Şekerbank T.A.Ş.
Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu
Ağustos 2014
Yasal Uyarı Beyanı
Söz konusu doküman yatırımcıya
bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şekerbank
T.A.Ş. tarafından kamuya açıklanan mali raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar
açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Şekerbank ile borçlanma araçlarının satışına aracılık eden
Konsorsiyum Üyeleri bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.
Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının KAP’ta açıklanan izahnamede yer alan bilgilerin
incelenerek verilmesi gereklidir.
2
İçindekiler
Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
4-8
 Tahmini Halka Arz Zaman Çizelgesi
 Şekerbank Bonoları
Şekerbank Hakkında
9-12
 Kısaca Şekerbank
 Faaliyet Stratejisi
 Coğrafi Dağılım
Şekerbank Finansal Durum
 Şekerbank Özet Finansalları
 Şekerbank Aktif - Pasif Yapısı
 Krediler Hakkında Bilgi
 Finansman Yapısı
3
13-19
Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
4
Tahmini Halka Arz Zaman Çizelgesi
İhraç Tutarı
Nominal 350 milyon TL, talep gelmesi durumunda ihraç tutarı
500 milyon TL’ye kadar artırılabilecek
İhraç Türü
178 gün vadeli iskontolu bono
Talep Toplama Tarihleri
13 - 14 - 15 Ağustos 2014
Dağıtım Sonuçları ve
Faiz Oranının Açıklanması
18 Ağustos 2014
Para ve Kıymet Takası
19 Ağustos 2014
BIST’te İşlem Görme
21 Ağustos 2014
Aracı Kurum ve
Talep Toplama Yerleri
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Genel Müdürlüğü, şubeleri ve tüm Şekerbank şubeleri
5
Şekerbank Bonoları
İhraç Büyüklüğü
Vade
Vade Başlangıç Tarihi
İtfa Tarihi
Gösterge DİBS ler
Ek Getiri Oranı
Tahsisat Oranları
6
Nominal 350 milyon TL, talep gelmesi durumunda ihraç tutarı
500 milyon TL’ye kadar artırılabilecek
178 gün vadeli iskontolu bono
19 Ağustos 2014
13 Şubat 2015
TRT070115T13 ve TRT250315T19
%0,65* (65 baz puan)
*Hesaplanan Basit Faiz Oranı’nın %9.50’nin
altında çıkması halinde Bononun Basit Faiz
Oranı %9.50 olarak kabul edilecektir
Yurtiçi Bireysel Yatırımcı Tahsisat Oranı:%50
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı Tahsisat Oranı:%40
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı Tahsisat Oranı:%10
İskontolu Bono Faiz Oranı Hesaplama
Gösterge Faiz
Oranı ve Bono
Faiz Oranı
Alt Limit
Örnek
Fiyatlama
7
178 gün vadeli iskontolu bononun faiz oranının belirlenmesinde T.C. Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13 ve
25.03.2015 itfa tarihli TRT250315T19 kıymetleri esas alınacaktır. Bu iki DİBS’in talep
toplamanın son günü dahil geriye dönük beş işlem gününde, BİAŞ Tahvil ve Bono
Kesin Alım-Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik
faizleri doğrusal yakınsamaya konu edilerek Şekerbank İskontolu Bonosu’nun faiz
oranına baz teşkil edecek yıllık bileşik faiz oranı bulunacaktır. Bileşik faizin basite
çevrilmesi ile bonoların “Gösterge Faiz Oranı” bulunacaktır. Gösterge Faiz Oranı’na ek
getiri oranı eklenerek İskontolu Bono Faiz Oranı belirlenecektir.
Yapılan hesaplamalar sonunda ihraç edilecek bononun Basit Faiz Oranı’nın %9.50’nin
altında çıkması halinde Basit Faiz Oranı %9.50 olarak kabul edilecek ve bononun faizi
buna göre belirlenecektir.
Gösterge Faiz Oranı + Ek getiri = Şekerbank İskontolu Bono Faiz Oranı
05 Ağustos 2014 tarihi itibariyle örnek fiyatlama;
• DİBS Ortalama Bileşik Faiz Oranı (TRT070115T13) = %8,69
• DİBS Ortalama Bileşik Faiz Oranı (TRT250315T19 ) = %8,58
• Doğrusal Yakınsama Sonucu Bileşik Getiri = %8,64
• Gösterge Faiz Oranı (Basit) = %8,45
• Şekerbank İskontolu Bono Basit Faiz Oranı = %9,10 (ek getiri %0,65 )
• Hesaplanan %9.10 oranının alt limit olan %9,50’nin altında olması nedeniyle
bononun basit faiz oranı %9.50 olarak alınacaktır
• Bono Bileşik Faiz Oranı = %9,73
Yatırımcı Açısından Vergi
1 Ekim 2010’dan itibaren anonim, limited ve komandit şirketler; SPK’ya tabi yatırım fonları ve
yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenlerin tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 0 oranında gelir
vergisi stopajına tabidir.
Yukarıda sayılanlar dışındaki tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri
tüzel kişilerin tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 10 oranında gelir vergisi
stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir
vergisi beyannamesine dahil edilmez.
 Stopaj dışında tahvillerde, BSMV mükellefi kurumların tahvil alım satım gelirleri üzerinden % 1
faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir.
8
Şekerbank Hakkında
9
Kısaca Şekerbank
Derecelendirme Notları
Şekerbank Ortaklık Yapısı*
Pay Sahipleri
Pay Adedi
Pay Oranı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
339.787.080,00
33.9787
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık
Fonu
219.310.353,00
21.9310
BTA Securities JSC
117.638.674,00
11.7639
Pancar Kooperatifleri
Halka Arz
835.677,57
322.428.215,43
0.0836
32,2427
1.000.000.000,00
100.00
Toplam
(*)30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Banka sermayesi 1,087,187 Bin TL’ye çıkarılmış olup BDDK’dan gelen
onaya istinaden kayıtlara alınacaktır.
Başlıca Ortaklıklar
Şirket
Ulusal
Notu
Yabancı
Para
Yerel
Para
Fitch
A+(tur)
BB-
BB-
Moody’s
A3.tr
Ba2
Ba2
JCR
AA-(Trk)
BBB-
BBB-
Kurumsal Derecelendirme Notu
Finansal
Güç Notu
D-
90,91 / 100
Kısa Tarihçe...
Sermaye
Oran
Şeker Yatırım
30.000.000 TL
99.04%
Şeker Leasing
45.000.000 TL
54.13%
 1970’lerde kademeli olarak tüm bankacılık ürünlerini sunan bir yapıya geçer ve
Şeker Faktoring
16.000.000 TL
99.99%
1980’lerde ticari bankacılığa odaklanır.
Şekerbank Kıbrıs
21.550.000 TL
96.11%
Şeker Mortgage Finance
26.000.000 TL
62.31%
5.000.000 USD
84.30%
Şekerbank International
Banking Unit
Zahlungsdienste GmbH der
Şekerbank T.A.Ş.
10
250.000 EUR
100.00%
 1953
yılında
şeker
pancarı
üreticisinin
ve
sektörünün
desteklenmesi
misyonuyla kurulur.
1993’te kamu ortaklığından ayrılır.
1997’de halka açılır ve İMKB’de işlem görmeye başlar.
2007 yılında Kazakistan’dan BTA Securities ile ortaklık kurar.
 2009 yılında ortağımız BTA Securities’in sahibi BTA Bank JSC sermayesinin
%78,14’ü Kazakistan Devlet Varlık Fonu Samruk Kazyna tarafından devralınır.
 2012 yılında BTA Securities'in Bankamızda sahip olduğu 222.148.406 adet
hissesinin Samruk Kazyna'ya devri gerçekleşir.
Faaliyet Stratejisi
HEDEF
Anadolu Bankacılığı misyonu ile aktif büyüklüğünde Türkiye’nin ilk 10 özel
bankası arasında yer almak ve küçük işletmelerin finansmanında lider
olmak...

Şekerbank 60 yıllık geçmişi ve tabana yaygın müşterisi ile Türkiye’nin 71 illinde 312 şubesi ile
bireysel, esnaf, küçük ve orta ölçekli, ticari ve kurumsal müşterilerine hizmet vermektedir.

Kredilerini %50 oranında esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin finansmanına ayırmıştır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin lider bankası olmak için hedeflerini her yıl bu işletmelere vermiş
olduğu krediler ile sağlamlaştırmaktadır.

Yurtdışından almış olduğu uzun vadeli kredileri, gerek ticaretin finansmanı gerekse küçük ve orta
ölçekli işletmelerin büyümesi amaçlı kullanmaktadır.

Seçmiş olduğu hedef sektörler olan inşaat, tarım ve gıda, turizm, lojistik, sağlık ve yenilenebilir
enerji alanlarında ve bunların alt sektörlerinde değer ve fark yaratmak için farklı ürünler
çıkartmaktadır.

Çıkartmış olduğu EkoKredi ürünü; enerji tasarrufu, izolasyon, inşaat, tarım gibi sektörlerin hepsini
içine almış ve 2009 yılında yılın bankacılık ürünleri arasına girmiştir.
13
Coğrafi Dağılım
Şekerbank’ın Türkiye çapında 312 şubesi, 3’ü İstanbul ve 8’i Anadolu’da olmak üzere 11
bölge müdürlüğü ve 1 yurtdışı temsilciliği bulunmaktadır.
2009
14
256
Şube
2010
260
Şube
2011
272
Şube
2012
272
Şube
2013
312
Şube
Şekerbank Finansal Durum (Solo)
15
Şekerbank Özet Finansalları
Toplam varlıklardaki değişim
Aktif (Bin TL)
31.03.2014
31.12.2013
31.12.2012
Krediler (Net)
19,4
18,7
14,5
Nakit Değerler,
Merkez Bankası ve
Bankalar
milyon TL
milyon TL
Menkul Değerler
Diğer
milyon TL
Toplam
Gelir Tablosu (Bin
TL)
Net Faiz Geliri
31.12.2012
31.12.2013
31.03.2014
835.556
816.938
219.804
Net Faaliyet
Gelirleri Toplamı
1.255.003
1.210.561
296.763
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi K/Z
310.685
264.339
21.044
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Net K/Z
240.302
16
Pasif (Bin TL)
Mevduat
15.411
31.12.2013 31.03.2014
1.591.756
2.422.274
2.381.835
10.084.765
13.546.424
13.904.214
2.027.272
1.690.592
1.928.167
814.125
1.065.727
1.227.361
14.517.918
18.725.017
19.441.577
31.12.2012
31.12.2013
31.03.2014
10.137.906
12.639.239
13.083.168
Boçlanma
1.809.897
3.266,449
3.360.789
Özkaynak
1.824.741
2.055.448
2.071.174
745.374
763,881
926,446
14.517.918
18.725.017
19.441.577
Diğer
210.216
31.12.2012
Toplam
Aktif – Pasif Yapısı
14.518
18.725
19.442
5,61%
6,83%
5,69%
6,50%
6,31%
6,96%
(Mn TL)
Diğer
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
69,46%
72,34%
71,52%
15,47%
15,21%
2012
2013
1Ç2014
18.725
19.442
11,96%
15,82%
14,16%
12,57%
5,64%
10,98%
5,70%
10,65%
7,90%
(Mn TL)
Diğer
Özkaynaklar
Krediler ve Alacaklar
Likit Aktifler
18,10%
14.518
Alınan Krediler
69,83%
67,50%
67,29%
2012
2013
1Ç2014
Mevduat
31 Mart 2014 itibariyle,
31 Mart 2014 itibariyle,
 TP Aktifler / Toplam Aktifler = % 78,20
 Mevduat / Pasifler = % 67,29
 Toplam Krediler / Toplam Aktifler = % 71,52
 3 Aydan Kısa Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat
 Menkul Değerler / Toplam Aktifler = % 9,92
= % 71,74
 TOA Karşılık Oranı = % 54,90
 TP Mevduat / Mevduat = % 65,44
 TOA Oranı = % 5,34
 Kredi / Mevduat = % 106,28
17
Krediler Hakkında
Yıllar İtibariyle Kredilerin Gelişimi (mn TL)
%59,30
13.904
13.546
10.085
8.728
4.794
2011
4.688
2012
Nakdi
18
6,172
2013
Gayri Nakdi
6,049
1Ç2014
Fonlama Hakkında
Kredi
Sendikasyon
Sendikasyon
ResponsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds
ResponsAbility SICAV (Lux) Microfinance Leaders Fund
ResponsAbility Global Microfinance Fund
ETDB (ECO Trade & Development Bank)
ETDB (ECO Trade & Development Bank) (Subloan)
EBRD (Subloan)
ResponsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz
ResponsAbility Global Micro Finance
EFSE (Subloan)
IFC (Subloan)
EBRD (Subloan)
KfW (SELP II - 3rd Part)
EFSE (Subloan I)
ResponsAbility SICAV 2
GCPF
TSKB
OPIC (CITI)
KfW (Energy Efficiency)
Green for Growth Fund
IFC Loan - II
AFD
KfW (Subloan)
VTMK - FMO
VTMK - IFC
VTMK- EIB
VTMK - EBRD
VTMK - KfW/EIF
VTMK - Private Investors
19
Tutar
Para
Birimi
Vade
Açıklama
85.500.000,00
32.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
4.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
37.900.000,00
4.000.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
61.250.000,00
44.750.000,00
120.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
119.500.000,00
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
TRY
TRY
TRY
TRY
EUR
EUR
1 yıl
1 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
4 yıl
10 yıl
10 yıl
3 yıl
3 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
4 yıl
10 yıl
3 yıl
5 yıl
4 yıl
5 yıl
5 yıl
7 yıl
5 yıl
12 yıl
10 yıl
5 yıl
5 yıl
4 yıl
4 yıl
1 yıl
3 yıl
Dış Ticaretin Finansmanı
Dış Ticaretin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
KOBİ'lerin Finansmanı
KOBİ'lerin Finansmanı
KOBİ ve Kadın İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
KOBİ ve Kadın İşletmelerin Finansmanı
KOBİ ve Kadın İşletmelerin Finansmanı
KOBİ'lerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Enerji Verimliliği
KOBİ'lerin Finansmanı
Mikro İşletmelerin Finansmanı
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği
Gıda ve Tarım Finansmanı
KOBİ'lerin Finansmanı
KOBİ'lerin Finansmanı
Enerji Verimliliği
KOBİ ve Mikro İşletmelerin Finansmanı
KOBİ ve Mikro İşletmelerin Finansmanı (Doğu Anadolu Kalkınma Bölgeleri)
KOBİ ve Mikro İşletmelerin Finansmanı (Doğu Anadolu Kalkınma Bölgeleri)
KOBİ ve Mikro İşletmelerin Finansmanı
-
Finansman Yapısı
Mevduat Vade Yapısı
Yıllar İtibariyle Mevduat Gelişimi (mn TL)
12.639
9.078
13.083
10.138
15%
13%
13%
11%
85%
87%
87%
89%
2011
2012
2013
1Ç2014
Vadeli
2011
2012
2013
1Ç2014
Özkaynak Gelişimi (mn TL)
1.462
%4,43
y/y
2011
20
1.825
%24,83
y/y
2012
2.055
2.071
%12,60
y/y
% 0,78
ç/ç
2013
1Ç2014
Vadesiz
İletişim Bilgileri
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burak Demirbilek
Kadir Tezeller
Yönetmen
Araştırma Müdürü
[email protected] [email protected]
0 212 334 33 81
0 212 334 33 33-128
Engin Değirmenci
Uzman
[email protected]
0 212 334 33 33-201
21
Dilek Kurban
Yönetmen
[email protected]
0 212 334 33 37
Volkan Yıldırım
Uzman
[email protected]
0 212 334 33 21
Beril Kurt
Yönetmen
[email protected]
0 212 334 33 23
Download

Şekerbank Hakkında