T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
DENİZLİ ÇEVRE KALİTE
LABORATUVARI
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
REHBERİ
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/28.08.2014
Sayfa 1/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………………………….......2
1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ....................................................................................................................3
1.1.Genel Bilgiler …………………………………………………………………………………………………3
1.2.Su/Atıksu Analizleri…………………………………………………………………………………………..4
1.3.Katı Yakıt Analizleri………………………………………………………………………………………….5
2.SU VE ATIKSU NUMUNE MİKTARLARI SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ TABLOSU…..6
3.MİKROBİYOLOJİK NUMUNE ve ALIM NOKTALARININ DEZENFEKSİYONU…………………..13
3.1.Genel Kurallar……………………………………………………………………………………………….13
3.2. Kaynaklardan Su Numunesi Alınması…………………………………………………………………….13
3.3. Kaptaj, Depo, Drenaj veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması…………………………………………..13
3.4.Adi veya Tulumbalı Kuyudan Numune Alınması…………………………………………………………13
3.5.Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri ……………………………………………13
3.6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması……………………………………………………………..14
4.İLETİŞİM……………………………………………………………………………………………………. 14
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 2/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
1. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ
1.1 Genel Bilgiler
1. Kış Saat Uygulaması Mesai Saatleri: 08.00-12.00 ve 13.00-17.00
Yaz Saat Uygulaması Mesai Saatleri: 08.30-12.30 ve 13.30-17.30
(Cumartesi ve Pazar Günleri Hariç)
2. Numune mesai saatleri içinde Numune Kabul ve Raporlama Personeli
tarafından; mesai saatleri dışında ise (daha önceden numunenin geleceği
bildirilmesi şartı ile) görevlendirilmiş bir personel tarafından teslim
alınacaktır.
3. Kurumumuza analiz talebi ile gelen numunelerin ilk kontrolleri, aşağıda
belirtilen kriterlere göre Numune Kabul ve Raporlama Personeli tarafından
yapılacaktır.
4. Numunenin yetersiz olduğu durumlarda ilgili kurum/kişilerden numunenin
tamamlanması istenecektir.
5. Numune laboratuvara getirilmeden önce, analiz ücretinin Denizli
Büyükşehir Belediyesi veznelerine ya da Halk Bankası Delikliçınar
şubesi TR 510001200936000007000013 nolu hesaba yatırılmış olması
gerekmektedir. Numune makbuzu veya dekondu ile teslim alınır.
6. Her gelen numune başına 13 TL rapor harcı alınır.
7. Analiz ücreti yatırılmadan rapor teslim edilmeyecektir.
8. Numune sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe analizler belirtilen
metoda göre yürütülecektir.
9. Hizmet bedelleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesi’ne göre
tahsil edilmektedir.
10. Laboratuvarımız taşeron laboratuar kullanmamaktadır.
11. İstenildiği takdirde ölçüm belirsizliği verilecektir.
12. Müşteri talep ettiği durumlarda kendi numunelerinin analizlerine
tanıklık edebilme hakkına sahiptir.
13. Rapor sonrası itiraz 3 iş günü içinde yapılmalıdır. Daha sonrasında
yapılan itirazlar kabul görmeyecektir.
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 3/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
14. Analiz talebi iptali durumunda numune kabul aşamasında ise iptali
hemen gerçekleştirilir. Diğer aşamalarda ise analiz talebi iptali
gerçekleştirilmez ve analiz ücreti tahsil edilir.
15. Analiz raporlarının faks ve kargo ile gönderiminde doğabilecek müşteri
gizliliğinin korunmasından laboratuarımız sorumlu değildir.
16. Analiz sonunda, artan numunenin iade işlemi yapılmamaktadır.
17. Müşteri, şahit numune olarak saklanan numunenin analizinin yapılması
talep ettiği taktirde, yapılacak analiz ücreti müşteri tarafından
karşılanır.
18. Numuneler, posta, kargo veya şahıslar tarafından elden teslim
edilecektir.
1.2. Su/Atıksu Analizleri
1. Analiz için gerekli olan su numune miktarı en az 1 L, atıksu numune
miktarı en az 2,5 L’dir. Ancak sadece mikrobiyolojik analizler talep
edilmesi durumunda numune miktarı en az 500 mL’dir.
2. Numuneler uygun kaplarda güneş ışığı teması olmadan laboratuvara
getirilmelidir.
3. Numunelerin uygun taşıma koşullarında laboratuvara iletilmeleri
gerekmektedir.
4. Numunenin müşteri tarafından alınması durumunda, analiz şartlarına
göre numune alma müşterinin sorumluluğundadır. DENÇEV Müşteri
Bilgilendirme Rehberi (RH 01) ve/veya dencev.denizli.bel.tr web
sitesinde belirtilen numune alma, taşıma, muhafaza şartlarını
sağlamayan numuneler laboratuara kabul edilmeyecektir.
5. Su/Atıksu analizlerinde mikrobiyolojik analizler hariç diğer numuneler
laboratuarımızda en fazla 2 hafta saklanmaktadır ve TS EN ISO 5667-3
Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3 Numunelerin Muhafaza Taşıma ve
Depolanması için Kılavuzda belirtilen saklama şartları dikkate
alınmaktadır.
6. Rapor Teslim Süresi: BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) parametresi
analizi olan numuneler laboratuvara teslim alındığı andan itibaren
analiz sonuçları 6 iş günü içinde raporlanır. BOİ ölçümü gerektirmeyen
numunelerin sonuçları en geç 7 iş günü içinde raporlanır.
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 4/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
1.3.Katı Yakıt Analizleri
1. Analiz için gerekli olan numune miktarı en az 3 kg’dır.
2. Laboratuvarımızda
verilmemektedir.
katı
yakıt
alanında
numune
alma
hizmeti
3. Numuneler orijinal veya analiz için uygun şartlarda ve uygun ambalajda
gönderilmelidir.
4. Analiz şartlarına göre numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
5. Kargo ile teslim edilen numunelerde kargoda meydana gelen hasar
müşteriye aittir.
6. Laboratuvarımıza gelen kömür numuneleri için şahit numune saklama
süresi 2 aydır.
7. Rapor Teslim Süresi: Denetim amaçlı alınan kömür numunelerinin
analiz sonuçları Katı Yakıt Genelgesi Tebliği’ne uygun olarak en geç 5 iş
günü içinde raporlanır. Özel istek olarak gelen kömür numunelerinin
analiz sonuçları en geç 7 iş günü içinde raporlanır.
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 5/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
2. SU/ATIKSU NUMUNE MİKTARLARI SAKLAMA KOŞULLARI VE
SÜRELERİ TABLOSU
Parametre
Mikrobiyolojik
Analizler
(Şebeke Suyu)
Mikrobiyolojik
Analizler
(Kaynak/
Sondaj/
Artezyen Suyu)
Alüminyum
Antimon
Arsenik
Numune
Kabı
Plastik/
Cam
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
500
Numune Türü
Anlık
(Steril)
Plastik/
Cam
1000
Anlık
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
(Steril)
Plastik
Plastik
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Numune
Muhafaza
Tekniği
Soğutmalı/
Hemen analiz
edilmeli/
Klorlu sularda
tiyosülfat ilaveli
kaplar
kullanılmalıdır.
Soğutmalı/
Hemen analiz
edilmeli/
Klorlu sularda
tiyosülfat ilaveli
kaplar
kullanılmalıdır.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya HCl
ile asitlendirilir.
(HCl ile
asitlendirme daha
çok hidrür sistemi
analizlerinde
tercih edilir.)
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya HCl
ile asitlendirilir.
(HCl ile
asitlendirme daha
çok hidrür sistemi
analizlerinde
tercih edilir.)
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
24 Saat
24 Saat
Açıklamalar
Mikrobiyolojik
analizlerde şahit
numune saklama
işlemi
yapılmamaktadır.
Mikrobiyolojik
analizlerde şahit
numune saklama
işlemi
yapılmamaktadır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
Sayfa 6/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
Alüminyum
Antimon
Arsenik
Baryum
Bakır
Bor
Numune
Kabı
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
RH 01/rev01/29.04.2014
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
Numune Türü
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
Numune
Muhafaza
Tekniği
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya HCl
ile asitlendirilir.
(HCl ile
asitlendirme daha
çok hidrür sistemi
analizlerinde
tercih edilir.)
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya HCl
ile asitlendirilir.
(HCl ile
asitlendirme daha
çok hidrür sistemi
analizlerinde
tercih edilir.)
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
Açıklamalar
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
Sayfa 7/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
Çinko
Demir
Fosfor
Kadmiyum
Numune
Kabı
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
Numune Türü
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Kalsiyum
(ICP-OES)
Kalsiyum
(IC)
Krom
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Krom (VI)
Plastik/
Cam
1000
Anlık/
Kompozit
RH 01/rev01/29.04.2014
Numune
Muhafaza
Tekniği
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
-
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
Açıklamalar
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
-
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
24 saat
Sayfa 8/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
Kurşun
Numune
Kabı
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
Magnezyum
(ICP-OES)
Magnezyum
(IC)
Mangan
Nikel
Numune Türü
Plastik
Plastik
Potasyum
(ICP-OES)
Potasyum
(IC)
RH 01/rev01/29.04.2014
Numune
Muhafaza
Tekniği
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
veya H2SO4
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
Açıklamalar
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
-
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
-
Sayfa 9/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
Selenyum
Numune
Kabı
Plastik
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
1000
Sodyum
Numune Türü
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Lityum
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Florür
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Klorür
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Nitrit
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Bromür
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
(ICP-OES)
Sodyum
(IC)
Amonyum
(IC)
RH 01/rev01/29.04.2014
Numune
Muhafaza
Tekniği
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
(HCl ile
asitlendirme daha
çok hidrür sistemi
analizlerinde
tercih edilir.)
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Açıklamalar
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
Numune alma
kabı %10 HNO3
ile yıkanmış
olmalıdır.
1 ay
-
24 saat
-
1 ay
-
1 ay
1 ay
48 saat
1 ay
Sayfa 10/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
Numune
Kabı
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
Numune Türü
Bromat
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Nitrat
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Sülfat
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Fosfat
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
Toplam Sertlik
Plastik
1000
Anlık/
Kompozit
pH
İletkenlik
Sıcaklık
Çözünmüş
Oksijen
Bulanıklık
KOİ
BOİ
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
(Karanlık
Şişe)
RH 01/rev01/29.04.2014
50
50
50
50
100
100
1000
Anlık/
Kompozit
Anlık/
Kompozit
Anlık/
Kompozit
Anlık/
Kompozit
Anlık
Anlık,
kompozit
Anlık,
kompozit
Numune
Muhafaza
Tekniği
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
soğukta muhafaza
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
ile asitlendirilir.
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
1 ay
48 saat
28 gün
48 saat
1 ay
Çabuk analiz
24 saat
Çabuk analiz
24 saat
Çabuk analiz
-
Çabuk analiz/
Karanlık ortamda
1 gün
Çabuk analiz
24 saat
Çabuk analiz ya
da pH<2 olacak
şekilde derişik
H2SO4 ile
asitlendirilir ve
soğukta
saklanmalıdır.
Numuneler
karanlıkta
muhafaza edilmeli
ve sıcaklığı 1 °C
ile 5 °C arasına
soğutulmalıdır.
Çabuk analizde de
numune aynı
teknikle muhafaza
edilir.
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Açıklamalar
1 ay
24 saat
Üstte hava
kalmayacak
şekilde ağzına
kadar
doldurulmalıdır.
Sayfa 11/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
Parametre
AKM
Numune
Kabı
Plastik/
Cam
Minimum
Numune
Miktarı
(mL)
Numune Türü
Numune
Muhafaza
Tekniği
Tavsiye
Edilen
Maksimum
Saklama
Süresi
(Metoda
Göre)
1000
Anlık,
kompozit
-
48 saat
Yağ-Gres
Cam
1000
Anlık,
kompozit
Toplam
Kjeldahl Azotu
Plastik/
Cam
1000
Anlık,
kompozit
Balık Biyo
Analizi
Plastik/
Cam
5000
Anlık,
kompozit
Siyanür
Renk
Tat
Koku
Serbest Bakiye
Klor
Plastik,
Cam
Plastik/
Cam
Plastik/
Cam
Cam
Plastik/
Cam
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde HNO3
HCl yada
H2SO4 ile
asitlendirilir.
Çabuk analiz
ya da
pH 1-2 olacak
şekilde H2SO4
ile asitlendirilir.
-
Açıklamalar
-
1 ay
1 ay
-
100
Anlık,
kompozit
14 gün
NaOH ile pH>12
ayarlanır, soğukta (eğer sülfit
ve karanlıkta
içeriyorsa 1
gün)
50
Anlık,
kompozit
Karanlık Ortamda
50
Anlık
-
50
Anlık
Anlık,
kompozit
-
6 saat
-
Çabuk analiz
-
-
100
5 gün
-
-
Tabloda listelenmemiş parametreler için cam ya da plastik kaplar kullanılmalıdır;
tercihen depolama sırasında soğutulmalı ve hemen analiz edilmelidir.
Not 1: %10 HNO3 ile yıkanmış ibaresi bulunan kapların bir gece bahsi geçen
çözeltide bekletilmiş olması ve ardından saf su ile yıkanmış olması gerekmektedir.
Not 2: Numuneler “soğutma” olarak tanımlanan soğuk zincir sistemi ile sıcaklığı 5 ±
3°C olacak şekilde muhafaza edilmelidir.
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 12/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
3.MİKROBİYOLOJİK
DEZENFEKSİYONU
NUMUNE
ALIM
NOKTALARININ
3.1. Genel Kurallar
 Laboratuvara getirilen numune, asıl numuneyi temsil etmelidir.
 Numune çeşmeden alınacaksa; varsa filtreleri kaldırınız ve musluk ağızlığını
çıkarınız.
 Çeşmenin musluk çevresi alkol ile iyice silerek, çakmakla yakınız.
 Numune alımından önce boruların temizlenmesi için birkaç saniye boyunca
suyu yüksek debide akıtınız
 Daha sonra 30 saniye boyunca normal debiyle akıtınız.
 Temiz ellerle steril numune kabının kapağını dikkatlice açıp, suyun
taşmayacağı şekilde ve kabın ağzına ve kapağının iç kısmına elinizi
değdirmeden numuneyi alınız.
 Numune kabını doldururken, hava payı için üstten yaklaşık 1-2 cm boşluk
bırakınız ve dikkatlice, sıkıca kapatınız.
3.2. Kaynaklardan Su Numunesi Alınması
 Açık olan çevrede bulunabilecek hayvan dışkılarının bulaşmasını önlemek
için iyice temizlenmiş, kaynatılmış ve yakılmış demir veya cam boru gözeye
veya gözenin 1 m çevresine batırılır. Bir gece borudan su akıtılır ve
yukarıdaki yöntem gereğince steril analiz şişesine numune alınır.
3.3. Kaptaj, Depo, Drenaj veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
 Eller iyice yıkandıktan sonra, el ve numune şişesi alkollü pamukla silinir ve
şişenin boynuna alkolle batırılmış bir sicim bağlanır, şişenin ağzı alevden
geçirilir. Şişe numune alınacak yere daldırılarak doldurulur. Hava
kalmayacak şekilde sterilize edilmiş mantar veya kapak, alev altında açılarak
el değdirmeden kapatılır.
3.4.Adi veya Tulumbalı Kuyudan Numune Alınması
Adi kuyularda 3.2. Kaynaklardan Su Numunesi Alımı maddesi gereğince işlem
yapılacaktır.
Borulu kuyularda;
 İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağından pompalama
işinde kullanılacak tulumba ve borular; litresinde en az 10 mg aktif klor
bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. En az devamlı ve saatlik bir
pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
 Halen kullanılmakta olan borulu kuyularda numune alınması, madde 1’deki
esaslar dahilinde numune alınacaktır.
3.5.Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri
 Su numuneleri için, numune kabul ve raporlama biriminden temin
edilebilecek ve bu amaç için üretilmiş plastik (PP, PE) steril ve özellikle
klorlanan veya klorlu olduğundan şüphelenen sulardan, Sodyum Tiyosülfatlı
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 13/14
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ
şişelere veya bulunduğunuz yerin Sağlık İl Müdürlüklerinden veya sağlık
merkezlerinden alınabilecek steril bakteriyolojik numune şişelerine numune
alınmalıdır.
 Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında
ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir.
3.6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması
 Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve
birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
 +4°C ile +6°C dereceleri arasında soğuk zincirde numune alımından hemen
sonra olabildiğince çabuk (2-4 saat arasında) Numune Kabul ve Raporlama
Birimine ulaştırılacaktır.
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES: Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
İncilipınar Mahallesi 3385 Sokak No:4 DENİZLİ
Numune Kabul ve Raporlama Birimi: 0258 2802198
Laboratuvar Birim Sorumlusu: 0258 2802206
Kalite Yöneticisi: 0258 2802203
RH 01/rev01/29.04.2014
Güncelleme No/Tarihi:01/20.08.2014
Sayfa 14/14
Download

Müşteri Bilgilendirme Rehberi - Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı