TYRKISK
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ
HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
BİRLİKTELİK DÜZENLEMELERİ VE İKAMET ÇÖZÜMLERİ KONUSUNDA AİLELERE TAVSİYELER
ÇOCUK KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ
Birbirinden ayrılan çoğu aile çocukla ilgili düzenlemeler
konusunda anlaşmaktadırlar. Birlikteliğin sona
ermesinden sonra da çocukları kapsayan çok önemli
düzenlemeler konusunda ailelerin anlaşması en
iyi çözümdür. Çocuklar ve gençler büyük ve kalıcı
anlaşmazlıkları olan aileler ile birlikte yaşamaktan –
aileler birlikte veya ayrı yaşasalar bile- zarar görürler.
Birlikteliğin sona ermesinden sonra çocukların duygusal,
davranışsal ve psiko sosyal sorunlar yaşamasınının en
önemli nedenleri arasında anne ve baba arasındaki kalıcı
anlaşmazlıkların olduğunu araştırmalar göstermektedir.
Bu fasikül birlikteliğin sona ermesinden sonra çocuklarla
ikamet ve birliktelik konusunda zor kararlar alacak olan
ailelere yardım içim hazırlanmıştır. Fasikül öncelikle
birlikteliklerini sonlandırma aşamasında olan veya ortak
çocukları için işbirliği konusunda anlaşmazlıkları olan
ailelere yöneliktir. Hem iyi bir iletişim içinde olanlara
hem de ayrılma sonrasında anlaşmazlıklarla didinenlere
yöneliktir.
Fasikül farklı birlikteliği ve bölünmüş ikameti de içeren
ikamet düzenlemeleri için yaş ve gelişimle ilgili koşullar
hakkındaki çocuk psikolojisi bilimine dayanır. En küçük
çocuklar için geçerli olan özel hususlar özellikle ele alınır.
Fasikül şiddet ve saldırı sorunu olan aileleri ve bakım
gücünü yitirmiş olmalarından kuşku duyulan aileleri
2
kapsamaz. Çocuk velayeti elinde bulunduranlardan
bakım ve anlayış talep eder (Çocuk Yasası § 30).
Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi çocuk için en iyi
çözümün çocukla ilgili tüm eylemlerde ve kararlarda bir
temel yaklaşım ve amaç olmasını ön koşul olarak koyar.
Çocuk Sözleşmesi Çocuk Yasası kapsamı içerisindedir:
”Velayet konusunda, çocuğun nerede devamlı ikamet
edeceği, birlikteliği ve bu tür konuların ele alınması
hakkındaki kararlar her şeyden önce çocuk için en iyi
çözüm olacak doğrultuda alınacaktır.”
(Çocuk Yasası § 48).
Bu fasikülün çocukların ve gençlerin iyi ve güvence
içinde yetişmesine katkıda bulunabilmesini umut
ediyoruz.
VELAYET
Çocuğun devamlı ikametinin neresi olacağı, anne
ve babadan diğeriyle ne kadar süre birlikte kalacağı
konusunda anlaşmak, anne ve baba olarak sizlerin
sorumluluğudur. Çocuğun devamlı ikametinin bölünmesi
konusunda da anlaşabilirsiniz. Bu durumda çocuk
sizlerin her biriyle aynı süre kalabilir veya anlaşacağınız
bir başka bölüşüm de olabilir. Önemli olan,üzerinde
anlaşmaya varacağınız düzenlemenin öocuğun yararına
olmasıdır. Sözleşmeler yapılırken veya değiştirilirken,
ikamet ve birliktelik düzenlemesinin çocuk için nasıl
işlediğini takip etmek ve çocuğun ihtiyaçlarını ve
isteklerini dikkate almak önem taşır. Düzenlemede
değişiklikler yapmaya ihtiyaç olup olmadığını
değerlendirmek için, düzenlemeyi belirli bir süre
denemek mantıklı olabilir.
Çocuk için önemli olan, ayrılma sonrasındaki bakım
durumunun mümkün olduğu kadar kadar önceki
duruma benzer olmasıdır. Bu nedenle, ayrılmadan önce
sizlerin çocuğun sorumluğunu nasıl bölüştüğüne ve
çocuğun en çok kime bağlı olduğuna ağırlık vermek
gerekir. Kural olarak, en azından özel durumlar dışında,
ayrılık sonrasında kardeşlerin ikametinin aynı olması
gerekir.
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
3
ÇOCUĞUN YAŞI
0-1
yaş
Çocuğun içinde bulunduğu gelişim
psikolojisi aşaması anne ve babanın
ayrılmasının ve anlaşmazlıklarının
doğurduğu sonuçlarda bir rol
oynayabilir. Birlikteliğin sona
ermesinin çocuk için bir yük
oluşturduğuna kuşku duyulmaz.
Buna karşın, ayrılma bazı çocuklar
için olumlu sonuçların doğmasına
da katkıda bulunabilir. Çünkü yeni
aile durumu günlük yaşamda
daha büyük ölçüde sakinliğe,
oturmuşluğa ve güvenceye yol
açabilir. Çocuğun yaşa dayalı
ihtiyaçları konusunda genelleme
yapmak zor olsa da ortak özellikler
vardır.
4
Birliktelik düzenlemesi emzirme
ve yemek/uyku ritmi gibi çocuğun
fiziksel ihtiyaçlarına uyum
sağlamalıdır. Çocuğun en çok kime
bağımlı ve bağlı olduğu dikkate
alınmalıdır. Çocuk öncelikle bir
yaşına basıncaya kadar asıl bakıcısı
ile kendisini güvence içerisinde
hissetmelidir. Küçük çocuklar
devamlı değişen yerlere ve kişilere
tabi olmaları halinde huzursuz ve
uyumsuz olabilirler. Küçük çocukların
özellikle sabit bir yatak odasına
ihtiyaçları vardır.Küçük çocuklar
bu tür istikkrarla güvence altına
alınmazlarsa, bu durum çocuğun
temel güven duygusunu etkileyebilir.
Bu nedenle, çok küçük çocuklar
için birliktelik geceleme olmadan
gündüz olmalıdır. Buna imkanı olan
anne ve baba, diğeri ile sık gündüz
birlikteliğinin olması için, gereğini
yapmak zorundadır. Bu tür gündüz
birlikteliği çocuğun programına uyum
sağlamalıdır.
1-3
yaş
Zamanla hem daha uzun süreli
gündüz birliktelikleri hem de
gecelemeler iyi çözüm olabilir.
Bunun çocuğun yaşamındaki
dengeyi bozmaması gerekir.
Çocuk 2 ve 3 yaş arasında olana
kadar birden fazla geceyi aşan
birlikte gecelemelerin ertelenmesi
gerekir. Bakıcılar arasında sıkı
iletişim ile iyi işbirliği durumunda ve
çocuğun buna yeterince olgunluk
göstermesi halinde bu tür birliktelik
düzenlemesi en iyi şekilde iş
görecektir. Gecelemeli birlikteliğin
kapsamı değerlendirilirken, çocuğun
dayanıklılığına, duyarlığına ve anne
ve babasına bağlılığına ilişkin bireysel
değerlendirme büyük önem taşır.
3-6
yaş
3 yaşından itibaren okul yaşına kadar
olan dönemde çocuğun birlikte
olma ve geceleme kapasitesi artar.
Ayrıca koşulların elvermesi halinde,
bu yaştaki çocuk bölünmüş ikamet
çözümüne de olgunlaşmış olabilir.
Bu tür bir çözüm çocuk için en iyi
çözümdür. Çocuğun şimdi daha fazla
anlaması, kendi ihtiyaçlarını açıkca
ifade etmesi ve ileride olacaklara
karşı hazırlanabilmesi söz konusu
olur. Çocuğun ailesinden birinden
tüm hafta boyunca ayrı olması
genelikle uzun olur. Bu nedenle,
çocuğun hafta içerisinde diğer
bakıcı kişi ile buluşabilmesi için
koşulların hazırlanmsı gerekir. Bu
tür sözleşmeler yapılırken veya
değiştirilirken, çocuğun gelişim
düzeyinin ve ihtiyaçlarının göz önüne
alınması gerekir.
12 yaş
6-12
yaş
Zamanla çocuk büyüdükce, lisanı
gelişir ve büyük ölçüde kendisi ne
durumda olduğunu ve ne istediğini
anlatabilir. Bu durumda çocuk için en
iyi çözüm çerçevesi içerisinde ailenin
çocuğun söylediklerine kulak vermesi
ve çocuğun isteklerine uyması önem
taşır. Ayrıca çocuk daha dışarı dönük
ve sosyal iletişim daha büyük olur.
Çocuğun anlaşmaya varılan süre
dışında diğer ailesiyle birlikte olmaya
ihtiyaç duyması söz konusu olsa bile
ailenin bu gereksinimi anlaması ve
esnek olması önemlidir.
Çocuklar gençlik dönemlerinde,
aileleri onlar için hala önemli olsa
da, yaşıtlarına devamlı daha çok
bağlanırlar. Önemli olan, çocukların
ikameti bölünmüş ise, çocukların
her iki evlerinden de arkadaşlarıyla
iyi ilişki kurabilmelerini ailelerin
sağlamasıdır. Gençler yaşları ve
olgunlukları arttıkca kararlara daha
fazla katılma ihtiyacı duyarlar. Ayrıca,
bir başka ev yerine belli bir evde
yaşamak istemeleri konusunda
da bu geçerlidir. Gençler gelişim
dönemlerinde zahmetli olurlar. Bu
dönemde çoğu genç asıl ikamet ister.
Bu diğer anne ve babadan birini daha
çok sevdiği anlamına gelmez. Ancak,
büyük çocukların daha az esnek
olduklarını belirtebilir.
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
5
ÇOCUĞUN DÜŞÜNCESİ
izler ikamet ve birliktelik konusunda bir
sözleşme yaparken veya sözleşmeyi
değiştiriken, aile olarak çocuğun görüşlerini
ve isteklerini dikkate almanız önemlidir. Aileler çocuk
için kişisel durumlar hakkında kararlar almadan
önce kişisel görüşlerini oluşturabilcek durumda olan
çocuğa düşüncesini bildirme imkanı sağlanmasını
Çocuk Yasası zorunlu kılmaktadır. Çocuk 7 yaşından
itibaren görüşlerini bildirme hakkına sahiptir. Çocuğun
görüşüne ne kadar ağırlık vereceğiniz, çocuğun yaşına
ve olgunluğuna bağlıdır. Çocuk 12 yaşını doldurduktan
sonra çocuğun görüşlerine büyük önem verilecektir.
Birliktelik ve ikamet düzenlemeleri sözleşmeye
bağlanırken veya ayarlanırken gençlerin görüş bildirme
hakkı vardır. Çocuk düşüncesini bildirme hakkına sahip
olsa da görüş bildirmek zorunda değildir. Uzlaşma
toplantısı sırasında uzlaştırıcı tarafından çocuğun
dinlenmesinin sağlanması önemlidir.
S
6
ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI KONUSUNDA
AİLELERE TAVSİYELER
BAKIM ÖZELLİKLERİ
Ailerin çoğu onları aile olarak yeterli kılan özelliklere ve
yeteneklere sahiptir. Çocuğun bakımını iyi yapmak için
anne ve babanın koşulları arasında büyük farklar varsa,
çocuğun bakımı konusunda hanginiz en iyi koşullara
sahipseniz çocuğun en fazla onunla birlikte olması
konusunda anlaşmak en iyi çözümdür.
GÜNLÜK YAŞAMDA DEVAMLILIK
Çocuklar, anne ve babadan hangisiyle birlikte
olduklarına bakılmaksızın, anne ve babalarının kendilerini
sevdiğini ve sorunlarıyla ilgilendiklerini görmek
ihtiyacını duyar. Çocuğu desteklemek ve çocuğun
diğer ailesine karşı duyabileceği özlem konusunda
anlayış göstermek önemlidir. Ayrıca, çocuğun diğer
evde yaptıkları ve deneyimleri konusunda ailesinin
belirli bir ölçüde ilgilenmesine de çocuklar gereksinme
duyar. Bu nedenle, sizler uygun biçimde telefon ederek
çocuğunuzun halini hatırını sorabilirsiniz. Çocuk da
ihtiyaç duyduğunda diğer ailesine telefon edebilir. Sizleri
doğum gününde, çocuk yuvasında, okulda veya diğer
alanlarda birlikte görmek çocuk için iyi olabilir.
Bazı anne ve babalar günlük yaşamda veya birliktelik
sırasında çocuğun sorumluluğunu yalnız başlarına
yükleneceklerinde kendilerine güven duymayabilirler.
Birlikte yaşamın sona ermesinden önce çocuğu
yatırmak, bakımını yapmak veya benzeri pratik bakıma
katılmayan biri için bu bir sorun olabilir. Şayet biriniz
çocukla diğerinize göre çok uzn süre birlikte olduysanız,
çocuk için önemli olan rutin işler, alışkanlıklar ve pratik
durum konusunda diğerinizi bilgilendirmeniz önemlidir.
Çocuğun kaldığı evdeki olumlu ve olumsuz olayları diğer
evde anlatma konusunda kendisini güvence içinde
hissetmesi önem taşır. Çocuğun anne ve babasının
birlikte konuştuklarını bilmesi halinde, diğer ev hakkında
konuşabilmesi bir olasalık çocuk için
daha kolay olacaktır. Ek olarak, çocuğun hayatıyla ve
günlük yaşamıyla sizlerin birlikte ilgilendiğini görmesi,
çocuk için olumlu olacaktır.
ESNEKLİK
Kural olarak çocuğun her zaman iki ailesi olduğunu
görmesi çocuk için iyidir. Bu yetişkinlerin esneklliğini
gerektirir. Önemli olan, çocukların düzenlemenin
aslında sizler için değil, kendileri için yapıldığını görmesi,
sizlerin bu konuda gerekeni yapmanızdır. Örneğin, anne
ve babadan biri, gerçekte onun ”sırası” olmasa bile,
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
7
”
ANNE VE BABANIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ,
ÇOCUKLARIN İKİ EV ARASINDAKİ FARKLARI DAHA AZ
SORUNLA YAŞAMALARINA KATKIDA BULUNABİLİR.
gerektiğinde çocuğu yuvadan alabilir veya antrenmana
götürebilir. Çocuklar büyüdükce ve başka gereksinimleri
veya istekleri oldukca, sizlerin giderek uyarlamalar
yapabilmenize ihtiyaç duyar. Aynı zamanda çocukların
birliktelik ve bakım düzenlemesinin onlara yaşamda iyi
bir ritm verdiğini görmeleri önemlidir.
Birliktelik ve ikamet konusundaki sözleşmelerin,
çocuğun gelişimi ve duygusal ihtiyaçları değiştikce,
zaman zaman değerlendirilmesi gerekir. Birliktelik
sözleşmesinde basamak basamak arttırma planı
yapabilirsiniz. Örneğin, küçük çocuğun sık gündüz
birlikteliği ve iki üç yaşından itibaren geceleme
birliktelikteliğinin başlatılması konusunda anlaşmaya
varılabilir. Ayrıca, birliktelik düzenlemesi çocuğun
düzenlemeden hoşnut kalmasına göre muhtemelen
genişletilebilir ve ayarlanabilir. Büyük çocuklar
bakım düzenlemesinde esneklik ister. Bir sözleşmeyi
değiştirmek istemeniz durumunda, çocuğun
bilgilendirilmesi ve dinlenmesi gerekir. Çocukların
genelde kendilerini alıştırma konusunda zamana
ihtiyaçları olduğunu hatırlamak önemlidir.
İŞBİRLİĞİ
Eşlerin ayrılması sonrasında çocuklar konusunda işbirliği
yapılması konusunda önemli koşulların yerine getirilmesi
gerekir. Pratik ve kolay bir şekilde bilgi değişimini
becerebilmeniz önemlidir. İleriye dönük birliktelik
konusundaki tüm sözleşmelerin yazılı olması tavsiye edilir.
8
Ailelerin birlikte konuşma ihtiyacı duydukları şeyler
çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşına göre değişir. En küçük
çocuk birlikte olduğu ailesinin onun neleri sevdiği, ne
tür alışkanlıkları olduğu, ve çocuk için neyin en iyi işlediği
konusunda bilgi almasına bağımlıdır. Ailenin birlikte hareket
etmesi, çocuğun iki ev arasındaki farkları en az sorunla
yaşamasına katkıda bulunabilir.
Büyük çocuklar nelerden hoşlandıklarını ve ne istediklerini
bildirmekte becerikli olabilseler de yetişkinler arasında iyi
iletişim olması önemini korumaya devam eder.
İki ayrı evde bazı farklı kuralların ve sınrların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Çocukların çoğu bunun altından kalkabilir.
Farklılılıklar büyüdükce sorun ortaya çıkabilir. Çocuğun anne
ve babası tarafından iki farklı kişiymiş gibi algılanması ve
değerlendirilmesi çocuk için zorluk yaratır. Çocuk temelde
kendisine karşı beklentileri aşağı yukarı aynı olan ve önüne
benzer koşullar koyan anne ve babaya ihtiyaç duyar.
Anlaşmazlıkların çocuklar konusundaki işbirliğini
zorlaştırmasını önlemek için, birlikte yaşamın sona ermesi
aşamasında veya sonrasında, çoğu aile yardım almanın
yararını görebilir. Aile koruma kurumu (Familievernkontoret)
bu işbirliğini geliştirmek için ailelere tavsiyede bulunabilir
ve yol gösterebilir. Ayrılıma sonrasında aileler arasındaki
işbirliğini geliştirmek için kurs da bulunmaktadır.
EVLER ARASINDAKİ MESAFE
Bakım ve birliktelik düzenlemeleri söz konusu olunca
mesafe önemli bir faktördür. Çocuğun ikamet adresi
bölünmüş ise veya kapsamlı bir birliktelik düzenlemesi
varsa, evlerin birbirine yakın olması büyük bir avantajdır.
Bu durumda, çocuk her iki evden uşabileceği okul,
arkadaşlar ve aktivitelerden oluşan bir yakın çevreye
bağlanabilir. Ayrıca, çocuk diğer ailesiyle birlikte olmadığı
günlerde de onunla karşılaşabilme konusunda daha iyi
imkanlara sahip olur. Kısa mesafe ayrıca kendiliğinden
ve doğal olan karşılaşmalara da yol açabilir. Ayrıca,
çocuk yeterince büyükse ve diğer ailesi bisiklet/yürüyüş
mesafesindeyse, o ailesini kendisi de ziyaret edebilir.
Çocuğun diğer ailesinden kolayca giysi, malzeme ve
diğer eşyaları alması konusunda da yakınlık pratik
avantajlar sağlar.
YENİ EŞ
Sizlerin yeni eşi olması durumunda, işbirliği daha
karmaşık bir hal alabilir. Önemli olan, çocuğun
işbirliğinin kötüleştiğini veya yeni eşiniz nedeniyle ilişkiyi
sınurladırdığınızı görmemesidir. Durumun zorlaşması
halinde güçlükleri aşmak için yardıma başvurmanız
gerekir.
ANLAŞMAZLIK
Anlaşmazlıklar anne ve baba arasında stres yaratır.
Ancak, çocukta da büyük ölçüde stres yaratır. Anne
ve babalarının ilişkilerinin zor ve/veya birbirlerine
düşmanca bir tutum içinde olduğunu görerek yaşamak
zorunda olan çocuklar diğer çocuklara göre daha büyük
ölçüde ailelerini gözlemleyerek, ailelerin ne durumda
olduklarına dikkat ederler. Bu durum çocuğun güven
duygusunu azaltabilir ve çocuğun gelişimini etkileyebilir.
Anlaşmazlıklar ve stres çocuğun gelecekteki ruh sağlığı
için büyük bir tehlike oluşturabilir.
Çocuklar anlaşmazlık sırasında farklı tepki gösterir. Bazı
çocuklar pasiftirler ve kendilerine güvenmezler, diğerleri
huzursuz ve çekingen olurlar. Çocuklar genellikle güçlü
adalet duygusuna sahip olurlar. Ayrılma sonrasında her
iki ailesinin iyi olmasını isterler. Önemli olan, çocukların
çocuk olarak kalması ve anne ve babanın kendi
anlaşmazlıklarını ve birliktelik sorunlarını çocuklara
yüklememeleridir. Bir aile anlaşmazlığı büyük çocuklar
için çok ciddi olabilir. Çünkü onlar küçük çocuklardan
farklı bir biçimde anlaşmazlığa dahil olurlar.
Aileler anlaşmazlıkları çözmeyi öğrenmede çocuklar
için önemli modelleri oluştururlar. Ailenin sorunları
çözmedeki yeteneğinin zayıf olması, çocukların sorun
çözme yeteneğini etkileyebilir. Bu durum çocuklar
hem diğer çocuklarla birlikteyken hem de daha
sonraki yaşamlarında kendileri eş edindiklerinde
etkili olacaktır. Çocuklar iki ayrı evde yaşamanın
olumsuzluklarıyla karşılaştıklarında veya yetişkinlerin
sorunlarından etkilendiklerinde, çocukları dinlemek
ailenin görevidir. Olası sorunlara çözüm üretmek ailelerin
görevidir. Yetişkinler kendi anlaşmazlıklarını çocuklara
aktarmaktan kaçınmalı ve ayrılmaları sonrasında da aile
üzerine odaklanmalıdır.
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
9
ŞİDDET, SALDIRI, SARHOŞLUK
VE CİDDİ RUHSAL SORUNLAR GİBİ
RİSK DURUMU
ehdit ve şiddetin etkili olduğu veya ilişkileri
etkilediği ailelerde, özel durumların dikkate
alınması gerekir. Bu konuda çocuk yasasında
kurallar (§ 60) yer almaktadır. Ayrıca, bu gibi durumlarda
yardımcı olabilecek rehberler ve başka malzemeler
bulunmaktadır. www.regjeringen.no/bld ve www.
bufetat.no sayfalarında bu konuda daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.

Önceki eşinden korkan aile bir kriz merkezi (krisesenter)
ile bağlantı kurabilir. Korunma ihtiyacı duymanız
halinde polis ile temas kurunuz. Çocuk yasasıyla
düzenlenen konuların açıklığa kavuşturulması için
hukuk yardımı konusunda avukat ile bağlantı kurunuz.
Bu davalarda çocukları korumak özellikle önem taşır.
Kural olarak, aileler arasında olası birliktelik ve ikamet
konulu işbirliğinin değerlendirilmesinde, yukarıda sözü
edilenden farklı bir yaklaşımda bulunmak gerekir.
T
Örneğin, ailede şiddet, saldırı, sarhoşluk
ve ciddi ruhsal sorunlar nedeniyle bir evde veya
her iki evde çocuğun durumuyla ilgili endişe
duyuluyorsa, çocuk koruma hizmetleri kurumuna
(barneverntjenesten) haber verilmesi gerekir. Ailenin
anlaşamaması durumunda, ikamet ve birliktelik
sorununu mahkemeye taşımak da mümkündür.
10
IYI BIR YETIŞME
NESILLERE
YAYILIR
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
11
BÖLÜNMÜŞ
İKAMET ADRESİNİN
VEYA BÜYÜK
ÖLÇÜDE
GENİŞLETİLMİŞ
BİRLİKTELİĞİN
ÇOCUĞUN
YARARINA OLMASI
İÇİN KOŞULLAR
• Çocuğun yeterli bir yaşa ve psikolojik
olgunluğa ulaşmış olması.
• Çocuk her iki ailesine karşı iyi ve yakın bir ilişki
içinde bulunması gerekir.
• Çocuğun kendisinin düzenlemeyi istemesi ve
hoşnut kalması gerekir.
• Düzenleme konusunda her iki ailenin de
hemfikir olması gerekir.
• Aileler çocuk konusunda iyi bir işbirliği içinde
olabilmeli ve aralarındaki olası anlaşmazlıkları
çözebilecek yeteneğe sahip olmalıdırlar.
• Çocukların iki evde yaşamalarının getireceği
çocuklar üzerindeki yükü en aza indirecek
pratik düzenlemeler konusunda ailelerin
hemfikir olması gerekir.
• Çocukların okul, arkadaşlar ve aktiviteler
olan yakın çevreye her iki iki evden de
bağlanabilmeleri için, evler arasında coğrafi
yakınlık.
12
§
BİRLİKTELİK KONUSUNDA ÇOCUK
YASASI § 43:
Aileler çocuklar için en yararlısı olacağını
düşündükleri birlik te olma hakkı kapsamı
konusunda kendileri anlaşmaya varırlar. Aileler
birlik telik konusunda anlaşırken, çocuğun
görüşlerine, mümkün olduğu kadar iyi bir aile
bağlantısına, çocuğun yaşına, yakın çevreye
çocuğun ne derece bağlı olduğuna, aileler
arasındaki seyahat mesafesine ve çocuğun
durumuna da ağırlık verirler.
Aileler ”normal birlik te olma hakkı” denilen konuda
sözleşme yapabilirler. Bu yasada haftada bir kez
öğleden sonra gecelemeli birlik te olmak ve her
iki haftada bir hafta sonu birlik te olmak olarak
tanımlanır. Bu tür birlik telik düzenlemesi yaz
tatilinde toplam üç hafta çocukla birlik te olma
hakkını da sağlar. Yaz tatili birlik teliği bölünebilir.
Ayrıca, çocuk ile normal birlik te olma hakkı
her iki yılda bir sonbahar, noel, kış ve paskalya
tatillerinde de geçerlidir.
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
13
YARDIM İHTİYACI
irlikte yaşama sorunlarında ve aile işbirliği
konusundaki anlaşmazlıklarda Aile koruma
kurumu (Familievernet) yardım sunar. Aile
koruma kurumu ayrılma konulu görüşmelerde yasal
yaptırımlı arabuluculuk da yapar. Bu evli olanlar, birlikte
yaşayanlar ve çocuk yasasına göre mahkemede dava
açmak isteyenler için de geçerlidir. Bireyler, eşler, daha
önce birlikteliği olanlar ve aileler bu kurum ile bağlantı
kurabilirler. Hizmet bedava olup, sevk gerektirmez.
Norveç’te her vilayette aile koruma kurumu vardır.
B
Yerel aile koruma büronuzu (familievernkontor) bulunuz:
www.bufetat.no/familievernkontor
Danışma ve yardım konusunda çocuk yuvası veya okul
personeli ile, yerel aile merkezi (familiesenteret) ile veya
ana ve çocuk sağlığı merkezi (helsestasjon) ile bağlantı
kurabilirsiniz.
14
BU FASİKÜL AŞAĞIDA
BELİRTİLENLERLE İŞBİRLİĞİ
YAPILARAK ÇOCUK,
GENÇLİK, AİLE GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANMIŞTIR
IDA BRANDTZÆG
uzman psikolog ve okul
kitabı yazarıdır. Brandtzaeg
Oslo’da Lovisenberg Diakonale
Hastanesinde Nic Waals
Institutt’de çalışmakta ve
RBUP Öst ve Sör’de bebek
ve küçük çocuk ruh sağlığı
konusunda eğitim vermektedir.
ESPEN WALSTAD özel pratisyen psikolog ve ders
kitabı yazarıdır. Walstad 1991
yılından beri çocuk davası bilir
kişiliği yapmaktadır.
BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİ HALİNDE ÇOCUK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
15
ILLUSTRASJONSFOTO:
Tine Poppe
TRYKK:
Skipnes AS
UTFORMING:
Tibe T Reklamebyrå
www.bufetat.no/familievernkontor
Download

birlikte yaşamanın sona ermesi halinde çocuk için en iyi