları
Savaş Görev Planları
Savaş Hasarı Onarım Planları
Araç Seferberliği İşlemleri
Mal ve Hizmet Seferberliği
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları
Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı
Haritalar
Denetlemeler
G.G.K.Harekat Kontroluna Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
G.G.K. Lojistik Seferberlik Dosyası
Diğer
Personel Seferberlik İşlemleri
Sevk Tehir İşlemleri
Personel Kadro Erteleme İşleri
Yasal Yaş Sınırları
Sefer Görev Emirleri
İnsan Gücü Planlaması
Bedelli Askerlik
Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları
Diğer
Koruyucu Güvenlik İşleri
Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları
Sabotajlara Karşı Koruma Planları
Nöbetçi Memurluğu İşlemleri
Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşlemler
Mülteciler
Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve İşlemler
İstihbarat ve Kaçakçılık
Kaza Raporları
Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar
Güvenlik Soruşturmaları
Sayfa 21
İşlem Süreci
İşlem
Kalemi
Faaliyet
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İK
F
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İK
İS
İK
İS
İS
AÇIKLAMA
Fiziki Emniyet Tedbirleri
Diğer
Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler
Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi
Sığınaklara Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Tatbikatları
Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve İşlemler
Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler
Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler
Adres Bilgi Formları
Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve İşlemleri
Avcı Birliklerine Ait İş ve İşlemler
Diğer
Tatbikatlar
Milli Tatbikatlar
Diğer
Özel Güvenlik Teşkilatı
Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri
Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi
Diğer
Sivil Savunma İle İlgili Diğer İşler
SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK İŞLERİ
Sosyal İşler ve Sağlık İşleri
Sosyal İşler
Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları
Kreş ve gündüz bakımevi
Misafirhaneler
Kamplar
Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.)
Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi
Sportif faaliyetler
Diğer
Lojman İşleri
Lojman talepleri
Lojman tahsisi
Lojmandan çıkarma
Lojman kira bedelleri
Diğer
Kampanyalar
Yardım Kampanyaları
Sosyal Yardımlar
Giyim Yardımı
Kredili Kömür
Sayfa 22
İşlem Süreci
Faaliyet
İşlem
Kalemi
İS
İK
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İK
AÇIKLAMA
Diğer
Sağlık işleri
Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar
Eczanelerle anlaşmalar
Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri
Tedavi Tarife Sözleşmeleri
Yurtiçi tedavi işlemleri
Yurt dışı tedavi işlemleri
Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri
İlaçlar
Sağlık Karneleri İşlemleri
Vizite Kağıdı İşlemleri
Diğer
Sağlık ve Sosyal Konularda Diğer İşler
Sayfa 23
Download

GENEL İŞLER Mevzuat İşleri Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine