ANKARA ROTARY KULÜBÜ
ANKARA ROTARY CLUB
ÇALIŞMA PROGRAMI
WORK PROGRAM
2013 – 2014
Uluslararası Rotary Başkanı
President Rotary International
RTN. RON D. BURTON
2430. Bölge Guvernörü
2430 District Governor
RTN. GÜRKAN OLGUNTÜRK
ROTARY İLE YAŞAMLARI DEĞİŞTİRİN
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
2013-2014 Uluslararası Rotary Başkanı / President Rotary International
Rtn. Ron. D. BURTON
2430. Bölge Guvernörü / 2430 District Governor
Rtn. Gürkan OLGUNTÜRK
11. Grup Guvernör Yardımcısı / 11 th Group Governor Representative
Rtn. Ogan KESKİN
YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
Başkan/ President : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
As Başkan /Vice President : Rtn. Semih BASKAN
Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. Ali GÖÇMEN
Sayman /Treasurer :
Rtn. Onur İÇTEN
Üye / Member : Rtn. Mustafa TOKER
Üye / Member : Rtn. Metin Kamil ERCAN
Üye / Member : Rtn. Murat YAZICI
Üye / Member : Rtn. Barış ÇELİK
Üye / Member : Rtn. Hakkı GÜNEL
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ – SUBSTITUTE MEMBERS
OF BOARD OF DIRECTORS
Rtn. Erdoğan KAYAR
Rtn. Kadircan BATURALP
Rtn. Ali SERDAROĞLU
Rtn. Ahmet Emin MÜDERRİSOĞLU
Rtn. Vural GÜR
DENETÇİLER – AUDITORS
Rtn. Lütfü METİN
Rtn. Mustafa BOZCAADALI
Rtn. Ali PADIR
YEDEK DENETÇİ ÜYELER – SUBSTITUTE AUDITORS
Rtn. Ekrem KADIOĞLU
Rtn. Engin URAL
Rtn. Mesut YALÇIN
1. Ankara Rotary Kulübünün süregelen geleneği devam ettirilecektir.
1. We will continue the tradition of Ankara Rotary Club.
2. Bütçede sunulan 3 proje gerçekleştirilecektir.
2. We will continue 3 projects presented in the budget.
3. Her ay bir konu belirlenecek, haftalık konuşmalar bu çerçevede
gerçekleştirilecek.
3. Each month, a topic will determined and this topic will form the
subject of each speech of the week.
4. Eylül ayının ilk toplantısı eşlerin de katılımıyla kokteyl olarak
düzenlenecektir.
4. The first meeting on September will be a cocktail with the
participation of the spouses.
5. Her ay bir üyenin evinde gelir amaçlı toplantı düzenlenmesi
düşünülmektedir.
5. To raise extra profit we plan to organize a meeting per month at the
house of a different member.
6. Kültür gezileri tertip edilecektir.
6. Cultural excursions will be organized.
7. Ocakbaşı toplantıları canlandırılacaktır.
7. We intent to promote Ocakbaşı meetings.
8. Vefat eden üyelerimiz için anma konuşmaları yapılacaktır.
8. We will organize memorial speeches for our members who passed
away.
9. Guvernör tarafından verilen görevler sizlerle paylaşıldıktan sonra
gereği yapılacaktır.
9. We will proceed about the quests ordered by the Governor.
1. KULÜP YÖNETİMİ KOMİTELERİ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES
GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ALİ GÖÇMEN
Program Komitesi / Program Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Semih BASKAN,
Rtn. Barış ÇELİK
Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel
konularda konuşmacı getirilmesine özen gösterecektir.
Ayrıca, her toplantıda yönetim kurulu tarafından önceden belirlenerek
bilgilendirilmiş bir üyemizin, 5 dakikalık herhangi bir uzmanlık konusu ya da
güncel bir konu üzerinde konuşma yapması ve görüşlerini belirtmesi konusunda
çalışma yapılacaktır.
4-5 haftada bir konuşmacı seçiminde hem üyelerimizin hem de eşlerimizin ilgisini
çekebilecek konulara ağırlık verilecektir.
This committee shall be attentive to invite speakers on current issues
and topics that will draw the interest of all our members.
During each of our meetings one member will present a 5 minute speech
on his field of expertise or on a daily matter to share his views with the
other members.
It will be observed that within every 4 to 5 weeks, during the selection
of the speakers of the day,the emphasis shall be given to the potential
speakers, who would present a speech on a subject which will be to the
interest of the members and the spouses.
Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Semih BASKAN,
Rtn. Barış ÇELİK
Kulüp Bülteni ile haftalık toplantılara, kulüp programlarına, hizmet projelerine,
etkinliklere ilişkin olarak üyelere ayrıntılı bilgi ve açıklamalar sunulmasına özen
gösterilecektir.
The Club Bulletin will be carefully prepared to provide detailed
information concerning weekly meetings, service projects and activities
of the Club to the Members.
Devam Komitesi / Attendance Committee
Üyeler/Members : Rtn. Orhan ERTEM, Rtn. Sezai YAMAN,
Rtn. Erol BERKER
Özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için gerekli
çabanın sarf edilmesi planlanmaktadır. Eski üyelerimizin de devam konusunda
titizlik göstermeleri için komite ve yönetim tarafından gerekli uyarılar
yapılacaktır. Bu amaçla devam oranı düşük olan üyeler ile irtibat kurularak
toplantılara katılmaları teşvik edilecek, devamsızlıklarına yol açan nedenler
araştırılarak, ortadan kaldırılması için yönetim kuruluna önerilerde bulunulacaktır.
Devamı yüksek olan üyeler ile kulübümüze en fazla misafir getiren üyeler
ödüllendirilecektir.
Ayrıca, her ay bir eşli toplantı düzenlenecektir. Kulüp program ve etkinliklerinin
başarılı olmaları için, yönetim kurulu ile eşgüdüm içinde çalışılacak bu amaca
ulaşmak üzere üye eşlerinin de yer alacağı komiteler oluşturulacaktır.
We are planning to make the necessary effort to encourage especially
our new members to have regular attendance at the Club meetings. We
expect all our members to be sensitive about attendance and the
necessary warning will be given both by the committee and the Board.
Our committee will contact the members with low rate of attendance
and encourage them for attendance; the reasons of non-attendance will
be investigated and recommendations for overcoming the reasons
causing non-attendance are going to be submitted to the Board of
Directors.
The members with high attendance and the members who bring the
maximum number of guests will be awarded.
Additionally, monthly meetings with the spouses of the members will be
organized. In order to secure success of these events committees will be
established with the participation of the members and the spouses who
will be working in coordination with the Board of Directors.
Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Ayhan BOZKURT, Rtn. Deniz COŞKUNSU,
Rtn. Mesut YALÇIN
Kulübümüzde mevcut geleneksel dostluk, dayanışma, sevgi ve saygının daha da
geliştirilmesi
mükemmelleştirilmesine,
yeni
üyelerin
de
katılımlarına,
kucaklanmalarına ve ocakbaşı etkinliklerine yönelik çalışmalara özen
gösterilecektir.
Utmost care will be exercised to further enhance and develop the
existing traditional friendship, solidarity, affection and respects and
fireside activities among the members in order to embrace the new
members as well.
Hobi Grupları / Hobby Groups
Üyeler/Members: Rtn. Ayhan BOZKURT, Rtn. Erol BERKER, Rtn. Metin
Kamil ERCAN
Hafta sonu, yurt içi ve yurt dışı, ilginç ve eğlenceli, heyecan verici, kültürel
içerikli geziler düzenlenecektir. Düzenlenecek gezilerin geniş katılım sağlanacak
şekilde düzenlenmesine çalışılacaktır.
Interesting, entertaining, exciting and cultural excursions will be
arranged in the country and abroad. These excursions will be arranged
in a way to attract wide participation.
2. KULÜP ÜYELİK KOMİTESİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Mustafa TOKER
Üyelik, Üye Araştırma, Gelişme, Sınıflama ve Sunma Komitesi / Member
Seeking, Improvement, Classification and Presentation Committee
Üyeler/Members: Rtn. Barış ÇELİK, Rtn. Erdoğan KAYAR, Rtn. Hakkı
GÜNEL
Kulübümüzün 39 faal ve 23 devamdan muaf olmak üzere toplam 62 üyesi
bulunmaktadır. Komitemizin ana hedefi mevcut üye sayısını korumak ve en az
ilave 5 üye kazanmaktır. Komitemizin başka bir hedefi de yabancı üye sayısını
arttırmaktır. Özellikle kulübümüze büyükelçi ve ticaret ataşelerinin üye olarak
kazandırılmasına özen gösterilecektir.
Üye değil Rotaryen almak kavramı öne çıkartılarak kulübümüze uyum
sağlayacak, kulübümüzün aktivitelerine iştirak edecek ve hizmetlerinde görev
alacak iş ve meslek sahibi yerli ve yabancı kişiler, üye olarak kulübe
kazandırılacaktır. Yeni üyelerin kulübe uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacı
ile eski bir üyemiz rehber olarak görevlendirilecektir. Yeni üye alımlarında Rotary
kurallarına ve tüzüklerine titizlikle uyulacaktır. Komite üyeleri mutlaka aday
üyeleri evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret edecek ve gerekli Rotary bilgilerini
kendilerine aktaracaktır.
Rotaract üyelerden meslek ve iş yaşamlarında belirli seviyeye gelmiş olanlar ile
irtibat kurulup üyelik ihtimalleri araştırılacaktır.
Ayrıca üyelerimizin Bölge tarafından organize edilecek Üyelik, Bölge Vakıf ve
eğitim seminerlerine katılımları teşvik edilecektir.
Our Rotary Club has 39 active and 23 non-active members and in total
62 members. Main target of our Committee is to keep the amount of the
members and gain 5 new members. We will also try to get foreign
members including the ambassadors and embassy staff.
We will try to have members with Rotarian mentality, who will join to
our activities and take active roles in our Programs. For the new
members to adopt themselves easily to the Club we are going to appoint
one old member as mentor. The new candidates will be beforehand to
visited at their homes and / or offices and will be relayed all Rotary
fundamentals.
We will seek the opportunity to have members among the Rotract’s who
had reached to a certain level in the professional and business life.
The members will also take place on the District organized Educational
Seminars.
Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Günal AKBAY, Rtn. Ali PADIR, Rtn. Ali SERDAROĞLU,
Rtn. Refii BERENT
Rotary Bilgileri komitesi, gerek yeni alınacak aday üyelere Rotary bilgilerinin
aktarılmasında, gerekse mevcut üyelerin Rotary bilgilerinin geliştirilmesinde katkı
sağlayacaktır. Kulübümüzün son yıllardaki üye değişimi, yani yeni kazanılan üye
kulüpten ayrılan üye farkı dikkate alındığında kulüp içi eğitim önem
kazanmaktadır. Bu amaçla komitemiz üyelerimizi Rotary’nin tarihçesi, amacı, ilgi
alanı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek için çalışacaktır. Dönem boyunca en
az iki toplantımız Rotary bilgilerini tazelemek ve eğitim için ayrılacaktır.
The task of this committee is to provide information about Rotary new
members and to develop the Rotary knowledge of the existing members.
Education in all stages of membership is important in the Club,
considering the change in the number of Club Members, in other words
the difference between new enrollments and members that leave, during
the last couple of years. Our committee will work to inform the Members
about the history, goal and interests of Rotary. At least two meetings
will be allocated for the purpose of refreshing Rotary knowledge of our
members.
3. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Metin Kamil ERCAN
Basın ve Medya Komitesi /Press and Broadcasting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Hüseyin BEKTAŞ, Rtn. Murat YAZICI, Rtn. Z. Oral
ÜNAL, Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Turhan AÇIKALIN
Halkla İlişkiler ve medya komitemiz Rotary hakkında topluma bilgi vermek ve
kulübümüzün hizmet projelerini ve faaliyetlerini tanıtmak için çaba gösterecektir.
Bu amaçla medya ile işbirliği yaparak kulüp faaliyetleri tanıtılmaya çalışılacak ve
toplumdaki önemli kuruluş ve liderler ile iletişim kurulacaktır.
The Club Public Relations Committee will work on informing the public
about Rotary and promoting our club’s service projects and activities.
The committee will work with media to secure proper publicity for the
club activities, and work with key organizations and leaders within the
community.
İş Yeri Ziyaretleri Komitesi / Offices Visiting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Asım GÜREL, Rtn. Serdar KAYA, Rtn. Deniz COŞKUNSU
İmkanlarımız elverdiği sürece iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
We will try to contribute these visits as much as possible.
4. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: Rtn. Semih BASKAN
60. Yıl Kutlama Komitesi / 60th Anniversary Clebrations committe :
Başkan / Chairman : Rtn. Mehmet DÜLGER,
Üyeler / Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn Erdoğan KAYAR
Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi / Vocational Services and
Rewarding Committee
Üyeler/Members: Rtn. Semih BASKAN, Rtn. Kadircan BATURALP,
Rtn. Haluk AYDEMİR
Dönemimizin meslek ödülü, meslek hayatında özveri ile çalışmış, mesleğinde
yüksek ahlaki standartlar uygulayan bir meslek sahibine verilecektir.
Vocational award of our term will be presented to a person, who has had
a successful career, and who applies high ethical standards in his
profession.
Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Ekrem Kadıoğlu, Rtn. Metin Kamil ERCAN,
Rtn. Haluk AYDEMİR
Uluslararası Rotary kısa ve uzun dönem gençlik mübadele programına katılan
gençler için kulübümüzden de aday gösterilmesine çalışılacaktır. Üyelerimiz, aday
gösterme ve mübadele kapsamında kulübümüzün ağırlayacağı gençlere de ev
sahipliği yapma konusunda teşvik edilecektir.
Dönemimizde kulübümüz Amerika Birleşik Devletleri’nden gelecek bir öğrenciyi
misafir edecektir. Bu öğrencinin kulübümüzün faaliyetlerine katılması
sağlanacaktır.
Our committee will support applications from our club for short and long
term student exchange programs of Rotary International. Our members
will be encouraged to propose candidates and to host young people
coming from other countries.
During our tenure, our clup will host a student from United States of
Amerika . We will encourage the student to attend the club activities.
Rotaract ve Ryla Komitesi / Rotaract and Ryla Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Metin Kamil ERCAN, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn. Erdoğan KAYAR
Dönemimizde, Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimize özen gösterilerek, her
konuda daha yakın bir işbirliği içerisinde olmak için çaba gösterilecek,
projelerinde destek verilecektir. Kulübümüzün düzenleyeceği faaliyetlere,
Rotaract’ların da katılmalarına özen gösterilecektir.
Geleceğimizin en önemli yatırımı olan gençlere yönelik RYLA Liderlik seminerine,
kulübümüz adına adaylar tespit edilerek katılımları sağlanacaktır.
During this term, we will try our best to support and have strong
relations with Ankara Rotaract Club and to be in closer coordination in
all respects. We do not only intend to participate in their activities but
also to invite Rotaracts taking part in our activities.
Candidates will be selected on behalf our club to RYLA Leadership
Seminar for young people, who are our most important investment for
future, and their participation shall be ensured.
Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Başkan / Chairman : Rtn. Asım GÜREL
Üyeler/Members : Fatma Hacer YAZICI, Emine Semra ÇINAROĞLU,
Güllü SERDAROĞLU, Ekmel KADIOĞLU, Handan UNGAN
Bütçe ve üye katılımlarının oluşturduğu olanaklarla burs verme programına
devam edilecektir. Üyelerimizin bursiyerlerle ilgilenmeleri teşvik edilecektir.
Düzenlediğimiz kulüp aktivitelerine mümkün olduğunca katılımları sağlanacaktır.
Ayrıca Burs komitesi için yaratılmış olan fonların arttırılmasına yönelik
faaliyetlerde bulunulması / projeler geliştirilmesi ve bu fonların bursiyer sayısının
arttırılmasından ziyade mevcut bursiyerlerimize daha iyi olanaklar temin
edilebilmesi amacıyla kullanılması düşünülmektedir.
The scholarship Programme supported by the Budget and by the
participation of our Members will continue. The close relation-ship
between our Members and our Students will be encouraged.
It is additionally considered to conduct activities and to develop projects
in order to increase the existing funds allocated to the Scholarship
Committe and such additional funds are aimed at being used not to
increase the existing number of our Students but to provide them with
better facilities.
“Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” Projesi / Nemrut Ascent with
Impaired People Project
Üyeler/Members : Rtn. Serdar KAYA, Rtn. Mesut YALÇIN, Rtn. Turhan
AÇIKALIN
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün “Nemrut’a Tırmanıyoruz” Geleneksel Rotary
Engellilerle Zirveye Tırmanıyor Projesi kapsamında imkanlarımız ölçüsünde her
türlü destek bu senede verilecektir. Ayrıca farklı ülkelerden engelli katılımını
sağlamak amacıyla uluslararası çalışmalar yapılacaktır.
We will again try to assist this project, which has been held for years in
coordination with Adıyaman, Nemrut Rotary Club, where Mountain
Nemrut is ascented with Impaired People.
Within the frame of this Project; we also target to bring the activity on
International Platform and thus try to arrange the participation of
Impaired people from various Countries.
Afet ve İlk Yardım Komitesi / Disaster and First Aid Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Murat YAZICI, Rtn. Deniz COŞKUNSU,
Rtn. Mustafa TOKER
Depreme ve diğer afetlere karşı bilinçlendirme toplantıları düzenleyerek, acil
yardım eğitimleri, deprem kitleri temin edilmesi ve acil durumlar için iletişim ağı
oluşturma konularında çalışacaktır. Acil yardım kurum ve örgütleri ile bağlantılar
kurulacaktır.
The Committee will arrange meetings to provide information on
earthquakes and other natural disasters and will also work on the topics
of first aid education, the acquisition of earthquake kits and establishing
a communications network for times of emergencies. In this respect
communications and relations shall be established with Emergency Aid
Institutions and Organizations.
İşitme Engelli Okulları Komitesi “KEMAL YURTBİLİR ÖZEL EĞİTİM
MESLEK LİSESİ” / Schools for Hearing Impaired Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
Üyeler/Members: Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Barış ÇELİK,
Rtn. Turhan AÇIKALIN, Rtn. Mehmet UNGAN, Rtn. Semih BASKAN
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak, geçen
dönem başlatılan proje bu yıl da devam edecektir.
Bu proje ile öğrencilerin ihtiyaçlarının bir kısmını en azından ulaşılabilir kılmak
başlıca hedefimiz olup, sonuçta öğrencilerin derslerini sağlıklı bir şekilde takip
edebilmelerinin yanı sıra kendilerine güven duygularını arttırarak sosyal ve
günlük hayatta verimli yaşam imkanı sunmak ve topluma kazandırılmalarını
amaçlayan bir projedir.
Projeye, Aktif Duyu Merkezi Ankara Şubesi her konuda destek vermekte ve proje
ortağı olarak çalışmaktadır. Yapılan girişimler ile eşleşmiş bağış konusunda
çalışmalar başlatılmış ve ABD Del Mar- Solana Beach Sunrise kulübü ile birlikte
yapılacak olup, proje UR web sayfasında G-460 numarası ile yayınlanmıştır.
Eşleşmiş bağış projesinden sağlanacak gelir ile bir kısım öğrencilere yeni işitme
cihazı alınacaktır.
Sokak Çocukları Projesi :
Üyeler/Members : Tuğba ÇELİK, Ayşe Filiz BATURALP, Fatma ÇUBUKÇU
5. ROTARY VAKFI KOMİTELERİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. MURAT YAZICI
Üyeler / Members : Rtn. Serdar KAYA, Rtn. Mesut YALÇIN,
EREY Komitesi / EREY (Every Rotarian Every Year) Committee
Üyeler/Members : Rtn. Murat YAZICI, Rtn. Deniz COŞKUNSU, Rtn. Ahmet
Emin MÜDERRİSOĞLU, Rtn. Vural GÜR
Komitemiz, gerektiğinde kulüp projelerinin finansmanı için Rotary Bölge Vakfı,
U.R Vakfı ve eşleştirilmiş bağış programı kapsamında yurt dışı kulüpler ile temas
kurarak kaynak sağlamaya çalışacaktır.
Türkiye Rotary kulüpleri olarak Rotary Vakfı’ndan aldıklarımız ve verdiklerimiz
karşılaştırıldığında, verdiklerimizin çok daha az olduğunu söylememiz
mümkündür. Bu nedenle Kulübümüzde yeni Paul Harris Dost adaylarının
kazanılması ve adayların ise Paul Harris Dostu olmaları konusunda çaba
gösterilecektir.
Komite ayrıca gerek AB ve gerekse diğer yabancı misyonla kulüp ilişkilerimizin
geliştirilmesi ve yabancı konuk konuşmacı bulunması konusunda faaliyet
gösterecektir. Yurt dışına gidecek üyelerimizin ziyaret ettikleri ülkelerde /
yerlerde
Rotary
kulüplerini
ziyaret
etmelerinin
teşvik
edilmesi
de
amaçlanmaktadır. Rotary Vakfı konusunda bir konuşmacı sağlanarak üyelerimizin
bu konudaki bilgi ve heyecanları canlandırılmaya çalışılacaktır.
Our committee will endeavor to contact with Rotary District and
International Foundations, and the Rotary Clubs abroad within the scope
of matching grants, to finance our projects when necessary. We will
cooperate with the Turkish Service and Education Foundation for our
club members to benefit from all of the foundation resources such as
trainings, seminars and scholarships. Our members will be encouraged
to increase the number of Paul Harris Fellows and Fellowship
candidates.
The committee will also try to enhance our relations with EU members
and other foreign missions, and will endeavour efforts to find foreign
guest speakers. Our members visiting foreign countries / places will be
encouraged, to entice visits to local Rotary Clubs during their trips
abroad. A speaker will be invited to make a speech about the Rotary
Foundation.
Küresel Bağışlar Komitesi / Global Grants Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ali PADIR
Üyeler/Members: Rtn. Tarık AKSU, Rtn. Metin Kamil ERCAN
Komitemiz, gerektiğinde kulüp projelerinin finansmanı için U.R Vakfı ve
Eşleştirilmiş Bağış Programı kapsamında yurt dışı kulüpler ile temas kurarak
kaynak sağlamaya çalışacaktır.
Our committee will endeavor to contact with Rotary District and
International Foundations, and the Rotary Clubs abroad within the scope
of Matching Grants, to finance our projects when necessary.
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
İLK ALTI AYLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ / FIRST SIX MONTHS’
WORKING CALENDER
TEMMUZ/JULY
3.7.2013
9.7.2013
17.7.2013
22.7.2013
AĞUSTOS/
AUGUST
1.8.2013
7.8.2013
14.8.2013
21.8.2013
28.8.2013
EYLÜL/
SEPTEMBER
4.9.2013
11.9.2013
18.9.2013
25.9.2013
EKİM/ OCTOBER
2.10.2013
9.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
KASIM/
NOVEMBER
6.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
ARALIK/
DECEMBER
4.12.2013
11.12.2013
18.11.2013
25.11.2013
Çalışma Programının Sunumu / Working Program Presentation
Başkent Rotary Kulübü Ev Sahipliğinde 11. Grup Rotary Kulüpleri ortak
toplantısı
Kulübümüz ev sahipliğinde 11. Grup Rotary Kulüpleri ortak toplantısı
Konuşmacı / Speaker : Rtn. Musa Pınar
Oran Rotary Kulübü Ev Sahipliğinde 11. Grup Rotary Kulüpleri ortak
toplantısı
Eşli / with Spouses
ÜYELİK GELİŞTİRME AYI
MEMBERSHİP DEVELOPMENT MONTH
Kocatepe Rotary Kulübü Ev Sahipliğinde 11. Grup Rotary Kulüpleri
ortak toplantısı
Arife günü / Tatil / Holiday
Tatil / Holiday
Tatil / Holiday
Tatil / Holiday
YENİ NESİLLER AYI / NEW GENERATIONS MONTH
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Eşli / with Spouses
MESLEK HİZMETLERİ AYI / VOCATIONAL SERVICES MONTH
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Tatil ( Kurban Bayramı) / Holiday (Sacrifice Feast)
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
ROTARY VAKFI AYI / ROTARY FOUNDATION MONTH
Konuşmacı / Speaker : Rtn. Prof. Dr. Semih Baskan
Konu / Subject : “Atatürk’ün Hastalığı”
Konuşmacı / Speaker : Prof.Dr. Yekta Güngör Özden
Konuşmacı / Speaker : Prof.Dr. Seçil Karal Akgün
Konuşmacı / Speaker: Rtn. Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu
Konu / Subject : Atatürk’ün Müzeciliğe Bakışı
ROTARY AİLESİ AYI / ROTARY FAMILY MONTH
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Yılbaşı Yemeği / New year dinner
Eşli / with Spouses
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Şahap Birgi
Cevat Girgin
Cemal İmre
Orhan Mersinli
Celal İmre
Necdet Egeran
Galip Kardam
Vedat Ural
Erol Bükey
Enis Tokcan
Fethi Gürel
Velid İsfendiyar
Yılmaz Öz
Fuat Zadil
Azmi Tlabar
İlhan Çevik
İrfan Tümer
Bahattin Bursalı
Yavuz Kireç
Hüseyin Sermet
Yüksel Seler
Emin Gürol
Necip Alayeli
Çetin Gökçeadam
Aykut Duatepe
Burçin Arkan
Fahrettin Uluç
Şemsi Bargut
Medeni Soysal
Önder Çavuşoğlu
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Engin Ural
Yaşar Alıçlı
Zafer Gülçur
Kemal Seler
Kadircan Baturalp
Tarık Çetin
Doğan Erden
Nurhan Aydınalp
Önder Güven
Volkan Pasiner
A. Ulvi Serdaroğlu
Ali Padır
Kenan Eratalay
Ömer Lalik
Güneş Üçer
Metin Acet
Vedat Kirişçi
Refii Berent
Y. Asım Gürel
Aral Ege
Günal Akbay
Serdar Kaya
Can Sezgin
Mesut Yalçın
Mustafa Toker
Haluk Aydemir
Ayhan Bozkurt
Metin Kamil Ercan
Murat Yazıcı
Kemal Ergün
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Download

İndir (PDF, 629KB) - Ankara Rotary Kulübü