Yenidoğan Ventilasyon
Hasta Devresi Teknik Şartnamesi
1. Hasta devresi hastanemiz
bünyesinde
kullanılan
Draeger Babylog 8000
plus ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Hasta devresi Fisher & Paykel nemlendiriciye uyumlu olmalıd ır.
3. Hasta devresi yenidoğan hastaların ventilasyonunda
4. Hasta devresi
134 derecede
otoklav
edilebilir
kullanılır olmalıdır.
yapıda
çok kullanımlık
olmalıdır.
5. Hasta devresi lateks içermeyen silikon yapıda olmalıdır.
6. Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
7. Hasta
devreleri
esnasında
cihazların
kompliyans
self
testleri
esnasında
ve resiztans testlerinden
ve
kaçak
geçebilmelidir.
testleri
Firmalar
bunun için dem o ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
8. Hasta
devresi
tek
bir
paket
içerisinde
aşağıdaki
aksesuarlardan
oluşmalıdrr :
•
110 cm silikon pediatrik hortum,
•
100 cm silikon pediatrik hortum,
•
35 cm silikon pediatrik hortum,
•
Test ciğeri,
•
Yenidoğan hortumları için su tutucu
•
F&P adaptör
•
Çift koni 11A
•
11 boy trakeal tüp konnektörü,
•
T parça adaptör, sıcaklık sensörü için delikli konnektör
•
Hortum ısıtıcı 110 cm
•
Esnek 20 cm korruge hortum
•
Pediatrik 50 cm silikon hortum
9. Hortumların
takma ve çıkartma esnasında yıpranmasını
engellemek
için
long sleeve tarzında olmalıdır.
10. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
Yrd. D
.. " ..n BilGiLI
N".' ır. .;,\.,. l.•~ı\
C.b,'~.ııp Fa~ua·· i '.ıı.~;f;~i!
~ 1\
Dı'r' '\
i,
i
,.',
V.
l,
,,\i.
JV
.
11. Tüm
parçalar
tek
bir
firma
ürünü
olmalıdır
toplama
parçalardan
oluşmamalıd ır.
12. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır.
13. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.
",,:.~I
C.S.O 1 ı~
tl
i •
i
YENİDOGAN KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Yenidoğanlarda periferal yoldan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve parenteral
beslenme yapılması amacı ile özelolarak imal edilmiş olmalıdır.
2-Özellikle i kg' dan küçük yenidoğanlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3-Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4-Kateter son derece fleksible olup prematüre bebeklerde kolaylıkla tolere edilebilmelidir.
S-Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde
olmalıdır.Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır ..
6-Kullanıcınını isteğine göre sistem içinde yer alan introducer,yırtılabilir iğne veya yırtılabilir
kanül olarak seçilebilmelidir.
7-Yırtılabilir iğne modelde iğne çapı 24G ,19mm ve 20G,2Smm olmalıdır.
8-Kullanıcının isteğine göre seçilebilecek katetetr çağları 28 G uzunluğu 20 cm ve kateter çapı
2~G, ve kateter uzunlukları IS-20cm olarak seçilebilmelidir.
9..-Kateter seçeıieklerine göre 20 cmlik kateterde i bar basınçta O.Sml/dk IS cmlik katetr için
kateterin akış hızı i bar basınçta 3 ml/dk olmalıdır.
i O-Katetetr ucu damar yüzeyine zarara vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik
özellikte olmalıdır.
l l-Kateter x-ray altında görüntülülenebilmesi için radyoopak olmalıdır.
12-Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda injeksiyon ve infüzyon kolaylığı için uzatma
olmalıdır.Uzatmalar üzerinde gerektiğinde kullanılmak için klempler bulunmalıdır.
13-Uygulama kolaylığı sağlamak için kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.
14-Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15-Ambalajlar üzerinde sterilizayon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.Teslim esilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
16-Kateter CE ve ISO belgesine haiz olmalıdır.
i.
ENDOTRAKEAL TÜP (RijiT -BALANSUZ) TEKNiK ŞARTNAMESi
t-Tüp nontoksik,
2-Radyoopac
şeffaf ve PVC 'den yapılmış olacaktır.Etilen
oksitle sterilizasyon
için uygun olmalıdır.
çizgi tüp boyunca olmalıdır.
3-Tüpün rahat yerleştirilebilmesi
olacaktır.En az 8cm.'den
için tüpün üzerinde lcm. aralıklarla siyah yerleştirme
başlayıp yukarıya doğru numaralandırılmış
ölçüleri
olmalıdır.
4-Tüpün üzerinde vokal kart işareti olmalıdır.
S-Tüp tek kullanımlık ve steril poşet içinde olmalıdır.
6~Tüp balonsuz-spiralsiz
rijit olmalıdır.Tüpün
şekli hafif eğik olup bebeğe uygulamaya elverişli
olmalıdır.
7-Tüp numaraları
2.5 - 3 - 3.5 - 4 şeklinde olmalıdır.
8-Firma numune getirmek
zorundadır.
~rJ,l
D',ı<.
C.,',•..
i
i
l'
:1';
l~1f
. ,-
t.ıı
i,
I·J,
'i
..
1.
~
g-
',ı.
, .'
f'ı.';'I·:i'::!
1,1
ır.
i.;i·
I!'
i'
L
ı
ii!
i:
i;!\
i·;ı
ı.
,i
! ,
i
..
ı
i
i ıL
:il,l'ıdil
'~p"r
FORSEPsi. T~KNiK ŞARTNAt\ı1 Esi
'.
. 'i
:~;iıı! i;~-Teklif edilen:f~'rseps
tek kula~;mlık
ı :1
J
i
dlm,ialıdır.
,
.
.
ı
11
•
i
i
Oval kapakçrklara
: :1
,
sahip olmalıdır.
i
~-Teklif edilen forseps
1.8 mm. çapındaki
ii
eridoskop
.
: kanalından
geçebilir
, i
özellikte
olmahdır:
:i
tt
'
i
~-Teklif edilen forseps
i~-Teklif edilen forsepsin
i
,i
.\
i
: :~-Teklif edilen forseps
i
.
'. i ';
l
j
,~i;
i
p-Teklif
edilen forsepsin
~
,
uzunluğu
180 cm. olmalıdır.
il,
kolavlaştıncı
tutamak
dar alarıdabiopsi
;
, sahip olmalıdır.
.
.'
"
i
:::.:: : -.
:;
: 1'·1
: ~,
ı.
•... r
f,
'I
i.
.lı
"j
i:>
lı
~'t
".
\'
r.• '
;' ~
ı':
.",
,
~:
,i'
ı
i
i
,
! "
i
••
., "
j'
d,,
, i
"
1
almayı
i
kapakçık yapısına
,i
ı,
i
':
kısmı
plastik olmalıdır.
.
,
90 derece dönebilen
i
'I
şaftı plastik kaplı olmaldu.
!
V-Teklif edilen forseps
i
i
DıSP.OSABLE -.BioPs(·
tt
ı;,:~
"
.1
;1
; ~
,i
"
•
•
ULTRA BAGLANTI SET
Ultra trasfer set periton diyalizi tedavisinde,titanyurn adaptör ile bağlantıyı sağlayan
bir ara set olarak kullanılmalıdır.
Üzerinde karın içine ve dışına sıvı alışını kontrol eden döner başlıklı klemp
bulunmalıdır.
>
Swan
eck Pediatrik
Kateter
1- Kronik periton diyalizinde kullanılmalıdır.41-43 cm uzunluğunda olmalıdır.Silikondan
yapılmış olmalıdır.
2- Çift keçeli olmalı ve kıvrık kuğu boyunlu olmalıdır.
:::ı
Swan Neck Infant Kateter
1- Kronik periton diyalizinde kullanllmalıdır.38.8-41
cm uzunluğunda olmalıdır.Silikondan
yapılmış olmalıdır.
2- Çift keçeli olmalı ve kıvrık kuğu boyunlu ve ya kıvrık olmalıdır.
Tenckoff 30 cm Pediatrik Periton Diyaliz Katateri
•
Kronik periton diyalizinde
kullanılmalıdır.
•
•
•
30cm uzunluğunda
olmalıdır.
Slikondan yapılmış olmalıdır.
Çift keçeli ve düz olmalıdır.
CAPD MİNİ KAPAK
Periton diyaliz tedavisi gören hastalarda,değişim
kapatmak amacıyla kullanılır.
İçinde betadinli (antiseptik) süriger olmalıdır.
Steril olmalıdır.
Ultra transfer set ile uyumlu olmalıdır ...
işleminden sonra ultra transfer setin ucunu
\3
, PERİTONEAL DİYALİZ KATATER ADAPTÖRÜ(TİTANYUM
ADAPTÖRÜ)
• Titanyumdan yapılmış olmalıdır.
• Tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.
• Periton diyaliz kataterine takıldıktan sonra çıkmasına engelolacak şekilde bir
kilitlerne halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.
• Hastanın cildini tahriş etmeyecek yapıda olmalıdır.
• 2,64mm-3,3mm iç çap ve 4,88-5,08mm dış çap kalınlıktaki katatelere takılabilmelidir.
• 6,3gr ağırlığında olmalıdır.
• 4,318mm iç çap ve9,26mm dış çap kalınlıkta olmalıdır.
•
.!'••
'
PEDiATRiK
PORT KATETER SETi TEKNiK
ŞARTNAMESi
1. Kateter sistemi intra venöz infuzyonda kullanılmak üzere imal edilmiş,
1 adet venöz kateter ve buna bağlı silikon septuml u Titanyum üzeri
. Polyoxymetylene kaplı rezarvuar sisteminden oluşmalıdır.
2. Port rezarvuarı22 x 17mm. Ölçülerinde olup; septum çapı
7.9mm.olmalıdır.
3. Sistemin kateteri, herhengi bir komplikasyona neden olmadan
vucuttauzun süre kalabilecek radyopak, silikondan mamül olmalıdır.
4. Kateter kalınlığı uygulanacak hastaya göre 4F-5F-6F kalınlığında
olmalı dış çap 1.6mm iç çap ise 0.8mm olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 60cm. olamaldır.
6. Reservuar ile kateter bağlantısı, sızdırmayacak ve kolay bağlanabilir
yapıda olmalıdır.
7. Reservuar tabanı düz olmalı ve dokuya zarar vermemeli, gerektiğinde
kullanabilecek sütur delikleri olmalıdır.
8. Port reservuar kısmı hafif olmalı ağırlığı 2.89gr. olmalıdır. Yüksekliği
pediatrik hastalara uygun olacak şekilde olup; 8.6mm olmalıdır.
9. Reservuar ile kateter rahat bir implantasyon ve uygulama tekniği
kateterin hastanın boyuna göre ayarlanabilmesi için birbiri ile
bağlantılı olmamalı, ayrı ayrı olmalıdır.
iİe
1O.Sistem perkutan uygulamalar için subckavien takma seti ile birlikte
olmalıdır.
11.Reservuar kısmının ponksiyon yapılan kısmı (septum), min. 2000 kez
ponksiyon yapılmasına olanak tanıyacak şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
12.Kateter sistemi tek tek, steril ve orijinal ambalajında teslim
edilmelidir.
Yr~.Doç.Dr.AAykan OZGÜVEN
CBiJTFÇocukHtıma
Dip.No:2
02 Dip.Tes,N :677
kok!; tlzm
70
Download

çocuk tek.sart.