ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
2.
3.
4.
Adı Soyadı
: Ece KAPTANOĞLU
Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 – AlaĢehir - MANĠSA
Öğrenim Durumu
: Sanatta Yeterlik
Dil
: Ġngilizce YDS puanı: 70
ĠletiĢim
: Emek Mahallesi, Tuğra Sitesi A Blok, No:3 Safranbolu
KARABÜK
Üniversite
Yıl
Ġhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi
2011
Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü,
Piyano Anasanat Dalı
Ġhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi
2008
Lisans
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
Piyano Anasanat Dalı
Ġhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi
2004
Lise
Devlet Konservatuvarı
Piyano Anasanat Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi
1999
Derece
Alan
Sanatta Yeterlik
Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü,
Piyano Anasanat Dalı
Yüksek Lisans
YüksekLisansTezBaşlığıveTezDanışman(lar)ı :
Tezsiz -R.Schumann’ıneserlerindenoluĢanPiyanoResitali
Prof. Ersin ONAY
DoktoraTezi/S.YeterlikÇalışması/TıptaUzmanlıkTeziBaşlığıveDanışman(lar)ı :
Tezsiz - FransızKompozitörlerinPiyanoEserleri; J.P.Rameau, C. Debussy ve M.
Ravel'inEserlerininĠcrasıveYorumlanması
Prof. Ersin ONAY
5.
Akademik Ünvanlar:
GörevUnvanı
Görev Yeri
Yıl
ÖğretimGörevlisi
Ankara ÜniversitesiDevletKonservatuvarı
Yrd.Doç.
KarabükÜniversitesiFethiTokerGüzelSanatlarveTasarımFakültesi
Doç.
KarabükÜniversitesiFethiTokerGüzelSanatlarveTasarımFakültesi
2010 2012
2012 2014
Eylül
2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 7. Yayınlar:
7.1.Makale “Bir Elin Nesi Var” Neo Flarmoni Müzik Dergisi, Temmuz 2012
7.2. “Ġpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi” MÜZED Bölge Konferansı 17-19
Nisan 2014 “BATI KARADENĠZ’DE ÜÇ FARKLI YAPIDA EĞĠTĠM VEREN ÜNĠVERSĠTE
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALLARI
BĠRĠNCĠ
SINIF
ÖĞRENCĠLERĠNĠN
PROFĠLLERĠ” baĢlıklı
bildiri sunumu (Marmara Üniversitesi, HaydarpaĢa Kampüsü, Ġstanbul)
7.3. V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 29 – 31 Mayıs 2014
“SAFRANBOLU – MĠRAS KENT, MĠRAS MÜZĠK” baĢlıklı bildiri sunumu
8. Araştırma Projeleri: 8.1. Tübitak Projesi, DanıĢman
Program kodu: 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt Ġçi/Yurt DıĢı AraĢtırma Projeleri
Destekleme Programı - A
BaĢvuru Dönemi:2014/1.Dönem
BaĢvuru Numarası: 1919B011401196
9. İdari Görevler:
9.1.Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü Erken Müzik Eğitimi Birim Koordinatörlüğü (2004 2006)
Ġdari, akademik koordinasyon ve planlama;



ÖğretimelemanlarınıngörevyüklerininoluĢturulması,
devamlarınıntakibiveÜniversite’cesaptananakademikdeğerlendirmelerdeesasolac
akbilgilerintoplanması.
Her
akademikyıliçin,
müfredatvedersbilgilerininoluĢturulmasındaöğretimelemanlarınıkoordineetmeküze
retoplantılaryaparakortakbilgilerinoluĢumununsağlanması.
BaĢta ders araç gereçleri olmak üzere tüm lojistik gereksinimlerin saptanması.
9.2. “T.C. KarabükÜniversitesi I.
UlusalResimveMüzikYarıĢması”’ndaDeğerlendirmeveYürütmeKuruluüyeliği
9.3. Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- Fakülte Kurulu üyeliği – Doçent Temsilcisi (2014 Nisan – devam ediyor)
9.4. Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- ÇeĢitli Komisyon üyelikleri
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: 11. Ödüller:
11.1. BilkentÜniversitesi 1999 - 2011 EğitimBursu
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Verildiği Dönem
Dersin Adı
EĢlik
Piyano
2011-2012 Bahar
Sahne(Piyano EĢlik)
Lied Oratoryo (Piyano EĢliği)
Bireysel Ses Eğitimi II/Bireysel Çalgı II
Bireysel Ses Eğitimi IV/Bireysel Çalgı IV
Korrepetisyon II/Piyano EĢlik II
Koro II
2012-2013 Güz
Ana Çalgı V
Ana Çalgı VI
Korrepetisyon IV/Piyano EĢlik IV
Koro IV
Çok Sesli Koro II
Korrepetisyon VI/Piyano EĢlik VI
2012-2013 Bahar
Bireysel Ses Eğitimi III/Bireysel Çalgı III
Bireysel Ses Eğitimi V/Bireysel Çalgı V
Korrepetisyon III/Piyano EĢlik III
Koro III
Ana Çalgı VI
Ana Çalgı VII
Korrepetisyon IV/Piyano EĢlik V
Koro V
Çok Sesli Koro III
Korrepetisyon VII/Piyano EĢlik VII
Piyano I / Duo Piyano I
2013-2014 Güz
Piyano II / Duo Piyano II
Piyano III / Duo Piyano III
Piyano IV / Duo Piyano IV
Ana Çalgı V
Ana Çalgı VI
Piyano V / DeĢifraj I
Piyano VI / DeĢifraj II
KorrepetisyonIV / Piyano EĢlik IV
Korrepetisyon VI / Piyano EĢlik VI
13. Diğer Görevler:
13.1. Sevda Cenap And Müzik Vakfı – Piyano Eğitmenliği (2003 - 2004)
13.2. Chopin Müzik Evi - Piyano Eğitmenliği (2004 – 2006)
13.3. BilkentÜniversitesi MSSF YarıZamanlıveErkenMüzikEğitimiBirimiPiyano
Eğitmenliği (2002 – 2011)
13.4. Ardıç Sanatevi Ankara – Yöneticiliği ve Piyano Eğitmenliği (2007 - 2008)
13.5. Bilkent Çocuk Korosu Piyano EĢliği (2010 – 2011)
13.6. “T.C.
KarabükÜniversitesi
I.
UlusalResimveMüzikYarıĢması”’ndaDeğerlendirmeveYürütmeKuruluüyeliği(20
13-2014)
13.7. “T.C. KarabükÜniversitesi I. UlusalResimveMüzikYarıĢması”
T.C.
GençlikveSporBakanlığı
“GençlikProjeleriDestekProgramı/SosyalDahilEtme”
projesikapsamındaprojelendirilmesi (2014)
14. Katıldığı Kurs ve Workshoplar:
14.1. AyĢegülSarıca, Ali Darmar – UstalıkÇalıĢması (1998)
14.2. Sebastian Benda, Robert Roux, Michael Roll, Walter Groppenberg –
UstalıkSınıfları (2002)
14.3. Boris Berezovsky - UstalıkÇalıĢması (2011)
14.4. Boris Berman (2012)
14.5. Boris Berman (2012)
14.6. Boris Berezovsky - Ustalık ÇalıĢması (2011)
14.7. Sebastian Benda, Robert Roux, Michael Roll, Walter Groppenberg –
Ustalık
Sınıfları (2002)
14.8. AyĢegül Sarıca, Ali Darmar – Ustalık ÇalıĢması (1998)
15. Sanatsal Faaliyetler
15.1. Piyano Resitali, Salon Sanat Konserleri
Tarih: 16 Mart 2014, Yer : Salon Sanat, Suadiye
15.2. Piyano Resitali
Tarih: 25 ġubat 2014, Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi
15.3. “ġarkı Söylemek Lazım”
Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü Koro Konseri (Piyano EĢlik)
Tarih: 16 Aralık 2013, Yer: Karabük Üniversitesi BektaĢ Açıkgöz Konferans Salonu
15.4. “Kampüs’te Piyanistler Var”
Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü Yard.Doç.Ece Kaptanoğlu Piyano Öğrencileri
Konseri
Tarih: 16 Aralık 2013, Yer: Karabük Üniversitesi BektaĢ Açıkgöz Konferans Salonu
15.5. TurizmHaftası ' Turfest'
SafranboluFethiTokerGüzelSanatlarveTasarımFakültesi
MüzikBölümüOdaOrkestrası Konseri
Tarih: 15 Nisan 2013, Yer: Karabük Üniversitesi BektaĢ Açıkgöz Konferans Salonu
15.6. Karabük 75. KuruluĢ Yıldönümü Konseri
Tarih: 4 Nisan 2013, Yer: YeniĢehir Kültür Merkezi – Karabük
15.7. Dünya ġiir Günü Etkinlikleri, Ankara Üniversitesi
Piyano Dinletisi
Tarih: 21 Mart 2013, Yer: Hasan Ali Yücel Salonu
15.8. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 48. KuruluĢ Yıldönümü
Piyano Dinletisi
Tarih: 01 Mart 2013, Yer: ATAUM Büyük Salon
15.9. Ankara Üniversitesi Dünya Felse Günü
“Günümüz Eğitim Sorunları KarĢısında Felsefe”
Piyano Dinletisi
Tarih: 23 Kasım 2012 Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
15.10. I. Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı
AçılıĢ Konseri
Tarih: 24 Eylül 2012, Yer: Karabük Üniversitesi BektaĢ Açıkgöz Konferans Salonu
15.11. KIRFEST Projesi Mesut Ġktu ile Muammer Sun Türküleri
TRT Radyo 3 Canlı Yayın
Tarih: 16 Haziran 2012, Yer: Gazi YerleĢkesi, Çubuk
15.12. BorisBerman Ustalık Sınıfı Öğrencileri Konseri – Solist - Bilkent Senfoni
Orkestrası
Tarih: 22 Mayıs 2012, Yer: Bilkent Konser Salonu, Ankara
15.13. ġan-PiyanoResitali
Tarih: 27 Nisan 2012, Yer: ÇağdaĢSanatlarMerkezi, Ankara
15.14. ġanHazırlıkSınıfıBaharKonseri
Tarih: 19 Nisan 2012, Yer: A.Ü.D.K KonserSalonu
15.15. ġan-PiyanoResitali
Tarih: 16 Nisan 2012, Yer: GaziÜniversitesiKonserSalonu, BeĢevler/Ankara
15.16. YeniYılKonseriveSergiAçılıĢı - PiyanoResitali
Tarih: 16 Ocak 2012, Yer: TürkJaponVakfı
15.17. Mira Piano Trio, FIMU (Fransa-Belfort) – Konser
12 Haziran 2011 Hotel du Départment
13 Haziran 2011 Cath.SaintChristophe
15.18. Gelenek, Kimlik, BireĢim: KültürelKesiĢmelerveSanat - PiyanoResitali
Tarih: 31 Mayıs 2011, Yer: HacettepeÜniversitesi
15.19. Tango Konseri - Mira Piano Trio
Tarih: 24 Mart 2011 Yer: NiğdeÜniversitesiDerbentKültürSalonu
15.20. 8 Mart DünyaKadınlarGünüProgramı, Mira Piyano Trio
Tarih: 8 Mart 2011, Yer: TürkJaponVakfıKültürMerkezi, Oran / ANKARA
15.19. OdaMüziğiKonseri
Tarih: 5 Mayıs 2010, Yer: A.AdnanSaygunMüzikAraĢtırmaMerkeziUygulamaSalonu
15.20. “DuyduğumveGördüğümJaponya” adlıKitapTanıtımı, SergiveMüzikKonseri
Mira Piano Trio Tarih: 02 Kasım 2010, Yer: TürkJaponVakfıKültürMerkezi,
Oran / ANKARA
15.21. PiyanoResitali
Tarih: 17 Ocak 2008, Yer: BilkentKonserSalonu
15.22. OdaMüziğiKonseri
Tarih: 24 Mayıs 2006, Yer: A.AdnanSaygunMüzikAraĢtırmaMerkeziUygulamaSalonu
15.23. OdaMüziğiKonseri
Tarih: 17 Mayıs 2005, Yer: A.AdnanSaygunMüzikAraĢtırmaMerkeziUygulamaSalonu
15.24. OdaMüziğiKonseri
Tarih: 26 Aralık 2005, Yer: A.AdnanSaygunMüzikAraĢtırmaMerkeziUygulamaSalonu
15.25. PiyanoResitali
Tarih: 26 Mayıs 2004, Yer: BilkentKonserSalonu
15.26. PiyanoResitali
Tarih: 1 Haziran 2004, Yer: A.AdnanSaygunMüzikAraĢtırmaMerkeziUygulamaSalonu
15.27. PiyanoResitali
Tarih: 27 ġubat 2003, Yer: Türk – ĠngilizKültürDerneği
15.28. Karma PiyanoDinletisi
Tarih: 10 Mayıs 1999, Yer: DEÜ DevletKonservatuvarıOrhanBarlasSalonu – Narlıdere
15.29. Fransa-Strasbourg KonservatuarıÖğrenciDeğiĢimProgramı (1998)
15.30. PiyanoResitali
Tarih: 12 Mayıs 1998, Yer: DEÜ DevletKonservatuvarıOrhanBarlasSalonu –
Narlıdere
15.31. PiyanoDinletisi
Tarih: 7 Aralık 1998, Yer: ÖzelErdenEnerKonservatuvarı, Buca/Ġzmir
15.32. PiyanoDinletisi
Tarih: 11 Aralık 1997, Yer: DEÜ BucaEğitimFakültesiSalonu
15.33. Karma PiyanoAkĢamı
Tarih: 11 Mayıs 1996, Yer: DEÜ DevletKonservatuvarıOrhanBarlasSalonu– Narlıdere
15.34. Karma ÖğleDinletisi
Tarih: 20 Aralık 1995, Yer: DEÜ DevletKonservatuvarıOrhanBarlasSalonu –
Narlıdere
15.35. Karma PiyanoAkĢamı
Tarih: 18 Mayıs 1994, Yer: Ġzmir Devlet Opera veBalesiSalonu
Download

Doç. Ece KAPTANOĞLU - fethi toker güzel sanatlar tasarım fakültesi