www.pwc.com/tr
Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları,
Muktezalar
2 Aralık 2014
Vergi İncelemeleri
Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz?
• Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz
Merkezi)
• BA/BS
• 666: Kara liste uygulaması
• Tek vergi numarası
• Elektronik beyanlar
• Elektronik veriler
• Elektronik fatura
• Elektronik muhasebe
PwC
2 Aralık 2014
2
Vergi İncelemeleri
İnceleme ortamı
• İnceleme birimleri birleştirildi (10.000 – 14.000)
• Sürekli inceleme
• Deneyci yaklaşımlar
• Sektörel incelemeler
• Uluslararası düzenlemelere hakimiyet
• Uluslarasası mali kurumlar arası bilgi alışverişi
PwC
2 Aralık 2014
3
Güncel Özelgeler-1
Konu
Özeti
Şirketin, yurtdışındaki ilişkili
şirketinden faizsiz kredi kullanması
KV yönünden: Bedelsiz kullanılan kaynak
dolayısıyla dağıtılmış kar payı kabul edilecek bir
tutar olmayacaktır.
SS KDV: Yurt dışından bedelsiz olarak sağlanan
kredilerde emsal faiz üzerinden SS KDV
hesaplanması gerekir.
(07.04.2012/465)
PwC
2 Aralık 2014
4
Güncel Özelgeler-2
Konu
Özeti
Sermaye tamamlama fonunun veya
ana merkez tarafından sağlanan
karşılıksız nakdi desteğin vergisel
boyutu
•Sermaye tamamlama fonu, alan kurumda gelir
yazılır.
(01.06.2012/11)
•Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye'deki
firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla
aktarılan karşılıksız nakdi desteğin ilgili yılın kurum
kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
(12.02.2013 /21)
•Fonu ödeyen kurum gider veya maliyet yazamaz.
(01.06.2012/11)
PwC
2 Aralık 2014
5
Güncel Özelgeler-3
Konu
KDV indirimi konuları
Özeti
•
Yurt dışında yapılan işlemler için yüklenilen KDV
indirilemez.
(06.09.2011/694)
•
Dönem geçtikten sonra gelen faturalarda yer
alan KDV indirilemez.
(13.08.2012/827)
•
SS ödenen KDV ancak vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği yılda indirilebilir.
• Af Kanunu kapsamında ödenen KDV indirilemez.
(17.08.2012/2646)
PwC
2 Aralık 2014
6
Güncel Özelgeler-4
Yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri:
• Şirket için SM, kişi için ücret
• Önce tevkif et, sonra iade al
• Birden fazla teşebbüs için topla
• Birden fazla kişiyi topla
• Mukimlik belgesinin
• Aslı + tercümesi
• Noterce veya Türk Konsolosluğu’nca onaylı örneği
• SS KDV de uygula
PwC
2 Aralık 2014
7
Güncel Özelgeler-5
• “Yurt dışındaki firmaya ödenen
komisyon bedelleri stopaja tabi değil
ama hizmetten Türkiye’de
yararlandığın için SS KDV yap.”
deniliyor.
PwC
2 Aralık 2014
8
• Serbest bölgede faaliyette bulunan
şirketin yurt dışındaki firmalara
yaptığı yazılım lisansları, teknik
destek vb. ödemelerin SS KDV’ye tabi
olmayacağı yönünde mukteza ve yargı
kararı
PwC
2 Aralık 2014
9
• Takdir komisyonuna sevk edilip ,
incelemeye devam edilemez, devreden
KDV’yi düşürücü tarhiyat takdir
komisyon kararı ile olmaz
PwC
2 Aralık 2014
10
• Asıl borçlunun borcunu ödememesi
dolayısıyla kefil olarak ödenen banka
kredisinin gider olarak dikkate
alınamayacağı
PwC
2 Aralık 2014
11
• Müşterilerin talepleri doğrultusunda
spor kulüplerinden kiralanacak
localar için yapılan ödemelerin ilgili
dönemde temsil ve ağırlama gideri
olarak dikkate alınamayacağı
PwC
2 Aralık 2014
12
• Performans artışı amacıyla
personele yaptırılan tatil
masraflarının doğrudan gider olarak
indirim konusu yapılamayacağı ancak
ücret olarak dolaylı dikkate alınacağı
PwC
2 Aralık 2014
13
Güncel Kararlar
Danıştay Kararları
Konu
Karar
Yapılan KDV tarhiyatı ile
ilgili uzlaşma sağlanırsa,
devreden KDV’nin de
kullanılamayacağı iddiası
Uzlaşma sonucunda mükellefler uzlaşılan
miktarı ödemeyi kabul ettiği gibi uzlaşılan
miktar üzerinden beyan tablosunun
düzenlenmesini de kabul etmiş sayılırlar. Bu
nedenle uzlaşılan dönemde hem ödenecek
verginin hem de sonraki döneme devreden
indirilecek katma değer vergisinin çıkması
mümkün değildir (Danıştay 9. Daire,
30.12.2011 tarihli, E.2008/2222, K.2011/9120
sayılı karar).
PwC
2 Aralık 2014
14
Güncel Kararlar
Danıştay Kararları
• Zamanaşımı süresinin dolmasından önce yapılan
cüz’i tutardaki ödemelerin tahsil zamanaşımı
süresini kesmediği (1 kuruşluk ödemeler)
• Ticari faaliyetin bir gereği olsa da, atıl kalan
paranın bankaya tevdi edilmesinden elde edilen
faiz, işyerinde yürütülen etkinlikten doğan bir
kazanç değil, nakdi sermayenin getirisi
olduğundan serbest bölgede yürütülen faaliyetten
elde edilen vergiden müstesna bir kazanç olarak
nitelendirilemez
PwC
2 Aralık 2014
15
Güncel Kararlar
Vergi Mahkemesi Kararları
Konu
Karar
Ciro Primi faturası nedeniyle
yüklenilen KDV’nin iade hesabına
dahil edilip edilemeyeceği konusu
Olumlu Vergi Mahkemesi Kararı: Ciro Priminin, asıl
satış işlemi ile doğrudan bağlantılı olduğu, yasada
döneminden sonra gelen fatura konusunda bir
kısıtlama yapılmadığı, faturada yüklenilen KDV’nin
indirim konusu yapılabildiği gibi iade hesabına da dahil
edilebileceği… (İstanbul 6. ve 9. Vergi Mahkemeleri)
Olumsuz Vergi Mahkemesi Kararı: Ciro priminin asıl
satış işlemi ile doğrudan bağlantısının olmadığı ve ciro
primi faturalarının döneminden sonra gelmesi
nedeniyle iade hesabına konu edilemeyeceği…
(istanbul 3, 6 ve 7. Vergi Mahkemeleri)
Not: İstanbul 6 VM’nin kararı olumsuz iken, son verdiği
karar olumludur.
*Danıştay’ın kararı bekleniyor.
PwC
2 Aralık 2014
16
Güncel Kararlar
Vergi Mahkemesi Kararları
Konu
Karar
(-) eksi fark ihtilafı:
Hesaplanan KDV’nin, Yüklenilen
KDV’den yüksek olduğu
dönemlerde iade doğmayacağı
gibi, indirimli orana tabi işlemler
nedeniyle oluşan (-) eksi farkların
da aylar itibariyle hesaplanan
KDV iade talebi miktarından
tenzil edilmesi gerektiği iddiası ile
yapılan KDV tarhiyatları
Olumlu Vergi Mahkemesi Kararı: “…teslim ve
hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde
indirilemeyen verginin, yıl sonunda iade edilmesi
konusunda vergi dairesi bağlı yetki içinde
bulunduğundan, kanunda verilen yetki aşılmak
suretiyle kanuna aykırı olarak hakkın kullanımını
ortadan kaldıran idari işlemde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır…” (Konya Vergi Mahkemesi)
Olumsuz Vergi Mahkemesi Kararı: “(-) farka denk
gelen tutarın zaten indirim konusu yapıldığı
gerekçesiyle, iade hesabından tenzil edilmesi
hukuka uygundur…” (Balıkesir Vergi Mahkemesi)
*Danıştay’ın kararı bekleniyor
PwC
2 Aralık 2014
17
Güncel Kararlar
Vergi Mahkemesi Kararları
Konu
Karar
İlaç Sektörü incelemeleriEmsallinden yüksek bedelle
hammadde satın alındığı iddiası –
ÖKD’ye isabet eden KDV’nin
indirim konusu yapılamayacağı
Karar 1: Kurumlar vergisi ihtilafı ile ilgili verilen
kararlar paralelinde, örtülü kazanç dağıtımı olmayan
hallerde KDV hakkında tarhiyat yapılamaz
yönündeki kararlar
Karar 2: “KDV Kanunu 30/d’de indirim olarak kabul
edilmeyenlerin kurumlar vergisine göre gider kabul
edilmeyen ‘giderler’ olduğu, madde metninde
indirimlerden bahsedilmediği için ticari bilanço karı
ve bunun üzerinden oluşturulan vergi matrahından
indirimi yasaklanan işlemlere ait KDV’lerin KDVK
30/d hükmü dışında kaldığı, bu nedenle KVK’da
düzenlenen durumun, örtülü kazanç dağıtımına
ilişkin tutarların indirim konusu yapılamayacağı
hususu olup giderlere ilişkin olmadığı, yorum yoluyla
vergisel yükümlülüklerin genişletilemeyeceği…”
*Danıştay’ın kararları bekleniyor.
PwC
2 Aralık 2014
18
Teşekkürler!
© 2012 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı
birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan
PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve
PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Download

Güncel Özelgeler-1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler