ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI
SÜRESİ/VADESİ
: SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ:
ADI
TUTARI/ORANI
(Senet Meblağına Göre)
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
Muamelesiz
Senet İadesi
25,-TL’ye kadar
BSMV hariç/dâhil
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
Protesto
Ücreti
(Noter
masrafları
hariç)
50-TL
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
Senet
Tahsilatı
35,-TL’den az ve 100,-TL’den
fazla olmamak kaydıyla senet
bedelinin %1’i
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kad
ar
Protesto
Kaldırma
50-TL
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
ÜRÜN ADI/TANIMI
SÜRESİ/VADESİ
AÇIKLAMA
: ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
ADI
Banka
Çeki
Diğer
Banka
Çeki
(TL)
TUTARI/ORANI
Nakden
Hesaben
Nakden
Hesaben
TAHSİLAT
PERİYODU
10,-TL’den az ve 100,TL’den fazla olmamak
kaydıyla
Her işlemde
30,-TL’den az ve 150,TL’den fazla olmamak
kaydıyla
Her işlemde
Her işlemde
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
Diğer Banka Çeki
(Yabancı Para)
10,-TL’den az ve 100,TL’den fazla olmamak
kaydıyla
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
Muamelesiz İade
10-TL
Her işlemde
31.12.2014
AÇIKLAMA
Genele Açık / Public SRC_GBOM_06_DIF_31
Ana Dök: Senet İşlemleri Süreci
Sayfa : 1/2 tarihine kadar
Haberleşme Ücreti
(Müşteri adına
telefon, faks, posta
vb. gider yapılması
halinde)
KKB Çek Sorgu
30-TL
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
5,-TL
Her işlemde
Çek
provizyon/yazdırma
ücreti
65-TL
Her işlemde
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ VE
DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta,
ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde
yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti
vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka:
Yukarıdaki 2 ( iki ) sayfadan oluşan bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu
ücret, masraf ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde çek/senet tahsilatı
hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası:
Genele Açık / Public SRC_GBOM_06_DIF_31
Ana Dök: Senet İşlemleri Süreci
Sayfa : 2/2 
Download

ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜN ADI/TANIMI