KULÜP TÜZÜĞÜ
1. GENEL HÜKÜMLER
KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU
MADDE 1. Kulübün adı “Karabük Üniversitesi Makine ve Bilişim Teknolojileri
Kulübü” ve kısa adı “ MABİTEK” dir. “Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Yönergesi” uyarınca Kulüp Denetleme Kurulu’nun denetiminde çalışmak üzere,
“Karabük Üniversitesi, MERKEZ Kampusu KARABÜK” adresinde kurulmuştur.
KULÜBÜN AMACI VE ÇALIŞMALARI:
MADDE 2. Kulübümüz, Makine ve bilişim alanında faaliyette bulunmak ve bu
konuda yapılan araştırmalara destek olmak, üniversite içinde ve dışında,
üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, kamuoyunda benimsenmesine
ve tanınmasına yardımcı olmak, Ek-1’de verilen vizyon ve misyonu üstlenmek
öğrencilerin ve makine teknolojileriyle ilgilenen herkesin çalışmaları sırasında
karşılaştıkları problemlere çözümler getirmek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak
amacıyla oluşturulmuş bir kulüptür.
Bu amacı gerçekleştirmek için su çalışmalar yapılır:
1-Eğitimler
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Yazılımları Eğitimi;
CATIA,
TOPSOLID,
SOLIDWORKS,
PRO ENGINEER vb…
Bilişim Teknolojileri Alanındaki Eğitimler;
Temel Bilgisayar Eğitimleri,
Web Tasarım Yazılımları (Dreamweaver, FrontPage vb.) Eğitimi
Programlama Dilleri Eğitimleri
2-Seminerler
CNC Teknolojileri Seminerleri
CAD/CAM Seminerleri
Bilişim Dünyası Seminerleri
İleri Makine Teknolojileri Seminerleri
Tersine Mühendislik Uygulamaları Seminerleri
Kariyer Eğitimi Seminerleri
İnsan Kaynakları Eğitimi Seminerleri
3-Süreli Yayın
Karabük Üniversitesi Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü Dergisi (3 Ayda Bir)
Pano Yayın (15 Günde Bir)
İnternet Web Sayfası
4-Teknik Geziler
Fabrika Gezileri
Fuar katılımları
KULÜBE ÜYE OLMA HAKLARI VE GÖREVLERİ
MADDE 3. Karabük Üniversitesi öğrencisi olan herkes Üniversite bünyesinde
kurulan kulüplere üye olabilir. Üye olmak için kulüp tüzüğünü kabul eden bir
dilekçe ile Kulüp Yönetim Kuruluna başvurur, Yönetim Kurulunun kararı ile ve
giriş aidatı ödeyerek asıl üyeliğe kabul edilir.
Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir, ancak birden fazla Yönetim
ve Denetleme Kurulunda yer alamaz. Disiplin cezası alan öğrenciler üye olamazlar.
Üyeler, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından saptanmış olan Kulüp üyelik ödentisini
üye olduğu ay sonuna kadar ödemek zorundadır.
ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK
MADDE 4. KBÜ öğretim elemanları ve diğer personeli, mezunları, üniversiteden
ayrılmış öğretim elemanları, üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp
Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyeler kulüp
organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar. Bunun dışında kulüp
etkinliklerinde görev alabilirler.
ÜYELİKTEN AYRILMA ve ÇIKARILMA
MADDE 5. Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvurular
ve varsa borçlarını öderler. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar ile
üyelerin kulüple ilişkileri kesilir. Öğrenci üyelerin öğrencilikle ilişkilerinin
kesilmesi kulüp üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.
MADDE 6. Kulüp yıllık ödentisini üye olduğu ay sonuna kadar vermeyenler,
tüzüğe uymayanlar ve kulüp çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar Yönetim
Kurulu’nun gerekçeli önerisi ile üyelikten çıkarılabilirler. Ödenti borcunu yerine
getirmeyenler Genel Kurul da oy kullanamazlar. Kulüp üyeliğini sürdürmesinde
sakınca görülenlerin ve disiplin cezası alanların üyelikleri Yönetim Kurulu’nun
alacağı kararla sona erer.
MADDE 7. Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde
hak ileri süremezler.
B. KULÜBÜN ORGANLARI
MADDE 8. Öğrenci Kulüplerinin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu. Danışmandır.
GENEL KURUL
MADDE 9. Kulübün asıl üyelerinden oluşan genel kurul her yıl Nisan ayı sonuna
kadar toplanır. Geçerli bir nedenin gösterilmesi halinde Karabük Üniversitesi
Rektörlük Makamı onayı ile en fazla bir aya kadar erteleme yapabilir. Genel Kurul
toplantısının yukarıda belirtilen sürelerde yapılmaması halinde kulüp çalışmasına
İlgili birimin önerisi üzerine son verilebilir. Bu şekilde kurul tarafından çalışmasına
son verilen kulüp yöneticilerinin daha sonra başka bir kulüp kuruculuğu için
girişimciler kurulu listesinde bulunmasına veya başka bir kulübün organlarında
görev almasına engel olma hususunda Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı’nın
takdir yetkisi bulunmaktadır.Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri ve saati en
geç 15 gün önce Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı ile bildirilir ve
Üniversite içinde üyelerin görebileceği yerlereduyuru asılır. Bu bildirim ve
duyuruda, çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı da
belirtilir.Kulüpler Genel Kurul toplantısında kulüp organlarına seçilen üyelerin
listesini toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.
MADDE 10. Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Karabük
Üniversitesi’nin ilgili biriminin gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin 1/3’ nün
yazılı başvurusu üzerine ve ayrıca Yönetim Kurulu üye sayısı 4’ün altına
düştüğünde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantı çağrısı bir ay içinde
Yönetim Kurulu’nca yerine getiremezse Genel Kurulu, üniversitenin ilgili birimi
toplar.
MADDE 11. Genel Kurul da toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir
fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak Genel Kurul katılacak üye sayısı Yönetim ve
Denetleme Kurulu asıl üyeleri sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 12. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca
düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı
tutanakla saptanır.
Bir başkan ve iki üye ile divan kurulu oluşturulur. Her üye sadece
kendi adına bir oy kullanabilir. Yetkili kurulların seçimi gizli oy ve açık sayım ile,
kararların alınması açık oylama ile yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer
alan konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin
1/3’ nün görüşülmesini istediği konular oylama sonucu ele alınır.
MADDE 13. Genel Kurulun baslıca görev ve yetkileri kulüp organlarının
seçilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve oylanması,
gerektiği takdirde tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onaylanması, giriş ve üyelik
ödentisinin belirlenmesi, gerekirse kolların kurulması, ana hatlarıyla çalışmaların
programlanması ve Yönetim Kuruluna görev verilmesidir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 14. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 üyeden oluşur. Ayrıca 3
yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı yaparak kendi
içinden başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer.
MADDE 15. Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Toplantılara kulüp
başkanı, onun katılamaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Yedek
üyeler de toplantılara katılabilir. Ancak oy hakları yoktur. Kararlar oyçokluğu ile
alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü
olmaksızın üst üste üç kere toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyeliğinden
ayrılmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim kurulu üye sayısı dördün
altına düşerse olağanüstü genel kurul yapılarak seçimler yenilenir.
MADDE 16. Kulübün temsili başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulunun
görevlendireceği üye veya üyelerce yapılır. Yönetim kurulu genel kurul kararlarını
uygular, kulüp tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda kararlar alır ve
yürütür. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Kol
başkanlarını belirler, çalışmalarını denetler ve yazılı rapor verilmesini isteyebilir.
Kulübün geliri ve giderlerinden, demirbaş eşyalardan ve tüm çalışmalarından genel
kurula ve Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı’na karsı sorumludur.
MADDE 17. Yönetim Kurulu, danışman tarafından onaylanmış olan geçmiş yıla
ait faaliyet raporu ve mali bilanço ile gelecek yıla ait faaliyet programı ve bütçe
taslağı her yıl Haziran ayının ilk yarısı içinde Karabük Üniversitesi Rektörlük
Makamı’na sunmak zorundadır. Yönetim Kurulu her toplantıda tutanak düzenler,
ilgili birim tarafından istendiği zaman ibraz eder.
MADDE 18. Yönetim Kurulu; Kulüp üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla
görevden alınabilir.
DENETLEME KURULU
MADDE 19. Denetleme Kurulu; Genel kurulca kulüp üyeleri arasından seçilen 3
asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer.
Denetleme kurulu kulübün gelir ve giderlerini, tutulması zorunlu defterlerini,
demirbaş eşyanın durumunu inceler ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler.
Hazırladığı raporları yazılı olarak Genel Kurula ve Karabük Üniversitesi’nin ilgi
birimine o yılın öğretim yılı sonunda sunar.
MADDE 20 Denetleme Kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Geçerli özrü
olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üye denetleme kurulundan ayrılmış
sayılır. Yerine ilk yedek üye alınır.
KULÜPLERARASI KURUL ÜYELİĞİ
MADDE 21. Kulüplerarası kurulun üyeleri kulüp başkanlarından oluşur. Kulüp
başkanının bulunmadığı durumda kulüp başkan yardımcısı temsil eder. Kurul ayda
bir en az bir kez toplanır. Ayrıca üyelerin 1/3’ünün çağrısı ile toplanabilir.
Kulüplerarası kurul başkanı kulüplerin kuruluş tarihi sıralamasına göre,
dönüşümlü olarak ve bir yıllık süre ile görev yapar. Başkan üyeler arasından bir
başkan yardımcısı belirler. Kulüplerarası kurulun görev ve yükümlülüklerini yerine
getirmesinden kulüplerarası kurul başkanı sorumludur.
Kulüplerarası kurulun görevleri: Kulüplerin ortaklasa gerçekleştirecekleri
faaliyetlerde koordinasyonu sağlamaktır.
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 22. Kulübün ana amacı tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyet alanlarında
üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki
giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren faaliyetlerde bulunabilirler. Kulüp
yönetim kurulu her yılın Nisan ayı sonuna kadar, öngördüğü faaliyetlerin nitelik ve
dökümünü bir faaliyet programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve
giderleri bir bütçe taslağı seklinde Karabük Üniversitesi’nin ilgili birimine teslim
eder.
Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık
göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik
olmasıdır. Aynı ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin dökümü ve bunların mali
bilançosu Üniversite Strateji Daire Başkanlığı’ndan alınmış olan harcama
belgelerinin kopyaları ile birlikte aynı şekilde ilgili birime teslim edilmek
zorundadır. İlgili birim bu taslak ve raporları inceler.
KULÜBÜN GELİRLERİ
MADDE 23. Kulübün gelirleri şunlardır:
a. Genel kurulca, koordinasyon kurulunun belirlemiş olduğu kulüp üyelik
ödentisinin üst sınırından daha fazla olmamak üzere saptanan üyelik ödentisi,
b. Genel kurulca belirlenen üyeliğe giriş ödentisi,
c. Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan yardım ve bağışlar,
d. Kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, toplantı, temsil, konser ve
yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
e. Her yıl Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili harcama
kalemine konulacak ödenek. Bu ödeneğin hangi kulüplere ne oranda sarf edileceği
konusunda Karabük Üniversitesi Rektörlük Makamı yetkilidir.
MADDE 24. Kulüp gelirleri Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün uygun gördüğü
bir bankada kulüp adına olan hesapta 5018 sayılı yasa gereğince bütçelendirilmek
üzere toplanmaktadır. 23. maddenin (a ve b) bendinde toplanan belgeler alındı
belgesi ile toplanır. Belgeler Rektörlükçe verilir. Belgelerden ve gelir-gider
defterlerinden sayman ve yönetim kurulu sorumludur.
KULÜBÜN GİDERLERİ
MADDE 25. Kulübün giderleri şunlardır.
a. Kulüp çalışmalarının gerektirdiği demirbaşların alımı. Alınan demirbaşlar kulüp
demirbaş defterine kaydedilir.
b. Kulüp çalışmalarının gerektirdiği tüketim malzemesi alımı.
c. Kulüp çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili ulaşım ve organizasyon giderleri.
d. Kulüp çalışmalarında kullanılan alet, araç, malzeme vb. eşyanın bakım ve
onarım giderleri.
e. Çalışmaların gerektirdiği, Kulüp giderleri kulübün amacına uygun olmalı
ve fatura, makbuz veya tutanak ile belgelendirmelidir. Alınan mal ve hizmet
5018 sayılı Kamu Mali Yönetmeliği Kontrol Kanununa ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanun hükümleri gereğince satın alınacaktır. Bu giderler ilk toplantıda
yönetim kurulunun bilgisine sunulmalı ve karar defterine islenmelidir.
Download

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI - KBÜ-SKS