YYSQ – www.yysq.org
www.elmler.net
İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
“Gənc elektron elm” N 89 (33- 2014)
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetk
sistem kimi
Filoloji fantaziya - Araşdırma
Bakı –YYSQ – 2014
2014
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
www.elmler.net
Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında
“Gənc elektron elm”: elektron kitab N 89 (33 - 2014)
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm –
Virtual İnternet resurs mərkəzi” innovativ-intellektual layihəsi
çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.
Layihənin maliyyələşdirir:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Gənclər Fondu:
http://youthfoundation.az
YYSQ - http://www.yysq.org
http://www.elmler.net
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),
yazar-kulturoloq
Bu silsilədən olan e-nəşrlərimizlə buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
2
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
DİQQƏT
Möəlliflik höququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Möəllifin razılığı
olmadan kitabın bötöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar
öçön ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
3
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
4
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
5
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetk
sistem kimi
Filoloji fantaziya - Araşdırma
Bakı –YYSQ – 2014
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
6
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Ичиндякиляр
1. Бир нечя сюз: РАМИЗ РЮВШЯН ЙОЛУ
2. Мятн трайекторийасында образын мяърасы вя
маъярасы
3. Ритм вя Интонасийа
4. Мцяллифин Юлцмц
5. Сон сюз йериня: ДИЛИН ТУТУЛМАСЫ
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
7
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бир нечя сюз...
РАМИЗ РЮВШЯН ЙОЛУ….
Узаг кечмишдян баш алан йолун щансыса ъыьырынын
бу эцня чатмасы, дайанмасы, шахяляниб-бой атмасы,
бюйцйцб дцнйаны тутмасы кечмишдян чох, эяляъякдян
хябяр верир вя бязян биз, мящз бу сябябя эюря йанлыш
бюлэцляр апарыр, тязяйля кющняни, олмушла олаъаьы бирбириня гарышдырырыг. Бурда йанашманын методу дцзэцн
ишлянмялидир. Бюйцк поезийа янянянин давамындан чох,
инкарыдыр (яняня щеч заман инкар олуна билмяз, инкара
туш эялянляр юзцнц яняняйя охшадан вя бу цсулла
юмрцнц узатмаг истяйян елемнтлярдир...), онун далыйъа
йох, цстцйля эетмякдир, беля олдугда «йухарыдан» сямадан щяр шей овуъ ичиндя олдуьу кими эюрцнцр, беля
олдугда «инкар» сюзц даща чох юзцнцтясдигя чеврилир,
кор, «мяням-мяням» исрарчы мювгедя дайанмыр,
ЙАЗЫДА мяъбурян бу мцнасибяти ифадя етмялисян, буну
сян йох, тутдуьун мювге дигтя еляйир. Рамиз Рювшянин
севдийи, башга сюзля десяк, бцтцн юмрц бойу сечдийи
шаирляр онун сянят йолуна щялледиъи тясир эюстярибми? Бу
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
8
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мягамы щюкм шяклиндя гятиляшдирмяк олармы? Мяня беля
эялир ки, олмаз. Онун севдийи, севя-севя, бязян дя цряк
аьрысыйла нцмуня эятирдийи шаирляр щаггында йаздыьы
йазыларда да «дистансийа» эюрсянир, мцяййян
мягамларда ортайа дцшцндцрцъц суаллар гойур. Эютцряк
еля Микайыл Мцшфиги...Бцтцн Азярбайъан поезийасында
«кюнцл» образыны фяргли бир метафорайа, башга сюзля
десяк, миссийалы шаирлярин щяйат тярзиня, тале сынаьына
чевирян Микайыл Мцшфиг лап эянъ йашларында гятля йетирился
дя, бир нечя шеирийля, бу шеирлярин вя юзцнцн шаир
образынын эцъц иля сяссиз, «лал» дуйьуларын арасындан сары
сим кими кечир. Йяни, щамынын ичиндян кечян Мцшфигя
мяшщур байатыдакы «гызыл эцл»дян чох, Якрям Яйлислинин
вя Рамизин щяр йердя кюнцл йаньысыйла дилляндирдийи
«кюнцл» образы йарашыр:
Тярлансан, эюйдян енмязсян,
Торпагларда сцрцнмязсян,
Мян дюнсям дя,
сян дюнмязсян,
йаша кюнцл,
йаша эюнцл...
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
9
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Диггят йетирин, бурада, бу мятнин ичиндя Мцшфиг
«кюнцл» образыны юзцндян дя айырыр, юзцндян, йаздыьы
шеирлярдян фяргли бир шей кими гаврайыр вя танытдырыр,
юзцндян сонра эялян шаирляр цчцн эюрк олараг гойур.
Бу артыг йолу эяляъяйя олан бир миссийадыр. Рамизин «Башы
кясик эюзял кютцк» вя «Ай ишыьы» шеирляриндя обйектив
шякилдя бу миссийанын майасы, фялсяфяси йашайыр. Икинъи
шеирдян башлайаг. Щяр шейдян габаг гейд едиляси факт
будур ки, щяр ики шеирдя Рамизин поетикасы демяк олар ки,
бцтцн ясас яламятлярийля чыхыш едир. Бу шеирлярдя бизим
китаб бойу шярщ етмяйя чалышаъаьымыз поетик систем
«гялибиня кип отурмуш» вязиййятдядир. Бу кип отурмуш
гялибдян Памизин бир шаир кими миссийасы вя буна шаирин
юзцмлц мунасибятини охумаг чятин дейилдир. Яксяр
шеирляриндя «йери-эюйц юлчцб эялян шаир» щяр дяфя «шаир
олмаг истямирям, бу сюзляри чырпын мяндян» дейир.
Йахуд: СЕВЯНЛЯР ТУТДУ ДЦНЙАНЫ, ТУТДУ,
УНУТДУ ДЦНЙАНЫ, МЯН ДЯ СЕВДИМ, БУ
ДЦНЙАНЫН ЯН ЭЮЗЯЛ СЮЗЦНЦ АЛДЫМ. Йухарыда ады
чякилян щяр ики шеир рущу вя консепсийасы етибары иля бирбирийля сых шякилдя баьлыдыр. «Ай ишыьы» шеиринин бятниндя,
дахили структурунда наьыл вя дастанларда ашигя бута
верилмяси идейасы хатырланыр. Бута инсанын статусуну,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
10
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
миссийасыны дяйишдирир, дцнйайа севмяк цчцн эюндярилян
инсанын диэярляриндян фярги нядядяир ки?! Бцтцн диэяр
инсанлар да щачанса бу илащи дуйьунун ясири олур. Бу,
мятня башга бир мифоложи мотивин ялавя едилмясини, онунла
ассосиасийа йарадылмасыны тяляб едир. Мотивдя дейилир ки,
яввялляр йерля эюй бир иди, айрылмамышды, еля ки, инсан ган
тюкдц, атмосфер, кюнцл дцйнасы чирклянди… Танры йерля
эюйц айырды, онларын арасына бир цфцг сярщядди гойду. О
вахтдан етибарян айры-айры фярдляря миссийа верилмяси щям
дя йерля эюйцн бирляшдийи, тямас тапдыьы сярщядди
горумаг мягсяди иля щяйата кечирилирди. Ай ишыьы, айын
нуру иля «ики бюлцнян» шаир бу ишин ня гядяр аьыр олдуьуну
щяр бир щцъейряси иля анлайыр. «Бурах эедим, ай ишыьы»
нидасы яслиндя, неъя дейярляр бу мясулиййятин, илащи вящй
гаршысында кюнцл ещтизасынын ифадясидир. Бу нидада
тясдигля инкар бир мягамда дцйцмлянир: йяни, бу
аьырлыгда йцкц мянзилиня гядяр чякиб апара
биляъяйямми?!
Ай ишыьы дцшдц эюйдян,
Ъанымдан-ганымдан кечди.
Эюзцмцн ичиндян кечди,
Юзцмцн ичиндян кечди,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
11
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Кечди, дабанымдан кечди,
Аз галды ки,
Ики йеря бюля мяни,
Башымдан эюйя мыхлады,
Дабанымдан йеря мяни.
Ща истядим,
Аддым ата билмядим…
Шеирдя сечилян инсанын гялпя-гялпя «юлдцрцлцб»
онун ъанында, рущунда йени дцзцмцн йарадылмасы,
бамбашга ишыьын сяпилмяси просеси тясвир едилмишдир.
Шеиря чякилян бу мянзяря ай ишыьында вя ай ишыьынын тясири
иля баш верир. Ай ишыьы эюстярилян «дяйишмя просесиндя»
щям дя медиатор ролуну ойнайыр. Ай ишыьында инсан
башгалашдыгъа гярибя тябяддцлатлар йараныр. Щям
юзцндя, щям дя ятрафда. Мцяллиф бу просеси эюстярякян
байаты поетикасындан йарарланыр: узун бир просес архада
галыр, охуъуйа онун билдийи, хатырланмаьа ещтийаъ
дуйулмайан бир олай кими верилир. Олмуш вя олаъаг
щадисяляр бир кадрын ичиндяки мцяййян нюгтянин цзяриня
эятирилир, бу «ейнизаманлылыг» модусунда кюклянян
дцшцнъя олмушларын кцлц, олаъагларынса щясрятийля
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
12
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
дашданыр. Бу гярибя мянзяряйя киминин «кцл
елямяйинин», киминин бахыб эцлмяйинин сяси ешидилир.
Юлмямишям, аьламайын,
Кечин, айаг сахламайын,
Гапылары баьламайын,
Онсуз да дюйян дейилям.
Икинъи шеирдя бу сяс батыр, бцтцн мякан балта,
бычаг зярбясиндян доьрам-доьрам олур, «Китаби-Дядя
Гогуд»дакы ситуасийа йада дцшцр, елим, обам, дцшмян
сяни ня нарын дарамыш… Щяр шей дарагдан, балтаданбычагдан кечиб.
Башы кясик эюзял кютцк,
Бу даьы сяня ким чякди?!
Балтаны сяня ким вурду,
Бычаьы сяня ким чякди?
Ипяк-ипяк йарпагларын
Кцляклярля таландымы?
Биляк-биляк будагларын
Оъагларда галандымы?
Кцсдцнмц талейин аъылыьындан?
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
13
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Залымлар кечмяди гоъалыьындан,
Йыхылдын уъалыьындан,
Башы кясик эюзял кютцк…
Башы кясик эюзял кютцйя дейилян сюзляр Мцшфигин
кюнцл йаньысындан йараныб. Яслиндя, Мцшфигин, дейяк ки,
ади шяраитдя кюнлцня цз тутуб йаздыьы бу «ади» шеир
конкрет мягсядля йох, «тапшырыгла» йазылмышды. Тапшырыьы
ися, Мящяммяд Фцзули, Нясими (-!), Ъялаляддин Руми,
Шямс Тябризи, Лорка... вермишди. Илащи миссийалы шаирлярин
йаздыглары мятнляр арасында ачыг-ашкар, яксяр щалларда
ися эизлин вя дуйулмаз ялагялярин ифадя формасыны
бяллямяйя бязян заманын да эцъц чатмыр. Рамиз
Рювшян дя, Азярбайъан поезийасында бюйцк бир мярщяля
йарадан Яли Кярим кими бу мятнлярля эизли, метафорик мятн
ялагялриня маликдир (Руми дейир: дцнйада бцтцн юлян
шейлярин кюлэяляри галыр, йашайыр, дцнйада анъаг эюзля
эюрцнян шейляр юлцр...бу мятляби ейниля, анъаг башга
овгатда Шящрийар да, Яли Кярим дя, Рамиз Рювшян дя,
Мцшфиг дя Нясими дя дейир, бизим бир мягсядимиз дя
онларын арасында эизли мятн ялагялярини юйрянмяк вя
ашкарламагдыр). Анъаг бяри башдан дейяк ки, мясялянин
гойулушу садя тясир баьышласа да, онун тящлилляр бойу
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
14
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бяллянмяси щеч дя садя рийази формул тясири
баьышламайаъагдыр. Чцнки бязян Мцшфигдян башланан
мятннин уъуну Мцшфигдя йох, Румидя вя яксини
ахтармалы олурсан, Румидя эюрцнмяйян, анъаг фящм
едилян йолун Яли Кяримдя вя Рамиздя цзя чыхмасы
тядгигатчыны чашдыра биляр, бу гярибя мятнляр вя ялагяляр
арасындакы бир-бириня эейдирилмиш, бир-биринин ичиндян кечян
«йоллар»ын «уъу» эюрцнмядийи кими, ахыры да гярибя бир
метафизик овгатла фырланыб яввяля гайыдыр, бир йолу
ахтараркян бязян йцз ъыьырын, йол айрыъынын ортасында
дурдуьуну эюрцрсян. Она эюря дя щям Азярбайъан
поезийасы мяканында, щям дя цмумян дцнйа
ядябиййатында ясрляр бойу формалашмыш щерменевтик
дцшцнъя гаты, «гейри-визуал» мятнляр онлар цчцн база
ролуну ойнайаъаг фялсяфи консепсийаны бяллямяйи тяляб
едир. Рамиз Рювшян поезийасынын неъя, щансы гцввялярин
вя амиллярин тясири иля дцнйайа эялмясинин механизмини
анламаг вя садяъя, айдынлашдырмаг цчцн ясрин
яввялляриндян алтмышынъы илляря гядярки инкишаф вя тяшяккцл
просесини излямяк, просес вя фактлары изащ етмяк кифайят
етмир. Беля олдугда хроноложи бир ардыъыллыг зянъири вя локал
бир тяснифат йараныр. Рамиз Рювшян кими шаир беля бир
тяснифатын щцдудлары дахилиндя бойабой эюрцнмяйя дя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
15
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
биляр, йахуд эюрцндцйц юлчц вя «щяъм» икинъи дяряъяли,
бир сюзля, ишимизя йарамайан мятляблярин мейдана
чыхмасы иля дя сяъиййяляня биляр. Истянилян сяняткарын
ядяби просесдяки йерини мцяййянляшдиряркян, тякъя ону
ящатяляйян дюврц вя бу дюврцн мейллярини тящлиля ъялб
етмяк кифайят етмир. Бизим фикримизъя, ян сярфяли цсул вя
метод щямин сяняткарын йарадыъылыьыны цмуми, юзц дя
хцсусиляшмиш цмуми фонда эютцрмяк бир нечя
бахымдан ялверишли ола биляр. «Хцсусиляшмиш цмуми фон»
дедикдя конкрет йарадыъылыьын ядяби просесин ян ясас
щадисяляри вя етник-мядяни систем дахилиндя тящлили вя бу
заман диггятин мцгайися едилянляр арасында цмуми вя
охшар ъящятлярин дейил, мящз фяргли, кясишян мягамларын
тящлиля ъялб едилмяси нязярдя тутулур. Йадыныза салын, 30ъу иллярдя мейдана чыхан сосиалист реализми нязяриййяси
кющня йазычылары бу гялибин ичиня салмагда, беля дейяк:
уйьунлашдырмагда ня гядяр проблемляр йашады. СОС
реализм мянэянясиндя (СОС сюзцнцн ачымы «рущумузу
хилас един» анламына эялир) цмумиййятля, Ъяфяр
Ъаббарлынын йарадыъылыг сирляри, онун гялямя алдыьы мятляб,
образлар системи, тящкийяси, бцтювлцкдя поетикасы изащ
едилмяди, сосиалист реализми нязяриййяси ня Ъаббарлыны, ня
Ъавиди, ня Мцшфиги… юзцня уйьунлашдыра билмяди, баша
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
16
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
дцшяндя ки, бу цслублары няйяся уйьунлашдырмаг, щансы
гялибяся салмаг мцмкцнсцздцр, онларын юлцмцня
фярман верилди. Илк эянълийи ингилабын гайнар чаьына
тясадцф едян диэяр йазычыларла баьлы проблеми щялл етмяк
бир еля чятинлик йаратмырды. Онларын юлцмц, даща дягиги:
гятля йетирилмяси йердя галанларын сцмцйцня гядяр
горхудулмасы демяк иди. Ядяби просесин вя цмумян о
дюврцн гайнар, зиддиййятли вя чалпашыг щадисялярини
дцшцняндя йадыма щямишя бир образ дцшцр: Анарын
«Сизсиз» ясяриндя дейилир ки, Рясул Рза юмрцнцн
сонунда телевизор габаьында отуруб саатларла динибданышмазмыш, бу сцкуту позмаьа да щеч кяс цряк
елямязмиш. Фялсяфи-метафизик, лап еля ади дуйума эюря
юмрцнцн сон мярщялясиндя инсанын сусгунлуьа вармасы
яввялля сону бирляшдирмяк ъящдиндян доьур, бейниндян,
цряйиндян кечян щадисяляр зянъириндя илишиб галан
анлашылмаз няснялярин варлыьыны бяллямяк, юзц цчцн айырд
етмяк ещтирасындан мейдана эялир, доьрудан да
йашанмыш, ютцб кечмиш щадисяляр арасында еляляри олур ки,
цмуми мяърайа сыьмыр, ня гядяр ъящд елясян дя,
сычрайыб кянарда дурур, юзцнц цмуми ахардан айырараг,
юзцнц сяня эюстяряк танынмаг истяйир, бу, юмцрдян
сяня галан бир гянимятдир, ян дящшятлиси будур ки, бу типли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
17
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
нясняляр шеиря вя сюзя чеврилмир, бу типли нясняляри сюз
гялибиня салыб цзяриндя щюкмранлыг етмяк мцмкцн
дейилдир. Яслиндя ЙАЗЫ, йазан адамын йенилмясиндян
башга бир шей дейилдир (бу ифадяни гятиййян пафос кими
гябул етмяк олмаз, бу ифадя анъаг вя анъаг мцяллифля
форма арасындакы ябяди мцбаризяни эюстярир, бу барядя
китабда сюз ачылаъагдыр). Анъаг йухарыда гейд етдийимиз
кими, бу гялибя эялмяйян, садяъя сянинля форма
арасында, мящз бу аралыгда галан нясняляр дя олур;
гящряманлыг, щцняр... бу нясняляри сюз кими
ъилвялянлирмяк баъарыэыдыр.
Яслиндя СОС реализмя уйьун эялмяйян
йазычыларын, сюз-сянят адамларынын арадан эютцрцлмяси
беля бир инъя мягамла баьлыйды ки, ортада чох дяринляря
кюк атан бир яняня вя поетик систем йараныбформалашмагдайды. Мцшфигдян йухарыда мисал
эятирдийимиз нцмунядя щямин поетика системинин,
цслубун, конкрет шякилдя дейилярся барокко цслубунун
кюклц компонентляри вя ифадя васитяляри ачыг-айдын
шякилдя эюрцнмякдяйди. Бу цслуб гырьынларын эцълц
вахтында, мялум сябябляря эюря бир ара сянэися дя,
алтмышынъы иллярдян сонра бир даща йцксялян хятля инкишаф
етмяйя, даща доьрусу ифадя олунмаьа башланды. Анъаг
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
18
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бизя беля эялир ки, щямин мейллярин вя поетика системинин
ХХ ясрин икинъи йарасына тясадцф едян хцссуиййятлярини,
юзцнц ифадя етмя цсулуну бяллямякдян габаг, онун
талейиндяки фаъияни арашдырмаг бир нечя бахымдан
ящямиййятли оларды. Барокко сяняти, йахуд цслубу
Шяргдя, хцсусян дя тцрк дилли поезийа, ядябиййат
ареалында юзцнямяхсус ъящятлярийля фярглянирди.
Барокко цслубу мащиййяти вя фялсяфяси етибары иля
хиласедиъи функсийа дашыйырды вя бу фялсяфи мащиййятин
заман-заман «тякрарланмасы» щямин хиласедиъилийин
«пасионар ещтирасындан» иряли эялирди. Бизим мядяниййятдя
барокко цслубу вя пафосу щямишя, бцтцн щалларда юз
ишини эизлиндя эюрян, илляр бойу лилляниб-дуран суйун алтында
якс ъяряйан кими гайнайан бир щадися кими фяалиййят
эюстярмишдир. Яслиндя мцяййян тядгигатчыларын интибащ
кими «мцшащидя етдикляри» щадисяляр дя мящз бу, суалты
ъяряйанын цздя, сятщдя башга бир формул кими
охунмасындан башга бир шей дейилди. Барокко бир цслуб
кими фялсяфи мащиййяти етибары иля милли ядябиййатын дцнйа
ядяби просесиня цмуми интеграсийасыны тямин едян
категорийадыр вя бу мянада о фярдиляшмякдян даща чох,
интеграсийа характери дашыйыр. Д.С.Лихачовун
мцлащизяляриня диггят йетиряк: «Ренессансын йохлуьу рус
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
19
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бароккосунун орта ясрляр мядяниййят тяфяккцрц иля
ялащиддя мцнасибятлярини шяртляндирирди. Рус бароккосу
орта ясрляр янянялриня гайытмады, анъаг, неъя дейярляр,
ондан истифадя етди, бу янянляр цстцндя мющкямлянди.
Беля бир шяраит барокконун Украйна вя Белорусийадан
Русийайа кечидини асанлашдырса да, бу шяраитин юзц
барокконун тарихи-ядяби ролуну дяйишдирди... Барокко юз
цзяриня ренессансын бир сыра функсийаларыны эютцрдц…»
(Лихачов Д.С. Х-ХВЫЫ ясрлярдя рус ядябиййатынын инкишафы,
Дюврляр вя Цслублар. Л., 1973.). Лихачов даща сонра,
фикриня давам едяряк йазырды: «Бу, барокконун
щямишяйашар, инсани дяйярляри тясдиг едян вя маарифчи
характериндян иряли эялирди. Бу сонунъусу, йяни, мааричи
характер ядябиййатын дцнйявиляшмясиндя бюйцк рол
ойнады». М.А.Робинсон «Симеон Полотский вя рус ядяби
просеси» ясяриндя йазыр: «Русийада ядяби барокконун
дахили тякамцлцнцн ганунауйьунлуьу юзцнц беля бир
фактла эюстярди ки, о, ядяби просесдя йаранмыш
депрессийа вя пессимизми вя цмумян йарадыъылыгдакы
минор тоналлыьы арадан галдырды». Л.И.Сазонованын фикринъя
ися, «барокконун тядгигиндя ян бюйцк мцшкцллярдян бири
онун поетикасындакы бир чох цсулларын мцхтялиф мядяни
епохалар цчцн цмуми сяъиййя дашымасындадыр»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
20
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
(Л.И.Сазонова. «Рус бароккосу поезийасы»).
Азярбайъан ядябиййатынын ян мцхтялиф дюврляриндя юзцнц
эюстярмиш барокко сянятиндя дя бу ъящят – бир чох
цсулларын айры-айры мядяни контекстлярдя цмуми сяъиййя
дашымасы айры-айры дюврлярдя юзцнц эюстярмишдир.
Азярбайъан мядяниййятиндя интеграсийа характерли
бароккодан сонра щямишя бюйцк милли мядяни йцксялиш,
ядяби просесин тяфяккцрцнцн ойанмасы, сон щцъейрясиня
гядяр фярдиляшмяси просеси эялир. Бу фикирин
ясасландырылмасындан габаг, бизя беля эялир ки, мцхтялиф
дюврлярин ядябиййат технолоэийаларында юзцнц эюстярмиш
щаллары истисна етмяк олмаз, яксиня бу щаллары
хцсусиляшдириб юйрянмяк лазымдыр. Няйя эюря? Мясялян,
еля эютцряк, ян мцхтялиф дюврлярдя (хцсусян гядим вя
орта дюврдя) Азярбайъан тцркляринин ядябиййатынын диэяр
диллярдя дя йаранмасы щадисясини. Низами Ъяфяров гейд
едир ки, Азярбайъан ядябиййаты бунларсыз да кечиня билярди
(… Икинъи дюврдя дя (йяни, орта дюврдя – Ъ.Й.) бу яняня
давам едир – щятта бюйцк Фцзули цч дилдя йазыр… Лакин
етираф етмяк лазымдыр ки, бу дюврдя йалныз Азярбайъан
тцркъясиндя йаранмыш ядябиййат ясл сянят фактыдыр, фарсъа,
ярябъя йазыланлар ися о гядяр икинъи, йахуд цчцнъц
дяряъялидир ки, Азярбайъан ядябиййаты онларсыз да кечиня
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
21
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
биляр… (Низами Ъяфяров. Классиклярдян Мцасирляря.
Чашыоьлу. 2004, с. 6). Анъаг мцяййян мцддятдян сонра
мцяллиф санки юз «сящфини» дцзялдяряк йазырды: «…Ярябляр
ярябъя, фраслар щям фарсъа, щям дя ярябъя, тцркляр ися
щям тцркъя, щям фарсъа, щям дя ярябъя йазырлар. Бунун
сябяби нядир? Диллярин бир-бириндян фяргли нцфуз
сявиййялярими, йохса халгларын бир-бириндян фяргли
цнсиййятя эирмяк габилиййяти, милли дцшцнъянин
(мядяниййятин) дцнйайа мараг эенишлийими?» Бурада
щеч шцбщясиз ки, милли дцшцнъянин (демяли, щям дя дилин)
дцнйайа мараг эенишлийи тяйинедиъи рол ойанайа билярди.
Анъаг бизя беля эялир ки, мясяля бу цмуми сяпкили
голйлушла да битмир. Дил, конкрет бир миллятин малы, дцшцнъя
кюйняйи олса да, дцнйаны, ян мцхтялиф ъоьрафи ареаллары
эязиб-долашмаьы хошлайыр. Беля бир дцнйяви-алям
сяйащятиндя ян мцхтялиф вя фяргли мядяниййятлярин ичиндян
кечиб юзцмлцйцнц сахлайа билян дил, оунун енержиси иля
йаранан мядяниййятин неъя дейярляр, дцнйа
стандартларына ъаваб вермясини тямин едир. Азярбайъан
ядябиййатынын мцхтялиф диллярдя йаранмасы фактына щям дя
бу ъящятдян бахылмасындан мягсяд юзцнц нядя бцрузя
вермялидир? Шцбщясиз ки, бурада кющнядян йаранмыш вя
цмумишляк характер дашыйан анлайышлар аз кюмяйя эялир,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
22
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йяни мясялни «фарс дилиндя йазылыбса, фарс ядябиййатыдыр,
тцрк дилиндя йараныбса, тцрк ядябиййатыдыр» шякилиндя
гоймаг елми бахымдан о гядяр дя ъялбедиъи вя инандырыъы
эюрцнмцр. Низами Ъяфяров буну нязяря аларг йазыр:
«Иран(фарс-) дилли Азярбайъан, цмумян тцрк ядябиййаты
мящз Азярбайъан, цмумян тцрк ядябиййаты олса да,
онун мцяййян идейа-мязмун, поетика-форма
юзцнямяхсуслуглары вардыр ки, бу да няинки йалныз щямин
ядябиййаты, бцтювлцкдя Иран (фарс-) дилли ядябиййаты милли
сярщядляр гоймадан узун илляр ираншцнас-филологларын
бюлцнмяз тядгигат предметиня чевирмишдир: Руми,
Фирдовси, Хагани, Низами, Юмяр Хяййам, Сяди Ширази,
Ъялаляддин Руми, Ямир Хосров Дящляви, Ябдцррящман
Ъами, Саиб Тябризи… кими мцхтялиф етник-културоложи
реэионларда, мцхтялиф идейа-естетик дюврлярдя йашамыш
бюйцк сяняткар-мцтяфяккирляри бирляшдирян, йягин ки, тякъя
онларын щансы диля цстцнлцк вермяси дейил, ейни заманда
лингвистик поетикалары, бир-бирляриня йахындан вя йа
узагдан идейа-мцндяриъя, сцжет-поетехнолоэийа
тясирляридир…». Щяр бир мядяниййятдя ян мцхтялиф
дюврлярин мятнляринин вя тяфяккцр гатларынын узагдан вя
йахындан тясири вя мядяниййят дилляринин бир-бириня
гаршылыглы нцфузетмя щадисяси излянилир. Мятнляр, айры-айры
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
23
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
дюврлярин естетик шцурлары арасында нцфузетмя, гаршылыглы,
гейри-визуал тясирляр щямин мядяниййят типини горуйуб
сахлайан ясас хассядир. Тядгигатчынын ХВЫЫ-ХЫХ ясрляр
Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййятиндя мцшащидя
етдийи щадисляр, бизим фикримизъя, яслиндя интибащ характерли
барокко цслубудур, йахуд сянятидир. Бу щадися юз
потенсиал дяйишдирмя-маарифчилик миссийасыны бир дя ХХ
ясрин яввялляриндя йериня йетирди. Анъаг тарихдян мялум
олдуьу кими, бу миссийа йарыда гырылды вя бюйцк фаъия иля
цзляшди. Йарыда гырылан миссийа юз ишини, йаранмыш тарихи
шяраитдян истифадя едяряк ютян ясрин 60-ъы илляриндян
башлайараг давам етдирди. Бу дюврцн поетик
тяфяккцрцндя ясас тяйинедиъи функсийа совет дюврцня
тясадцф едян янянинин, онун ян йахшы ъящятляринин, даща
доьрусу бюйцк поетик енержинин дцнйа стандартлары
сявиййясиндя милли гялибя салынмасындан ибарят иди. Анъаг
барокко бир цслуби истигамят кими Сямяд Вурьун вя Рсул
Рза поезийасында, хцсусян дя Мцшфигин бядии
тяфяккцрцндя яйаниляшмишди. Бу ядиблярин йарадыъылыьында
барокконун интеграсийа кейфиййяти ян габарыг шякилдядир,
бцтюв бир дювр ярзиндя щяйата кечирилян ишляр юз мязмуну
вя пафосу етибары иля совет харабалыьынын алтындан саламат
чыхмаьа йюнялмишди. Ады чякилян шаирлярин йарадыъылыьында
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
24
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
интеграсийа функсийасы кющня дябли ифадялярля демяли
олсаг, щям дя заманын тяляби иди, ютян ясрин яввяллляриндя
советлярин, шура гылынъынын гятля йетирдийи бцтюв бир няслин
йерини, онларын йаза биляъяклярини, сындырылан гялямляриндя
яйаниляшмяйян потенсиал ъцзи шякилдя, лап биръя гятря вя
йа дамла кими олса беля ифадя олунмалыйды. Сямяд
Вурьунун юмрц бу шеирлярин бюйцк яксяриййятини
йазмаьа чатмады, бу чатмайан юмцр щардаса Яли
Кярим, Рамиз Рювшян вя Вагиф Байытлы йарадыъылыьында
мцяййян дяряъядя ифадя олунду, анъаг битиб-тцкянмяди.
Анъаг, субйектив сяслянся дя дейяк ки, поезийада
билаваситя С.Вурьунун ардыъылы сайылан шаирлярин йарадыъылыьы
(С.Вурьун стереотипляринин ясири оланларын гялям
мящсуллары) ирялийя йох, кянара атылан аддыма бянзяйирди.
Онларын ня дил-цслуб, ня дя поетика системляри зянэинлик
етибары иля Сямяд Вурьунун кюлэяси алтындан чыха билмяди.
Рясул Рза ися 60-ъы иллярдян етибарян бцтювлцкддя о
дюврцн бядии тяфяккцрц цчцн програм сяъиййяси дашыйан
ясярляр йарада билди, Рамиз Рювшян демишкян, мцасир
дюврдя илк дяфя олараг «шаир» образыны башгалашдырды, там
дяйишдирди (щям дя, ашаьыдакы изащдан эюряъяйиниз кими,
дяйишилян дювранын исрарлы тяляби иля дяйишдирди). Йери
эялмишкян, гейд едяк ки, гядимлярдян формалашыб эялян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
25
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«шаир» образы мящз совет дюврцндя даьылды, образын
стуруктуру примтивляшди, о еля бил ки, йерин алтындан, гялбин
дяринликляриндян, кюнцл ойлаьындан сятщя чыхды, синфи
мцбаризядя иштирак етди, гырыланлар гырылды, йахуд шцбщяли
шяхс, вятян хаини кими гятля йетирилди, диэярляри орден вя
медаллара лайиг эюрцлдц, «орденли шаир» образы «фялсяфи
йохсуллуьун» ичиня кюмцлдц. Поезийанын сещрли аляминдя
юзцня йува гурмуш диэяр образлар да бюйцк мяна
йцкцндян хилас олду, щяр бир мцгяддяс сюзцн, образын
семантикасы даьыдылды, онлар бир щцъейряли компонентляря
чеврилдиляр, мясялян: сцнэцйя чеврилмиш гялямляр,
романтиканы сюндцрцб йериндя байаьы романтка образыны
йаратдылар. Бир сюзля, миниллярин рущани дцзцмц даьыдылды,
йерля йексан едилди. Вахтиля Я.Щагвердийев
М.Ф.Ахундовдан, онун тарихи фаъиясиндян бящс едяркян
йазырды ки, чийинляриндя чар Русийасынын зярли пагонлары,
синясинсин алтында ися милляти цчцн алышыб-йанан бир цряк
дюйцнмякдяйди… Пагон-йряк зиддиййяти совет дюврцндя
дя йашанды, анъаг бу дяфя бу ики компонент арасындакы
якслик барышан кими олду, медалларын аьырлыьы алтында милли
шаир олмаг миссийасы дящшятли дяряъядя гялизляшди. Борис
Паромоновун «Цслубун сону» ясяриндян бир чыхарыша
диггят йетиряк: «…Тотал тяшкилатланма, ян азы буна иддиа
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
26
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
етмяк еля цслуб ниййятини дашыйыр. Деспотизм, щяля цстялик
тоталитаризм бядии сяъиййя дашыйыр, перфексионизм рущу
инъясянят вя утопийаны йахынлашдырыр. Тоталитаризмин бядии
модели классик балетдир. Николай Павловичдя ордунун юзц
балет иди. О, перфексионист иди вя буна эюря дя тирана
чеврилмишди. Сталин ися, яксиня еркян болшевизмин стилини
даьытды, ону сосреализм еклектикасы иля явяз етди вя
бунунла да азадлыг перспективини мцяййянляшдирди.
Еклектика башлайан йердя азадлыг доьулур». Тясадцфи
дейил ки, гызыл ордунун синоними кими «азадлыг ордусу»
ифадяси сых-сых ишлядилирди, ЫЫ Дунйа мцщарибяси - Бюйцк
Вятян мцщарибяси яслиндя Сталинсайаьы азадлыг
мцщарибяси адланырды. Сталин яхлагы вя тяфяккцрцндя
«мцщарибя» анлайышы цслубун вя форманын
даьыдылмасында ясас силащ, ясас васитя иди. Мцщрибя
«балет» гурулушуну даьыдыр, ону щяйатын вя юлцмцн тябии
щярякятиня гошурду. Мцяллиф даща сонра гейд едирди ки,
«мцщарибя цслубун тотал даьыдылмасыдыр вя бу йолла
щяйатын хилас едилмясидир…». Анъаг ЫЫ Дцнйа
мцщарибясиндян габаг 37-ъи илин гырьынлары баш вермишди.
Бу заман юлцмцн вя щяйатын тябии щярякяти эирдабында
инсанларла бярабяр цслубун классик анламындакы «фярг»
анлайышы арадан эютцрцлмцшдц. 30-ъу илляр ядябиййатында,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
27
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
хцсусян дя поезийа материалларында ня гядяр гялибсиз,
формасыз, мащиййяти етибары иля бир-бириня бянзяйян шеирляр
мювъуддур, Сямяд Вурьунун «…бахырам Ленинин
китабларына дястядян эеридя галмамаг цчцн…» хитабы
ейниля, бир аз башга мязмунда вя санки сюзляри
синонимлярля явяз етмякля диэяр шаирлярин йарадыъылыьында
да тякрарланырды. Бу еля, «..мцбаризя бу эцн дя вар, йарын
да, мян дя онун ян юн сыраларында» (Рясул Рза), йахуд
«…охума тар, охума тар, истямяйир пролетар, сяндя
чалынсын «Гатар» (С.Рцстям) вя саир кими «кюнцл
дуйьуларынын» охшары, йахуд якизтайы иди. 30-ъу иллярдя
йазылан сярбяст вязнли шеирляр дя яслиндя, форма, цслуб
уьрунда чарпышма дейилди, она гаршы чеврилмиш гясд иди…
Тясадцфи дейил ки, бу дюврцн шаирляри дюврцн цслубуна
йийяляндикъя, тясадцфи дейил ки, ян йахшы, ян парлаг
ясярлярини мящз сосреализм еклектикасынын дигтя етдийи
мювзуларда гялямя алырдылар. Гярибядир, еля индинин
тянгидиндя дя о дюврцн бу «тязадлы» щадисясиндян бящс
едилдикдя, индиъя хатырлатдыьымыз факт гейд едилир, анъаг
тящлилляр апарылмыр вя апарылса да о тящлиллярдян ясаслы бир
нятиъя щасил олмур, щяр шей еля СОСреализм еклектикасына
бянзяйир. Мясялян: «Сямяд Вурьунун милли мювзуларда
йаздыьы ясярлярля йанашы, коммунист идеолоэийасынын
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
28
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тяблиьиня щяср олунмуш онларла ясярляри дя Азярбайъан
поезийасынын эюзял нцмуняляри, ясл сянят ясярляридир. Вя
щеч ня иля сцбут етмяк мцмкцн дейил ки, бюйцк шаир,
мясялян, «Азярбайъан» шеириндя, «Вагиф»дя чох,
«Комсомол поемасы»нда, «Ханлар»да, Азярбайъан
ССР-ин щимн»дя, «Заманын байрагдары»нда аз
сямимидир. Бир нюв милли коммунист олан мцтяфяккир
сяняткарын вцсятли романтикасы онун, демяк олар ки,
бцтцн ясярляринин бядии интонасийасыны енйи дяряъядя
мцяййян етмишдир. Щятта Сямяд Вурьунун еля
поетехноложи кяшфляри вардыр ки, мящз коммунист
идеолоэийасыны тяряннцм едян шеирлярдя юзцнц даща чох
эюстярир» (Низами Ъяфяров. «Классиклярдян мцасирляря»,
с. 160.). Фикир верирсинизся, фактлар априори тясдиг едилир,
тящлилдян, тяфяккцр сцзэяъиндян кечирилмир, унудулур ки,
классик ирси горумаьын ян йахшы йолу ону тянгид етмяк,
она обйектив тящлил мювгейиндян йанашмагдыр. Бу
шаирлярин, хцсусян дя Сямяд Вурьунун СИСТЕМЯ
йатымлы шеирляриндя, бу шеирлярин поетикасында бцтювлцкдя
она гаршы чеврилян бир гол айрылырды, шаирин гялбиндяки
«цслуб» кянарда баш верянлярля барышмыр, ичяридя ара-сыра
сызлайыр, анъаг дышары чыхыб, юзцнц ифадя едя билмирди,
чцнки гатар чохдан ютцб кечмишди… СИСТЕМЯ йатымлы
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
29
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
поетиканын дцз мящвяриндян айрылан гол еля бир
сублимасийа доьурурду ки, щяр шей, щятта шаирин гялбиндя
гябул етмядийи шейляр беля, щансыса маэик гцввянин
тясири иля бир йеря йыьышыб онун юз образыны йарадырды –
гямли, кядярли, Сямяд Вурьунда эцллядян дешик-дешик
олмуш сойуг дивар метафорасы вар – бу онун юзцдцр,
йалана кюнцл баьладыьы талейя чалынан аьыдыр…
Бакынын дярди вар, Бакы хястядир,
Кюнцл интизарда, эюз йол цстядир…
Сойуг диварларда эцлля нишаны,
Дидир, парчалайыр инсан инсаны.
Бурда дюнэялярин йери дарысгал,
Отурмуш паланын цстцндя щамбал,
Дярин фикирляря гярг олмуш йазыг,
Динъялмяк истяйир о да азаъыг…
Бцтцн енержисини совет идеалларынын тяряннцмцня
сярф етмиш шаир динъялмяк вя бу йолла арзусуна чатмаг
истяйирди, «Тяк мязар» шеириндя бу кядяр дя юлцм сачыр,
совет идеаллары уьрунда бюйцк фядакарлыг шаирин гялбиндя
тяк, тянща мязара чеврилмишди. Сямяд Вурьунун «Тяк
мязар» шеиринин дахили-рущани интонасийасы онун
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
30
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гялбиндяки кядяри чийинляриня эютцрцб узаглара апарды, бу
кядярин «интонасийасы» 60-ъы илляр шеириндя бир дя цзя
чыхды, мясялян Рамиз Рювшянин «Няьмя гырьыны или»
шеириндя:
Кимин хатириндядир
Няьмя гырьыны или?!
Тязя нот вярягляриня
Сарынды
Няьмялярин кющня йаралары –
Гайсаг-гайсаг, йаныг-йаныг…
Биз инсаныг, биз испаныг –
Баьрымыза басмышыг сыныг эитаралары;
Торпаг ятри гохуйуруг…
Няьмя гырьынында юлян
Няьмяляри охуйуруг.
Анъаг атяш сясляри кясился дя, дюйцш щяля
битмямишди..
Бир «ганлы дюйцшдян» чыхыб эцлля-тянгид ятяшиня
дцшмяк дя, эюрцнцр, талейин сынаьындан чох, ядябиййатын
ичиня щопмуш, сюзя, ямяля хяйанятдян сонра фялакятя
чеврилян лянятин эирявя эязмясиня бянзяйирди. Дюйцшдя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
31
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
кимин галиб чыхмасындан, кимин даща чох сыныб щяйата
вясигя алмасындан, даща нялярдян асылы олмайараг лянят
щамынын йахасындан йапышмалыйды, щамыны учурумун
гыраьына апармалйыды. Рясул Рзанын бир бюйцк щцняри дя
ядябиййата йени цслубларын доьулмасында бюйцк вя
явязсиз рол ойнамасы олду. Диггят йетирин, поезийада,
кющнядян «дюйцш мейданы» адланан бу харабалыгда
юзлярини Сямяд Вурьунун варисляри адландыранлар йени
цслуби мейлляри гятиййятля рядд едирдиляр. Бу ачыг-ашкар
Сямяд Вурьунун илк бюйцк мяьлубиййяти иди. Щям дя ады
чякилян амансыз дюйцшлярдя щеч кяся яйилмяйян, цстцня
йаьан тяня дашларындан язми сынмайан Рясул Рзанын да
мяьлубиййяти иди. Йенидян Сямяд Вурьун щадисясиня
гайыдаг, она эюря ки, бу щадися юз тябияти етибары иля сон
дяряъя мцряккяб вя гялиз мясялялрин чюзцлмясини тяляб
едир. Ади эюзля бахдыгда Сямяд Вурьунун демяк олар
ки, бцтцн йарадыъылыьы о дюврцн идеолоэийасы иля
«зящярляниб». Щятта дилляр язбяри олан «Азярбайъан» шеири
дя поетикасы етибары иля касыбдыр, «Вагиф» драмында
эялишиэюзял ифадяляр, ясярдя верилян тарихи шяраитя уйьун
эялмяйян, цмумиййятля драматик ситуасийаларда ади
эялишиэюзяллик тясири баьышлайан мисралар, драматик
дцшцнъянин бяситлийи (бу бяситлийин сайясиндя бюйцк шаир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
32
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
вя дипломат Вагиф щяр сящнядя удузурду…) ади эюзля
эюрцняндир. Бцтцн бунлар, шцбщясиз ки, Сямяд Вурьун
кими бюйцк истедад сащибинин нашылыьындан иряли эялмирди,
бизя беля эялир ки, сябяби башга йердя ахтармаг лазымдыр.
Сямяд Вурьун кими дцнйанын эедиш-эялишини эюзял билян,
щяйатын ритмини тутмагда аъиз олмайан сяняткарлар, бир
тяряфдян црякляринин дяринлийиндя ня гядяр кядярли олса
да, гырьына верилмиш гялям достларынын да йериня ясл
виъдан сюзцнц йазмаьа борълу олдугларыны анлайырдылар,
анъаг диэяр тяряфдян, бу миссийаны дашымаг, она ямял
етмяк сон дяряъя мцшкил иди. Беляликля, поетик
дцшцнъянин юзцнцн ичиндя вя бятниндя гярибя зиддиййят
йаранырды, бу зиддиййят щялл едилмядикъя ися, йарадыъылыг
проблемляри даща да артыр вя ян ясасы ися гялизляширди. Ня
йазмалы олдуьуну анлайан, анъаг буну йаза билмяйян
сяняткарын йарадыъы тяфяккцрцнцн юзц эеъ-тез атрофийайа
уьрамалы иди. Диггят йетирин, сон дяряъя зиддиййятли
«Комсомол» поемасында «Дцнйа» рядифли шеири вя диэяр
бу кими саф парчаларла йердя галан бюйцк бир ярази
арасында истяр-истямяз дава-далаш, мцбаризя туташырды.
Няйин цстцндя? Шцбщясиз ки, сяняткар ики мцхтялиф, бирбириня дабан-дабана зидд платформа цзяриндя ейни
заманда дайана билмязди. Бу яразилярдян бири о бирини
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
33
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
эеъ-тез щязм етмялийди. Анъаг бу фаъияни бцтцн
варлыьыйла щисс едян сяняткар бу мцшкцлц юзц щялл етди –
гялями йеря гойду вя дцнйадан кючдц. Мящз ики бирбириня дабан-дабана вя мащиййяти, ян ясасы ися яхлагы
етибары иля зидд олан платформада дайанмаг бир тяряфдян
ади севэи шеиринин ичиндя дя эирдабында чабаладыьы фаъияни
бцтцн реаллыьы иля якс етдирян мянзяряляри доьурурду.
Диггят йетирин:
… Ъащанда щяр щюкмц бир заман верир,
Дцнян дювран сцрян бу эцн ъан верир.
Илляр хястясийям, йарам ган верир,
Сиз мяни салдыныз бу щала, эюзляр…
Бу, севэи шеириндян чох инсанын юзц-юзцня
охудуьу аьыйа бянзяйир. Бу типли шеирлярин ичиндя эизлянян
кядяр вя фаъия кечмиш яййамларын тяригят донуна эириб
миллятя сюзцн дцзцнц демяйя чалышырды, бу щардаса
тяригят шаирляринин символикасына бянзяйирди: дцнйанын ян
дящшятли щадисяляри вя щягигятляри йар, айрылыг, кюнцл... кими
сюзлярлярин ичиндян эюрсянирди. Башга бир тяряфдян ися,
атрофийайа уьрамыш тяфяккцр обйектив шякилдя гялибя
отурурду, идеоложи басгы, бу тясирин «психоложи зящяри»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
34
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
истянилян сяняткары эеъ-тез башгалашдырыр, сяняткар
«няйяся мяъбур олуб кюнцлсцз олса беля разылыг
вердикдя» илляр кечяндян сонра идеолоэийанын вя
СИСТЕМИН истядийини фяргиня вармадан йазыр. Яхлага йад
идеоложи вя сийаси системин формалашдырдыьы бу
АВТОМАТИЗМ Сямяд Вурьун кими, Рясул Рзанын,
Сцлейман Рцстямин, Мяммяд Ращимин*, Мирзя
Ибращимовун вя диэяр ядиблярин дя талейиндя мювъуд иди.
Сямяд Вурьун еля «шян», еля «тох» шеирляр йазырды ки, бу
щюкмян, гачылмаз шякилдя щяйатын тцкянмяси вя йеэаня
ялаъ кими юлцмцн тяшриф эятирмяси иля нятиъялянмялийди.
Гярибя дейил ки, цстцндян илляр кечяндян сонра онларын
ичиндя мцрэцляйян юлцм гачылмаз шякилдя ойаныр, шян
ящвал бир андаъа мутасийа доьурур, хярчянэ кими ъанлы
организмин бцтцн кцнъ-буъаьыны тутурду. Йяни, ады
чякилян ядиблярин «Ленин», «Комсомол»,
Якрям Яйлисли йазыр: «…Вя… 1938-ъи илдя чыхан шеир китабларына
баханда, о дюврцн гязетлярини вярягляйяндя ачыьыны дейим ки, бир
мцддят мян эюзляримя инана билмядим. «Эцл», «бцлбцл», «уъа
даьлар», «йашыл дцзляр», «хумар бахышлар» - янянви шярг шеиринин ян
цздя олан яламятляри… Вя щяля бу щарасыдыр ки, музейя эюндярилмиш
кющня дцнйанын санки архивиндян тапылыб-чыхмыш кющня, лап кющня
шеир формасынын тязя няшри, тязядян доьулушу – мямяляр щагда:
*
Ики атлы эялир, ъцт, гоша-гоша,
Бири хан оьлудур, бириси паша,
Арасы мейдандыр, дяймир баш-баша –
Бахыр бир-бириня йан мямялярин… (М.Ращим, 1938).»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
35
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«Байрагдар»….. адлы шеирлярини охуйуб, онлары лянятлямяк
асандыр, бу шеирлярин дахилиндя артыг, беля демяк оларса,
«метастаз» верян йаранын гайсаьыны да эюрмяк лазымдыр.
Сямяд Вурьунун шян шеирляри дя юлцм сачыр, бу, беля
демяк оларса, она ганла, эенля эялиб чатан ишарялярин
мащиййятинин дяйишмяси, ишарянин ичиндяки миссийанын
щечя ендирилмяси, ики од арасында галанда щягигяти
алдадыб, онун эцъцнц эютцрцб йалана гатмагдан,
йалана сатмагдан, мцгяддяс сюзя хяйанят етмякдян
долайы йаранмыш, гаршына чыхмыш агибятдир. 1935-ъи илдя
гялямя алынмыш «А Кющлян Атым» шеирини охуйун.
Гой вурум белиня эцмцш йящяри,
Бир йол айрыъында ачаг сящяри…
Эязиб оймаг-оймаг кянди, шящяри,
Щарда вар ахтараг дцшманы, атым!
Онлары вахт икян эюр, таны, атым.
Йахуд:
Марал чыхды даь дюшцня
Сящяр вахты эцля-эцля.
Сол ялиля саь дюшцня
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
36
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бир эцл тахды эцля-эцля.
Билярзийи аь алтундан,
Йеря дцшдц эюй атындан…
Ала эюзляр гаш алтындан
Сцзцб ахды эцля-эцля…
Башга нцмуняляря дя мцраъият етмяк олар. Бир
ъящяти хцсуси гейд етмяк йериня дцшяр: йарыш поетикасы,
йарыш пафосу вя йарыш иллцзийасы…Бу цч тяркибин цчц дя ады
чякилян шаирлярин йарадыъылыьында йа айрылыгда, йа да цчц
дя бирликдя иштирак едирди. Адларыны чякдийимиз шаирлярин
эянълийи совет ядябиййатынын йцксялиш дюврцня тясадцф
едир вя о заманкы ядябиййат тарихи очеркляриндя еля беля
дя йазылимышды. Бу шаирлярин илщамы бюйцк пафосла
йарадылан гурулушун бцнюврясиня щюрцлцрдц. Еля бир шяраит
йарадылмышды ки, ядябиййатда артыг сюзцнц демиш
(…юзцнц танытмыш) ядибляря чаря кими тювбя гапысы
ачылмышды (тяля кими-!), ганадлары бяркимямиш шаирляр цчцн
ися йарыш тяшкил едилмишди (йеня дя тяля кими, анъаг
ширникляндириъи, ийняси зящярли тяля): гладиатор дюйцшц.
Йарышда ян чох тярфилянянляр ян тез бада эедянлярдир.
Ашаьыдакы мисралары охудугъа, онлардан о дюврцн реал
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
37
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мянзярясини верян информасийа мянбяйи кими истифадя
етдикъя, ян ясасы ися истедадлы адамларын башына ня
ойунларын эятирилдийини дцшцндцкъя дящшятя эялирсян,
доьрудан да:
Шаирим! Йаханы бир гуртар да сян
Инсана дярд верян щадисялярдян.
Бизя йашамаг да, юлмяк дя таныш,
Бир аз да башга бир алямдян даныш!
Юмцр дедикляри дальалы бир су…
Аъдыр инсанларын фикри, дуйьусу.
Щяйаты эцлдцрян дастанлар йарат,
Варсын да гядрини билмясин щяйат!
Аьарды сачларын, юмрцн дя йары;
Касадлыг кечирир шеирин базары.
Эяряк синирлярин щеч динъялмясин,
Эеъяляр эюзцня йуху эялмясин.
Щаны шеиримизин бюйцк Байрону!
Гцдрятин варса да сян йарат ону!
Щаны Фцзулинин аьлар гязяли,
Вагифин эюзалты эцлян эюзяли,
Сюндцмц дуйьулар, юлдцмц сянят,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
38
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Кцсдцмц шаиря, шеиря тябият?…
Бурада нядянся йухарыда щаггында данышдыьымыз
мифоложи мотив йада дцшцр. Яввялляр йерля-эюй бир иди, танры
инсанларын эцнащ ишлятдийини эюрцб онлары айырды… Сямяд
Вурьунун бу кими шеирляриндя йухарыда бящс етдийимиз
АВТОМАТИЗМ цзя дурур. Нязмя чякилян щадисянин
сахта тябияти, юлцм сачан, юлцм тяляси олан мащиййятини
айры-айры ифадяляр сатыр, ачыглайыр: хцсуси иля: Щаны
Фцзулинин аьлар гязяли, Вагифин эюзалты эцлян эюзяли…
Шеирдя, Азярбайъан совет поезийасында ващид идеоложи
платформанын формалашмасы Сямяд Вурьунун юлцмцндян
габаг баша чатмыгшды. Сямяд Вурьунун юлцмцндян бир
нечя ил сонра сийаси вя идеоложи платформада Сямяд
Вурьунун инанамайаъаьы щадисяляр баш верди вя бу
дюврдя ясас енержи ясасян йахын кечмишдя йол верилмиш
мяшум хяталарын арадан галдырылмасына сярф едилди.
Щягигятин йалана сатылмыш эцъц йенидян йериня
гойулмалыйды. Университетлярин гапысны илкин Мцшфигин
шеирляри ачды. Мцшфигин совет харабалыьынын алтында галан
шеирляри ян мцгяддяс дяйярляри бярпа етмя ишиня эиришди:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
39
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Тярлансан, эюйдян енмязсян,
Торпагларда сцрцнмязсян,
Мян дюнсям дя,
сян дюнмязсян,
йаша кюнцл,
йаша эюнцл...
Мцшфиг енерэетикасы ашыб-дашан, мисралары гярибя
бир севэийля бир-бириня сармашан шеирлярийля харабалыьын
алтындан чыхыб бир хятля эялян яняняни бярпа етди,
дцшцнъя, ниййят синхронлуьуну гырылан йериня ъалады вя
кядярли романтика еля бурдаъа битди. Анъаг барокконун
«хиласедиъилик миссийасы» йени дюврдя, йени шяраитдя, йеня
дя кяскин мцбаризя шяраитиндя давам етди…
«…Азярбайъан поезийасында Мцшфиг щясряти
гуртарды, Ейни вахтда Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад вя
башгалары да о узаг сяфярдян эери дюндцляр, анъаг еля
бил онлар эеъикмишдиляр, узагда олан заман, санки
биздян, дцнйамыздан, шеирин эцндялик гайьыларындан
даща да узаглашмышдылар. Вя гоъалмышдылар, йаман
гоъалмышдылар. Щяр щалда йени няслин рущуна даща чох
Мцшфиг йахын иди. Вя тясадцфи дейил ки, Азярбайъан
поезийасынын мящсулдар илляриндян олан 60-ъы иллярин илк
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
40
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йахшы шаирляриндян бири – Яли Кяримин йарадыъылыьы щардаса
мцяййян дяряъядя, Мцшфигдян гидаланды – яввял сяс
ъящятдян, «алов» ъящятдян, сонра шеирин шян вя хяфиф
мусиги дили иля. Сонра ися даща дяриндян - гялямя алынан
фактын бядии мащиййятини ача биляъяк ян эцълц, ян ити
сюзлярин сечилмяйи ъящятиндян». (Якрям Яйлисли. «Ишыглы,
аловлу, аьрылы…» мягаляси, «Ядябиййат йаньысы»
китабында, Бакы,1989, с. 139-140)**. Якрям Яйлислинин
тябиринъя сюйлямяли олсаг, Яли Кярим вя Фикрят Гоъанын
тягдим етдийи поетика системи кяскин мцбащисяляр
доьурса да, ясас мцбащися онлардан сонра эялян
шаирлярин цстцндя олду. Якрям Яйлислинин ады чякилян
«Яли Кяримин тясбит етдийи цслуби хяттин дахилдян, поетик структур
бахымындан юйрянилмяси башга бир юнямли ъящяти вя елми мцлащизяни
ортайа гойур – Яли Кяримин мящз бу шякилдя йазмасы, Сямяд
Вурьун ады иля тямсил едилян мяктябин потенсиалынын тцкянмяси йох,
бу мяктябин башга бир истигамятдя давам етдирилмяси, йени цслуб
гялиби ичиндя инкишаф етдирилмяси демяк иди. Сямяд Вурьунун, беля
дейяк, бюйцк бир ешг вя шювгля ифадя вя явяз етдийи цмуми поетик
тенденсийа Яли Кяримин вя онунла ейни заманда ядябиййата эялян
шаирлярин шяхсиндя вя йарадыъылыьында локаллашыр вя хцсусиляширди.
Бурада башга бир мягам да вар: о заман Ящмяд Ъавадын, Сямяд
Вурьун вя Мцшфигин йаза билмядийи вя йа йазмаьа маъал тапмадыьы
мятлябляр дя сонралар Яли Кяримин гяляминдя, онун цслуб гялибиндя
доьулду. Бу мягам Яли Кяримин Азярбайъан поезийасында тутдуьу
мювгейи, ойнадыьы ролу дяйярляндирмяк бахымындан бюйцк
ящямиййятя маликдир. Беля бир тезиси иряли сцрмяк олар: шярти мянада
Сямяд Вурьун, Рясул Рза, йахуд Микайыл Мцшфиг поетикасы щарада
гуртарырса, Яли Кярим цслубу орадан башлайыр вя йа башгалашыр»
(Ъаваншир Йусифли. «Азярбайъан поезийасында ЯЛИ КЯРИМ мярщяляси,
Адилоьлу, 2005, с. 25»).
**
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
41
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мягалясиндя Ялякбяр Салащзадядян бящс едян щисся
хцсуси мараг доьурур, бу мцлащизялярдя мягаля
мцяллифинин юзцнцн щягигят ахтарышларынын пафосу,
ядябиййатда няйя ъан атмасы вя няйи мейар щесаб
етмяси эюзял ифадя олунмушдур. Вя дейяк ки, бу
мцлащизяляр щялялик Я.Салащзадя щаггында ян дягиг вя
сярраст гиймят сайыла биляр. «… Шаирин башга-башга
вахтларда йаздыьы бу ики шеир арасындакы цзви ялагянин
сцбута-дялиля ещтийаъы йохдур. Бяс бу мисралар неъя:
Овъумдайам, овъумда,
Овъум ичиндяйям тамам.
…Ачылырам, йыьылырам, сыхылырам,
Йыхыланда
Йыхылырам овъумда.
…Гязябимдян ярийиб тюкцлмцшям
Цряйимин сярт щейкяли –
Йумругларыма…
Бу мисралар да, эюрцндцйц кими, яввялки ики
шеирдян эятирдийим мисралара лап асанъа говушур. Вя
няинки говушур, садяъя ярийиб, щямин мисралара гарышыр –
шеир шеири тамамлайыр. Шеир шеири давам етдирир. Вя беляъя,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
42
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ахыраъан – сонунъу сюзя, сонунъу мисрайаъан..
Щармонийа вя Бцтювлцк адлы ики АЛЛАЩЫН инсана ейни
эцндя, ейни саатда сорьусуз-суалсыз щяваля елядийи
шаирлик йцкцнц, шаирлик мясулиййятини сюз-сюз, шеир-шеир
апарыб, сон мянзиля чатдыранаъан… Аллащлар аллащы
тябиятин, эюрцнцр, мяслящяти белядир: ахы щяр аьаъ да
сонаъан йалныз юз мейвясини йетиря билир… » (йеня орада,
с. 143). Ялякбяр Салащзадя цслубунда барокко
поетикасы ян габарыг ифадя олунан шаирлярдяндир. Чинэиз
Ялиоьлу шаирин «Кибрит чюпляри» шеириндян бящс едяркян бу
мясяляни дягиг айдынлашдырыр: «… Бизим цчцн бу шеирдяки
ян мараглы ъящят тяхяййцл ашырымларыдыр…» (Чинэиз
Ялиоьлу. «Фрагментляр» 2006, с. 65.). Дягиг мцшащидядир
вя бу мцшащидяйя йалныз ону ялавя етмяк галыр ки,
Ялякбяр гцдрятли бир шаир кими ады чякилян ашырымлара эятириб
чыхаран мцряккяб композисийаны шеиря гядяр щялл
етдикдян сонра охуъуну сяс, сюз, мяна ойунуна чаьырыр,
бунунла Ялякбяр бцтювлцкдя тцрк шеиринин чох мараглы,
дяриндян щям яняня, щям дя дцнйа поезийасы
контекстиндя тятгиг олунасы фигурларындан бириня чеврилир.
Ялякбярин шеириндя образларын бир-бирляриня гаршылыглы
чеврилмя механизми батини характер дашыйыр, онун айрыайры шеирляри цстцндя чаьдаш шеирин поетика системини
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
43
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
юйрянмяйя дяйяр. Чинэизин мягалясиндя «образларын ики
дюнцмлцлцйц» ифадяси поетик тяфяккцрцн ейни заман
ичиндя фантастик йцксякликля мяишят сявиййясини эюстярмя
методуну ещтива вя шярщ едир. «Ики дюнцмлцлк» садяъя
эюзя эюрцняндир, визуал чеврядя олан бир няснядир,
дахилдя, метафоранын дяринлийиндя ясл кимйаэяр ойуну
баш алыб эедир. Ялякбярин метафорасы фантастик эцъя
маликдир, шаирин ялинин алтында дцнйанын бцтцн мцряккяб,
лабиринтляри бир-бириня гарышмыш нясняляри асанлыгла мум
олур, Ялякбярин шеириндя ади бир сяс шеирин сонуна гядяр
еля шякилдйяишмяляриня мяруз галыр ки, онун сюз
кимйаэярлийи гаршысында щейрятлянирсян, Ялякбяр еля бил ки,
щансыса наьылын бятниндяки поетик енержини сюзя, мятлябя,
реаллыьа вя йенидян наьыла чевирир. Ялякбяр шеири мемар
кими йарадыр, ев кими тикир вя бу заман ич-ичя отаглар
арасында ялагяляндириъи баь кими Мцшфигин «кюнцл»
образындан истифадя едир. Ялякбяр бу образдан о гядяр
тясирлянир ки, шеирляриндя зярря гядяр дя олса йаланчы
пафоса йер вермир, Ялякбяр халис поезийа йарадыр.
Ялякбярля санки ейни эцндя ядябиййата эялян Иса
Исмайылзадя дя бу анда садиг галыр. Анъаг…
Иса Исмайылзадя бцтцн защири бялиртиляря ряьмян
експериментчи шаир олмайыб – бцтцн чяк-чевыирляр, адына
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
44
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
експеримент
дейилян
просесляр
онун
дахилиндя,
чохумузун баш ачмадыьы бир дйнйанын ады билинся дя,
йери эюрцнмяйян янэинлийиндя баш вериб. Яэяр яксиня
олсайды, Иса Исмайылзадянин йаздыгларыны бу эцн йыьыбйыьышдырмаг олмазы вя йахшы ки, щяр шей яксиня олуб.
Тясадцфи дейил ки, шаир мцсащибяляринин бириндя бу
мясяляйя ишаря вурараг дейир ки, сярбяст йазанда
дейирдлиляр ки, млли кюкцндян айрылыб, щеъада йазырсан,
«сярбястя хяйанят едиб» дейирляр. Еля беля дя дейир: эюр
биз ня эцня галмышыг, шеирин гиймятини формайа эюря
веририк. Мян инана билмирям ки, дцнйанын бир йериндя
биздя, 60-ъы иллярдя олдуьу кими, щеъа-сярбяст вурушу
эетсин.
Гярибядир:
инди
мянимчцн
бу
цздя
олан
йашантылардан (поетик нцмунялярдян) чох, бу гярибя
адамын юз-юзцня чяк-чевир етдийи, пычылдадыьы, гябул
етмядийи щиссляр даща чох мараг доьурур. Бу просес Иса
Исмайылзадядя еля сцряклиликля щисс едилир ки, онун, бу
щярякятин
цстцндян
илляр
кечяндян
сонра
да
дайанмаьына инанмаьын эялмир. Иса Исмайылзада шеирдя
щяр шейи юз сяси иля явяз етмишди: бунун мянасы одур ки,
щяр бир шеириндя о, цряйиндя бир гаршысыалынмаз говьа кими
башланан чяк-чевирляри, щисс-дуйьу селини дилляндирмишди,
онлары юз сяси иля данышдырмыш, даща эерчяйи шеирдя щяр бир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
45
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
техники елементин йериня бу говаьынын ичиндян назилмиш ох
кими кечян сясини гойа билмишди. Бу мянада Исанын щяр
бир мисрасы, щяр бир шеири, ялиня гялям эютцрдцб дцнйайа
цнванладыьы щяр бир мцраъияти ушаг икян кюрпя цряйиня
дцшян горху гыьылъымындан башлайыр: «Биръя о йадымда
галыб ки, мян башыма ня эялся – лап балаъалыгдан-анама
демишям. Анам чох йумшаг, щялим адам олуб.... Инсан
ня вахтса юлцр, сян дя, мян дя... щамымыз юляъяйик. Бешалты йашында оларкян бу амансыз сюзляри ешитдийим эцн инди
дя йадымдады; илк дяфя ешитдийим бу сюзлярин аьырлыьы
алтында айаьымы чырмалайыб, шумланмыш бичянякдян кечякечя, эюзлярим йашара-йашара евя неъя гайытдыьымы бялкя
дя анбаан хатырлайырам. Евя чатан кими, анама илк
сюзцм бу олду: «Ана, мян бир дя эяляъяйямми бу
дцнйайа?».
Бц дцнйайа бир дя гайытмаьым вар,
Гябримин цстцндя битян эцлляри,
Уйумуш, сойумуш торпаьы, дашы
Юлцм сцкутундан ойатмаьым вар.
Билмирям чичякля, билмирям отла,
Билмирям аьаъла, йохса булудла,
Даьлары йериндян ойнадыб эялян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
46
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Дяли гышгырыгла, йохса сцкутла –
Дейя билмярям...
Иса поезийайа йени ракурс эятирмишди. Бизя беля
эялир ки, бу ифадя Иса Исмайылзадя кими сон дяряъя сямими
вя мясулиййятли бир гялям адамынын ядябиййатдакы йерини
мцяййянляшдирмяк мянасында йериня дцшцр. Бу еля бир
бахыш буъаьы вя ракурс иди ки, дайанмадан машын
тякярляриня чарпан йаьышын алтында йаныб-сюнян, яйилян,
далданаъаг ахтаран кюлэяни, бу кюлэянин ишыьыны эюря
билирдин. Бу мянада, ики шаирин тягдим етдийи поетика
системи – дцнйаны эюрмя буъаьы орижиналлыьы иля сечилир: Иса
Исмайылзадя вя Ялякбяр Салащзадя. Щяр ики шаирдя
овгатын «драматурэийасы»- мювъуд зиддиййятлярин овгат
ичиндя ашыб-дашмасы сон дяряъя орижинал бичимдя тягдим
олунур. Иса Исмайылзадя бянзярсизлийин, йени овгат
йаратмаьын «ляззятини» эюзял билирди вя беля олдуьу
цчцндцр ки, бцтцн юмрцнц, енержисини ядябиййатда аз-аз
адама нясиб олан бир шейин – щяйатын, йашанан эцнлярин
Аллаща,
щагга
аид
олан
мяьзини,
мащиййятини
эцлляндирмяйин, цряйин истисийля айры бир гялиб ичиндя
дцнйайа гайтармаьын бюйцк поезийасыны йаратмаьын
ялиндян йапышды. Гярибя дейил ки, онун шеирляриндя тясвир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
47
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
едилян бцтцн ялляр данышыр, - бунун юзц дя тясадцфи дейил, хатирясиня илишиб галмыш нясняляр, предметляр кечмишдян
гайыдыб бюйцйцр («Бюйцдцлмцш шякилляр» поемасы),
щейрятли эюзя чеврилир. Инди Исадан сонра бу дцнйада онун
бу цсулла кечмишдян «силиб» бу дцнйайа эятирдийи
нясняляр – хатиряляр, йаныб кцл олмуш ещтираслар, цряк
аьрысы ... йашайыр.
Иса Исмайылзадя щардаса мяктяб кечиб, сюз
ешидиб, бу сюзя алданыб ядябиййата эялмямишди, о
язялдян ядябиййат адамы, ядябиййатын доьма ювлады иди.
Онун бцтцн кяскин щярякятляри, барышмазлыьы, бязян
эюзляниляндян дя сон дяряъя сярт шейляря эетмяси –
бурадан иряли эялирди, сюзя вурулан йарайа эюря доьма
гардашыны да баьышламазды. Онун бцтцн мисраларынын,
бцтцн шеирляринин цзц вятяняйди. Бу мисралар щаллалыгла
йоьрулмушду.
Ай ана, ай ата, ай доьма оба,
Сиз мяня,
Сиз мяня бир юмрц щалал ейляйин.
Буэцн эялмясям дя, эялярям сабащ –
Сиз мяня бир юмрц щалал ейляйин.
Мцрэцлц чюллярдян узаг дцшмцшям,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
48
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Мещрибан ялялрдян узаг дцшмцшям,
Ихтийар иллярдян узаг дцшмцшям,
Сиз мяня,
Сиз мяня бир юмрц щалал ейляйин.
Беля бир мясял вар: ким няйи чох севирся, онун да
гурбаны олур. Сюзцндя, фикриндя щяр шейи узаглашдырыб
цряйиндя щеч кяся гыймадыьы фикри чюзя-чюзя эетмяк,
дцнйаны долашмаг, йалныз бу кюкцн, бу симин цстцндя
галмаг, максимум амплитудада «титряйян» ясябин
цстцндя
йашамаг
дцнйайа
анологу
олмайан
бир
бахышдыр, бу тясадцфдя сян заман кечдикъя ялиня гялям
алыб йазмаьы сюзцн йахшы мянасында йадырьайырсан,
цряйиндяки, рущундакы чяк-чевирляр сяня йазмагдан
даща ляззятли вя даща эюзял эюрцнцр, бунунла шеир
йазмаг, китаб баьламаг, даща няляр... арасында фярг
арадан эютцрцлцр. Щямин фикрин ишыьында юлцмдян дя
кечирсян, буну да ясаслы бир щадися кими гаршылармырсан,
йеня дцшцнцр, даьы арана, араны даьа дашыйырсан:
Бу ахшам йаманъа гярибсямишям,
Яллярин йухума эялиб чыхмаса,
Эюбяляк дярмясям, моруг йыьмасам,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
49
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Булуддан асылан бешийим цстдя
Лайлай ешитмясям –
Йатмайаъаьам,
Йатмайаъаьам, йатмайаъаьам.
Бу нясил, Ялякбяр Салащзадянин мялум шеириня
ясасланмалы олсаг, «бойу кясилмиш» нясил иди. «О сазаглы
гышдан сонра доьуланлар» дящшятли эюйнякля
сорушурдулар: «кимдян алаг бойумузу?».
Бойумузу,
Суйумузу,
Сойумузу,
Юмрцмцзц кясдиляр....
Сонра… Вагиф Сямядоьлу, Чинъиз Ялиоьлу, Нцсрят
Кясямянли, Сабир Рцстямханлы, Елдар Бахыш… вя йеня
Микайыл Мцшфиг…
Рамиз Рювшян вя онунла бир дюврдя ядябиййата
эялян сюз адамларынын йаратдыьы бядии мятн яввялкиндян
кяскин шякилдя фярглянирди – щяр шейдян габаг эерчяклийя
вя яняняйя мцнасибятдя ясаслы шцбщялрин олмасы вя
эетдикъя дяринляшмяси бахымындан. Иса исмайылзадянин
йухарыда эюстярилян фикрини, йашантысыны хатырладаг: Мян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
50
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
инана билмирям ки, дцнйанын бир йериндя биздя, 60-ъы
иллярдя олдуьу кими, щеъа-сярбяст вурушу эетсин. Бундан
башга, онлар цчцн йахын кечмишин классикляринин
биографийасы иллцзийадан, мифдян щюрцлмямишди. Нядянся
онларын талейиндяки бу аным мяня Ортега-и-Гассетин
«Щютенин ахтарышында» ясяриндяки ашаьыдакы пассажы салыр:
«Алман профессорлары Щютенин ясярляри иля онун щяйата
даир идейалары арасында уйьунлуьу тапмаг цчцн олмазын
ямяк сярф етмишляр. Шцбщясиз ки, онлар бу сцни мягсядя
чатмамышлар. Мясяляйя якс истигамятдян йанашмаг
бялкя даща дцзэцн оларды: Щютенин дцнйа иля бцтцн
ялагяляриня нцфуз едян тябиятин оптимист консепсийасы вя
космоса инамла онун ябяди, бир ан олсун беля дайаныбдурмайан шяхси щяйатынын гайьысына галма щисси
арасында ачыг-ашкар дуйулан зиддиййяти етираф етмяк.
Йалныз бу зиддиййяти етираф етмякля ващид изащ системини
йаратмаг оларды. Истянилян варлыьын зиддиййятлярини
бирляшдирян систем еля биографийа демякдир». Бу мянада
онларын щяр биринин йарадыъылыьында характерик мятнляр
тапмаг мцмкцндцр. Елдар Бахышын бцтцн йарадыъылыьында
она гядяр эялиб чатмыш бцтцн мятнляря иронийагарышыг,
амма тящдиддян узаг бир мцнасибят дяриндян щисс
едилирди. Онун шеирляринин интонасийасы гярибя, чохгатлы,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
51
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
инсаны бир нечя истигамятдян мялуматландыран, бцтцн
истигамятлярдя онун диггятини ейни мяркязя йюнялдян
информасийа иля йцкляниб. Елдар Бахышын сюзцндяки вя
дцнйайа мцнасибятиндяки дирилик, ъанлылыг, щяйата эцълц
пафосла нцфуз етмя онун, неъя дейярляр «гримсиз
образларында», наьылвари интонасийасынын щяр ладында вя
щяр шейдян габаг онун чох шейи явяз вя компенсасийа
едян дил шцурунда адекват яксини тапмышды вя бу ъящят
онун поетикасыны йашыдларындан кяскин фяргляндирирди, бу
мянада Елдар Бахышла, онун инсаны ъялб едян, сонрадан
кодлары ачылаъаг информасийа йцклц инстонасийасы иля
уйьунлуг, щеч олмазла ъцзи йахынлыг тапмаг мцмкцн
дейилдир.
Елдар Бахышын поетикасы йухарыда мисал
эятирдийимиз Ортега-и-Гассетин щяйат фялсяфяси иля
ашыланмышды: «Щяйат юзлцйцндя вя еля щямишя эями
гязасыдыр. Эями гязасына дцчар олмаг щяля батмаг
демяк дейилдир. Дянизин дибинин ону неъя чякиб
апардыьыны щисс едян бядбяхт бцтцн эцъцйля яллярини
ойнадыр, цзцб хилас олмаг истяйир. Инсанын юз
бядбяхтлийиня ъаваб вердийи ял щярякятляри – цзмяйя ъящд
еля мядяниййятдир. Йалныз бу анламда мядяниййят юз
тяйинатына уйьун эялир – инсан дцшдцйц эирдабдан хилас
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
52
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
олур. Анъаг он ясрлик арасыкясилмяз мядяни йцксялиш бир
сыра гялябялярля йанашы биръя чатышмазлыг эятириб: инсан
юзцнц тящлцкясиз щисс етмяйя юйряшиб, эями гязасына
уьрама щиссини йадырьайыб. Мящз буна эюря дя, яняня
даьыдылмалыдыр, инсана онун вязиййятинин сабит, дайаныглы
олмадыьы хатырланмалыдыр. Бцтцн хиласетмя васитялярини
сырадан чыхармаг лазымдыр ки, инсан анласын: йапышмаьа
бир йер галмады. Мящз бу заман инсанын ялляри щярякятя
эяляъяк, инсан ял-гол атаъаг. Гязайа уьрама щисси
щяйат щягигятидир вя буна эюря дя хиласедиъи миссийайа
маликдир. Классикляри гязайа уьрайанларын мящкямясиня
ъялб етмяйин вахтыдыр – гой онлар ясл щяйатын
тяхирясалынмаз суалларына ъаваб версинляр».
Бир дя:
Сяни дя дцшясян мян дцшян эцня,
Эюрцм, эюйцн олсун, гушун олмасын…
Рамиз Рювшянин ДИЛИ беля бир полифоник
зянэинликкдя, мцхтялиф диллярля говушараг вя бящсляшярк
йараныб-формалашды…
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
53
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рамиз Рювшян яслиндя шеиря тязя дил эятирди, она
эялиб чатан диля, интонасийайа ясаслы мцгавимят эюстярян
шеирляр йазды, поетик мятнляр йаратды, бундан башга
Рамиз Рювшян йаздыьы бцтцн формаларда жанрын мялум
сярщядлярини эенишляндирди, мяна савашыны максимум
щяддя чатдырды вя яслиндя йени ъябщя ачды…
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
54
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
МЯТН ТРАЙЕКТОРИЙАСЫНДА
ОБРАЗЫН МЯЪРАСЫ ВЯ МАЪЯРАСЫ
Сяняткар олмаг nəyisə щесабламаq дейил, яксиня,
дамарларындакы ширяни ойнатмадан, йайын
эялмяyəcəyиндян qorxmaдан юзцнц садялювщъясиня дяли
йаз кцлякляринин цзяриня атan bir ağac kimi бой
атмагдыр...
Райнер Марийа Рилке
(йазанда да, илляр бойу йазмайанда да шаирин йазы иля
ифадя едилян щярякятинин сезилмямяси, бцтцн бу кими
щалларда йаранан бошлуьун билинмямяси, даща доьрусу
бу бошлуьун юзцнцн мювъуд олмамасы, ясл шаир
дцнйадакы бцтцн бошлуглары бязян, йох, заманын бцтцн
аьыр йцкц алтында щямишя шеир гялибиня дящшятли чятинликля
долан няфясийля долдурур, шаир яслиндя мифдян башга бир
шей дейилдир, беля ки, шаирля шеир арасында ябяди бир
бящсляшмя, дил, сюз, мянафе савашы эедир, бу савашын
бцтцн мащиййяти иля ачыгланыр ки, бир-бирийля юлцм-дирим
савашына эирян бу ики варлыьын бир нюгтядя бирляшиб дцнйаны
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
55
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
алт-цст етмяляри, эюзял шеирлярдян ня гядяр хошумуз
эялся дя, дцнйанын ян мцдщиш мянзяряси оларды, анъаг
бунларын фювгцндя дуран Танры ани бир щярякятля милйон
илляр гурулан кящкяшаны даьыдыр, бцтцн эюзял вя бюйцк
шаирляр щеч заман юз яъяллярийля юлмцрляр…)
Щямишя мяня еля эялиб ки, Рамиз Рювшян йазан
адам дейил, идаря еляйян адамды, йазмаьы бялкя дя
билинмир, билинян, дуйулан онун эюрцнмяз щярякятлярля бир
нечя
ясас
шейи
идаря
етмясидир,
нязарятиндя
сахламасыдыр. Рамиз, сюзсцз ки, космик – башга сюзля
десяк, илащи юлчцляря малик бир шаирдир, тцрк дилини щям дя
ифадя олунмайан шейлярин дилиня чевирян бир шаирдир, тцрк
дилини истила (фатещлик) васитясиня чевирян бир шаирдир. Бязян
беля олур – шеир щаггында йазанда йазынын бцтцн
мяканыны шаир щаггында мцлащизяляр тутур, шеиря йер
галмыр, щесаб еляйирик ки, тясвир етдийимиз бу нящянэ
образ юзц дил ачыб щяр шейи дейяъяк, анъаг бу образ еля
нящянэ юлчцлярдя «инша» едилир ки, данышмаг явязиня
сусуруг, даща доьрусу, ахырда мялум олур ки, йапдыьымыз
нящянэ образын йаддашы йохду, беляъя бизим хяйал кими
йаратдыьымыз
нящянэ
образлар
дцнйанын
ян
эюзял
шеирлярини дцнйаны тутан эюлэяляринин алтында гойуб. Щяр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
56
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
шей яксиня олмалыдыр, шеир башдан-айаьа тящлил едилмялидир,
онун дили дцзэцн тапылмалыдыр, йанашма уйьун олмалыдыр
ки, мятляб эюрцнсцн, эюрцняъяйи щаггында мцлащизяляр
сюйлянмясин. Мящз бу олмадыьына эюря, алям гарышыр бирбириня, кяляфин уъу итир…
Мяня щямишя еля эялиб ки, Рамиз Рювшянин
шеириндя щеч кясин гядяринъя анламадыьы вя тута
билмядийи бир «гялиб» вар, онун шеирляри цстцндя йазылан
семантик-фялсяфи йозмалар, мцлащизяляр, иряли сцрцлян
фикирляр… йеня дя бу шеирлярин, бу гярибя гялибин
доьурдуьу йашантылардыр, Рамиз Рювшян дили ону охуйан
адама няйися йаздырыр, тялгин едир, йазмаг истяйян
адамы бу йолла алдадыр вя щямин адама еля эялир ки, эуйа
бу шеирляр щаггында йазыр…Алданмамаг цчцн бу
шеирляря бир аз кянардан, юзц дя ян мцхтялиф вя фяргли
мювгелярдян йанашмаг лазымдыр. Бу консепсийа иля
мцбащися етмяк лазымдыр. Вя мцбащися етмяк цчцн бир
сыра аргументляр мювъуддур. Ян уьурсуз «йанашма» илк
бахышдан эюзя дяйян мятлябляр цстцндя семантик
вариантлар гурмагдыр, нядянся тянгимиз даща чох бу
вариантлара цстцнлцк верир вя ялавя еляйяк ки, охуъу
йозум йох, фяргли мювге арзулайыр. Еля бир мювге ки,
тякъя тягдим едилян шеирля йанашы дурмасын, онун
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
57
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ятрафындакы атмосфери неъя дейярляр, зябт елямясин, еля
бир аура йаратсын ки, шеирдя верилян информасийа хятти
«яйилсин», эюзлянилян трайекторийа иля эюзлянилмяйян
мягама цз тутсун, интонасийа моделини тутмаьа кюмяк
етсин; интонасийа моделинин структурунда йуваланан
информасийа бир гатлы дейил, мцяллифин дахили сяси, ону
космоса баьлайан ритмля эялир, бу ритм шеирин йцрцтдцйц
фялсяфянин ясас фонуну, дахили щягигятинин сяс дцзцмцнц
тягдим едир, бу сяс, бу ритм щямишя кадр архасындан –
космосдан эялир, ашаьыдакы шеирдя олдуьу кими:
Ня пис йуху тутду мяни
Эцнцн эцнортасында.
Бу шящярин, бу кцчянин,
Бу юмрцн ортасында.
Бир гыш эцнц йатдым, анъаг
Дуруб эюрдцм, пайызды.
Бу картлары дяйиш, Аллащ,
Мян бу юмрц удуздум.
Эеъясини, эцндцзцнц
Эютцр, бир дя гарышдыр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
58
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Дцш, эюзцмцн габаьында
Бурда, йердя гарышдыр.
Гара эцнляр арасындан
Бялкя бир аь эцн чыха.
Йа чыха гятлимя фярман,
Йа юлцм щюкмцн чыха.
Амма ъыьаллыг елямя,
Дцз ойна, тямиз ойна.
Мян эедирям ъящяннямя,
Илащи, мянсиз ойна!...
«Ойун» шеириндя бир нечя архетектоник план вар –
эюрцнян, ассосиатив йашанты васиятси иля бялиртилянян вя
шеирин фялсяфи мцнядриъясини ичиндя эизлядян план – бу
икинъиси дцнйанын мювъуд гайда вя ганунларына, дцзцм
вя дцзцмсцзлцйцня гаршыдыр. Интонасийа структуру, няфяс
архитектоникасы щяр ики планда фяргли дяринлийя гядяр эедиб
чыхыр вя фяргли йашантылар доьурур. Йуху образы йаддашын
алт гатындан бой атыб дирчялир, шеирин яввялиндяки,
експозисийа щиссясиндяки йуху образы сонда юлцм
мяканына дахил олур, анъаг бу мяканын гапылары ачылырса
да, баьланмыр, ябядиййятин сонунда ишыг доьан кими, щяр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
59
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
щей айдынланаъаг, ики планын бирликдя доьурдуьу фяъи
йашанты инсанын йадына мащиййяти ахыра гядяр
ачыгланмайан нясняляри салыр. Щямишя Рамиз Рювшян
ДИЛИ щаггында дцшцняндя йадыма беля бир притча дцшцр:
бир эцн, йяни щяр эцн олдуьу кими йатмаздан габаг
арвад яриня дейир ки, ай киши сящяр сцбщдян наращат
етмязсян мяни, шалварыны, сырыглыны – щяр шейи гоймшам
йанына, дуруб эейинярсян, саат дцз йеддийя он беш
дягигяйя ишлямиш тювляйя эириб дананы базара апарыб
сатарсан… Киши еля беля едир. Анъаг… тювляйя чатарчатмаз гапынын аьзындан бир аз аралыда еля бил ки, эеъя
арвадынын йанына гойдуьу эейимдя юзцня охшайан
башга бир кишини эюрцр вя тяяъъцблянир, о эедир, бу эедир…
Эюрцр ки, киши ейниля онун палтарларындан эейиниб, саплары
да, шалварын архасындакы йамаг беля цст-цстя дцшцр.. Бир
аз да эедир, тяяъъцбдян аз галыр баьры йарыла, бялкя о еля
мяням, мяним юзцмям, бу адамы эюстяриб гышгырыр:
бялкя еля о мяням?!…Щювлнак гачыб кишийя чатыр вя икиси
бир олуб эетдикъя эедирляр …
ХЫХ ясрдя йашамыш мяшщур франсыз шаири щаггында
беля бир ифадя вар: Лотреамонун китабыны ачын! – бцтцн
ядябиййат кцляк вурурмуш кими, чятир кими тярсиня
чевриляъяк! Щяр шей алт-цст олаъаг! Лотреамонун китабыны
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
60
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
юртцн! – щяр шей йаваш-йаваш юз йериня гайыдаъаг!
(Франсис Понж). Биз бу фикирляри эюзлянилдийи кими, Рамиз
Рювшяня аид етмяк вя бу ясасда мцгайисяляр апармаг
фикриндян узаьыг, - щяр шйердян габаг она эюря ки, бу
типли бянзятмялярин адятян арайа «шцлцг» салмагдан
юзэя бир ролу олмур вя щям дя мятляб лазымсыз шякилдя
узаныр, буна йол вермямяк цчцн мисал чяукдийимиз
ситатын ичиндя йуваланан башга бир мягама диггяти
йюнялдяк. Жан-Пол Сартрын беля бир фикри вар ки, шаир яслиндя
дилдян истифадя етмир, шеирля (-Дилля-!) о, ябяди сусмаьыны
ифадя едир. Рамиз Рювшян шеирля сцкуту бяргярар едян бир
шаирдир, онун шеирляриндяки материал сюз йох, сцкутдур,
сяссизликдир, дярвишлярин узандыгъа узанан йолудур,
суфилярин йерля эюйц бирляшдирян сясиз сещркарлыьыдыр.
Рамиз Рювшян Летроамон кими бизя «ъящянням
машыны»нын тякярляринин излярини эюстярмяк истяйи иля юмрцн
ичиндяки ъящяннями нишан верир (Сартр:…шаир йаздыьы,
ишлятдийи дилин ичиндя йох ондан дышырыдадыр, мящз беля бир
вязиййят дили манеяйя чевирир… Дил яввял-ахыр шаир цчцн
бцтцн дцнйаны якс етдирян бир эцзэцйя чеврилир…).
Космосдан эялян сяс – ритмля шеир арасында
мцяййян мясафя щямишя эюзлянилир (Фцзулидя ися бу
сясля мятн арасында мясафянин арадан эютцрцлмяси,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
61
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бунун неъя щяйата кечирилмяси тядгигя ещтийаъы олан сон
дяряъя орижинал щадисядир, диггят йетирин: Налядяндир ней
кими авазейи-ешгим бцлянд, наля тяркин гылмазам,
ней тяк кясилсям бянд-бянд…»), шеири илк дяфя
охуйанда бу ритми тутмаг, ону мятнля паралел шякилдя
«охумаг» мцмкцн олмур. Илк охунушдакы «кцй» мянтля
интонасийаны бир-бириня гарышдырыр, тябии мясафяни бир аз да
узадыр, шеир мятнинин ичиндяки фигур вя предметлярин
ихтийарилийи онларын конкрет заман-мякан чярчивясиндяки
контурларыны позур, еля бир тяяссцрат йараныр ки, еля бил
театрдасан, театр шяртилийи сяни ятрфа алямдян еля айырыб ки,
щарда - бу дцнйада, йохса башга бир дцнйада вя йа
онларын сярщяддиндя олдуьунун фяргиня вармырсан. Щансы
вариант даща дцзэцндцр: сющбят йухудан эедир, йохса
бцтцн бу ящвалатлар йухуда нягл едилир, щяр шей бир-бириня
еля гарышыб ки, айырыъы хятти тапмаг дярин йухудан
ойанмаг кими чятиндир. Рамизин шеириня гайыдаг.
Шеирдян габагда эедян (бялкя дя эялян) гялиб,
мелодийа, интонасийа лады бу шеирдя дя айдын дуйулур. Бу
шеир – бир организм, бир ващид гурулу кими сянинля юзц
арасында щямишя мясафя сахлайыр, йа юзцнц горуйур, йа
да сяндян фяргли бир шей олдуьуну анладыьындан
мясафянин ейни юлчсцлярлдя галмасына васвасыъасына
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
62
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
диггят йетирир. Фяргли, орижинал шей, варлыг щямишя беля олур,
беля бир давраныш формасында юзцнц таныдыр, «гайнайыбгарышмыр» ки, ФЯРГ итяр… Бу шеирин «шцуру» щямишя
айыгдыр, щеч заман дигтяедиъи мювгейини ялдян вермяк
истямир. Интонасийа модели цмуми ъящятляри етибариля дя,
хцсуси чаларлары бахымындан да орижиналдыр, там фяргли бир
шей кими, бир структур кими йарандыьындан, «батини фярглилик»
щямишя эцъ эялир, алт гатда, шеирин шцуралтысында ися бцтцн
инсанларын йаддашы яляк-вяляк едилир, бир-бириня бу гядяр
охшайан структурларын ишыг дцшмяйян дибиндя танрынын ял
изляри ахтарылыр, бу шеирляр мяня вахтиля бюйцк шювгля
охудуьум Йунгун фялсяфядян дя о йана эедиб чыхан
архетип ахтарышларыны хатырладыр, бюйцк алимин архетип
ахтарышлары бу шеирлярдя доьрудан да «тапылыр», кяшф едилян,
ашкар едилян нясняляин арасындан кечян ялагяляндириъи
эюрцнмяз сим эюзляйир ки, она тохуна билясян. Йеэаня
мянея байаг адыны чякдийимиз мясафядир. Мясяля дя
бурасындадыр ки, бу сары симя ня шаирин, ня дя бу шеирляри
охуйанларын яли чатыр. Бцтцн «мцбаризя» мящз щямин
мясафяни йенмяк уьрунда эедир, амма щеч кяс бу
дюйцшцн сонуну билмир, бундан да башга мяьлубиййятин
гяфил эяляъяйини анламыр... (Шкловсикий: «моя профессия –
это не понимание»). Бу мянада шеир шаирля варлыг
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
63
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
(эерчяклик) арасында бой атыб ъцъярян башга бир
эерчякликдир, бой атыб ъцъярдикъя дя онларын щяр икисиня
гаршы дурур, амма фяргли бичимдя, бцтцн параметрляри иля
онлардан бириня гаршы чыхыр, няся дейир, о бирисинин
гаршысында сакитъя сусур вя бу сцкут даща амансыз
характер алыр. Бу мягамда рящмятлик Видади
Мяммядовун ади, анъаг чох юнямли бир мцшащидясини
хатырламаг лазымдыр: Рамиз щамынын ишлятдийи сюзляри
тамам башга шяиклдя, ешидилмямиш формада
дейир…Шаирин тяфяккцрцндяки «дяйишдириъилик» хассяси иля
баьлы детал дцзэцн тапылмышдыр. Бу сары симин ады
дяйишдирмя хассясидир. Бяс просесин юзц неъя баш верир?
Бу мянада истянилян шеирини охуйанда инди дедикляримизля
там зиддиййят тяшкил едян бир овгат йараныр: щяр шей
сабитдир, статикдир, неъя дейярляр, дяйишмяйя мейлли
дейилдир, тясвир, овгат, щаваъат да мящз беля бир дурумун
цмуми контурларыны ъызмаг, онун айры-айры елементлярини
даща габарыг эюстярмяйя щесабланыб. Анъаг бу илк
бахышдан белядир, диггятля нязяр йетирдикдя эюрцрцсян ки,
о сабит дурум шеиря гядярки «мясафядир», артыг чохдан
кечилиб, шаирин няфясинин алтында галыб, еля дяйишилиб ки, йада
дцшмяси мцшкцлдцр. Чох гярибя бир овгат йараныр: цст гат
сакитдир, фыртына прогнозу бу мягамда чох эцлмяли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
64
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
эюрцнярди, анъаг щяр шей йаландыр, сакит суларын алтында
дящшятли дяряъядя лянятя эялмиш бир дцнйа йатыр,
рущумузу дидян суаллар гайнашыр, щяр шей илащи гялибин
ичиндя олдуьундан, илащи юлчцйля щесабландыьындан,
няфясля йарадылан структура узун мцддят йахынлашмаг
олмур. Щяр шей дящшятли зялзялядян сонракы аны хатырладыр:
байаг айаьымызын алтындан гачан торпаьын цстцндя
хатиряляри вя йаддашы яляк-вяляк едилмиш инсанларын кцлц
сяпяляниб, байаг горхудан ял-яля тутуб гачан торпагла
бир йцйцрцрдцк, щярякят дайанан кими юлдцк, кцл лянятя
эялмиш торпаьын цстцндян соврулмаг истяйир…
Лап йухудан дуран кими
Йорулурам, илащи,
Тцстц кими, думан кими
Лал олурам, илащи.
Ийрянирям
Щяр сюздян, щяр кялмядян,
Лап баламын охудуьу
Няьмядян.
Бир сюзя дя
Даща дил буламаг истямирям.
Йалгузаьа дюнсям дя,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
65
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Уламаг истямирям.
Дады гачыб шеирин-сюзцн,
Даща мяни дилляндирян сюзцм йох.
Адамларла данышмаьа щявясим,
Аллащла да данышмаьа цзцм йох…
Рамизин шеиринин йаддашында спонтаннлыг
кейфиййяти йохдур, йяни бу шеир инди эянълярин мцяййян
гисминдя мцшащидя едилян лингивистик щазыръаваблыг,
сюзлярин цст гатында баш верян бящсляшмя цстцндя
йаранмыр. Сюзляр далашмыр, онлар йухарыда хатырлатдыьымыз
эизли дяйишдириъилик хассясинин тясири алтында верилян
«тапшырыьы» йериня йетирир. Метафора эащ ДИЛЯ, эащ да дилин
йухусуна чеврилир, дилин йухусундан эялян хябярляри
чинлямяк (йозмаг) мяшяггятли бир ишя чеврилир. «Метафора
ширин хяйалдыр, дилин йухусудур (dreamwork of language).
Йухуларын йозулмасында йухуэюрянля йухуйозан
ямякдашлыг етмялидир, онлар бир адамын шяхсиндя
бирляшсяляр беля. Метафораларын йозумунда да щям
йарадыъынын, щям дя шярщчинин изляри галыр» (Доналд
Девидсон, «Метафора ня демякдир»). Шеирдя дилин
эюрдцйц йухудан данышылыр, мякан, онун айры-айры
даьыдылмыш парчалары, щиссяляри олса да, онлар ня иллащ
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
66
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
елясян дя уъ-уъа эялмир, йуху даьылыр, суйу ялин ичиндя
сахламаг мцмкцн олмадыьы кими, йуху да сюзлярин цзэюзцндян тюкцлцр, шеир бизи йериндян ойнатса да, ясл
мянасы, бцтцн вариасийаларын, йозумларын бятниндян
доьулан мяна сонра эялир, дил йухусунда юлцмц вя
щяйаты бир кадрын, бир мянзярянин ичиндя эюрцр. Бу щягигят
парчаланмыр, ня иллащ елясяк дя, щара, щансы васитяйя ял
атсаг да, бизи алдадыр, дяйишя-дяйишя яввялки формасыны
алыр. Фикир верин: бир гуш вар эюй цзцндя, улдузларын
гощуму, щяр эеъя ганадыйла йелпикляйир йухуму, бир
тянща йалгузаг да, щяр эцн эирир йухума, дейир: ган
гардашынам, сян мяндян горхма, горхма, бир илан
да йухума эялиб эирир эизлиъя, эюрдцйцм йухулары бирбир йозур щяр эеъя, дейир: ойан, йазыгсан, гач, бу
евдян узаг ол, йа бир гуш ол, йа илан, йа да ки,
йалгузаг ол… Бурада йуху мятни иля эерчяк мятни ичичядир, эащ йуху реаллыьы, эащ да реаллыг йухуну доьурур,
юлцмцн йухусундан чыхан щяйат да улдузлары йелпикляйян
бир гушун йухусудур, гуш сон дяфя димдийини эюй цзцня
гойуб йатыр…
Йухарыда «спонтанлыг» сюзцнц тясадцфи
ишлятмядик. Доьрудан да дцнйа ядябиййатында мящз бу
хассясиня эюря ад чыхармыш шаирлярдян фяргли олараг
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
67
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рамиз Рювшянин поетик тяфяккцрц спонтанлыьы севмир,
ону гяти шякилдя йахына бурахмыр, буну примитив мярщяля
адландырыр. Тядгигат ясярляринин бириндя охуйуруг:
«Сцрреалист експериментин ики ясас функсийасыны айырмаг
олар: 1) дисформасийа («<<деформасийа >> щалында олдуьу
кими, гейри-ади, дяйишкян формаларын ахтарышы йох,
цмумян форма щаггында идейанын юзцнцн мящв
едилмяси»): яшйалары адяти йерляриндян итяляйиб салмаг,
гейри-тябии, йасагланмыш ялагяляря сювг етдирмя,
дцнйнанын низамыны максимум позмаг, онун семантик
ъящятдян даьылмасына наил олмаг, йаланчы сюзлярин ичиндя
юлцмъцл йатан (бялкя юлцм йухусуна эедян? – Ъ.Й.)
щазыр фикирляри йох етмяк – дисформасийанын мягсяди
будур; 2) «мязмунун даьыдылмасыны» (А.Рембо) тяляб
едян спонтаннлыг принсипиня уйьун олараг, ясяри
архитектоник там кими дцшцняряк фяал шякилдя йарадан
йарадыъы фярд кюнцллц шякилдя шцуралтынын нязарятдян
кянарда галан сясини тутан «кар гябуледиъийя» чеврилир,
бунун нятиъясиндя истянилян форма хаоса чеврилир, щягиги,
мцгяддяс мяналарын магмасы азад олур, йер кцрясиня
сяпялярир….». (Косиков Г.К. Лотреамонун "Ъящянням
Машыны", 2002).
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
68
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Сцрреалистляр бу даьыдыъы ещтирасын щяр бир шаирин
тяфяккцрцндя йува гурмасыны тякидля тясдиг едирдиляр,
онлар ики йасаг едилмиш зонайа – шцуралтына вя тяхяййцл
аляминя дахил олмаг истяйирдиляр. Биринъи щалда васитя кими
психи автоматизмдян истифадя едилирди, бу ися юз
нювбясиндя синтактик бахымдан дцзэцн, анъаг семантик
бахымдан дцзэцн олмайан ифадялярин доьулмасына
мейдан ачырды, мятн коллажлары йаранырды (…ихтийари гязет
ъцмляляринин йан-йана дцзцлмяси…). Икинъи щалда ися
ясас рол а-метофорик образа тапшырылырды, «классик метафора
«бир-бириня бянзяйян шейлярин» йахынлашдырылмасы цзяриндя
гурулурдуса (Аристотел, Риторика), сцрреалист а-метафора ися
бир-бириня йад олан шейляр арасында «гыса гапанма»,
батини ялагяси олмайан щадисялярин метономик ъящятдян
уъ-уъа ъаланмасыны тяляб едирди». Мясялян, «йер кцряси
апелсин кими эюйярир (эюрцнцр)» (П.Елцар).
Ясрин яввялляриндя бцтцн Авропаны башына эютцрян
«десублимасийа просеси» (Макс Шелер) тябиятин инсна вя
онун ичиндяки бцтцн гаранлыг вя импулсив шейляря гаршы
цсйаныны ещтива едирди, З.Фрейд буну «мядяниййятя гане
олмама», йяни фярдин инстинктив ещтирасларыны буховлайан
гадаьа вя сосиал тяляблярдян … имтина кими шярщ едирди.
Расионаллыьын зящярлядийи щяр шей, идракын бцтцн дискурсив
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
69
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
васитяляри йерля-йексан едилирди. Тядгигатчыларын фикринъя
бядии тяфяккцрдяки бу спонтанлыг кейфиййяти цсйанла
нятиъялянмялийди. Мясялян, А.Бретон Лотреамонун
гийамыны мящз онун эерчяклийя конвулсив реаксийасында
ахтарырды. Анъаг, деталлара вармадан демяк олар ки,
бюйцк бир щадисянин ютяри бир еффектля изащ едилмясинин юзц
дя йанлыш нятиъялярин мейдана чыхмасына шяраит йарадырды.
Лотреамон да, еля Бретонун юзц дя уъу-буъаьы
эюрцнмяйян фантазийадан ялавя, щям дя дярин поетик
мянтигя малик идиляр. Бу ъящятин нязяря алынмамасы,
изащлара биртяряфлилик эятирир. Унудулур ки: бу ишляри эюрмяк
эениш фантазийа иля йанашы дярин аьыл тяляб едир.
Конвулсийа сябяб йох, нятиъядир, бцтцн изащ вя
мцнасибятлярдя нятиъянин ортайа гойулмасы щадисянин
мащиййятинин уйдурулмасы иля нятиъялянир. Бядии тяфяккцрц
конкрет измлярля изащ етмяйин горхусу бюйцкдцр. Биздя
дя тянгиди фикирдя (беля демяк олармы, - тянгидимиз бязян
дцшцня билмир, она эюря йох ки, аьлы йохдур, она эюря ки,
деди-годуну, ад чыхармыш, нцфуз газанмыш ядиблярин
кюлэясийля сцрцнмяйи севир, «севир» сюзц бу мягамда
да ишлядилир, тяяссцф…) шаирляри «изм»ляр арасында
чешидлямяк мейлляри олмушдур, садяъя она эюря ки, бу
адамлар «академик дцшцнмя» хястялийиня тутулублар.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
70
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Йухарыдакы изащлары вя истинадлары ишлятмямяк дя оларды,
анъаг бу мянбяляря истинад етмякдян башга бир
мягсядимиз мащиййяти нишан верян ФЯРГИН
ашкарланмасыдыр. Раиз Рювшянин шеирляриндя неъя
дейярляр, «сцжет ритми» мятнин цст гатында ъяряйан едян
щадисялярля конструксийанын дибиндяки сцжет бурульаны
арасындакы мянтиги спонтанлыгла шяртлянир. Бу ики
мцстявинин кясишмя нюгтяляри мятни нарративликдян
узаглашдырыр. Дямир мянтиг нарратив вя лирик пассажларын
бир-бирини явяз етмясинин ганунауйьунлуьуну йарадыр,
ритмин сцрят эютцрмяси вя «эери галмасы», бирдян-биря
эюзлянилмяз сцжет хяттинин мейдана чыхмасы (…мясялян,
йандырылан мяктубун ичиндян сюзлярин гачмаьа ъан
атмасы, кцл олан каьызын туташдыьы аловун ичиндян цзцйцн
дийирляниб йеря дцшмяси…) сырф композисийа щадисясидир,
сцжет ритминин мящз Рамиз Рювшян поетикасына хас олан
яламятидир вя бу щадисяляр поезийада артыг отурушмуш
яняняляря гаршы да оппозисийа йарадыр (о мянада ки,
эюзлянилмяз сцжет партлайышы шеирин бир композисийа ващиди
кими гапанмасына шяраит йаратмыр, яксиня сцжетин ритмини
ирялилядир, онун сцрятини артырыр, илк шеирляринин бириндя беля
бир мягам вар: ярляри мцщарибяйя эетмиш гыз-эялин
бичиндя йорулуб-тягатдян дцшцрляр, йорулан ялляр йухуда
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
71
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
да орагдан, чиндян йапышыр, зями явязиня айы бичирляр,
дцнйаны, эерчяклийи дярйазлайырлар…).
Йухарыда гейд елядик ки, Памиз Рювшян шеир
йазмасы щисс олунмайан шаирлярдяндир. Онун илк
китабындан, илк гялям тяърцбяляриндян сон чыхышларына
гядяр излядикдя онун йолунун, маршурутунун еля бил ки,
цмуми просеся дяхли олмадыьыны щисс едирсян,
бахмайараг ки, Рамизин няьмяляри цстцндя нечясинин
шаир талейи кюкляниб. Мясяля бурасындадыр ки, Рамиз
Рювшян тяк-тцк шаирляр кими, щисляри, дуйьулары, фикирляри,
щяйяъанлары …йох, онларын архасында мювъудлуьу
эцман едилян нясняляри обйективя эятирмяйя, ялля
тохунманын мцмкцн олдуьу мясафяйя эятирмяйя ъан
атыб. Ади вя йа гейри-ади щисляри тясвир, тяряннцм.. едян
шаирлярин йолу мялумдур: йол вар, тюнэя, дайанаъаг,
далан вар, бах бу дюнэяни бурулдугдан сонра эцняш
эюрцняъяк, бах о гоша булуд неъя дя эцняшин баш
гойуб йатдыьы балынъа бянзяйир, йахуд даща вцсятли,
космик вя аьылчашдыран бянзятмяляр, декорасийалар вя
саир вя илахыр.
Амма бцтцн бунлара вармадан щислярин
архасындакы, инсанын юз йувасында эизлятлийи виртуал
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
72
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мякандакы нясняляри эюстярян, онларын рясмини чякян,
рясмин, портретин архасындан эюрцнянляри обйективя
эятирмяйя ъан атан шеирляр да вар:
FAREWELL (ВИДА)
(Щейраным дянизчилярин севдасына)
Щайраным дянизчилярин севдасына,
Юперлер вя чекип эидерлер.
Сюз верирлер,
Ама дюнмезлер бир даща.
Щер капыда бир кадын йолларыны эюзлер:
Денизчилер юперлер ве эидерлер.
Ве юлцм йатырыр онлары бир эеъе
Денизин дюшеьине
(Неруда – АКДЕНИЗ КИТАБЕВИ, АНТАЛЙА)
Йахуд:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
73
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Мясти-хаби-наз олуб, ъям ет дили-сядпарями
Ким, онун щяр паряси бир нювки-мцжэанындадыр.
(Фцзули)
Йяни:
Наз йухусуйла сярхош олуб, йцз пара олмуш
цряйими бир йеря топла ки, онун щяр парчасы бир кипийинин
уъундадыр.
Бу фикри, бундан эцълц фикри, ифадяни йазмаг, шеир
гялибиндя эюстярмяк мцасир шаир цчцн бялкя дя чятин
мясяля дейил (мцасир шеирин технолоэийасы, ултра-мцасир
импровизя етмя васитяляри ян мцряккяб вариант вя
комбинасийаларда сюзцн ясл мянасында мюъцзяляр
эюстярмяйя гадирдир, анъаг бу, мясялянин йалныз техники
ъящятидир, заманын бир функсийасы да бу кими техники
цстцнлцкляри тоз елямякдир…), чятини миссийа ичиндя шеир
йазмаг, щяр бир щярякяти.. бу миссийайа табе етдирмякдир.
Миссийасыз йазылан шеир гязет рекламы вя йа сийаси
конйуктурадыр, ютцб кечир вя гуртарыр. Йухарыда Фцзулидян
эятирдийимиз шеир щяр шейдян габаг эерчяклийя гаршы
дуран бир консепсийанын ичиндя йашайыр, садяъя эцълц
еффект йаратмаг, садяъя предметляр арасында ялагяляри
ъилвяли бир донун ичиндя эюстярмяк мягсядини эцдмцр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
74
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Буну мцяййян мянада изащ етмяк цчцн шеирин диэяр
щиссяляриня дя диггят йетиряк:
Ашийани-мцрэи-дил зцлфи-пяришанындадыр,
Ганда олсам, ей пяри, кюнлцм сянин йанындадыр.
Профессор Самят Ялизадянин шярщиндя охуйуруг:
«…Ашиг юз севэилисини «пяри» адландырыр; онун
эюзял вя даьыныг сачларына еля вурьундур ки, юзцнц бир ан
ондан айры тясяввцр етмир. Реал дцшцнъяйя эюря, инсан
юз эюнлцндян айры дцшя билмяз; цряк (кюнцл гушу)
щардадырса, цряк сащиби дя орададыр. Халг данышыг дили
тярзиндя дейилян «щарда олсам, кюнлцм сянин
йанындадыр» сюзляри ашигин юз севэилисиндян тякъя ъисмян
йох, щям дя фикрян вя хяйалян айрыла билмядийиня, юзцнц
даим онун йанында щесб етдийиня ишарядир».
Фцзули шеири, неъя дейярляр, эерчяклийин гурдуьу тор
гуртаран йердя башлайыр. Шеирдя тясвир едилян щадися щям
эерчякликдяки аноложи щадисяйя гийас едилир, щям дя бцтцн
параметрляри иля она гаршы дурур. Кюнцл йувасынын гушу
даьыныг сачындадыр, ей пяри…Илк бахышдан, бу мисраларда
доьрудан да чятин анлашылан бир мятляб йохдур,
шярщчилярин эюстярдийи кими, кюнцл гушу ашигин цряйидир, бу
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
75
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гуш даьыныг сачларында йува гурдуьу цчцн, щара эетсян
сянин йанында олаъаг. Шярщляр адятян бурдаъа гуртарыр,
анъаг бизя беля эялир ки, Фцзули мятляби мящз бундан
сонра башлайыр. Адятян байатылар да семантика
бахымындан садя олур, ялавя шярщя ещтийаъ галмыр, анъаг
охунуш мювгейи дяйишдикъя вя йа бир азъа фярглянян
кими, садя структурун ичиндя мин илляр бойу юзцня йыьылмыш
мятлябляри эюрцрсян. Шеир, бядии мятн мящз юзцня
йыьылмыш, заман-заман ичиндян дашданан, анъаг чыхыш
йолу тапмайан мятлябля сяъиййялянир. Байатыда бу
мятлябин юзцня сыхылма дяряъяси ифраты, максимум щядди
эюстярдийиндян йолун да о баш-бу башы биръя нюгтянин
ичиндя гярар тутуб.
Язизиням нар эятир,
Аь дясмала сал эятир,
Якилмямиш аьаъдан,
Дярилмямиш нар эятир...
Щям Фцзулинин гязялиндя, щям дя бу байатыда
биринъи эюрцнян, беля дейяк: хябяр верилян шей эерчяклийин
гуртармасыдыр. Эерчяклик ишаряляриндян тамам башга бир
дцнйа гурулур, даьыныг сачларындакы йува щям црякдир,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
76
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
щям дя доьрудан да гушдур, инсанын ичиндя азадлыг
щясряти чякян бир гуш, бу виртуал дцнйада эерчякликдяки
«дустаг» азад олур, ишарялярин ейни заманда цст-цстя вя
чарпаз дцшмяси семантик вариасийалары артырыр,
мцряккябляшдирир, онлары анлашылмазлыг сярщяддиня эятирир,
виртуал, сонрдан йарадылан дцнйадан эерчяклийя гапы ачыр,
халис поезийанын «кечмишдяки эяляъяк» формулу реаллашыр,
заманларын бир-бириня нцфуз етмяси йухуну, ирреалы,
мцмкцнсцзц эерчякляшдирир, овуъ ичиндя эюстярир,
якилмямиш аьаъдан доьрудан да нар дярилир, аь дясмала
салыныр, дясмалын аьлыьы ону «итирир», итик бир дя нечя йцз ил
сонра Пиксассонун таблоларыны дешиб чыхыр (йахуд Мювлана
иля Шямс Тябризинин мяшщур мцкалимяси: дцнйанын чох
ади сющбятляриндян бири баш верир, китаблар щирсля щовуза
атылыр, суйа батан китаблар «аьыр басыр», исланмыр, анъаг
щовузун ичиндяки бир овуъ су щовузу вуруб басыр, чюля
дашданыр...).
Рамизин йухарыда чюзцлян фикир вя мцлащизяляря
юрняк кими характерик шеирляри вар. Бу шеирлярин айрылыгда
тящлили диэяр мятляблярин дя ачылмасына йардымчы ола биляр.
Бу шеирлярин щяр бириндя неъя дейярляр яняняви образлар,
поетик тяърцбядя онлара мцнасибят, ян мцхтялиф
вариасийалар санки цзцъц, сон дяряъя аьыр сечмя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
77
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
просесиндян кечдикдян сонра мятня эялир вя илк дяфя
олдуьу кими, кющнянин изляри фантастик шякилдя силинибпозулур, ял йери, просесин неъя эетмясинин ляпирляри
галмыр… «Гоъалыг» шеириндя Рамизин поетикасында даим
дювриййядя олан характерик образлар вар – дцнйа, мейвя,
аьаъ, чюл, чай, сон няфяс, няфяс…Неъя дейярляр,
яняняйя йени мцнасибят декларатив вя садяъя стихийа
ичиндя йох, шцурлу шякилдя, айырдетмя, елми-мянтиги
сечмя просеси васитяси иля щяйата кечирилир. «Гоъалыг»
шеиринин башланьыъындаъа бу мцнасибят консептуал
шякилдя гойулур, йяни, гоъалыг щяр шейин ахыры, сон
нюгтяси…кими йох, битиб-тцкянмяйян, айрыъа юлчцляри вя
гялиби олан бир йени дцнйа кими тягдим едилир.
Тянщалыг башлайыр бурдан о йана,
Кечдикъя кечилмяз, атам баласы.
Айлары, илляри тутсан бойуна,
Чайлары, чюлляри тутсан бойуна,
Юлчдцкъя юлчцлмяз, атам баласы.
Битиб-тцкянмяйян бир дцнйа, щяйатын, талейин йени гаты
юлчцйя эялмязлик щиссини ашылайан «йюндямсиз»
образларла (…чайлары, чюлляри тутсан бойуна, айлары, илляри
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
78
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тутсан бойуна…) верилир. Юмцр бир гатдан башга бир
юлчцйя кечир, тябият, еколоэийа, атмосфер дяйишир вя бу
батини дяйишиклик йцз юлчцб-бир бичилмиш ифадялярля
эюрсядилир, еля контурлар дахилиндя, еля дягиг ишарялярин
кюмяйи иля верилир ки, эюрдцйцн мянзяряни тамамламаг
истяйирсян, ону юз ъцмляляринля, юз сюзляринля йазмаг,
наьыл етмяк истясян дя, йеня дя шаирин сюзляри, шаирин
ифадя васитяляриндян гача билмирсян. Бу, ону эюстярир ки,
Рамизин ифадя васитялриндя, синтаксисиндя - дцшцнъя
тярзиндя бир истилачылыг вар – онлар дахилдян эялян, цзя
чыхдыгъа эенишлянян, артан бир эцъля щяр йери сарыр,
дцнйаны, дцнйанын бцтцн ъящятлярини, онлара даир мювъуд
олан тясяввцрляри юз шяклиня салмаьа ъящд эюстярир. Бу,
писдир, йахшыдыр, анъаг шаирин щяр бир бядии мятнинин
дцшцнъясиндя апарыъы хяттдир. Бир гатдан о бири гата кечид
механики характер дашымыр, кечид щям дя
нязярячарпаъаг кейфиййят дяйишиклийи йарадыр, илкин гатда
галан достлар, бир сюзля инсанлар «йени шцурда», дцшцнъя
тярзиндя мясафядян тясвир едилир, бу тясвир юзцйля талейин,
щяйатын гярибя, инсаны дяриндян дцшцндцрян мятляблярини
гойур ортайа. Ашаьыдакы мисралар инсан щяйатындакы
метафизик дюнцмляри ифадя етмякля йанашы, инсана
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
79
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мяхсус олан, анъаг онун йашамаьа маъал тапмадыьы
анлар рясм едилир.
Ня гядяр сюзляр вар сюзцмдян ъаван,
Даща чыьырмаьа няфясим эялмир.
Даща бц дцнйада юзцмдян ъаван
шеирляр йазмаьа щявясим эялмир.
Кирийир, йумшалыр шеирлярим дя,
Гоъалыр мисралар, сюзляр мянимля.
Достлар ъаван галыр шеирляримдян,
Гоъалмаг истямир достлар мянимля.
О бири гата кечдикъя вя цстцндя дурдуьун буз лайы
сащилдян узаглашдыгъа щяйатын, йашанмыш дуйьуларын,
юмрцн мянасы цзя чыхыр, щиссиййат аьылланыр: юмцр бир
булантыг суймуш демяли, юмцр азалдыгъа дурулур
адам…Ади вя истянилян тящлилдя бу шеирин ян
«эюзяэялимли» парчасыны мисал эятириб уьурлу ифадяляр
ишлятмяк, йериня дцшян нятиъяляря «эялмяк» мцмкцндцр,
анъаг тяърцбянин эюстярдийи кими, Рамизин щяр бир шеири
кими, «Гоъалыг» да системли йанашма, ващид планлы
структур тящлил тяляб едир. Рамиз Рювшянин бу типли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
80
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
характерик шеирляриндя ян ясас ъящят просесин ващид
план дахилиндя, гырылмаз ардыъыллыгла ифадя едилмясидир.
Бурада дямир паоетик мянтиг ифадясини ишлятмяк йериня
дцшярми? Образлар, ифадяляр, тяшбещляр, диэяр поетик
фигурлар санбалъа бир-бириндян эери галмыр, позулмаз
ардыъыллыгла бир-бирини изляйир вя ващид ифадя планы, ифадянин
структуру о санбаллы фигурлардан щеч биринин неъя дейярляр,
мяркязи мювгедя дурмасына имкан вермир. Ващид планын
«диктатор зящми» ифадя васитяляринин эетдикъя даща да
«аьырлашмасына» шяраит йарадыр, чцнки мягсяд щансыса
эюзгамашдырыъы, аьылчашдыран мцгайисяни сярраст шякилдя
ифадя едиб фикри йекунлашдырмаг дейилдир, просес кадрларла
инкишаф едир, щяр бир кадр юзцндя щям яввялкинин тякрарыны,
щям дя йени кадрын габарыг ъизэилярини якс етдирир. Бир
гатдан о бирисиня кечдикъя сюзляр црякдян яля йетир,
няфяс, гышгырыг, чыльынлыг… дахиля чякилир, дахили
потенсийанын маэийасыны артырыр. Просес еля дягиликля вя
сярраст тясвир едилир, кадрлар дахилиндя еля усталыгла
эюрсядилир ки, баш вермиш метамарфозалары юз нябзиндя
щисс едирсян, гоъалыьын яразиси артдыгъа, неъя дейярляр
ъаванлыг да гайыдыр – мцдриклик шяклиндя.
Даща балта кясмяз аьлым кясяни,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
81
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Дцнйанын дадыны билирям даща.
Бу гоъа дцнйада щяр няфясими
Аьаъдан мейвятяк дярирям даща.
Сон няфяс дцнйада щяр шейдян ширин,
Шаир дя гоъалыр, юлцр, билирям.
Сюзцндян ган ийи эялян шаирин
аьзынган сцд ийи эялир билирям.
Бу дцнйа бир гайнар газанмыш демя,
Сюндцрмяз одуну ня гар, ня йаьыш.
Дцнйайла далашмаг асанмыш демя,
Чятини дцнйайла барышмаг имиш…
Рамизин образларындакы чеврилмяляр, бири диэярини
доьуран шякилдяйишмяляри метафоранын ачылмасы вя ичиня
йыьылмасы просесини камил шякилдя, щеч бир ъящяти
диггятдян кянарда галмадан щяйата кечирилир. Метафора
характерик вя сон дяряъя тутумлу образларла ачылыр вя
дартылан йай кими нцвясиня гайыдыр, бу цсулла фикир,
дцшцнъя гаты, щяйатда артыг донуб дашлашмыш мцлащизя,
беля дейяк: гянат щярякятя эялир, дяйишир,
абстраксийадан, аксиома олмагдан чыхыр, йаваш-йаваш
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
82
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
юзцня чеврилир, кадрлар тякрарландыгъа вя бу тякрарын
сцряти артыгъа дон даща чох ачылыр, буз ярийир, йцз илляр
бойу донмуш ифадянин йериндя гярибя образлар, метафорик
дцшцнъя тярзи ъцъярир. Бу ъящятляриня эюря Рамиз
Рювшянин бядии мятниндя образын ясас хассяси щярякдир,
щяряктин образлылыгдан чыхыб яшйалашмасыдыр, десяк,
йанылмарыг.
Булуд кими юлмяк –
Бир йаз йаьышында.
Цмид кими юлмяк –
Бир гыз бахышында.
Бир йел ганадында
Йарпаг кими юлмяк.
Бир гябир алтында
Торпаг кими юлмяк.
…Бир сяс кими юлмяк –
Бир кар гулаьында.
Бир сюз кими юлмяк –
Бир лал додаьында.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
83
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Эцндян-эцня юлмяк,
Дюня-дюня юлмяк,
Юлдцкъя дирилмяк,
Сонра йеня юлмяк…
Рамизин шеирляринин семантикасы чохгатлы, чохсясли
вя беля дейяк, чох истигамятлидир, тарихдян вя йа
тарихчядян сющбят эедирся, бурада ян азы ики тарихчя вя
йа тарих вар – бири олуб гуртарыб, о бири башламайыб вя
гуртармайыб – садяъя нязярдядир, йаддашдадыр, инсанын
дцнйа иля мцнасибятлярини тянзимляйир, ян чыхылмаз
вязиййтялярдя инам, етигад йарадыр, цмиди юлмцш адам
цчцн дин кими эялир… Бязян дейирляр ки, Рамиз Рювшян
шаир-философдур, йахуд, интеллектуал шеирин йарадыъысыдыр, бу
епитетляр шцбщясиз ки, щяр ъцр ясасдан мящрумдур, онда
эяряк дини мюзуда йазанлары дин хадими адландырасан.
Мясяля белядир ки, щяр щансы шеирдя гяфил йада дцшян
мягам – гуш ъивилтиси, аьаъдан дцшян йарпаг вя саир
«щадисяляр» тяхяййцлцн щярякятя эялиб бцтцн чеврясини
ачмаьа, дяринляря – щям щадисянин, онунла бярабяр
щям дя дилин, онун йаддашынын дяринлийиня енмяйя сябяб
олур. Йеня бу шящярдя цз-цзя эялдик… Бу
фцрсятлярдян, сон дяряъя зярури тясадцфлярдян биридир. Бир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
84
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
анын ичиндя сцжетин ичиндяки эизли маъяра цзя чыхыр, мин
иллярдир сусан айрылыьын голундакы саат ишляйир; дилин ян дярин
гатларындакы мифоложи кцтля – йашынлан юмрцн илкин мянбяйи
лянэярля цз гата чыхыр, юлцляр дирийя, дириляр юлцйя чеврилир,
щяр шейин тярс цзц эюрсянир, эцзэцнцн архасында рянэ
эцтляси щярякятин дайанмасыны йох, дяринляря, щяйатын
гуртардыьы йердян даща дяринляря ениши (нцфуз етмяни-!)
эюстярир. Щяйатын гуртардыьы йердян эялян ишаря йени
мянтиг, йени дцшцнъя тярзи йарадыр, «Ъанавар ову»
поемасында бу типли ишаряляр растлашдыьы фрагментин
структуруну дяйишдирир: бялкя биз йухудайыг, айылсаг бирбиримизи эюрмярик?! «Айрылыг» шеириндя дя растлашма мотиви
айрылыьын ишыг сцряти иля дяринляшмясини шяртляндирир,
дцшцнъядяки шцбщя тохумларыны ъцъярдир, дирилдир, эерчяйя
чевирир, онларын бюйцр-башындан гол-гола кечян инсанлары
кюлэяйя чевирир, щачанса елядийин эцнащ образлашыр,
яшйалашыр, шейтанын эцлцшц щяр шейи даша дюндярир, сещрли
наьыллардакы моделлярин ишляклийи артыр, эцнащыны йада сала
билмяйян адамын сифяти, бядяни, ъаны, рущу олмайаъаг, о
щамыны эюрся дя, щеч кяс онун фяргиндя олмайаъаг.
Эцнащ илийя, гана ишляйир, инсан юлдцкъя, эцнащ дирилдикъя,
бянизи, сифятинин ъизэиляри дирилдикъя АЙРЫЛЫГ дцнйанын бу
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
85
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
башындан о башына кюч едир, йалан дцнйанын образы
бюйцйцб бцтцн дцнйаны тутур…
Йеня бу шящярдя цз-цзя эялдик,
Нейляйяк, айрыъа шящяримиз йох.
Бялкя дя биз хошбяхт ола билярдик,
Бялкя дя хошбяхтик, хябяримиз йох.
Арадан ня гядяр ил кечиб эюрян, Таныйа билмядим,
Мяни баьышла.
Мян еля билирдим, сянсиз юлярям,
Мян сянсиз юлмядим,
Мяни баьышла!
Адятян бу шеири дялиъясиня севянляр цчцн шеир еля
бурадаъа битир, бундан сонра эялян щисся мящз Рамизя
мяхсус олан «сцжет поетикасы»нын мянтигиня табедир. Бу
сцжет поетикасынын зянэинлийи, мцхтялиф ассосиасийалар
доьурмасы щеч дя ади тяхяййцлцн иши дейилдир, шеир
садаланан, тясвир едилян гярибя вя сон дяряъя мараглы,
щям дя ъялбедиъи щадисялярдян чох сцжет елементляринин
алтында йатан мифоложи вя мистик мянбяйя ясасланыр,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
86
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
онлардан эцъ алараг ян мцхтялиф вариасийалары бир нюгтяйя
доьру пройексийалайыр, бу иш, алтда ъяряйан едян
щадисяляр шеирин бцтцн мятнини еля сарыр ки, гафийяляр,
образлар, тяшбещляр, бцтцн диэяр поетик фигурлар шяртиляшир,
эерчяк донуну там итирмякля йени щяйат газаныр, шеири
охуйурсан, дяфялярля юз-юзцня пычылдайырсан: о, щям сон
дяряъя эцълц мянтигля гурулан структура, щям дя фящмин,
тяхяййцлцн эюрцнмяйян чешмясинин бирдян йер алтындан
фышгырмасына, алями сармасына бянзяйир. Эерчяк мянтиг
о гядяр, еля «гяддарлыгла» юлдцрцлцр ки, дцшцнцрсян ки,
бир аз да иряли эетсян, щяр шей мянасыны итиряъяк,
анлашылмаз шякил алаъаг. Шеирин поетик структуру истянилян
идеал дцзцмц хаоса чевирир, бир рянэин, беля дейяк,
«синоними олмайан бир рянэин» ичиндян рянэляр дашыр,
инсан ону бу дцнйайа эятирян щисслярля, ондан милйон
илляр габаг дцнйанын бу нюгтясиндя баш верян
щадисялярля растлашыр, юз ъисминдян чыхыб, эюлэя кими
аддымлайыр, юзц олмайан мяканын вя заманын
говушдуьу йеря гядяр эялир. Бу нюгтядя ишыг «гаранлыг»,
гаранлыгса «ишыг» кими анлашылыр, дуйулур, ъисминдян чыхыб
ирялидя дуран, юз юмрцня тамаша едян адам ялинин
ичиндян дашданан ганын ичиндя боьулур. Дцнйа бир
тамашайа чеврилир, щамы юз юлцмцнцн тамашачысы олур:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
87
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Кечир юз ганына батан адамлар,
Бир дя ки, ган щаны?
Ган ахы йохду…
Щамы эцнащкарды дцнйада,
Амма
Дцнйада щеч кясин эцнащы йохду.
Бизсиз йазылмышды бу тале, бу бахт,
Сапанддан атылан бир ъцт дашыг биз.
Бялкя бу дцнйада
Он-онбеш ил йох,
Мин ил бундан габаг доьулмушуг биз.
Щалал йолумузу дяйишиб,
няся
Чашмышыг, бир юзэя йолдан кечмишик.
Бялкя мин ил габаг сящв дцшцб няся,
Миниллик бир сящвя
Гурбан эетмишик.
«Ъанавар ову» поемасында йухарыда дейилян
мцлащизяляр (шеирин, бядии мятнин ичиндяки маъяра
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
88
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гатларынын мягамында ард-арда ачылмасы вя бядии мятнин
мяърасында сонсузлуг еффектинин йаранмасы...) даща
эениш шякилдя, ващид консепсийа дахилиндя яксини
тапмышдыр. Яввялъя беля бир ъящяти гейд етмяк йериня
дцшяр ки, Рамиз Рювшяндя поема садяъя узун шеир,
йахуд ичиндя ящвалат олан вя фялсяфи нотларла битян нязм
парчасы дейилдир. Шеирляриндя олдуьу кими, илкин щисс едилян
мягам щяр шейин аьыр бир ритмя табе олмасыдыр. Ритм
йаваш-йаваш, йцксялян тонла щярякят едир вя мятнин
бцтцн щцъейрялярини бцрцйцр, бундан сонра ъанаварын,
ушаьын, онун атасынын вя бцтцн кянд ящлинин вя йер
цзцндя истянилян яшйанын щярякяти бу ритмля юлчцлцр, сцжет
тяркиби, композисийа елементляри вя структуру, онларын бирбириня мцнасибяти, бцтцн бу щадисялярин юзцлцндя дуран
фялсяфя – лириканын фялсяфяси яля эялмяйян, бир сюзля мадди
олмайан ритмя ясасян ачылыр вя дярк едилир. Ачыла-ачыла юз
ичиня йыьылан ритм «Ъанавар ову» поемасында ясас
структурйарадыъы елементдир, мятнин ичиндяки айры-айры
метафоралар РИТМИН ачылыб ичиня йыьылан фрагментиня
уйьун эялир вя бцтцн мятн бойу метафоранын юзц ритм
ващидиня чеврилир. Бир анлыьа Яли Кяримин поемаларыны,
балладаларыны, хцсусян «Шящидлийин зирвяси» вя «Цчцнъц
атлы» поемаларыны йада салын. Яли Кяримдя метафора
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
89
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
щярякятин ютцрцлмясинин, тамлыг, просессуаллыг еффектинин
йарадылмасынын васитясиня чеврилир. Шцбщясиз ки, Яли
Кяримля Рамиз Рювшянин бядии дцнйаэюрцшляри вя поетик
тяфякцрляри арасында образ структуру вя метафора
гурулушу, метафоранын щярякяти тяъяссцм етдирмя
механизми бахымындан принсипиал фяргляр мювъуддур. Яли
Кяримин образларында метафорик дцшцнъянин ачылмасы
сона гядяр, бир дцз хятт бойунъа давам едир, о мягама
гядяр ки, тясвир обйекти сон щцъейрясиня кими ишыглансын,
ишыг дцшян йердя эюрцнмяйян, визуал тясир баьышламайан
бир нюгтя галмасын. Яли Кяримдя мякан эюрцнтцсц чох
айдын визуаллыгла шяртлянир, Яли Кярим бцтцн поетик
ямялиййатлары, неъя дейярляр, визуал эюрцнтцсц олан
мякан цзяриндя апарыр, Рамиз Рювшяндя ися йухарыда
эюрдцйцмцз кими образын эюрцнмя, визуаллашма схеми
там фярглидир, бу фярги уйьун шякилдя ашкарламаг цчцн бу
поетик системдя ритм-метафора мцнасибятляринин
анатомийасыны юйрянмяк ваъибдир.
Мешялярдян цзц бяри
Ня йцрцйцр бу йалгузаг?
Эюрян кими дейиб эялир?
Сяндян узаг!
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
90
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Мяндян узаг!
...Ону ким сахлар йолундан?
Йерин-эюйцн йийясиди.
Дястяйи Аллащ ялиндя
Бир бычаьын тийясиди.
Ня йары вар, ня йолдашы,
Эюрян-эюрян узаг гачыр.
Дцнйанын бяйи-байгушу
Бир тянща йалгузаг гачыр.
Яли Кяримля Рамиз Рювшян арасында поетик
дцнйаэюрцш фяргляри поемаларын композисийа типляриндя
дя цзя чыхыр: Яли Кяримдя «мцяллиф образы» Рамиздя
олдуьу гядяр «ойаг», истянилян мягамда щадися
ахарында олмаг, даим нябз кими чырпынма (...дюйцнмя-!)
хцсусиййятиня малик дейилдир, Яли Кяримдя бу образ, беля
демяк оларса, мягамында, чох надир щалларда галхыбенян ъивя сцтунуна бянзяйир, Яли Кяримдя мякан –
метонимик айрынтылар щяр шейи юзцня чякир, Рамиз
Рювшяндя метафоранын ачылмасы вя мцяййян такт
дахилиндя, бу тактлар битдикдян сонра ичиня йыьылмасы щяр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
91
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
шейи цзя чыхарыр, сятщдя, мцстявинин цзяриндя эюрсятмяк
истяйир. Диггят йетирин:
Щара гачыр?
Кимдян гачыр?
Айаг ачан эцндян гачыр.
Ня дини вар, ня мязщяби,
Щяр мязщябдян, диндян гачыр.
Сцрц-сцрц ъанаварлар
Долашыр дяряни-даьы.
Онун да гисмяти буду:
Азадлыьын тянщалыьы.
Бу ъящятляр о гядяр цздя, ян чох эюрцнян сятщдя
ъяряйан едир ки, адама еля эялир ки, мязмун да ритмин,
метафора шяртилийини газанмыш ритмин ичиндян чыхыр. Бу
мягамда Алфонс Доденин «Аьры» щекайясиндя беля бир
мисалы чякмяк йериня дцшярди: щяйат вя юлцм ичимиздя
ябяди говьададыр, онларын эцъц тягрибян ейнидир. Алфонс
Доденин щекайяси иля «Ъанавар ову» арасында сцжет
ейнилийи, семантик чаларларын уйьунлуьу олмаса да,
жанрлары фярглянся дя, ичимиздя ябяди говьада олан щяйат
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
92
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ешги вя юлцмцн эцъцнцн тягрибян ейни олмасы фикри щяр ики
ясярин бятниндян чыхан мащиййяти ачыглайыр; беля ки
«Ъанавар ову»нда бцтцн образ вя метафоралар –
бцтювлцкдя метафорик дцшцнъя гаты щяр шейин яввял-ахыр
бир бятня йыьышмасы, бир ъанда олмасы перспективини
габарыглашдырыр; даьда-дярядя сцрц-сцрц эязян
ъанаварлардан айрылан ЙАЛГУЗАГ гуйруг булайан
итлярин иэид сцрцсцнцн габаьындан гачмагданса,
юзцнц гызыл гырмызы эцллянин цстцня атыр. Шцбщясиз ки, инди
верилян семантик тящлил ясярдя ещтива олунан гатлардан
йалныз биридир, мятн полифонийасында чохдиллилик вя
чохфунксийалылыг бцтцн эерчяклийи ичиня алыб яритмяйя, щялл
етмяйя, ондан тамам башга бичимли эерчяклик, башга
дцзцмлц ишаряляр системи йаратмаьа иддиалыдыр. Яслиндя,
мятнин бцтцн щцъйеряляри эюйя бахыб улайан йалгузаьын
бцтцн сяслярин ичиндян гылынъ кими сыйрылан тяк сясиня
танрыдан эялян ъавабларла, даща доьрусу ъавабсыз
улартынын юзцнцн мятнин ичиня гойулан мцяллиф образы иля
мцкамилясинин доьурдуьу сярт, бцтцн ишыглары сюндцрян,
дцнйада щюкм сцрян йаланы дцнйанын зил гаранлыьында
ачыг эюстярян щягигятля долур – амма дцнйада ня йалан
вар, ня щягигят! Дцнйа дейилян юзц йозулмасы чятин бир
йухудур – эюзляримизи йумсаг, бялкя бир-биримизи
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
93
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
эюрмярик, - бу, Гурдун, ъанаварлар ичиндя тяк
ЙАЛГУЗАЬЫН мянтигидир.
Бир эцндя эюз ачдыг дцнйайа бялкя,
Эюз ачыб дцнйаны ня эцндя эюрдцк.
Дцшдц цстцмцзя бир сирли кюлэя,
Аллащы башымыз цстцндя эюрдцк.
... Бир тале, бир бяхт вар щярядян ютрц,
Бяхтин дя ойанан, йатан вахты вар.
Йохса айры вахт вар щярядян ютрц;
Ъанавар вахты вар,
Адам вахты вар?!
Эюйдян дамла-дамла йаьан йаьышмы?
Булуддан вахт дамыр –
Йахшы бах эюйя.
Нийя гушун вахты гуш кими учмур,
Гарьалар цч йцз ил йашайыр –
нийя?!
Бурада «вахт бюлэцсц» айрынтысы, онун ичини
долдуран семантик сащя мятнин бцтцн аьырлыг мяркязини
тяшкил едир, йяни – ъанавар вахты, адам вахты, реаллыьын
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
94
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йуху олмасы вя бу йухунун щеч заман
битмямяси...риторика дейилдир, сцрцйнян эязмяк
истямяйян мяхлугун сцрцдян ФЯРГИДИР. Ъанында бу
ФЯРГИ йашадан мяхлуг цчцн юлцмдян язиз шей йохдур.
Бу мятляб Мящяммяд Щадийя щяср едилмиш шеирдя дя
ифадя олунмушдур: ...даща мяня бу дцнйада, ня галды
юлцмдян язиз?
Бу чай да щачанды ахыр беляъя,
Айлары, илляри ахыдыр, ахыр.
Бу тайы эцндцздц, о тайы эеъя,
Ортада бир узун йухуду, йуху.
Биз дя йухудайыг бялкя, ай ушаг,
Айылсаг, эюрмярик бир-биримизи.
Мян ки, сяня дяйиб-тохунмамышам,
Эюрян щардан эялир
Бу ган ийиси!
Бу мятн парчасында «чай» вя «йуху» метафоралары,
онларын образ вя идейа структуру шаирин диэяр мятнляринин,
бцтювлцкдя йарадыъы тяфяккцрцнцн бятниндя йуваланан
сирри ачыгламаьа йардымчы ола биляр. Беля бир фярзиййяни
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
95
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
нязяря алсаг ки, эюзцмцзцн эюрмядийи шейляр яслиндя юз
ичимиздя, гялбимизин чох эизлиндя олан щцърясиндя ябяди
йатыб галан няснялярдир вя яслиндя ишыг да гаранлыьын
эюрцнян, рянэ чаларында тягдим олунан бир формасыдыр,
бядии мятни эюрцнян вя эюрцнмяйян шейлярин тямас
нюгтяси, гаранлыьын “рянэляря айрылмасы”, щяр бир яшйанын
вя няснянин юз рянэиндя вя щамысынын бирликдя танры
рянэиндя эюрцнмяси кими алмаг олар. Тясадцфи дейил ки,
инсан тапындыьы мязщябдя дя Танрыны (Йери вя Эюйляри
йарадан...)
«эюрцнян
вя
эюрцнмяйян
шейлярин
йарадыъысы» адландырыр. Анъаг бу ики дцнйа – эюрцнян вя
эюрцнмяйян
дцнйа
гаршылыглы
тямасдадыр.
«Онларын
гаршылыглы фярги о гядяр бюйцкдцр ки, онларын тямас
сярщядди иля баьлы суал мейдана чыхмайа билмяз. Бу
сярщядд онлары айырыр, анъаг щям дя бирляшдирир. Буну
неъя баша дцшмяли?» (П. Флоренски). Флоренски даща
сонра йазыр ки, метафизиканын диэяр суалларында олдуьу
кими бу суалда да ясас мягам одур ки, биз артыг юзцмцз
щагда нялярися билирик. Бяли, гялбимизин тарихчяси ики
дцнйанын тямас сярщядди барядя фикир йцрцтмяк цчцн
имкан йарадыр, чцнки бизим шяхси тяърцбямиздя дя щяйат
эюрцнянин эюрцнмяйянля явязлянмясидир, бу заман щяр
ики дцнйа тямас тапыр вя биз бу тямасы щисс едирик. Бу
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
96
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
заман эюрцнян шейлярин гаты бир ан ичиндя сойулур вя
бунун
ичиндян
эюрцнмяйян
варлыьын
кцляйи
вурур
цзцмцзя. Щяр ики дцнйа бир-биринин ичиндя ярийир, щяйат баш
алыб эедян ахына чеврилир. Шеирдяки «...биз дя йухудайыг
бялкя, ай ушаг, айылсаг, эюрмярик бир-биримизи» гянаяти
сонсуз заман ичиндя айрылан, юз сапына дцзцлян
рянэлярин гаранлыьа – булуд архасына эирмясиня бянзяйир.
Буна
эюря
дя
яслиндя
шаир
ня
гядяр
мцхтялиф
мятляблярдян бящс ется дя, нятиъя етибары иля юз ичиндя
дящшятли щясрятля эюрмяйя сусадыьы нясняляри, «гаранлыг
мягамлары» анламаьа чалышыр, Андрей Белый еля беля дя
йазырды: йарадыъылыгда сяняткарын «щяйат сирри» ещтива
олунур. Онун «Символизм» мягалясиндя гейд едилир ки,
«эюрцнмя (...эюрцнтц) бу сирри эюй гцбябсинин ялчатмаз
уъалыьына итяляйир; орада булудларын цзяриндя «аьлла дярк
едилмяйян бир мямлякятин сярщядляри» ачылыр; бу она эюря
баш верир ки, щягиги шейин сейр едилмяси ону мяндян
кянарда мювъуд олан тябият образы кими эюрцкдцрцр, эюй
гцббяси ися мяним тясяввцрцмля фязадакы щягиги «мян»
арасында сярщяддир; сяманын сярщяддиндян о йанда
гялбимин йашантыларыны ютян мусиги сяслянир: сяма да
мяндян учуб эедиб, орада гялбимин торпаьы йараныб, бу
торпаг ися мяним эюрцнян образымдыр. Эюрцнян тябият
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
97
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мяним
йухумдур;
бу,
булудларын
мави
сямада
гачышыдыр». А.Белый бу гянаяти шеириндя дя ифадя едирди:
Проносится над тайной жизни
Пространств и роковых времен
В небесно-голубой отчизне
Легкотекущий, дымный сон.
Проносятся над небесами,
Летят над высотами дни,
Воскуренными облаками
Воскуренными искони.
Беляликля, инсанлары, яшйалары...бир-бирляриня
йахынлашдыран, цръащ едян шей эюрцнянля эюрцнмяйяинин
гярибя комбинасийаларда мейдана чыхан тямасыдыр. Йуху
бу тясадцфлярдян биридир, чай – танрыйла инсанын ейни
рянэдя эюрцнмясидир, чай – йухунун ашкарлыьыдыр.
«Чармыхдакы Иса» шеириндя дя метафорик дцшцнъя гатынын
бу гярибя хцсусиййяти – образларын ващид, бюлцнмяйян бир
структурун ичиндян гат-гат айрылмасы – рянэлярин бир-бир
(шятщляр цстцндя) айрылмасы, бцтцн комбинасийаларын
ахырда «щеч няйя йарамамасы» - чармыха чякилмиш Исанын
ялинин ичиндяки дешиклярдян тамам башга бир дцнйанын
сейр едилмяси мцряккяб метафорик гурулушун тябиятини
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
98
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ачыглайыр. Рамиз Рювшяндя метафорик гурулушун
мцряккяблийи там, эюрцмлц, йашантылардан ашыб-дашан
образлар арасында ФЯРГ йаратмаьа хидмят едир. Инсанын
дцнйайа ачылмасы вя гапанмасы – бу ики щярякятин ейни
анда баш вермяси, ялляри, айаглары мисмарланыб юзц юз
табутуна чеврилян варлыг образынын бир дя башга
перспективдян эюрцнмяси образын щяряки трансформасийа
хцсусиййятидир.
Йцз йол ялляримля юртсям дя, - щеч вахт
Эизляйя билмярям цз-эюзцмц мян.
Щамы эюряр мяни овуъларымда
Гаралан о мисмар дешикляриндян..
Щяр дяфя бу ФЯРГ йарандыгда мятнин семантик
сащяси эащ эенишлянир, эащ даралыр, юлчцляри дяйишир, йуху
контекстиндя айрылыг айылмаьа тян эялир вя щяр ики мявщум
юлцмцн ичиндян чыхыб юлцмцн ичиня гайыдыр... «Айрылыг»
шеириндя олдуьу кими: щяр шей юлцмдян эялиб юлцмя
гайыдыр бир дя:
ЮЗЦНЯ ГАЙЫДЫР ЩЯР ШЕЙ ЮЗЦНЯ... Бу
айрынтылар Рамиз Рювшянин поетик системиндя габарыг
ъящятлярдяндир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
99
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Метафора вя образ гурулушу иля баьлы дейилян вя
йцрцдцлян мцлащизяляр, шцбщясиз ки, ян парлаг ифадясини
«Илан баласы» шеириндя тапыб.
Шеири шярти олараг бир нечя щиссяйя бюлмяк олар,
сонунъу няшрдя бу щиссяляр арасындакы айрынты физики
бахымдан да щяйата кечирилмишдир. Буна уйьун олараг
шеирин метафорасы да щямин щиссяляр арасындан «ясян»
кцлякля мцяййянляшир, ъанланыр, бир-бириня гарышмыш вя
сармашмыш кодларын щяр щиссядя там шякилдя ачылмасына
бянзяйир вя бу «бярабяр» ачылышлар арасындакы чох инъя
фяргляр, яслиндя образын бцтцн мащиййятини ещтива едир.
Метафорик дцшцнъя модели елядир ки, йухарыда тясвир
едилдийи кими, эюрцнянля эюрцнмяйян, щаггында яйани
тясяввцрцн олмадыьы няснялярин батини йахынлыьы гяфилдян
ичимиздя дуйулур. Шеир, даща доьрусу шеирин ичиня гойулан
илащи миссийа мящз бу андан йашамаьа башлайыр. Дцнйа
поезийасынын ян йахшы нцмуняляриндя мящз бу ъящят
габарыгдыр. Рамиз Рювшянин юзцнцн Светайевадан
тяръцмя етдийи шеир – Александр Блока щяср едилмиш шеир
мящз бу ъящятиня эюря ян дащийаня шеир, бу тяръцмя ися
Азярбайъан тяръцмя сянятинин ян эюзял нцмунясидир.
Ады чякилян просес эетдикъя, йяни сюзлярин габыьы ващид
хятт вя трайектроийа бойунъа сойулдугъа сюз - сяся
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
100
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
чеврилир, сюз – щярякяти ифадя етмяк функсийасы иля бярабяр,
щярякяти просес кими эюстярир, юзц щярякятя чеврилир.
Поетик систем еля гурулур ки, якс просес дя баш верир:
дцнйанын бцтцн ъящятлярини бцрцмяйя чалышан щярякятин
юзц дя сонда гайыдыб СЮЗЯ, сяся, щярфя... чеврилир:
БЛОК.. ЛОК...ОК...К....Белядя, метафора вя образлар да
эюзля эюрцнян, анъаг ялля тохунулма мясафясиня гядяр
эяля билмяйян бир материйайа чеврилир. Бу артыг аьлын
эцъцйля дярк едилян вя дуйулан эерчяклийин сярщядляринин
ашылмасыдыр. Бу щалда метафорадан дейил, МЕТАМЕТАФОРАДАН данышмаг даща дцзэцн оларды.
Сянин адын – гуш кимиди ялимдя,
Сянин адын – буз кимиди дилимдя.
Сянин адын – щярфлярин бешиди,
Додаьымын биръя тярпянишиди.
Ъинэилдяйян эцмцш зынгыровдуму?
Щавадаъа тора дцшян топдуму.
Сянин адын – бу бащар эеъясиндя
Чюлдян кечян атларын нал сясиндя.
Сакит эюля бир даш атсам бу эеъя
Гулаьыма сянин адын эяляъяк.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
101
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Эиъэащыма эцлля сыхсам гяфилдян,
Адын гопар шаггылдайан тятикдян.
Сянин адын – неъя дейим, ах, неъя?! –
Йухулу эюздян бир юпцшдц эизлиъя.
Сонра чыхыб тез гапыны юртмякди.
Сянин адын – гышда гары юпмякди.
Биръя гуртум сярин суду, сярин су...
Вя лап дярин бир йухуду, бир йуху.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир нечя ъящятиня эюря
бу шеир («Илан баласы») Рамиз Рюшян поетикасынын классик
ифадясидир. Тяърцбядян билиндийи кими, ян йахшы шеирлярдя,
бядии мятн парчасында ян габарыг ъящят вя просес –
мятн заманында сюзцн бцтцн сявиййялярядя габыьынын
сойулмасы вя сойулдугъа да метафоранын, образларын цзя
чыхмасы, ишыгланмасы иля мцшайият олунур. «Илан баласы»
шеириндя бу щал, бу просес отурушмуш тяърцбя кими
мювъуддур. Бу шеирдя гярибя бир поетик просес баш верир:
сюз няляринся, щансы просесляринся предмети, нишанэащы
олмагдан дайаныр, щяр шей – бцтцн просесляр, бир сюзля
ЙОЛ – сюзцн ичиндян кечир. Просес вя «тясвир» бойу
сюзцн мяруз галдыьы «мяшяггятляр» щисс едилмир, яксиня
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
102
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
СЮЗЦН ичиндян кечилян ЙОЛ эюрцнцр – дцнйанын бцтцн
рянэлярини няфяс кими ичиня чякян АЬ ЙОЛ...
Бюйцйцр бу кюрпя илан баласы,
Эащ о баша, эащ бу баша сцрцнцр.
Севинир уддуьу щавайа, суйа,
Торпаьа севинир, даша севинир.
Бир севэи щявяси долур ъанына,
Эеъяляр эюзцнцн итир йухусу.
Чичяйин гохусу,
Отун гохусу
Кцляйин няфяси долур ъанына.
... Юзцндян хябярсиз,
Сяссиз-сямирсиз
Зящяря чеврилир ъанында щяр шей....
Биринъи шярти щисся беляъя баша чатыр, сонунъу
мисрадан яввял цч нюгтянин гойулмасы да эюстярир ки,
таблода эюрцкдцрцлян мянзяря милйон илляр бойу баш
вермиш щадисялярин ян лаконик ифадясидир, онлар щагда
бундан аз сюз демяк мцмкцн дейилдир.
Бу илан баласы бир вахт
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
103
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ъанында
Эизлянян зящярдян хябяр тутаъаг.
Бялкя гарьыйаъаг
бахтыны онда
Бялкя боьазыны гящяр тутаъаг.
Аьлама, аьлама, илан баласы,
Бахтыны гарьыма, илан баласы!
Бу да бир юмцрдц
дюзясян эяряк,
Беляймиш талейин ямри, буйруьу;
Дюшцнцн алтында –
севян бир цряк,
Дишинин алтында –
зящяр тулуьу.
Варлыьын ичиндя эизлянян шей траэик агибятя
маликдир, цздя оланлар, щяр эцн баш верянляр бу эизлянян
няснянин олсун ки, мащиййяти иля цмумян баьлы дейилдир.
Ян уьурлу тарпынты бунлар – бу ъящятляр арасындакы фярги
эюрмяк дейилдир, яксиня, яксликляр арасындакы тале- агибят
бахымындан йахынлыьы, «юлцмля щяйатын синонимлийини», бу
нюгтянин дамар кими чапдыьы мягамы тапмагдыр. Бизим
щяр биримиз щяйатда эцлдцйцмцз, аьладыьымыз, цмумян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
104
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йашадыьымыз анда бу эизли няснянин ичимиздяки ялагясини
тапа, дуйа билсяк, бялкя чох шейин ахары дяйишяр, юзц дя
кяскин шякилдя, анъаг...
Эюрянляр чыьырар:
илан вар, илан!
Говдугъа говарлар сяни дцнйада.
Щяр й андан кясиляр
йолун-йолаьан,
Тяк биръя йол галар сяня дцнйада;
Башындан
гуйруьунаъан
Зящярли дишиндян
гуйруьунаъан
Тяк биръя йол галар, о йол юзцнсян,
Юзцн юз йолунсан, илан баласы,
Юзцн бу дцнйада юз язизинсян,
Юзцн юз балансан, илан баласы.
Бу йол – варлыьын ичиня гойулан, бязян сона гядяр
ачылмайан эизлинляр илащи дцзцмцн бялиртиси вя ифадя
васитясидир. Йашанан щяйат яслиндя бу эизлин нясняйля
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
105
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гаршылыглы, цздя дуйулмайан тямасла мцяййянляшир –
дцнйа, фяляк ...щаггында ян аьыллы нятиъяляр дя, ян фанатик
«мцлащизяляр» дя бурдан гайнагланыр, онларын фярги ня
гядяр дярин олса да, мащиййяти ифадя етмир. Диггят йетирин,
ян эцлмяли, щазыръаваблыгдан ашыб-дашан лятифялярля
(Бящлул Даняндянин лятифяляри иля – бу адын юзц дя ики
якслийи ифадя едир...-!) суфи мятнляри арасыда пярдя, кечид
щялгяси санки тцк гядярдир. Анъаг щям суфи мятнляри,
щям дя Бящлул Даняндянин лятифяляри онларын икисинин
арасындан кечян сярщядди дягиг эюстярир. О эизлин нясня
дя (мянанын хялвят йери-!) бу сярщяддядир.
Щара гачаъагсан
Эюз габаьындан,
Бу залым дцнйайла нейляйяъяксян?
Йцз йол чыхаъагсан
Юз габыьындан,
Юзцндян айрыла билмяйяъяксян.
Юйрян,
Йаваш-йаваш юзцня юйрян,
Дцнйанын щяр ъцря цзцня
юйрян .
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
106
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Барыш ъанындакы зящярли дярдля,
Ийрянмя юзцндян, илан баласы.
Бялкя дя ян аъы щягигят еля
Сянсян йер цзцндя, илан баласы.
Сянсян щаггын йолу бу йер цзцндя,
Танры юзц сечиб бу йолу бялкя.
Йцз ъцр сифятийля, йцз ъцр цзцйля
Дцнйа сяндян кечиб дурулур бялкя...
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
107
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
РИТМ ВЯ ИНТОНАСИЙА
Рамиз Рювшян ады ядябиййат цчцн чох шей
демякдир, ядябиййат щаггында дцшцнмяйя сябяб олан,
ортайа гойдуьу ясярлярля, поетик консепсийа иля
инсанлара ядябиййатын ня демяк олдуьуну бир даща
билдирян вя ашылайан исимлярдяндир. Рамиз Рювшян щям
дя чохясрлик поезийа тарихиндя бизя таныш олан, дилимизин
язбяри олан поетик янянялярин бирляшиб тямас тапдыьы бир
нюгтядир. Бу нюгтядя ядябиййат, сюз сяняти, шеир щямишя
инсанын йанындадыр, ону кющня дилля десяк, хейирхащ
олмаьа чаьырыр («чаьырыр» сюзц шярти мянада ишлядилир, шеир
инсанын йанындадырса вя йа онунла бир кюйнякдядирся,
чаьырмаьа щаъят галмыр….), мин бир тясадцфдя
гаршылайаъаьы дцнйаны бир китаб кими онун гаршысына
гойур. Анъаг бу китабы охумаьы щамы баъармыр. Бу
китаба щамы раст эялмир, эяряк еля оласан ки, о сянин
растына чыха… Бу щягигят ядябиййатымызын юз тябии
инкишафында йетишдийи, чатдыьы нятиъядир. Щямишя Рамиз
Рювшян ады эяляндя, бу ады бир бцтюв образ дахилиндя
ифадя етмяк истядикдя йадыма вя эюмяйимя щяр шейдян
габаг онун ващид бир консепсийа олан «Тоз» шеири дцшцр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
108
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Эюй цзцндя
щярлянян бир тозам мян,
Эюйдян-йеря
Бойланан бир эюзям мян.
Мян бир эюзям
Кипийим йох, гашым йох,
Мян бир эюзям,
Айаьым йох, башым йох.
Щясяд чякиб
Инсанына, щейванына, гушуна,
Щярлянирям бу дцнйанын башына.
Бир нящянэ тоз дяняситяк
Бу дцнйа да щярлянир
Мин-мин улдуз ичиндя,
Бу дцнйанын ичи тозду,
Бу дцнйа тоз ичиндя,
Ашаьы да, йухары да
Тозду, тоз,
Бу дцнйанын
яввяли дя,
ахыры да
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
109
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тозду, тоз.
Мян бир тозам, ким ня билир, ахы щардан гопмушам,
Йа яввялдян,
йа ахырдан гопмушам,
Йорулмушам тоз олмагдан, илащи,
Бядянсиз, ъансыз олмагдан, илащи.
Мян бир гадын бятниня йыьылмаг истяйирям
Бу дцнйада
Инсан кими доьулмаг истяйирям.
Юзцмя ъан истяйирям ятдян-сцмцкдян
Эюз йашындан,
тярдян,
гандан,
иликдян.
Мян бир тозам, азадам эюй цзцндя,
Ня олсун ки,
Азад дейил бир адам йер цзцндя,
Сян бу ъансыз азадлыьы
Эял, мяндян ал, илащи,
Тез ол мяни гяфяся сал, илащи!
Няфяссизям –
Тез ол, мяня няфяс вер,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
110
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Няфясимя
бядян адлы гяфяс вер,
Мяня сяс вер, Сяс гяфяс аьыз вер.
Мяня сюз вер –
Сюзя гяфяс каьыз вер!...
Бу шеирин щяр шейдян габаг интонасийасы, мисралар
ичиндян ахан мелодийасы-мусигиси бир чох аспектляри иля
диггяти чякир, шеир даим йцксялян авазла, уъалан сяс
трайекторийасы цзря мцшайият едилир вя сонда…фязайа
соврулур, эюйлярин дибиндян гайыдыб эялмяк цчцн. Бу
сясин ъанында, фикир вермисинизся, даим гяфясини гырмаг
истяйян вя буна эюря йерля-эюйля ялляшян, нящайят азад
олмаьа чалышан бир чырпынты вар. Адятян фикрин поетик нитгдя
ифадяси щяр щансы анлама йетишяндя, эюзлянилмяз йашанты
доьуранда (… Мян бир тозам, азадам эюй цзцндя,
ня олсун ки, азад дейил бир адам йер цзцндя…),
йцксялян сяс няфяс дярмяли, гяфясини, габыьыны йыртмаг
истяйян чырпынты бир анлыьа, ани дя олса, дайаныб няфяс
дярмялидир, анъаг нязярдян кечирдийимиз шеирдя вя шаирин
бу кими диэяр мятнляриндя бу классик цсулдан
эюзлянилмядян ваз кечилир, мягсядя чатмаг цчцн мятн
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
111
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ичиндя, мятн бойу юз-юзцня доьулан йашантылар, щикмятли
фикирляр, няфяс кясян поетик анымлар (нидалар-!) да садяъя
нювбяти манеяляр кими ашылыр, бир али мягсяд вар – сонда
щяр шейи овуъ ичиня йыьыб тоз кими, эцл лячякляри кими
фязанын сонсузлуьуна сяпмяк. Бу гянаяти, ашаьыдакы
тящлиллярдян дя эюряъяйимиз кими, щяр шейдян габаг
Рамизин шеирляринин вязн вя ритм структуру доьурур. Бу
вязн вя ритм структуру юз юлчцляри етибары иля милли поетика
системиндя габарыг формада эюрцнцр вя бир чох ъящятляри
иля аз гала мювъуд яняняляри иля контраст йарадыр. Бизим
гяти фикримизя эюря, ифадя олунан фикри, мцлащизяляри, ян
мцхтялиф вариасийалары анламагдан ютрц шеирин мятнинин
ритм структуру яля эялян, тясяввцрдя ъанландырыла билян
мязмундан (семантик структурдан) даща юнямли рол
ойнайыр. Бу, йягин ки, ади бир щягигятдир. Анъаг милли
ядябиййатшцнаслыгда вя тянгиди фикирдя бу аспектя лазыми
диггят йетирилмядийиндян мцлащизяляримизи конкрет
нцмуняляр ясасында ифадя етмяк истярдик. Анъаг яввялъя
беля бир мягамы нязяря чарпыдаг ки, «Ритм щярякятин
хцсуси тяшкили формасыдыр. Щярякяти вя онун нятиъясини
кяскин шякилдя фяргляндирмяк лазымдыр. Батаглыгдан
тулланан инсан из гойарса, бу излярин явязлянмяси ня
гядяр ащянэдар олсалар да, ритм йаратмыр. Бурада
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
112
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тулланманын юзцнцн ритмик кейфиййятиндян бящс едиля
биляр, тулланма заманы дцшян ляпирляр ися олса-олса бу
тулланмайа шящадят верян мялуматлардыр. Излярин ритмик
йерляшмясиндян данышмаг йериняи дцшмцр. Китабда дяръ
едилмиш шеирдя мящз щямин щярякят изляринин тяшкили иля
растлашырыг. Бу нитгин нятиъяляри йох, йалныз шеир дили ритмик
шякилдя тяшкил олуна биляр» (О.М.Брик «Ритм и синтаксис»,
Новый Леф, 1927, № 3. с. 15).**** Мялумдур ки, ритм вязни
****
Ултра-мцасир шеирдя ритм итиб, еля бил йцз адамы бир оьтаьа йыьыблар,
щамы бир аьыздан гышгырыр. Цмумиййятля мядяниййятлярин мцяййян
инкишаф вя тякамцл дюврляриндя бу кими щадисяляр мцшащидя олунур.
В.Ивановун 1919-ъу илдя йаздыьы бир мягалядя бу вязиййятля
сясляшян мягамлар мювъуддур «Эет-эедя механикляшян сюз,
Потебнйанын дахили форма адландырдыьы няснянин йорулуб-ялдян
дцшмяси иля ъанлы енержи олмаг миссийасыны итирир. Бунун явязиндя йени
барбар сюз бирляшмяляринин лилли ахыны щямишя бол сулу, анъаг инди диби
эюрцнян дилимизин ичиня сохулур. Анъаг йеня дя дцшцнцрям ки, бялкя
еля бу сябябдян сон заманлар инстинктив олараг сюзцн дярин вя
гаранлыг стихийасына далырам. Ичимиздя дцнйанын дахили образы дяйишир
вя сюздя мцвафиг ифадясини ахтарыр; анъаг бу образ щяля
мцяййянляшмяйиб, будур, сюз цзяриндя чичяклядийи сянятин –
поезийанын аьушунда хястя бир бющран кечирир. Ъанлы организмин
молекулйар сяйляри иля бющранын дяф едилмяси щяйяъанлы ахтарышлара
сябяб олур. (В. Иванов)
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
113
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
кюкцндян дяйишдирир, поетик мятнин гурулмасында бир
тенденсийаны она якс олан диэярийля тамамлайараг онун
тялябляринин гятилийини рам едир (-!). Рус дилчиси М.В.Панов
«Рус поезийасында ритм вя вязн» адлы мягалясиндя
йазыр: «Поетик мятнин мащиййятини йарадан вя
мцяййянляшдирян ващидляр ики тип тякрардан ибарятдир:
контрастларын вя ейниликлярин тякрары. Контрастларын вя
ейниликлярин тякрары ейни бир мятндя баш верир. Онлардан
бири, йяни йа контрастларын тякрары, йа да ейниликлярин тякрары
бядии мятнин тяшкилинин апарыъы принсипи – вязн, диэяри, йяни
тяшкил принсипиня табе олан компонент ися ритм адланыр. О,
вязнин мцяййянляшдирдийи чярчивядя фяалиййят эюстярир...
…. Поетик мятни йарадан вязн вя ритмин уйьунлашмасыны
«кнотр» адландыраъаьыг. «Кнотр» термининдян онлардан
щяр бирини (ритм вя вязн) адландыраркян дя истифадя етмяк
олар»****. Беля ки, контраст кнотрунда контраст йарадан
ващидляр ганунауйьун шякилдя бир-бирини явяз едир
(мясялян, вурьусуз щеъадан сонра вурьулу щеъа эялир),
бурада материала мцнасибятдя дя контраст излянилир –
мяишят сявиййяли нитгля зиддиййят бцтцн мятн бойу
излянилир. Ейнилик кнотру да дахили тяшкил принсипиня маликдир,
М.В.Панов. Рус Поезийасында Ритм вя Вязн. «Поетика вя
Стилистика» китабында, 1988-1990, с. 4-5.
****
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
114
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йяни мятн бойу бир-бири иля ейниляшян ващидляр тякрарланыр
(щяр бир мисрада тактларын сайынын ейнилийи), защири тяшкил
принсипиня уйьун олараг, мяишят нитгинин сяс тяшкилиня
йахынлыьа ъящд едилир. Йухарыдакы шеирин ритминдя фаъияви бир
тон вар: галхыб-уъалыр, ифадя етдийи кядяри, аьры-аъыны,
фярйады, бир сюзля, траэик овгаты ъанымыза йеридир, артыг баш
вериб сона йетмиш чох юнямли щадисяляр эюз юнцндян
сцзцб кечир,кадр архасындан шаирин (дцнйада Аллащдан
сонра йеэаня тящкийячинин) траэик сяс тону ешидилир, бу
сяс олмуш эерчяклярин наьылындан щасил олан щягигятляри
пычылдамыр, эяляъякдя баш веряъяк фаъияляря аьы
тяяссцраты баьышлайыр. Ритм ващидляри еля сых ъярэялярля
излянилир ки, вязн тялябляринин гятилийи максимум щяддя
шяртиляшир, ритм еля бил ки, вязни дя явяз едир, онун адындан
данышыр, шеирдя, мисра структурунда ейниликлярин тякрары иля
контрастларын тякрары арасында йуварлаг бярабярлик щям дя
шярти контрасты ещтива едир, ритм материала фялсяфи
мцнасибятин халис сяс ифадясиня чеврилир. Бцтцн семантика
сясин – щармоник ритмя чеврилмиш щеъанын, сюзцн вя диэяр
ващидлярин бятниндян, щям дя еля бил ки, ейни мянбядян
шцаланыр. Рамизин бцтцн щеъалы шеирляриндя мисралар
бюлцнцр, парчаланыр, бцтцн бу бюлцнмя вя парчаланмалар
бирбаша мцраъияти, онун доьурдуьу тясири арадан
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
115
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
галдырмаьа щесабланыб. Ритм поетик фигур кими
метафоранын цзяриндя кюкляниб, метафоранын ачымына
щесабланыб. Сисеронун фикрини хатырламаг йериня дцшяр:
«метафора еля бил ки, башга бир сюзцн йерини тутмуш
сюздцр». Тядгигатчыларын фикринъя, мцгайися, ейнилик
кнотруна хас олмайан шейлярин – ващидлярин
контрастлылыьынын цстцнц юртмяйя чалышыр, метафора ися
контрастын цзя чыхмасына, онун эениш шякилдя ачымына
гаршы дюзцмлцдцр. «Вя няинки дюзцмлцдцр, щятта
контрастларын йаранмасына щимайядарлыг едир, щалбуки щяр
бир мцгайисядя олдуьу кими, щяр бир метафоранын да
ясасында обйектлярин ейнилийи дайаныр» (М.В.Панов,
эюстярилян ясяри, с. 12).Диггят йетрин, йухарыдакы шеир беля
башланыр: Эюй цзцндя/ щярлянян бир тозам мян/
Эюйдян-йеря / Бойланан бир эюзям мян. Илк
мисрадаъа метафора иля онун ятрафы арасында кяскин
контраст йарадылыр вя сонракы мисраларда бу контраст
кяскинляшя-кяскинляшя ачылыр. Поетик мятнин структурунда
контрастла ейнилийин, даща доьрусу йарадылан контрастын
башга бир обйект ичиндя ейниляшдирилмяси дя метафоранын
ачымына хидмят эюстярир: Бир нящянэ тоз дяняситяк/ Бу
дцнйа да щярлянир / Мин-мин улдуз ичиндя/ Бу
дцнйанын ичи тозду/ Бу дцнйа тоз ичиндя/Ашаьы да,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
116
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йухары да/ тозду, тоз/Бу дцнйанын яввяли дя/ ахыры да/
озду, тоз.. Айры-айры сюзлярин гаршысындакы епитетляр дя
поетик мятндя мяхсуси радисла яйаниляшир, бу фяргли
мцнасибят, шеирдян дя эюрцндцйц кими, бир тясвир
обйектиндян диэяриня кечдикъя тякрарланыр вя шаирин
дцнйайа, эерчяклийя мцнасибятини максимум
айдынлашдырыр. Башга сюзля, бу хцсусиййятин сайясиндя
мцнасибятин юзц тякрарланыр. Ейнилик вя зиддиййят
(контраст) хассяси щяр бир поетик фигурун тяркибиндя бу вя
йа диэяр шякилдя иштирак едир. Ейнилик хассяси, дейяк ки,
епитетин вязн тяряфидир, контрастлылыг ися онун ритм
хассясидир (Рамиз Рювшянин яксяр шеирляриндя
контрастларын чохалмасы вя сыхлашмасы ритмин хцсуси
амлитудада ифадясиня сябяб олур – фяъи тон бурдан
йараныр). Хатырламаг йериня дцшяр ки, епитет бир поетик
фигур кими, кнотра икигат хидмят эюстярир, бир тяряфдян
сюздя ещтива едилян яламяти тякрарлайыр, диэяр тяряфдян
ися, епитетин вя тяйин едян сюзцн мцхтялиф бирляшмя
вариантлары васитяси иля шаирин бахыш буъаьыны мятн
дахилиндя тякрарлайыр, неъя дяйярляр ону щяр дяфя
эцндямя эятирир, онун ичиндяки ваъиб ъящятлярин
мязмунуну габарыглашдырыр. Йухарыдакы шеирдян дя
эюрцнлдцйц кими, епитетляр еля сечилир, еля бир радиусда
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
117
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
яйаниляшир вя ифадя едилир ки, онлары башга бир цслуб
дахилиндя йерляшдирсян, о цслубун структуру даьылар,
цслублугдан чыхар, йяни Рамизин епитетляри бцтцн диэяр
цслубларын епитетляри иля мцгайисядя кяскин шякилдя дырнаг
ичиндя эюстяриля биляр. «Щансы рус шаириндя мави сяманын,
мунъуг-мунъуг булудларын вя щяйа тяринин бирляшмяси бу
дяряъядя йериня дцшян вя мцщцм ола биляр? Йягин ки,
йалныз Батйушковда» (Пановун ады чякилян мягаляси, с.
16). Епитетлярин дягиг шякилдя, ъидди сечмя, айырдетмя
ямялиййаты нятиъясиндя ишлядилмяси вя мцяййян «буъаг
алтында» тякрарланмасы Рамизин йухарыдакы шеиринин
ритминин фяъи овгатыны шяртляндирир.
Беля ки, шаирин сяси кадр архасындан ешидилир, бу
мювге, кадр архасында дайаныб, олмуш вя олаъаг
щадисяляри мцшащидя етмяк фцрсяти йеня дя кадр
архасындан ешидилян сясин структуруну юйрянмяйин бюйцк
юням дашымасы зярурятини ортайа гойур. Бир даща тякрар
едирик: ифадя олунан фикирляри, мцлащизя вя ян мцхтялиф
вариасийалары анламагдан ютрц шеирин мятнинин ритм
структуру яля эялян, тясяввцрдя ъанландырыла билян
мязмундан даща юнямли рол ойнайыр. Бу фикри лазыми
сявиййядя анламаг мягсяди иля щямин мятнляри йарадан
шаирлярин бцтцн тяръцмейи-щалыны эюз юнцня эятирмяк,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
118
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бцтцн йарадыъылыьы бойу етдийи щярякятляри диггят
мяркязиндян гачырмадан уъ-уъа ъаламалы, ямялля
дцшцнъяни бир тон цстцндя сахлайан, онлары бир-бирляриндян
айырмаьа гоймайан анлары юз юмрцн кими йашамалы,
мцгайися етмяли вя сонда нятиъяни дялил вя сцбутларла
тящлил етмялисян. Шеирдяки интонасийа шаирин ядяби талейи
цчцн сяъиййяви олмайа да биляр, кянарачыхма тясири
баьышлайа биляр, тясадцфи дя ола биляр. Йахуд шаирин
«интонасийасы» юз трайекторийасыны дяйишя биляр, юмрцнцн
бир щиссясини виъданын йанында, галан щиссясини сарайда
кечирян шаирин интонасийасы гарышыг, анлашылмаз вя
«йолухуъу», хястяляндириъи тясир баьышлайа биляр. Рамиз
Рювшянин интонасийасы –няфяси онун бцтцн мятнляринин
ичиндян тянзимляйиъи, шяфавериъи, гцсурлары шумлайыб
бянзярсиз дцзцмя малик космос йарадан ялагяляндириъи
структур кими кечир. Юзцлйарадыъы ясас структур будур –
няфяс, мящз бу структур яля эялмядийиндян шеири ахыра
гядяр анламаг, чярчивядян, шябякядян кянарда галан
ян ясас мащиййяти бяллямяк, онун ян ъцзи таныдыъы
ишарясини анламаг мцмкцн дейилдир. Бурада бизя беля
эялир ки, «няйя эюря» суалыны вермяк вя онун цстцндя
баш сындырмаг йерсиз оларды. Бу, беля дейяк, щяр кясин юз
тяърцбяси иля гавранылан, дярк едилян бир щягигят олмалыдыр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
119
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рамиз Рювшянин хидмятляриндян вя йериня йетирдийи
миссийалардан бири дя шеиримизи тясвирчиликдян вя
тяряннцмчцлцкдян гуртармасыдыр. Рамиз Рювшян дя бир
чох эюркямли исимлярля бярабяр бу миссийанын юз пайына
дцшян щиссясини шяряфля йериня йетирмишдир. Шеирдя тясвир
йох, щярякят олмалыдыр, о мянада ки, шеирдя тясяввцр вя
анлайышларын йердяйишмяси вя щярякяти баш вермялидир.
Манделштамын фикриня эюря, брилийантын каратында олдуьу
кими шеирдя дя мякан гапалыдыр… «бу мяканын юлчцляри
сон дяряъя ъцзи вя кичикдир, анъаг бу ъцзи, чох балаъа
мяканын реал мяканла ялагяляри юзлцйцндя бюйцк
ящямиййят дашыйыр. Поетик мякан вя поетик яшйа дюрд
юлчцлцдцр, шеирин анъаг тясвирдян ибарят олмасы бу юлчц
щиссини кяскин шякилдя азалдыр вя нятиъядя юлдцрцр».
Поетик яшйа вя мяканда юлчц гялибинин фяргли олмасы
юзцмцз дя билмядян тябии дилин структуруну вя
грамматикасыны дяйишдирир. Тынйановун беля бир
мцлащизяси мювъуддур: «Щейненин афоризм вя
фрагментляриндя щятта мцбтядасы вя хябяри олмайан
гейри-ади ъцмляляря раст эялирсян…». Бу тяяссцраты
йарадан, бу микрокосмосу тясяввцрцмцздя ъанландыран
мящз шаирин кадр архасындан эялян сяси вя траэик тонла
дуйулан няфясидир. Рамиз Рювшянин «Мяним вахтымCavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
120
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мяним няфясимдир» йазысына диггят йетиряк: «Юмцр
кечди…
Гярибяди ки, бу дуйьу адама ян чох ъаванлыгда
ращатлыг вермир. 30-35 йашымаъан мян аз гала щяр эеъя
бу дуйьудан диксиниб йухуда дик атылмышам: ютцб-кечян
эцнлярин диш кими, дырнаг кими мяндян неъя гопдуьуну
ятимля-ъанымла щисс етмишям.
Дцнйанын бцтцн саатлары чыггылдайа-чыггылдайа
мяним юмрцмц чыртлайыб.
О саатларын щяряси юз вахтыйла ишляйиб: Бакы вахты,
Парис вахты, Бомбей вахты… Амма о ъцрбяъцр вахтларын
щамысыны мяндян ютрц бир йеря ъямляйян бир вахт юлчцсц
дя олуб; мяним юмрцмцн вахты… Вя мян щачанса о
Вахт дейилян шейля щагг-щесабымы чцрцдцб бу дцнйадан
эедяндя, бялкя Бакыда сящяр олаъаг, Парисдя эцнорта,
Бомбейдя ахшам (йа да ки, яксиня), амма о сящяри,
эцнортаны, ахшамы мяндян ютрц бир йеря ъямляйян щеч
бир вахт юлчцсц олмайаъаг; чцнки бу дцнйада мян
олмайаъаьам.
Йер цзцндя щяр адамын юз сир-сифяти, юз бойбухуну олдуьу кими, юз вахты да вар. Щяр доьулан
адамын биринъи чыьыртысыйла онун ъийярляриня тякъя щава
йох, щям дя вахт долур; о адамын юз вахты.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
121
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Мяним Вахтым – мяним няфясимди.
Вахт тякъя мяним чюлцмдя дейил, щям дя,
ичимдяди.
Чюлцмдяки вахтын мяндян асылаъаьы йохду, о вахт
юз эедишиндяди; дцнян гурдуьуну бу эцн учура-учура,
дцнян алгышладыьыны бу эцн гарьышлайа-гарьышлайа..
Амма ичимдяки Вахт мяним юз ихтийарымдады, о
Вахтын йийяси мяням…». Пол Валери дейирди ки, китаб щяр
шейдян яввял аид олдуьу мцяллифин монологудур. Бу
мянада Рамиз Рювшянин шеири дя онун ичиндяки узун бир
монологун (ритмин) дышарыйа чыха билян мисраларыдыр, онун
бу дцнйадакы хцсуси интонасийасынын, йалныз она мяхсус
мащнынын мелодийасынын садяъя зцмзцмя едилмясидир.
Бу интонасийа вя мелодик структур дцнйа, эерчякликля шаир
арасында мювъуд мцнасибятлярин садяъя мусиги графикасы
шяклиндя мейдана чыхмасыдыр, графиканын, график ишарялярин
мейдана чыхмайан, эюрцнмяйян щиссялярини щеч кяс
тядгигата ъялб етмир, бу щеч кяси марагландырмыр, диггят
мяркязиндя йалныз ортада олан мящсул, йаныб кцл олмуш
вя йа беля дейяк: йаныб кцл олмаьа щазыр щисс вя
дуйьуларын ифадя формасы, инсанлара неъя тясир
эюстярмяси, йяни, инсанларын ичиндян неъя кечмяси
марагландырыр. Олсун ки, бцтцн бу садалананларын
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
122
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
дягигликля тядгиг едилмясиндян вя арашдырылмасындан
сонра цзя чыхмайан, ифадя олунмайан, анъаг шаирин
талейинин, дцйнайайа демяк истядикляринин бялкя дя
нцвясини, юзяйини тяшкил едян структурлар, дуйьулар вя
фикирляр алями бцтцн эцъцнц топлайараг ифадя едилян
щиссяйя говушмаьа ъан атыр, бурада гейри-реал, метафизик
анлашылмазлыг мянасында щеч ня йохдур, бу – бир варлыьын,
дцнйаны бядии тяфяккцрля анламаг, фящм етмяк истяйян
варлыьын тябии щясрятини, йа да: тябиятинин ичиндяки щясрят
бурульаныны эерчяклик ичиндя «бошалтдыгдан», ифадя
етдикдян сонра юзцнц йенидян «хялг етмяк», ифадя
олунанла, садяъя ифадя олунмайан дуйьулар, щиссляр
арасындакы ябяди мцъадилянин вя говьанын бялиртисидир.
Щесаб едирик ки, истянилян бядии ясярдя, хцсуси иля
шеир мятниндя нязярдян кечириб гиймят вермяздян юнъя
поетик адландырыла билян хцсусиййятляря малик олан щансыса
фяргли тяряфляр вя йа елементляр мювъуддур. Щяр дяфя, нитг
фикрин ян бирбаша вя демяк щям дя ян дуйулмайан
ифадясини бцрузя веряндя, щяр дяфя бу кянарачыхмалар
бизя тямиз практики дцнйадан фярглянян мцнасибятляр
дцнйасыны фящм етмяк имканыны ашылайанда эюзляримизи
ачыр, айылмыш кими олуруг, аз вя йа чох дягигликля бирдян
бу хцсуси сфераны эенишляндирмяк имканынын мювъуд
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
123
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
олдуьуну анлайырыг вя щисс олунаъаг дяряъядя ишляня вя
тякмилляшдириля билян вя бу просеслярдян кечдикдян сонра
инъясянят мящсулу кими поезийа адланан хейирхащ варлыьы
щисс едирик. Мятнин ичиндя она гаршы «дуран», охуйанда
вя йашайанда бцтцн парлаглыьы вя материйасы иля дярк
едилмяйян, садяъя гаврайышдан кянарда галан
структурун елемент вя компонентляриндян биткин бир ясяр
йаратмаг мцмкцндцрмц? Мцмкцн дейилдир. Беляъя,
шаирлярин вя философларын ясрляр бойу цстцндя баш
сындырдыглары «халис поезийа» мявщумунун ичиндяки ясас
елемент – йазан адамын ади нитгдян фярглянян ДИЛ вя йа
цслубла сюзцн ясл мянасында йалныз поетик
компонентлярдян ибарят олан бир дцнйа йаратмаг
ещтирасы, бизя беля эялир ки, илк нювбядя мясялянин
гойулушунун дцзэцн олмамасы иля баьлыдыр. Пол Валеринин
«халис поезийа» анлайышы вя мявщуму иля баьлы
йаздыгларына диггят йетирсяк, мясялянин гойулушунун
дцзэцн олмамасынын шащиди оларыг. Пол Валери «Инъясянт
щаггында» адлы трактатында йазырды: «Тямиз» сюзцнц о
анламда ишлядирям ки, неъя ки, физик тямиз су щаггында
данышыр. Демяк истяйирям ки, щялл етмяли олдуьумуз
мясялянин мяьзи гейри-поетик елементлярдян там
тямизлянмиш бир ясяри йарада билмяйин мцмкцнлцйцня
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
124
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
даир суалын бятниндядир. Мян яввялляр олдуьу кими, инди дя
щесаб едирям ки, бу мцмкцнсцз бир ишдир вя истянилян
поезийа беля бир халис идеал вязиййятя наил олмаг
ъящдиндян башга бир шей дейилдир. Гысаъа демяли олсаг,
шеирин бизя вердийи шей фактики олараг халис поезийанын
щансыса ифадянин ичиня долмуш фрагментляриндян йараныр.
Эюзял шеир садяъя халис поетик елементдир. Бурада «халис
поезийа» термини онунла йериня дцшмцр ки, аьылда дярщал
мяняви тямизликля ассосиасийа йарадыр, щалбуки бизим
нцмунядя бундан сющбят беля эетмир, чцнки халис
поезийа идейасында мян, яксиня там аналитик бир айрынтыны
эюрцрям.». Дцнйаныны бцсбцтцн поетикляшдирилмяси
идейасы, фикримизъя абсурддур вя ядяби мятнлярин,
бцтювлцкдя ядябиййатын мащиййятинин дцзэцн
анлашылмамасы иля баьлыдыр. Бу щям дя поезийа иля
эерчяклик арасындакы мцнасибятлярин дцзэцн
анлашылмамасыдыр. Беля ки, Пол Валери фикириня давам
едяряк халис поезийанын мцшащидялярдян чыхарылан, бизя
поетик ясярлярин цмуми принсиплярини айданлашдырмагда
кюмяк едян вя бизи дилин онун инсанлара тясири иля
ялагяляринин мцхтялиф вя чохтяряфли тядгигиня
истигамятляндирян идейа олдуьуну вурьулайыр. Онун
фикринъя, халис поезийа анлайышынын явязиндя, бу щалда
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
125
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сюзлярин, даща доьрусу, онларын резонансларынын ялагяляри
иля шяртлянмиш, мащиййяти етибары иля нитгля идаря олунан
щяссаслыьын бцтцн сферасыны тятдиг етмяйи нязярдя тутан
еффектлярин ахтарышы кими баша дцшцлян мцтляг поезийа
анлайышыны ишлятмяк даща доьру оларды. Беля бир тядгигатын
сону йягин ки, ялля йохламагла, ял вуруб йохламагла
баша чатмалыйды. Валеринин фикринъя, бу еля беля дя
гуртарыр. М.М.Бахтинин фикирляриндя беля бир нцанс диггяти
чякир ки, щяр бир щадисядя варлыьын илкинлик дуйьусу
дюйцнцр. Гярбин вя Шяргин бцтцн мцтяфяккирляринин, сюз
адамларынын сянят, поезийа иля баьлы фикирляриндя сюз
сянятиндя ъанландырылан няснянин ирреал олмасы, бцтцн
йарадыъылыг актында сюзя эялмямяси, сон нятиъядя, йяни
бцтцн йарадыъылыг актынын щямин о «ялля тохунма»
мясафясинин горунуб сахланмасы идейасынын
вурьуланмасы гярибя шякилдя ифадя едилмишдир. Беля бир
«масяфянин» мювъудлуьунун юзц «халис поезийа»
идейасыны эюздян салыр. (Пол Валеринин ады чякилян
китабынын «Чыхарышлар» щиссясиндя охуйуруг: «халис
поезийа» идейасынын шцары «щяйатын поетикляшдирилмяси»
олан сцрреализмдя мювъуд трактовкасы мялум романтик
хцлйаны ъанландырды. П.Елуар, 1936-ъы илдя Лондонда
кечирилян «Сцрреализм сярэисиндя» чыхыш едяркян демишди:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
126
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«Халис поезийа? Поезийанын мцтляг эцъц бцтцн инсанлары
тямизляйяъяк. Фил сцмцйцндян йапылан бцтцн гцлляляр
йыхылаъаг, бцтцн сюзляр мцгяддяслик тцлцня бцрцняъяк вя
реаллыгла бир кюйняйин ичиня эирян инсана о галаъаг ки,
эюзлярини йумсун, бу заман мюъцзянин бцтцн гапылары
онун цзцня ачылаъагдыр (П.Елцар, Ясярляринин там
кцллийаты, Ы ъилд, Парис, 1968, сящ. 514).» Бцтцн бунлары бир
мцстяви цзяриня дцзцб тящлил етдикдян сонра беля бир
нятиъяйя эялмяк олар ки, «халис поезийа» анлайышына
верилян шярщляр еля шярщ олараг галыр, нязярдя тутулан
вязиййяти гянаятбяхш шякилдя изащ етмир, мцлащизялярин
сон дяряъя цмуми сяъиййя дашымасы, нязярдя тутулан
конкрет предметдян йайынмасы… эюз габаьындадыр.
Бцтцн сюзлярин поетикляшдирилмяси … хцлйадан башга бир
шей дейилдир вя цмумян сюзцн эцъцня, сюзцн
щакимиййятиня фанатик инамдан иряли эялир. Сюз сянятинин
мащиййятиндян бу шякилдя, цмуми лад цстцндя бящс
етмяк истиснасыз олараг бцтцн щалларда «лабиринт
психолоэийасыны» доьурур, вязиййят чыхмаза диряндикдян
сонра милйон фярзиййя иряли сцрсян дя, бу, анъаг мцхтялиф
либаслы ейни вариасийалардан башга бир шей олмайаъагдыр.
Мящяммяд Фцзулинин «Дибачя»синдя дя буна охшар
вязиййятля гаршылашырыг, анъаг «Дибачя»дя сющбят тамам
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
127
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
башга консептуал мювгедян, сюз адамынын цряйи иля иряли
ъума-ъума эюстярдийи ябяди инаддан эедир. Фцзулинин
консепсийасында гярибя бир айрынты вар: эеъя мин бир
щявяс вя шювгля, щям дя дящшятли дяряъядя зящмятин
бащасына щасиля эялян иш сцбщ ачылан кими йалана чыхыр,
цзяриня ишыг дцшян кими, йалан олдуьу ашкарланыр, йалан
кими фаш олур. Сюз сянятинин онтоложи мащиййяти иля баьлы
фикир вя мцлащизялярин щамысы эялиб бу гянаятя дирянир:
«ялля тохунма» мясафясини йох етмяк мцмкцндцрмц?
Шеирдя, хцсуси ишарялярдян щюрцлмцш бядии мятндя ифадя
едилян дуйьуларын сярщяддини ашыб, Пол Елцарын дедийи
кими, мюъцзя гапыларыны ачмаг мцмкцндцрмц?
С.В.Грйучков «Мифолоэийа вя Онтолоэийанын
мцнасибятляри щаггында (Вернадскинин идейалары
ишыьында)» мягалясиндя диггяти беля бир айрынтыйа йюнялдир
ки, «елмин тарихини йазанлара ХЫХ ясрин сонунда физикада
йаранан вязиййят йахшы мялумдур, беля ки, щамыйа еля
эялирди ки, нязяриййянин бцтцн кюклц мясяляляри артыг щялл
едилмиш, йалныз деталларын дягигляшдирилмяси галырды. Вя бу
деталларын юйрянилмяси иля (шцаланма нязяриййяси иля
Майкелсонун тяърцбяляринин нятиъяляри арасында гейримцяййянлик) мялум олду ки, дцнйа щаггында яняняви
тясяввцряляря кардинал шякилдя йенидян бахмаг лазымдыр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
128
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Поезийада да йухарыда бящс етдийимиз кюклц мясяляйя
йанашмада щяр шейи илк бахышдан диггяти ъялб етмяйян
деталлар щялл едир, мясяляйя айдынлыг эятирир. Мящяммяд
Фцзулинин истянилян гязялиндя олмушла олаъаг, эерчяк
структурла йалныз тясяввцрдя ъанландырылмасы мцмкцн щал
кими гойулан вя она гаршы дуран структур бир-бириня
максимум йахын мясафядядир. Бир-бириня гаршы дуран
структурларын бир-бириня бу гядяр йахын олмасы
тясяввцрдяки эюрцнян контурлдары позур, инсаны мяъбур
едир ки, бу ъизэиляри мцстягил вя ихтийари шякилдя бярпа
етсин, бу ъящдляр заманы Фцзулинин йаратдыьы мятня юз
щисслярини вя дуйьуларыны, дцнйа щаггында биткин вя
тохум, йахуд кцлчя щалында олан тясяввцрлярини гатсын.
Нятиъядя ня алынырды? Илкин мятндяки ики структур
арасындакы сярщядд сон нюгтясиня гядяр позулурду,
арадан галдырылырды, бядии мятндян чыхан «дцнйа образы»
сонсуза гядяр узадылырды, башга бир шякля дцшцрдц, йеня
юз илкин вариантына гайыдырды, анъаг фяргли мязмунда вя
овгатда. Бунун нятиъяси олараг, ики структур, ики йад
дцнйа арасында кечидляр, йалныз тяк айагла кечмяк
имканы гойан дар ъыьырлар йаранырды. Бу дар «сяс» ъыьыры,
эерчяк дцнйада щеч няйяля сезилмяйян, яля эялмяйян
кечид щялгяси шаирин йаратдыьы бцтцн мятнлярин ичиндян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
129
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
онун юлмяз няфясини, пычылтысындан кянара дцшян кюлэянин
щянирини чатдырмаг мягсядини эцдцр. Яшйайла онун
кюлэяси арасындакы бу виртуал ялагя шаирин няфясиндя
йашайыр. Бу няфяс – мяканы, эерчяклийи, дцнйаны ичиндя
яридян дюрдюлчцлц дцнйа вя йа юлчцсцз замандыр.
***
Рамиз Рювшян суалларын бириня беля ъаваб верирди:
- Шеир миссийадыр, бялкя мян она эюря аз йазырам
ки, бу типли шаирлярин ахырынъыларынданам. Бу эцн артыг
Америкада, Авропада поезийа сянятдир, естетик дяйярдир.
Рамиз Рювшян ян мцхтялиф ъяряйан вя ахынларын арасыйла
кечиб юз шеирини йазыб, бу шеирляр ися бармагла сайылаъаг
гядяр аздыр, бир шаирин дцйнайа, эерчяк алямя тягдим
едя биляъяйи идейалар гядяр аз. Рамиз Рювшян, юзц
дедийи кими, талейинин бцтцн мягамларыны дейил, йалныз
«дайанаъагдакы» эюрцнтцляри, йяни ону тутуб сахлайан
анлары йазыб. Йердя галан йашантылар ади либасында
эюрцнмялидир, онлары шеир шяклиндя вермямяк дя олар.
Бурада бир мягамы габартмаг, еля билирик ки, йериня
дцшяр: беля бир миссийа ичиндя йашайан инсан, сяняткар
дайанаъагларда тутдуьу анларын бятниндя макимум
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
130
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«эярилмялидир» ки, тутулан ан садяъя эюрцнтц йох, мягам
олсун. Бу мягам шаирин эерчяк вя эерчяк олмайан
щадисяляря заманцстц мцнасибятини ифадя етдийиндян,
юзцндя «мякандахили заман хяттини» дашыдыьындан
мятндя эюрсянмяйян мягамларын да «йаддаш
архивиндян» чыхараг ахына гарышмасына, бу хяттин
сярщяддини кечиб дурулмасына тясир эюстярир. Ябу Сяид
Ябцл-Хейрин «Гярх мягам» рисалясиндя дейилир ки, «суфи
гырх мягамдан кечмялидир ки, тясяввцф кцчясиндя
аддымлары дцзэцн олсун». Бу рисаля «Шярг» тяръцмя
топлусунда (Бакы, 2004, сящифя 63-69) верилмишдир.
Шеирлярин тящлилляриня дястяк олсун дейя, бязи мягамлары
бурада ситат вермяк истярдик: «отузунъу мягам
«гцрб»дцр. Яэяр онлар десяляр ки,, илащи, бцтцн кцфр вя
тцьйан ящлини, бцтцн мцшрик вя псиляри бизя баьышла,
алямин Падшащы онларын сюзцнц рядд етмяз». «Отуз
икинъи мягам «вцсал»дыр. Онлар юзляри бу дцнйада олсалар
да, црякляри Мювланын йанында олар.» «Отуз бешинъи
мягам «тяърид»дир. Дцнйада инсанлар арасында гяриб
оларлар. Яэяр онлары дюйсяляр, йолларындан галмазлар, яэяр
онлары язищлясяляр, буна алданмазлар.» «Отуз
доггузунъу мягам «нящайят»дир. Бу заман онлар
мянзиля чатарлар, мющнят чюллярини архада гойарлар вя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
131
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
црякляринин эюзц иля Щаггы эюрмцш оларлар».
Дайанаъагларда дайаныб, талйеи чарпаз кясян мягамы
эюрцкдцрмяк ъящди мящз «мянзиля йетишиб, цряйинин
эюзц иля щаггы эюрмяк» ещтирасындан доьур. Рамиз
Рювшянин юзцнцн севдийи бир мисал вар: Йесенин дейир ки,
эюйляр саитляря, йерляр ися самитляря бянзяйир, шаир йерля
эюйцн тян ортасында дуруб дцнйайа СЮЗ эятирян
варлыгдыр. Юзц эерчяк алямин ичиндя, бятниндя, тян
ортасында олан, кюнлц даим Мювланын йанында олан шаирин
щяйатынн щяр аны эерчяк алямдян ваз кечмяк цстцндя
кюклянир, сюзцн там мянасында бцтцн истяклярдян
арынмаьа йюнялир. Буна эюря дя бир мятнин дахилиндя
йыьышан, мцхтялиф мягамлары вя йашантылары якс етдирян
мисралар бир структур бятниндя гейри-ади тясиря малик олур,
йяни: бу мисралар вя йашантылар щардаса вахтиля бирбириндян араланмыш, айры дцшмцш, там йашанмамыш
щисслярин «эюрцшц» тясирини баьышлайыр. Накам щисслярин бу
шякилдя, гейри-ади мятн дахилиндя эюрцшц юлцмцн,
щясрятин мюъцзя нятиъясиндя зоь атыб йашайыш гатына
кечмяси тяяссцратыны доьурур.
Мяним бу дцнйайла бир алверим вар;
Алдыьым, вердийим няфясди, няфяс.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
132
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Даща юзэя базар ачан дейилям,
Юлцнъя бу алвер мяня бясди, бяс.
Алдым няфясими гуш димдийиндян,
Оъаг тцстцсцндян,
Чичяк ийиндян,
Цзцмця чырпылан йаьыша, гара,
Кцлякляря вердим юз няфясими.
Няфясим тохунду эцл додаглара
Алды нечя-нечя гыз няфясими.
Ъанавар аьзындан кечди няфясим,
Илан боьазындан кечди няфясим.
Илащи, ня йаман ялиачыгсан,
Бир гуру няфяси аз билдин мяня.
Йарпаглады, чичякляди няфясим,
Илащи, дил вердин, сюз вердин мяня.
Сюзляр няфясими дярди, апарды,
Севинъи апарды,
Дярди апарды.
Чичяйи, йарпаьы совулуб-эедян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
133
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бир аьаъ кимийям бу йер цзцндя.
Щяля ки, горхмурам бу йер цзцндя,
Щяля ки, дирийям бу йер цзцндя.
Йахуд:
…Бир сапа дцзцлцб
Щамы бир уъдан,
О сапдан цзцлцр
Щамы бир уъдан
Гочагларын башы кечир гылынъдан,
Кечяллярин башы
Дарагдан кечир.
… Шаирляр дцнйаны
Йандырды-йахды,
Шаирлик савабды,
Йохса эцнащды?!
Бцтцн няьмлярин
Сону бир ащды
Шаирляр щамысы
Бир ащдан кечяр.
Вярягдя сюз сюнцр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
134
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Шаир ащындан,
Эюйдя улдуз сюнцр
Шаир ащындан,
Аллащ да сяксянир
Шаир ащындан,
О ащын бир уъу
Аллащдан кечяр…
Доьрудан бу мятнлярдя неъя дейярляр техники
мянада «там мятн» йохдур, конкрет бир щадися
хронолоэийасыны ахтармаг вя тапмаг мцмкцн дейилдир.
Щяр шей бир-бириня бу гядяр охшамагла, бир-бириндян неъя
дя узагдыр! Мятндя узаьы йахын, йахыны узаглашдырмаг,
эцъля эюрцнян «нюгтя мясафясиндя» сахламаг ъящди
щисслярин, дуйьуларын, бязян сяня цмумян мялум
олмайан анымларын «арха диварындакы» контурларын сятщя
чыхмасына, бурадакы эерчякляря гарышыб гейри-ади еффект
йаратмасына сябяб олур. Беля бир поетика системи
дахилиндя Рамиз Рювшян йаздыьы шеири дцнйада, инсан
юмрцндя ян унудулмаз анларын эюрцш йериня чевирир. Пол
Валери йазырды ки, ряссам эеъя-эцндцз йорулмадан
цзяриндя ишлядийи ясяри еля йарадыр ки, еля бил инсанлар ня
вахтса, анъаг юмцрляриндя йалныз биръя кяря буна
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
135
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
щейраг-щейран бахмышлар. Инди о, о щейран бахышларын
ешгиня бу ясяри тязядян дцнйайа эятирир. Дцнйанын
гуртараъаг нюгтясиндя йерляшян бу мцбщям обйекти
ишыьа чыхармаг йолунда сятщдяки милйонларла
щадисялярдян ваз кечилир, эерчяк дцнйанын няфяс алан
бцтцн яшйалары манея кими гавранылыр, буна эюря дя илк
яввял башлыъа енержи эерчяклийин дяф едилмясиня сярф едилир,
мягсяд даща дяринляря баш вурмаг, эюрцнянлярин
гуртардыьы йердян хябяр эятирмяк гаршысыалынмаз ещтираса
чеврилир. Бурада биз, йери дцшмцшкян бир аналоэийа
апармаг истярдик. Реал дцнйада растлашдыьымыз щяр шейин
бир гуртараъаг йери вар, дцнйада сонсуз сайда
чеврилмяляр дя сондур, яшйанын, щадисянин щисся,
дуйьуйа чатмайан гуртараъаг йеридир. Шаирлярин, ялдя
гялям сянят мябядиня эялянлярин яксяриййяти реал
няснялярин бу дцнйада, эерчяклийин ичиндя гуртараъаг
йериня гядяр эедирляр, цстцндян илляр кечяндян, щям дя
щямян гялям сащибинин юзц дцнйадан кючяндян сонра
бу сон нюгтяйя гядяр эялян нясняляр йенидян манеяйя
чеврилир, гафийя, бянзятмя, мяъаз, метафоралар кара
эялмир, йолун йарысына гядяр аддымлайыб сюнцрляр. Бу сон
нюгтяни ашан шаирлярин, мцдрик инсанларын дедикляринин
башына байаг тясвир етдийимиз ящвалат эялмир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
136
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Диггят йетирин:
Meyitim sənin qarşındadırsa, qəbirdə nə çürüyəcək, –
Düşünmə ki, ruhum bu fani dünyada yaşayacaq, –
Ölü bədənimin üstündə ağlayıb “eyvah” deyə çığırma.
Eyvah – kim ki, yuxuda zülmət qurbanı olub unudulacaq.
Mənim qəbrimi görüb hayqırma “getdi!”
Axı ruh misilsiz tənhalıqda yaşayacaq.
Məni qəbrə yola salıb, uzaqlara yola salma:
Qəbir – dəyişməz dərinliyində cənnət olan məbəddir.
Ölümümü gördün sən, indi isə dirilməyimə bax;
Qürub Günəş və Ayın rüsvayçı əsiri olacaqmı?
Enişi nədə görürsənsə, əsl yüksəlmə də ordadır:
Qəbir əsiri – bəxtiyar diyarda ruhun çıxışı olacaq.
Torpağa basdırılmış toxum canlı zoğ verir;
İnan ki, insan da əbədi toxumda daim yaşayacaq.
Suya saldığın vedrə ağzınacan dolmayıb ki?
Ruh-İsa gizli quyuda göz yaşımı tökəcək?
Burada dodaqlarını yum ki, orada – yüksəklikdə açasan,
Və sənin fəryadın – bu dünyada zəfər himni olacaq.
(сятри тяръцмя)
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
137
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бурада няйися няйляся мцгайися едиб, йа да няйинся
щаггында щярарятля, лап еля миниллик тяърцбядян чыхыш
едяряк щасил олан нятиъя йохдур, бу шеирдя, гярибядир, шеир
йохдур, садяъя гярибя, сюзля, кялмяйяля йох, анъаг
рущун дилийля анлашылан гярибя бир сяс вар. Щяр бир поетик
мятниндя сюзцн ясл мянасында алями бир-бириня гатан бу
шеирин мцяллифи Мювланя Ъялаляддин Руми юзц дя дейирмиш
ки, сизин шеир кими охудуьунуз бу мятнляри мян шеир
щесаб етмирям, мян шеир йазмырам. Бунлар садяъя
ящвалатлардыр. Анъаг щямин о нюгтянин, дцнйанын сон
дайанаъаьынын о тайындан эялдикляри цчцн авазла охунур,
мусигийя бянзяйир, шеир кими охунур. Бу мятндя ади
сюзляря еля хасиййятляр вя кейфиййятляр ашыланыр вя тапшырылыр
ки, дцшцнъя иля хяйал бир хяттин цстцня эялир, говушур,
метафора иля метонимийа мювгеляри бирляшир, гейибдян
эялян сясля еля бир мюъцзя йарадылыр ки, гябир сяййар
мябядя чеврилир, мин илляр бойу щирсдян, щиккядян,
пахыллыгдан… чцрцйян инсан торпаьа, гябрин ичиня тохум
кими якилир, бурда аьзыны йум ки, орда-зирвядя ача билясян,
налян – садяъя гышыгырыг олмаз…Мялумдур ки, Мювланя
Ъялаляддин Руми гязялляринин топландыьы диваны «ДиваниШямс Тябризи» адландырмышды. Бу, Авропада сонралар
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
138
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
растланан щетероним мистификасийасына уймаг дейилди.
Руми мистика ахтармырды, бцтцн кющня ящвалатларын
мязмунуна еля бир шей ялавя едирди ки, няглин,
тящкиййянин кейфиййяти, башга сюзля, фялсяфяси дяйиширди.
Онун ялавя етдийи ъювщяр сон дяряъя назик вя шяффаф тцл
пярдяйя бянзяйирди, пярдянин бир цзц эерчяклик, о бири цзц
ирфани алям иди, о, ибрятли фикирлярдян, ади сюз кими ишлядилян
аталар сюзляриндян, щикмятли дейимлярдян ъанлы бир алям
йаратмышды вя она Румийя зялзяля кими тясир эюстярян
шяхсин адыны гоймушду. Мювланя бу ики щяйаты, бу ики
эерчяклийи ня бир-бириня гарышдырыр, ня дя айрыъа тясвир
едирди, дейирди ки, мяни о бири дцнйайа йола саланда хейирдуа вермя, ахы гябир сяййар мябяддир, Руми беляъя
донуг, неъя дейярляр, сярщяддя дирянмиш фикирляри
ъанландырырды, сярщядляриня сыьынмыш яшйалары
эенишляндирирди, сярщяддин сюкцлмяси, арадан эютцрцлмяси
щисс едилмирди, чцнки бу яшйа, бу ящвалат артыг яввялки
либасында эюрцнмцрдц вя цмумиййятля эюрцнмцрдц, беля
мялум олурду ки, сян демя – эюзцмцзц алаъаландыран
ян ади шейлярин рянэляри йекрянэликдян, сон
дайанаъагдан, щяр шейин битмясиндян, щямин яшйаларла
баьлы мяналарын беля тцкянмясиндян башга бир шей
дейилмиш. Дцнйа мяналарла ашыб-дашмырмыш, дцнйа
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
139
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
балаъаймыш, бир кцчядян, бир дюнэядян, гуртаран, битян
йоллардан ибарятмиш, эцлцн цстцня хцсуси бир шювгля
сяпилян су йек мянанын чямбярини сындырыр, адилийи
дяйишдирир, гейри-адилийи мягамындан йеря салыр, хцсуси бир
низам йарадыр, мян щямишя Пикассонун «Эцл Гадынына»
баханда Руминин йухарыдакы шеирини хатырлайырам. Бу
ящвал, эерчяклийин яшйа вя щадисяляриня беля бир
мцнасибят, мяним мцшащидяляримя эюря Рамиз
Рювшянин шеирляриндя дя ифадя олунур. Вя бу садяъя
сясляшмя, семантик уйарлыг дейилдир. Рамизин шеирляриндя
дя таныдыьымыз дцнйа рянэ-рянэ, сюз-сюз… дяйишир, эцълц
вя ъанлы щярякят образы, яшйалара хцсуси, мцяййян
щалларда ади мянтигля изащ едилмяйян, йа да садяъя
мянтигя, изащат йатмайан мцнасибят, бир дя эюрцрцсян
ки, щяр шейин йолуну, маршурутуну дяйишдирир, дюнцш йери
дцнйанын гуртараъаг нюгтясиндян башлайыр. Рамизин
няфяси дейир ки: дцнйада йалныз эюзцн эюрдцйц шейляр
юлцр. Диггят йетирин:
Gördüyümüz hər şeyin bizdən kənarda örnəyi, əsası var,
O ölməzdir – ölən isə yalnız gözlə görünən olacaq.
Gileylənmə ki, işıq sönüb, ağlama ki, səs kəsilib:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
140
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
İtən heç də onlar deyil, yalnız əksləridir.
Bəs biz və mahiyyətimiz? Dünyaya gələn kimi,
Metamorfozların pillələri ilə qalxırıq.
Sən efirdən daşa çevrildin, sonra ot oldun,
Daha sonra heyvan – bu ardıcıllıqla da sirlərin sirri!
Və budur artıq sən insansan, sən biliyə maliksən,
Gil sənin simanı alıb, - ah, o necə də davamsızdır!
Qısa dünyəvi yolu keçib mələkə çevriləcəksən,
Və torpaqla deyil, dağın başı ilə qohumlaşacaqsan.
Ey Şəms, girdaba düş, yüksəkliklərdən imtina et –
Və xırda bir damlada sərhədsiz dünyaların həyatını təkrar et.
(сятри тяръцмя)
***
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
141
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Сащилсиз щяйатын дянизини дамлада давам етдир…
Бу мусиги, бу овгатын няфяси Рамиз Рювшянин шеириндя
дя йашайыр, беля бир принсипля йазылан шеир дейилмир,
щеъаланмыр, няфяс алыр, щяр шейи няфясиня бяляйир. Руминин
дейимляриндя олдуьу кими. Рамиз Рювшяни дя инсанлара
севдирян шеир мятниндя йува гуран гейри-ади, сон дяряъя
орижинал бир няфясин олмасыдыр, щяр шейи инсанын мащиййяти,
гейбдян эялян сяс щялл едир.
***
Рамиз Рювшян бцтцн проблемляри ДИЛДЯ щялл
едир. Даща доьрусу, бу проблемляри дилин цзяриня кючцрцр,
заман-заман, йяни шаирин бцтцн йарадыъылыьы бойу ичиня
ян мцхтялиф информасийаларын ахдыьы ДИЛ яввял-ахыр чох
мцряккяб, эиринтили-чыхынтылы ХЯРИТЯЙЯ чеврилир, шаир ися
ъоьрафийа мцяллиминя. О, даныша-даныша щярдян, йяни
лазым олдуьу заман ялиндяки гялямля йер цзцнц ики йеря
бюлян чайлары, океан вя динизляри, даьлары, дяряляри
эюстярир. Рамиз Рювшяндя шеир охуъуну щяр дяфя
йенидян фяргли семантик «щярякятляря» сювг едир.
Семантик учурумлар гылхыб-енир, щярякят образы эетдикъя
габарыглашыр, бу просес, неъя дейярляр сюзцн габыьы
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
142
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сойулана гядяр давам едир. Сонда дибдири щярякят образы
щяр шейи явяз едир. Фикир сонлуьуна чатар-чатмаз
щачаланыр, конкрет семантик формул дяйишмяйя цз гойур.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
143
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
МЦЯЛЛИФИН ЮЛЦМЦ
Щямишя ядябиййатын, хцсусян поезийанын
мащиййяти щаггында дцшцняндя йадыма Умберто
Еконун эцлцш щаггында чох мараглы тядгигатындан бу
сятирляр дцшцр: «Бялкя дя инсанлары севянлярин миссийасы
онлары щягигятя эцлдцрмякдир, эцлцшц щягигятя
чевирмякдир, чцнки йеэаня щягигят, инсанлар цчцн
щягигятя гаршысыалынмаз ещтирасдан хилас олмаьын
йолларыны юйрянмякдян ибарятдир». Бяли, щамыдан вя щяр
шейдян чох щягигятин мцдафия олунмаьа ещтийаъы вар.
Щамынын, щяр шейин щягигятя ещтийаъы олдуьу бир
мягамда. Иътимаи инкишафын бязян еля мягамы йетишир ки,
адамын инсанларын ахтардыьы щягигятя аьламаьы тутур.
Анарын «Эеъя Дцшцнъяляри»ндя беля бир йер вар:
«Губернийанын тянща кцнъцндя, Астаповкада Озалин
стансийасынын ряисинин евиндя Толстой ъан верирди.
Нойабрын 6-да, юлцмгабаьы оьлу Серэейи чаьырды, Серэей
йахынлашанда сакит сясля деди: «Серйожа… Мян щягигяти
севирям, чох… щягигяти севирям.» Бу онун сон сюзляри
олду». Ясярин башга бир йериндя беля дейилир: «Сусмаг
щцгугу вар. Бялкя еля ЩЯГИГЯТ сусмагдадыр». Беля
демяк олармы ки, инсан асанлыгла щяр шякля дцшя билян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
144
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
материйадан йоьрулуб, щяр шякля дцшян материйанын
щярякяти еля щяссаслыгла щисс едилир ки, сцрят бир аз да
артса, дцшцнцрсян ки, бу варлыьы чярчивясиндя сахлайан
хяттляр позулаъаг, щяр формайа вя шякля дцшян варлыг
истядийи анда учуб эедяъяк, йериня гайытмайаъаг,
анъаг…бу сяййар, башэиъялляндириъи щярякятин
эерчякляшмясинин габаьыны алан бир гцввя дя мювъуддур
– юлцмля щяйат арасында, йухуйла реаллыг арасында, бу
дцнйайла о дцнйанын сярщяддиндя, бятниндя йашадыьымыз
эерчяклийин «йуху» сярщяддиндя – бура ЯДЯБИЙЙАТ
мямлякятинин айаг дяйямяйян, из, ляпир дцшмяйян
торпагларыдыр…
Милорад Павичин «Хязяр сюзлцйцндя» охуйуруг:
хязярляр щаггында бу илк сюзлцйцн бу нцсхяляри иля
бярабяр Даубманнус даща бир нцсхя дя басды, анъаг
бу нцсхя цчцн зящярли типографик рянэ ишлядилмишди. Ъилди
гызылы тутгаъла баьланан зящяр чякилмиш нцсхяйя еля
щямин сюзлцйцн эцмцшц тутгаълы башга бир нцсхяси дя
ялавя едилмишди. 1692-ъи илдя инкивизисийа Даубманнусун
няшринин бцтцн нцсхялярини мящв етди, анъаг нядянся
сензуранын эюзцндян йайынмыш зящярли нцсхя, о
ъцмлядян она ялавя едилмиш эцмцшц тутгаълы кюмякчи
нцсхя щяля дя дювриййядя иди. Беля ки, йасаг едилмиш
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
145
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сюзлцйц охумагда гярарлы олан вя бойун яймяйян
инсанлар вя кафирляр юлцмя мящкум едилирди. Бу китабы
ачан щяр кяс йериндяъя донурду. Даща доьрусу охуъу
доггузунъу сящифядя, Вербум ъаро фаътум ест («сюз
ятя дюндц») сюзляриня чатанда юлцрдц. Кюмякчи нцсхя
зящяр чякилмиш нцсхя иля паралел охундугда юлцмцн тяшриф
эятирдийи аны мцяййянляшдирмяйя имкан верирди. Кюмякчи
нцсхядя беля бир гейд варды: «Бир эцн йухудан дуруб
эюрсян ки, щеч йерин аьрымыр, демяк артыг бу дцнйадан
эетмисян». Романда беля бир йер дя вар ки,
Даубманнусун сюзлцйцнцн ичиня гум сааты
кюмцлмцшдц, эеъяляр там сакитлик кясиляндя китаб
ряфиндян гярибя сясляр эялирди, сяс кясилян кими, китабы
чевирмялийдин, галдыьын йердян тярсиня охумаьа давам
етмялийдин. Бу гайдайа ямял едян щяр кяс китабын сиррини
юйряня билярди….
Инсанлары щягигятя эцлдцрмяк…садяъя ифадя вя
эялишиэюзял бир сюз дейилдир, мцасир дюврдя инсанла ичиндя
йашадыьы, няфяс алдыьы эерчяклийин арасындакы
мцнасибятляри, ялагяляри гярибя шякилдя йозмаг, онлар
арасындакы дцйцнц, чарпазлашан нюгтяни тапмаг вя бу
мягамдан башлайараг башэиъялляндириъи бир ойун
гурмагдыр. Мцасир ъямиййят ъанлы ойунларын баш алыб
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
146
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
эетдийи, щяр шейин сону билинмяйян бир ойуна гошулмасы,
дахилдян парчаланмасы вя дахили мцвазинятини итирмяси
цстцндя кюклянян вя бцтцн бунлары йеня дя ойуна
чевирян мягамларын варлыьы иля сяъиййялянир. Щяр шей
гаршысыалынмаз бир ойунун ичиндядир, ясас гайда ися
дайаныб-дуранларын, тамаша едянлярин юзц дя билмядян
дахили кцтлясини итирмясиня сюйкянир. Физиканын вя диэяр
тябият елмляринин ганун вя гайдаларынын тятбиги, йох,
садяъя йериндя олмасы…эцлцш доьурур, бу ися ады
чякилян ойунун мящз ясрляр бойу формалашыб-отурушмуш,
бир сюзля, инсанын мащиййятини тяшкил едян дяйярляря гаршы
чеврилдийини тясдигляйян фактлардандыр. Инди бизим
ъяймиййятдя мцхтялиф дини гурумларын бяслядийи,
Тцркийянин йарымдини, йарымдцнйяви лисейляринин
мязунларынын бу ойунун «шцурсуз» иштиракчылары ролунда
чыхыш етмяляри дя тясадцфи дейилдир. Бюйцк бир китабын
сящифялярини, бир-бириня йапышан сящифяляри чевирмякчцн
йашланмыш бармаьын тохундуьу йерляри ъидди-ъящдля
зящярляйирляр, кимин щансы сящифядя юлмяси, йахуд
щамынын ейни сящифядя юля билмя «имканы» щямин о
гярибя вя башэиъялляндириъи ойунун кялякляриндяндир. Ян
ясас мягам ися бу ойун ичиндя инсанларын дини щиссляриня
тохунмаг, бу щисслярля ойнамаг, щямин о шцурсуз
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
147
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
иштиракчылары юлцм айаьына сцрцклямяк, гийм, гятл... кими
тящлцкяли вязиййятляр йаратмаг, гатилля там эцнащсыз,
«мцгяддяс варлыьы» бир ъисимдя бирляшдирмяк, онларын
айрылмасы, даща доьрусу «йола эетмяси» цчцн ядяби, дини
ингилаблар тяшкил етмяк..дир. Ъямитййят йер-йердян ойаныр,
ойнайыр, бцрцнмяк лазым эялдикдя сойунур, инсанлар
гаршысында лцт вязиййятдя чыхыш едяряк мцхтялиф либасларын
естетик эюзяллийиндян бящс едир, бу дяли, сярсям дцнйада
яхлагсыз бир тянгидчи щамыйа яхлаг дярси кечмяйя галхыр,
анъаг: «...дишлярин тюкцлмяси ойун гуртараркян дашларын
йыьылмасына бянзяйир, йяни щяйат ойуну битмяк цзрядир»
(Саиб Тябризи, ситат Мясиаьа Мящяммядинин «Гярибя
хяйаллы шаир» мягалясиндян эютцрцлмцшдцр,
М.Мящщяммяди, «Тядгигляр вя Тяръцмяляр, Бакы, 2004,
с. 107»).
Беляъя, дцнйанын бцтцн мятнляри, бядии идракдан
кечян бцтцн ишыглы вя гаранлыг нясняляри арасында гярибя
бир ялагя, гярибя бир гаршылыглы нцфузетмя, гярибя бир дахили
кечид щялгяси вя ганунауйьунлуьу мювъуддур. Бунун
юзц ися щеч дя тясадцфи дейилдир, бурада ян азы, ядяби
просесдя эедян гаршысыалынмаз «даьынтыларла» ялагяли бир
«дахили компенсасийаны» эюрмямяк мцмкцн дейилдир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
148
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Мцхтялиф цслублар, бядии идрак формалары арасында кяскин
зиддиййятляр, даьыдыъы, кюкц газыйан мцнасибятляр
йарандыгда кюмяйя щямишя милли бядии тяфяккцрдя юзцня
мющкям йува гурмуш, щяр шейи юз рянэиня бойамаг
инады иля чырпынан, щамынын лянятлядийи кющнялийи бир эюз
гырпымында йени щадисяйя вя рянэя чевирян «барокко
чыльынлыьы» чатыр. Бу щадисянин ян парлаг, ян нцмуняви
щадисяси Сащиб Тябризинин йарадыъылыьында юзцнц
эюстярмишди. Щамыныны бездийи мятнляр, бядии идрак
васитяляри гярибя бир ишыг щалясиня бцрцнцр, ифадяляр,
мяъазлар, бядии ифадя васитяляри юлцмдян гуртулур, няфяс
алыр вя щяйата гайыдыр:
Тутулмуш кюнлцмц ъам иля шадан ейлямяк олмаз,
Ял иля пцстянин аьзыны хяндан ейлямяк олмаз..
Йахуд: ... сачларын аьармасы фяляйин зцлмцндян
ушаглыгда ямилмиш сцдцн цзя чыхмасыдыр...
Бу йюндян бахылдыгда барокко кющняни дирилдир,
йахуд «тязяни» кющнялдир, еля шякля салыр ки, ядяби
тяфяккцрцн вя просесин ъанлы ялагяси итмиш, гырылмыш
щялгяляри арасында йени бир вясиля йарадылыр вя бунун
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
149
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сайясиндя милли ядяби гаврайышда мяркязягачма вя
мяркяздянгачма нюгтяляри бир мягамда бирляшир (ифадя
Рамиз Рювшяня мяхсусдур, бу мцлащизяляр дя: Фцзули
она чатан мятнляри юз шякилиня салырды, бир бюлцнмяз,
бцтюв образ гялибиндя эюстярмяк истяйирди вя буна наил
олурду, башга бир бюйцк шаир, Сабир ися щяр шейин шяклини
алыб «юзцня гатыб», дяйишдирирди). Яли Кярим Азярбайъан
шеириндя сярбястля щеъа арасында шиддятли бир говьа
эетдийи бир заманда, сярбястдя щеъаны, щеъада ися
сярбясти йаратды, даща доьрусу мянасыз вя сцни
гаршыдурмадан гярибя бир фящмля ваз кечяряк йени шеир,
йени мцнасибят типини йаратды. Вагиф Ъябрайылзадя Яли
Кяримин йаратдыьыны бир аз да ъанландырды, шеирин
дамарларына йени, тямиз ган ахытды, шеирин тцркъясини
эюзялляшдирди, шеирляринин бириндя суйун ипяйи иля ипяйин су
кими «ахмасы» гялибиндя эюрцнтцлярини бир мягамда, бир
нюгтядя дцйцмляди, Рамиз Рювшян йаратдыьы мятндя
она чатан бцтцн мянтляри эюрсядян, дяйишдирян, яввялки
щалына салан вя бу щалда да, бизя чатан, ганымызда ахан
янянянин сынырларыны эенишляндирян бир мювге, шеир,
ядябиййат йаратды. Бу мювге, бу щал Рамизин йаратдыьы
мятнлярин образларында шцбщясиз ки, даща парлаг шякилдя
ифадя олунмушдур. Диггят йетирин:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
150
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Учмадым гушлар ичиндя, Йадлар, танышлар ичиндя,
Йаьан йаьышлар ичиндя
Эюзлярим галды, ялвида!..
«Эюз» образы Рамиз Рювшянин шеирляриндя щямишя
вар, сюз, йахуд ифадя кими ишлядился дя, ишлядилмяся дя.
«Тоз» шеириндя бу образын эюрцмлцлцйц, адынын тез-тез
чякилмяси лабцддцр, бу, щардаса мцяллиф образынын
юзцнцифадя мягамында олмасыйла шяртлянир, «Илан баласы»
шеириндя дя бу образ мювъуддур вя бир метафорик
гаврайыш принсипи кими даща тутумлудур, эюрцнмямяйи,
адынын чякилмямяйи онунла ялагядардыр ки, бцтцн просес
цздя йох, бятндя ъяряйан едир, щяр шей дцнйанын бцтцн
кцнъ-буъаьына бахан, ону дяли бир ещтирасла сейр едян
ЭЮЗЦН ичиндян ахыр, дурулур, лилляшир, йенидян дяринляря
нцфуз едиб «эизлянир», инсанын дцйнаны гаврама вя
дяркетмя сярщядлярини инанылмаз фящмля эенишляндирир.
Йухарыдакы нцмунядя «эюз»цн ишлядилмяси сырф
«тясадцфдцр», йяни дцнйайа, щадисяляря бу нящянэ
образын ичиндян бахан шаирин нювбяти дяфя эерчяклийя
башга ъцр бахмаг ъящдидир. Щям дя метафоранын,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
151
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
метафорик гаврайышын эерчякликля мцнасибятдя башга бир
гярибялийинин ачымыдыр, шыдырыьы йаьыш йаьанда ихтийарсыз
эюзлярини йуммалы олурсан, йумулан гапагларын цстцйля
юмрцн бойу бахдыьын нясняляр сцзцлцр, еля бунун юзц
дя «бахмагдыр», дцнйаны башга шякилдя эюрмяк
ещтирасынын эерчякляшмясидир.
Доьрудан да, милли ядябиййатда, милли ядяби
эерчякликдя щяр бир шаирин дилдя вя дилля ифадя олунан
дцнйанын сынырларыны эенишляндирмяк ъящдинин излянмяси,
ардыъыл тядгиги мараглы мцлащизяляря мейдан ачыр. Рамиз
Рювшянин няйися йаратмасы мювъуд оланын – яшйанын,
щадисянин, эцлцн, чичяйин, эцл лячяйинин вя бир чох башга
шейлярин щамы цчцн реал сярщядлярини мювъуд тясяввцрцн
дяйишмя нюгтясиня гядяр эенишляндирмяк, бцтцн бу
ъящдляр, варолмалар ичиндя гярибя вя сирайятедиъи бир
азадлыг щавасы йаратмаг, инсанын йашадыьы, таныдыьы
дуйьулары гярибя щиссиййатла, щярякят ичиндя эюрсятмяк,
ян мцхтялиф мювгелярдян рясм етмяк вя саир бу кими
ъящдлярин кясишмя нюгтясиндядир. Щяр бир идейа йарадылыр
вя мящв едилир, мятня йапышыб галмыр, ян мцхтялиф яшйалар
арасындакы ялагяляр гырылан нюгтяйя гядяр тясвир едилир,
йаныб-алышмыш, туташмыш дуйьуларын кцлцндян йени
мцнасибятляр бой атыр, бу нюгтядян башлайараг щяр шейин
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
152
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
яввялки шякли бярпа едилир, бу чох мцряккяб бир алямдир вя
инди охудуьунуз мятн щеч дя сизя эялиб чатан йеэаня
«тапынты», «итян» мятнин йеэаня варианты дейилдир. Вахтиля
Рясул Рза Рамизин цслубундан сюз ачаркян бу мягамы
чатдырмаг мягсяди иля гярибя бир образа мцраъият
етмишди: «Рамизин поетик уьурлары, онун йарадыъылыьында
тез-тез раст эялинян ачылмалар, тапынтылар,
эюзлянилмязликлярля зянэиндир. Яэяр беля бир бянзятмя
тябии эюрцнярся, дейяк ки, торанлыг щавада бир баьчайа
эирмисиниз. Орада мцхтялиф эцл топалары (мящз эцл коллары
йох, эцл топалары) вар. Сиз бу эцл топаларынын ъярэялярарасы
иля ирялилядикъя хош ятир дуйурсунуз. Пардахланмыш, ваьам
олуб тюкцлмцш эцл лячяклярини еля бил ки, думан ардындан
эюрцрсцнцз. Бирдян санки эцняш булудлар арасындан чыхыр,
ятраф ишыглашыр, эюзцнцзцн гаршысында хяйали дуйум
мянзяряси дейил, реал бир алям ъанланыр. Бир аз яввялки
торанлыг ярийир, щяр шей габарыг, айдын эюрцнцр.
Бу бянзятмяйя уйар шеирлярин бязяр ахын
бяндиндя, бязян битирмя сятирляриндя фикир, дейимлярин
мягсяди айдын эюрцнцр…». Доьрудан да, Рамиз
Рювшянин шеирляриндя щяр бир лювщя, щяр бир мянзяря
садяъя няйинся тясвири дейил, няйяся чатмаг, олдуьу
йердя эюрсятмяк, контурларыны дягиг шякилдя ъызмаг вя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
153
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
эюстярмякдян ибарят дейилдир. Бурада там якс бир
истигамят, мцяййян шейляря якс олан бир ъящдин
реаллашмасы айдын эюрцнцр. Рясул Рзанын мягалясиндя
нцмуня кими чякилян шеирдя (…булуд эялди эюй башына,
дедим, ана, дюй башына…) ифадянин дяйишмяси (эюй
цзцня явязиня, эюй башына), няйинся йеринин
«тясадцфян» сящв дцшмяси щеч дя тясадцфи дейил, щяр
шей мящз Рамиз Рювшяня мяхсус олан цчбуъаьын
чярчивясиндядир: дил, мятн вя мянтиги структурлар. Протагор
йазырды ки, щяр бир яшйа щаггында бир-бириня зидд олан ики
ряй мювъуддур. О, нитги вя тяфяккцрц ахан вя буна эюря
дя яля эялмяйян реаллыгдан айырыр. Юз нювбясиндя
нязяриййя дя тяфяккцрц дилдян айырыр. Доьрудан да
синонимляр варса, йяни ейни бир шей щаггында мцхтялиф
сюзлярля данышмаг мцмкцндцрся, мяна лабцд шякилдя
юзцнцн сяс ифадясиндян фяргли олан бир шей кими мейдана
чыхаъагдыр. Рамизин мятнляриндя аллегорийа бир фигур кими
эениш шякилдя ишлядилир, дилин бцтцн ифадяляриня, сабит,
отурушмуш ифадяляр нязярдян кечирилир, «тяфтиш» едилир, щяр
шей еля кющня гялибинин ичиндя йенидян йарадылыр, юзц дя
азаъыг, чох ъцзи бир дяйишиклик етмякля, бу щардаса,
эюзбаьлайыъынын фокусунун алынмасыны шяртляндирян
эюрцнмяз биълийя, эюздян оьурланан щярякятя бянзяйир,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
154
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
анъаг бу ани щярякят чох бюйцк бящсляшмя вя говьа
йарадыр, дил щяр шейя щаким кясилян, щяр шейи дяйишдирян,
мяналандыран, йолундан аздыран, алдадан вя йени
заманда щягигятя фанатик сядагятийля сечилян бир варлыг
тясири баьышлайыр. Шеирин дилиндя инсанын бцтцн щяйаты вя
фаъияси, юлцмцнцн вя йашамасынын сябябидир, шеирин дили
сакит эюрцнян яшйаларын араларындакы сезилямяйян,
дуйулмайан щярякятляри тясвир едир вя гяифлдян еля бир
мювге йараныр ки, онун юзц дя тясвир обйектиня чеврилир –
ЮЛЦМЦН:
Эцнляр йарпаг кими гопмур юмцрдян,
Гопур диш кими, дырнаг кими.
Щяр кечян эцндян из галыр
Цзцмдя ъырмаг кими.
Чятини йашамагды,
Юлмяк няди ки? Щеч ня.
Сон дяфя няфясини чякиб ичиня
Бир дярин суйа баш вурмаг кими.
Су ичиндян эялир дцнйайа инсан,
Ня вар су ичиндя юлмякдян асан?
Хейри йох, лап дюнцб балыг оласан,
Яъял дуруб йол цстдя гармаг кими…
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
155
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рамизин еля шеирляри вар ки, бурада ЮЛЦМ дил ачыб
данышыр, тясвир едир, садяъя щикмятли вя йа ибрятли бир фикрин
тяъяссцмцня чеврилмир, шеир мятниндя чохлу мяна
доминантлары, семантик сащяляр йарадыр, мящкум едилмиш
инсанлар арасында садя бир персонаж кими иштирак едир. Бу
вя бу кими мцлащизяляри лазымынъа ясасландырмаг
мянасында «ГАПЫ» силсиляси ящямиййятли рол ойнайа биляр.
Силсиля цмумиййятля мцщарибя мювазусу цчцн характерик
олан бир тясвирля – експозисийа щиссяси иля башлайыр. О илин
отлары узун, дюрд ил иди бичян йохду, узанмышды
бойлары. О илин гызлары узун, дюрд ил иди чалынмырды
тойлары, узанмышды, узанмышды бойлары… Фикир
верирсинизся, шеирин експозисийа щиссяси сырф поетик няср
тящкийясиня бянзяйир. Образ образын ичиндян чыхыр,
«щекайя», сцжет поетикасынын конструксийасы бурада
садяъя имитасийа едилир, бирдян-биря бир-биринин ичиндян
чыхан обазлар сырасы бир нюгтяйя дцйцмлянир вя индийя
кими бир-биринин дахилиндян гопан сцжет-образларын щамысы
бир бюйцк метафоранын, йахуд, беля дейяк: метонимик
эюрцнтцнцн дахилиня йыьышыр:
О дюрд или йоллара бойланмагдан
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
156
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Гоъа-гоъа гарылар да
Бялкя бой атмышдылар…
«Бой атмаг» метафорасынын структуру бурада
гапаныр; бир дяряфдян эцлляляр, мярмиляр, бир сюзля
мцщарибянин дящшятляри юмцрляри, инсан талелярини бичир, о
бири тяряфдян яксилян шейлярин йери «сцни шякилдя»
долдурулур, отлар узаныр, тойлары чалынмайан гызларын
бойлары уъалыр, гоъа-гоъа гарылар да бой атырлар. Щамы
бойундан йухары галхыб няйинся дящшятли интизарындадыр,
щамы эюзляйир. Шеирин няср поеткасы системиня кечиди
Рамизин шеирляриндя сяляфляриндян, Рясул Рза вя Яли
Кяримдян фяргли олараг щям дя дярининя инкишаф едир. Йяни
мятнин ичиндя, онун бятниндя няср поетикасы елементляр
сявиййясиндя галмыр, давам едир, юзцнцн йени сяъиййяви
хцсусиййятляри иля ифадя олунур.
… Шаханым нянянин оьлу
Давадан гайыданда
Ща узатды ялини
Гапынын ъяфтясиня
Яли чатмады, чатмады.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
157
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Гапы бир дамъы да бой
атмамышды.
Бурада ики дцнйа «азалан» вя «бой» атан алямляр
цз-цзя эялир. Мятнин бундан сонра эялян фрагментляриндя
щяр шей яввялки щалына – няср тящкийясинин архасындакы
чылпаг реаллыьын тясвириня гайыдыр. Жанрларын нисбятян кичик
структур елементляр сявиййясиндя бир-бирляриня «кечиди»
гярибя овгат йарадыр – шеирин щекайя, натыл, щекайянин
шеир кими охума, гавранылма, неъя дейярляр, юзцнц
танытма щиссиййаты йараныр. Шеир щекайя гялибиндя
«охунанда» мякан эюрцнтцсц эенишлянир, тящкийя бойу,
эетдикъя тясвирин кечид, чарпазлашма сярщядляри вя
контурлары бюйцйцр Образларын чарпазлашмасы ади бир
мянтигин, чох садя бир «наьыл елементинин» семантик
йцкцнцн ачылмасы иля сонуъланыр, йяни: голларын, гычларын…
инсан юмцрляринин кясилмяси, дизиндян вурулмасы иля
отларын узанмасы, тойу чалынмайан гызларын бойларынын,
щюрцкляринин узанмасы вя нящайят од-аловун ичиндян
чыхан инсанын яввялки арзуларына бойу чатмамасы
байагдан контурлары эенишлянян мяканын ичиндя заман
парадигмасынын шахялянмясиня эятириб чыхарыр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
158
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Цзцн эцлсцн ахшам-ахшам,
Дярдин олсун йалан, гапым!
Узаг елдян гайытмысан,
Салам, гапым!... Салам, гапым!
… Щюрцмчякдян тор баьлайан,
Кцляк ачан, йел баьлайан,
Дярд ялиндян йарпаглайан,
Тязя пющря олан гапым…
Заманын, дювранын аъы щягигятляри, ичиндян
говрулан аьрылары паралел шякилдя бир нечя образла тясвир
едилир, бир чох мювгедян вя йанашмадан ачылыр, бу
мювгенлярин щамысы шеирин поетика системиня уйьун
олараг йеня дя ващид бир метафора ичиндя бирляшир. Йяни,
шеирин експозисийа щиссясиндя олдуьу кими, давамын олан
парчаларда да «тящкийянин тяшкили принсипи» дяйишмир, бир
щадисяни вя йа овгаты вермяк цчцн чохлу сайда паралел
образлар эютцрцлцр, бунлар бцтцн енержиси вя йаддашы
етибары иля мятнин мякан эюрцнтцсцнц эенишляндирирляр, бу
просесин сону ися бцтцн паралел образларын ващид образ
дахилиня йыьышмасы иля битир вя йа йени маъяралара туш
эялмяк цчцн давам едир. Рамиз Рювшянин тясвир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
159
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
принсипиндя бу типли «маъярачылыг» метафоранын дяринлийини
мятн мяканында ишлядилян образларын гошалашдырылмасы,
паралел вязиййятя эятирилмяси иля нязяря чарпдырмаг
апарыъы хцсусиййятлярдяндир. Овгатын «конфликтлилийини»
нязяря чарпдырмаг цчцн садяъя зидд анлайышларын
гаршылашдырылмасы принсипиндян ваз кечилир, дяринлик тякъя
юлчц етибары иля дейил, щям дя вя даща чох ТУТУМ етибары
иля эюстярилир. Деталларын юзляри дя, онларын доьурдуглары
ассосиатив йашантылар да эащ паралел, эащ дя якс
истигамятлярдян «тясвир едилир», бир детал бу формада сон
габыьы сойулана гядяр, сон гыьылъымыны сачана гядяр
фяалиййят эюстярир, сюзцн дяринлик юлчцсц деталларын
йыьнаьында йох, кянарлашдырылмасында, башга сюзля
десяк, онларын бир нящянэ метафора ичиня йыьышмасында
яксини тапыр. Деталын заман-мякан баьлантысыны вермя,
ишыгландырма эцъц бцтцн парлаглыьы иля ифадя олунур.
Шаханым няня оьлунун сясини ешитди, галхды, анъагт
гапыйа эедя билмяди. Севинъиндян гычлары тутулмушду. Бир
гапыйа бахды, бир гычларына… Дюрд ил бундан габаг
оьлуну давайа йола саланда айагларынын уъунда
дикялмишди, голларыны салмышды оьлунун бойнуна,
аьламышды. Инди еля ону баъармышды ки, биртящяр
айагларынын уъунда дикялди, голларыны узатды
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
160
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
иряли…Нцмунядян дя эюрцндцйц кими, сющбят тякъя дюрд
иллик мясафядян вя бу заман ичиндя баш верян
фяалакятлярдян эетмир. Кясилян айагларла гыъ олан (учан
…) голларын «давасы» бу дюрд ил ичиндя щардаса донмуш,
даш баьламыш, щардаса эцллялярдян дешик-дешик олмуш
заманын говьасы кими гавранылыр. Айаглары гыъ олан
эюрдцкдя голлар учур, бу – дящшятли зялзяля баш вердикдя
инсанын бир ан ичиндя араланмыш торпаьын ичиня дцшцб
гейб олмасына бянзяйир.
Шаханым нянянин голлары учду,
Учуб эетди голлары.
Гапылары тайбатай
Ачыб эетди голлары.
Оьлунун башы цстцндян,
Эюзцнцн йашы цстцндян
Кечиб эетди голлары.
Щяр шей бир дамла йашын нящайят сцзцлмясиня
баьлыдыр, байагдан бир-биринин ичиндян, бятниндян чыхан,
эенишлянян, алями тутан образларын щамысы учан голларын
алтында галыр. Голлар сямайа, айаглар торпаьа чеврилир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
161
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Аьаълара, будаглара чырпылды,
Эюйдя бир ъцт ганад кими чырпынды.
Итиб галды,
Азыб галды голлары,
Йетим галды,
Йазыг галды голлары.
Атом даьылыр, бюлцнмяз эюрцнян бцтцн щиссяъикляр
мящвяриндян айрылыр, заман кюкцндян чартылтыйла сынан,
сындыгъа ичиндян овулуб тюкцлян нящянэ аьаъа чеврилир.
Мякакын цзяриндя дуруш эятирдийи хырдаъа бир елемент
бюлцнцб парчаландыьы цчцн заманын ян танынан сифяти, ян
чох эюрцнян вя дуйулан яламяти ЙАДЛЫГ олур. Йадлыг
образы голларын ганы, ъисми вя рущуна чеврилир.
… Гушлар алар ганадына –
Йорулса,
Атам оьлу,
Дцнйа юлцм-итимди!
Бу ня ишди –
Ана саьды, оьул саь,
Эюй цзцндя бир ъцт гол вар,
йетимди…
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
162
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Вя бу ан дцнйада, бу эюйцн алтында, йерин
цстцндя эюзлянилян щадисялярин ян дящшятлиси баш верир.
Щисслярин, дуйьуларын тясвириндя сцжетин «битишмя йери»
эялир, бу йер, бу мягам дцнйада она гядяр вя ондан
сонра ахан ганларын «чульашмасыны» якс етдирир, бу
мягамын ичиндян эюрцнян мянзяря щям чох айдын
шякилдя эюрцнцр, щям дя гаты думан архасында эизлянян
булуду хатырладыр, ики бир-бириня зидд фикир йараныбформалашыр: бир тяряфдян адама еля эялир ки, санки щяр шей
олуб битмиш, сона чатмышдыр, диэяр тяряфдян ися цряйиндя
яминсян ки, щяр шей бундан сонра башлайаъаг, сонра:
дцнйада щеч ня башламыр вя гуртармыр, биз олса-олса
ябядиййятин бир анынын йашамаг фцрсятини нювбяти дяфя
ялдян бурахырыг. … Вя Шаханым няня баша дцшдц, голлары
кор-пешман эюйдян енди, бир уъу юз чийниня дцшдц, бир
уъу оьлунун чийниня – бир ъцт йетим голуду, ня онунду,
ня бунун…Рамизин йаратдыьы, щюрдцйц бядии мятндя
апарыъы хцсусиййят дахили ритмин, шеирин, мисранын нябзинин
охуъуйа тягдим едилмяйян, санки онун цчцн нязярдя
тутулмайан бир бюйцк мятляб цстцндя кюклянмяси,
ойнамасы, бу чярчивя дахилиндя, бу эур ишыг алтында тясвир
едилян яшйаны сона гядяр бир нюгтя ичиндян эюрсятмяк,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
163
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тясвиря ящвалатын битдийи йердян тякрар-тякрар башламаг вя
бир бир ящвалаты (чох мараглы, динамик, ичиндя
маъярачылыьын ашыб-дашдыьы ящвалаты) нящайят данышмаьа
мяъбур етмякдир. Бу сябябдян шаир ейни бир мятлябин,
тясвирин цстцня тякрар-тякрар гайыдыр, мцхтялиф пассажлары
кечдикдян сонра мцяййян ардыъыллыгла вя
ганунауйьунлуг дахилиндя бир мятляби, фикир, дцшцнъя,
мцлащизяни… тякрар-тякрар ойатмаг вя бцтцн бунлары
гярибя, илк бахышдан садяъя тясвир мягсяди кими эюрцнян
«йол» метафорасынын дахилиндя вермяк Яли Кяримдя дя вар
– щяр ики бюйцк шаирдя бу поетик принсип щям нясрдя, щям
дя поезийа нцмуняляриндя ардыъыл шякилдя излянир.
Атылды евин ичиндян, Гачды Сона, ня гачды!
Севинъиндян
Цряйи атдана-атдана,
Кцряйиндя
щюрцйц атдана-атдана
Гачды Сона ня гачды!
Бу йол ня чох чякди, - деди,
Айагларым лянэди, - деди,
Гачды Сона
Кечди Сона,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
164
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Ютдц айагларыны.
Айаглары далда галды,
Айаглары йолда галды,
Юзц эетди,
Юзц чатды
Шаханым няняэиля…
Бу мягам няср поетикасындан кино поетикасына
кечид йеридир. Даща дягиг шякилдя ифадя едилярся, бу
шеирдя фолклор вя кино поетикасынын говушмуш, синтез щалы
иля растлашырыг. Йяни: бу поетик систем артыг баш
вермишлярин тякрарланмасыны тяляб едир (ады чякилян шеирдя
«бой атмаг» мотиви) вя эюзлянилян ящвалаты ичяридян ян
мцхтялиф истигамятлярдя парчалайан йени сцжет хятляринин
мятня гошулмасы иля мцшайият едилир. Лотманын
тядгигатларында бу щадися «киномифолоэийа» термини иля
арашдырылыр. Й.Лотман «Кино семиотикасы вя
киноестетиканын проблемляри» ясяриндя йазыр: «Дил
сферасында мялумат механизмини онун мязмунундан,
неъя демяйи ня демякдян айырмаг лабцддцр. Тябии ки,
дил щаггында данышаркян диггятин биринъи шярт цзяриндя
ъямлянмяси тяляб едилир. Анъаг инъясянятдя дилля
чатдырылан мялуматларын мязмуна мцнасибяти (йахуд
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
165
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
нисбяти) диэяр семиотик системлярля мцгайисядя фярглидир:
дил дя чатдырылан мялуматын обйектиня чеврилмякля
мязмун газаныр. Бу там шякилдя кино дилиня дя шамил
едилир. О, мцяййян идейа-бядии мягсядляря гуллуг
етмякля мязмунла говушур». Бурда щям дя кинонун
«дярин кадр» присипи излянилир: детал кадрын дяринлийиндя
«итиб-бытыр», бцтцн ящвалат бойу монтажла мцбаризя
апарыр*. «Гапы» шеириндя цмуми мянзярядян гопардылмыш
деталын даим тякрарланмасы, мцхтялиф мягамларда мятнин
эащ сятщиндя, эащ да дяринлийиндя йерляшмяси, бу
*
Ады чякилян ясярдя Й.Лотман йазырды: «Биз артыг кадрын еффектинин
реаллыьын бцтцн мякан формалары иля щамар, дюрд тяряфдян
мящдудлашдырылан екран мяканы арасында изоморфизм сайясиндя ялдя
едилир. Мящз мцхтялиф шейлярин беля бир бянзятмяси (тяшбещ…) кино
мяканынын ясасыны тяшкил едир. Буна эюря дя екран сярщяддинин стабиллийи
вя онун йасты мяканынын физики реаллыьы кино мяканын мейдана
чыхмасынын мцщцм шяртини тяшкил едир. Бунунла беля, рянэарллыгдан
фяргли олараг, екран мяканынын долдурулмасынын онун сярщядляриня
мцнасибяти фяргли тябиятя маликдир. Йалныз барокко ряссамы, филм
режиссору цчцн ади олан она мяхсус бядии мяканын сярщядляри иля ябяди
говьа апарырды. Екран йан периметр вя сятщля чярчивяляниб. Бу щцдудан
кянарда кино дцнйасы мювъуд дейилдир. Анъаг о, дахили сятщи еля
долдурур ки, щямишя сярщядляри ашмаг фиксийасы мейдана эялсин. Йан
периметря щямлянин ясас васитяси бюйцк екрандыр. Гопардылмыш детал
тамы явязляйяряк метонимийайа чеврилир. Анъаг унутмамалыйыг ки, о,
неъя олмаса да реал яшйанын деталыдыр вя бу яшйанын екранда мювъуд
олмайан контурлары екранын сярщяддийля тоггушур. Анъаг сон он илдя
йасты сятщя щямляляр даща бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Щяля 1930-ъу
иллярдя Й.Мукаржовский гейд едиб ки, сяс екрана ялавя юлчц эятирмякля
онун йасты сятщини компенсасийа едир. Щярякят охунун екран сятщиня
шагули истигамятдя йерляшмяси дя беля бир еффектля сонуъланыр.
Тамашачыларын цстцня йерийян гатар бядии киноматографын юзц кими
кющнядир, анъаг индийя кими бу детал мящз екран сятщинин йасты олмасы
сябябиндян юз еффективлийини горуйуб сахламышдыр.»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
166
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
вязиййятлярин бир-бирляриня мцнасибятдя кяскин
фярглянмяси метонимик фигурларын эетдикъя шяртиляшмясиня
мейдан ачыр.
«Пянъярядян бахан Сона дейилди. Шаханым няняйди. О
неъя бахмаьыды, илащи?! Сона диксинди, чашды:
- Ня олуб, - деди, - а Шаханым хала, нийя еля бахырсан?!
Йохса йаланды, - деди, - йохса, гайыдыб эялмяйиб?!
Шаханым
няня
бахды,
бахды,
щандан-щана
лап
йавашъадан пычылдады:
- Гайыдыб, - деди, - а бала, гайыдыб.
«Эялиб» демяйя дили эялмяди…»
Рамиз
метонимийасында
Рювшянин
заман
вя
шярщиндя
мякан
«бой»
баьлантысы
о
дяряъядя шяртиляшир ки, реал вя эерчяк шейлярин контурлары
еля позулур вя мяна сятщиня еля гарышыр, онунла еля
чульашыр ки, щяр шей – бцтцн диггят торпаг адлы
мямлякятин гуъаьындан отларын бой атмасы, йол эюзляйян
гызларын узанан щюрцкляринин уъларына тохунуб диксинмяси,
бу тямасдан дцнйада гярибя, артыг чохдан унудулмуш
хатирялярин ойанмасы, бу виртуал мяканда щисслярин,
дуйьуларын диля эялиб данышмасы, дилин, нитгин юзцнцн сон
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
167
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
мягамына гядяр шяпртиляшмяси, йяни тутулан диллярин
явязиндя узанан сачларын, эювдясиндян гопуб учан
голларын щавада дяли бир истякля ойнамасы…бу дцнйайа
гаршы дуран бядии эерчяклийин анъаг шеир мятни иля бизя
эялиб чатан щиссясидир. Ясас мятляб тясвирдян кянарда
галан бюйцк бир щиссянин шярщидир. Бизя беля эялир ки,
ядяби тянгидин ясас функсийасы мящз бу мясялялярля
мяшьул олмагдыр, тянгид щеч вяъщля шаирля охуъу
арасында
дурмамалыдыр,
цмумиййятля
шаирля
охуъу
арасында няйинся олмасы мягбул дейилдир, нонсенсдир,
тянгид вахтиля онун цчцн айрылмыш бу аралыг мякандан
чякилмякля чох шей газана биляр. Тянгид ня гядяр
мцстягил олса, онун естетик яразиси бир о гядяр бюйцйяр.
Йяни
Майаковскинин
ашаьыдакы
мисраларынын
щягиги
йцкцнц анламаг цчцн тянгид она верилян функсийадан
арынмалы, там фяргли мювге сечмялидир:
Истярдим вятяним анласын мяни,
Яэяр анламаса нейлямяк, ня гям.
Чяп йаьан кюндялян йаьышлар тякин
Юлкямин йанындан кечиб эедярям.
(Тяръцмяси Анарындыр)
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
168
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Она эюря дя биз Рамиз Рювшянин «Гапы»
шеириня бир аз башга мювгедян йанашмаьа чалышаъаьыг.
«Гапы» шеириндя юзцня йер алан бцтцн метаномик
структурларын ичиндяки щярякятляр (…сачларын узанмасы,
отларын узаныб бойланмасы, Зиба нянянин аьлайанда
сифятинин
узанмасы…),
мащиййят
етибары
иля
шеир
мяканындакы бцтцн яшйаларын юз тябии сярщядляриндян
кянара чыхмасы, сон нюгтясиня гядяр «эенишлянмяси»,
бу мяканын якс тяряфиндя беля демяк оларса, мяналарын
яшйалашмасына эятириб чыхарыр. Анайла дярди арасындан,
дярдля юлцм арасындан кечян, сясизъя ютцшян щисслярин
кюлэясиндя Аллащын эюз йашлары эюйярир! Чякилмяз дярдин
ичиндя боьулан оьул синясиня санъылан сцнэцдян юлмцр,
дящшятли аьры щяр шейи – Зиба нянянин цзцнц дя, ахытдыьы
эюз йашларыны да, аьры ялиндя галан адамын юмрцнц дя
«узадыр», яслиндя узанан юмцр дейил, юлцмя доьру
атылмыш аддым бюйцйцр, аьры «узаныр», юмцр бится дя,
инсаны Аллаща баьалйан сирр ачылмыр, ЮЛЦМ – инсаны
танрыйа баьлайан сиррин ачылмасында сон аккорддур (сон
фцрсятдир), бу сирр бир юлцмля дя, дцнйадакы бцтцн
юлцмлярля дя ачылмыр. Инсанын ичиндяки азадлыг адасы мящз
юлцм тяшриф эятиряндя сюзцн ясл мянасында «таныныр»,
эенишлянир, бцтцн парлаглыьы иля эюрцнцр. Мцщарибя дящшятли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
169
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
аьрынын, кцряйя гяфил санъылан хянъярин эятирдийи аьрынын
сящняляшдирилмясидир, горху вя дящшят ондан ибарятдир ки,
сящнядя уйдурулмуш персонажлар дейил, ъанлы инсанлар
ойнайыр. А.Кожев Щеэелин фялсяфясини тящлил едяркян беля
бир нятиъяйя эялмишди: «Юлцмсцз азадлыг йохдур вя йалныз
юляри варлыг азад ола биляр. Щятта демяк олар ки, юлцм
азадлыьын сон вя ян мютябяр «тязащцрцдцр» 2. Инсанын
ичиндяки азадлыг танрынын тязащцрцдцр, инсан юляндя
ичиндяки азадлыг дирилир, азад олмайан инсан аллащы таныйа
вя эюря билмяз. Аллащ ися бцтцн бу сирлярдян вя
билмяъялярдян йухарыда дуран бир субстансийа кими дили
ачылмайан азадлыьын цстцня тясялли кими чилянир…
Утанды, сыхылды Аллащ,
Галды эюйцн цзцндя.
Зиба нянядян эизлиъя
Йазыг узатды ялини,
Зиба нянянин оьлунун
Йумду ачыг эюзлярини, Эюз йашындан
Исланды бармаглары.
Сцртдц ятяйиня бармагларыны,
2
Кожев А. Щеэел фялсяфясиндя юлцм идейасы. – М. 1998.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
170
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бармаглары йеня йашыйды анъаг.
Йеня сцртдц ятяйиня бармагларыны,
Анъаг бармаглары йеня йашыйды.
Силсилядян эюрцндцйц кими, инсан юз юлцм
сящнясинин, ондан яввялки вя сонракы дцнйанын
тамашачысына чеврилир. Кцпяйиндяки сцнэц йарасы
тамашанын мцддятини «узадыр», щяр кадрын сонуна еля бил
ки, йашадыьы юмрцнц ъалайыр, ичиндяки азадлыьын шырнаьы
ачылдыьына эюря юзц юз юлцмцнц сейр едир, дцнйанын мин
ил бундан яввялки вя мин ил юзцндян сонракы олайларыны эюз
йашлары иля ахыдыр, танры да бу мянзядян дящшятя эялир,
дцнйанын дцзцмцнцн бу шякилдя «позулмасына» разы
олмур, кцряйиня санъылан сцнэцйля гялбинин дяринлийиня
танрынын ялийля гойулмуш азадлыг булаьынын чешмяси
ачылдыьындан юлцмц щяйат кими йашайан оьулун эюз
гапагларыны баьлайыр, нящянэ театрын пярдяси гяфил дцшцр,
щяр йер гаранлыьа бцрцнцр, гаранлыгдан ися азадлыг
доьулмур. Бу йердя дащи Хорхе Луис Борхесин «Дон
Кихотла» баьлы «Дон Кихот»да эизли маэийа» ессесини
хатырлайырам. Ессе беля бир сонлугла битир вя бу, гярибя
дейил ки, Рамиз Рювшянин силсилясинин рущу иля тяндир:
«1833-ъц илдя Карлейл сезмишди ки, цмумдцнйа тарихи
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
171
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бцтцн инсанларын охудуьу вя йаздыьы, щям дя анламаг
истядикляри сонсуз илащи китабдыр»3.
3
Ола биляр ки, бу типли гейдляр артыг сюйлянилиб, юзц дя дяфялярля; мяни онларын
орижиналлыьындан чох щягигилийи марагландырырды. Диэяр классик ясярлярля мцгайисядя
(«Иллиада», «Енеида», «Фарсалией», Дантенин «Комедийалары», Шекспирин фаъия вя
комедийалары) "Дон Кихот" реалист китабдыр; бунунла беля бу реализм XЫX яср
реализминдян фярглянир. Ъозеф Конрад йаза билярди ки, бцтцн гейри-тябии шейляри
йарадыъылыьындан силиб чыхарыр, чцнки бунун варлыьына имкан йаратмаг эцндялик щяйатда
мюъцзяни инкар етмяк демяк оларды; билмирям, Миэел де Сервантес бу фикирля
разылашардымы, анъаг мян яминям ки, «Дон Кихот»ун юз формасы етибариля прозаик вя
реал дцнйаны поетик вя уйдурма дцнйайа гаршы гоймаьа мяъбур едярди. Конрад вя
Щенри Ъеймс эерчяклийя роман палтары эеиндирмишдиляр, чцнки онлар буну поетик щесаб
едирдиляр; Сервантес цчцн реаллыг вя поетиклик - антонимлярдир. О, «Амадисин» эениш вя
намялум ъоьрафийасыны Кастилийанын тозлу йолларына вя чиркли сарайына гаршы гойурду;
Йанаъагдолдурма стансийасынын хидмятини пародийа рущунда тясвир едян эцнцмцзцн
романчысыны тясяввцрцмцзя эятирмяйя чалышаг. Сервантес бизим цчцн ХВЫЫ яср
Испанийасынын поезийасыны йарадарды, анъаг онун цчцн ня бу яср, ня дя щямин
Испанийа поетик олмайаъагды; Ламанчы хатырлайанда эюврялян Унамуно вя йа
Асорипа, йахуд Антонио Мачадо типли адамлары анламайаъагды. Онун ясяринин мянасы
сещрли, мюъцзяли бир шейин бура салынмасыны гадаьан едирди; анъаг о, бу структурда
иштирак етмялийди, щеч олмазса мцяййян шякилдя, билваситя, детектив романы пародийа
едян ъяза вя сирр кими. Сервантес талисман вя сещрбазлыьа гатыла билмязди, анъаг о,
фовгялтябии шейляри чох инъя вя сямяряли цсулла ача билирди. Цряйинин дяринлийиндя
Сервантес фювгялтябии шейляря инанырды. 1924-ъц илдя Пол Груссак йазырды: «Сервантесин
топладыьы ядяби мящсул латын вя италйан тясиринин бязи щяля намялум чаларлары иля ясасян
пасторал вя ъянэавяр романлары, Ялъязаир ясирляри цчцн сюйлянян тясялливериъи сещрли
наьылларын базасында бой атмышды. «Дон Кихот» бу уйдурмалара гаршы няинки зящяр
ялейщиня бир шей иди, даща чох онларла видалашманын там эизли носталэийасы иди".
Эерчякликля мцгайисядя щяр щансы роман мцвафиг идеал планы хатырладыр; Обйективля
субйективи, охуъунун дцнйасыйла китаб дцнйасыны гарышдырмаг Сервантесин хошуна
эялирди. Цз гырхмаг цчцн ляйянин дябилгя олуб-олмамасы мцзакиря едилян щиссялярдя
бу проблем ачыг шярщ едилир; нязяря чарпдырдыьым кими, диэяр йерлярдя мцяллиф буну
саман алтдан йеридир. Биринъи фяслин алтынъы щиссясиндя рущани вя бярбяр Дон Кихотун
китабханасыны нязярдян кечирирляр; тяяъцблцдцр ки, китаблардан бири Сервантесин
«Галатейа» китабыдыр вя бялли олур ки, бярбяр онун достуймуш, – бу китаблардан о гядяр
дя хошу эялмяйян бярбяр дейир ки, мцяллиф шеирляря баханда бу ъазибяли ящвалатлары
гошмагда даща мащирдир, бу китабда нялярся уьурлу, нялярся уьурсуз дцшцнцлцб, щеч
ня, щеч ня баша чатдырылмайыб. Сервантесин уйдурмасы вя йа Сервантесин йухусунун
образы олан бярбяр дя юз нювбясиндя Сервантес щаггында мцщакимя йцрцдцр...
Доггузунъу фяслин башланьыъында верилян мялумат, йяни романын бцтцнлцкля яряб
дилиндян тяръцмя олмасы вя Сервантесин Толедо базарында ялйазманы яля кечирмяси,
тяръцмя етмяк цчцн кимяся вермяси, бу адамын ялйазманы ай йарымдан чох
мцддятдя, йяни роман баша чатана гядяр евиндя сахламасы тяяъъцблцдцр. Бурада
Карлейли хатырлайырыг, эуйа «Сартор Резартус» Алманийада доктор Диоэен Тейфелсдрек
тяряфиндян чап едилян ясярин натамам тяръцмясидир; бурада йадымыза «Зогар вя йа
айдынлатма китабыны» йазан вя буну ЫЫ ясрдя йашамыш щансыса фялястин ряввинин адына
чап етдирян Моисей Леонский дцшцр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
172
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Анарын «Эеъя дцшцнъяляриндя» беля бир пассаж
вар: «Щяйат – Аллащын сирридир. Йозум будур ки, Аллащ
инсана бу сирри
ачмаг имканы верир, ону йохлайыр вя
Фантастик икимяналылыгларла ойун икинъи щиссядя кулминасийасына чатыр; бурада
романын персонажлары артыг биринъи щиссяни охуйуб гуртармышлар, йяни «Дон Кихот»ун
персонажлары еля «Дон Кихотун охуъуларыдыр». Бурада «Щамлетин сящнясиня башга бир
сящняни гошан Шекспири неъя хатырламайасан, бурада о, демяк олар ки, «Щамлет»дя
олдуьу кими фаъияни тягдим едир»; ясас вя икинъи пйесин там уйьун эялмямяси бу
тамашанын еффектини азалдыр. Сервантесин цсулуна охшар цсул олса да бир аз даща
парлаг шякилдя Валмикинин Раманын гящряманлыглары вя онун шейтанларла дюйцшцнц
мядщ едян «Рамайане» поемасында тятбиг едилмишдир. Сонунъу китабда Раманын
атларынын ким олдуьуну билмяйян оьуллары мешядя – бир тяркидцнйанын онлара охумаг
юйрятдийи йердя сыьынаъаг ахтарырлар. Бу мцяллим гярибя дейил ки, еля Валмикинин юзцдцр;
онлара дярс юйрядилян китаб «Рамйана»дыр. Рама атларын гурбан верилмясини тяляб
едир; Валмики байрама шаэирдляри иля эялир.Онлар лут алятинин сядалары алтында
«Рамйананы» охуйурлар. Рама юз ямялляринин тарихчясини ешидир, беляликля, оьулларыны
таныйыр вя шаиря янам верир... «Мин бир эеъя»дя дя беля бир вязиййятля растлашырыг. Бу
фантастик ящвалатлар компилйасийасында ана наьыл бюлцнцр вя башэиъялляндириъи
дяряъядя кюмякчи щиссяляря айрылыр, анъаг бурада онларын реаллыг сявиййялярини
фяргляндирмя ъящдляри мцшайият едиллмир вя буна эюря дя еффект (эюзлянилирди ки, чох
дярин олаъаг) сятщидир, шярг халысындакы буталар кими. Бцтцн дювряни долашан ящвалатлар
онлара мялумдур: щяр эеъяни бир бакиря гызла кечирян вя сящяр ачыланда гызын башыны
вурмаьы ямр едян шащын гязяб ичиндя ичдийи анд вя ону наьылларла яйляндирян
Шящризадын ниййяти щяля ки мин бир эеъя щяддини ютцб кечмямишдир вя бу заман о,
шаща оьлуну эюстярир. Мин бир щиссяни долдурмаг зяруряти наьылы гялямя аланлары
ялляриндян эялян интерполйасийаны етмяйя мяъбур едирди. Онларын щеч бири бцтцн
эеъяляр ичиндя ян маэик олан 1001-ъи эеъя кими цряйи щяйаъана эятирмир. Бу эеъя шащ
шащзадянин дилиндян онун юз щекайятини динляйир. Яввялъя о, бцтцн диэяр ящвалатлары,
ян ясасы ися онун юзцнц дя ещтива едян щекайятин башланьыъыны динляйир. Бу
интерполйасийанын сонсуз имканлары вя щям дя онунла баьлы тящлцкя эюрясян охуъуйа
там айдындырмы. Бирдян шащзадя наьылына сон вермяз вя шащ «Мин бир эеъянин» бир
даща битмяйяък щекайятини фасилясиз олараг динлямяк мяъбуриййятиндя галар...
Фялсяфянин гадир олдуьу уйдурмалар инъясянятдя олдуьундан аз фантастик дейилдир:
Ъосайа Ройс юзцнцн "The World and the Individual" (Дцнйа вя Фярд) адлы ясяринин
биринъи ъилдиндя (1899) беля бир мцлащизя сюйлямишди: «Тясяввцр едяк ки, Инэилтярядя
йерин щяр щансы бир щиссяси идеал шякилдя щамарланыб вя хяритячи орада Инэилтярянин
хяритясини чякиб. Онун ясяри гянирсиздир – инэилис торпаьында еля бир кцнъ-буъаг йохду
ки, бу хяритядя якс олунмасын, бурада щяр шей тякрарланыб. Бу щалда сюзц эедян
хяритя хяритяляр хяритясини ящатя едян хяритяляр хяритясини... вя беляъя сонсуза гядяр
хяритяляр хяритясини ящатя етмялийди».
Няйя эюря хяритя ичиндя хяритянин, мин бир эеъянин «Мин бир эеъя» щаггында китаба
дахил олмасы бизи щяйяъанландырыр? Няйя эюря Дон Кихотун «Дон Кихот»ун охуъусу
олмасы, Щамлетин ися «Щамлетин» тамашачысы олмасы бизи щяйяъанландырыр? Эюрцнцр,
мян сябябини тапмышам: бу типли ишляр бейнимизя беля бир фикри салыр ки, уйдурма
персонажлар охуъу вя йа тамашачы ола билярлярся, онларла мцгайисядя охуъу вя йа
тамашачы олан бизляр дя бялкя уйдурмайыг.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
173
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сынагдан кечирир, башга сюзля, она шанс верир – биз
инсанлар няйя гадирик, ня гядяр вя неъя давам эятиря
билярик…». Анарын бу ясяриндя башга бир пассаж да вар:
«Щяйат щямишя эяляъяйиндир. Юлцм кечмишя аиддир. О
артыг йашаныб гуртарыб вя буна эюря дя юлцдцр…» Бу
пассаж да: «Йухуда эюрдцм ки, эцн ярзиндя йедди
сюздян артыьыны ишлятмяйя гадаьа гойулуб. Сюздян
истифадянин
нормасыны
мцяййняляшдирибляр.
Мян
сюз
нормамдан сона гядяр истифадя етмишям, анъаг щеч
олмазса биръя сюз демяк истярдим, олсун ки, бу
щяйатынмын ян ваъиб сюзц ола биляр. Анъаг олмаз. Лимит
гуртарыб…». Бир дя бюйцк ряссам Амедео Модилйанинин
сюзляри: мян сянин гялбини юйряндикдян сонра эюзлярини
чякяъяйям…
Бу
ясяр
мювъуддур.
«Жанна»нын
эюзляриндяки кядяр кятаны адлайыб йерийир. Щяр шей
сяняткарын ялинин алтындадыр, кядяря «дур» дейир, дурур,
«йери»
дейир,
Ибращимоьлунун
йерийир…
Ъавидя
Буну
щяср
бир
етдийи
дяфя
Вагиф
тамашада
да
эюрмцшям, Вагифин актйор кими бюйцклцйцнцн шащиди
олдум: кядярин ялиндян тутуб йеридирди…
«Гапы» шеириндя дя кядяр йерийир, кядярин
ялиндян тутан танрыдыр. Инсаны дярд ичиндя адам еляйян
танры… Дярд ичиндя адам олмаг Рамиз Рювшянин
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
174
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
няьмяляринин
ана
хяттидир.
Рамизин
бу
дцнйанын
«ишыгларыны» сюндцрцб адладыьы дцнйанын яшйа сярщядди
йохдур. Беля олдуьу цчцндцр ки, бурада истянилян идейа –
истянилян варлыг эерчяк дцнйанын эюзцмцзля эюрцлян,
щиссляримизля дуйулан, дады, тамы билинян яшйаларындан
даща ъанлыдыр. Дцнйадан айрылан хятт Аллащын дярэащына
апарыр. Оьлунун чякдийи аьрыдан цзцлян, дцнйанын
йанаьындан эюз йашы кими сцзцлян Зиба няня дейясян
юлцмц дя оьлу кими гаршылайыр.
Дейясян сяксянди юлцмдян ахы,
Йухун гачды дейясян.
Щеч кяс аъ эетмяйиб евиндян ахы,
Дур, газан ас, юлцм аъды дейясян.
Чых гапыйа, юлцм кцсцб эетмясин,
Сцрт цзцнц айаьына-ялиня.
Ня йахшы ки, бу дцнйада щяр кясин
Щаггы чатыр щагдан эялян юлцмя.
Дцнйа батыб оьулларын ганына,
Балыг кими ща чырпынар, чабалар.
Ня йахшы ки, юлцм эялиб апарар
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
175
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Аналары оьулларын йанына.
Бцтцн мятн бойу голумуза-гычымыза илишян,
эюзцмцзц алаъаландыран реаллыьын ашылмасынын шащиди
олуруг. Мятнин щяр бир мягамы, щяр бир нюгтяси реал
эерчяклийин «ашылма» мягамыдыр, таныдыьымыз щяр бир яшйа
там сцрятля ютцлцб-кечилир, архада галыр, мяканын бу
шякилдя
гят
едилмяси,
заманын
бу
формада
«габагланмасы» щяйатдан таныдыьымыз кейфиййят вя
сифятлярин шаирин йаратдыьы мятндя трансформасийасы вя бирбириня кечиди иля мцшайият едилир.
Аналары эюрцб чашар оьуллар,
бир оьул да анасыны танымаз –
Анасынын дярд долусу цзцнц,
цз долусу дярдини дя танымаз.
Алнындакы бир гырышы,
сачындакы бир дяни дя танымаз.
- Бу гары кимди: - дейяр.
Юлцм дейяр:
- Ананды!
- Йох, бу мяним анам дейил,
мяним анам ъаванды.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
176
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
О дцнйада щеч кясин, бцтцн доьмаларын бирбирлярини танымамасы бу дцнйада мювъуд олан бир
тясяввцрдцр. Шеирдяки бу мистик овгат мящз «юлцмцн
сифятляринин» танынмасына хидмят едир. Диггятля фикир
верилярся, ады чякилян шеирдя ян ъанлы варлыг еля юлцмдцр.
«Гапы» шеириндя ЮЛЦМ аллащла инсанын эюрцш йеридир. О
дцнйада бир-бириня «чяпяр кими гысылан» инсанлар цчцн
юлцм щяйатдыр, мювъудлуг формасыдыр, бу чяпяри ашмаг,
гойуб
эялдийимиз
дцнйанын
дуйьуларыны
бу
гара
торпагларда ъцъяртмяк мцмкцн дейилдир.
Юлцм, ня вар, ня дюйцрсян эюзцнц,
Нийя беля итирмисян юзцнц?
Юлцм, сян ки, айдан-эцндян айырыб
юмрцмцзц бизя пай-пай
бюлцшдцрян юлцмсян.
Бу дцнйада
сян щамыны бир-бириндян айырыб
О дцнйада эюрцшдцрян юлцмсян.
…Атамыз ол, башымызы сыьалла,
Анан сяня лайла чалсын, йатасан.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
177
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«Оьул» десяк – сян ня нанкор оьулсан,
«Ата» десяк – сян ня залым атасан…
Щярякят бурада, неъя дейярляр кобуд шякилдя,
бцтцн контурларыны цзя чыхарараг йох, «трансформасийа
цсулу»
иля
баш
верир.
Тящлиллярин
яввялиндя
мисал
эятирдийимиз метафора вя онун бцтцн мятн кясикляри
бойунъа тякрарланмасы садяъя тясир васиятсидир, образ
садяъя сюзляр, тясвир васитяси иля дейил, даща чох бир
яшйанын башгасына чеврилмяси йолу иля доьулур. Бу цсул
классик шеирдян эялян янянянин йени шяраитдя давамыдыр.
Диггят йетирин:
Гямдян инъялди вцъудум, олду йенэи ай киби,
Эюзляримя туш олалы ол щилали гашлар.
Эюзлярин
щилали
гашлара
туш
олуб
вцъудун
гямдян инъялмяси вя йени айа чеврилмяси Нясиминин
шеириндя адыны чякдийимиз образ трансформасийасынын ян
камил шяклидир. Нясиминин шеир поетикасында мцшащидя
олунан образ чеврилмяляри, кадрын архасындан башга
кадрларын эялмяси вя бу щярякятин чох сцрятля излянмяси
мисранын, поетик системин сцряклилийинин, юзцндян чыхыб
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
178
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
башга системлярдя ифадя олунма имканларынын ашыбдашмасына сябяб олур.
Бу динамик стихийа ади, ютяри бир щадися дейилдир,
о эетдикъя шеир мятнин апарыъы амилиня, йюнляндирян
яламятиня чеврилир. Образ трансформасийасынын сцряти шеирин
мющцр бяндиня кими артан сцрятля ирялиляйир. Нцфузетмя
еля сцрят эютцрцр ки, сяслярин, сюзлярин башэиъялляндириъи
сцрятя дюзмяйиб габыьы сойулур, сюзцн ъыздыьы бцтцн
сятирляр, бцтцн хятт вя контурлар позулур, йалныз щярякят
образы яйаниляшир вя йадда галыр, шеирдя мцшащидя едилян
сцрятля йаддашын дярин гатларына йерийир, йаддашын бу
гатларында йенидян шеир кими, бядии структур шяклиндя
доьулур.
Диггят йетирин:
Зцлфцня кюнлцм долашды, билмяди ашцфтя ким,
Зцлфцн уъундан ня чох-чох йеля вармыш башлар.
Хястя олалы кюнлцм ешгиндян, ей ъан паряси,
Ичярям гям мятбяхиндян дцрлц-дцрлц ашлар.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
179
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Тагятим таг олду гямдян, кечди юмрцм ащ иля,
Дярдимя дярман ня дерсиз, нейляйим, йолдашлар?
Шюйля йанар ешгин оду йцряэимдя, ей сяням,
Ким дутушмуш шюлясиндян щям гуру, щям йашлар.
Олмушам дярди-фяраьындан зяиф ол щяддя ким,
Эятирмязляр хяйаля нягшими няггашлар.
Юлдц ешгиндян Нясими, цшдя дцнйадан эедяр,
Сян мурад иля ъащанда гал, йаша чох йашлар.
Рамиз Рювшянин дя шеириндяки ъанлылыг мящз бу
просеслярин сябябиня алыныр, шеири охудугъа мисраларла
бярабяр инсанын мцщитиня гярибя бир доьмалыг щавасы
долур, доьма вязнин, щеъаларын, мисра, сюз вя гафийялярин
шцуралтындан эялян щиссиййаты доьмалыг мцщити йарадыр, бу
доьмалыг севэи ашылайыр. Бу мянада Рамиз Рювшян
шеиринин
поетикасы
шеиримизин,
бядии
тяфяккцрцмцзцн
кечмишиня вя яняня адланан бцтцн гайнагларына даща
чох шцуралтыйла баьланыр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
180
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ЮЛЦМ Рамиз Рювшян шеириндя юзэя вахтын, щяля
танымадыьымыз юлчцлярин, дяряъясини билмядийимиз
буъагларын, даща нялярин…бялиртисидир. ЮЗЭЯ ВАХТ беля
демяк оларса, Рамиз Рювшянин шеирляринин щяр шейи
гапсайан, анъаг щеч няйя тян эялмяйян заманыдыр. Бу
саатын ягрябляри щяр шейи бичиб кечся дя, из бурахмыр, йяни
щям дя ахан вахтын заманы олдуьундан ейни анда
дцнйаны якс етдирян, эюстярян ян мцхтялиф яшйалара
чеврилир, саатын эцзэц олмасы, эцзэцнцн бу дцнйа иля
ирреал эерчяклик арасында гапы кими тайбатай ачылмасы,
тайбатай ачылан гапынын эцняш шцасыны гайтаран гылынъа
чеврилмяси, бу гылынъын булудлары доьрайыб йаьыш
йаьдырмасы ахан, башга сюзля десяк, щесабланан вахтын
эюзля эюрцнмяйян гатларыны ачыр, тясвирдяки, щамыйа
мялум тящкийядяки ялчатмаз нюгтяйя йетишяндя адят
етдийимиз мянтиг дяйишир, бу мянтиг юзцнцн гясдиня
дурур, саатын ягрябляри еля сяслянир, саат еля чаггылдайыр
ки, еля бил милйон ил инсан няфяси дяймяйян евин ичиндя
гяфил эцлля ачылыр, евин дамындакы гушлар пырр еляйиб щавайа
учур… Гяфил ачылан эцлля ЮЗЭЯ ВАХТДАН эялян сясдир.
Бир аз эеъ,
Бир аз тез
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
181
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бцтцн эцлляря хал дцшяъяк,
Юлцнцн бцкцлдцйц кяфян
Ичиндяки сирдян йыртылаъаг,
Эюйдян бахан мат галаъаг…
Щяр шей кюкцндян гырылыб, гачыб
Фязанын бошлуьундан салланаъаг,
Дцнйа дедийимиз тярсиня чевриляъяк
Шумланаъаг бу дяфя
Йерин цстц йох, алты, Яввял юляъяк инсанлар
Сонра йашанаъаг юмцр,
Торпаьын алты шумландыгъа
Кющня юмцрляр дириляъяк
Кющня дярдляр бар веряъяк…
Инди йедийим алма
Кимин дярдиди, эюрян
Дишим гамашыр, аллащ!...
Вя бурда Румини хатырламамаг олмаз:
Ийи инсанларын няьмяляри
Та йухарлардан ашаьылара
Эцняш ишыьы кими енийор..
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
182
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рамиз Рювшянин бядии тяфяккцрцндя бу дцнйа,
эерчяклик бцтцн бялирляри иля мящз там юзэя вахт кими, там
юзэя юлчц ващиди кими гавранылыр. Бятниндя кюрпями
эяздирян гадын, башымы дизиня гойуб аьларам, бу
ютян юмрцмцн эцнащларыны эюзцмцн йашыйла йуйуб
аьларам…Бу бятн реал вахтла-эерчякликля шаирин
гаврайышындакы, бядии тяфяккцрцндяки заман арасындакы
сядд кимидир, онларын бир-бирляриня нцфузу бу бятнин ичиндя
вя чюлцндя ъяряйан едир, неъя: йяни, онлар бир-биринин
дахилиндя, ичиндя дейил, паралел йашайырлар, бу мцвазилик,
щярякятлярин паралел мцстяви цзяриндя гавранылмасы бядии
мятндя эюзля эюрцнмяйян тохумларын ачылмасына,
гярибя, щям дя сирайятедиъи сясин, темпин, мелодийа
структурунун йаранмасына мейдан ачыр, бу сяс щям дя
мейдан охуйур, тонундан билинир ки, йухарылардан
ашаьылара эцняш шяфягляри кими еня билмяк цчцн
чийинляриндяки аьыр йцкдян хилас олмалы, гуш кими ганад
ачмалыдыр. Йцкдян хилас олмаг инады – йяни, ейни
заманда щям дяринляря баш вурмаг, щям дя ян уъалара
уча билмяк ещтирасы паралел дцнйадакы щяр шейин мцтляг
йад яшйа кими гавранылмасыны дигтя едир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
183
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бу шеири дя ъырыб атдым,
Учду каьыз парчалары.
Эюйдя гушлар димдикляди
Мисралары, щеъалары.
Щяр сюзцм –
Бир гушун дяни,
Димдиклянди дярдим-гямим,
Димдиклянди бу гялбимин
Аьрылары, аъылары.
Бяхтим ачылды бу сабащ,
Эюйдя учан шеиримя бах!..
Ахыр ки, уъалдым, аллащ,
Мян дя эюрдцм уъалары…
Бу мцхтялиф рянэлярин, шеирин, мисранын дахили (щям
дя батини-!) ритминдян гопан «сяс шцлцзляринин» бир-бириня
сармашараг инадла уъалара, юзцндян йухары, эюйлярин
сонсузлуьуна ъан атмасы Рамизин демяк олар ки, бу
кими бцтцн няьмяляриндя нязяря чарпыр. Бунун мянасы
ися йухарыда тясвир етдийимиз «паралел замандан»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
184
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гуртулмаг, бу заманын релсляри цзяриндян кянара
сычрамаг (юзц-юзцнц вурмагдан, басталамагдан йан
кечмяк…) вя еля бир мягамы сечмякдир ки, бцтцн дцнйа
овуъ ичиндя олдуьу кими эюрцнсцн, сейр едилсин. Ясас
поетик принсип няйя ясасланыр, даща доьрусу няйин, щансы
ясас стркутурйарадыъы юзцлцн цзяриндядир? Шеирин
яввялиндян сонуна кими дахили ритм трайекторийасыны
излямяли олсаг, эюрярик ки, щяр пычылтыдан, сяс
гаммасындан вя щяр мисрадан сонра мятнин щавасыны
эенишляндирир, шеир «ирялилядикъя» онун йаратдыьы мцщитин ичи
вя сынырлары даща да эенишлянир вя нящайят сонда «шар»
йухары галхыр, йерин – ейнизаманлылыьын ъазибясиндян
гуртулур, анъаг дахили ритмин сяйащяти бурда битмир вя
цмумиййятля битмя, тамамланма овгатыны ашыламыр, чцнки
ъазибядян гопуб уъалара йцксялмя щяля ишин
башланьыъыдыр. Цмумиййятля беля бир факты гейд етмяйя
дяйяр ки, Рамиз Рювшянин йарадыъылыьында синтез бир
поетик фигур кими чох ишлякдир, чохфунксийалыдыр, йяни шеир,
бядии мятн бир елемент – бир релс цзяриндя эетмир,
мцмкцн гядяр ян мцхтялиф вя ола билсин бир-бириня
семантика бахымындан уйушмайан компонентляри дя
ящатясиня алыр, шеир мятни ян мцхтялиф текстлярин, поетик
овгатларын ичиндян сцзцляряк доьулур, бядии мятнин
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
185
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йаратдыьы мцщитин сынырлары эенишляндирян щавасына чеврилир.
П.А.Флоренскинин мягалясиндян бир пассажа диггят
йетиряк:
«Принсипиал шякилдя дейиляси олса, килсядя щяр шей бирбириня сармашыр: кился архитектурасында, мясялян, щятта
фрескалар цзяриндя эязян вя эцнбязин бцрълярини
гуъаглайан, юз щярякяти вя сармашмасы иля килсянин
архитектура мяканыны сонсуз шякилдя эенишляндирян,
хятлярин гурулуьуну вя сяртлийини йумшалдан вя онлары бир
нюв яридяряк щяйаты да щярякятя эятирян мавийя чалан
бцхур кими ян кичик еффектляр нязяря алыныр…Дин
хадимляринин эязяркян щярякятляринин пластикасы вя ритмини,
гиймятли парчаларын ойуну вя гарышмасыны, ятирли маддяляри,
минлярля йанан шамын ишыьына бялянмиш атмосфери, даща
сонра кился тамашасынын юз даирясиня тякъя тясвири
инъясянят сащялярини дейил, щям дя вокал мусигини вя
поезийаны ъялб етмясини хатырладаг, онун юзц ися мусигили
драм естетикасынын мцстявисиндя йерляшир… (Флоренский
П.А. Кился тамашасы инъясянятлярин синтези кими)».
Рамизин няьмяляриндя дя мцхтялиф сяслярин вя
мелодийаларын бир-бириня сармашмасы щадисяси мцшащидя
едилир. «Няьмя» жанры етибары иля Рамиз Рювшян
поетикасында гярибя вя щям дя чох мараглы ракурсда
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
186
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
чыхыш едир вя юз поетик потенсиалыны ифадя едир. Мялум
жанрын поетик потенсийасындан вя йаддашындан
«мягсядли» шякилдя истифадя, кющня иля йенинин бир-бириня
сармашмасы (…еля бил ки, кился айини йериня йетирилир),
нятиъядя йени мяна конденсатынын йаранмасы, кющня
йаддашын цзяриндя пющрялянмяси, бир нюгтядя щяр икисини
ифадя етмяси «жанр тябяддцлаты» йарадыр; классик
ядябиййатын жанр поетикасындан билирик ки, тямиз, йалныз
«юзцндя шей» олан жанр йохдур вя истянилян жанр илкин
«гарышма матрисасындан» узаглашан кими йа юлцб эедир,
йа да трансформасийайа уьрайыр. Молла Пянащ Вагифин
гошмаларында Фцзули гязялинин «шцуру» щяля нисбятян
ойагдыр, бу гошмалар щардаса щям дя мцасир
гязяллярдир, «кечмиш аьлы» башында олан жанр юлчцляридир вя
еталонудур. Молла Пянащ Вагифин щцняри янянядян
гачмасында йох, йени йолу мящз онун ичиндя, онун
маршурутлары дахилиндя тапа билмясиндядир. «Яэяр йени
сяняткар кющня сянят нцмунясиндян юзцмлц шякилдя
истифадя едя билирся, беля бир мцяллиф юз ясяриндя ян зянэин
имканлара малик мяна конденсаты тапа биляр» (Минералов
Й. Фярди цслубун поетикасы, М. 1986). Беля олдугда
янянянин ютцрцлмяси синхрон шякилдя, модернисмя йер
гоймайан бир просеси ещтиыва едир. Биздя сон илляр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
187
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
модернизм мящз яняняйя радикал мцнасибят цстцндя
кюклянмяси иля сяъиййялянир вя бу гярибя дя олса (йахуд
эцлмяли дя олса), артыг кяшф едилмиш шейлярин бир даща
кяшфиня эятириб чыхарыр. Яняняйя вя поетик йаддаша вя
щям дя бядии йарадыъылыьа беля радикал, тцнд, щеч няйля
щесаблашмайан мцнасибятин мейдана эялмясини яслиндя
поетик яняня йох, сийаси-идеоложи шяраит дигтя едир. Вагиф
Сямядоьлуну бяйянмяйянляр модернизмдя вя
авангардчылыгда ондан узаьа эетмир, щятта она
йахынлаша билмирляр. Мясяля, йухарыда хатырлатдыьымыз
амилдядир. Бу барядя бир аз сонра. Рамиз Рювшянин
поетик йаддаша вя яняняйя мцнасибяти Молла Пянащ
Вагиф еталонуна вя давранышына маликдир, эярайлынын
няьмяйя чеврилмяси ортайа йени имканлар мейдана
чыхарыр: поетик йаддашын сынырлары эенишлянир, эярайлыдан
няьмяйя адлайан йени мяна конденсаты юз имканлары
етибары иля шеири мцяллифдян даща да узаглашдырыр,
узаглашдырыр ки, щисслярин, дуйьуларын фярдилийини, эярайлыда
эюрцнмяйян чаларларыны даща сярбяст вя азад шякилдя
ифадя етмяк мцмкцн олсун, мющцр бянд (щям дя
тяхяллцс) эютцрцлцр ки, кющня янянинин чярчивясиня
гайытмаьа йол галмасын, жанрын нормативляшмя йолу
баьлансын, бу щалда бядии мятни йарадан адамын
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
188
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
шяхсиййяти, яхлагы, щадисяляря сабит яхлаглы мцнасибяти
йени дахил едилян мяна конденсатынын структурйарадыъы
юзцлцня чеврилир. Форма иля мязмунун бир-бириня кечиди
сонсуз вариасийаларда тякрар едилир вя о гядяр давам едир
ки, онлардан айры-айры нясняляр кими бящс етмяк мцмкцн
олмасын. Яхлаги мювге, онун шаирин йаратдыьы бцтцн
мятнлярдя тякрарланмасы, эюрк олмасы…шаирин юзц цчцн
бир чярчивя йарадыр: бу няфяс сяниндир вя сян мяни
мейданда тяк гойуб башга «няьмя» охуйа билмязсян.
Диггят йетирин:
Мянимки аллаща галды,
Алынмадым, баща галдым,
Юзцм баха-баха галдым
Щамыны ютцрдцйцмя.
Цряйим ятди, даш дейил,
Кирпийимдяки йаш дейил,
Севинин, ялим бош дейил,
Эцлмяйин эятирдийимя.
Эюзцм йуху йата билмяз,
Ана билмяз, ата билмяз.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
189
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Гызыл ола, чата билмяз
Тапдыьым итирдийимя….
Бу, инсанын йашадыьы щяйатын шяклидир, щяр шейдян,
бцтцн талелярдян айрылан (фярглянян йох, мящз айрылан!),
инсанын виъданын эюзцйля бяйяниб юзцня тале, гисмят
сечдийи бир йолдур. Шеир цч бянддян ибарят олса да,
семантик планда тягдим едилян щяйат китабынын щяр бир
сящифясини сябирля чевирир, дцшцнцр, тякрар-тякрар эерийя
гайыдыр вя йеня кечмиши вя йа кечмишля эяляъяйи бир
нюгтядя дцшцнмяли олурсан. «Мянимки аллаща галды…»
бу ифадя ади нитгдя йалныз конкрет тясадцфыля баьлы олараг
ишлядилир. Щяр шей битиб, тцкяниб, бцтцн йоллар баьланыб,
бцтцн шанслар йаныб, аллаща едилян бцтцн дуалар эери
гайыдыб, анъаг йеня: мянимки аллаща галды. «Алынмайыб,
баща галмаг» йухарыдакы бцтцн семантик йозуму
дяйишдирир, щамы сатылды вя йа щамы алынды, бу мятаща эюзц
дцшян олмады, йер цзц башдан-айаьа йаланла сцсляниб,
щяр шей – бцтцн ал-вер дар бир чярчивянин ичиндя тцьйан
ется дя, дцнйа да башыны ашаьы салыб бу дар доланбаъын
ичиня эирмяйя эирявя эязир…Дцнйа бу гядяр зир-зибилин,
йаланын, бющтанын.. алтында инляркян, чирклянян щяр бир
сащя мяним ялимдян чыхыр, мяндян эедир, щамы
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
190
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
ютцрдцйцмя баха-баха, щеч кяся сатылмасам да, ян чох
удузан мяням: гызыл ола, чата билмяз, тапдыьым
итирдийимя…
Анъаг… бу олса-олса семантик тящлилдир, шеирин
неъя дейярляр физики сярщядляри бойу «данышылан» наьылдыр,
шеирин анъаг бу семантик гцтблярдян ибарят олдуьуну
дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Беля ки, тягдим едилян
шеирин мятни бир-бириня дабан-дабана зидд «кясиклярдян»
ибарят олмагла, мящз мятнин башындан сонуна гядяр бир
мцлащизяни, даща доьрусу щяйат тяърцбясини «истисна
едян» яксликлярдян ибарятдир. Бу яксликляр сынанмыш,
нящайят дяйишмяз щяйат тяърцбясиня чеврилмиш нюгтяйя
дяйир вя эери гайыдыр. Щяр шей карусел кими фырланыр, бир хятт
бойунъа дювря вурмаг цчцн хяттин мцяййян нюгтясиндя
трайекторийадан ашаьы енир, бир ан «чякисизлийя дцшцр»,
инсан юзцнц эюйцн йеддинъи гатында щисс едир, бцтцн
хатирляр позулур, йаддашын сахланъындакы бцтцн кющнякцрцш, инсанын итирмяйя гыймадыьы шейляр гейбя чякилир, бир
анлыьа да олса йаддаш итир…Щяр бир бянд вя демяли ады
чякилян щяйат тяърцбясинин щяр дяфя юзцнц тясдиглямяси
бошлугдан сонра йаддашын бярпасына бянзяйир. Йаддаш
бярпа едилир, инсан гябриндян чыхыб йолуна давам еляйир:
эюзцм йуху йата билмяз (?) , ана билмяз, ата билмяз,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
191
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
гызыл ола, чата билмяз, тапдыьым итирдийимя…Бу мятнин
компонентляри, йухарыда хатырлатдыьымыз «мяна
конденсатлары» еля йоьрулуб, еля бир фящм цзяриндя
гурулуб ки, дящшятли йаланын, дцнйанын щяр ики цзцнцн
йаландан гызардыьы бир дюврдя бу сюзляри дейян адам
сабащ, сюзцня дюнцк чыхарса, шеириндян айрылыб щяйатда
бир дюнцклцк едярся, шярин гуллуьунда дурарса, шеир бир
структур, бир тикили кими даьылыб чюкяр. Шеирин формасы да
орада ифадя едилян щадисяляри габарыг шякилдя нязяря
чарпдырмаг мягсяди иля онлары сахлайыр, неъя дейярляр
«дондурур» вя йа яшйалашдырыр. Форма еля гурулур ки,
мцяллиф дедийи сюзцн архасындан биръя аддым да олса
чякилиб кянарда дура билмяз. Бу мцлащизяни неъя изащ
етмяли? Г.К. Косиковун «Ъящянням машыны» китабындан
эютцрдцйцмцз ситата диггят йетиряк: «Мялумдур ки,
форманын мащиййяти мящз ондадыр ки, о, сонсуз вя баша
чатмамыш щяйат аыхынын ичиндян мялум предмети,
щяйаъаны вя йа щадисяни эютцряряк, онлара сащибляняряк,
онлары гялибя салараг вя мящдудлашдырараг, онларын
образыны йарадараг тясвир едилян щадисяни ифадя едир вя
яшйалашдырыр. О, бу щадисяни мцяллифин ирадясиня табе едир,
йяни тясвир едилян щадисяйя истянилян ишлянмиш мювзуйа
хас олан тамлыг вя бцтювлцк эятирир, анъаг еля бунунла да
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
192
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
форма яшйа цзяриндя юз щюкмранлыьыны бяргярар едир –
форма яшйайа юзцнц там вя билаваситя ифадя етмяйя
имкан вермир, ону сярбяст изщар щцгугундан мящрум
едир, чцнки истянилян «бядии тамамланма» юз мащиййяти
етибариля «зоракылыьын нюв мцхтялифлийиндян башга бир шей»
дейилдир».
Бурада мараглы ъящятлярдян бири мцяллифля щяйат
щадисяси арасындакы мцнасибятлярин форма васитяси иля
яшйалашмасы, форма иля мцяллиф арасында ябяди,
дюнмяйян, дайансмайан бящсляшмянин вя говьанын
эетмясидир. Адятян бу «гансыз мцщарибя» кадрдан
кянарда галыр. Кадрын ичиндя оланлар башымызы о гядяр
гатыр ки, мялум форманын мцяллифя неъя мцгавимят
эюстярмясинин фяргиндя олмуруг. Бу говьанын формасы вя
реаллашма модусу щяр бир бюйцк сяняткарда
юзцнямяхсус рянэ вя чалар газаныр, онларын бядии
тяфяккцрляринин ян фяргляндириъи вя юзцмлц хцсусиййятляри
дя мящз бу мягамда мейдана чыхыр. Мящяммяд
Фцзулинин гязялляриндя «зоракылыьын нюв мцхтялифлийи» бир
ялдя ъямляниб, Фцзулидя севдийи форма иля (…гязял де ки,
мяшщури-ъащан ола, охумаг да, йазмаг да асан
ола…) дцшмянчилийин майасындакы севэи мялумдур,
мящз бу севэигарышыг дцшмянчилик мятндя азадлыьын ейни
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
193
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
заманда щям максимум масштабда ифадясиня, щям дя
бу азадлыьын сон нюгтясиня гядяр боьулмасына шяраит
йарадырды вя мящз буна эюря дя шеир мятни бир-биринин
ичиндян чыхан вя сону эюрцнмяйян мин бир эеъя
наьылларына чеврилирди. Гырхынъы гапы ачылмырды, щяр бир йени
гязялдя тязя гапы, бундан сонра йеня тязя гапылар
эялирди… Щяр шей бир ялин щакимиййяти алтында олдуьундан,
ямрляр вя эюстяришляр бир мягамдан верилдийиндян, бцтцн
семантик структур сон щцъейрясиня гядяр йцкляндийиндян
форма иля мцбаризя мцряккяб эедишли ойуну хатырладыр.
Мцгавимят гырылана йахын шаир сон силащына ял атыр, цсйан
едир, дуйьуларыны сярбяст шякилдя ифадя етмяйин щясрятини
цсйанла чыьырыр: йанды ъаным щиър иля, вясли-рцхи йар
истярям…
Фцзули кющня форманын, бу мцряккяб канонлар
системинин дахилиндя о гядяр мцряккяб ойунлар ойнайыр
ки, няфяс дярмяйя йер галмыр, онун форманын дахилиндяки
азадлыг щясряти мящбяс нисэилиня, ъящянням щяйатына
дюнцр. Фцзулинин гейри-ади, космик образлары,
чохмяртябяли метафоралары, сюздян уъалтдыьы гцлляляр,
тикилиляр вясл цмидини бир аз да гялизляшдирир вя нятиъя етибары
иля мцмкцнсцз едир. Йеэаня чыхыш йолу ЮЛЦМДЦР
(…азадлыьын ян мютябяр тязащцрц кими.. - Кожев). Рамиз
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
194
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Рювшянин Фцзули щаггында фикирляриндя дя буна бянзяр
йерляр вар: «Аллащдан савайы бу дцнйада шякли, сифяти
олмайан щеч ня йохду. Поезийанын да нечя-нечя шякли,
сифяти вар. Фцзули бизим поезийамызын гоъалыг сифятиди.
Гярибяди, шеирин, сянятин ня олдуьуну аз-чох
аьлымыз кясяндян, бу дцнйада 62 ил юмцр сцрмцш Фцзули
бизим тясяввцрцмцздя 68 йашлы НИзамидян дя, 80 йашлы
Вагифдян дя гоъады. Вя бу тясяввцрц биздя йарадан
тякъя Фцзулинин щамыйа бялли олан шякли дейил. Фцзулинин
гоъалыьы онун цзцндя йох, сюзцндяди. Кафканын мяшщур
ифадясини бир балаъа дяйишиб десяк, «Фцзули анадан
йорьун вя гоъа доьулмушду». О йорьунлуг Фцзулинин
шеирляриндя дя дуйулур.
Бизим щаггымызда юз билдийимиздян гат-гат чох
шей билян, индийяъян башымыза няляр эялиб, индян беля
няляр эяляъяк, - щамысындан хябярдар олан о шеирлярин
тякъя бизя аьламаьа вя бизи аьлатмаьа эцъц чатыр. Бизя
кюмяк елямяйя о шеирлярин эцъц йохду. О шеирляри йоран
да, бялкя еля бу «эцъсцзлцйцн» язабыды».
Форманын мцяллифи юз ичиндя яритмяк, щялл етмяк
ещтирасы щеч бир шеирдя битмир, бцтцн йарадыъылыг бойу
давам едир, щяр бир йени шеир бу говьанын даща аьыр
формасына чеврилир. Гаршысыалынмаз щяйат ахыны ичиндян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
195
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
щадисянин сечилиряк эютцрцлмяси дцнйанын милойон-милйон
тясадцфляриндян биридир. Бу щадисянин, црякдя гяфил
доьулан дуйьунун неъя дейярляр, «образынын
чыхарылмасы», сырф яшйалашмасы Фцзулинин бядии
тяфяккцрцндя бир гялибин ичиндя доьулур, бу гялибин
ичиндяки «щакимиййят ещтирасы» дцнйанын цстцня йерийир,
вар эцъц иля дцнйаны юз рянэиня бойамаг истяйир.
Фцзулинин бядии тяфяккцрц дцнйаны мцряккяб, гырышлар
алтында эизлянян сирляр кими гаврайыр вя онунла говьада
чох мцряккяб, бязян баш ачылмаз метафоралар ишлядир.
Фцзулинин щадисяни олуб-битмиш (щазыр) бир нясня кими
эютцрцб тящлил етмяси (даща доьрусу, сорьу-суала
тутмасы), щяр бир шеириндя эетдикъя даща чох гялибляшир, бир
мящбясин гапысы о бири мящбяся ачылыр вя беляъя сонра
гядяр форманын мцяллифин ирадясини юзцня табе етмя истяйи
беляъя «йериндя сайыр», ирялилямир.
«Бцтцн мювъуд вя тарихян олмуш бядии формалар
бу зоракылыьын васитя вя цсуллары иля бир-бирляриндян
фярглянмишляр, мадам ки, онларын юзляри форманын ичиня
тюкцлмцш щакимиййят принсипиндян имтина едя билмязляр
вя истямязляр. Мящз буна эюря дя щяйатын бойнундакы
бойундуруьу тулламаьа ъящд эюстярян истянилян
«юзцнцифадя» установкасы форма иля гачылмаз конфликтя,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
196
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
даща сонра ися она гаршы романтик вя постромантик
парадигма дахилиндя ян азы ики истигамятдя ъяряйан едян
цсйана эятриб чыхарыр. Яввяла, бу – форманы бцтцн
бирбашалыьы вя гядимлийи иля, щеч бир топосдан
ещтийатланмадан субйектив емосионаллыьын эцълц тязийги
иля сындырмаг ъящдидир. Бу – «илкин йаддаша»
(М.М.Бахтин), илкин, Адямин дилиня (Р.Барт) гайытмаг
арзусудур, щяр дяфя юз тямизлийиндя фярдин субйективлийини
шейлярин юзляринин эцнащсыз вя илкин мяналары Иля
бирляшдирян мцтляг аудентик, ващид вя тякрарсыз
йарадаъылыг актыны арзуламагдыр , щяля руссоизмин
аьушунда доьулмуш, яввялъя романтикляри бясляйян,
даща сонра ися Верлени, Рембону, бир чох символистляри
вя сцрреалистляри илщамландыран арзудур. Анъаг беля
арзунун эерчякляшмямяси еля бир садя фактла шяртлянир ки,
истянилян, сюз ичиндя ифадя едилмиш (йяни формайа дахил
олмуш) гой лап ян уникал щяйяъан эетдикъя бяркийян вя
ону йарадан цзяриндя щакимиййяти яля алмагла юз
топосуна чеврилир». (йеня орада, Косиков).
Рамиз Рювшянля форма арасындакы бящсляшмянин
бцтцн фялсяфясини ача билмяк цчцн яввялъя онун эянълик
чаьларында йаздыьы «Йорьунлуг» шеириня нязяр салаг. Бу
шеирдя йухарыда гейд етдийимиз кими, шаирин поетикасында
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
197
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
яввялдян сона гядяр излянялн «образларын сонсуз
сыраларла бир-бириня кечиди» щадисяси нязяря чарпыр вя ясас
поетик структур да мящз бу принсипя сюйкянир. Рамизин
сярбяст вязндя йаздыьы шеирляри чох асанлыгла щекайя кими
охумаг мцмкцндцр. Бунун юзц неъя дейярляр «форма
иля ябяди говьанын» бялиртисидир, йяни, щеъалы шеирдя
мцяллифин чох айдын, бири-бириндян айдын мянтигин, беля
демяк оларса, поетик мцщакимянин дурьу ишаряляри иля
айрылан поетик дцшцнъя структуру дярщал дяйишир, няср
тящкийясинин ганунауйьунлугларына табе олур. Анъаг
халис нясрдян фяргли олараг бу типли шеирлярдя бцтцн ящвалат
бир-бириня кечян образларын шякидяйишмясиндян «щюрцлцр»,
мцяллиф шеирля нясрин сярщяддиндя «дайанараг» шяклини,
габыьыны дяйишян гярибя, шеир практикасында аз растланан
образлар васитяси иля эерчяклийин эюзцмцзя эюрцнмяйян
гапыларыны ачыр, анадилли шеиримиздя бизя таныш олан
образларын натурасыны чох сярбяст шякилдя дяйишир, еля бир
мятн йарадыр ки, сюйлянилян ящвалаты сонсуза гядяр
узатмаг азадлыьы баш галдырыр. Шаирин форма гялибинин
ичиндяки дуйьулары мятнин шярти сярщядлярини ютцб кечир,
реаллыьа гарышыр, охуъу да бу ящвалатлы шеирлярин
гящраманына чеврилир. Тясадцфи дейил ки, Рамизин бу типли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
198
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
шеирляри щяр щансы бир щекайядя тящкийя експозисийасына
бянзяйир:
Айын ораьа бянзядийи
Щямин эеъядя,
Бцтцн эцнц
Сцнбцл бичян гадынлар
Йорулуб йатмышдылар сцнбцллярин ичиндя.
Сызнаг-сызнаг,
Дидим-дидим олан
Йорьун голларындан башга
Бцтцн бядянлярийля
Эирмишдиляр йухуйа.
Ибращимин анасынын гулаьына
Йухуда бир сяс эялди.
Сол эюзцнц ачды…
Саь эюзц
Ики эюзчцн щесабланмыш
Бцтюв, дадлы бир йухунун
Ляззятиня дюзмяди,
Юз-юзцня ачылды.
Вя…
Бу эюзляр эюрдцляр ки,
Аллащ эюйдян дцшцб
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
199
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Айы ораг кими
Алыб ялиня
Бичир зямини.
Шеирдя ващид тящкийяни йарадан бцтцн елементляр,
«образ кадрлары» мянтиги ардыъыллыгла излянир, бу
шякилдяйишмяляринин ичиндя бир дяйишмяз образ вар:
гадынлар сызнаг-сызнаг голларыйла о гядяр ишляйирляр ки,
ораг тутан голлар йухудан «чюля чыхыр», йатмыр, бцтцн
дяйишмяляр бу елементин цстцндя дайаныр, щамынын дярин
йухуда олдуьу эеъядя Ибращимин анасынын гулаьына
эялян сяс «йерийир» вя бу щярякят сон дяряъя тутумлу вя
контурлары айдын эюрцнян «прозаик» деталларла яйаниляшир
(…сол эюзцнцн ачды, саь эюзц ики эюзчцн
щесабланмыш бцтюв, дадлы бир йухунун ляззятиня
дюзмяди, юз-юзцня ачылды…). Образын бу дяряъядя
яйанилийи, вязиййяти (йорьунлуьу) бу шякилдя, ясас
мащиййяти етибары иля ачыб-эюстярмяси, бир сюзля щадисянин
конкрет шяклини бцтцн ъанлылыьы иля рясм етмяси гейри ади
пассажлара кюрпц салыр, Аллащын эюйдян дцшцб, айы ораг
кими ялиня алыб зямини бичмяси йорьун гадынларын тясвири
конкретлийини дя цстяляйир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
200
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Сонра гулаглар ойандылар,
Ешитдиляр
Отаьын
Сцнбцл гарышыг кясиб тюкдцйц
Сясляри.
Сонра Ибращимин анасы
Бцтцн бядянини дартыб чыхартды
Йухунун ичиндян.
(Голлары онсуз да ойагды!)
Голларына дирсякляниб
Айаьа галхды.
Сясляди йатанлары.
О бири гадынларын
Яввял гулаглары ойанды,
Сонра эюзляри.
Сонра бцтцн бядянлярини
Дартыб чыхартдылар
Йухунун ичиндян.
Бир тящяр,
Йухусуз голларына
Дирсякляниб галхдылар.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
201
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Тякъя бятниндяки кюрпяйля бярабяр йатан
Щялимянин голлары ойаг дейил. Щялимянин голларыны «ики екиз
кюрпя кими дизляринин цстцня гойуб онлара лайла чалмасы»
мяркязи образын мювгейини сарсыдыр. Шеир мятниндя кюк
салан реаллыьын «кюйняйи ъырылыр», бу гядяр эюз
алаъаландыран реаллыг бу аьырлыьа дюзмцр, юз-юзцня, юз
йцкц алтында даьылыр, бир эюз гырпымында тящкийя
доланбаълары итир, форма иля мцбаризя бу шякилдя баша
чатыр. Франсыз философу Морис Бланшо «мятндя юлцм азадлыгдыр» дейирди. Бланшо даща сонра йазырды: «….Дярк
едилмиш бошлуг, щцдудун юзцнцн щцдудунда юлцм
горхулу турйук, егзистенсиал фокус: бу метафизик
атраксийон баш эиъялляндирир вя мцтляг, ябяди азадлыг
щиссиййатыны доьурур». Даща сонра, Бланшойа эюря,
«…ядяби йарадыъылыг, щяр щансы яшйа вя йа инсандан
бящс едяркян юзцнц еля апарыр ки, санки онлары тязядян
йарадыр, онлары бошлуьун ичиндян эюрцр, сейр едир…»;
бундан башга, щягиги йарадыъы просес дягиг мягсядя
малик олмадыьындан, йяни конкрет олараг щеч няйя ъан
атмадан йохлуьун ичиндя инкишаф едир; Щеэелин ифадяси иля
десяк, «йазычы йохлуг кими, щечликдя иш эюрян фигур кими
бой атыр». Бцтцн бу фикирлярин мянтиги давамы, йахуд бу
фикирляря бир гядяр мцхалиф тярздя беля бир мцлащизя иряли
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
202
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сцрмяк олар ки, мятндян йалныз ЮЛЦМ саламат чыхыр,
йарадыъылыг просесиндя мцяллиф щяр дяфя юлцр, йахуд юлцмя
мяруз галыр, онун йаздыьы ясяр ися башгалашыр,
трансформасийайа цьрайыр, чцнки ясярин йазылмасындан,
дцйнайа эятирилмясиндян мягсяд инсанлара азадлыг бяхш
етмякдир, мцяллиф щяр дяфя цзаглашдыгъа, юлцмя мяруз
галдыгъа инсан азадлыьынын сферасы бир о гядяр эенишлянир,
чцнки Рамиз Рювшянин юзцнцн тякрар-тякрар дедийи кими,
шаир еля бил ки, йерля эюй арасында бир озон тябягясидир,
ъямиййятин, сосиумун бцтцн щирсини-щиккясини, щеч бир
филтрдян кечмяйян гурумуну ъанындан кечириб юлмякля
ъяймиййяти дирилтмялидир, хилас етмялидир, бу мянада шеир
Искяндярин ахтардыьы дирилик суйуна бянзяйир. Торпаглары
дцнйанын бу башындан о башына узанан дилля – бу
нящянэ вя эцъц ашыб-дашан, аз гала щяйаты явяз едян
васитяйля шаир растлашдыьы щяр шейин образыны чыхарыр,
онларын адларыны дяйишдириб юз билдийи шякля салыр (…даьлар
арасында дяря, дяринди йуху кими, даь-даьа думан
эюндяряр севэи мяктубу кими…) яшйа вя щадисялярин
шаирин «дил образларына» трансформасийасы мятнин ичиндя
дящшятли тябяддцлат йарадыр. Щяр шейдян яввял дилля юлцм
арасында. Бу интиригадан мягсяд мцяллифин ялиндяки
образлары онун ялиндян алыб дцнйайа, инсанларын
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
203
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
азадлыьына говушдурмагдыр. Танрынын шаиря вердийи
миссийа бундан ибарятдир. Рус тядгигатчысы Д.А.Пашкин
йазыр : «Дилля юлцм арасындакы интирига сещр эятирир,
сещрляйир. Биз ону щисс едирик, йашайырыг, ону верилмиш,
ясас бир шей кими гаврайырыг. Бу эцн епитафийа поетикасына
мараг тясадцфи дейилдир: дилдя йува гурмуш, ъанлы шейляр
доьуран ейни заманда дящшятли вя щяйяъанландырыъы бир
щадисядир. Юлцм дилин архасында эизлянир вя онунла
бирликдя тяшриф эятирир. Бюйцк вя кичик юлцмлярин эащ
ъилвяляндийи, эащ да мяналы шякилдя донуб галдыьы
мятнлярдян кечя-кечя биз дя сюзцн ясл мянасында щяр
дяфя вя эерчякдян юлмцрцкмц? Ленски (Пушкин) вя Иван
Иличля (Толстой), Миранда (Фаулз) вя Патла (Ремарк)
бирликдя. Мцяллифин юзц ися варлыьын лап дибиня еняряк
Танатосун эюзляринин ичиня бахмырмы? Дил юлцмц ещтива
едя билирми? В.Йанкелевичин йаздыьы кими : «юлцмцн
йаратдыьы ифрат мутасийа дил чярчивясиня сыьмыр». Дил
эеридюнмязлийин сонлуьу гаршысында, щям дя юлцмцн
горху тюрядян цзячыхмазлыьы гаршысында эцзяштя эедир.
Юлцм диля йийялянир, ону бир мямлякят кими яля кечирир вя
о, тотал дематериализасийанын, мортал карнавалын нювбяти
гурбанына чеврилир; о артыг юзцнцн ясас функсийаларыны иъра
едя билмир: тясвир етмяк, эюстярмяк, мцяййянляшдирмяк.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
204
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Анъаг дил – юлцм,-дейя сясляня биляр. Вя бурада
партлайыш баш верир – мякан дышына ачылан пянъяря,
гара хронотоп дешийи, бу мяканда юлцм дягиг
тясяввцрцн сярщядляриндян кянарда, сярщяддян о
тайдакы шизоид дискурс ильымында неъя олмаса да дяф
едилян вя йашанан ишаряви щадисяйя чеврилир».
Эюйдя йедди сятир ъызан
О эюй гуршаьына бах.
Кимди ону йазан? Аллащ!
Севэи мяктубу кими.
Бир бах бу аь кяпяняйя,
Санки гоша варагды.
Учур чичякдян чичяйя,
Севэи мяктубу кими.
…Щачан ашар бу сцмцкдян,
Ятдян олан асары?!
Рущум учар эюйя сары,
Севэи мяктубу кими…
Фикир верирсинизся, йухарыда эюстярилян просес бу
кичик шеир парчасында дягигликля ъызылмышдыр. Эерчякликдя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
205
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
растланан щяр бир яшйанын «гуру ады» галыб, онлар дилин вя
шаирин ирадяси иля башга шякля дцшцб, бу шякил, бу эюрцнцш
юзцйля щямин яшйаларын олдуглары мяканын сынырларыны
дяйишдирир, даща доьрусу танрыйа гядяр эенишляндирир.
Мякан дяйишмир, заман йоха чыхмыр, садяъя бунларын
икисини дя бир ялдя дцйцмляйян хронотопун дяринлийи артыр,
адяти яшйалара бамбашга рянэ верилир, азадлыьа ачылан
шеирин дамарлары дцнйаны овуъ ичи кими эирдабына алмаг
истяйир. Бцтцн бу чабалардан мягсяд юлцмцн йаратдыьы
сонсуз мутасийанын гаршысыны алмаг, ону азадлыьа
бцрцйяряк дайандырмагдыр. Вя демяк истяйир ки: танрынын
рянэиня бойан ки, бир даща солмайасан…(Камил Вяли
Няриманоьлунун бир ифадясини хатырламаг йериня дцшяр:
танры грамматикасы…). Бу мянада шаир гулаьа
чатмайан, ешидилмяйян сясляри тутмаьа, ади эюзля
эюрцнмяйян шейляри дцнйайа эятирмяйя, йахуд
дайандыьы йердян онлары бизим дцнйамыза йолламаьа
мящкумдур.
Щардаса су шырылдайыр,
Бир гулаг ас, сяси эялир.
Суда цзян балыгларын
Тянэийян няфяси эялир.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
206
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Диксинмя эюйя баханда,
Бизя узагдан-йахындан
Эялян гушлар ъайнаьында
Юз дямир гяфяси эялир.
Кимди о эюйдян шыьыйан?!
Дцнйа долуб ишыьыйнан.
Бялкя дя, эюй гуршаьыйнан
Дцшцб Аллащ юзц эялир…
Шаир судан, балыгдан, балыьын тянэийян няфясиндян
ашаьы енир ки, йухарыдан шыьыйан ишыьын теллярини эюстяря
билсин. Ашаьыдан йухарынын дибини, йухарыдан ашаьынын
дяринлийини эюстярян шаир, юзцнцн мятнин ичиндя дяфн едир,
кюмцр ки, бу фядакарлыгдан эюрдцйц нясняляр
яшйалашсын, бу «яшйа кейфиййяти» ирнсанла Аллащ арасында
кюрпц ролуну ойансын. Ейнян щюрцмчяк кими. Шаирин
тяфсириндя щюрцмчяк юля-юля торуну щюрцр. Яли чатан
йерляри щюрцб юзцня гябир газыр. Юзцнц гат-гат дцнйадан
эизлятмяк дцнйа бойда тцрмядян азад олмаг цчцндцр.
Башга бир йол-йолаьа мювъуд дейилдир. Щюрцмчяк юзцня
тор гуруб гябрини газдыьы кими, инсан да щяр эцн, щяр саат
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
207
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йцкляндийи, чиркляндийи шейлярдян азад олмаг истяйир. Бу
щярякятин башга бир мянасы да вар: инсан щяр бир
щярякяти, ямялийля… бядян адлы гяфясдян чыхмаг,
гуртулмаг, эюзляринин эюрдцйц диварлары вуруб даьытмаг
истяйир…ки, юзцндян о тяряфи эюрсцн, мящз буна эюря о,
щямишя АЙРЫЛЫГдан охуйур, гуш боьазындан кечян
няьмянин, зянэулянин ичийля ахыб юзцндян о йандакы
дцнйайа гачмаг истяйир. Амма бцтцн йол-йолаьа
баьланыб, эениш дцнйанын истянилян нюгтяси сондур,
бурдан о йана АЙРЫЛЫЬЫН торпаглары башлайыр.
Эял, ял-яля тутуб эедяк,
Эедяк биз олмайан йеря.
Щяр дярди унудуб эедяк
Дярдимиз олмайан йеря.
Бурда гойаг юзцмцзц,
Бу гырышан цзцмцзц,
Бу кющнялян сюзцмцзц,
Эедяк сюз олмайан йеря.
Бир кимся тутмасын хябяр,
Эял, чыхыб эедяк биртящяр
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
208
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бу ев, бу кцчя, бу шящяр,
Бу дяниз олмайан йеря.
… Атам оьлу, аз чапала,
Сян дейян чятин тапыла,
Бу Рамизи ким апарар
Бу Рамиз олмайан йеря?!
Бцтцн бу говьалар бядии мятнин сярщядляри
дахилиндя баш верир. Бядии мятнин эюрцнян вя
эюрцнмяйян сярщядляри ися башга бир мцбаризянин –
мцяллифин форма иля бящсляшмянин мейданына чеврилир. Бу
мянада Рамиз Рювшянин эярайлылары вя он бирлик щеъада
йаздыглары мятнляр мцяллифля форма арасында чох мараглы
вя гярибя мцнасибятлярин нятиъяси кими мейдана эялир.
Защирян щяр шей формайа, яняндян йадиэар галан
нясняляря сядагятин бариз ифадяси кими эюрцнцр, анъаг
бу, илк бахышдан белядир, бядии мятнин дяринлийиндя
форманын гялибя, ващид структура чеврилмиш «тяфяккцрц вя
шцуру» иля мцяллифин бядии дцнйаэюрцшц арасында
гаршысыалынмаз тябяддцлат баш верир вя бу просес
шеирдян-шеиря адладыгъа щяр дяфя йени мязмун кясб
едир, форманын бир аз да, мцяллифя тяряф «яйилмясиня»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
209
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
сябяб олур. Форманын бятниндя «мцяллифин ирадяси»
доминант компонентя чеврилир, бу мянада эютцрдцкдя,
Рамизин сярбястдя йаздыьы мятнляр «яняняви» сярбястя,
щеъада йаздыглары ися классик щеъа мизанына аз уйьун
эялир, бу мятнлярдя диггяти щяр шейдян габаг форманын
ичиндяки мцяллиф ирадяси чякир. Шаирин 1965-ъи илдя гялямя
алдыьы «Онбирлик цстцндя» шеириндя ашаьыдакы мисралар вар
иди:
Эялир тязя шеир, щеъасыз шеир,
О «эцлс»цз,
«бцлбцл»сцз,
«щиъран»сыз шеир.
Онун ялляриндя дцнйа ойунъаг,
Чайлары долайыб айагларына.
Мяним онбирлийим цркяк, ойунъаг,
Ешидир, инанмыр гулагларына.
… Яэяр юлцрсянся –
Эцъсцзсян демяк,
Веримми юмрцмц сянин йолунда?!
Мяним онбирлийим
Нящянэ балыгтяк
Чырпыныр, ъан верир ясрин торунда.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
210
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бахырам, горхурам юзцм-юзцмдян,
Бу тора эюр кимляр дцшцб галаъаг;
Хырдалар кечяъяк торун эюзцндян,
Вурьун илишяяък,
Мцшфиг галаъаг.
Бу шеирин юзц дя мцяллифля форма арасында
щисс едилян вя едилмяйян, анъаг щяр щалда
гаршысыалынмаз шякилдя давам едян, мцяллифин
эерчяклийя мцнасибятинин ясасында дуран бир
мцряккяб просесин бялиртисидир. Просесин
мцряккяблийи ондадыр ки, о заман бязи мцяллифляр
бу йолда даща чох щеъа шеиринин техники
хцсусиййятляринин дяйишдирилмясиня диггят йетирир,
форма яламятляри иля мязмунун дяйишмяси «щеъалы
аь шеирин» мейдана чыхмасына сябяб олурду.
Гафийялянмя гайдасынын дяйишмяси, цмумиййятля
гафийясиз щеъалы шеирлярин йазылмасы йухарыда гейд
едилян мцбаризянин садяъя мараглы нцмуняляри
кими йадда галды. Иса Исмайылзадянин вя даща
сонралар Адил Мирсейидин аь щеъалы шеирляриндя
(онбирлик цстцндя) демяк олмаз ки, апарылан
експеримент щеч ня вермяди, ян азы беля бир
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
211
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
нятиъянин шащиди олдуг ки, шеирдя техники ъящятлярин
«манея кими гавранылмасы» вя йа эютцрцлмясинин
юзц дя формайа мцнасибятин мараглы тяряфидир вя
бу, мясялянин анъаг бир тяряфидир. Рамизин
шеирляриндя ися бу мясяля комплекс щалында
эютцрцлцр, систем дахилиндя щеч бир предметин,
неъя дейярляр техники васитянин йери дяйишилмядян
бцтцн диггят онларын мятн дахилиндяки
функсийаларына йюнялдилир, форманын ичиндяки «сабит
енержи» йени мцнасибят вя мязмунла цзляшдирилир,
мятня вя яняняйя еля мягамдан вя нюгтядян
йанашылыр ки, яняняви форманын ичиндяки енержи
донмуш щалдан щярякятя эялир, артыр, форманын
эюрцнян контурларыны «силиб, апарыр» вя беляликля
яняняви форма юз йени вариантына,
шякилдяйишмясиня чеврилир. Форманын ичиндяки
яняня щиссиййаты минимума ендирилир, бу, йухарыда
гейд етдийимиз кими, формайа Мящяммяд
Фцзулинин вя Нясиминин орижинал мцнасибятинин
синтези тясирини хатырладыр. Бир тяряфдян мцряккяб
образлар, сцряккяб механизмли метафоралар, диэяр
тяряфдян ися форманын ичиндяки бцтцн
компонентлярин гаршысыалынмаз щярякят эирдабына
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
212
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
дцшмяси…формайа мцнасибятдя йени «тяхрибата»,
интиригайа йол ачыр. Бу мянада Рамиз Рювшянин
гялямя алдыьы эярайлы щям яняняви формадыр,
инсанын дцнйайа вя онун ян мцхтялиф щадисяляриня
мцнасибятини лаконик шякилдя «тяряннцм едир» (бу
шеирлярин яксяриййятиндя Аббас Туфарганлынын
няфяси, рущу там шякилдя горунуб сахланыр вя
гярибя бир инъяликля, щеч бир лячяйи вя чичяйи
язилмядян ялдян-яля верилир), диэяр тяряфдян ися
инсанын дцнйайа яняняви мцнасибятини дяйишдирир,
яввялдян сона гядяр бир идейаны инадла
«изляйяряк», йени ъябщя ачыр, метафораларын
чохмяртябялилийи вя щисслярин, дуйьуларын
гаршысыалынмаз шякилдя щярякят эирдабында олмасы
«йени поетик эерчяклик» йарадыр, бу просеси изляйян
ядябиййатшцнас вя тянгидчиляр вя цмумиййятля
ядябиййатла хаос ичиндя мяшьул оланлар сящвян
Рамизи «интеллектуал шеирин» йарадыъылары сырансында
эюрцр, онлара еля эялир ки, шеирдя, бядии мятндя
метафоранын дяринлийи билаваситя шаири философа,
илащиййатчыйа, алимя.. чевирир. Бизя беля эялир ки, бу,
бядии мятня «тякщцъейряли варлыг» кими
йанашмаьын бялиртисиндян башга бир шей дейилдир,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
213
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
метафора, образ дяринляшдикъя, щяр шейдян яввял
дилин цфцгляри эенишлянир, дяринлийи артыр, ритм
максимум дяряъядя «шяффафлашыр»*, бядии
эерчяклийин индийя кими мцшащидя едилмяйян
нцанслары ортайа чыхыр. Щяр дяфя «сюзцн тозу
алындыгъа» метафора эерчяклийинин йени гатлары вя
сявиййяляри цзя чыхыр; сюзцн тозунун гат-гат
алынмасы дилин, ифадя тярзинин даща дярин
сявиййялярини эюстярир вя бизимля формадан иряли
эялян «шцур формасы» арасында кечилмяз бир
мясафя йараныр.
Бурда гойаг юзцмцзц,
Бу гырышан цзцмцзц,
Бу кющнялян сюзцмцзц,
Эедяк сюз олмайан йеря.
Ритмин «шяффафлашмасы» бирбаша, мцстягим мянада
анлашылмамалыдыр, ритм о заман шяффафлашыр ки, о, шеирин щеъа субстраты
иля ялагясини, ондан техники компонент кими асылылыьыны мцтляг шякилдя
итирир, мясялян Майаковскинин шеирляриндя сон дяряъя орижинал ритм
структуру башгаларындан мящз шяффафлыьы, щеъа субстратындан гяти
шякилдя асылы олмамасы иля сечилир. Рамиз Рювшяндя дя белядир – бу
шяффафлашма еля дяриня ишляйир ки, аз гала ритмин юзц данышыр, ритм юн
плана кечир, ясас структурйарадыъы елементя вя щадисяйя чеврилир.
*
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
214
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Формайа мцнасибят еля ясаслар цзяриндя гурулур
ки, бурадан щяйатын цзцня еля гапылар ачылыр ки, форманын
ичиндяки мязмун эерчяклийя гарышыр, ону юзцнцн
материалына чеврир, мцряккяб метафора вя образларла
гаршысыалынмаз щярякят стихийасы йени мязмуну ейни
заманда щям кечмишя, щям дя эяляъяйя
пройексийалайыр, нятиъядя бу эцнцн мянзяряси
кечмишдян вя эяляъякдян ахыб эялян «шцур ахынынын»
эюрцш йериня чеврилир.
Бурда бир эцл колу эюрдцм;
Йарпаглар ган ичиндя.
Бахдым, саьы-солу эюрдцм,
Торпаглар ган ичиндя.
Бурда дава чохдан битиб,
Щяр йанда чал-чаьырды.
Юлян юлцб, итян итиб,
Байраглар ган ичиндя.
Бурда щамы ушаг кими
Пай вермясян кцсянди.
«Аьыллылар» баш кясянди,
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
215
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«Ахмаглар» ган ичиндя.
Туталым ки, мян ашыьам,
Ахы неъя саз чалым?!
Симляр гырыг, мизраб сыныг,
Бармаглар ган ичиндя.
****
Мян щямишя бу фикирдя олмушам ки, Рамизин
эюзял, гянирсиз шеирляри юзцйля сянин арада ашылмаз бир
мясафя йарадыр (сахлайыр), бах, зювг ал, анъаг
йахынлашма. Ял вурмаг олмаз. Бялкя бу мяня беля эялир,
бялкя мян щямин щиссляря, дуйьулара, цмумян бу мятн
структуруна йахынлашма методуну тапа билмирям вя
бялкя бу методун юзцнц тапмаг ябясдир, бу типли
мятнляри узагдан сейр едиб ачмаг лазымдыр?! Бу
мянада мяним ян чох севдийим шеирлярдян бири мярщум
Айдын Мяммядова щяср едилмиш «Табут» шеиридир. Рамиз
бу шеирдя дцнйанын ян мяшум мягамларыны гярибя наьыл
сещриня бцрцйцр, наьыл – беля демяк оларса, инсаны хилас
еляйян жанрлардандыр. Наьыл яслиндя йуху жанрыдыр.
Наьылларда эюйдян цч сещрли алманын дцшмяси, инсаны
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
216
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
доьмалыг, мящрямлик вя сещр адлы дуйьуларын
дцйцмлянян йериндя сахламаг стратеэийасы инсана бюйцк
севэинин, танрыйа тапынмаьын йолудур. Бу йол юлцмдян дя
наьыл кими кечир, бу наьыл цстцндя ушаглыьын биздян гопан
щиссяляринин «йаддашыны» бярпа едир, мящз бу цсулун,
Рамиз Рювшян шеириндя дювр едян йаддашын эцъцня
юлцм (инсан) аьаъдан мейвя кими дярилир, торпаьын цстцня
дцшцр, бу ъазибя сащясини ашмаг, гырмаг, гаршысыны
алмаг мцмкцнсцз олдуьундан бизя анъаг бу гярибя
наьыла гулаг кясилмяк галыр. Бу мянада Рамизин
шеирляриндя (юлцмля баьлы шеирляриндя) аь-гара рянэлярин
бир-бириня кечиди, щяр икисинин бир ъанда бирляшиб йолу
айрылыгда кечмяляри, цмумиййятля инсан дуйьусунун ади
эцзаранда ачылмайан гатларынын ашкарда йох, бир анлыьа,
анын инсан цзцня эюрцнмяйян гялпясинин бятниндя
чюзцлмяси, сясин пычылты тяркибиндя яслиндя бу дцнйада
баш вермяйянлярин ани эюрцнмяси, сцзцб кечмяси, инсаны
гярибя, изащолунмаз дуйьуларын ялиндя бурахмасы
йаддашын гярибя хцсусиййятляри иля баьлыдыр.
Бу шеирдя юлцмцн тяшриф эятирмяси сакрал бир айин
кими гейдя алыныр, юлцм эялян кими, заманларын бир-бириня
гарышмасы щям дя, неъя дейярляр, заманларын бириндян
диэяриня кечиди дя ещтива едир. «Йуху жанрынын»
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
217
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
хцсусиййятляриня уйьун олараг, юлцмля заманларын гапысы
аьзына йетишян инсан бир аз яввял гонаг олдуьу
эерчякликдян узаглашдыгъа бу мямлякятин
торпагларындан бир дя кечир, сцкутун ичиндя гярибя
дцнйалар кяшф едилир, «йухуда» эюрдцйцн йерляр ильыма
чеврилир, йухуда бир аз яввял олдуьумуз реаллыьын тярс цзц
йашанылыр, бу мямлякятдя инсан яввялъя юлцр (сусур…),
сонра дцнйайа эялир, щяр шей йашадыьын юмрц хатырлатса
да, эюзцнц йухудан ача билмирсян, бу архетипик дцшцнъя
тярзи юзцндя яввялдян ахыра вя яксиня сонсуз гайыдыш вя
дюнмяляри ещтива едир, бу ейнян наьыл структурундакы бирбириня кечян, дцнйанын о цз-бу цзцнц эцзэц кими
эюстярян тякрарлары хатырладыр. Шеирдя бу тякрарлар ашыбдашан селлярин щяр дяфя уъ-уъа ъаланыб йени тябяддцлатлар
доьурмасыны андырыр. Дцнйанын о баш – бу башында шащя
галхан селляр тоггушанда (инсан гябиря гойулан кими) щяр
шей гачылмаз шякилдя яввяля гайыдыр, инсан тязядян дил
ачыр, бюйцйцр, бир дя юлцр, бир дя дирилир вя беляъя сонсуза
гядяр…Щяйатын, эерчяклийин бу шякилдя гавранылмасы вя
ифадя едилмяси шеирин дилини йени чаларларла зянэинляшдирир,
дилин дяринлик юлчцсц бцтцн параметрляри иля эюрцнцр,
дяринлик артыгъа предметлярин мятн дахилиндя бир-бирляриня
чеврилмяляри гаршысыалынмаз стихийайа чеврилир, Рамизин
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
218
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
поетикасында полифонийа бу шеирдя хцссуи модусда
реаллашыр.
Щяля чийинлярдя эедир табутун,
Гябринин аьзы да ачыгдыр щяля.
Эюзляйир о гябрин дилсиз сцкуту;
Сянин сцкут пайын ня чохду щяля!..
Ян ращат горхусуз йолдасан инди,
Дцнйанын ян тямиз, аь донундасан.
Биръя Аллащ билир, щардасан инди;
Юмрцн яввялиндя, йа сонундасан.
Сян инди йумсан да эюзцнц, Бялкя
О сюнян аьлынла няся ганырсан.
Бешикдя билирсян юзцнц бялкя,
Астаъа-астаъа йырьаланырсан.
Бялкя сян дейилсян табутда эедян,
Бялкя доьрудан да, кюрпя ушагсан.
Табутун гябриня чатана гядяр
Тязядян бюйцйцб дил ачаъагсан.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
219
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Щамы гуруйаъаг эетдийи йердя,
Сян ахы онлара ня дейяъяксян?!
Бялкя бу дцнйайла бир айры дилдя
Данышыб-дярдляшмяк истяйяъяксян.
Щеч кяс ганмайаъаг дилини онда,
Данышыб-данышыб йорулаъгсан.
Тязядян чатаъаг юлцмцн онда,
Тязядян табута гойулаъагсан.
Сус даща!.. сусмаьы юйрян бу башдан,
Бяхтиня йазылыб бу сцкут ахы.
Няйиня лазымды: щансы аьаъдан
Кясилиб-дцзялиб бу табут ахы?!
Эедяр яся-яся бу гара табут,
Горхма, сяни йолда салыб-итирмяз.
Йцз ил бар эятирся бу гара табут,
Бир дя сяндян эюзял мейвя битирмяз.
Дцнйайа йенидян эялмяк, йенидян гайытмаг вя
бцтцн бунларын инсанын йашайыб-юлдцйц, йахуд юлцбCavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
220
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йашадыьы дцнйайала бир башга дилля бящсляшмясини
шяртляндирир, инсан дцнйаны анламагдан, дцнйанын, бу
сонсуз вя мцрккяб алямин, структурун ону анламасыны
истяйир, бу истяк баш тутмадыгъа бир дя дцнйадан эедир,
бир дя дцнйайа эялир, дцнйа бир структур кими онун танрыйла
эюрцш йериня чеврилир. Шеирин архетипик дцшцнъя тярзи онун
ичиндяки ещтирасын мятнин сярщядляриндян кянара
адламасыны тяляб едир. Мян артыг бир дяфя бу барядя
йазмышам, 10-15 ил бундан яввял «Заманы ютян шеирляр
сораьында» (1996) адлы бир йазы гялямя алмышдым вя ону
Айдын Мяммядовун хатирясиня щяср етмишдим. Бунуни
юзц тясадцфи дейилди. Айдын Мяммядовун мцасир ядяби
просесля баьлы йаздыьы бир мягаля «Заманла сясляшян
шеирляр сораьында» адланырды. Бу фикирдяйдим ки, шеир
заманла сясляшя билмящ, онунла бящсляшя вя ону ютя
биляр. Бу ики йазы арасында бир йуху эюрдцм, йухуда Айдын
Мяммядов столун цстцня бир шеир гойду, о шеирдян бу
мисралар йадымда галды:
Сяня бир сюз дейяъям
Эюзцн доландан сонра.
… Сяня бир сюз дейяъям,
Щамы юляндян сонра.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
221
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
*****
«Табыт» шеириндяки ябяди говьа, щяйатла юлцм арасындакы
чарпышмалар Рамизин башга шеирляриндя дя ифадя
олунмушдур. Бу типли шеирлярдя образын юзцнцн
формалашма просеси спесифик вя сон дяряъя орижиналдыр.
Беля ки, образын ичиндяки бцтцн артыг елементляр сон
щцъейрясиня гядяр сыхылыб атылыр, образ структуру сон
нюгтясиня гядяр сыхылыр ки, ордан ачылан дцнйа щяр
елементи вя щцъейряси иля бизя доьмадан-доьма олсун,
адынын чякилмяси иля бизи щяйяъанландырсын, щяйатын ня
гядяр мясулиййятли, юлцмцн ня гядяр доьма олмасы фикри
ади щягигят кими ашылансын. Щяйатдан гопмаьын аьырлыьы
вя чятинлийи еля образларын васитяси иля верили р ки, юлцмц дя,
щяйаты дя бцтцн гялбинля севирсян, юзцнкц билирсян,
щиссиййатын бу елементляр цзяриндя кюклянир.
…Бу дцнйа Дярбянд галасы,
Ня йолу, ня йолаьасы,
Гардашым, атам баласы,
Эцъцм чатмыр бу дцнйадан эетмяйя
Сармашыб гол-гычыма
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
222
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Йашыл-йашыл отлары,
Бомбоз булудлары басыр башымдан,
Чайлары су алыр эюзцм йашындан, Эцъцм чатмыр бу дцнйадан эетмяйя.
Шаирин йаддашы бир мятляби дирилтмяк цчцн бир ан ичиндя
милйон верстлик йол кечир, севэини овъунун ичиня йыьыб
юлцмя чатдырыр, бу дцнйайла о дцнйанын битишдийи йердян
кечир:
Сян дя эеъ-тез безяъяксян,
адам щяр шейдян безир.
Гуш да учмагдан йорулур,
аллащ да эюйдян безир.
Шаир дя сюздян ийрянир,
сюз дя шаирдян безир.
Лап йцз илин юлцсц дя
бир эцн гябирдян безир.
Кцчядя растына чыхса
йцз ил габаг юлянляр, Горхма, салам вер-кеч, горхсун
гой арханъа эялянляр.
Йцз ил сонра сян дя чыхсан
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
223
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
бир адамын растына, Салам вер-кеч, сяндян бир аз
дири олан достуна.
Юлцлярля дирилярин
йахшы тутур достлуьу.
Щачан олуб бир юлцнцн
бу достлуьу поздуьу?!
…Эет, ялими цзцм сяндян,
Эетмясян, далашарыг.
Эял айрылаг, кцсдцм сяндян,
Юлярям, барышарыг…
Йухарыдакы шеирдя (…бу дцнйа Дярбянд галасы…)
еля бир мягам сечилиб ки, бурада дайанма, мясафя щисси
йохду, сясляр бир-бириня гарышыб, бир-биринин далынъа гошур,
гуш сясинин кцляйи, кцйляйин ъивилтиси, жанрларын: гошманын,
эярайлынын, онларын щяр бириня мяхсус дахили сясин, виртуал
эюрцнтцлярин бир-бириня гарышмасы, бир-бириндян ъушя
эялмяси еля бир дуйьу йарадыр ки, еля бил юлцмля олумун
тян ортасында дайаныб бу мянзяряни сейр едирсян, шеир –
мящз бу мягамын тутулмасыдыр, икинъи шеир артыг щямин
мягамын ашылмасыдыр, еля бир мякана дцшцрсян ки, гушун
учмагдан бездийи бу мяканы ня гядяр ъящд елясян дя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
224
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
хатырлайа билмирсян, бу артыг инсанда йашамайан
йаддашын, инсанын юзцнцн, эюй цзцндя учан гушларын,
гябирдя йатан юлцнцн башга бир юлчцдян, бизя юзэя эялян
вахтын ичиндян эюстярилмясидир, мякан – заманын ичиндя
ярийиб, сон дамласына, эилясиня кими, айаг басмаьа йер
галмайыб, бу-Аллащын айрылыг щаггында гошдуьу ян эюзял
бир тцркцдцр, юлцлярля дирилярин растланмасы замандан
гопан мяканын вя яксиня, мякандан айрылан заманын
гуш сясиндя ютян гцссясидир. Бу она бянзяйир ки,
ушаглыгдан бейниндя илишиб галан бир хартиря гырыьы (лячяйи)
иллярля гювр едир, бир эцн сянин ичиндян гопуб айрылыр,
сяндян алдыьы няфясдян ганад тахыб ушаглыг
мямлякятиня дюнцр, ял бойда олдуьун заманын сещрли
яшйаларыны ахтарыр.
Бир сящяр йухудан дуруб
юзцнц ушаг эюрясян.
Эюрясян щамы евдяди,
юлянляри саь эюрясян.
Горхасан, гачыб эедяляр, тез гапыны баьлайасан.
Эери дюнцб ичяридя
бир тязя гонаг эюрясян.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
225
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бурада нядянся йадыма франсыз философу Анри
Бергсонун ритм щаггында мягалясини хатырладым («Ритмин
физикасы вя метафизикасы»). Бергсон йазыр: «Реал,
замансыз, анъаг шцурлу вязиййятимизля ейни вахтда
мейдана эялян вя йоха чыхан щадисялярин баш вердийи бир
мякан вар. Ян мцхтялиф щярякятлярин бир-бириня кечдийи,
нцфуз етдийи, анъаг щяр бир мягамынын онун хариъиндя
олан дцнйанын вязиййятиня йахынлашан вя бу
йахынлашманын тясири иля диэяр мягамлары бир-бириндян
айыран реал заман вар. Бу ики эерчяклийин
мцгайисясиндян заманын мякандан чыхан символик
тясвири доьулур. Беляъя заман йекрянэ олмайан бир
мцщитин иллцзйор формасыны алыр вя бу ики анлайыш-мякан вя
заман арасындакы бирляшдириъи нюгтя заманын мяканла
кясишмясини мцяййянляшдиря билян ейнизаманлылыгдыр»
(франсыз дилиндян тяръцмя).
Йухарыдакы шеирдя дя заманын мякандан чыхан
символик тясвири вар, ейнизаманлылыг – бцтцн заманларын
«дцзлянмяси», бир шякля, бир шяклин аь вя гара рянэляриня
туш эялмяси гярибя дуйьулар ойадыр, заманын йерляйексан олан мяканын иллцзйор формасыны алмасы щяр шейи
юз рянэиндя эюрсядир, бурада ишыьа, кянардан тюкцлян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
226
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
шяфяг селиня, эцн ишыьына ещтийаъ йохду, кимся отагдакы
о гара гялями эютцрцб аь каьыза «ЮЛЦМ» сюзцнц
йазаъаг, бир-биринин ичиндя олан рянэляр айрылаъаг, о
дцнйада оланла бу дцнйада оланын эюрцшмяси еля о
рянэлярин айрылмасы кими олаъаг.
Эюрясян ки, гапгарады
О гонаг башдан-айаьа,
Ондан башга щамысынын
Цст-башыны аь эюрясян.
Пянъярядян ичярийя
Дола, дола эцн ишыьы,
Ичяридя бош-бошуна
Йанан бир чыраг эюрясян.
Сюндцрясян о чыраьы –
Щамы бирдян йоха чыха.
…Отагда бир гялям,
Бир дя, аь вараг эюрясян…
Йеня дя Бергсона мцраъият едирик:
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
227
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
«Ъанлы варлыгларын бу шякилдя, онларын юзляриня
мяхсус олан, онлара табе олан, ичяридян щисс едилян,
анъаг щям дя кянардан сейр едилян щярякятляри иъра
етмяляри бир даща эюзцмцзя йердяйишмянин гаршылыглы
ялагяси кими эюрцнмцр. Беля зянн етмяк олар ки, бунлар
цмумян нисби щярякятлярдир вя щярякятин гаршылыглы
ялагяси вя дахили дяйишмянин бизим эюзцмцзля сейр
едилмяси мяканын щансыса хяйали нюгтясиндя мейдана
эялир».
Бергсон цчцн елмин мящсулу олан хяйали бир варлыг
мювъуддур, чцнки елмин символикасы садя иллцзийа олдуьу
андан етибарян хяйал тцлцня бцрцнцр. Эюрясян Бергсон
да Нитше кими (Нитшенин «Философун китабы» ясяриня бахын)
сцкутун цзцня ачылан ъисмин донмасы цстцндя исрар
едирми? Хейр, Бергсонун епистемиоложи нязяриййяси буна
гаршы дурур, Бергсонун гаврамасында Нитшедяки
символлар чат верир, ортадан чат интуисийайа йол ачыр.
Бергсон Метафизикайа Эириш ясяриндя тунелин башындан
ахан чай метафорасындан истифадя едир. Бергсон щяйата
вя юлцмя йанашмада метафизиклярля алимлярин бахышыны
фяргдяндирир: биринъилярин чайы тунелин цстцйцля, икинъиляринки
алтыйла ахыб кечир. Ясл чай ися буцнларын арасындан онлара
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
228
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
тохунмадан кечир, еля эур ахыр ки, щяр шейи габаьына
гатыб апарыр.
Юлцм щяр шейи габаьына гатыб апарыр, бир йердя батан чай
о бири тяряфдя эур ахынла цзя чыхыр.
Бир сящяр эюрсям юлцмц,
Ялимдян салсам гялями,
Йарпаг кими гойун мяни
Варагларын арасына.
Чайнан ахан, чайын ахытдыьы йарпаглар йазаьзы
аьаъларын башындакы чичяк топаларына бянзяйяъяк. Ня
гядяр ассосиатив тящлилляр апарсаг да, бунлар шаирин
дедийиня паралел шякилдя эедяъяк, йяни шаирин дедийи
олмайаъаг. Азярбайъан поезийасыны йараданлардан
биринин, Рясул Рзанын Рамиз Рювшян щаггындакы
мягалясинин яввялиндя яряблярдян эятирдийи мисал бурда
йериня дцшцр: шаирин дедийи сюз эизли галыр. Бязян шаирин бир
мисрасыны ачмаг цчцн бцтцн йарадыъылыьына нязяр салыр,
бцтцн шеирлярини мисал чякмяк мяъбуриййятиндя галырсан.
Бу нядян иряли эялир? Шеиря гойулан мяна тохуму мятнин
физики щцдудлары дахилиндя йох, мятн бошлугларында «илишиб
галыр». Мятн бошлуглары (лакунлар) Бергсонун метафизик
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
229
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
чайына бянзяйир, щяйатын алты вя цстцйля ахыб кечяряк,
бцтцн юмцрляри, мяналары йарыб кечир, ясл тохум, мяна
тохуму о ан ъцъярир, бой эюрсядир, мятн бошлуглары
инсанлар шеири охудугъа, бу шеир, бу мятн замандан
кечдикъя долур, дяйишир, ичндя вясф едилян дуйьулара
шагули истигамятдя инкишаф едир, дцнян чох сакит
охудугларын ня вахтса «адамын ганыны тюкян сятирляря»
(А.Блок) чеврилир. Щяр шей йазан адамын юзц юзцйля
тябяддцлатындан, юзц юзцйля савашындан башлайыр. Ритм
ябяди бир шейдир, ритм дяйишмир, ритм мякан вя заманын
бизимля шцурумуз арасында гойдуьу манеяни ашыр, вуруб
даьыдыр, шеир о анда доьулур, шаирин дедийи иля охуъунун
охудуьу арасында ясл бящсляшмя бу ан йараныр.
Вахтиля Камил Вяли Няриманоьлу «Эюй цзц даш
сахламаз» китабына юн сюздя йазырды: «Шеирин дахили
образы вар. О севир вя юлцмц йашайыр, о кядярлянир вя
севинир. Бу образ шаирин юз образыдыр. Вя Рамизин еля бир
мисрасы йохдур ки, орада поезийа эеъялямясин.
… Сяняткар сяняткардырса, дцйна ичиндя дцнйа йарадыр
вя сяняткарын дцнйасы иля дцнйанын юзц дост да ола биляр,
дцшмян дя..». Бизим цчцн даща чох мараг доьуран
сонунъу ъцмлядир, йяни сяняткарын дцнйа ичиндя дцнйа
йаратмасы, бу йарадылан дцнйанын реал дцнйайла дост вя
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
230
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йа дцшмян олмасы ня демякдир? Башга бир нцмуняйя
мцраъият едяк: «Хошбяхтлик ня демякдир? Бу суала
ъаваб вермяк чох чятиндир. Мцмкцн ъаваблардан бири:
хошбяхтлик юз вятяниндя юзцн кими ола билмяк вя беля
гала билмяк баъарыьыдыр». Рамизин шеирляринин «дахили
образында» бу структурйарадыъы компоненти эюрмямяк,
онун тясир даирясиня дцшмямяк мцмкцн дейилдир.
Рамизин бядии гянаятляринин нцфузедиъилийи вя сирайятедиъи
эцъц дя бизим фикримизъя, бундан иряли эялир. Образын
«иътимаи мцндяриъяси» гяти вя ябяди бир гянаятля
ашыланмышдыр: хошбяхтлик юзцн кими гала билмякдир, ясян
кцлякляря баъ вермямяк, онлара гошулуб йолуну
дяйишмямяк, сюзля, ямялля вятяня хидмятдян, тямиз,
виъданлы сюз йолундан сапмамагдыр. Бу поетик инадын
реаллашмасыны Рамизин бцтцн йарадыъылыьында синхрон вя
диахрон шякилдя излямяк бир еля чятинлик тюрятмир. Камил
мцяллимин фикринин икинъи щиссясиня эялинъя, беля бир
мцлащизяни габартмаг йериня дцшяр ки, цмумиййятля
шаирин вя онун йаратдыьы шеирин, бядии мятнин миссийасы
«дцнйа ичиндя дцнйа йаратмагдан» ибарят дейилдир, бизим
фикримизъя, щяр шей мящз ахына гаршы эетмякдян вя
кяскин зиддиййятлярдян йараныр. Анъаг сяняткарын
ядябиййатда етдийи сечим мянасында Камил мцяллимин
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
231
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
фикри доьрудан да щягигятдир: шаир дцнйайа эялян кими
онун гаршысында бир мясяля гойулур: йа мювъуд
мцстявийя уйьунлашмаг, йа да ону яймяк. Биринъиляр
нязм, икинъиляр поезийа йарадырлар. Мцлащизянин етираз
доьуран щиссясиня реаксийамыз цмумиййятля тянгиди
фикирдя мювъуд бир мцлащизядир вя сюз сянятинин онтоложи
мащиййяти бахымындан кяскин зиддиййят доьурмур. Беля
бир мцлащизяни хатырладаг ки, ряссам Леонардо да Винчи
чайы шагули истигамятдя донуб галмыш, лай-лай кясилиб
доьранмыш аьаъа бянзядяндя, образын защири
эюрцнтцсцня бахмайараг, ясасян, бир принсип кими
уйушмазлыгдан чыхыш едирди, йяни охшарлыьы зиддиййят,
зиддиййяти ися охшарлыг йарадыр. Мцяллифин сонракы
мцлащизяляри дя мящз бу фикри доьрулдур: Рамизин
шеирляриндя сюз санки гцрбятдян вятяня эялир. «Дилдян
шеиря эялян сюз, гаранлыгдан ишыьа чыхан сюз дирилир вя
сянин эюзцнцн габаьында няфяс алыр, данышыр, аьлайыр,
эцлцр, йашайыр.» Диби эюрцнмяйян, параметрляри
билинмяйян бир алямдян ахышыб эялян сюз…фикир, поетик
овгат юз донунда доьулмаг цчцн нялярися йарыб
кечмялидир, она гаршы дуран, дайанан, садяъя эюзляринин
эюрдцйц, неъя дейярляр алдыьы дцнйайа гаршы
дайанмалыдыр. Принсипиал шякилдя, алтернативсиз олараг.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
232
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Бурада башга бир алтернатив, икинъи бир йол йохдур. Мящз
буна эюря дя шеирляриндя щаггы, ядаляти, неъя дейярляр
«дцнйа щягигятини» ифадя едян шаир сарай мцщитиня дцшян
кими икиляшир, бющран кечирир, сюзля ямял арасында вя
миссийа арасында йаранан кяскин гаршыдурма онун
фаъияси, йахуд фаъияли юлцмц иля сонуъланыр. Шеирин ичиня
гойулан илащи миссийа щеч бир иътимаи, сийаси вя йа
психоложи бящаняни доьурлтмур. Яксиня юмрцнцн
мцяййян мягамларында мяъбурян олса да ШЯРин
хидмятиндя дурмуш шаирин образыны дяйишмяйя, «бярпа»
етмяйя ня гядяр ъящд эюстярсяк дя, бу структур
дахилиндя шаирин юзцнцн ял излярини щеч ъцря поза билмирик,
щямин ял изляри бизим йапдыьымыз бцтцн бярпа, «хиласедиъи»
ишляри даьыдыр, силиб-апарыр вя беляикля образын ичиндяки
«йара битишмир», даим гювр едир, аьзы ачыг галыр; бунун
юзц дя бир образдыр, бу ишин нятиъяляри ня гядяр аьыр,
дящшятли (бязян эюзлярини ялинля гапамалы олурсан ки,
эюрмяйясян) олса да, сющбятин шаирдян эетмяси
унудулмамалыдыр, щяйаты йол верилян сящвляря бахыб, ибрят
эютцрцб давам етдирмяк лазымдыр. Шаирин бурахдыьы
сящвляр вя бунун уъбатындан йаранмыш фаъия дцнйанын
сифятиндян силиниб эетмир, ким баьышласа да шеирляриндян
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
233
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
асылы галан, йазылмаг цчцн язаб чякян рущ ону
баьышламыр.
***
Сюзцмцзц Рамиз Рювшянин йухарыдакы фикирляря
туш эялян мисралары иля битирмяк истяйирик:
Эеъянин тян ортасында
Эилянарлар чичякляйир.
Йерля эюйцн арасында
Эилянарлар чичякляйир.
Гыз эюзцтяк гяшянэ, ири,
Назла ачылыр щяр эцлц,
Гышдан чыхан о дипдири
Эилянарлар чичякляйир.
Щяр гыш нечя дост азалыр,
Ады даш цстя йазылыр…
… Йохса, бизсиз дя йаз олур,
Эилянарлар чичякляйир?!.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
234
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Сон сюз йериня:
Дилин тутулмасы
Гядим заманларда мистикляр арасында бу метафора
(«дилин тутулмасы», русъа: потерйанное слово) символик
ъцмля кими ишлянирди. Шяргдя бир чох ирфани вя мистик
мяктябляр бу символик образын сиррини тапмаьа чалышырды.
Анъаг кимся бу мясяляни чюзцб ахырына чыхсайды беля,
дуруб щеч ня дейя билмязди, йяни тапылан щягигятин
дейилмяси чятинди, бу няйдися сюз формасына дцшмцрдц...
Дилин тутулмасыйла баьлы беля бир притча сюйлянир ки,
щансыса юлкядя щачанса сирр дивары вармыш. Диварын о
тайында ня олдуьуну билмяк истяйийля ора йахынлышан щяр
кяс эери гайытмаг, йолуну марагла эюзляйянляря ня
эюрдцйцнц данышмаг явязиня эцлцр, бир эюз гырпымында
дивары ашыр вя бир даща эери гайытмырды. Бу юлкянин ъамааты
диварын о тайынын щясрятини чякир, ня баш вердийини
юйрянмяк мараьындан цзцлцрдц. Бир дяфя щямин дивара
йахынлашан шяхсин айаьына ип баьладылар ки, дивары ашыб
кечя билмясин. Бойланыб о бири тайы эюрян кими, бу шяхсин
цз-эюзц ишыгланды, ня эюрдцся эцлцмсяди, диварын
айаьында дуруб ону эюзляйянлярся, дюзмяйиб тез ипи
чякдиляр.
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
235
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
...Анъаг, ня иллащ елядися бу адам даныша билмяди,
дилиня ябяди гыфыл вурулмушду...Йяни, щяйатда еля шейляр
вар ки, данышмаг истяйяндя сюз тапа билмирсян, сюзнян
бу нясняни ифадя етмяк садяъя мцмкцнсцз олур.
Рус филологларындан бири беля дейир ки, шаирин вязифяси
дилдяки артыг сюзляри позуб-гараламагдыр. Ян бюйцк шаир
бцтцн сюзляри позуб-гаралайан шаирдир. Варлыьын лаллыьынын
сирляри чохду, «биринъи сябяб одур ки, диварын о бири
цзцндян гайыдан шяхс эери гайданбаш юзцнц ушагларын
(сяфещлярин) ичиндя щисс едир. Диварын бу тайындакы
инсанларын чох бюйцк ящямиййят вердикляри шейляр онун
эюзцндя сюнцр вя мянасыны итирир. Инди онун цчцн щягигят
вя факт там фяргли, бамбашга шейлярдир; йердя галан
инсанлар цчцнся щягигят дя, факт да ейни шейдир...»
(Щязрят Инайят Хан. Сяс Мистикасы).
Бу сирри билян шяхся еля эялир ки, дцнйада биръя
сюзц дя дейя билмяз.
Бу китабы гялямя аларкян бу притчаны тез-тез
хатырламалы олдум. Арада, мцхтялиф интервалларла еля
щадисяляр баш верди ки, дост-дцшмян арасында зящярли, аъы
кцлякляр ясяндя, индийя гядяр тох билдийин адамын сцд
диши, мязиййяти, неъя дейярляр «тякъя аь саггалы»
адамларын «аьыл диши» чыханда бу притчаны хатырладым вя...
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
236
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
анладым ки, йер цзцндя бцтцн мцбащисяляри фактлар
доьурса да, бу фактларла мцгайисядя щягигят тяк олса да,
о, сян истядийин заман йох, вахты йетишяндя эялир...
Мянимчцн дцнйада ян эюзял шей инсаны
данышмаьа гоймайан СЮЗДЦР – еля бир вязиййят
йаранмалыдыр ки, щисситййатла аьыл бир-бириня нцфуз етсин, бирбиринин ичиндя ярисин. Беля бир вязиййятин йолуну
эюзлямякдян ляззятли щеч ня йохду...
...Билян щаны мян биляни,
Демядим миндян бирини,
Няьмялярин ян ширини
Дилимин алтында галды.
Рамиз Рювшян, беля демяк олармы ки, дилин ичиня
«няфяс вердийи» щавайла щярдян адидян-ади, щамынын
йанындан саймазйана кечдийи щадися вя нясняляри
тязядян доьур, онлары «адам еляйир», бу «адамлары»
кимся кимяся охшадыб, йанылыб баьрына басыр, сонра цзр
истяйиб айрылыр, анъаг бир аз эедяндян сонра айаг
сахлайыб зянля она бахыр, буну щарда, йухудамы,
ашкардамы эюрмцшям, - дейир. Кимся «башыны дизиня
гойуб аьлайыр», анъаг эюз йашлары гуртарандан сонра
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
237
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
кямали-ядябля йайлыьыны чыхарыб цзцнцн, алнынын тярини силир,
йола дцзялиб эедир, щара эетдийини билмяся дя. Бу адам
ахыра кими щеч кимин олмур. Бу адам щамынын ичиндя
йашайыр. Щярядя бир гялпя. Аьрыйанда, гювр едяндя
аьаъларын башында йува салан рущ гушларыны охудур, гямли
сяс булудлары аралайыб чырпыр, бу гямли сяс витуал эцъцня
вя маэийасына эцвяниб бир эюз гырпымында инсанларын
ганыйла бир ахыр, дцнйанын аз гала бцтцн доьма вя таныш
ъизэилярини бир йеря, бир дцзцм дахилиня йыьыб йадлыг образы
йарадыр, рущун дяринликляриня эедиб инсанын йени гатларыны
ачмаг цмиди иля.
...Йени гат ачмаг истяйян инсан щеч кясин
инанмадыьы йолла эедир. Еля бир сюз «йаратмаг» истяйир ки,
бу сюз юлцмдян гайтарсын. Гошма, эярайлы... жанр кими
мящз беля бир маэик функсийайа маликдир. Рамиз
Рювшянин эяррайлы бичиминдяки няьмяляри рущу, щавасы вя
«дили-дцнйаны анлатмаг вя дцнйайа анлатмаг апараты»
етибариля йени жанрдыр. Эюзгамашдырыъы бядии еффект шеиря
эяляня гядяр юлцб, йени жанрда мятлябин юзц вар, анъаг
парчаланмамыш, кцлчя шяклиндя... Бу йенилик мащиййятин –
таленин, гисмятин, юлцмцн... бирдян-биря там айры бичимдя
вя «сематик дашгын» ичиндя дярк едилмяси бядии мятнин
щяр бир ъанлы тохумасынын ичиндя дящшятли тябяддцлатлар
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
238
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
йарадыр, бцтцн дцнйаны, айы, эцняши, улдузлары, фяляйи... бир
ял ичиня йыьыр, сюзцн ичиндян аьаппаг йол кими эюрцнян
мянзяряйя инанмаг истямирсян. Рамиз Рювшян бу
мятляби вя дящшятли тябяддцлатлары шеирдя йени дилля дейир,
юзцнцн йаратдыьы бир дилля. Рамиз Рювшян шеирдя дил дейир,
дил давасы апарыр...
.... Буланыг эюзлярим дурулду бирдян,
бирдян цряйимин диби эюрцндц,
Дцнйанын йоллары гырылды бирдян,
Бойнумда талейин ипи эюрцндц.
Юмрцмц габ кими салдым ялимдян,
чох сынмайан шейляр сынасы олду.
Бцтцн йолларымы алдын ялимдян,
Бцтцн йолларымын сону сян олдун…
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
239
www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi
Cavanşir Yusifli
Ramiz Rövşən yaradıcılığı poetik sistem kimi
240
Download

Kitabı yüklə - Kitabxana.Net