T.e.
MU~ VALiLlGi ii Milll Egitim Miidiirliigii Say. : 94414164/814/6410046
Konu: Kitap Toplama Kampanyasl
12/12/2014
......................,.................KA YMAKAMLIGINA
ih;e Milli Egitim MiidiirHigu
..................................................... MUIJ\JRLUGUNE I
I:ij
Kastamonu Valiligi il Milli Egitim MiidiitliigilnUn 08.12.2014tarih ve 6193702
saylh "Kitap Toplama Kampanyasl" iie ilgili yazlSl yazlmlz ekindesunuimul'tur. Ekte
gonderilen yazl dogrultusunda illlem yapIImasl htlsusunda;
I'
II
I,
Ii
Geregini rica ederim.
ItI!
Ii
~
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Ek:
iIgi yazl ve eki (2 Sayfa)
Dagltim:
. ilye Kaymakamhklanna Ilye M.E.Md.ne
Merkez TiimOkul Md..ne
Bu evnlkgOvenli elektronik irnza ile
IrnzaIan~l~tlrh~p;l/evra~sorgurnebgov:tr adresinden 12be-953a<)c63~862b-788d ~odu ile teyit edilebilir.
T.e. KASTAMONU vALitiGI il l\1illiEgitintMiidiirliig1i SaYI : 25547653/814/6193702
Konu: Kitap.Toplama Kampanyasl
08112/2014
.................................VALiLioiNE
(il Milli Egitim MUdUrlUgli)
ilimiz MerkezPervaneoglu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MUdUrlUgiinUn
kUtUphanesihi zenginle~tirmek amaclyla ulusal dUzeyde "Bir Kitap da Sizden" adhkitap
toplarrla kampanyasl diizenfenmesi iie iigili 08/12/2014 tarihve 6145715saYlh ValilikOhaYl
ekte gonderitmi~tir.
Bilgilerinizi ve sot:konusu kampanyanm ilinizdeki okuHara duyurularak kahluIitn
saglanmasml arz ederim.
Mustafa CBLiK VaH a.. Milli Egitirrl MUdUrii EK: 1- ValilikOluru ( 1 sayfa) . DAGITlM:
80 il Valiligine
. (il Milli Egitirrl MUdUrlUgU)
Sara~lar Mah. Baymdlr Sokak No:8
Elektronik Ag: www.kastamonll.meb.gov.tr
e-posta: [email protected],tr
Aynntl\t bilgi i~in:H.KENDiRSqbe Miidiirii (208)
Tel: (0366) 21415 17
Faks: (0366)2146494
Buevrakgilvenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. http://evraksorgu,meb.gov,tr adresinden
Ihla..460d-3548-ad13-4d04kodu lie teyit edilebilir.
T.e.
KASTAMONU VALiLiGi
il Milfi Egitim MiidiirIiigii.
SaYI : 25547653/814/6145715
Konu: Kitap Toplama Kampanyasl
08/12/2014
VALILIK.MAKAMINA
Ilgi:· a)Milli Egitim Bakanilgl Ilkogretim ve
Etkinlikler Yonetmeligi
b)Pervaneoglu. Ali Mesleki ve Teknik
2811112014 tarih ve 719 saYlh yazllan.
Ortaogretim
Anadolu
lZururt11arl
Lisesi
Sosyal
Miidiirliiguniin
ilimiz .Merkez Pervaneoglu Ali Mesleki ve Teknik Anadolti Lisesi Miidiirliigunun
kiitiiphanesini zenginle~tirr11ek i~in ulusaldiizeyde "Bir Kitap da Sizdeili! adh Kitap Toplama
KampanyaSl diizenleilecegi ile ilgili yazllan ekte sunulmu~tur .
. llimiz MerkezPervaneoglu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiitliigunurl
kiitiiphanesini zenginlel'tirmekarnaclyla toplum hizmeti <;ahj:lIl1aSlkapsammda ulusal
diizeyde " BirKitap da Sizden " adh Kitap Toplama Kampanyasl diizeillemesi ilgi (a)
Yonetrneligin c flkrasl (Kendi okulunun veya iIllkanlan· yetersiz diger okullann kitap,.
ara<;"'gere~ ve ihtiya<;larlm gidermek i<;in karnpanyalar diizenlel11ek). kapsamlilda .
Miidiirliigiimiizce uygungoriilmektedir.
Makamlarlnlzca da uygungotiildiigii taktirde olurlanmza a;rzederim.
Mustafa <::ELIK
Milli Egitirn Miidiirii
Uygun
gorii~le
arZ e.derim.
HasanERKAL Vali Yardlmcisl OLUR
0811212014
~ehmus
Sara~lar Mah. BaYlildlf Sokak No:8
Elektronik Ag: www:kastamoriu.meo.g;ov.tr
e"posta: mesiekiteIrnikegitim3 [email protected]
GUNA YDIN
VaH
Aynntlll oilgU~in: A.SONMEZ Suoe Miidiirii (208 )
Tel: (0366)21415 17
Faks: (0366)2146494
Bu evrak gUvenli elektronikimza ileimzalanml~tlr. http://evraksorgu.rr1eb.gov.tr adresinden 6b9.&-68d3-3bff-84d6-c9.50 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız