T.C
BURSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN
12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Bölge Adliyesi Mahkemesi Adli Yargı Adalet
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca yapılan ilan
sonucunda 08/10/2014-31/10/2014 tarihleri arasında bilirkişi sıfatıyla listeye kaydolmak isteyenler
tarafından yapılan müracaatların Komisyonumuzca yapılan değerlendirmesi sonucunda verilen
21/11/2014 tarih ve 2014/3067 sayılı karar ile "Başvurusu Kabul Edilen ve Başvurusu Ret
Edilen" bilirkişi listesi hazırlanmış olup hazırlanan bu liste ve komisyon kararı
www.bursa.adalet.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Bölge Adliyesi Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca yapılan ilan sonucunda 2015 yılı Hukuk
Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak isteyen toplam 988 kişi kayıt talebinde
bulunmuştur.
Kayıt talebinde bulunanlardan anılan yönetmeliğin 7 inci maddesi uyarınca listeye
kabul şartlarını taşıyan ve başvuru dilekçelerine yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen
belgelerin ekli olduğu anlaşılan ve ekli listede adları ve uzmanlık alanları belirtilen toplam 981
kişinin taleplerinin ayrı ayrı kabulüne karar verilmiştir.
Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırmalarının
yapılarak oluşturulan ekli listenin en az 7 (yedi) gün süre ile ilan panosuna asılmasına karar
verilmiştir.
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
başvuran Mehmet Nuri ÇELİK'inn 18/06/2013 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Ruhsatnamesini almaya hak kazandığı anılan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde
belirtilen "Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak," şartını
taşımadığından talebinin REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
başvuran Nuriye ÇAKMAK ÇELİK'in 31/05/2014 tarihinde Grafoloji Sertifikasını almaya hak
kazandığı anılan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Bilirkişilik yapacağı
alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak," şartını taşımadığından talebinin REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
başvuran Berke SARP'ın 10/10/2013 tarihinde Avukatlık Ruhsatnamesini almaya hak kazandığı
anılan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç
yıllık mesleki deneyime sahip olmak," şartını taşımadığından talebinin REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
başvuran Serap ERDİNÇ'in 20/09/2012 tarihinde Avukatlık Ruhsatnamesini almaya hak kazandığı
anılan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç
yıllık mesleki deneyime sahip olmak," şartını taşımadığından talebinin REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
başvuran Gönül TURAN'ın 24/09/2013 tarihinde Harita ve Kadastro diplomasını almaya hak
kazandığı anılan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Bilirkişilik yapacağı
alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak," şartını taşımadığından talebinin REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
posta ile başvuran Ali İhsan DEMİRAY'ın anılan yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen
"Başvurular, komisyona bizzat veya UYAP bilirkişi bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi,
kayıtlı olunan oda, çalışan durum ve kuruluş aracılığıyla yapılır" hükmü gereğince talebinin
REDDİNE,
2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listesine bilirkişi sıfatıyla kaydolmak amacıyla
posta ile Van İlinden başvuran Mehmet ÇOŞKUN'un anılan yönetmeliğin 8 inci maddesinde
belirtilen "Başvurular, komisyona bizzat veya UYAP bilirkişi bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği
gibi, kayıtlı olunan oda, çalışan durum ve kuruluş aracılığıyla yapılır" ve yine aynı yönetmeliğin 7
inci maddesinin (e) bendinde belirtilen " Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki
faaliyetini icra etmek" şartını taşımadığından talebinin REDDİNE,
Bir bilirkişi tarafından farklı uzmanlık alanları için yapılan müracaatlarda anılan
yönetmeliğin 7 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık
mesleki deneyime sahip olmak" şartı taşımayanların bu uzmanlık alanları için yapmış oldukları
başvuru taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.
Redde ilişkin kararlar ilgililerine ayrı ayrı tebliğ edilmiştir.
Talepleri reddedilen başvuru sahiplerinin ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren,
kabul kararına karşı da ilgililerin listenin ilan panosuna asılmasından itibaren 1 (bir) hafta içerisinde
kararı veren Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yazılı olarak
itirazda bulunabileceklerdir.
İlgililer tarafından itirazda bulunulduğu takdirde itirazların komisyon tarafından 1 (bir)
hafta içerisinde kesin olarak karara bağlanacaktır.
Talepleri uygun görülen ve ekli listede adları ve uzmanlık alanları belirtilen toplam 981
kişinin zemin kat (C) blokta bulunan Bursa Adliyesi konferans salonunda Bursa Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca daha önceden belirlenen ve ilan edilen 01/12/2014 günü
10.30 ile 11.00 saatleri arasında başvuru numaraları 1-490 arasında olanlar, 14.00 ile 14.30
saatleri arasında başvuru numaraları 491-981 arasında olanların başvuru sırasına göre 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesi uyarınca yeminleri eda ettirilecektir.
Yemin eden bilirkişilerin UYAP'a kaydedilerek oluşturulacak kesin listenin bir örneği
31/12/2014 tarihine kadar komisyonun yargı çevresindeki tüm hukuk mahkemelerine ve ilgili
meslek kuruluşlarına gönderilecektir.
UYARI 1: Bilirkişi listesi alanlarına yanlışlıkla veya hatalı girildiğini düşünen ve
her iki mahkeme için başvuran bilirkişilerin her iki listeyi de kontrol etmeleri; yemin
tarihinden önce bizzat Bursa Adliyesi Komisyon Kalemi Bilirkişi Başvuru Kayıt odasına gelerek
gerekli incelemeleri yapmaları gerekmektedir.
UYARI 2 : Yemin tarihinde mazeret bildiren bilirkişi olması durumunda mazeretleri
hiçbir şekilde kabul edilmiyecektir.
Önemle duyurulur.21/11/2014
Kenan YUMUŞAK
27644
BAŞKAN
Abdulkadir ŞAHİN
31477
ÜYE
Süreyya ARMUTCU
Rıza DÖNMEZ
35313
55310
ÜYE
YAZI İŞL.MÜDÜRÜ
Download

TC BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ