ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23.500.000.-TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
YURTİÇİ BİREYSEL YATIRIMCI TALEP FORMU
YATIRIMCI
Yatırım Hesap No:
BİLGİLERİ
:
Gerçek Kişiler
İkametgah Bilgileri
Adı *
:
İkinci Adı *
:
Soyadı *
T.C. Kimlik Numarası **
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Telefon
:
E-posta
:
Tüzel Kişiler
Kurum Unvanı *
:
Vergi Numarası **
:
@
* Adı-İkinci Adı-Soyadı-Kurum Unvanı kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
** Gerçek kişi başvurularında T.C.Kimlik No, tüzel kişi başvurularında Vergi Numarası zorunlu olup, bu bilgilerin eksik ya da yanlışlığı talebin iptal olmasına neden olabilir.
ÖDEME SEÇENEKLERİ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet Blokesiyle
Talepte Bulunma
Nakit ve/veya
Hesaben Talepte Bulunma
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme
İstiyorum
İstemiyorum
TALEP EDİLEN LOT MİKTARI ( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
Birim Lot* Fiyatı (TL)
:
Talep Edilen Lot* Adedi (1 Lot ve Katları)
:
Lot*
Ödenen Toplam Tutar (TL)
:
TL
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar
(1 Lot ve Katları) (Giriş Zorunlu Değildir)
:
Lot*
3,45 TL
* 1 lot, beheri 1 kuruş değerde 100 adet paya karşılık gelmektedir.
Bloke Bozdurma Yöntemi
Sabit Yöntem
*Sabit yöntemde teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, döviz cinsinden ve Dövize endeksli DİBS’ler teminat olarak kullanılmayacaktır.
Portföyümde yer alan DIBS'lerden banka/aracı kurum tarafından otomatik olarak seçilen herhangi bir DIBS'in bloke karşılığı teminata alınmasını kabul ve beyan ediyorum.
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulması Halinde:
Teminat Türü
Kıymet Tanımı
Adet/Nominal
Tutar (TL)
Likit Fon / B Tipi Tahvil Bono Fonu
TL DİBS
Payların Virmanlanacağı Hesap Bilgileri
İade edilecek TL'nin Virmanlanacağı Hesap Bilgileri
Kurum Adı
Şube Adı v e Kodu
Hesap No
Hesap Sahibinin Adı Soy adı
(Talep sahibi ile aynı olmalıdır)
Bu formda yer alan talebimi 07 Kasım 2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.ulusoyun.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilen Pay Halka Arz
İzahnamesindeki (İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formda yer alan “Kabul
Edilebilecek Asgari Miktar” satırını doldurmam halinde yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim asgari miktarın karşılanmaması durumunda dağıtım listesinin oluşturulmasında talebimin dikkate
alınmayacağını bildiğimi, bu formu imzalamakla, İZAHNAMEDE atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. Halka arz
bedelinin tahsis günü ödenmemesi halinde Banka/Aracı Kurum lehine rehnettiğim teminat blokesindeki varlıklarımın onay ve talimatıma gerek olmaksızın satılarak paraya çevrilmesini ve tahsilatın
yapılmasını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Lot ( 1 Adet ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Başvuru no (Referans no)
:
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
:
:
Talep Başvuru No
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
Asıl Nüsha Yatırımcıya Verilecek ve Formun Bir Nüshası Kurumda Kalacaktır.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Download

ulusoy un sanayi ve ticaret a.ş. yurtiçi bireysel yatırımcı talep formu