Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 02.07.2014
Revizyon No : 004
weber.floor YS 1
Çimento esasl›, korunt ve silisyum karbür agregal›
yüzey sertlefltirici
n Tan›m›
Endüstriyel zeminlerde yüzey mukavemetini ve afl›nma
direncini yükselten çimento, özel seçilmifl agrega, korunt,
silisyum karbür, pigment ve özel katk› esasl› yüzey sertlefltirme
harc›.
n Avantajlar›
tepsi perdah› ile perdahlanmamal›, tahta mala ile düzeltilmifl
olmal›d›r.
n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda, kuvvetli rüzgar
veya günefl alt›nda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
•Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkan›.
•Mekanik yüklere karfl› afl›nmay› önleme.
•Darbelere karfl› direnç artt›rma.
•Yüzey tozumas›n› geciktirme.
•Tafl›y›c› betona kolay uygulama.
•4 farkl› renk seçene¤i.
n Uygulama
n Uygulama alan›
•Yüksek oranda mekanik afl›nma dayan›m› aranan ve tozuma
yapmamas› istenilen tüm zemin kaplamalar› üzerine
uygulan›r.
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç ve d›fl mekanlarda;
- Depolar,
- Atölyeler,
- Tersaneler,
- Uçak hangarlar›,
- Otopark alanlar›,
- Helikopter pistleri,
- Servis istasyonlar›,
- Endüstriyel bina zeminleri,
- Konutlar,
- ‹flyerleri,
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
•Tafl›y›c› beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye kadar
beklenmelidir. Uygun zaman betonun üzerine ç›k›ld›¤›nda,
0,5-1,5 cm derinli¤inde ayak izi kalacak kadar sertleflmifl
olmas›d›r.
•Ano geniflli¤i ve tüketim miktarlar›na göre
weber.floor YS 1 torbalar› anolar›n kenarlar›na dizilmelidir.
•weber.floor YS 1 bütün yüzeye serpme metodu ile da¤›t›l›r.
Malzeme yüzeye öbekler halinde b›rak›lmamal› mümkün
oldu¤u kadar homojen da¤›l›m sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca ürün
içindeki agregalar›n ayr›flmamas› için uzak mesafelere
serpme yap›lmamal›d›r. Bu ifllem elle veya özel serpme
ekipmanlar› ile yap›labilir.
•Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk
de¤ifltirmesi beklenmelidir.
•Homojen flekilde serpilen ve suyu çekerek rengi de¤iflen
weber.floor YS 1 tepsi perdah› ile s›k›flt›r›larak beton ile
bütünleflmesi sa¤lan›r.
•Daha sonra b›çak perdah›na geçilir ve istenilen parlakl›k
elde edilene kadar bu ifllem sürdürülür.
n Tüketim
5 kg/m2.
n Performans
•Afl›nma mukavemeti: <2,0 cm3/50 cm2 (TS 699;DIN 25108).
•TS EN 13501-1: 2007’ye göre yang›n tepkime s›n›f› A1.
n Referans standartlar›
• TS EN 1504-2.
n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
107 x 107 cm.
n Uyar›lar ve öneriler
•Uygulama sonras› yüzeyin suyunu istenenden çabuk
kaybetmemesi için kür malzemesi weber kür A
uygulanabilir. Kür malzemesi uygulanmayan durumlarda
yüzey üzerine hafif flekilde su püskürtülür ve üzerine folyo
veya telis bezi örtülür.
n Yüzey haz›rl›¤›
•weber.floor YS 1 uygulanacak alan›n tafl›y›c› betonu en
az C25 veya 350 doz s›n›f›nda olmal›d›r.
•Uygulama yap›lacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya
n Renk
Gri, k›rm›z›, yeflil, antrasit.
n Uygulama aletleri
Serpme ekipmanlar›, perdah tepsisi, perdah b›ça¤›, helikopter.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r. Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
1/1 weber.floor YS 1
Download

Teknik Bilgi Föyü