T.C,
SAGLIK BAKANLIGI
Tiirkiye Halk Salhgr Kurumu
t"ti-t*+ffi)*'.';ffi.H.
Sayr :57536863/231.01
Konu: Dolum Oncesi Bakrm, Dolum Sonu
Bakrm Ydnetim Rehberleri
f,
iliifriiiir
rr
r
i
rrliriiiiiiliiiriiii
GENELGE
2014t.9
Gebelik siiresince. dolum srrasrnda ve sonrasrnda salhk hizmetlerinin erigilebilirlifi.
salhk hizmetlerinden etkin faydalanma, bu hizmetlerin kalitesinin artrrrlmasr ve hizmet sunan
salhk kurumlan arasrnda etkili sevk sisteminin bulunmasr anne ve yenidogan 6ltimlerini
<inlemede 6nemlidir. Anne 6liimlerinin <jnlenmesine ydnelik ulusal planlarrmrzda; dogum 6ncesi.
dolum srrasr ve dolum sonrasr bakrm hizmetlerinin niteliginin artrrrlmasr hedeflenmigtir.
Dogum cincesi bakrm, dofum sonrasr bakrm hizmetlerinde nitelilin artlnlmasr,
standartlar sallanmasr amact ile 2008113 sayrh genelge ile uygulamaya konulan Do{um Oncesi
Bakm Yt)netim Rehberi ve 2008/80 sayrh genelge ile uygulamaya konulan Do{um Sonu Baktm
Yonetim Rehberinin ulusal ve uluslar arasr giincel literatiir bilgileri rgrlrnda Bilim Komisyonlan
tarafrndan g6zden geqirilerek ikinci revizyonlart gergeklegtirilmigtir.
Anne ve bebek sallrlrnr korumak ve anne dliimlerini en aza indirmek igin Dolum Oncesi
Bakrm Ydnetim Rehberine gdre izlenen her gebenin dolumunun hastanede gerqekleqtirilmesi,
dolum sonrasr komplikasyon geligmeyen vakalar igin normal dolumdan sonra en az 24 saat,
sezaryen ile do[umdan sonra ise en az 48 saat lohusa ve yeni dolamn hastanede izlenmesi
saflanmalrdrr. Lohusanrn izlemi dolum sonu ilk 24-48 sa.atte hastanede, taburcu olduktan sonra
dopum sonu 42. gine kadar salhk kuruluqunda veya evde gergeklegtirilmelidir.
Revize edilmiq olan yiinetim rehberlerinin ilinizdeki dogum 6ncesi bakrm, dolum sonu
bakrm hizmeti veren tiim salhk kuruluqlanna ve personeline teblig edilerek uygulamaya
konulmasr konusunda ilgililere emirlerinizi 6nemle rica ederim.
Prof.
EKLER:
l- Dolum Oncesi Bakrm Ycinetim Rehberi (44 Sayfa)
2- Dolum Sonu Bakrm Ydnetim Rehberi (56 Sayfa)
DAGII'IM:
Bilgi:
Salhk Hizmetleri Genel Miidiirliigii
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Gere!i:
81 Il
Valilili (ll Safhk Mtidiirliigi)
(il Halk saghgr Miidiirliilti)
1il famu Hastane Birligi)
Kadrn r c [. reme Saplrgr I)airc Bafkanlrgr ilkiz Sokak No:
Telelbo: (0 I l2 ) 565 60 03 fal\: 0 (3 l2) 565 60 55
,1./2
Srhhi] e Canka]'a /
ANKARA
r
ru
Download

Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.