MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:20117910/143.01.02
Konu :Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası
üyeler listesi
12.11.2014 / 3873215
DAĞITIM
Borsa İstanbul A.Ş.'den alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 31.10.2014 tarihli ve 11868
sayılı yazıda özetle, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli Madenler
Piyasası (KMP) ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (EKTP) üyelerinin gerçekleştirdiği kıymetli
maden ve taş ithalatı işlemlerinde KDV istisnası ve KKDF muafiyetinden yararlanabilmeleri
için Borsa İstanbul A.Ş.'den KMP ve EKTP üyesi olduklarına dair yazı talep edildiği ve bu
uygulamanın gümrük işlem sürecini uzattığı belirtilerek Borsa İstanbul A.Ş.'nde faaliyet
gösteren KMP ve EKTP üyesi firma listesi iletilmiştir.
Söz konusu yazı ve ekinde yer alan firma listeleri ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
EKLER:
1- Yazı örneği (2 sayfa)
2- Liste (4 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
BORSA
İSTANBUL
31.10.2014 / 11868
Sayı
:BİAŞ-26-GDD-129-774
Konu :Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası
üyeleri hakkında.
T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/Ankara
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ı (32 Sayılı Karar) "Kıymetli
madenler, taşlar ve eşyalar" başlıklı 7 nci maddesinde yer alan "Kıymetli madenler, taşlar
ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir.
Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük
idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat Rejim, Karar ve Yönetmelikleri
uygulanmaz. Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile
kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi
Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi
aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş
günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır" hükmü uyarınca işlenmemiş kıymetli
madenlerin ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve
ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmamaktadır.
11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 Sayılı
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendindeki "Külçe altın, külçe gümüş,
kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)"
ifadesi "Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
borsa üyeleri arasında el değiştirmesi," şeklinde değiştirilmiştir. Diğer taraftan, 12/05/1988
tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)
Hakkında Tebliğ'in (Sıra No:6) "Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler" başlıklı 3 üncü
maddesinde yer alan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci
maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci
maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali" hükmü
uyarınca, 32 Sayılı Karar'da tanımlanan İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, KKDF'ye
konu edilmemektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesi uyarınca, Borsa İstanbul
A.Ş. kurularak İstanbul Altın Borsası (İAB) bu Borsaya devrolunmuş olup, aynı maddenin 4
üncü fıkrasında, İstanbul Altın Borsasının tüzel kişiliğinin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin esas
sözleşmesinin tescili ile son bulacağı, 5 inci fıkrasında ise tescil ile İAB'nin her türlü
varlıklarının, borçlarının ve alacaklarının, hakları ve yükümlülüklerinin başka herhangi bir
işleme gerek kalmaksızın devralacağı, 10 uncu fıkrasında İAB'nin tüzel kişiliğinin sona
ermesiyle yürütülmekte olan borsacılık faaliyetleri ile devam eden diğer tüm iş, işlem ve
faaliyetlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yürütüleceği hükmü yer almaktadır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren
Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasının (EKTP) üyeleri,
anılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak amacıyla, işlenmemiş kıymetli maden ve
kıymetli taş ithalatı işlemleri sırasında gümrük müdürlükleriniz tarafından KMP ve EKTP
üyesi olduklarına dair kendilerinden yazı talep edildiğini belirterek Borsamıza başvuruda
bulunmaktadırlar.
Sonuç olarak, evrak akışındaki yoğunluğun önlenmesi ve ithalat işlemlerinde olası
üye mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Borsamız KMP ve EKTP üyeleri ekteki listede
gönderilmekte olup, bundan sonra üyelikten çıkarılan ve yeni üye olan kuruluşlar da ayrıca
tarafınıza bildirilecektir.
Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğünüze bağlı gümrük müdürlüklerinin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
A. Serhat GÖRGÜN
Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü
Ekler:
1) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası üye listesi (2 sayfa)
2) Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üye listesi (2 sayfa)
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ÜYELERİ EK-l
Üye Kod
Unvan
1
ADA
ADABANK A.Ş.
2
WCV
AG KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
3
WBI
AHLATÇI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
4
AKB
AKBANK T.A.Ş.
5
AFB
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
6
ALK
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
7
WBC
ALBAYRAK KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
8
ANF
ALTERNATİFBANK A.Ş.
9
WAT
ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş.
10
WAJ
ALT1NKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
11
WAV
ANADOLU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
12
WCC
ARABACI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
13
ARA
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
14
AFN
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
15
WCS
ATANUR KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16
WAT
ATASAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
17
WBH
AYKAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
18
WCD
BAY-DEM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
19
BUR
BURGAN BANK A.Ş.
20
WBF
ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
21
WAE
DENGE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
22
DNZ
DENİZBANK A.Ş.
23
WAR
DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
24
WBE
ETİ GÜMÜŞ A.Ş.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
25
WAU
FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
26
WCU
FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
27
WCY
FİLİZ DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ A.Ş.
28
FİN
FİNANSBANK A.Ş.
29
WCT
FLAŞ DÖVİZ VE ALTIN TİCARET A.Ş.
30
WCN
FULCRUM KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31
WBJ
GÜLKAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
32
WAM
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
33
WGC
HAKAN ALTIN VE DÖVİZ TİCARET A.Ş.
34
WCZ
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
35
WBZ
HAS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
36
WBS
HAYYAM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
37
HSB
HSBC BANK A.Ş.
38
GTN
ING BANK A.Ş.
39
WCF
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
40
WCH
İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
41
WAG
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
42
WAA
KALOTI JEWELLERY INT. (EUROPE) KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş.
43
WCB
KAPADOKYA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
44
WBB
KAPALIÇARŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
45
WCO
KARAKAŞ ATLANTİS KIYM. MADEN KUYUMCULUK TELEKOM.SAN.TİC.A.Ş.
46
WCM
KARAKÖY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
47
WCG
KARAT DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
48
WBM
KASABI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
49
KTK
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
50
WAO
LCO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
51
WBY
LİDYA KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
52
WBK
MARMARA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
53
WCE
MENEKŞE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
54
WAY
MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
55
WCA
METSA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
56
WAZ
M1SIRKANLI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
57
WAN
MKS KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
58
WBG
MTO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
59
WBA
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
60
WCL
NİZİP DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
61
WAC
OLGAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
62
WAP
ONS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
63
WBL
ÖZBEY KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
64
WCK
PEKER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
65
WBP
PUSULA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
66
WAB
RONA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
67
WBU
SARAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
68
WBV
SAVAŞ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
69
WGD
SEMA DÖVİZ VE ALTIN TİCARET A.Ş.
70
WAF
SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
71
WGB
SER KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
72
WCI
SONGOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
73
WCJ
SOYMETAL SOYMETALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
74
WAH
SULTAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
75
WGA
SWM KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
76
SEK
ŞEKERBANK T.A.Ş.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
77
TCZ
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş.
78
THL
T.HALK BANKASI A.Ş.
79
TIB
T.İŞ BANKASI A.Ş.
80
TVB
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
81
WCP
TAHA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
82
WBR
TAŞBAŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
83
TES
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
84
WAK
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
85
WAL
TURAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
86
WCR
TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
87
TEB
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
88
FKT
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
89
TGB
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
90
WBN
UĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
91
WBD
UZER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
92
WAS
ÜNLÜLER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
93
YKB
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
94
WBT
YILDIRIM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
95
WBO
YILDIZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
31/10/2014 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
EK-2
BORSA İSTANBUL A.Ş. ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELERİ
Üye Kod
Unvan
1
WBI
AHLATÇ1 DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
2
ALK
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
3
WBC
ALBAYRAK KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4
WAI
ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş.
5
WAJ
ALT1NKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
6
WAV
ANADOLU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
7
WCC
ARABACI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
8
ARA
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
9
WDA
ARİŞ HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10
WDC
ARK KUYUMCULUK - HAVAGİN SUNA
11
WDD
ARMADA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12
AFN
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
13
WAT
ATASA Y DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş,
14
WDE
ATATAŞ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15
WBH
AYKAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
16
WDF
BAGET-İŞ KUYUMC. GÜMÜŞ KOZM.HEDİYELİK EŞYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
17
WCD
BAY-DEM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER. TİCARETİ A.Ş.
18
WDH
BAYIRC1LAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
19
WDI
BELBAK HEDİYELİK EŞYA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
20
WDJ
BENKA KUYUMCULUK İNŞ.TURİZM LOJİSTİK HİZM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
21
WDK
CEDİAM KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT TİCARET LTD. ŞTİ.
22
WDL
CESAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
23
WDM
CETAŞ KUYUMCULUK İMALAT İHR. İTH. VE DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
24
WDN
CÜMBÜŞ KUYUMCULUK TURİZM TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
25
WBF
ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
26
WAE
DENGE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
27
DNZ
DENİZBANK A.Ş.
28
WDO
DİYAMANDİ KUYUMCULUK VE KIYMETLİ TAŞLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
29
WAR
DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
30
WDP
DÜNYA ULUSLARARASI MÜCEVHERAT VE KUYUMCULUK SAN. VE TİC.A.Ş.
31
WDR
EDİZ DERELİ DEĞERLİ TAŞLAR VE MÜCEVHERAT TİC.LTD.ŞTİ.
32
WDT
ELİT KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.
33
WDS
ERİŞ MÜCEVHERAT TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.
34
WAU
FAHRET DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
35
WDU
FALEZ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
36
WDV
FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
37
WCN
FULCRUM KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
38
WDY
GARNİ KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
39
WDZ
GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.
40
WEA
GİZİL İNCİ KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
41
WEB
GÜLAÇTI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
42
WEC
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK TURİZM VE OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
43
WBJ
GÜLKAY DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
44
WAM
GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
45
WGC
HAKAN ALTIN VE DÖVİZ TİCARET A.Ş.
46
WCZ
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
47
WBZ
HAS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
48
WBS
HAYYAM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
49
WED
HOŞGÖR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
50
WEE
HOŞHANLI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
51
WCH
İLKARLAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
52
WEF
İNCİ KUYUMCULUK KALIPÇILIK VE DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
53
WEG
İNKA DIŞ TİCARET VE ELEKTROMEKANİK SANAYİ LTD. ŞTİ.
54
WEH
İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
55
WAG
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
56
WEİ
KAFKAS KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
57
WEJ
KAMEROĞLU KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
58
WCB
KAPADOKYA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
59
WC0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYM. MADEN KUYUMCULUK TELEKOM.SAN.TİC.A.Ş.
60
WEK
KARAT HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
61
WBM
KASABI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
62
WEL
KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DİŞ TİCARET A.Ş.
63
WEM
KURTULAN KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
64
OK
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..
65
WEN
LEMA MÜCEVHERAT KUYUMCULUK SAAT İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
66
WEO
LİDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
67
WBY
LİDYA KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
68
WBK
MARMARA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
69
WEP
MAVİ PIRLANTA HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
70
WER
MEHMET CAN ÖZDEMİR/MEK KUYUMCULUK VE DANIŞMANLIK
71
WES
MELİS KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT TİC VE SAN. A.Ş.
72
WAY
MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
73
WET
MERT KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
74
WCA
METSA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
75
WEU
MODEL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
76
WEV
MOLU MÜCEVHERAT TİCARET LTD. ŞTİ.
77
WEY
MONTÜR İŞ HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
78
WEZ
MOTİF KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
79
WBG
MTO KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
80
WFA
MUTLUHAN KUYUMCULUK TEKSTİL GIDA MARKET DİŞ TİC. LTD.ŞTİ
81
WBA
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
82
WFB
NEV KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ,
83
WCL
NİZİP DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
84
WAC
OLGAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
85
WFC
ON MÜCEVHERAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
86
WAP
ONS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
87
WFD
OPAL MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
88
WBL
ÖZBEY KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş.
89
WCK
PEKER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
90
WBP
PUSULA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
91
WAB
RONA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
92
WFF
ROZ PİRLANTA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
93
WFE
R-T KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. TİC. TUR. İNŞ. OTO. LTD. ŞTİ.
94
WFG
SADE-İŞ KUYUMCULUK İTHALAT - İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
95
WFH
SAİT KOÇ MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
96
WDG
SARIGELİN KUYUMCULUK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
97
WFI
SAYAR KUYUMCULUK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
98
WFJ
SELEN TURİZM VE TİCARET A.Ş.
99
WAF
SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
100 WC1
SONGOLD KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
101 WCJ
SOYMETAL SOYMETALLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
102 WFK
STARTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM TAŞIMA. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
103 WAH
SULTAN KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
104 WBR
TAŞBAŞI DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
105 WFL
TEKKAR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
106 TES
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
107 WFM
TEKVİN MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
108 WFN
TEMİZOCAK ALTIN VE KIYMETLİ TAŞLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
109 WFO
TİNA KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
110 WFP
TİRYANDAFİL KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
111 WFR
TOPALL MÜCEVHERAT VE KIYMETLİ TAŞLAR SANAYİ TİC. A.Ş.
112 WAK
TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
113 WBN
UĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
114 WBD
UZER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
115 WFS
UZMAN KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET
116 WAS
ÜNLÜLER DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
117 WFT
VİGOLD KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
118 WFU
VİVO KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
119 WFV
YAMAN ALTIN KUYUM.İNŞ.KONF.GIDA ÖZEL SAĞLIK HİZ.TİC.SAN.LTD.
120 WBT
YILDIRIM DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
121 WBO
YILDIZ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.
122 WFY
ZELA KUYUMCULUK TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
123 WFZ
ZEN TURİZM - HEDİYELİK EŞYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTL
31/10/2014 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
[email protected] | www.evrim.com
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız