Yayım tarihi: 06-04-2014
Güvenlik Bilgi Formu
1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET/ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI
1.1. Ürün tanımlayıcı
Ticari adı ya da karışımın
adlandırılması
B3F58Series
Kayıt numarası
Yok
Eşanlamlılar
HP 2580 Black Solvent Ink
Yayım tarihi
06-04-2014
Sürüm numarası
01
1.2. Maddeye veya karışıma ait tanımlanmış kullanımlar ve şuna karşı önerilen kullanımları
Tanımlanan kullanımları
Inkjet yazdırma
Şuna karşı tanımlanan
kullanımları
Şirket kimliği
Bilindiği kadarıyla yok.
Hewlett-Packard Turkey
19 Mayis Cad.nova/baran Plaza K.12
80220 Istanbul, Sisli, Turkey
Telefon +90 212 224 5925
Hewlett-Packard sağlık etkileri hattı
(ABD'de ücretsiz) 1-800-457-4209
(Direkt hat) 1-760-710-0048
HP müşteri hizmetleri hattı
(ABD'de ücretsiz) 1-800-474-6836
(Direkt hat) 1-208-323-2551
E-posta: [email protected]
2. TEHLĐKELERĐN TANIMI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma
Fiziksel tehlikeler
Tutuşabilir sıvılar
Çevresel tehlikeler
Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su
ortamı için uzun-süreli tehlike
Kategori 2
H225 - Kolay alevlenebilir sıvı ve
buhar.
Kategori 3
H412 - Uzun süren etkileriyle
birlikte sulu ortamdaki yaşam için
zararlıdır.
Yönerge 67/548/EEC ya da düzeltildiği şekliyle 1999/45/EC gereğince sınıflandırma
Sınıflandırma(lar)
F;R11, R52/53
Tehlike özeti
Fiziksel tehlikeler
Kolay alevlenir.
Sağlıkla ilgili tehlikeler
Sağlık tehlikesi olarak sınıflandırılmaz.
Çevresel tehlikeler
Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
Özel tehlikeler
Bilgi yok.
Ana semptomlar
Bilgi yok.
2.2. Etiket elemanları
Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme
Đçindekiler:
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
Aminler, C12-18-alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3Hp
yrazol-3-onato(2-)]cobaltate, Aseton, ETANOL, Siyah Renklendirici, Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(
2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate
SDS TURKEY
1/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Hazard pictograms
işaret sözcüğü
Tehlike
Tehlike Đfadesi(leri)
H225
H412
Kolay alevlenebilir sıvı ve buhar.
Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır.
Uyarı beyanı
Önleme
P233
P240
P241
P242
P243
P280
P273
-
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
Kabı ve alıcı donanımları topraklayınız/bağlayınız.
Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.
Yalnızca kıvılcım çıkarmayan aletler kullanınız.
Statik elektrik oluşmasını engellemek için önlem alınız.
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
Çevreye yayılmasını önleyiniz.
Yanıt
P303 + P361 + P353 - DERĐYE BULAMIŞSA (ya da saça): Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız.
Deriyi suyla yıkayınız.
Yangın çıktığı takdirde: Söndürmek için Dry chemical, CO2 or sand kullanın.
P370 + P378
Depolama
Bilgi yok.
Đmha
Đçindekileri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak atın.
Etiket üzerinde yer alan ek
bilgi
Uygulaması yok.
2.3. Diğer tehlikeler
Uzatılmış ve tekrarlanmış deri teması kurumaya, patlamaya ve tahrişe neden olabilir. Alerjik
reaksiyona neden olabilir.
3. BĐLEŞĐMĐ/ĐÇĐNDEKĐLER HAKKINDA BĐLGĐ
3.2. Mixtures
Genel bilgiler.
Kimyasal adı
ETANOL
%
CAS-No. / EC No.
REACH Tescil No.
ENDEKS No.
<80
64-17-5
200-578-6
-
603-002-00-5
Patentli
-
-
-
#
-
606-001-00-8
#
Notlar
Sınıflandırma(lar) DSD: F;R11
:
CLP:
Çözücü
Flam. Liq. 2;H225
<10
Sınıflandırma(lar) DSD: R10, Xn;R20
:
CLP:
Aseton
Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H332
<7.5
67-64-1
200-662-2
Sınıflandırma(lar) DSD: F;R11, Xi;R36, R66-67
:
CLP:
Siyah Renklendirici
Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336
<7.5
Patentli
-
-
-
Sınıflandırma(lar) DSD: N;R51/53
:
CLP:
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
Aquatic Chronic 2;H411
SDS TURKEY
2/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Kimyasal adı
%
CAS-No. / EC No.
REACH Tescil No.
ENDEKS No.
Aminler, C12-18-alkyl,
bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nit
rophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3Hp
yrazol-3-onato(2-)]cobaltate
<1
85203-44-7
286-236-7
-
-
Notlar
Sınıflandırma(lar) DSD: R43, N;R50/53
:
CLP:
Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hyd
roxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobal
tate
<1
71839-88-8
276-072-4
-
-
Sınıflandırma(lar) DSD: R43, N;R50/53
:
CLP:
Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410
4. ĐLK YARDIM TEDBĐRLERĐ
Soluma
Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.
Semptomlar devam ederse derhal tıbbi yardım alın.
Ciltle temas
Temas edilmesi halinde kirlenen elbiseleri derhal çıkartın ve cildinizi bol miktarda su ile yıkayın.
Elbiseleri tekrar kullanmadan önce ayrı ayrı yıkayın.
Gerekirse tıbbi yardım alınız.
Gözle temas
Gözle teması halinde kontak lensleri çıkarın ve göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere gözlerinizi
en az 15 dakika bol suyla yıkayın.
Hemen doktora başvurun.
Yutma
Ağzı suyla çalkalayın. Madde yutulmuşsa, derhal tıbbi yardım ya da bilgi alın -- kusmaya çalışmayın.
Bilinci yerinde olmayan birine asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin.
Hemen doktora başvurun.
Genel öneri
No information
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBĐRLERĐ
Parlama noktası
5.00 °C (41.00 °F) Kapalı Kap Method 1020A
Uygun yangın söndürme
malzemesi
Uygun yangın söndürücüler: kum, karbon dioksit (CO2), ve kuru kimyasal.
Đtfayiyeciler için özel
koruyucu ekipman
Đtfayeciler kendinden soluma aygıtı dahil koruyucu elbise giymelidir. Su yollarına giden yağmur
kanallarına ve hendeklere akıtmaktan kaçınınız.
Yangın söndürme
ekipmanı/talimatları
Kendinizi riske atmadan yapabilirseniz konteynırları yangın yerinden uzaklaştırın.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBĐRLER
Kişisel önlemler
Deriyle temas ettirmeyin.. Buhar veya duman solumayın.
Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinde dolaşmayın. Yeterli havalandırma sağlayın.
Tutuşmaya neden olabilecek her şeyi uzaklaştırın.
Cilt ve göz ile temasını en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipman kullanın. Buhar oluşması
halinde, onaylanmış filtreli solunum aleti kullanınız.
Çevresel önlemler
Yüzey sularına veya kanalizasyon sistemine akıtmayın.
Temizlik için metodlar
Toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan malzemelere emdirin ve daha sonra imha edilmek üzere
konteynerlere aktarın.
7. KULLANIM VE DEPOLAMA
Elleçleme (Kullanma)
Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin. Bu ürünün buharını veya sislerini solumayınız
. Yeterli havalandırma koşullarında kullanın.
kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
3/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Depolama
Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Sıcaktan,
kıvılcımlardan ve açık alevlerden uzak tutun.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERĐ / KĐŞĐSEL KORUNMA
Mesleki maruz kalma sınırları
Kimyasal Maddelerle Çalismalarda Saglik ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik, Ek I, MESLEKĐ MARUZĐYET
SINIR DEĞERLERĐ
Bileşenler
Tip
Değer
Aseton (CAS 67-64-1)
TWA
1210 mg/m3
500 ppm
Çözücü (CAS Patentli)
STEL
81.6 mg/m3
20 ppm
TWA
40.8 mg/m3
10 ppm
Türkiye. MAK (Ordinans No. 1475 Tutuşabilir, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan Đşyerlerinde
Alınması Gereken Önlemler, Ekler 1-3 (1973))
Bileşenler
Tip
Değer
Aseton (CAS 67-64-1)
MAK
Çözücü (CAS Patentli)
MAK
ETANOL (CAS 64-17-5)
MAK
2400 mg/m3
1000 ppm
200 mg/m3
50 ppm
1900 mg/m3
1000 ppm
Önerilen gözetim prosedürleri
Ek maruz kalma verileri
Bilgi yok.
Kişisel koruyucu donanım
Solunum koruyucu
Uygun havalandırma sağlayın. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız.
Gözleri koruma
Emniyet gözlükleri; kimyasal madde koruma gözlükleri (sıçrama olasılığı varsa) takın.
Göz yıkama çeşmesi ve acil durum duşları tavsiye edilir.
Deri ve vücudun
korunması
Kimyasallara dayanıklı uygun giysiler giyin.
Kimyasallara dayanıklı uygun eldivenler takın.
Hijyen önlemleri
Bu maddeyi cilde temas ettirmeyin. Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin.
Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya
ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.
Kirlenen giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
9. FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL ÖZELLĐKLER
Görünüm
Bilgi yok.
Fiziksel durum
Bilgi yok.
Renk
Siyah.
Koku
Çözücü.
Koku eşiği
Bilgi yok.
pH
Bilgi yok.
Kaynama noktası
Bilgi yok.
Parlama noktası
5.00 °C (41.00 °F) Kapalı Kap Method 1020A
Tutuşabilirlik sınırları
havada, % hacim olarak daha
yüksek
Bilgi yok.
Tutuşabilirlik sınırları
havada, % hacim olarak daha
düşük
Bilgi yok.
Vapor basıncı
Bilgi yok.
Çözünürlük (su)
Bilgi yok.
Bölme katsayısı
(n-oktanol/su)
Bilgi yok.
Akışkanlık (Viskozite)
Bilgi yok.
Buharlaşma hızı
Bilgi yok.
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
4/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Erime noktası/Donma
noktası
Bilgi yok.
Kendi kendine tutuşma
sıcaklığı
Bilgi yok.
VOC
789 g/l
10. KARARLILIK VE REAKTĐVĐTE
Kaçınılması gereken koşullar
Isı, alevler ve kıvılcımlar.
Tehlikeli ayrışma ürünleri
Bilgi yok.
Kararlılık
Normal koşullar altında kararlıdır.
Tehlikeli polimerizasyon
Bilindiği kadarıyla yok.
11. TOKSĐKOLOJĐK BĐLGĐLER
Akut toksisite
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Deri aşınması/tahrişi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Deri duyarlaştırıcı
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Solunum duyarlaştırıcı
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Kanserojenlik
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
IARC Monografları. Karsinojenisiteyle Đlgili Genel Değerlendirme
Çözücü (CAS Patentli)
3 Đnsanlar için karsinojendir şeklinde sınıflandırılamaz.
Üreme hücresi mutajenisitesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Üreme için toksiktir
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Bir defalık maruz kalınmayı
takiben spesifik hedef organ
toksisitesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Tekrarlanan maruz
kalınmaları takiben spesifik
hedef organ toksisitesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Aspirasyon tehlikesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Ayrıntılı bilgi
Bu özel formül için ayrıntılı toksisite bilgileri mevcut değildir.
Sağlık üzerindeki olası etkileri için Bölüm 2'ye, ilk yardım tedbirleri için Bölüm 4'e bakın.
Toksikolojik veri
Bileşenler
Türler
Test Sonuçları
Fare
3000 mg/kg
Aseton (CAS 67-64-1)
Akut
Ağız
LD50
5.2 gr/kg
Sıçan
5800 mg/kg
Tavşan
5340 mg/kg
Tavşan
20000 mg/kg
Dermal
LD50
20 ml/kg
Diğer
LD50
Fare
1297 mg/kg
Sıçan
5500 mg/kg
Sıçan
76 mg/l, 4 saat
Soluma
LC50
50.1 mg/l, 8 saat
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
5/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Bileşenler
Türler
Test Sonuçları
Fare
3450 mg/kg
Kobay
5.6 gr/kg
Köpek
5.5 gr/kg
Sıçan
7060 mg/kg
ETANOL (CAS 64-17-5)
Akut
Ağız
LD50
6.2 gr/kg
Diğer
LD50
Fare
933 mg/kg
Sıçan
1440 mg/kg
Fare
39 mg/l, 4 saat
Sıçan
20000 mg/l, 10 saat
Soluma
LC50
12. EKOLOJĐK BĐLGĐLER
Ekotoksidite
Bilgi yok.
Biyolojik Birikim Potansiyeli
Octanol/water partition coefficient log Kow
Aseton
Çözücü
ETANOL
Akuatik toksisite
-0.24
0.81
-0.31
Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir. Bu ürün ekolojik etkileri açısından henüz test edilmemiştir.
Ekotoksikolojik veri
Bileşenler
Türler
Test Sonuçları
Aseton (CAS 67-64-1)
Su ortamına ait
Balık
LC50
Gök kusşalı alabalık, donaldson alabalık
4740 - 6330 mg/l, 96 saat
Kabuklular (Crustacea)
EC50
Su piresi (Daphnia magna)
21.6 - 23.9 mg/l, 48 saat
LC50
Fathead minnow (Yassı kafalı golyan
balığı) (Pimephales promelas)
481 - 578 mg/l, 96 saat
Balık
LC50
Fathead minnow (Yassı kafalı golyan
balığı) (Pimephales promelas)
> 100 mg/l, 96 saat
Kabuklular (Crustacea)
EC50
Su piresi (Daphnia magna)
7.7 - 11.2 mg/l, 48 saat
Çözücü (CAS Patentli)
Su ortamına ait
Balık
ETANOL (CAS 64-17-5)
Su ortamına ait
13. BERTARAF BĐLGĐLERĐ
Atık tasfiyesi talimatları
Genel ofis atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin.
Bu malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasına engel olun.
Atık maddeleri Lokal, Devlet, Federal ve Bölgesel Çevre Düzenlemelerine göre imha edin.
Uygun bir lisansa sahip atık toplayıcı tarafından toplanmasını ve tasfiye edilmesini sağlayın.
14. TAŞIMACILIK BĐLGĐSĐ
DOT
BM Numarası
UN uygun Gönderi Adı
Taşıma tehlike sınıfı(ları)
Subsidary class(es)
Ambalaj grubu
Kullanıcı için özel önlemler
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
UN1210
Yazdırma mürekkebi, flammable (Ethanol, Acetone)
3
Bilgi yok.
II
DOT Classification only applies to shipments within the US and Puerto Rico.
SDS TURKEY
6/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
Gereken etiket sayısı
IATA
BM Numarası
UN uygun Gönderi Adı
Taşıma tehlike sınıfı(ları)
Subsidary class(es)
Paketleme grubu
Çevresel tehlikeler
Gereken etiket sayısı
ERG Kodu
Kullanıcı için özel önlemler
IMDG
BM Numarası
UN uygun Gönderi Adı
Taşıma tehlike sınıfı(ları)
Subsidary class(es)
Paketleme grubu
Çevresel tehlikeler
Denizi kirletici madde
Gereken etiket sayısı
EmS
Kullanıcı için özel önlemler
Genel
Bilgi yok.
UN1210
Yazdırma mürekkebi, flammable (Ethanol, Acetone)
3
II
Hayır
Bilgi yok.
Bilgi yok.
Bilgi yok.
UN1210
Yazdırma mürekkebi, flammable (Ethanol, Acetone)
3
II
Hayır
Bilgi yok.
Bilgi yok.
Bilgi yok.
DOT Classification only applies to shipments within the US and Puerto Rico.
DOT
IATA; IMDG
15. MEVZUAT BĐLGĐSĐ
Mevzuat bilgileri
Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat
kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS),
Đsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin.
Etiketleme
Sembol(ler)
Kolay Alevlenir
R -cümlesi/ R-cümleleri
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
R11 Kolay alevlenir.
R52/53 Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir.
SDS TURKEY
7/8
Yayım tarihi: 06-04-2014
S kodlu cümle(ler)
S9 Kabı çok iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin.
S16 Ateş kaynaklarından uzakta tutun - Sigara içilmez.
S51 Sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.
S60 Bu madde ve konteynırı tehlikeli atık olarak tasfiye edilmelidir.
16. DĐĞER BĐLGĐLER
R-fazlarla ilgili anlatým
bölüm 2 ve 'dedir
R10 Alevlenir.
R11 Kolay alevlenir.
R20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
R36 Gözleri tahriş eder.
R43 Deriyle temas etmesi halinde sansitizasyona neden olabilir.
R50/53 Sudaki organizmalar için çok toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R52/53 Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluða ve çatlaklara neden olabilir.
R67 Buharı uyuşukluk ve baş dönmesine yol açabilir.
Feragatname
Bu Güvenlik Bilgi Formu belgesi Hewlett-Packard Şirketi'nin müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır.
Sunulan veriler bu belgenin hazırlanması sırasında Hewlett-Packard Şirketi tarafından bilinen en
güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu belge, ürünlerin burada açıklanan belirli
özelliklerine veya belirli bir uygulama için uygunluğuna ilişkin bir garanti olarak yorumlanmamalıdır.
Bu belge yukarıdaki Bölüm 1'de belirtilen hükümlerin gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır
ve diğer ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamayabilir.
Bu veri sayfası bir öncekine
göre şu bölümlerde
değişiklikler içermektedir :
Ürün ve Şirket Tanımı: Eş anlamlılar
Đçerik Maddelerin Bileşimi / Bilgi: Đfşa Etmenin Hükümsüz Kılınması
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Multiple Properties
14. NAKLĐYE BĐLGĐLERĐ: Material Transportation Information
Ruhsatlandırma Bilgisi: Risk Đfadeleri - Sınıf.
HazReg Verisi: Avrupa - AB
GHS: Sınıflandırma(lar)
Üretici bilgileri
Hewlett-Packard
1000 Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330 US
Chemist : +1 541 715 4804
Toxicologist: +1 360 212 3288
Kısaltmaların açıklaması
ACGIH
Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı
CAS
Kimyasal Madde Kataloğu Servisi
CERCLA
Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası
CFR
Federal Yönetmelikler Kanunu
COC
Cleveland Açık Kap
DOT
ABD Ulaştırma Bakanlığı
EPCRA
Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA)
IARC
Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü
NIOSH
Ulusal Đş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü
NTP
Ulusal Toksikoloji Programı
OSHA
Đş Güvenliği ve Sağlığı Đdaresi
PEL
Đzin Verilen Maruz Kalma Sınırı
RCRA
Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu
REC
Önerilen
REL
Önerilen Maruz Kalma Sınırı
SARA
1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası
STEL
Kısa süreli maruz kalma sınırı
TCLP: <değer>
Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü
TLV
Eşik Sınır Değeri
TSCA
Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası
VOC
Uçucu Organik Bileşikler
Malzeme adı: B3F58Series
13112 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
8/8
Download

Güvenlik Bilgi Formu