KPSS-DGS-ALES
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
SÖZEL MANTIK
P Önermesi
Değerli arkadaşlar merhaba,
2013 KPSS sınavında genel yetenek testinin Türkçe kısmın-
Doğru
D
Sözel mantık sorularında kesin doğru istenirse şıklarda (D) arayacağız.
Yanlış
Y
Sözel mantık sorularında kesin yanlış istenirse şıklarda (Y) arayacağız.
Belirsiz
B (DY)
Sözel mantık sorularında olabilir ve
ihtimal istenirse şıklarda (DY) arayacağız.
da 3 soru olarak gelen sözel mantık deyim yerindeyse “bomba etkisi” yaptı. Büyük çoğunluk zamanını harcamasına rağmen çözemediği sözel mantık soruları artık 3 veya 4 soru olarak her yıl geleceği öngörülüyor.
Aslında sözel mantık sorluarı OSYM tarafından ALES, DGS
gibi genel yetenek sınavlarında kullanılıyor ve kullanılmaktadır. Soru kalıpları ve tarzları bilindiğinde “çok kolay” olan so-
Son olarak “Tavuk (sebep) mu yumurtadan (sonuç) çıkmış-
ruların “zor” algısı devam etmektedir.
tır?”
Yaptığımız bu çalışmayla soru kalıp, tarz ve tiplerine giden
Yoksa “Yumarta (sebep) mi tavuktan (sonuç) çıkmıştır?” şek-
çözüm yollarının pratiklerini göstermeye çalıştık.
lindeki paradoksa hiçbir zaman kesin cevap veremeyeceğiz.
Neden? Çünkü tavuğun ve yumurtanın yaratılışı veya oluşu-
Değerli arkadaşlar gerek anlatımda, gerekse kursiyer arka-
mu sırasında o gün orada olmadığımız için bu sorunun bizim
daşların getirdiği sorularda zorlanmalarının gerekçelerinden
için cevabı belirsiz (DY)
biri Aristo mantığı (Klasik mantık)’dan çok değerli mantığa geçemeleridir. Aristo mantığında bir önerme (P) iki doğruluk de-
ALES ve DGS’de çıkmış sorular incelendiğinde sorularda üze-
ğeri vardır. Doğru/Yanlış sözel mantık sorularında bu işe ya-
rinde de belirtildiği gibi birbirinden bağımsız çözünüz. Yine
de soruların ortak yanların tipleştirmemiz / tarzını belirtmemiz
lış/Belirsiz olmak üzere üç değeri vardır. Sözel mantık soru-
mümkündür.
ları olasılıklı olduğundan çok değerli mantığı kullanmak zo-
Bu açıdan sözel mantık soruları
rundayız.
Tablo oluşturma yöntemiyle çözülecek sorular.
Klasik mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki
değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin
olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer ala-
akademi yayınları
ÇOK DEĞERLİ MANTIK
FEM
ramaz. Çok değerli mantıkta ise bir önermenin (P) Doğru/Yan-
Sıralama yöntemiyle çözülecek sorular.
Yerleştirme / konum belirlemeyle çözülecek sorular.
Tabloyu yorumlama yöntemiyle çözülecek sorular şeklinde
sınıflandırabiliriz.
maz. Bu üç ilkeye göre önermeler. Örneğin, “Bu yaz tatile gi-
İsterseniz soru tarzlarına ve pratik çözümlerini örneklerle açık-
deceğim.” biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bil-
layalım.
gi verdiği için doğru ya da yanlış diyemeyiz. Bu türden öner-
A) Tablo Oluşturma Yöntemi
melerin doğru ya da yanlış olması olasıdır, ancak kesin değildir. Bu gelişmeler çok değerli mantığın gelişmesine neden
OSYM’nin sözel mantıkta sık sık kullandığı bir soru tarzıdır.
olmuştur. Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabilecek-
Sorunun tablo oluşturma yöntemi ile çözüleceğine nasıl ka-
lerini kabul eden mantık sistemine çok değerli mantık denir.
rar verilir?
Çok değerli mantık içinde, özellikle üç değerli mantık günü-
Soru çerçevesinde en az iki durum söz konusudur. Bir duru-
müzde önem kazanmıştır. Üç değerli mantık yanında dört de-
mu satır bir durumu da sütun yazarak tabloya başlanır.
ğerli mantık ve hatta sonsuz değerli mantığı kurulmuştur. Biz
Örnek: Arda, Buket, Cansek, Defne, Ela ve Figen bahçeye
sadece üç değerli mantığa ilişkin bazı özellikleri göreceğiz.
erik, kiraz, şeftali ağacı dikeceklerdir. Bununla ilgili aşağıda-
İki değerli mantıkta önermelerin doğru ve yanlış olmak üzere
ki bilgiler verilmiştir. (2013 DGS)
iki değeri bulunurken, üç değerli mantıkta bu değerlere bir
de “belirsiz” değeri eklenmektedir. Bu durumda, örneğin bir
Bu soru çerçevesinde göründüğü gibi isimler baş harfleri kod-
“p” önermesi doğru, yanlış ve belirsiz değerler almaktadır. Üç
lanmış bir şekilde ve ikinci durum ağaçlar.
değerli mantığın doğruluk değerleri aşağıdaki gibidir.
1
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
4.
NOT: Öncelikle soruyu dikkatlice okuyunuz.
KPSS-DGS-ALES
Defne’nin erik ağacı dikeceği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Figen, şeftali ağacı dikecektir.
1. - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden ba-
B) Ela, kiraz ağacı dikecektir.
ğımsız olarak cevaplayın.
C) Buket, erik ağacı dikecektir.
D) Arda ve Ela, aynı tür ağac dikeceklerdir.
Arda, Buket, Canbek, Defne, Ela ve Figen bahçeye erik, ki-
E) Buket ve Figen, aynı tür ağaç dikeceklerdir.
raz ve şeftali ağacı dikeceklerdir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Bu sorunun soru kökünü okuduktan sonra tablo oluşturma
3 Kişi erik ağacı, 2 kişi kiraz ağacı ve 1 kişi şeftali ağacı di-
sorusu olduğunu anladınız. Çünkü iki durum söz konusu.
kecektir.
Canbek, erik ağacı dikecektir.

Arda ve Buket, aynı tür ağaç dikeceklerdir.

Defne ve Figen, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
1.
İsimler
Ağaçlar

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Defne, kiraz ağacı dikecektir.
Kiraz
A
+
?
1
B
+
?
1
C
+
C) Buket, kiraz ağacı dikecektir.
?
+
E
?
+
F
¬
E) Ela ve Fiğen, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
akademi yayınları
D) Arda ve Defne, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
3
İşaretlerin Dili: + : I. olasılık
Şeftali
1
D
FEM
B) Figen, erik ağacı dikecektir.
Erik
®
1
¬
2
1
+
1
1
6
? : II. olasılık
® : Kendi arasında değişebilir.
Tabloyu oluşturduktan sonra öncüllerde istenenleri tabloya
yazarak tabloyu yorumlayıp soruları çözmemiz gerekecektir.
Sorunun öncülleri
2.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
3 kişi erik ağacı, 2 kişi kiraz ağacı ve 1 kişi şeftali ağacı dikecektir. (Bu öncül satırın sayı dağılımını göstermektedir. Satırların en altına yazılır.)
A) Buket, erik ağacı dikmiştir.
B) Ela, şeftali ağacı dikecektir.
C) Defne, şeftali ağacı dikecektir.
NOT: Satır toplamı sütun toplamına her zaman eşittir.
D) Buket ve Figen, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
E) Buket ve Ela, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
YORUM: Satırın toplamını 6 sayısı bulduğumuza göre
her bir kişi bir ağaç dikti 6 kişi olduklarına göre toplamda problem yok.
3.
I. Şeftali
II. Erik

Canberk, erik ağacı dikecektir. İlgili yere (+) at.

Arda ve Buket, Aynı tür ağaç dikecektir.
III. Kiraz
Yukarıdakilerden hangileri Arda’nın dikeceği ağaçlar olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
YORUM: A, B şeftali ağacı 1 adet olduğu için birlikte dikemez. A, B birinci ihtimal erik (+) ikinci ihtimal kiraz (?)
C) Yalnız III
olur.
E) II ve III
2
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
4.
NOT: İki ihtimali yazınız / ihtimal ikiden fazla ise bekleyiniz.
KPSS-DGS-ALES
Defne erikse soruyu ikinci ihtimale (?) göre çözeceğiz.
Kenlikle (D) istiyor.
A) D Defne erik ise Figen’in gideceği tek yer şeftali kaldı bu olasılıkta.

Defne ve Figen, farklı tür ağaç dikeceklerdir.
B) Y Ela bu olasılıkta sadece erikte
Birinci ihtimali (+) dikkate aldığımızda erik 3 hakkı doldu D,
C) Y Buket bu olasılıkta sadece kirazda
F kiraz / şeftali ayrı ayrı tercih edecek. (®) işareti yer değişti-
D) Y ikinci olasılıkta karşılaşmazlar.
rebileceklerini gösterir.
E) Y karşılaşmazlar
Şeftali ağacını ya D ya da F 1 hakkını tamamladığı için kiraz
Doğu cevap A seçeneği
ağacındaki boşluğa E diker.
YORUM: Kiraz ağacındaki ikinci olasılıklar (?), (+) olan
6. - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden ba-
olasıllar erik ağacına ikinci olasılıklar (?) olarak aktar. A,
ğımsız olarak cevaplayın.
B kiraz ağacı dikmişse.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.
Tablomuz başarıyla oluşturuldu. Soru çözümüne geçebiliriz.
Ayşe, Burak, Ceren, Deniz, Emre ve Fatih’in birer arabası var1.
dır. Bu arabalardan üçü mavi, ikisi kırmızı, biri de yeşil renk-
Soru kesinlikle (D) isteniyor. Tabloyu yorumlayarak.
C) DY olabilir
D) D (+) olasılıkla Arda’nın olduğu yerde Defne yok. (?)
olasılıkta Arda olduğu yerde Defne yok.
akademi yayınları
B) DY olabilir
FEM
A) DY olabilir
tedir. Bu kişilerin arabalarının renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Burak’ın Ceren’in arabaları aynı renktir.

Fatih’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir.

Ayşe’nin arabası mavidir.
E) DY olabilir.
Doğru Cevap D seçeneği
2.
4.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Burak’ın arabası mavidir.
Soru kesinlikle Y seçeneği
B) Deniz’in arabası yeşildir.
A) DY belirsiz
C) Fatih’in arabası mavidir.
B) Y Defne, Figen şeftali dikebilir.
D) Ceren’in arabası kırmızıdır.
C) DY
E) Emre’nin arabası yeşildir.
D) D
E) D
Doğru Cevap B seçeneği
5.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Fatih’in arabası kırmızıdır.
3.
Soru ihtimali (DY) istiyor.
I şeftali Y
B) Deniz’in arabası mavidir.
C) Emre’nin arabası mavidir.
II erik DY
D) Emre’nin Deniz’in arabaları aynı renktir.
III kiraz DY
E) Deniz’in ve Ceren’in arabaları farklı renktir.
Doğru cevap E seçeneği II ve III
3
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
6.
5.
Deniz’in arabası kırmızı ise aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
KPSS-DGS-ALES
Kesin (D) isteniyor.
A) DY
B) DY
A) Emre’nin arabası kırmızıdır.
C) DY
B) Fatih’in arabası yeşildir.
D) DY
C) Fatih’in arabası mavidir.
E) D
D) Fatih’in Deniz’in arabaları aynı renktir.
Doğru cevap: E
E) Ceren’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir.
6.
Çözüm:
Deniz’in arabası maviyse (+) olasılığa göre soru çözülür. Kesin (Y) isteniyor.
A) DY
4 - 6 sorunun bağıntısı incelendiğinde isimler sütun, araba
B) DY
renkleri satır olarak oluşturulur.
C) Y
D) DY
Mavi
A
+
B
+
?
–
1
C
+
?
–
1
D
?
+
E
¬
¬
+
1
F
?
+
®
1
3
2
1
6
Doğru cevap: C
1
1
akademi yayınları

E) D
Yeşil
FEM

Kırmızı
7. - 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayın.
Bir terzi Ayşe, Burcu, Ceyda, Demet ve Esin’e toplam 8 parça giysi dikmiştir. Pantolon, etek ve gömlekten oluşan bu giysileri diktirenlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
B, C arabaları aynı renkse yeşil olamaz. Çünkü yeşil bir
adettir.

Her müşteri en az 1, en fazla 2 parça giysi diktirmiştir.
B, C ya mavi birinci olasılık (+) ya da kırmızı ikinci olasılık

Etek diktirenlerin hepsi gömlek diktirmiş, gömlek diktirenlerin hepsi etek diktirmiştir.
(?) olacak.

Ayşe ilgili yere yaz.

Ceyda ve Demet’in diktirdikleri giysilerin tümü aynıdır.

F, E birinci olasılığa göre mavi doldu kırmızı ve yeşile ya-

2 müşteri pantolon diktirmiştir.
zılır. (®) işareti kendi içinde değişebilirler.

Esin sadece pantolon diktirmiştir.

Birinci olasılığa göre kırmızıda 1 arabalık boşluk var. D yazılır.

B, C kırmızıya gelirse ikinci olasılık (?) olacak D, F (+) olasılığı maviye (?) gider. E olasılığıda.
4.
7. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Kesin (Y) isteniyor.
A) DY
A) Ayşe gömlek diktirmiştir.
B) Ceyda etek diktirmiştir.
B) Y
C) Demet’in diktirdiği giysiler arasında pantolon yoktur.
C) DY
D) Ayşe ve Burcu’nun diktirdikleri giysilerin tümü aynıdır.
D) DY
E) DY
E) Demet ve Esin’in diktirdikleri giysiler farklıdır.
Doğru cevap: B
4
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
8.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
8.
A) Y
B) Y
C) Y
D) Y
E) D
Doğru cevap: E
9.
Etek diktiren Ceyda ve Demet’tir.
Ayşe ve Burcu olasılıklıdır. Kesin olan C, D dir.
Doğru cevap: B
A) 4 adet etek diktirilmiştir.
B) En fazla sayıda diktirilen giysi gömlektir.
C) Diktirilen etek sayısı pantolon sayısından azdır.
D) Pantolon diktiren her müşteri etek de diktirmiştir.
E) Gömlek diktiren hiçbir müşteri pantolon diktirmemiştir.
9.
KPSS-DGS-ALES
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümünün etek
diktirdiği kesinlikle bilinmektedri?
A) Ayşe, Burcu
B) Ceyda, Demet
C) Ayşe, Burcu, Ceyda
D) Ayşe, Ceyda, Demet
10. - 13. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
E) Burcu, Ceyda, Demet
bağımsız olarak cevaplayın.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
Çözüm:
yınız.
FEM
7 - 9 sorunun bağıntısı incelendiğinde.
akademi yayınları
manlar, öykü kitapları, şiir kitapları, yemek kitabı ve dergiler
Pantolon
Etek
Gömlek
A
+
?
?
1/2
B
?
+
+
2/1
C
–
+
+
2
D
–
+
+
2

Herkes 2 farklı çeşit kitap ya da dergi almıştır.
E
+
–
–
1

Toplam 3 roman, 4 öykü kitabı, 2 şiir kitabı, 1 yemek kita-
2
3
3
8

Esin sadece pantolonsa diğer olasılıklar elenir.

Ceyda, Demet pantolon olamaz. Çünkü alırlarsa toplam
satın almışlardır. Burak ve Fırat erkek, ötekiler kadındır. Bu kişilerin kitabevinden aldıklarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
bı ve 2 dergi almışlardır.

Ceyda 1 dergi ve 1 öykü kitabı almıştır.

Defne ile Esin’in aldıkları aynıdır, Aslı ile Burak’ın aldıkları
farklıdır.

pantolon alan 3 kişi olur. Kurala aykırı.

Aslı, Burak, Ceyda, Defne, Esin ve Fırat bir kitabevinden ro-
Yemek kitabı alan kadındır ve şiir kitabı da almıştır.
Toplam 8 giysiden 2 pantolonu çıkarırsanız 6 kalan etek gömlek eşit dağıtılır. (3 - 3)

10.
Ayşe ve Burcu 1 pantolon veya etek - gömlek ikilisi arasında tercih yapmalı (2 olasılık var)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Aslı dergi almıştır.
7.
A) DY olabilir / belirsiz
B) D kesin
B) Burak roman almıştır.
C) Defne şiir kitabı almıştır.
C) D kesin
D) Esin öykü kitabı almıştır.
D) Y kesin (olasılığı paylaşırlar)
E) Fırat dergi almıştır.
E) D kesin
Doğru cevap: D
5
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
11.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
KPSS-DGS-ALES
10.
A) Y
B) DY
C) Y
D) D
E) DY
Kesin olarak doğruyu istediği için.
Doğru cevap: D
11.
A) D
B) DY
C) Y
D) D
E) D
Kesin olarak yanlışı istediği için.
Doğru cevap: C
12.
Tablo incelendiğinde Aslı öykü kitabı alamaz.
Doğru cevap: A
13.
I. Aslı (+) olasılık yok.
II. Dene (+) olasılık yok.
III. Fırat (–) olasılık var.
Doğru cevap: C
A) Aslı şiir kitabı almıştır.
B) Burak dergi almıştır.
C) Burak şiir kitabı almıştır.
D) Defne roman almıştır.
E) Fırat şiir kitabı almıştır.
12.
Aşağıdakilerden hangisinin öykü kitabı almadığı kesinlikle bilinmektedir?
A) Aslı
B) Burak
D) Esin
13.
C) Defne
E) Fırat
I. Aslı
II. Defne
III. Fırat
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
akademi yayınları
A) Yalnız I
FEM
Yukarıdakilerden hangilerinin kitabevinden ne aldıkları kesinlikle bilinmektedir?
14. - 17. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayın.
Çözüm:
Ali, Belma, Ceyda, Dilek, Erdal, Faruk, Gamze ve Hasan bir
10 - 13 kadar soruların bağıntısı incelendiğinde isimler sütun,
üniversitenin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası
kitap ve dergiler satır oluşturmaktadır.
İlişkiler bölümlerinin yüksek lisans programlarına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
Cinsiyet İsim Roman Öykü
K
A
E
B
K
C
?
+
Şiir
Yemek Dergi

Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur.
2

Belma, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.
Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur.
+
+
–
–
+
2

–
+
2

Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur.

İşletme bölümüne başvuranlar bayandır.
+
K
D
+
+
–
2
K
E
+
+
–
2
E
F
+
?
+
–
?
2
3
4
2
1
2
12

Ceyda ilgili yerlere yazılır.

Tablonun dış çerçevesindeki sayıları öncüllerde verildi.

Defne ile Esin’in aldıkları aynıysa yemek kitabı olamaz.

Burak, Fırat erkek olduğu yemek kitabı alamaz.

14.
A) Ali, Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.
B) Ceyda, İktisat bölümüne başvurmuştur.
C) Dilek, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.
D) Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur.
Geriye yemek kitabını alacak Aslı kalıyor. Yemek kitabı
E) Ali ve Gamze farklı bölümlere başvurmuştur.
alan şiir kitabı da alıyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Defne ve Esin’e yazabileceğimiz Roman ve öyküdür.
6
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
15.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

KPSS-DGS-ALES
Toplam sekiz öğrenci var. Her bölüme 2 kişi başvurmuşsa herkes 1 tercih yapar toplam eşit.

Belma işletmede olamaz.

Ceyda Erdal’la olacağı için işletmede olamaz.

Geriye Dilek ve Gamze kalır işletme için.
C) Erdal, İktisat bölümüne başvurmuştur.

Ceyda Erdal iktisat veya Kamu Yönetimine gider.
D) Belma ve Hasan aynı bölüme başvurmuştur.

Ceyda - Erdal Kamu Yönetimi olasılığına giderse Faruk ve
A) Hasan, Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.
B) Ceyda, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.
Hasan iktisata ikinci ihtimal olarak gelir. Ali olasılığıyla ge-
E) Hasan ve Dilek farklı bölümlere başvurmuştur.
lir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi İktisat bölümüne başvurmuş olamaz?
A) Ali
B) Ceyda
D) Gamze
17.
Tablo oluştu soru çözümüne geçebiliriz.
C) Erdal
E) Hasan
14.
A) DY
B) DY
C) Y
D) DY
E) D
Doğru cevap: E
15.
A) DY
B) Y
C) DY
D) DY
E) D
Doğru cevap: B
16.
Tablo incelendiğinde Belma, Dilek, Gamze, tercih edemez. Şıklarda Gamze var.
Doğru cevap: D
17.
Faruk İktisat ve Kamu Yönetimini tercih edebilir.
Doğru cevap: A
Aşağıdakilerden hangisinde Faruk’un başvurmuş
olabileceği bölümler birlikte verilmiştir?
A) İktisat – Kamu Yönetimi
FEM
B) İktisat – Uluslararası İlişkiler
C) İktisat – İşletme
akademi yayınları
D) İşletme – Kamu Yönetimi
E) Kamu Yönetimi – Uluslararası İlişkiler
Çözüm:
14. - 17. soruları bağıntıları incelendiğinde isimler sütunu, bölümler satırı oluşturur.
Cinsiyet İsim
İktisat
İşletme
Kamu
Yönetimi
Uluslararası
İlişkiler
E
A
K
B
K
C
K
D
E
E
+
?
1
E
F
?
+
1
K
G
E
H
¬
¬
–
+
–
?
+
+
1
+
1
–
1
–
1
+
?
2
1
+
2
2
®
1
2
8
7
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
KPSS-DGS-ALES
Çözüm:
18. - 21. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
18. - 21. soruların bağıntısı incelendi tablo oluşturuluyor.
bağımsız olarak cevaplayın.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
Gül
Nergis
+
?
+
A
yınız.
B
+
Ali, Burcu, Cengiz, Deniz, Erdem, Fırat, Gamze, Hasan ve
C
?
İrem; gül, nergis, papatya çiçeklerinden birini sevmektedir-
D
¬
ler. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
E
+

Ali, papatya sevmektedir.
F

Her tür çiçeği seven üçer kişi bulunmaktadır.
G
?

Erdem, Burcu ve Hasan aynı tür çiçeği sevmektedir.
H
İ

Gamze, İrem ile aynı tür çiçeği, Fırat’tan ise farklı tür çiçeği sevmektedir.

Papatya
1
1
1
®
¬
+
?
1
1
+
1
+
1
+
?
1
?
+
1
3
3
3
9
Cengiz ve Deniz farklı tür çiçekleri sevmektedir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
E, B, H papatya sevemez. Çünkü Ali’de olduğu için 4 kişi
olur. (Öncüle aykırı)
A) Erdem gül sevmektedir.

I. olasılık (+) II. olasılık (?) gösterildi.
B) İrem nergis sevmektedir.

Gamze ile İrem papatya sevemez bir sonraki öncülle çelişir.
C) Deniz ve İrem aynı tür çiçeği sevmektedir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin hangi
tür çiçeği sevdiği kesin olarak bilinmektedir?
akademi yayınları
19.
E) Gamze ve Ali farklı tür çiçekleri sevmektedir.
FEM
D) Fırat ve Cengiz farklı tür çiçekleri sevmektedir.
A) Cengiz
B) Deniz
D) Fırat
20.
18.
A) DY (Belirsiz)
B) DY (Belirsiz)
C) DY (Belirsiz)
D) DY (Belirsiz)
E) D
Doğru cevap: E
19.
A) Cengiz olasıklı
B) Deniz olasıklı
C) Erdem olasıklı
D) Fırat sadece papatya
E) Gamze olasıklı
Doğru cevap: D
20.
Soru kökünde sadece I olasılığı kullanmamızı istiyor.
A) Y
C) Erdem
E) Gamze
Burcu’nun gül sevdiği durumda, aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Cengiz gül sevmektedir.
B) Deniz payatya sevmektedir.
C) Fırat papatya sevmektedir.
B) DY
D) Gamze nergis sevmektedir.
C) D
E) Hasan gül sevmektedir.
D) D
E) D
21.
Hasan’ın nergis sevdiği durumda, aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru cevap: A
21.
A) Cengiz papatya sevmektedir.
B) Deniz gül sevmektedir.
C) İrem gül sevmektedir.
D) Fırat ve Deniz aynı tür çiçeği sevmektedir.
E) Gamze ve Cengiz farklı tür çiçekleri sevmektedir.
8
Soru kökünde sadece II. olasılığı kullanmamızı istiyor.
A)
DY
B)
DY
C)
D
D)
DY
E)
D
Doğru cevap: C
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
25.
22. - 25. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayın.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
KPSS-DGS-ALES
Ceyda’nın Papatya sınıfına kaydolduğu biliniyorsa
aşağıdakilerden hangisi hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Deniz, Papatya sınıfına kaydolmuştur.
yınız.
B) Gamze, Zambak sınıfına kaydolmuştur.
Ayça, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Filiz ve Gamze adlı çocuklar
C) Karanfil sınıfına kaydolan çocuk Burcu’dur.
bir kreşte bulunan Papatya, Karanfil ve Zambak adlı sınıflara
D) Filiz, Papatya sınıfına kaydolmuştur.
kaydolmuşlardır. Bu çocukların hangi sınıfa kaydolduklarıyla
E) Burcu, Zambak sınıfına kaydolmuştur.
ilgili şunlar bilinmektedir.

Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuştur.

Karanfil sınıfına yalnız bir çocuk kaydolmuştur.

Burcu, Deniz ve Filiz farklı sınıflara kaydolmuştur.

Gamze’nin kaydolduğu sınıfa toplam iki çocuk kaydolmuş-
Çözüm:
22. - 25. soruların bağıntısı incelendi tablo oluşturuluyor.
A
tur.
Papatya
Karanfil
Zambak
+
–
?
B
C
22.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
D
A) Ayça ve Ceyda aynı sınıfa kaydolmuştur.
F
B) Gamze, Zambak sınıfına kaydolmuştur.
G
FEM
C) Gamze, Papatya sınıfına kaydolmuştur.
E) Burcu ve Gamze aynı sınıfa kaydolmuştur.
akademi yayınları
D) Ayça ve Elif, Papatya sınıfına kaydolmuştur.
23.
E
I. Burcu
1
+
+
B) Yalnız III
D) II ve III
24.
B) Papatya sınıfına iki çocuk kaydolmuştur.
C) Zambak sınıfına üç çocuk kaydolmuştur.
D) Burcu, Papatya sınıfına kaydolmuştur.
E) Filiz, Zambak sınıfına kaydolmuştur.
9
1
1
+
1
2/4
7
şilik, A E Papatya ya da Zambakta

I olasılıkta Gamze Zambak olmak zorunda.

B, D, F üç sınıfta da olabilir.

Ceyda zorunluluktan dolayı I olasılıkta papatyada
22.
A) D
B) DY
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: A
23.
I. Burcu olabilir.
II. Deniz olabilir.
III. Filiz olabilir.
Doğru cevap: E
E) I, II ve III
A) Ceyda, Zambak sınıfına kaydolmuştur.
?
Ayça ile Elif Karanfil sınıfına kaydolamaz. Çünkü sınıf 1 ki-
C) I ve II
Elif’in, Zambak sınıfına kaydolduğu biliniyorsa aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
–
?
III. Filiz
A) Yalnız I
1
1
II. Deniz
Bu bilgilere göre, yukarıdakilerden hangileri Karanfil sınıfına kaydolmuş olabilir?
?
1
4/2

1
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
24.
25.
Elif Zambakta ise II. olasılık (?) kullan.
A) D
27.
KPSS-DGS-ALES
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
B) D
A) İsmet A almıştır.
C) Y
B) Gizem F almıştır.
D) DY
C) Nermin ve İsmet aynı notu almıştır.
E) DY
D) Nermin C almıştır.
Doğru cevap: C
E) Gizem ve Kemal aynı notu almıştır.
Ceyda Papatyada ise I. olasılık (+) kullan.
A) DY
28.
B) D
Nermin’in A aldığı durumda, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Hasan A almıştır.
C) DY
B) İsmet F almıştır.
D) DY
C) Kemal F almıştır.
E) DY
D) Gizem ve Hasan aynı notu almıştır.
Doğru cevap: C
E) İsmet ve Hasan farklı notlar almıştır.
Çözüm:
26. - 28. soruların bağıntısı incelendiğinde bir tablo oluşturul-
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
du.
akademi yayınları
bağımsız olarak cevaplayın.
FEM
26. - 28. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
A
B
C
D
F
G
+
?
1
H
?
+
1
İ
+
?
1
K
?
+
1
rilmiştir. Bu kişilerin aldıkları notlarla ilgili aşağıdakiler bilin-
L
–
–
1
mektedir.
M
–
–
1
N
?
+
1
yınız.
İktisat bölümünde okuyan Gizem, Hasan, İsmet, Kemal, Leman, Mustafa, Nermin ve Osman makroiktisat dersini birlikte
almışlardır. Derste A, B, C, D ve F olmak üzere 5 ayrı not ve-

Osman D almıştır.

Gizem ve İsmet aynı notu almıştır.

Leman ve Mustafa A ya da F almamıştır.

2 kişi A almıştır, 3 kişi F almıştır. Diğer notları birer kişi al-
+ ®
¬ +
O
+
2
1
1
1
1
3
8
mıştır.

26.
Gizem ve Osman aynı notu aldıklarına göre ya A ya da F
almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

F alan öğrencileri II. olasılıkta (?) A’ya aktarırken 2 kişi aktarılıyor. Biri yine F not alan olarak kalıyor.
A) Leman ve Nermin farklı notlar almıştır.
B) Leman B almıştır.
26.
C) Nermin ve Hasan aynı notu almıştır.
D) Hasan ve Kemal farklı notlar almıştır.
E) Gizem A almıştır.
10
A) D
B) DY
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: A
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
27.
A) DY
B) DY
C) DY
D) Y
E) DY
Doğru cevap: D
31.
KPSS-DGS-ALES
Kaan’ın, D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Leman, D seçeneğini işaretlemiştir.
B) Nesrin, A seçeneğini işaretlemiştir.
C) Nesrin, D seçeneğini işaretlemiştir.
D) Polat, E seçeneğini işaretlemiştir.
28.
E) Mert, A seçeneğini işaretlemiştir.
A) DY
B) D
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: B
32.
Polat’ın, A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa
I. Leman,
II. Nesrin,
III. Özge
29. - 32. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
adlı öğrencilerin hangileri kesinlikle D seçeneğini
işaretlemiştir?
bağımsız olarak cevaplayın.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
A) Yalnız I
yınız.

A seçeneğini iki, D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir.

B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir.

C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir.

Mert ve Özge, aynı seçeneği işaretlerdir.

Kaan, Mert ve Polat, farklı seçenekleri işaretlemişlerdir.
29.
akademi yayınları
rencilerin, beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
D) I ve II
FEM
Kaan, Leman, Mert, Nesrin, Osman, Özge ve Polat adlı öğ-
lerdeki değerler tabloda ilgili yerlere yazılmıştır.
A
C) Özge, A seçeneğini işaretlemiştir.
E) Özge, E seçeneğini işaretlemiştir.
D
E
–
+ ®
1
L
?
–
+
1
M
+
–
?
1
N
?
–
+
1
+
–
Ö
+
–
P
¬
–
1
0
1
?
1
¬ +
1
1
7
3

Mert ve Özge iki kişi olduklarında A ya da D’dir.

Mert ve Özge D seçeneğine geldiğinde II olasılık (?) Kaan
veya ihtimali Polat A seçeneğine gelir.
Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
D) A ve D
C
?
2
D) Özge, D seçeneğini işaretlemiştir.
B
K
O
B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir.
B) Yalnız D
E) I ve III
29. - 32. sorular incelendiğinde tablo oluşturulmuştur. Öncül-
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız A
C) Yalnız III
Çözüm:
A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir.
30.
B) Yalnız II

Leman ya da Nesrin II olasılıkta sadece biri A seçeneğine
gelir.
C) Yalnız E
E) A ve E
11
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
29.
A) DY
B) DY
C) D
D) D
E) Y
Doğru cevap: E
33.
KPSS-DGS-ALES
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Cem deniz canlılarıyla ilgili belgesel çekmiştir.
B) Burcu aslanlarla ilgili belgesel çekmiştir.
C) Emrah ödül kazanamamıştır.
D) Ayça üçüncü olmuştur.
30.
E) Derya ikinci olmuştur.
Nesrin tablo incelendiğinde sadece A ve D işaretler.
Doğru cevap: D
34.
31.
(+) I. olasılığa göre soruyu çözelim.
A) D
A) Ayça’nın kazandığı ödül Emrah’ınkinden büyüktür.
B) Y
B) Ayça deniz canlılarıyla ilgili belgesel çekmiştir.
C) D
C) Cem yağmur ormanlarıyla ilgili belgesel çekmiştir.
D) D
D) Cem ikinci olmuştur.
E) D
E) İlk iki sırayı yağmur ormanlarıyla ilgili belgeseller almıştır.
Doğru cevap: B
akademi yayınları
(?) II olasılığa göre soruya bakılır. Münir ve Özge D, Kaan E seçeneğine gider.
2. kişi olarak Leman, Mesrin A gelebilir. Ancak Özge,
Münir’le D seçeneğindedir.
Doğru cevap: D
FEM
32)
Emrah üçüncü olmuşsa aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak yanlıştır?
Çözüm:
33. - 34. sorular incelendiğinde tablo oluşturulmuştur. Öncüllerdeki değerler tabloda ilgili yerlere yazılmıştır.
33. - 34. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayın.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
Aslanlı
belgesel
Deniz
canlılar
A
–
2/3
B
+
C
–
D
–
3/1
1
E
–
3/1
1
2
5
yınız.
1
Yağmur
ormanları
1
®
1
1/2
2
1
®
Ayça, Burcu, Cem, Derya ve Emrah adlı kişiler, düzenlenen
bir belgesel film yarışmasına birer filmle katılmışlardır. Belge-

E, D aynı konu Aslanlı olamaz.
sellerle ilgili şunlar bilinmektedir:

C, A aynı konu Aslanlı olamaz.

C, A ikisi de ödül aldı. C daha önde ise I olasılık 1, 2 II ola-

Belgesellerden biri aslanlar, ikisi deniz canlıları ve diğer
ikisi yağmur ormanları konusunda çekilmiştir.

sılık 2, 3
Belgesellerden biri birinci, biri ikinci, biri de üçüncü olmuştur. Diğerleri ödül kazanamamıştır.

Aynı konuda belgesel çeken Emrah ve Derya’dan yalnız-
33.
ca biri ödül kazanmıştır.

Cem, Ayça’yla aynı konuda film çekmiş ve ondan daha
büyük bir ödül almıştır.
12
A) Y
B) D
C) DY
D) DY
E) Y
Doğru cevap: B
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
34.
37.
Emrah 3 olmuşsa C ® 1 A ® 2 olmuştur.
A) D
KPSS-DGS-ALES
Emre’nin vesikalık fotoğraf çektirdiği biliniyorsa
I. Davut,
B) DY
C) DY
II. Işıl,
D) Y
III. Faruk
E) DY
adlı kişilerden hangileri akşam saatlerinde bir fotoğraf çektirmiştir?
Doğru cevap: D
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
35. - 38. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayın.
38.
Bu bilgilere göre,
Bir gün içinde sabah veya akşam saatlerinde bir fotoğraf stüdyosuna gelen kadınlardan Ayşe, Canan, Gamze ve Işıl ile er-
I. Davut,
keklerden Bahri, Davut, Emre, Faruk ve Harun adlı kişiler ve-
II. Faruk,
sikalık fotoğraf veya düğün fotoğrafı çektirmişlerdir. Her kişi-
III. Gamze
nin yalnızca bir tür fotoğraf çektirdiği günle ilgili olarak şunlar
bilinmektedir.

adlı kişilerden hangileri vesikalık fotoğraf çektirmiş
olabilir?
Sabah saatlerinde fotoğraf çektirenler Ayşe, Canan ve Harun’dur.
Akşam saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren iki kişidin biri Bahri’dir.
Düğün fotoğrafı çektiren yalnızca 3 çift vardır.

Ayşe, Gamze ve Işıl düğün fotoğrafı çektirmişlerdir.
akademi yayınları

A) Yalnız II
FEM

B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Çözüm:
35. - 38. soruların bağıntıları incelendiğinde tablo oluşturuldu.
Sabah saatleri
Akşam saatleri
Vesikalık Düğün Vesikalık Düğün
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Ayşe
KADIN
35.
A) Sabah saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yalnızca bir kişi vardır.
B) Sabah saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yalnızca bir çift vardır.
ERKEK
C) Sabah saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren yalnızca
iki çift vardır.
D) Akşam saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren yalnızca
bir çift vardır.

D) Harun
–
–
1
Gamze
+
1
Işıl
+
1
+
Bahri
+
1
Davut
+
?
1
Emre
?
+
1
Faruk
?
+
1
+
–
–
1
2
3
4
9
A, C, H sabah saatlerinde fotoğraf çektirdilerse akşam saatlerinde yokturlar.

B) Emre
1
1
Bu bilgilere göre, sabah saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahri
–
Harun
E) Akşam saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yalnızca iki çift vardır.
36.
–
Canan
+
Düğün fotoğrafını üç çift çektiriyorsa bayanları öncülde belirtilmişler yanlarına birer erkek vererek sayılar oluştuğun-
C) Davut
da tablo çözülmüş olur.
E) Canan
13
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
35.
A) D
B) Y
C) Y
D) Y
E) Y
Doğru cevap: A
39.
KPSS-DGS-ALES
Bu bilgilere göre Yağmur,
I. kamyon,
II. gemi,
III. bebek
oyuncaklarından hangilerini almış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve II
36.
C) I ve II
E) I, II ve III
Ayşe’nin çifti Harun’dur.
Doğru cevap: E
40.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?
A) Burcu Çin malı bir oyuncak almıştır.
37.
B) Ayşe uçak almıştır.
Emre vesikalıksa, Davut ve Faruk kesin düğündür.
I+
II +
III +
Doğru cevap: E
C) Burcu kamyon almıştır.
D) Ayşe kamyon almıştır.
E) Burcu bebek almıştır.
FEM
I+
II +
III –
Doğru cevap: B
akademi yayınları
38.
41.
Emre’nin aldığı bebeğin Çin malı olduğu biliniyorsa
aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?
A) Ayşe Çin malı bir oyuncak almıştır.
B) Ayşe Türk malı bir oyuncak almıştır.
C) Ayşe gemi almıştır.
D) Burcu Türk malı bir oyuncak almıştır.
39. - 42. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
E) Yağmur Türk malı bir oyuncak almıştır.
bağımsız olarak cevaplayın.
Ayşe, Burcu, Emre, Fırat, Seda ve Yağmur adlı çocukların bir
oyuncakçıda satılan Türk malı araba, bebek, top ve uçak oyuncaklar ile Çin malı araba, bebek, gemi, kamyon ve uçak oyuncaklarından hangilerini satın aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmek42.
tedir.


I. Yağmur
Her oyuncaktan yalnızca bir adet satılmıştır.
II. Burcu
Ayşe, Fırat ve Yağmur birer, diğerleri ikişer oyuncak almış-
III. Ayşe
tır.

Fırat top almıştır.

Türk malı araba ve Çin malı uçağı Seda almıştır.

Burcu ile Emre’nin aldığı oyuncaklardan biri aynı türden-
Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri, Türk
malı bir oyuncak almış olabilir?
A) Yalnız II
dir.

D) I ve III
Seda ile Yağmur’un aldığı oyuncaklar birbirinden farklıdır.
14
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
Çözüm:
KPSS-DGS-ALES
43. - 46. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
39. - 42. soruların bağıntıları incelendiğinde isimleri sütun,
bağımsız olarak cevaplayın.
ürünleri satır yazıp tablo oluşturulur.
Bir uçakta yolculara, aylık olarak yayımlanan P, R, T ve Y dergileri ile üç aylık olarak yayımlanan S ve Z dergileri sunulmak-
Türk malı
A
B
T
A
tadır. Uçaklar, P, R ve Z dergilerinden ikişer, diğerlerinden bi-
Çin malı
U
A
?
?
B
G
K
?
+
rer adet bulunmaktadır.
U
B
+
?
2
E
?
+
2
F
+
Ahmet, Barış, Canan, Doruk, Engin ve Filiz adlı yolcuların han-
1
–
–
–
–
–
–
–
–
+
2
gi dergiyi okuduklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.
1

Dergilerin her bir nüshasını yalnızca bir kişi okumuştur.

Ahmet ve Doruk ikişer, diğerleri birer dergi okumuştur.

Barış ve Filiz’in okuduğu dergiler aylık yayımlanan dergilerdir.
S
+
Y
–
–
–
–
–
–
+
?
–
1

R dergisini okuyanlar Ahmet ve Engin’dir.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Doruk, Filiz’in okuduğu dergiden okumuştur.

Canan ve Doruk üç aylık yayımlanan aynı dergiyi okumuş-

Burcu ile Emre aynı türse sadece bebek alabilirler.

Seda araba, uçak aldığı için Yağmur uçak, araba alamaz.
tur.
Diğerlerini elediğimizde Seda gemi, kamyon alabilir

43.
Ayşe, Seda gibi gemi, kamyon alabilir.
A) Filiz P dergisini okumuştur.
akademi yayınları
Seda
I. Kamyon alabilir.
II. Gemi alabilir.
III. Bebek alamaz.
Doğru cevap: C
FEM
39.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?
B) Filiz Y dergisini okumuştur.
C) Ahmet’in okuduğu ikinci dergi Y dergisidir.
D) Barış P dergisini okumuştur.
E) Barış T dergisini okumuştur.
40.
A) DY
B) DY
C) DY
D) DY
E) D
Doğru cevap: E
44.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak yanlıştır?
A) Canan Z dergisini okumuştur.
B) Barış Y dergisini okumuştur.
C) Doruk Z dergisini okumuştur.
41.
D) Doruk P dergisini okumuştur.
A) DY
B) DY
C) DY
D) D
E) Y
Doğru cevap: D
E) Doruk T dergisini okumuştur.
45.
I. T dergisi
II. S dergisi
III. Z dergisi
42.
Yukarıdakilerden hangileri, Ahmet’in okuduğu ikinci dergi olabilir?
Tablo incelendiğinde
I. –
II. +
III. +
Doğru cevap: E
A) Yalnız I
D) I ve III
15
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
46.
Ahmet’in Y dergisini okuduğu biliniyorsa aşağıdaki
ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?
45.
I+
II +
III –
Tablo incelendiğinde
Doğru cevap: C
46.
A) D
B) Y
C) Y
D) Y
E) Y
Doğru cevap: A
A) Barış T dergisini okumuştur.
B) Barış Z dergisini okumuştur.
KPSS-DGS-ALES
C) Barış S dergisini okumuştur.
D) Canan S dergisini okumuştur.
E) Canan T dergisini okumuştur.
Çözüm:
43. - 46. soruların bağıntıları incelendiğinde
Aylık
P
A
R
T
Y
S
+
?
?
?
?
?
–
B
C
D
+
1
+
1
suyu içmeleriyle ilgili şunlar bilinmektedir.
+
2

Çağrı iki, ötekiler yalnızca bir içecek içmiştir.

Gülşah ve Fikret ayran içmiştir.

Kola için iki kişiden biri Demet’tir.
2

Elif ve Çağrı’dan biri yemek sırasında, öteki yemekten son-
1
–
2
Gülşah ve Hasan adlı kişilerin, yemek sırasında su, ayran, ko-
–
+
+
Bir lokantada bulunan Ali, Burcu, Çağrı, Demet, Elif, Fikret,
2
–
1
2
8

B, F üç aylık dergi okumuyorlar.

C, D üç aylık okuyorsa bu Z olur.

D, F ancak P okur.

Bir adet dergi hiç okunmayacak. Çünkü çerçevede 8 adet
la, şalgam suyu veya yemekten sonra çay, kahve, su, maden
akademi yayınları
F
bağımsız olarak cevaplayın.
Z
FEM
E
47. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
3 Aylık
ra aynı içeceği içmiştir.

Yemekten sonra içilen içeceklerden her biri farklı bir kişi
tarafından içilmiştir.
47.
dergi okunuyor. T, Y, S dergilerinden herhangi biri olabilir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) Elif ve Çağrı su içmişlerdir.
43.
B) Çağrı içeceğini yemekten sonra içmiştir.
A) D
B) Y
C) DY
D) Y
E) DY
Doğru cevap: A
C) Yemek sırasında su içen iki kişi vardır.
D) Elif içeceğini yemek sırasında içmiştir.
E) Ali içeceğini yemekten sonra içmiştir.
48.
44.
A) D
B) DY
C) D
D) D
E) Y
Doğru cevap: E
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Hiç kimse şaygal suyu içmemiştir.
B) Burcu çay içmiştir.
C) Hasan maden suyu içmiştir.
D) Ali kahve içmiştir.
E) Ali içeceğni yemek sırasında içmiştir.
16
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
49.
Hasan’ın kahve içtiği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
47.
A) D
B) DY
C) Y
D) DY
E) D
Doğru cevap: C
48.
A) D
B) DY
C) DY
D) D Y
E) Y
Doğru cevap: A
49.
A) DY
B) Y
C) DY
D) D Y
E) D
Doğru cevap: B
50.
I–
II +
III –
Doğru cevap:B
A) Ali çay içmiştir.
B) Ali ve Burcu aynı içecekten içmişlerdir.
C) Ali maden suyu içmiştir.
D) Burcu maden suyu içmiştir.
E) Beş kişi yemek sırasında içilen bir içecek
içmiştir.
50.
I. Yemekten sonra su içen kişi
II. Kola için ikinci kişi
III. Çay içen kişi
Yukarıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
47. - 50. soruların bağıntıları incelendiğinde tablo hazırlandı
?
–
?
?
?
1
?
1
+
2
+
+
1
–
F
+
G
+
?
1
–
1
–
1
1
–
H
2
2
?
0
1
5

Maden suyu
?
Su
Kahve
Şalgam
?
+
D
E
Çay
B
Ç
Yemek sonrası
–
Kola
Ayran
Su
A
akademi yayınları
Yemek sırası
FEM
Çözüm
?
1
?
1
1
1
9
4
Yemekten sonra 4 içecek içiliyorsa toplam 9 içecekten yemek sırasında 5 içeçek kalır.

Yemek sırasında içilen su, ayran, 2 kola katarsak şalgam
suyu içilmemiş olur.

Çağrı’nın yemekten sonra su içmesine binaen Ali, Burcu,
Hasan olasılıklı olarak çay, kahve, maden suyu dağıtılır.

Çağrı 2 içeçeğini koladan yana kullanmak zorunda kalır.
17
KPSS-DGS-ALES
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
KPSS-DGS-ALES
Özgün Soru:
Özgün Soru:
Kemal, Leyla, Murat, Nurettin, Osman, Ömer isimli öğretmen-
Ahmet, Burak, Cenk, Duran, Ersin, Fatih isimli sürücüler Bo-
ler bir ilkokulda derslere girmektedir. Bu okulda Matematik,
lu’dan İstanbul’a tek yönlü olarak yolculuk yapmaktadır. Bu
Fen, sosyal bilgiler, Türkçe ve Din Kültürü dersleri verilmek-
kişiler Highway, Berceste, Parkshop, Mehmetçik, Mirkelam
tedir. Hangi öğretmenin hangi dersi anlattığıyla ilgili şunlar bi-
tesislerinde mola vermişlerdir. Bu durumla ilgili aşağıdaki bil-
linmektedir.
giler verilmiştir.
2 matematik öğretmeninden biri bayandır. Diğer branşlar

Her sürücü yalnız bir mola vermiştir.
birer öğretmendir.

Highway’de 2 diğer tesislerde 1 kişi mola vermiştir.

Nurettin Bey Din Kültürü, Murat Bey Türkçe öğretmenidir.

Berceste’de Duran, Mirkelam’da Cenk mola vermiştir.

Ömer Bey Matematikçi değildir.

Ersin ve Fatih aynı yerde mola vermiştir.

1.
4.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi kesinlikle
doğrudur?
A) Ahmet Parkshopta mola vermiştir.
A) Leyla Hanım Matematik öğretmenidir.
B) Ahmet Mehmetçikte mola vermiştir.
B) Kemal Bey Matematik öğretmenidir.
C) Ersin Parkstopta mola vermiştir.
C) Kemal Bey Fen Bilgisi öğretmenidir.
D) Fatih Highway’de mola vermiştir.
D) Kemal Bey Sosyal Bilgiler öğretmenidir.
E) Fatih Mehmetçik’te mola vermiştir.
Cevap: A
akademi yayınları
Osman Bey Matematik öğretmeniyse aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır?
FEM
E) Osman Bey Sosyal Bilgiler öğretmenidir.
2.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
Cevap: D
5.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır?
A) Ersin Highway’da mola vermiştir.
A) Ömer Bey Fen Bilgisi öğretmenidir.
B) Ahmet Parkshop’da mola vermiştir.
B) Ömer Bey Sosyal Bilgiler öğretmenidir.
C) Burak Mehmetçik’te mola vermiştir.
C) Kemal Bey Sosyal Bilgiler öğretmenidir.
D) Burak Parkshop’ta mola vermiştir.
D) Kemal Bey Fen Bilgisi öğretmenidir.
E) Burak Highway’da mola vermiştir.
E) Kemal Bey Matematik öğretmenidir.
Cevap: E
Cevap: E
6.
I. Ahmet
II. Fatih
3.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğretmeni
olabilir?
III. Burak
A) Ömer, Osman, Leyla
Nerde mola verdiği kesin olarak bilinmeyenler aşağı dakilerden hangisidir?
B) Kemal, Osman, Leyla
A) Yalnız I
C) Osman, Murat, Ömer
D) Kemal, Osman, Ömer
B) Yalnız III
D) I ve III
E) Osman, Nurettin, Kemal
C) I ve II
E) II ve III
Cevap: D
Cevap: D
18
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
SIRALAMA YÖNTEMİ
KPSS-DGS-ALES
Çözüm
Sorularda bir yarışma ve dizilim söz konusuysa sıralama yön-
9 bina var. 1’den 9’a kadar sıralanmadan söz ediliyor.
temi kullanılır.
1
1. – 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Dokuz binadan oluşan bir sitedeki binalar birden dokuza kadar numaralanmıştır. Bu binaların üçü mavi, üçü kırmızı, üçü
de yeşildir. Binaların renkleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veril3. bina kırmızıdır.

1. ve 6. binalar aynı renktedir.

Yeşil binaların hepsinin numarası tek sayıdır.

3
4
5
6
7
8
9
Mavi
?
–
–
?
–
3
Kırmızı
+
+
–
+
–
3
Yeşil
–
–
–
–
+
–
+
–
+
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
miştir:

2
3 mavi, 3 kırmızı, 3 yeşil hangi sıralarda verilenleri yerleştirelim

1-6 aynı renk alttaki öncülü okuduğumuzda 1-6 yeşil olamaz biri tek biri çift
1.
Buna göre, kaç binanın rengi kesin olarak bilinmektedir?
A) 1
C) 4
D) 5
Yeşil tekse 2, 4, 8 yeşil olamaz.

1-6 kırmızı da olabilir mavi de.
E) 6
1.
Kaç binanın rengi kesin bilinir.
3 yeşil + 1 kırmızı = 4
Doğru cevap: C
2.
A) DY olabilir.
B) D
C) DY olabilir.
D) DY
E) DY olabilir.
Doğru cevap: B
3.
A) DY
B) DY
C) DY
D) DY
E) Y
Doğru cevap: E
4.
Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü 7 kesin yeşildir.
FEM
2.
B) 2

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
akademi yayınları
A) 2. bina mavidir.
B) 5. bina yeşildir.
C) 1. ve 8. binalar aynı renktedir.
D) 4. ve 8. binalar aynı renktedir.
E) 4. ve 6. binalar farklı renktedir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) 1. bina kırmızıdır.
B) 6. bina mavidir.
C) 2. ve 8. binalar kırmızıdır.
D) Mavi binaların hepsinin numarası çift sayıdır.
E) 2. ve 9. binalar aynı renktedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi mavi binalardan biri olamaz?
A) 1.
B) 2.
C) 4.
D) 7.
E) 8.
19
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
Çözüm
5. – 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
1
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
Rusya
Bir atletizm yarışmasında, Kanada, Rusya, İngiltere, Alman-

Kanada ve Japonya yarışa birer sporcuyla katılmıştır.

Yarışı art arda bitiren yarışçılardan hiçbiri aynı ülkeden de-
3
4
5
6
7
8
9
1
+
+
+
3
İngiltere
ya ve Japonya’dan dokuz sporcu yarışmıştır.
Yarışa en çok sporcuyla katılan ülke Rusya’dır.
2
Kanada
yınız.

KPSS-DGS-ALES
2
Almanya
+
+
2
Japonya
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ğildir.


Yarışın sonunda birinci, beşinci ve sekizinci sırayı aynı ül-

9 sporcu varsa 9 adet sıra vardır.
kenin sporcuları almıştır.

Yarışı her Almanın ardından Rus sporcu bitirdiğine göre
1. sıra Rusa verilirse Alman 2 Rusya 3 sporcuyla yarışa ka-
Her Alman sporcunun ardından bir Rus sporcu yarışı bi-
tılır.
tirmiştir.
5.
Bu bilgilere dayanarak, yarış sonunda hangi iki ülkenin sporcularının sıralamadaki yeri kesinlikle bilinebilir?
B) Almanya ve Kanada
C) Kanada ve İngiltere
D) Rusya ve Kanada
akademi yayınları
E) Rusya ve Almanya
6.

2, 3 sırada peş peşe İngiltere olamaz.
5.
Hangi ülkenin yeri yarışın sonunda kesin bilinir?
Doğru cevap: E seçeneği
6.
Japon sporcu 2, 3, 6, 9 olabilir.
Doğru cevap: C seçeneği dördüncü kesin Almandır.
7.
Kanadalı 9. ise 6. sırada sadece İngiltere vardır. Yalnız
I seçeneği doğru çünkü 2 - 3 İngiltere ard arda olamaz.
Öncüllere göre.
Doğru cevap: A
Verilen bilgilere göre, Japon sporcunun yarışı kaçıncı sırada bitirmiş olması mümkün değildir?
A) İkinci
B) Üçüncü
D) Altıncı
7.
O halde 1, 5, 8 sırada Rusya vardır.
FEM
A) Rusya ve İngiltere

C) Dördüncü
E) Dokuzuncu
Kanadalı sporcu yarışı dokuzuncu sırada bitirdiyse
altıncı sırada,
I. İngiltere,
II. Japonya,
III. Rusya
ülkelerinden hangilerinin sporcuları bitirmiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da II
C) Yalnız III
E) II ya da III
20
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
11.
8. – 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Aytaç, Bilge, Can, Deniz ve Eren haziran, temmuz ve ağustos aylarında hizmet veren bir gençlik kampına gitmişlerdir.
Her ayın, ilk yarısında ve ikinci yarısında olmak üzere ikişer
KPSS-DGS-ALES
Aşağıdakilerden hangisinde verilen kişiler kampa
haziran ayında gitmişlerdir?
A) Can ve Deniz
B) Aytaç ve Eren
C) Aytaç ve Bilge
D) Aytaç ve Can
dönemi vardır. Bu kişilerin kampa gittikleri dönemelrle ilgili
E) Bilge ve Eren
şunlar bilinmektedir.

Herkes farklı bir dönemde kampa gitmiştir.

Kampa ilk giden Can’dır.

Aytaç ve Bilge kampa aynı ayda gitmişlerdir.

Deniz ve Eren kampa farklı aylarda gitmemişlerdir.

Eren kampa ayın ilk yarısında gitmiştir.
Çözüm
Haziran
Kişiler
1
2
A
Temmuz
1
+ ®
B
8.
C
Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
E) Deniz kampa Eren’den önce gitmiştir.
Bu beş kişiden her birinin hangi ay ve dönemde kampa gittiğinin bilinmesi için
akademi yayınları
9.

1
¬ ?
1
1
1
?
1
1
+
1
1
1
1
5
Kampa ilk giden Can’sa haziran ya da 1 ya da 2 dönemidir. Hazirandan başkası olamaz. Can için çünkü toplam-
FEM
D) Can ve Eren kampa aynı ayda gitmemişlerdir.
? ®
+
1
C) Aytaç ve Bilge kampa ağustosta gitmişlerdir.
1
+
E
B) Eren kampa temmuzda gitmiştir.
1
¬ +
D
A) Aytaç kampa haziranda gitmiştir.
2
Ağustos
da 4 yer kalır. 4 kişi daha var.

A–B ya temmuz ya da Ağustos

2. olasılıkta AB ağustosa taşınır. E temmuza taşınabilir.
8.
A) Y
B) DY
C) DY
D) Y
E) D
Kesin doğru istendiği için doğru cevap: E
9.
Deniz biliniyor. Bilge ve Aytaç netleşirse durum netleşir. Doğru cevap II ve III olasılık C seçeneği
10.
Doğru cevap B seçeneği. Çünkü temmuz 2. dönem ve
ağustos 2. dönem boş olabilir.
11.
Can ve Deniz.
Doğru cevap: A seçeneği
I. Deniz’in hangi dönem gittiği,
II. Bilge’nin hangi dönem gittiği,
III. Aytaç’ın hangi ay gittiği,
IV. Deniz’in hangi ay gittiği
bilgilerinden hangilerinin verilmesi yeterli olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
10.
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kampa hiç kimse gitmemiş olabilir?
A) Ağustosun ilk dönemi
B) Ağustosun ikinci dönemi
C) Temmuzun ilk dönemi
D) Haziranın ilk dönemi
E) Haziranın ikinci dönemi
21
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
YERLEŞTİRME KONUM BELİRLEME
KPSS-DGS-ALES
Çözüm
Bir varlığın bulunduğu mekan ve durumu ile ilgili bilgiler so-
6 kişinin bir sitede sahip oldukları konumları belirtilmiştir. Ve-
rulduğunda yerleştirme yöntemi kullanılır.
rilen bilgilere göre yerleştirdiğimizde şu durum ortaya çıkar.
1. – 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
S
kişilerin evlerinin konumlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.

V’nin evi, U’nun evinin 20 metre batısındadır.

Y’nin evi, V’nin evinin kuzeydoğusunda, Z’nin evinin gü-
T
V
neyindedir.
Aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilen kişilerin
evleri en güneyde yer almaktadır?
A) T ile Y
B) S ile Z
%DWÜ
B
Y
E) Z ile Y
akademi yayınları
U’nun evi T’nin evine göre hangi yöndedir?
A) Güneydoğu
B) Kuzeydoğu
C) Güneybatı
D) Kuzeybatı
Z’nin evi V’nin evine göre hangi yöndedir?
A) Kuzey
B) Kuzeydoğu
C) Kuzeybatı
D) Güneydoğu
20 m
%DWÜ
U
1.
En güneyde V ve U evi yer alır.
Doğru cevap: C
2.
U, T’nin güneydoğusunda yer alır.
Doğru cevap: A
3.
Z, V’nin evinin kuzeydoğusundadır.
C) V ile U
E) Batı
3.
20 m
FEM
D) T ile V
K
*ÖQH\
T’nin evi, Y’nin evinin 20 metre batısındadır.
2.
Z
S’nin evi, Z’nin evinin 20 metre batısındadır.

1.
%DWÜ
*ÖQH\
S, T, U, V, Y, Z adlı altı arkadaş aynı sitede oturmaktadır. Bu

20 m
E) Doğu
22
Doğru cevap: B
D
G
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
7.
4. – 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla-
KPSS-DGS-ALES
T markalı sabunların 5. rafta olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) S markalı sabunlar 1. raftadır.
yınız.
B) N markalı sabunlar 4. raftadır.
Bir markette K, L, M, N, P, R, S, T markalarında sabunlar sa-
C) K marklaı sabunlar, S markalı sabunların üstündeki
raflardan birindedir.
tılmaktadır. Sabunlar, en alttaki 1. olmak üzere üst üste 5 rafta yer almaktadır.
D) R marklaı sabunlar, L markalı sabunların üstündeki
raflardan birindedir.
Sabunların bulundukları raflarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

E) P markalı sabunlar, R markalı sabunların altındaki
raflardan birindedir.
Her rafta en fazla 2 farklı markanın sabunları bulunmaktadır.
Çözüm

3. rafta sadece P markalı sabunlar yer almaktadır.

N ve L markalı sabunlar, S markalı sabunların bir üst ra-
1
2
5
M
T
K markalı sabunlar, T markalı sabunlarla farklı rafta ve M
4
K
markalı sabunların bir alt rafındadır.
3
R markalı sabunlar, S ve M markalı sabunlarla aynı rafta
fındadır.


¶VW
değildir.
$OW
Sabunlar 1 - 5 kadar
1
2
5
N
L
R
4
S
T
P
r
3
P
r
2
N
L
2
M
T
1
S
T
1
K
R
makta kararsız kal-
,,RODVÜOÜN
dık. İkisi de olabilir-
,RODVÜOÜN
¶VW
$OW
raflara diziliyor.
YORUM: Neden iki
olasılık. Çünkü NL/S
sabunlarını 1-2 rafların 4-5 raflara yaz-
di. Bu durum ikinci
olasılığı oluşturdu.
FEM
4.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
akademi yayınları
A) R markalı sabunlar 1. raftadır.
B) R ve K markalı sabunlar aynı raftadır.
C) L markalı sabunlar 5. raftadır.
4.
A) DY
B) D
C) DY
D) Y
E) DY
Doğru cevap:B
5.
Kesin yanlış isteniyor.
A) DY
B) DY
C) Y
D) D
E) DY
Doğru cevap: C
6.
2. rafta N, L, M, T olabilir. K olamaz.
Doğru cevap: D
7.
Soru kökü okunduğunda T 5. rafta ise soruyu 1. olasılığa göre cevapla
A) D
B) Y
C) D
D) D
E) D
Doğru cevap: B
D) M ve L markalı sabunlar aynı raftadır.
E) K markalı sabunlar 4. raftadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) T markalı sabunlar 1. raftadır.
B) S markalı sabunlar 4. raftadır.
C) N markalı sabunlar, T markalı sabunların bir alt rafındadır.
D) R markalı sabunlar, M markalı sabunların bir alt rafındadır.
E) L markalı sabunlar, T markalı sabunların bir üst rafındadır.
6.
Aşağıdaki sabun markalarından hangisi 2. rafta olamaz?
A) M
B) N
C) L
D) K
E) T
23
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
11.
8. – 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.
KPSS-DGS-ALES
7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir?
A) Yalnız 4
1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane rek-
B) Yalnız 5
D) 2 ve 4
lam panosuna K, L, M, N, P ürünlerinin reklamları yapıştırıl-
C) 1 ve 4
E) 1, 2 ve 5
mıştır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna, diğer
ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır.

Çözüm
M ürününün reklamı, K ve N ürünlerini bulunduğu pano-
1’den 7’ye kadar yanyana reklam tabelası
ların arasındaki panoya yapıştırılmıştır.

Ürünlerin reklamları: K, 2 adet, L, 1 adet, M, 1 adet, N, 2 adet,
K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panola-
P, 1 adet toplam 7 adet boş yok.
ra yapıştırılmıştır.

L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
3
4
5
6
7
I
K
N
L
K
M
N
P
II
N
K
L
P
K
M
N
.01 ÖÁOÖ\HUGHðLíHELOLU
B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
'LðHU.1\DQ\DQD
akademi yayınları
E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
FEM
D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
8.
A) Y
B) DY
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: A
9.
6 nolu panoya K, N, M yapıştırılır.
Doğru cevap: A
10.
Soru 2. olasılığa göre çöz
A) D
B) Y
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: A
11.
K, 7 noluda ise yanında M vardır. M’nin yanında N, ayrıca 4 nolu P sabit olur. N = 5, 1, 2 olur.
Doğru cevap: E
Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir?
A) Yalnız N
B) Yalnız P
D) N ve P
10.
2
A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
9.
1
C) K ve P
E) K, M ve N
P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
E) N ürünün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.
24
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
KPSS-DGS-ALES
Çözüm
12. – 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Bir otogarda 23’ten 32’ye kadar numaralı peron
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevapla23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
yınız.
Bir otogarda 23’ten başlayıp 32’ye kadar numaralandırılmış
Ankara
yan yana 10 peron vardır. Bu peronlara Ankara, İstanbul ve
İstanbul
İzmir otobüsleri yanaşmaktadır. Otobüsler ve yanaştıkları pe-
büsleri yanaşmaktadır.

26 nolu perona İzmir otobüsü yanaşmaktadır.

Ankara otobüsleri yan yana olan peronlara yanaşmaktadır.

İstanbul otobüslerinin hiçbiri yan yana olan peronlara ya-

(+) birinci olasılık

(?) ikinci olasılık
1
1
+
?
+
+
+
1
1
2
?
1
1
1
B) 28 – İstanbul
C) 29 – İstanbul
D) 30 – İstanbul
3
1
13.
Ankara otobüsleri 28, 29, 30, 31 yanaşır. 32 yaşaşamaz.
Doğru cevap: E
10.
1. olasılığa göre soruyu çöz Ankara 30-31 dedir.
Doğru cevap: E
akademi yayınları
C) 30
D) 31
E) 32
İzmir otobüslerinden birinin 28 nolu perona yanaştığı biliniyorsa aşağıdaki peronlardan hangisine İstanbul otobüsü yanaşmış olamaz?
A) 23
B) 25
C) 27
10
A) D
B) DY
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: A
Aşağıdaki peronlardan hangisine Ankara otobüsü yanaşmış olamaz?
B) 29
5
12.
FEM
A) 24 – İzmir
A) 28
14.
+
+
İstanbul otobüsleri yanyana değilse sol tarafa 2 adet sağ
Buna göre, aşağıdaki peron-otobüs eşleştirmelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
E) 31 – İzmir
13.
1
+
?
tarafa 3 adet otobüs yanaştırması gerekir.
naşmamaktadır.
12.
+
+
1
Peronların ikisine Ankara, beşine İstanbul, üçüne İzmir oto-

+
İzmir
ronlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

?
D) 29
E) 31
25
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
KPSS-DGS-ALES
18.
15. – 18. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
I. Aşçılık
II. Balıkçılık
Aşçılık, balıkçılık, camcılık, dericilik, elektrikçilik ve fidecilik
III. Fidecilik
mesleklerinden birini yapan Kadir, Levent, Murat, Nevzat ve
Osman adlı kişilerin yaşadığı şehirlerle ilgili şunlar bilinmek-
Yukarıdaki mesleklerden hangilerini yapan kişi bilinmektedir?
tedir:

Üç kişi Sürmene, Perşembe ve Şavşat ilçelerinde, iki kişi
A) Yalnız I
Rize ve Tokat illerinde yaşamaktadır.

Mesleği aşçılık olan kişi Rize’de yaşamaktadır.

Murat Şavşat’ta, Osman Sürmene’de yaşamaktadır.

Bir ilçede yaşayan Nevzat’ın mesleği dericiliktir.

Levent’in mesleği camcılıktır.
15.
B) Yalnız II
D) I ile II
C) Yalnız III
E) I ile III
Çözüm
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Kadir
Levent
Murat
Şehir
Rize
Tokat
Şavşat Perşembe Sürmene
Meslek
Aşçı
Camcılık
BEF
Nevzat
Dericilik
Osman
BEF
Yer: İlçe: Sürmene, Perşembe, Şavşat İl: Rize, Tokat
Meslek: Aşçılık, Balıkçılık, Camcılık, Dericilik, Elektrikçilik, Fi-
A) Osman’ın mesleği fideciliktir.
decilik
B) Nevzat, Tokat’ta yaşamaktadır.
Rize - Aşçı hepsi olabilir.
D) Savşat’ta yaşayan kişinin mesleği balıkçılıktır.

Yerleşim tamamlandı soru çözümüne geç
E) Sürmene’de yaşayan kişinin mesleği elektrikçilik.
FEM
C) Levent, Tokat’ta yaşamaktadır.

akademi yayınları
16.
15.
Kesin doğru
A) DY
B) Y
C) D
D) DY
E) DY
Doğru cevap: C
16.
Kesin yanlış
A) DY
B) Y
C) D
D) DY
E) D
Doğru cevap: B
17.
I. Kadir +
II. Osman –
III. Levent +
Doğru cevap: E
18.
I. Aşçılık +
II. Balıkçılık –
III. Fidecilik +
Sadece I
Doğru cevap: A
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) Murat’ın mesleği balıkçılıktır.
B) Mesleği balıkçılık olan kişi Perşembe’de yaşamaktadır.
C) Tokat’ta yaşayan kişinin mesleği camcılıktır.
D) Osman’ın mesleği elektrikçiliktir.
E) Perşembe’de yaşayan kişinin mesleği dericiliktir.
17.
I. Kadir
II. Osmanlı
III. Levent
Yukarıdakilerden hangilerinin hem mesleği hem de
yaşadığı şehir bilinmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ile II
C) Yalnız III
E) I ile III
26
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
TABLO YORUMLAMA YÖNTEMİ

4.
Verilen bir tablodaki bilgileri kullanarak soruları yorumlama ve çözme yöntemidir.

KPSS-DGS-ALES
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kilosu en fazla olan çocuğun yaşı en küçüktür.
Aşağıdaki tabloya göre, tabloda belirtilenlere göre ifade-
B) Cem ve Deniz’in kiloları eşittir.
lerinin geçtiği sorularda kullanılır.
C) Sıcaklığı en yüksek olan çocuğun bulaşıcı virüsü yoktur.
1. – 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
D) Bir numaralı çocuk Berrin’dir.
E) Deniz ve Emrah’ın yaşları birbirine eşittir.
Sıcaklık
(°C)
Kilo
Yaş
Bulaşıcı
virüs
1. çocuk
36,5
22
10
Bilinmiyor
2. çocuk
36,5
35
14
Yok
1
D
3. çocuk
38,5
15
12
Yok
2
B
4. çocuk
38,5
22
11
Bilinmiyor
3
A
4
C
5
E
6
F
5. çocuk
36,5
30
11
Yok
6. çocuk
39,5
30
9
Var
Çözüm
Çocuk
Bu çocuklar hakkında ayrıca şunlar bilinmektedir.

Ali, Berrin, Emrah’ta bulaşıcı virüs yoktur.

Emrah ve Fatma’nın kiloları birbirine eşittir.

Berrin, Deniz ve Emrah isimli çocuklarda vücut sıcaklıkla-
akademi yayınları
rı aynıdır.
1.
Bu bilgilere göre 3. çocuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali
B) Berrin
D) Deniz
2.

B) Cem
C) Deniz

B) Berrin
D) Deniz
Berrin 2, 3 olabilir. Berrin, Deniz, Emrah sıcaklık 36,5 °C
dir. Berrin o halde 2. çocuk.

Berrin 2 de ise Ali 3. çocuktur.

Geriye kalan Cem 4. çocuktur.
1.
3. çocuk Ali
Doğru cevap: A
2.
Bulaşıcı virüs 6. çocukta var. 6. çocuk Fatmadır.
Doğru cevap: E
3.
Yaşı en büyük çocuk 2. çocuk. 2. çocuk Berrin’dir.
Doğru cevap: B
4.
Kesin doğru
A) Y
B) D
C) Y
D) Y
E) Y
Doğru cevap: B
E) Fatma
Bu bilgilere göre yaşı en büyük olan çocuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali
Emrah ve Fatma’nın kiloları eşitse 5 - 6 kilosu birbirine eşit
5 Emrah 6 Fatma
C) Cem
E) Emrah
D) Emrah
Ali, Berrin, Emrah bulaşıcı virüs yoksa 2, 3, 5. çocuk olabilirler.
Bu bilgilere göre bulaşıcı virüs olan çocuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berrin
3.
FEM

C) Cem
E) Emrah
27
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
3.
5. – 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
KPSS-DGS-ALES
I. 7. sınıfta ücretli okuyan
II. 4. sınıfta ücretli okuyan
III. 8. sınıfta burslu okuyan
İlkokul
Ortaokul
Sınıf
Burslu
Ücretli
1. Sınıf
–
–
2. Sınıf
1
–
3. Sınıf
1
1
4. Sınıf
–
–
5. Sınıf
–
–
6. Sınıf
1
–
7. Sınıf
–
1
8. Sınıf
1
1
IV. 6. sınıfta burslu okuyan
Celal 3. sınıfta okuduğu biliniyorsa yukarıdakilerden
hangileri, kesin olarak bilinmektedir?
A) Yalnız I
D) I, II ve IV
4.
Ahmet, Burcu, Celal, Demet, Emrah, Fatma, Gamze, Hakan
adlı öğrencilerin hangi sınıfta eğitim aldıklarıyla ilgili şunlar biBurcu ve Demet aynı sınıfta eğitim almaktadır.

Celal, Emrah, Hakan ücretli eğitim almaktadır.

Fatma ilkokul kısmında eğitim almaktadır.

Hakan ve Gamze ortaokul kısmında eğitim almaktadır.
Ahmet’in 3. sınıfta burslu okuduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır?
C) Burcu burslu eğitim almaktadır.
D) Emrah 3. sınıfta eğitim almaktadır.
E) Celal ortaokul kısmında eğitim almaktadır.
Çözüm
Burslu
akademi yayınları
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
E) II, III ve IV
B) Demit 8. sınıfta ücretli eğitim almaktadır.
FEM
1.
C) II ve III
A) Fatma 2. sınıfta eğitim almaktadır.
linmektedir.

B) Yalnız IV
İlkokul
2. Sınıf
F
3. Sınıf
B
A) Ahmet burslu okumaktadır.
4. Sınıf
B) Fatma 4. sınıf öğrencisidir.
6. Sınıf
C) Gamze 6. sınıf öğrencisidir.
Ortaokul
D) Demet ücretli eğitim almaktadır.
8. Sınıf
Burcu
D
FA
GA
G
CEH
I. olasılık

EC
CE
CEH
GA
Ücretli
FA
CE
7. Sınıf
E) Burcu ücretli eğitim almaktadır.
Ücretli
H
D
B
II. olasılık
Burcu ve Demet aynı sınıftaysa 3 ve 8 sınıftadırlar iki ihtimal var.
2.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

C, E, H ücretliyse

Fatma I. olasılıkta 2. sınıf II. olasılıkta 2. 3. sınıf olur.

Gamze ortaokulda I. olasılıkta 6-8 sınıflarda II olasılıkta sa-
A) Gamze burslu olarak eğitim görmektedir.
dece 6. sınıfta olur.
B) Burcu 3. sınıf öğrencisidir.
C) Demit 3. sınıf öğrencisidir.
1.
D) Hakan 7. sınıf öğrencisidir.
E) Celal 2. sınıf öğrencisidir.
28
İki olasılıkta da Ahmet burslu kısımda.
A) D
B) Y
C) DY
D) DY
E) DY
Doğru cevap: B
KONU ANLATIMI
Sözel Mantık
2.
A) D
B) DY
C) DY
D) DY
E) Y
Doğru cevap: A
2.
KPSS-DGS-ALES
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) Derya bardak almıştır.
B) Belma bardak almıştır.
C) Ayten kaşık almıştır.
D) Ceren kaşık almıştır.
3.
4.
E) Elif tepsi almıştır.
Cesal 3. sınıftaysa II. olasılık
I+
II +
III –
IV+
Doğru cevap: D
Cevap: E
3.
Ahmet 3. sınıftaysa II. olasılık
A) D
B) DY
C) DY
D) DY
E) Y
Doğru cevap: E
FEM
verişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
akademi yayınları
Ayten, Belma, Ceren, Derya ve Elif bir züccaciye mağazasında 4 sürahi, 3 Bardak, 2 kaşık ve 1 tepsi almışlardır. Bu alış
Her eşyadan en çok 1 tane almak koşuluyla herkes 2’şer
tane almıştır.

Ceren sürahi almıştır.

Bardak alan herkes sürahi de almıştır.

Derya ve Elif aynı eşyalardan almıştır.
1.
A) Ayten - Ceren
B) Ayten - Belma
C) Belma - Elif
D) Ceren - Derya - Elif
E) Derya - Elif - Belma
Özgün Soru:

Bu bilgilere göre aldıkları eşyaların neler olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Ayten bardak almıştır.
B) Kaşık alan herkes sürahi de almıştır.
C) Tepsi alan kişi kaşık da almıştır.
D) Belma kaşık almıştır.
E) Derya kaşık almıştır.
Cevap: C
29
Cevap: D
Download

KPSS-DGS-ALES