D U R -G E Ç YAZILI, TR A FİK İŞ A R E T LEVHASI (R E F L E K TÖ R ) VE ÜÇGEN R E FLE K TÖ R S A TIN ALINACAKTIR
JAN DARM A T E D MRKZ.K.LİĞI{GÜVERCİNÜK/ANKARA) [ÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA G E N E L
KOMUTÂNLIĞÎ
2 KALEM D U R -G E Ç YAZIU, TRAFİK İŞA R ET LEVHASI (REFLEKTÖ R) V E ÜÇG EN R EFLEK TÜ R alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 0e iıale edilecektir İhateye ilişim ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer ahlaktadır.
İhale Kayit Numarası' 2014/38532
1-İdarenin
a) Adresi: O R G E Ş R E F BİTLİS KIŞLASI, JANDARM A TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU
5’İNCİ KM CAR R EFO U R ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSÎSI) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 312 456 56 65-66^7-68 - 312 278 09 52
c) Elektronik Posta A d r e s [email protected]
ç) IhaJe dokümanının görülebileceği internet adresi (va rs a ): httpsJfeksp kik gov tr/EKAP/
2-İhaJe konusu malın
a ) Niteliği, turu ve miktan : 2 KALEM D U R -G EÇ YAZILI, TR A FİK İŞA R ET LEVHASE (REFLEK TÖ R ) VE ÜÇG EN
R EFLEK TÖ R
Aynnttı bilgiye EK A Fta yer aJan IhaJe dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ANKARA JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI GEÇİCİ TESLİM TESELLÜ M DEPOSU
GÜVER CİNLİ K/ANKARA
C) Teslim tarihi: 1.100 A D E T D U R -G EÇ YAZILI, TR A FİK İŞARET LEVHASI (REFLEK TÖ R ) SÖZLEŞMENİN
İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 45 (KİRKBEŞ) TAKVİM GONO İÇERİSİNDE TESLİM
EDİLECEKTİR . 10.3.2.500 A D E T Ü Ç G EN R EFLEK TÖ R SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN
G Ü N D EN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 2 E Ş İT TA K SİT HALİNDE TESLİM
EDİLECEK TİR . 10.3.3. BİRDEN FAZLA KALEMİN BİR FİRMAYA İHALE EDİLEREK T E K SÖ ZLEŞM E
İMZALANMASI DURUM UNDA İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK K A YD IYİA KALEMLERİN TAMAMI
D E FA TE N TESLİM EDİLEBİLECEĞİ HER BİR KALEM AYRI AYRI DA TESLİM EDİLEBİLİR.
3- ihalenin
a) Yapılacağı y e r*.JANDARM A TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
b> Tarihi ve saati: 08.052014-10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve islenilen belgeler ile yeterlik değertencfrmesinde uygulanacak kriterler*
4.1. İhaleye katima şartlan ve istenilen belgefer:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veAreya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması hainde, ük ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yıîda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da itgli Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması hainde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret vefreya Sanayi Odasından, ük
la n veya ihale tarihrin içjxte bultntiuğu yılda alınmış, tüzel kişt!i$'n <xfaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.12. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1-2.2. Tüzel kişi olması halinde, igisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişilğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sici Gazetesi, bu bflgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bügilernr» tümünü göstermek üzere ikpli Ticaret Sicil Gazete tefi veya
bi» hususları gösteren belgeler 3e tüzel kişiliği noter tasdikli İmza-sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ŞekJi ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu alı mm tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2. E konom* ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe Bişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeteriiğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sa d e ce yerli i& eklier katılabilecektir.
7. ihale dokümanının göritfmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm&ıı, idarenin adresinde görülebilr ve 7 T R Y (Türk Lirası) karşılığı ANKARA J T E D MRK K.LIGI
adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokunanını satm almalan veya EKAP üzereıden e-imza kıdlanarak
indirmeleri zoıydudur.____________________________________________ ___________ _____________ ______
d. Teklifler. İhale fârlh ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA
G Ö R EVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE T E SU M EDİLECEKTİR adresine eklen
- -n
. ı. - ı . . . * •
um iiii pjiicliuc^ g^ i
ı? ı
^
^ ^ u ijıw U k îlîr
yıuı, ayııı outcac ia j c i (öaîaftiuu puDLG vooıtâûi^ıa uq ^ jqa«viiicwiiii<
9. İstekliler tekliflerini, maf kalem-kalemleri için tefcSf birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bîr mal kalemî miktarı İle bu ma? kalemleri için teklif edilen birin fiyattann çarpmış
sonucu bulınan topîam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzafanacakiır
Bu ihalede, kısmı teklif verilebiir.
10. İsteklter teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Veıfen tekitlerin geçeriilfc sûresi, ihale tarifinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür
Download

(reflektör) ve üçgen reflektör satın alınacaktır jandarma ted mrkz.k