HAFTANIN
PROJES‹
9.
HAFTA
FUTBOL SAHASI
Araç - Gereç
• Mukavva
• Karton
• Yap›flt›r›c›
• Elifli ka¤›d›
• Boya
• Ç›ta
• Çekiç
• Çivi
D‹KKAT!
Kale direklerini çiviyle
tuttururken dikkat ediniz.
YARDIM
Futbol sahas›n›n çizgilerini olufltururken ve
kale direklerini çakarken yard›m al›n›z.
Futbol sahas› yapmak için 1 adet mukavva, mukavvay› kaplamak için
yeflil karton, saha çizgileri için beyaz elifli ka¤›d› veya beyaz boya, kale
direkleri için ç›talar, ç›talar› tutturmak için ince sand›k çivisi haz›rlay›n›z.
Tam boy mukavvan›z›n üstünü yeflil kartonla kaplay›n›z. Yeflil kartonun
üstüne elifli ka¤›tlar›yla ya da beyaz boyayla futbol sahas›n›n çizgilerini çiziniz.
3. S›n›fa Geçtim • 9. Hafta
9.
HAFTA
Uygun uzunluk ve uygun boylarda her bir kale için 3 parça ç›ta kesiniz.
Ç›talar›n›z› boyayabilirsiniz. Ç›talar› köflelerinden ince sand›k çivisiyle
çak›n›z ya da koli band› ile yap›flt›rarak birbirine tutturunuz.
Kaleleri, mukavvan›n alt›ndan ç›ta
uçlar›na birer raptiye bat›rarak tutturunuz. Futbol sahan›z›n kenarlar›na
duvarlar yap›p kaplayabilirsiniz. Hatta
kartondan tribünler yapabilirsiniz.
3. S›n›fa Geçtim • 9. Hafta
Download

futbol sahası