mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2014/020
08.04.2014
Konu: Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliği Yayınlandı.
08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar
Vergisi Genel Tebliği ile hurdaya çıkarılan araçlardaki motorlu taşıtlar vergisi uygulaması
düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere, 6447 sayılı Kanun ile 6360 sayılı Kanun kapsamında Aydın, Balıkesir, Denizli,
Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon,
Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep,
İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli illerindeki il özel
idarelerinin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde model yılı 1990 ve daha eski olan
taşıt kayıt ve tescili bulunan gerçek ve tüzel kişilerin taşıtlarını en geç 31.12.2014 tarihine
büyükşehir belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne
uygun olarak hurdaya çıkarmak üzere kayıt ve tescilini sildirmeleri halinde ilgili araçları
31.12.2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme
zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 28.02.2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen
idari para cezaları terkin edilir.
Bu tebliğin tam metni ektedir.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 44)
18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesinin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 362 ve 413 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.
6447 sayılı Kanunla4 değişik 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Aydın,
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli İl Özel
İdarelerinin tüzel kişiliği 30/3/2014 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.
Bu kapsamda, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların 5838
sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında teslimi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Yasal Düzenleme
6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında
tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra
teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılacağı, tüzel
kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu6 ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev
ve sorumlulukların ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacağı ve yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.
2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler
İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar büyükşehir
belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği7 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak
suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş
ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına
kesilen idari para cezaları terkin edilir.
36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde il özel idareleri için yapılan atıflar, tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyelerine de yapılmış sayılır.
Bu kapsamda, ilgili büyükşehir belediyeleri il özel idarelerinin sahip oldukları haklara ve tabi oldukları yükümlülüklere sahiptir.
3. Diğer Hususlar
Bu Tebliğ ile 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğin ekinde yer alan EK:1, EK:4, EK:5, EK:6 ve EK:8 ekteki
şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2014-020 Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar