Is›tma Ekipmanlar› ve Nem Alma Cihazlar›
Havuz Is› Pompalar›
GEMAfi Is› Pompas›. Havuzu ›s›tmak için gerekli enerjinin yaklafl›k olarak %80’ini havadaki
mevcut ›s› rezervinden karfl›lar. Gerekli ›s› enerjisinin sadece %20’si için elektrik harcar.
• ‹flletme maliyeti; do¤algaza k›yasla %50, mazot, fuel-oil ve LPG’ye k›yasla %75, elektrik
rezistans›na k›yasla % 80 daha düflüktür. Is›tma ve so¤utma amaçl› kullan›labilir. fiok havuzlar›
için alternatifsiz çözümdür.
• Cihaz içerisindeki hava-su enerji geçisini sa¤layan eflanjör titanyumdur. Deniz suyu kullanan
havuzlarda da rahatl›kla tesis edilebilir.
• Cihaz üzerinde suyun s›cakl›¤›n› da gösteren elektronik-say›sal bir kontrol paneli mevcuttur.
• Is›tma veya so¤utma çal›flt›rma modlar› bu panelden seçilir.
• Mevcut havuz tesisatlar›nda hiç bir alt yap› problemi yaratmadan rahatl›kla monte edilebilir.
• D›fl hava 20°C iken; 5 gün zarf›nda havuzu ±12°C ›s›tacak/so¤utacak flekilde tasarlanm›flt›r.
• Bu süreçte izoleli solar havuz örtüsü kullan›lmas› sürenin k›salmas›na ve enerji tasarrufuna
katk›da bulunur.
• Ortam s›cakl›¤› 10°C ‘nin alt›nda iken rand›manl› çal›flmaz.
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
101312
101313
101314
101315
101316
101317
101318
101319
2168,00
2630,00
3669,00
5164,00
5164,00
6120,00
10620,00
12054,00
1
1
1
1
1
1
1
1
59,000
0,183
0,183
0,183
0,183
0,295
0,295
Ürün
PHC25V - Is›tma/So¤utma
PHC35V - Is›tma/So¤utma
PHC50V - Is›tma/So¤utma
PHC65V - Is›tma/So¤utma
PHC65Vs - Is›tma/So¤utma
PHC80Vs - Is›tma/So¤utma
PH120Vs - Is›tma/So¤utma
PH150Vs - Is›tma/So¤utma
65,000
74,000
D‹KKAT! : Afla¤›da önerilen havuz hacimleri; sistemin günde en az 15 saat çal›flmas›, gece boyunca havuzun
izoleli bir örtüyle örtülmesi ve ›s›tma sezonunda (1 May›s - 15 Eylül aras›) olmak flart›yla geçerlidir. Bu
flartlar›n gerisinde kal›nmas› halinde önerilenden daha büyük modeller tercih edilmelidir.
Model
PHC25V
PHC35V
PHC50V
PHC65V
PH120Vs
PH150Vs
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
10.0
13.0
17.0
25.0
26.0
32.0
45.0
60.0
C.O.P (Verimlilik)*
6.2
6.3
6.2
6.4
6.5
6.4
7.0
6.8
Is›tma Kapasitesi**
7.0
9.0
12.0
16.5
17.0
22.0
29.4
40.1
4.4
4.5
4.5
4.5
4.7
4.5
5.04
5.05
6.0
8.0
10.0
15.0
16.0
19.0
45.0
60.0
3.8
4.0
3.7
4.1
4.4
3.9
4.5
4.5
30~50
40~70
60~90
75~120
75~120
100~150
150~200
200~250
% 75-85
% 75-85
% 75-85
% 75-85
% 75-85
% 75-85
% 75-85
% 75-85
So¤utucu Gaz
kw
Is›tma Kapasitesi*
C.O.P (Verimlilik)**
kw
So¤utma Kapasitesi***
C.O.P (Verimlilik)***
m3
Havuz Hacmi****
Enerji Faturas›ndaki Düflüfl
(Elektrik Enerjisine Kıyasla)
PHC80Vs
°C
0~43
0~43
0~43
0~43
0~43
0~43
-7~43
-7~43
Önerilen Debi
m3/h
4-6
5-7
6.5-8.5
8-10
8-10
10-12
15-20
20-12
Çal›flma Gücü/Max. Güç
kW
1.4/1.8
1.8/2.4
2.4/3.1
3.8/5.6
3.8/5.6
4.5/6.3
5.8
7.9
380-415/3/50
380-415/3/50
11.4
15.2
Çalıflma Sıcaklı¤›
V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Enerji
Çal›flma Ak›m›/Max. Ak›m
A
6.4/8.2
8.2/11
10.9/14.1
T
Is› Eflanjörü
i
17.3/26
t
a
n
5.8/8.5
y
u
6.8/9.5
m
Kompresör
Rotari
Rotari
Rotari
Skrol
Skrol
Skrol
Skrol
Skrol
Fan Yönü
Dikey
Dikey
Dikey
Dikey
Dikey
Dikey
Dikey
Dikey
≤51.7
Gürültü Seviyesi
db(A)
≤34
≤35
≤38
≤39
≤39
≤42
≤45
Ba¤lant› A¤z›
mm
50
50
50
50
50
50
63
63
740x694x950
740x694x950
Ürün Ölçüsü ( U x G x Y ) mm
567x550x640 567x550x640 694x689x740 694x689x740 694x689x740 740x694x950
Amb. Ölçüsü ( U x G x Y ) mm
1025x380x595 610x540x715 760x740x800 760x740x800 760x740x800 790x740x990 1380x530x1388 1380x530x1388
A¤›rl›k Net/Brüt
*
**
***
****
188
PHC65Vs
kg
55/60
70/75
85/93
107/117
107/117
127/137
: Su sıcaklı¤› 26°C, Hava sıcaklı¤› 26°C flartlar›nda geçerlidir.
: Su sıcaklı¤› 26°C, Hava sıcaklı¤› 15°C flartlar›nda geçerlidir.
: Su sıcaklı¤› 28°C, Hava sıcaklı¤› 35°C flartlar›nda geçerlidir.
: ‹zoleli bir havuz örtüsü kullan›lmas› durumunda!
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
215/236
225/246
Download

Is›tma Ekipmanlar› ve Nem Alma Cihazlar›