İstanbul, 17 Eylül 2014
Sirküler No: 078
Konu: Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan
kıymetli taşlar listeden çıkarılmıştır.
Özet: ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 71.01, 71.02, 71.03,
7104.90.00.19, 71.05, 71.16 G.T.I.P. numaralı mallar ÖTV kapsamından
çıkarılmıştır. Bu mallar; tabii inci, kültür incileri, elmaslar ve diğer bazı kıymetli
taşlardan oluşmaktadır.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
TBMM Genel Kurulunun 10 Eylül 2014 tarihli toplantısında kabul edilen
6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer) Resmi
Gazete’de yayımlandı.
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
Söz konusu Kanun’un 116. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
ekli (IV) sayılı listede değişiklikler yapılarak aşağıdaki tabloda GTIP
numaraları ve oranları belirtilmiş olan mallar listeden çıkarılmıştır. Buna
göre söz konusu mallar, Kanun’un yayım tarihi olan 11 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla ÖTV’ye tabi olmayacaktır.
G.T.İ.P. NO
71.01
71.02
71.03
7104.90.00.00.19
71.05
Mal İsmi
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya
tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat
ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya
takılmamış); tabii inci veya kültür incileri
(taşınmasında kolaylık
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe
dizilmiş)
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat
mıhlanmamış veya takılmamış)
(Sanayide kullanılanlar hariç)
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı
kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi
tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe
dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış);
kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı
kıymetli taşlar
(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında
kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak
ipliğe dizilmiş)
(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip
yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli
taşlar)
Diğerleri
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı
kıymetli taşların toz ve pudraları
(Sanayide kullanılanlar hariç)
www.ey.com
Vergi
Oranı (%)
20
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
20
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
20
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
20
20
bulunulamaz.
-2-
G.T.İ.P. NO
71.16
Mal İsmi
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya
da yarı kıymetli
taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip
yoluyla elde edilmiş)
Vergi
Oranı (%)
20
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan Derya Arslan
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

(IV) sayılı listede yer alan kıymetli taşlar listeden çıkarılmıştır.