Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LG F1447TD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG
F1447TD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım
talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu LG F1447TD
Kullanma kılavuzu LG F1447TD
Kullanma talimati LG F1447TD
Kullanıcı kılavuzu LG F1447TD
Kullanıcı el kitabı LG F1447TD
Kullanım kılavuzunuz
LG F1447TD
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917381
Manuel özet:
Hamamböce¤i ya da di¤er haerelerin istila etme tehlikesi olan ülkelerde cihaz>n ve çevresinin daima temiz tutulmas>na özen gösterilmelidir.
Hamamböceklerinin ya da di¤er haerelerin sebep oldu¤u hasarlar cihaz>n garanti kapsam>nda de¤ildir. D<KKAT cihaz>n yerletirilmesi hakk>nda
Çama>r makinesini düz, sert zemine kurunuz. @@@@@@@@· Lütfen çama>r makinesi kurulduktan sonra herhangi bir ar>za durumunda teknisyenin
makineye kolayl>kla ulaabilece¤inden emin olunuz. · Cihazla birlikte verilen ta>ma c>vatas> anahtar>n> kullanarak dört aya¤> da ayarlay>n>z. Cihaz>
sabitleyiniz, çama>r makinesinin üstü ile tezgâh>n alt> aras>nda en az 20 mm boluk bulunmas>na özen gösteriniz. D<KKAT elektrik kordonu hakk>nda
Kullan>m için güvenlik talimatlar> Cihaz>n>z> kullanmadan önce kurulumla ilgili tüm talimatlar> ve aç>klamalar> okuyunuz. Talimatlara titizlikle
uyunuz. Gele cekte bavurmak üzere kullan>m talimatlar>n> saklay>n>z. Cihaz sat>l>rsa ya da bakas>na verilirse, yeni kullan>c>ya mutlaka bu kullan>m
talimatlar>n> veriniz.
Aa¤>daki uyar>lara, güvenlik nedenleriyle titizlikle uyulmal>d>r. Cihaz>n kurulumundan ve kullan>m>ndan önce bu talimatlar mutlaka okunmal>d>r. ·
Kullan>m amac>: Bu cihaz sadece evlerin içinde, kuru ortamlarda kullan>lmak üzere tasarlanm>t>r. Cihaz> yaln>zca so¤uk içme suyuyla kullan>n>z.
Cihaz>n>z> yaln>zca çama>r makineleri için üretilmi çama>r deterjanlar>yla y>kanabilir tekstil ürünlerini için kullan>n>z.
Cihaz bu amaç d>>nda kullan>m için uygun de¤ildir. Bu kurala uyulmamas> hem yaralanmalara hem de üreticinin garantisinin son bulmas>na neden
olabilir. · Bu cihaz> yaln>zca yetikinler kullanabilir. Çocuklar>n kontrol dü¤melerine dokunmalar>na ve ürünle oynamalar>na izin vermeyiniz. · Cihaz
üzerinde kendi ba>n>za asla de¤iiklik yapmay>n>z.
Tehlikelidir. · Bu cihaz a¤>rd>r. Ta>rken dikkatli olunmal>d>r. · Cihaz> kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini ve ta>ma c>vatalar>n>
ç>kar>n>z. Aksi halde ciddi zarara yol aç>labilir. · Tüm kurulum ileri ehliyetli bir montör ya da teknisyen taraf>ndan yap>lmal>d>r. · Elektrik
ba¤lant>lar>n> ehliyetli bir elektrikçiye yapt>r>n>z. · Cihaz> asla güç kablosunun üzerine yerletirmeyiniz. · Cihaz hal> üzerine yerletirildiyse, cihaz>n
alt>ndan hava dola>m> sa¤lanabilecek ekilde ayaklar> yerletiriniz. · @@Cihaz>n elektrik ba¤lant>s>n> kesmek için fiinden tutarak çekiniz.
Asla güç kablosundan tutarak çekmeyiniz. Fie asla >slak parmaklarla ya da elle dokunmay>n>z. · Cihaz> a>r> yüklemeyiniz. · Yaln>zca makinede
y>kanabilen tekstil ürünleri kullan>n>z. Bu konuda üpheniz varsa çama>r>n etiketindeki iaretlere bak>n>z. · Cihaz>n yak>n>na asla elektrikli >s>t>c>,
mum vs. koymay>n>z. Bunlar cihaz>n tutumas>na ya da parçalar>n>n zarar görmesine neden olabilir. · Cihaz> nemden ve sudan koruyunuz. Aksi halde
elektrik çarpmas> ve yang>n tehlikesi ortaya ç>kar.
· Cihaz> 220240 V'luk uygun bir prize ba¤lay>n>z. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmay>n>z. · Tüm cepleri boalt>n>z. Madeni para, i¤ne, çivi,
vida ya da ta gibi sert ve keskin nesneler ciddi hasara sebep olabilir. Dengesiz yük çok titreime neden olur.
Yük yokken de çok titreim oluyorsa yetkili müteri servisini aray>n>z. · Yan>c> ya da patlay>c> maddelerle (balmumu, ya¤, boya, benzin, ya¤ çözücü, kuru
temizleme çözücüsü, gaz ya¤> gibi) temizlenmi, y>kanm>, >slat>lm> ya da lekelenmi, tutuabilen ya da patlayabilen nesneleri y>kamay>n>z ve
kurutmay>n>z. Aksi halde yang>na ya da patlamaya sebep olabilir. · Üzerinde mineral ya¤ tabakas> olan ürünleri (naylon kaplamalar, plastik kemerler vb)
makineye koymay>n>z. Üzerinde bir leke ç>kart>c> kullan>ld>ysa çama>r> makineye koymadan önce çözücünün tam olarak y>kan>p
ç>kart>ld>¤>ndan emin olunuz.
Ya¤, y>kama ilemi tamamland>ktan sonra kazanda kal>p kurutma ilemi s>ras>nda yang>n ç>kmas>na sebep olabilir. O yüzden ya¤l> giysileri makineye
koymay>n>z. · Petrol, benzen ya da çok yan>c> gazlar gibi tutuabilen maddelerin oldu¤u yerlerde cihaz> çal>t>rmay>n>z. Bu tür maddeler yang>na ya
da patlamaya sebep olabilir. Asla yan>c> deterjanlar kullanmay>n>z. · Yaln>zca belirtilen miktarda yumuat>c> koyunuz. A>r> miktarda koymak çama>ra
zarar verebilir. Y>kama ileminden sonra kap> contas>n> korumak için tambur kap>s>n> aç>k tutunuz. · Kap>y> kapatmadan önce tüm suyun
boald>¤>ndan emin olunuz. <çinde su varken asla kap>y> açmay>n>z.
Halanma tehlikesi. · Çocuklar ya da hayvanlar çama>r makinesinin içine girebilirler. Bu yüzden kullanmadan önce cihaz> mutlaka kontrol ediniz. · Y>kama
s>ras>nda cam kap> çok >s>n>r. Çal>>rken çocuklar> cihazdan uzak tutunuz. · Asla cihaz> kendi ba>n>za tamir etmeye çal>may>n>z. Yanl> tamir
ilemleri yaralanmalara ve/veya cihaz>n>zda ciddi hasarlara sebep olabilir. · Ürünün servis ve tamir ileri yaln>zca orijinal yedek parça kullanan yetkili
müteri servisleri taraf>ndan yap>labilir. · Eski cihaz>n>z> atarken güç kablosu mutlaka kesilmi olmal>d>r. @@@@@@Elektrik çarpma ve yang>n
tehlikesi vard>r.
@@@@@@@@Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmay>n>z. 2. @@3. @@4. @@5.
Prize kolay ula>labilecek ekilde cihaz yerletirilmelidir. @@Tecrübesiz kiilerin yapt>¤> tamir yaralanmalara ya da ciddi ar>zalara sebep olabilir.
Kullanım kılavuzunuz
LG F1447TD
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917381
En yak>n servis merkeziyle irtibat kurunuz. * S>cakl>¤>n>n donma noktas>n>n alt>na düebilece¤i odalara çama>r makinenizi kurmay>n>z. Donmu
hortumlar bas>nç alt>nda patlayabilir.
Donma noktas>n>n alt>ndaki s>cakl>klarda elektronik kontrol birimi güvenilirli¤ini yitirir. * Cihaz>n>z k> aylar>nda teslim edildiyse ve s>cakl>klar
donma noktas>n>n alt>ndaysa: Cihaz>n>z> çal>t>rmadan önce birkaç saatli¤ine oda s>cakl>¤>nda bekletiniz. Bölgedeki su temini yetersizdir. <Fig 1>
Evdeki baka bir muslu¤u deneyiniz. · Water supply is not adequate in Check another tap in the house. Su Muslu¤u tamamen aç>n>z. area besleme muslu¤u
tam olarak aç>lmam>t>r. Su supply taps are not Hortumu düzeltiniz. Fully open tap. · Watergiri hortumu/hortumlar> k>vr>lm>t>r.
completely open. Giri hortumunun/hortumlar>n>n filtresi t>kal>d>r. Giri hortumunun/hortumlar>n>n filtresini kontrol · Water inlet hose(s) are kaça¤>
olduysa, gösterge Straighten hose(s). Giri hortumunda su kinked. ediniz. · The filter of the inlet hose(s) are "A" k>rm>z>ya döner. clogged. · If water leakage
occurred in the inlet hose, indicator " " will be changed red color. · Drain hose is kinked or clogged. t>kanm>t>r.
· The drainfiltresi is clogged. Tahliye filter t>kanm>t>r. Check the filter of the inlet hose(s). Tahliye hortumu dü¤ümlenmitir ya da Tahliye hortumunu
temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.
Clean and straighten the drain hose. Clean thedetayl>filter. için lütfen "Tahliye pompas>n>n Daha drain bilgi Forfiltresi"detailed information, more
bölümüne bak>n>z. please refer to "Cleaning the drain pump filter" KULLANIM KILAVUZU F1447TD(1~9) F1247TD(1~9) Hortum tutucusu Ba¤lant>
kay>fl> Ta>ma c>vatalar> Ta>ma s>ras>nda cihaz>n içinin zarar görmesinin önlenmesi için özel 4 c>vata bulunmaktad>r. Ç>kart>lmazlarsa cihaz>n
çok titremesine, gürültü ç>karmas>na ve ar>za yapmas>na ngt;n kuruldu¤u yüzey temiz, kuru ve düzgün olmal>d>r.
· Çama>r makinesini düz, sert zemine kurunuz. · Uygun biçimde yerletirilmesi ve dengelenmesi çama>r makinesinin uzun süre, düzenli, güvenli çal>mas>n>
sa¤lar. · Çama>r makinesi yerine düzgün ve sa¤lam oturmal>d>r. · Çama>r yüklendi¤inde köelerinin "biri aa¤>da biri yukar>da" olmamal>d>r. ·
Makinenin kuruldu¤u yüzey temiz olmal>d>r. Yer yap>kan> ya da kayganlat>r>c> tabakalar olmamal>d>r. · Çama>r makinesinin ayaklar>n>
>slatmay>n>z. Aya¤> >slan>rsa makine kayabilir. Çama>r small. · Load is too yükü çok az.
Yük dengesiz.;n> gideriniz. Gerekirse bir tesisatç> ça¤>r>n>z. Çok fazla ya da uygun olmayan deterjan Kap>n>n s>k>ca kapan>p kapanmad>¤>n>
kontrol ediniz. Makine çal>maya balad>ktan sonra güvenlik nedenleriyle kap>s> aç>lmaz. Elektrikli kilitleme mekanizmas>n>n serbest kalmas> için
kap>y> açmadan önce bir iki dakika bekleyiniz. Cihaz>n>z> kullanmadan önce güvenlik talimatlar>n> dikkatle okuyunuz! LG Tam Otomatik Çama>r
Makinesi ald>¤>n>z için teekkür ederiz. Lütfen güvenli kurulum, kullan>m ve bak>m bilgileri veren bu k>lavuzu dikkatle okuyunuz. Gelecekte bavurmak
üzere saklay>n>z. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ön y>kama yapmay>n>z.
@@Çok yo¤un yumuat>c>lar biraz suyla seyreltilmelidir. Tamburu doldurunuz Esnek contan>n (gri) k>vr>mlar>n> kontrol ediniz ve varsa küçük
nesneleri ç>kar>n>z. Bir sonraki y>kama için tamburun içini kontrol ediniz, her hangi bir ey kald>ysa ç>kart>n>z. Çama>rlara ve contaya zarar
vermesini önlemek için esnek contan>n üzerindeki çama>rlar> veya nesneleri ç>kar>n>z. Su giri filtresinin temizlenmesi 2 Kontrol paneli <stedi¤iniz
program> seçmek için Program anahtar>n> çeviriniz.
Zaman erteleme dü¤mesine bas>n>z ve istenilen süreyi ayarlay>n>z. Balat/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. Güç Program Balat/Durdur S>cakl>k Durulama
S>kma Deterjan çekmecesi Etkinletirmek için: S>cakl>k ve Durulama dü¤melerini birlikte bas>l> tutunuz. Etkinli¤ini kald>rmak S>cakl>k ve Durulama
dü¤melerini birlikte için: S>cakl>k ve Durulama dü¤melerini bas>l> tutunuz. birlikte bas>l> tutunuz.
Balat/ <stenilen program> Durdur seçiniz dü¤mesine bas>n>z Balat/ Duraklat dü¤mesine bas>n>z 1 2 3 4 5 Favori Favori program size, istedi¤iniz yikama
programini hafizada tutarak ilerideki yikamalariniz için hazir tutma firsati sunar. Favori programi hazirlamak için. Su muslu¤unu kapat>n>z. Su giri
hortumunu çevirerek ç>kar>n>z. Su giri filtresini ç>kar>n>z. Sert k>ll> bir f>rça kullanarak filtreyi temizleyiniz. Su giri hortumu nu s>k>ca yerine
yerletiriniz. Y>kama programlar> tablosu Program Pamuklu Çama>r>n Türü Solmaz renkli çama>rlar (gömlekler, gecelikler, pijamalar...
) ve az kirli beyaz pamuklular (iç çama>rlar>) Az kirli çama>rlar ve küçük yükler Poliamit, Akrilik, Polyester Pamuklu ve pamuk kariimli kumalar * Küçük
yüklerde ekonomi sa¤lar. Özellikle yarim yüklü yikamalarda en iyi sonucu verir . Pamuk dolgulu yatak takimi , yorgan , yastik , battaniye , hafif dolgulu
yumuak örtü Üzerinde "Elde y>kama" yazan narin ve yünlü çama>rlar Çabuk zarar gören narin çama>rlar Az kirli renkli çama>rlar. H>zl> Pamuklu ve
kariik kumalar * 60 dakikalik özel PROGRAM'i ile yo¤un lekeli çamairlarin yikanmasini sa¤lar .
Kullanım kılavuzunuz
LG F1447TD
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917381
Su S>cakl>¤>. (Seçenek ) 60°C (So¤uk, 30°C, 40°C, 95°C) 40°C (So¤uk, 30°C, 60°C) Seçenek Azami yük Orant>l> Deterjan> koyunuz Deterjan>n
paketindeki yaz>l> bilgiye bak>n>z. 3 B C Kazan temizleme KAZAN TEM<ZLEME, çama>r makinesinin içini temizlemek için özel bir programd>r. Bu
programda daha yüksek s>kma h>z>yla birlikte daha çok su kullan>l>r. Bu program> düzenli olarak çal>t>r>n>z. Tahliye pompas>n>n filtresi A Tambur
D<KKATLE ÇAMAIR YIKAMA VE MAK<NEY< KULLANMA * Tüm cepleri boalt>n>z.
Tüm metal parçalar> ç>kar>n>z Narin tekstil ürünlerini çama>r filesine koyunuz. Fermuarlar> kapat>n>z K<R DERECELER< FARKLI ÇAMAIRLAR az
kirli çok kirli Pamuklu Hizli Sentetik Yarim Yük + 60°C (So¤uk, 30°C, 40°C) Zaman erteleme Suda bekletme Kiriik azaltma Ekstra durulama Yo¤un Ön
yikama Durulama+Sikma Muslu¤u kapat>n>z Su kayna¤>n> kapat>n>z Makineyi temizleyiniz Makineyi fiten çekiniz (1) Devir'i seçin. (2) Yikama
programini, yikama türünü, durulama sayisini, sikma devrini, su sicakli¤ini seçiniz. (3) 3 saniye boyunca favori program tuuna basiniz ( Uyari sesini 2 kez
duyana kadar). Favori programiniz bir sonraki kullanima hazir olmak üzere hafizaya alinir .
Favori programi yeniden balatmak için , Favori programi seçin ve Balat/Duraklat dü¤mesine basin. Tamburu tam olarak boalt>n>z ve kap>y> kapat>n>z
Ana y>kama bölmesine kireç çözücü (Calgon) koyunuz. Deterjan çek mecesini kapat>n>z. dü¤mesiyle çal>t>r>n>z. Ard>ndan Durulama ve S>kma
dü¤mesine birlikte bir süre bas>n>z.
Kazan Temizleme ilemini balatmak için Balat/ Duraklat dü¤mesine bas>n>z. @@@@Tahliye t>pas>n> aç>n>z. @@@@aç>n>z Alt kapa¤> kapat>n>z
Temizledikten sonra pompa filtresini sa¤a do¤ru çevirerek kapat>n>z ve tahliye t>pas>n> tak>n>z. Yo¤un Çama>r çok kirliyse "yo¤un" seçene¤i çok
etkilidir. Ayarlanan programa ba¤l> olarak Yo¤un seçene¤iyle birlikte y>kama süresi uzat>labilir. Bu özelli¤i kullanmak için y>kama program> balamadan
önce yo¤un dü¤mesine bas>n>z. Deterjan çekmecesinin temizlenmesi 5 Temizleme ilemini bitirdikten sonra çekmeceyi geri yerine tak>n>z ve çama>r
koymadan durulama ilemi yap>n>z. Uyar> sesini Açma/Kapama 1 2 3 4 2 kg'dan daha az SU ARITMA Su sertli¤i III ise * Su yumuat>c> madde kullan>n>z
Hizli 30 30°C (So¤uk, 40°C) 60°C (So¤uk, 30°C, 40°C) - Zaman erteleme 5 kg'dan daha az h>z>n> seçiniz [F1247TD(1~9)] [F1447TD(1~9)] Çama>r>
ç>kar>n>z Kap>y> aç>n>z Çama>r> ç>kar>n>z Ekstra durulama Daha temiz durulama ya da daha iyi sonuç için Ekstra Durulama özelli¤i seçilebilir.
Pamuklu, Pamuklu Hizli, Sentetik, ve Yarim Yük+ programlar>nda kullan>labilir. @@@@@@@@Bir Seçenek seçiniz * EN60456 ve IEC60456'e uygun
olarak test için program> "Pamuklu 60°C + Yo¤un" seçene¤ine ayarlay>n>z.
Ön y>kama / Suda bekletme / Ön y>kama: Çama>r çok kirliyse "Ön Y>kama" Pamuklu tavsiye edilir. K>r>>k azaltma / Durulama + S>kma Pamuklu,
Pamuklu H>zl>, Sentetik ve Yarim Yük+ programlar>nda Ön y>kama yap>labilir. K>r>>k azaltma: K>r>>kl>klar> önlemek istiyorsan>z K>r>>k
Azaltma özelli¤ini seçiniz. Ekstra durulama: Daha temiz durulama ya da daha iyi sonuç için Ekstra durulama özelli¤i seçilebilir. Makinede y>kanabilir
Woolmark ürünleri, ürün etiketinde bulunan ve bu çama>r makinesi M0806 üreticisinin belirtti¤i talimatlara uygun olarak y>kand>¤> takdirde, bu
makinenin yünlü y>kama program> Woolmark taraf>ndan onaylanm>t>r. Uyari sesi açma kapama sadece yikama sirasinda ayarlanabilir. Uyari sesini
açmak yada kapatmak için aa¤idaki yollar izlenmeli. 1. Çamair makinanizi çalitirin (Güç dü¤mesine basarak). 2.
Balat/Durdur dü¤mesine basin. 3. Uyari Sesi Açma/Kapama fonksiyonunu açmak için 3 saniye boyunca Seçenek1 ve Zaman erteleme tularina basiniz. Uyari
Sesi Açma/Kapama kurulacaktir. Seçmi oldu¤unuz ayar makina kapandiktan hemen sonra devreye girecektir.
Genel temizlik D> k>s>m ma il ib em ite Önemli! Denatüre alkol, seyreltici ya da benzeri ürünler kullanmay>n>z. <ç k>s>m Durulama modunu ve Y>kama
s>cakl>¤>n> seçiniz. 4 ek program Zaman erteleme / Favori / Yo¤un / Ekstra durulama EKOLOJ<K YIKAMA Azami miktarda çama>r> birlikte
y>kay>n>z Mümkünse ön y>kama yapmay>n>z Mümkünse k>sa programlar kullan>n>z ka da r be kleyin iz Y>kama ilemini balatmak için Balat/Duraklat
tuuna bas>n>z. ne Gerekli bak>m>n yap>lmas> çama>r makinenizin ömrünü uzat>r. Makinenin d> k>sm> >l>k su ve nötr, a>nd>r>c> olmayan
deterjan kullan>larak temizlenebilir.
Üzerine bir ey dökülürse hemen siliniz. Nemli bir bezle siliniz. Keskin nesnelerin yüzeye çarpmas>n> önleyiniz. Asla cihaz> hortumla sulamay>n>z! Notlar:
Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü y>kama özelli¤i, çama>r için nazik tamburlu y>kama ve düük h>zda s>kma yapar. UYARI: * Çama>r tozlar>n> ve
deterjanlar> daima çocuklardan uzak tutunuz. Zehirlenme tehlikesi! Çama>r makinesinin kap> aç>kl>¤>n>, esnek contay> ve kapak cam>n>n etraf>n>
kurulay>n>z. S>cak su kullanarak çama>r makinesine tam bir y>kama yapt>r>n>z.
Kullanım kılavuzunuz
LG F1447TD
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917381
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati LG F1447TD