IKTISAT BOLUMU YAZ OKULUNDA A^ILMASI DUSUNULEN DERSLER 2013-2014
Dersi Verecek Ogretiim
Elamaninin
ninin Adi Soyadi ve Sicil
N
No:
Prof. Dr. Salih BARI$1K
1304
Prof. Dr. Ya$ar AK^AY
064
(Prof. Dr. Cumhur ERDEM
137
Doi. Dr. Ru w YAYAR
376
Acdacak Derslerin Adi
3
3
Iktisat
Iktisat
Iktisat 1
Iktisat II
Makro iktisat 1
Makro Iktisat 11
Mikro Iktisat 1
Mikro Iktisat II
Iktisada Giri§ 1
Iktisada Giri^ 11
Mesleki Ingilizce II
3
3
3
3
3
3
3
3
Maliye
Malive
Iktisat
Iktisat
Iktisat
iktisat
Kamu
Kamu
3
Iktisat
Ekonometri 1
Ekonometri II
Iktisadi Matematik I
Iktisada Matematik 11
Mikro Ekonomi
3
3
3
3
iktisat
Iktisat
lktisat
Iktisat
Ekonomi Istatistigi I
Ekonomi Istatistigi 11
Iktisada Giri^
3
3
721
3
3
Iktisat
Iktisat
3
Iletme
Makro Iktisat
3
Karnu
Uluslar arasi Iktisat 1
Uluslar arasi Iktisat II
Kalkinma ve Buyiiine
Bol esel Iktisat
Ekonomi Istatistigi I
3
3
3
3
Iktisat
Iktisat
Iktisat
3
t1ktisat
Turkiye Ekonomisi
I^Ietme,
Kamu
l^letme,
Maliye
3
3
lktisat
3
3
Iktisat
Iktisat
Istatistik 1
Istatistik II
Acilan Dersi
Alabileeek
Diger
Bolumler
Iktisat
Iktisat
1^letme
3
Ekonomi Istatistigi 11
Yrd. Doc,. Dr. Ismail $ENTURK
969
Maliye
Para Teorisi ve Politikast
Para Banka
483
Yrd. Doi. Dr. Kaki DEMIREL
Derslerin
Hangi
Bolumde
Ac il aca i
Iktisada Giri I
Iktisada Giri$ II
Ara^tirma Yontemleri ve Teknikleri
Dog. Dr. I1han ERO6LU
Derslerin
Kredisi
I^letme,
Mal iye,
Kamu
2013-2014 EGITIM OGRETINM VILI YAZ OKULU DONEM!NDE ACILMASI DL1WNLTLEN DERS B LGILERI
1SLETME BOLQMV
Sirs No
1.
2.
3.
Dersi Verecek Ogretim
Elemanrnin Unvam , Adi Soyadt
ve Sicil No,
Prof.Dr Fatih Co$kun ERTA$
Yaz Okulunda Asdacak
Dersin Adt
I$L-301 Maliyet Muhasebesi I
I$L-302 Maliyet Mu li asebesi 11
Krd.
Vaz Okulunda
A ^ rlacak Dersin i-Iangi
6blumde ASdacagr
Yaz Okulunda Acrlan
Dersi Aiabilecek Diger
B61fin ler
3
I^letme
-
15letme
1, letme
-
Sicil No: 229
1$L-438 Yiinetim Muhasebesi
3
3
Prof.Dr.Murat SAYILI
1$L-203 l5letme istatistigi
3
l^letme (Guz)
-
1$L-203 istatistik [
3
I^letme (Gilt)
-
Sicil No: 157
IKT-310 Araatirma Yontemleri
1$L-232 Cretim Yonetimi
3
3
I^letme (Bahar)
I^leime {Bahar)
-
Doc.Dr S,Serdar KARACA
1$L-3;1 t5letme Finansmanr
ISL-310 Finansal YOnetim
I$L-401 Mali Tablolar Analizi
1$L-442 Uluslararasi Finars
3
3
I*Ietme (Goz)
I$letnre (Bahar)
l$letme (Gilt)
Igletme (Bahar)
Iktisat
-
Sicil No: 1328
3
3
4
Yrd.Doc.Dr.YCtcel EROL
5.
Yrd.Do4.Dr.MihribanC.ARSLAN
6.
Sicil No: 882
Yrd,Doc.Dr.Mustafa GUL
Sicil No: 670
7.
Or Got. Hl1)ya BA LLAS
Sicil No: 952
8.
Ogr.Gor.Necati KIRCAER
Sicil No: 583
9
Doq.Dr.Zulfiga rAKDOGAN
I$L-i05 Genel Itletme I
l$L-l06 Gene] l^letnre 11
3
3
lleime (Gtlz)
15letme (Bahar)
-
Muhasebe 1I
I$L-102 Muhasebe II
1 L.-401 Mali Tablolar Analizi
I$L-123 Muhasebeye Giri 1
I$L-128 Muhasebeye Giri. Ii
t$L-226 Maliyet Muhasebesi
3
3
3
3
3
[5letme(G11z)
IgIetme (Bahar)
l letme (Guz)
Kanto Yonetimi (Guz)
Kano Yonetimi (Bahar)
Ikttisat (Bahar)
Maliye
Maliye
1$L-101 Muhasebe 11
[$L-102 Muhasebe 11
1$L-201 Envanter Bilanco
!$L-342 $irketler Muhasebesi
3
3
3
3
l^letme (GOz)
lgletme (Bahar)
l^letnte (GlIz)
lktisat (Bahar)
Maliye
Maliye-Kamu Yonetim
Maliye
1$1.-103 Matematik I
t$L-104 Matematik [I
1$L-204 Sayisal Yontemter
I$L-204 Istatistik [1
1$L-303 YUneylern
3
3
3
3
3
Itletme (Gtlz)
lgletme (Bahar)
I.letme {Bahar)
l^letme (Bahar)
lletme (GUzI
Iktisat-Maliye
Iktisat- Maliye
-
D0000134 Genel Matematik 1
4
ISletme Guz)
MALIYE BOLUMU YAZ OKULUNDA AQILMASI DU^SUNULEN DERSLER 2013-2014
Dersle
Dersi Verecek Ogretim
rin
Derslerin Hangi
Elaman i ^aan Adi Soyada ve Sicil A^alacal< Derslerin Adi
Kredis Bolumde Acilacagi
No :
i
Kamu Maliyesi I
3
Maliye II.
Kamu Maliyesi II
3
Maliye I1.
Doc. Dr. Halit cicEK
Kama Maliyesi
Bute
A^ilan Dersi Alabilecek Diger
Bolumler
Kamu Yonetimi ve Diger Bolurter
-
3
Kamu Yont. 11
Kamu Yoneitr^i ve Diger Boliimler
3
Maliye
I^Ietme, Kamu Yont.
Doc.Dr. Curna ATALOLUK
I^Ietme
Kamu Yonetimi
Yrd.Doc.Dr. Yusuf TEMOR
Yrd.Doy.Dr. Hayrettin
TULEYKAN
3
Maliye
3
Maliye
Istatistik lI
Istatistik
Kamu Ekonomisi
3
3
Maliye
Kamu Yanetimi
3
Maliye
Devlet Borclari
3
Turk Vergi Sistemi
Istatistik 1
Mali Te4vik Sistemleri
Maliye Tarihi 1. S^nif
Maliye Tarihi 3. SEnif
Maliye Politikasi
Yrd.Doc.Dr. Ernin BARLAS
Vergi Hukuku
Turk Vergi Hukuku
I^letme
Maliye
3
3
3
Maliye
Maliye
Maliye
3
lktisatl Maliye
Iktisat
3
I^Ietme
Maliye
3
_
Kamu Yonetimi
ZORUNLU DERSLER KOORDINATORLUGU
YAZ OKULUNDA AcILACAK DERSLER
Sira
No
Dersi Verecek
Ogretim
Gorevlisinin
Unvani,Adi Soyadi
ve Ski! No.
Acilacak Derslerin
Ada
1.
Okt. Sabri ZENGIN
Kurum Sicil:331
Atat^rk Il
Ilkeleri Innkiiap
Dersin
Kredisi
2
Tariltii I (Giiz)
Derslerin Hangi
Bolumde Ac ilacagi
Acilan Dersi
Alabilecek
Diger
Bolumler
Turn
Boliimler
Atatiirk Ilkeleri Inkilap
Tarihi II (Bahar)
2.
3.
Okt. Muhsin
MUMCU
Kurum Sicil:652
Okt,Tulay MUMCU
Kurum Sicil:1137
Ingilizce I (Guz)
2
3
Ingilizce II (Bahar)
3
Ingilizce I (Guz)
3
Ingilizce II (Bahar)
3
Turn
BoiCimler
Turn
Bolumler
2013-2014 ECITiM OGRETiNI YILI YA 7 OKULLJ DONENIINDE ACILNIASI DUSt.JNLlLEN DERS BiLGILERI
KANIII YONET1:NIl BOLUMU
Sira No
I,
Dersi Verecek Ogretim
E[ctnaninin Unvam , Adi Sayadi
ve Sici[ No.
Doc.Dr.Ahmet OZKIRAZ
Sicil No: 594
2.
Yrd.Doc.Dr.Ahrnet GUVEN
Sicil No: 970
Yaz Okulunda Acrlacak
Dersin Adt
KMY-215 Sosyoloji 1
KMY-210 Sosyoloji 1 1
KMY-206 Sosya[ Psikoloji
KMY-305 Siyaset Sosyolojisi
KMY-306 Tiirk Siyasal 1-[ayssti 11
KMY-202 [dare Hukuku
KMY-105 YOnetirn Bilimi 1
KMY-110 YOnetim Bilimi 11
KMY-308 Mahalli [dareler
KMY-307 Kamu YOnetimindc
Qagda5 Yonetim Anlayi^lari
Yaz Okulunda
Asrlan Dersi
Alabilceek Diger
Yaz Okulunda AFilacak
Krd.
Dersin llangi Boliimde
Agi[acagr
Biii
diler
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kamu Yonetimi (Giiz)
Kama YUnetimi (Bahar)
Kamu YOnetimi (Bahar)
Kamu YOnetimi (Guz)
Kainu Yonetim (Baliar)
Kamu Ydnetimi (Bahar)
Kamu Ybnetimi (GUz)
Kamu Yonetimi (Bahar)
Kamu Yonetimi (Bihar)
Mahye
-
3
Kama Yonetmi (Giiz)
-
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
2013-2014 EĞTİİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU
AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER
SIRA NO
ÖĞR.GÖR.
Yrd.Doç.Dr. Elif Özlem AŞKIN
DERS
KREDİ
BÖLÜM
Çalışma Ekonomisi
3
İktisat (Bahar Dönemi)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
İktisat (Güz Dönemi)
İş Hukuku
3
Kamu Yönetimi (Güz Dönemi)
DERSİ ALABİLECEK DİĞER
BÖLÜMLER
İşletme (Bahar Dönemi)
İşletme (Güz Dönemi)
Maliye (Güz Dönemi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
2013-2014 EĞTİİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU
AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER
SIRA NO
ÖĞR.GÖR.
Yrd.Doç.Dr. Muhittin DEMİRAY
DERS
KREDİ
KMY-315 Uluslar arası İlişkiler
3
KMY-406 Çağdaş Devlet Sistemleri
3
2014 YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER (İLAVE LİSTE)
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İŞL201 Envanter Bilanço
3 Saat
1. Sınıf bahar yarıyılı
İŞL111 Genel Muhasebe
3 Saat
1. Sınıf güz yarıyılı
İKT101 Ekonomiye Giriş I
3 saat
1. Sınıf güz yarıyılı
İKT102 Ekonomiye Giriş II
3 saat
1. Sınıf bahar yarıyılı
MLY412 Vergi Uygulamaları
3 saat
4. Sınıf bahar yarıyılı
İŞL418 Sermaye Piyasaları
3 saat
4. Sınıf bahar yarıyılı
İŞLETME BÖLÜMÜ
MALİYE BÖLÜMÜ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULU105 Uluslararası İlişkilere Giriş
3 saat
1. Sınıf güz yarıyılı
İKT116 Ekonomiye Giriş II
3 saat
1. Sınıf bahar yarıyılı
İKT214 Makro İktisat
3 saat
2. Sınıf bahar yarıyılı
Download

ıktısat bolumu yaz okulunda a^ılması dusunulen dersler 2013-2014