Sanayi Devrimini kaçıranların torunları bilişim çağını kaçırıyor.
Teknoloji üreten değil tüketen toplumuz.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, cefakâr öğretmen
arkadaşlarım, Değerli Basın mensupları ve saygıdeğer Eskişehir halkı;
Bizler bu ülkenin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri olarak, öğrencilerimizi ve
öğretmenlerimizi bilişim çağının gerektirdiği yeterlilikler ile donatabilecek kişileriz. Bizler eğitimi
teknoloji ile buluşturacak kişileriz. Bizler Bilişim Teknolojileri Öğretmenleriyiz. Bizler dijital çağ
olarak anılan günümüzün toplumsal rehberleriyiz. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesinde
belirtildiği üzere Milli Eğitimin Genel Amaçları arasında “öğrencileri hayata hazırlamak” maddesi
bulunmaktadır. Bizler Öğrencilerimizi hayata hazırlarken, onların zamanlarının büyük bir
bölümünü geçirmeye başladıkları sanal dünyayı artık göz ardı edemeyiz. Teknoloji bildiğimiz
dünyayı tamamen değiştirmektedir.
Facebook’ta yazışabilen, kes-kopyala ile ödev hazırlayan, oyun oynamakta başarılı, bir iki
yere tıklamayı kestirebilen çocuklarımızın her şeyi bildikleri varsayılmakta, gerçek yeterlilikleri
bilgi toplumunun gerekleri ile etkili kullanım ise göz ardı edilmektedir. Öğrencilerimizin alanımıza
ilişkin yeterliliklerinden ve teknolojiyi kullanma amaçlarından kaygı duymaktayız. Bizler dijital
yeterlilikleri çağa uygun öğrenciler yetiştirme peşindeyiz.
Dijital resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma,
sunum oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama olarak beş
temel alanda OECD ülke ortalamalarının çok altında kaldığımız açıkça görülmektedir. Bu nedenle
okulları sadece teknolojik araçlarla doldurmak yeterli değildir. Yapılan araştırmalar, internet
konusunda en az bilgiye sahip kullanıcıların Türkiye’de olduğunu, Türkiye’deki ebeveynlerin
internet hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık on milyon kişi
düzenli olarak internet üzerinden sanal oyunlar oynamaktadır.Bu potansiyelin etkin şekilde
yönlendirilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bizler oyun oynayan nesiller yerine o oyunları yazan ve
bilgi üreten nesiller peşindeyiz.
Her yıl bir önceki yıla göre bilgi miktarı %30 artmaktadır. Dolayısıyla dünyada üretilen
toplam bilgi miktarı üç yılda iki katına çıkmaktadır. Bu kadar bilginin arama motoruna bir kelime
yazıp kopyala yapıştır ile edinildiğini zanneden öğrencilerin kaliteli bilgiye ulaşma, bu bilgiyi
sınama ve kullanılabilir olduğuna karar verme, sitenin/bilginin güvenilirliğini kontrol etme vb.
konularda seçici olmasını sağlayacak bir eğitimden geçmesi şarttır. Bilgi kirliliği interneti “çöplük”
olarak nitelendirecek kadar arttığı günümüzde gerçek anlamda bu fırsattan yararlanabilmenin tek
yolu eğitimdir. Bizler gerçek bilgiyi ayırt etmenin peşindeyiz.
Bugün BT dersleri öğrencilerin teknolojiyle tanışmasından çok daha sonra öğrencilerimizin
eğitim hayatına girmektedir. Oysaki bizler öğrencilerimizi çok daha öncesinde bu yeni çağa
hazırlamakla yükümlüyüz. BT derslerinin okutulması öğrencilerin seçimine bırakılamayacak kadar
önemli bir meseledir. İlkokullarımızda, liselerimizde bu derslerin artık gerektiği gibi haftalık ders
çizelgelerinde yerini alması kaybettiğimiz zamanı telafi etme şansı verebilir.
Bugün dünyanın en güçlü insanları listesinde devlet adamlarını, başbakanları, dini
liderlerini geride bırakarak sahneye çıkmış teknoloji firmalarının sahiplerini görmekteyiz. Yine
dünyanın en büyük firmaları artık teknoloji devleri arasından çıkmaktadır. Bu yenidünya
düzeninde kendi Bill Gateslerimizi, Steve Jobslarımızı, Marks Zuckerberglerimizi yetiştirmenin,
ülkemizin içinde bulunduğu dar boğaz çıkmazından kurtulmanın bu dünyada söz sahibi
olabilmenin tek yolu yıllardır bilgisayar başında sahipsiz bıraktığımız öğrencilerimizi biz BT
öğretmenlerinin uzman ellerine bırakmaktan geçmektedir.
1998 yılında 600 milyon dolarlık Temel Eğitim Projesi kapsamında 7188 BT Sınıfı kurulmuş,
bu proje kapsamında bile 45 binden fazla araç-gereç bu sınıflarda hizmete sunulmuştur. 2006
yılına kadar her biri 20 bin dolara mal olan 20 000 bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Okullara
bilgisayar, ağ araçları, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar masası, tabure, klima, yansıtıcı gibi çok sayıda
malzeme ve internet bağlantısı sağlanmış, her türlü teknik alt yapı hazırlanmıştır. Fatih Projesine
de 2012’de bütçeden 903 milyon lira ayrılmış, 2013’te bu rakam %72 artışla 1,4 milyar liraya
ulaşmıştır. Bizler fiziksel donanım kadar entelektüel donanımın da peşindeyiz. Unutulmamalıdır ki
yatırımları kullanabilecek bu harcanan paralarımızın bize geri dönüşünü sağlayabilecek ancak ve
ancak öğretmenlerimizdir. Bizler bu gibi projeleri sahiplenecek etkili ve verimli kullanılmasını
sağlayabilecek yeterliklerle donatılmış olarak göreve hazırız.
Bilişim Teknolojileri dersi sadece teknik bir ders değil, aynı zamanda sosyal bir derstir.
BİZLER;











BT alanına ilişkin derslerin tüm kademelerde zorunlu olarak okutulmasını,
Web tasarımı, ileri programlama, grafik, animasyon vb. ilave seçimlik dersler konulmasını,
BT Öğretmenlerinin uzmanlıklarının tanınarak bu alana yalnız ve yalnız biz BT
Öğretmenlerinin atanmasını ve derslerin sadece BT Öğretmenlerince okutulmasını,
BT derslerinde teknoloji ve tasarım derslerinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan
sınıflar bölünebilmesini
BT sınıflarına gerekli yatırımların yapılmasını
Bazı BT konularının diğer derslere uyarlanmasını
Okullarda BT takımları çalıştırmamıza, okular arası müsabakalar düzenlememize olanak
verecek şekilde derslerimizi ve öğrencilerimizi motive edecek etkinlikler organizze
edilmesini
Yapılan MEB onaylı sertifika sınavlarında, halk eğitim kurslarında eğitimlerin ciddiyetle biz
uzmanlar tarafından gerektiği gibi verilmesini, soruların ve sınavların amaca hizmet
etmesini
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği adı altında günü kurtarma amaçlı BT
Öğretmenlerinin uzmanlığını hafife alan uygulamaların gerçek çözümler sunacak şekilde
değiştirilmesini
100 saatlik kurslarla alan dışı öğretmenlerin BTR olarak eğitildiğinin varsayılmasına son
verilmesini, 4 yıllık eğitimlerimizin hafife alınmamasını,
Öğretmenleri devamlı BT konusunda eğitecek, yeni uygulamaları ve projeleri koordine
edecek BT öğretmenlerinden oluşan bir birim kurulmasını
Sanayi devrimini kaçırmış ülkemizin içinde bulunduğumuz ÇAĞIN OLMAZSA OLMAZLARI
OLARAK GÖRMEKTEYİZ.
Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur
ULUSAL BÖTE ÖĞRENCİ KONSEYİ
http://www.botekonsey.org/
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ
http://www.bte.org.tr/
Download

Basın Bildirisi İçin Tıklayınız! - Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği